Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Similar Journals
Journal Cover
Studia z Polityki Publicznej
Number of Followers: 2  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2391-6389 - ISSN (Online) 2719-7131
Published by SGH Publishing House Homepage  [1 journal]
 • Afgańscy migranci w Iranie. Sytuacja współczesna

  • Authors: Joanna Modrzejewska-Leśniewska
   Abstract: Od dziesięcioleci Iran był dla Afgańczyków państwem zapewniającym miejsce pracy. To właśnie tutaj Afgańczycy znajdowali możliwość zarobienia pieniędzy, za które byli w stanie utrzymać swoje rodziny w kraju. Od chwili radzieckiej interwencji w Afganistanie w 1979 r. Iran stał się również miejscem schronienia dla około 3 mln afgańskich uchodźców. Sytuacja afgańskich pracowników i uchodźców ulegała zmianie w zależności od sytuacji wewnętrznej, jak i międzynarodowej Iranu. Stosunek irańskich władz do nich bywał przychylny, by wkrótce zmienić się radykalnie w stronę niechęci i prób pozbycia się afgańskich "gości". Tym samym Afgańczycy w Iranie nie mogli być pewni, jak długo będą mieli prawo tam przebywać, na jaką pomoc ze strony Irańczyków liczyć oraz czy nadal będą mieć pracę pozwalającą im utrzymać rodziny. Stan niepewności społeczności afgańskiej jeszcze bardziej pogłębił wybuch pandemii COVID-19, gdyż ani irański, ani afgański system opieki zdrowotnej nie są w stanie sobie z nią poradzić, a wobec załamania gospodarczego w Iranie pierwszymi ofiarami stali się cudzoziemcy niezależnie od ich statusu - również Afgańczycy. Głównym celem artykułu jest przedstawienie zmieniającej się i niepewnej sytuacji Afgańczyków w Iranie w ostatnich latach. Analiza dotyczy takich obszarów, jak: status prawny, edukacja, życie rodzinne czy też prawo do pracy. Uwzględniono tutaj także, oczywiście w ograniczonym zakresie, sytuację wewnętrzną Iranu, która niewątpliwie wpływała na położenie afgańskich emigrantów. Na podstawie przeprowadzonej analizy dostępnych materiałów można stwierdzić, że położenie Afgańczyków w Iranie było i jest bardzo mocno uzależnione od sytuacji Iranu i dobrej lub złej woli irańskich władz. Jednocześnie, ze względu na skomplikowaną sytuację Afganistanu, afgańscy emigranci znajdują się w sytuacji bez wyjścia i są "skazani" na pobyt w Iranie.
   PubDate: śro, 18 lis 2020 00:00:00
    
 • Kryzys humanitarny Wenezueli i reakcja środowiska międzynarodowego na
         implikacje związane z problemem migracji regionalnej

  • Authors: Iga Kleszczyńska
   Abstract: Celem niniejszego artykułu jest analiza kryzysu humanitarnego Wenezueli ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia problemów migracji regionalnej i zaangażowania społeczności międzynarodowej. Wstęp do rozważań koncentruje się na preludium obecnego kryzysu uchodźczego oraz na głównych założeniach merytoryczno-metodologicznych. Następnie skupiono się na dwóch głównych obszarach badawczych: a) najważniejszych społecznych, gospodarczych oraz politycznych przyczynach kryzysu migracyjnego Wenezueli, b) zaangażowaniu społeczności międzynarodowej w problemy migracyjne Wenezueli ze szczególnym uwzględnieniem działań Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Państw Amerykańskich, rządów państw Ameryki Łacińskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Biorąc pod uwagę wskazane założenia, hipoteza artykułu wskazuje, że kryzys migracyjny Wenezueli zarówno jest spowodowany kryzysem humanitarnym państwa, jak i pogłębia go, wywołując efekt sprzężenia zwrotnego. W artykule zastosowano metody: instytucjonalno-prawną, systemową, analizę treści oraz metodę statystyki opisowej.
   PubDate: śro, 18 lis 2020 00:00:00
    
 • Wyboiste drogi delegowanej Europy - zagadnienia zasad przekazywania
         kompetencji i subsydiarności w świetle Dyrektywy Parlamentu
         Europejskiego i Rady (UE) 2018/957

  • Authors: Maksymilian Jabłecki
   Abstract: Celem badania jest analiza, czy zasady przekazywania kompetencji i subsydiarności w kontekście rozwiązań prawnych wprowadzonych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 zmieniającą Dyrektywę 96/71 dotyczącą delegowania pracowników należy uznać za uzasadnione i proporcjonalne. Przedstawione argumenty wykazują, że zasada subsydiarności jest jedną z podstawowych zasad prowadzenia polityki gospodarczej w Unii Europejskiej. Na tej podstawie zbadano, czy uprawnienia polityczne powinny być delegowane na najniższy możliwy szczebel władzy zbliżony do obywateli, których dotyczy polityka - chyba że istnieją niezaprzeczalne korzyści z prowadzenia jej na wyższym szczeblu przy ściślejszej koordynacji. Należy rozważyć, czy propozycja Komisji Europejskiej ma inny cel niż deklarowany, a tym samym, czy narusza ona zasadę proporcjonalności. Udowodniono, że potrzebne są inteligentne i jasne przepisy dostosowane do szybko rosnącej mobilności przedsiębiorstw i obywateli UE, które zapobiegną postępującej utracie konkurencyjności rynku UE, przyśpieszą konwergencję społeczną i uniemożliwią nielegalną działalność szarej strefy wpływającej na sytuację pracowników migrujących wewnątrz UE. Powyższe kwestie i wnioski mogą, zdaniem autora, skłaniać do refleksji nad wagą tego, że podział kompetencji między państwami członkowskimi a instytucjami unijnymi jest ostatecznie decyzją polityczną, która pojawia się w kontekście konfliktu interesów, i wskazują, że analizy ekonomiczne mogą jedynie dostarczyć argumentów za lub przeciw centralizacji polityki. Ponadto należy podkreślić, że integracja jest procesem dynamicznym, dlatego wyniki analiz dotyczących uzasadnienia stosowania zasady subsydiarności mogą prowadzić do rozbieżnych ocen przez zainteresowane Państwa Członkowskie w czasie, w którym dynamicznie zmieniają się warunki funkcjonowania gospodarek.
   PubDate: śro, 18 lis 2020 00:00:00
    
 • Pomoc rozwojowa jako narzędzie polityki migracyjnej UE

  • Authors: Jolanta Szymańska; Patryk Kugiel
   Abstract: Od czasu kryzysu uchodźczego z 2015 r. instytucje UE i rządy państw członkowskich wzmocniły działania na rzecz lepszego zarządzania migracją oraz ochrony zewnętrznych granic UE. W wymiarze zewnętrznym Unia zastosowała wiele różnych środków gospodarczych i politycznych, a także rozwiązań o charakterze odstraszającym, aby odzyskać kontrolę nad przepływami migracyjnymi. Chociaż współpraca na rzecz rozwoju została uznana za jedno z ważnych narzędzi eliminowania pierwotnych przyczyn migracji, to eksternalizacja zarządzania migracją do krajów tranzytowych stała się głównym filarem strategii antykryzysowej. Choć polityka ta pozwoliła zasadniczo zmniejszyć liczbę nielegalnych przekroczeń europejskiej granicy, nie można jej traktować jako rozwiązania długoterminowego. Aby lepiej się przygotować na wyzwania migracyjne w przyszłości, UE powinna przemyśleć współpracę na rzecz rozwoju z krajami pochodzenia i tranzytu oraz włączyć do swojej strategii zarówno działania wobec migrantów przymusowych, jak i ekonomicznych. Pomoc rozwojowa może być przydatnym narzędziem dla UE, jeżeli będzie wykorzystywana raczej do zarządzania niż do blokowania migracji.
   PubDate: śro, 18 lis 2020 00:00:00
    
 • Spór migracyjny wśród użytkowników Twittera na
         #BrexitDay

  • Authors: Piotr Teodorowski
   Abstract: Państwa liberalne prowadzą politykę zachęcania do imigracji i jednocześnie kontrolowania jej. Demokracja reprezentatywna, państwo narodowe, konstytucjonalizm i kapitalizm - każdy z tych systemów wymaga konkretnej strategii migracyjnej. Poprzednie badania skupiały się na postawach wobec migracji, wykorzystywały metody ilościowe, których celem było analizowanie wartości i percepcji wpływających na opinie społeczeństwa. Stąd różnorodność i złożoność nastrojów społecznych jest mniej znana. Artykuł ma na celu przedstawienie perspektyw opartych na tweetach w ostatnim dniu (i okolicach) członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej (31stycznia 2020 r.). Dane zebrano za pomocą NCapture - rozszerzenia przeglądarki internetowej, które pobierało tweety z hashtagami #Brexit, #BrexitDay i #BrexitEve i importowało je bezpośrednio do NVivo. Siedmiokrotnie przechwycono tweety w dniach 30-31stycznia i 1, 7-10 lutego; zbierając 250 095 tweetów opublikowanych między 23 stycznia a 10 lutego. Wszystkie retweety, duplikaty, tweety w jęz. innym niż angielski i spam zostały usunięte; pozostawiono 888 tweetów do analizy. Tweety zostały zakodowane dwukrotnie; stosunek do brexitu zakodowano jako pozytywny (n = 203), negatywny (n = 586) lub neutralny (n = 99). Przeprowadzono również analizę tematyczną. Wyniki pokazały, że podział dyskursu na temat migracji był bardziej skomplikowany niż tylko debata "za" i "przeciw" imigracji. Co ciekawe wyniki wskazują także na przesunięcie się granicy w brytyjskiej debacie migracyjnej od rozważania korzyści i wad imigracji po przyszłe, dwustronne zasady migracji między Wielką Brytanią a Unią Europejską.
   PubDate: śro, 18 lis 2020 00:00:00
    
 • Proces sekurytyzacji polityki migracyjnej UE. Od wymiaru wewnętrznego
         do międzynarodowego

  • Authors: Diego Caballero Vélez; Ekaterina Krapivnitskaya
   Abstract: Artykuł poświęcony jest strategiom polityki zagranicznej Unii Europejskiej (UE) po kryzysie uchodźczym 2015 r., a jego celem jest zbadanie, do jakiego stopnia polityka migracyjna UE jest częścią europejskiej polityki zagranicznej. Wskazano, że polityka migracyjna w wymiarze wewnętrznym nie została przygotowana na nieskuteczność wspólnego działania. Aby tę nieskuteczność przełamać, zdecydowano o przeniesieniu polityki migracyjnej do wymiaru zewnętrznego UE. Tym samym postuluje się, aby migracje, które wcześniej uznawano za domenę polityki wewnętrznej państw członkowskich, z problemu polityki wewnętrznej stały się problemem polityki zagranicznej. W związku z tym autorzy badają wzajemne powiązania między migracjami a bezpieczeństwem jako kluczowym elementem zrozumienia tego procesu "zagranicznienia". Rozwój bliskiej współpracy z państwami trzecimi w obszarze regulacji dotyczącej migracji stał się jednym z priorytetów w całej polityce migracyjnej Unii Europejskiej, jednak nie odnotowała ona na tym polu większych sukcesów. Zarazem kryzys migracyjny jeszcze wyraźniej wskazał na konieczność rozwoju wymiaru zewnętrznego zarządzania procesem migracji, lecz tym razem zastosowano bardziej pragmatyczne podejście gwarantujące zabezpieczenie interesów UE w zakresie bezpieczeństwa. Podstawą zewnętrznego wymiaru europejskiej polityki migracyjnej są stosunki z państwami trzecimi i powiązanie pomocy rozwojowej z kwestiami bezpieczeństwa i ochrony granic. W artykule analizowane są debaty w Parlamencie Europejskim, które toczyły się przed i po kryzysie uchodźczym 2015 r., co służy ocenie powiązania kwestii migracyjnych i bezpieczeństwa, tym samym pogłębiając rozumienie procesu "zagranicznienia" europejskiej polityki migracyjnej.
   PubDate: śro, 18 lis 2020 00:00:00
    
 • Stosunek do nieregularnych imigrantów w czasie pandemii COVID-19. Analiza
         porównawcza podejść włoskiego i portugalskiego

  • Authors: Salvatore FP Barillà; Alberto Pellicanò
   Abstract: Celem artykułu jest porównanie nadzwyczajnego prawa imigracyjnego przyjętego we Włoszech i Portugalii. W artykule podjęto próbę wskazania zależności między integracją a prawem, opierając się na analizie włoskiego i portugalskiego podejścia do polityki imigracyjnej w czasie pandemii COVID-19. Włochy i Portugalia, dwa południowe państwa członkowskie UE o różnych podejściach do polityki imigracyjnej, stanowią ciekawy problem badawczy. Zastosowano interdyscyplinarne podejście badawcze, które umożliwia wypełnienie celu postawionego przez autorów na podstawie literatury prawnej i politologicznej. W artykule podjęto także próbę oceny, czy obecnie stosowane środki wpisują się w politykę regularyzacji, wdrażaną od dekady. Oceniając powiązania między prawem a integracją, uznano, że w obu państwach zostały przyjęte nadzwyczajne regulacje sprzyjające imigrantom i gwarantujące im równy dostęp do opieki zdrowotnej w czasie pandemii. Wskazane jest prowadzenie dalszych badań empirycznych.
   PubDate: śro, 18 lis 2020 00:00:00
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.204.2.231
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-