Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Similar Journals
Journal Cover
ScienceRise : Medical Science
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2519-478X - ISSN (Online) 2519-4798
Published by PC Technologe Center Homepage  [6 journals]
 • Стан згортуючої, антикоагулянтної та
         фібринолітичної активності крові у
         хворих на гостру ішемічну хворобу серця
         та особливості змін при поєднанні з
         цукровим діабетом типу 2 (когортне
         проспективне дослідження)

  • Authors: Olena Karpenko
   Pages: 4 - 8
   Abstract: Мета. Оцінити згортуючу, антикоагулянтну та фібринолітичну активність крові у хворих на гостру ішемічну хворобу серця (ГІХС) та встановити особливості змін при поєднанні ГІХС та ЦД2.Матеріали і методи. Обстежено 60 осіб, які мали діагноз ГКС з елевацією сегмента ST, ГКС без елевації сегмента ST, нестабільна стенокардія. Серед них: 30 хворих на ГІХС (І група), 30 хворих на ГІХС у поєднанні з ЦД2 (ІІ група) та 15 практично здорових осіб (контрольна група). Середній вік хворих – 64,2±10,01 років, кількість чоловіків - 30 (50 %), жінок – 30 (50 %). Хворим визначали гемостатичні параметри у венозній крові.Результати. При загальній подібності змін антикоагулянтної системи в обох групах звертало на себе увагу значне виснаження антитромбінової активності у хворих групи ІІ, які супроводжувалися пригніченням системи ПрС. Так вміст АТІІІ у цій групі був нижчим за групу контролю на 27,8 % (65,5 [54,0; 76,0], р<0,001), а ПрС знижувався на 37,2 % (0,66 [0,6; 0,7], р<0,001), натомість у пацієнтів групи І зменшення антикоагулянтної активності відбувалось лише за рахунок АТІІІ – 78,0 [74,0; 82,0] проти 90,0 [80,0; 110,0],...
   PubDate: 2019-08-02
    
 • Когортне проспективне дослідження
         стану серця та судин у хворих на
         ішемічну хворобу серця у поєднанні з
         цукровим діабетом 2 типу

  • Authors: Volodymyr Koshlia, Anastasiia Piskun
   Pages: 8 - 14
   Abstract: Стаття присвячена оцінці особливостей кардіогемодинаміки у хворих на цукровий діабет 2 типу (ЦД 2 типу) у поєднанні з ішемічною хворобою серця (ІХС). Вивчені основні показники функції серця та структурно-функціональні зміни загальної сонної артерії (ЗСА), особливості вуглеводного та ліпідного обмінів.Мета: оцінити особливості кардіогемодинаміки у хворих на ЦД 2 типу у поєднанні з ІХС та виявити кореляційні взяємозв’язки з іншими факторами кардіоваскулярного ризику у даних пацієнтів.Матеріали та методи: у дослідження були включені 100 хворих на ІХС: хворі на ЦД 2 типу у поєднанні з ІХС, стабільна стенокардія напруги (n=60) – 1 група, 2 група – хворі на ІХС: стабільна стенокардія напруження II-III ФК без порушень вуглеводного обміну (n=40). При дослідженні хворих проводився аналіз скарг, кардіологічного анамнезу, факторів судинного ризику, даних об’єктивного дослідження, клініко-лабораторних та клініко-інструментальних методів дослідження, які включали ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ, Ехо-КГ т&...
   PubDate: 2019-08-02
    
 • Виживання хворих з папілярними та
         фолікулярними карциномами щитоподібної
         залози: схожість та відмінність
         прогностичних чинників (когортне
         ретроспективне дослідження)

  • Authors: Bogdan Guda
   Pages: 15 - 23
   Abstract: При аналізі причин, які мають бути важливими для прогнозування захворювання та впливу на виживання пацієнта зі злоякісними пухлинами щитоподібної залози, дослідники вивчають багато факторів. Метою дослідження було визначити показники кумулятивного виживання пацієнтів з диференційованими карциномами щитоподібної залози різного гістологічного типу залежно від біологічних характеристик пухлин і деяких клінічних чинників.Матеріали і методи: Ретроспективне дослідження когорти хворих, які з приводу злоякісної пухлини перенесли операцію на щитоподібній залозі. Проаналізована інформація щодо пацієнтів (вік і стать, гістологічний тип, розмір і категорії карцином (TNM), їх інвазійні властивості, наявність мультифокальності), а також щодо клінічних характеристик захворювання (стадія, обсяг оперативного втручання та радіойодного лікування, групи ризику виникнення рецидиву, кількість балів за системою MACIS).Результати: Для хворих з папілярними чи фолікулярними карцино...
   PubDate: 2019-08-02
    
 • Перебіг епілептичних нападів у
         пацієнтів з супратенторіальними
         менінгіомами головного мозку (когортне
         ретроспективне дослідження)

  • Authors: Taras Studeniak, Volodymyr Smolanka, Andriy Smolanka
   Pages: 24 - 29
   Abstract: Менінгіома є найчастішою пухлиною головного мозку з сприятливим прогнозом до тривалого життя. Часто епілептичні напади є основним клінічним проявом менінгіоми. Однак, хірургічне лікування не завжди позбавляє хворих від нападів і, навпаки, в декого напади після хірургії виникають вперше. Дослідження факторів, які впливають на перебіг епілептичних нападів дозволить оптимізувати тактику лікування.Мета дослідження. Виявити фактори, які впливають на збереження або виникнення епілептичних нападів у пацієнтів, прооперованих з приводу супратенторіальної менінгіоми головного мозку з метою подальшої персоналізованої корекції терапії антиконвульсантами. Матеріали та методи: Проведено ретроспективний аналіз перебігу захворювання у 242 пацієнтів із тотально видаленою супратенторіальною менінгіомою головного мозку. Оцінено віддалені результати перебігу захворювання у 176 осіб. Середня тривалість спостереження становила 37,0 місяців (12-111).Результати: У 55 (75,3±5,0 %) з 73 пацієнтів, &#...
   PubDate: 2019-08-02
    
 • Вплив ефективності лікування на
         соціальні та психологічні фактори життя
         дітей з епілепсією (когортне
         проспективне дослідження)

  • Authors: Olga Sukhonosova
   Pages: 30 - 35
   Abstract: Важливе завдання сучасної дитячої неврології - підвищення ефективності лікування епілепсії у дітей. Традиційні критерії оцінки ефективності лікування, що спираються на показники лабораторних та інструментальних досліджень, відображають лише біологічну складову картину хвороби і необхідним є застосування критерію для оцінки стану інших основних функцій дитини.Мета: Визначення найбільш значущих соціальних та психологічних проблем та аспектів життя дітей і підлітків з епілепсією в залежності від ефективності лікування (діти з контрольованими та неконтрольованими нападами) з точки зору пацієнтів, їх батьків і фахівців охорони здоров’я та підвищення рівня обізнаності щодо суб'єктивних питань, які стосуються цього стану для поліпшення якості допомоги цій групі пацієнтів та надання можливості вести більш повноцінне життя.Матеріали і методи: Опитування щодо соціальних, психоемоційних факторів життя дітей, хворих на епілепсію з контрольованими та неконтрольов...
   PubDate: 2019-08-02
    
 • Аналіз функціонального стану
         еритроцитів у хворих з хірургічною
         патологією аорти після проведеного
         оперативного втручання з використанням
         штучного кровообігу (когортне
         проспективне дослідження)

  • Authors: Kyrylo Khyzhniak, Yuliya Volkova, Kateryna Sharlai
   Pages: 35 - 39
   Abstract: Мета – аналіз функціонального стану еритроцитів у хворих з хірургічною патологією аорти після проведеного оперативного втручання з використанням штучного кровообігу. Матеріали та методи. Обстежено 118 хворих з хірургічною патологією аорти (ХПА). Пацієнти були розподілені на 2 групи. В групу І увійшли 46 пацієнтів, яким додатково призначено розчин меглюміна натрію сукцинат (реамберін), в групу ІІ увійшли 46 пацієнтів, яким додатково призначено розчин D-фруктозо-1,6-дифосфат натрієвої солі гідрату (езофосфіна). Аналізували еритроцитарні індекси: MCV (середній об'єм еритроцита), MCH (середній вміст гемоглобіну в еритроциті), MCHC (середня концентрація гемоглобіну у еритроцитарній масі) і RDW (коефіцієнт середнього обсягу еритроцита).Результати. При проведенні аналізу динаміки показника ширини розподілу еритроцитів за об'ємом (коефіцієнт середнього об'єму еритроцита) в крові у хворих груп К, І і ІІ не було визначено жодних вірогідних відмінностей між групами. Незважаючи на відсутність статисти...
   PubDate: 2019-08-02
    
 • Вертикальне переміщення дистопованих
         іклів за допомогою апарата з постійними
         Nd-Fe-B магнітами (клінічний випадок)

  • Authors: Valerii Kutsevliak, Vladyslav Starikov
   Pages: 40 - 43
   Abstract: Використання брекет-систем для корекції положення окремих зубів в ряді випадків представляється недоцільним, оскільки при цьому можливо порушення в положенні сусідніх зубів, що використовуються як опора при такій корекції. Альтернативним способом переміщення окремих зубів в нормальне положення є застосування апарату з постійними Nd-Fe-B магнітами. Це дозволяє локалізувати силовий вплив і домогтися необхідного естетичного і функціонального результату з меншими побічними ефектами, а також знизити вартість лікування.Метою роботи є розробка методики і нормалізація положення ікла верхньої щелепи за допомогою апарату з постійними магнітами.Матеріали та методи. Для переміщення зуба були використані постійні Nd-Fe-B магніти у формі паралелепіпедів розміром 5×5×2 мм. На поверхню магнітів наносилося антикорозійне покриття ZrO2. Один з магнітів встановлювався в пластмасову капу, а другий було зафіксовано на зубі за допомогою фотополімерного матеріалу. Величина діючої сили визначалася за &#...
   PubDate: 2019-08-02
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.228.220.31
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-