Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Similar Journals
Journal Cover
Odesa National University Herald. Biology
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2077-1746 - ISSN (Online) 2415-3125
Published by Odessa I.I.Mechnikov National University Homepage  [3 journals]
 • ОНТОГЕНЕТИЧНІ ЗМІНИ АКТИВНОСТІ
         ТРИПСИНОПОДІБНИХ ФЕРМЕНТІВ У ОСОБИН
         ЛАБОРАТОРНИХ ПОПУЛЯЦІЙ DROSOPHILA MELANOGASTER ТА
         DROSOPHILA VIRILIS

  • Authors: О. М. Андрієвський, Ю. Ю. Подзолкова, І. Л. Рижко, С. Л. Пастернак
   Pages: 9 - 20
   Abstract: Досліджували онтогенетичне варіювання показників маси тіла та  активності трипсиноподібних ферментів у особин лабораторних популяцій двох видів плодових мушок: Drosophila melanogaster та Drosophila virilis. За даними окремих особин складено криві мінливості маси тіла для личинок, лялечок та імаго. Визначено онтогенетичні зміни індивідуальної відносної та питомої активності трипсиноподібних ферментів на популяційному рівні. Розраховано середні показники маси тіла та активності трипсиноподібних ферментів для кожної стадії постембріонального розвитку дрозофіл. Визначено діапазони варіювання досліджуваних показників за стаціонарних умов культивування дрозофіл. Встановлено, що найбільші показники маси тіла особин та їх протеолітична активність (за даними виду melanogaster) співпадають з личинковою фазою розвитку. Обговорюються можливі причини індивідуальних відмінностей в експресії активності трипсиноподібних ферментів.
   PubDate: 2019-05-20
   Issue No: Vol. 24, No. 1(44) (2019)
    
 • ВПЛИВ КОМПЛЕКСІВ АНТИОКСИДАНТІВ НА
         БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СИРОВАТКИ КРОВІ
         ЩУРІВ ЗА УМОВ ГОСТРОГО ГЕПАТИТУ

  • Authors: Я. В. Діордіца
   Pages: 21 - 29
   Abstract: Ураження щурів гідразин сульфатом викликає активізацію процесів перекисного окиснення ліпідів, а також зумовлює розвиток деструктивних процесів у печінці, що підтверджується зростанням концентрації трансаміназ і білірубіну та зниженням вмісту загального холестерину у сироватці крові. Застосування комплексу антиоксидантів у складі «Тріовіт» + кверцетин сприяло нормалізації процесів перекисного окиснення ліпідів та відновленню структурно-функціонального стану печінки.
   PubDate: 2019-05-20
   Issue No: Vol. 24, No. 1(44) (2019)
    
 • ВИДОВИЙ СКЛАД МІКРОСКОПІЧНИХ
         ВОДОРОСТЕЙ СТАВКІВ ДЕНРОПАРКУ ІМЕНІ
         ПЕРЕМОГИ МІСТА ОДЕСА

  • Authors: В. П. Герасимюк, Н. В. Герасимюк
   Pages: 33 - 46
   Abstract: Узагальнено результати досліджень (2011-2018 рр.) видового складу мікроскопічних водоростей 4 ставків дендропарку імені Перемоги м. Одеса. За оригінальним вивченням 70 альгопроб виявлено 99 видів водоростей, що належали до 56 родів, 33 родин, 22 порядків, 10 класів і 7 відділів. Серед таксономічного складу переважали представники відділів діатомових (45 видів), зелених (27) і синьозелених (16) водоростей. Відзначено 45 регіонально нових видів для ставків дендропарку імені Перемоги м. Одеси і 4 нові види (Calothrix сolumbiana G. S. West, Chrysamoeba radians G. A. Klebs, Mallomonas spinulosa W. Conrad і Chlamydomonas platyrhyncha Korschikov) для водойм Північно-Західного Причорномор’я (ПЗП). Встановлено біотопічну приуроченність виявленого складу водоростей та їх розподіл – 43 таксони належали до планктонних, 38 – до перифітонних і 18 – до бентосних організмів. За відношенням до галобності більша частина (85 видів) водоростей мала відношення до прісноводних, а менша (14) – до солонуватоводних форм. Виявлено 63 види-індикатори органічного забруднення води. За відношенням до сапробності води переважаючими групами були β-мез&#...
   PubDate: 2019-05-20
   Issue No: Vol. 24, No. 1(44) (2019)
    
 • АЛЕЛЬНИЙ СТАН ГЕНІВ СИСТЕМИ Ppd-1 ТА Vrn-1 У
         СОРТІВ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ ІНСТИТУТУ
         ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН УКРАЇНИ

  • Authors: А. О. Бакума, Г. О. Чеботар, Ю. О. Лавриненко, С. В. Чеботар
   Pages: 49 - 64
   Abstract: За допомогою ПЛР аналізу було визначено алельний стан генів системи Ppd-1 та Vrn-1 у 13 сортів озимої м’якої пшениці Інституту зрошуваного землеробства НААН України та проведено співставлення даних молекулярно-генетичного аналізу з даними польового досліду щодо строків колосіння та цвітіння. У досліджених сортів не визначено поліморфізму за системами генів Ppd-1 та Vrn-1. У всіх сортів детектовано генотип Ppd-D1a, Ppd-A1b, Ppd-B1b. Поєднання мутацій, виявлених в нуклеотидній послідовності гена Ppd-D1, відповідає гаплотипу VII. Також у сортів не виявлено збільшення копій гена Ppd-B1 (CNV). За системою Vrn-1 сорти мають рецесивний генотип за трьома локусами. Не визначено достовірної різниці між сортами за строками колосіння та цвітіння, усі сорти мають слабку фотоперіодичну чутливість.
   PubDate: 2019-05-23
   Issue No: Vol. 24, No. 1(44) (2019)
    
 • ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ЕФЕКТИ FUSARIUM GRAMINEARUM SCHWABE НА
         ЗЛАКОВІ КУЛЬТУРИ

  • Authors: О. Л. Січняк, С. Л. Мірось, К. О. Довганюк
   Pages: 65 - 74
   Abstract: Досліджували вплив інокулюма Fusarium graminearum Schwabe на паростки ячменю та м’якої пшениці. Метаболіти інокулюма достовірно знижують енергію проростання і схожість насіння, а також мітотичний індекс кореневої меристеми м’якої пшениці та ячменю. За їх впливу достовірно збільшилась частка клітин з порушеннями. Спостерігали хромосомні аберації, відбитком яких було утворення мостів, фрагментів та відставань хромосом, а також асиметричний мітоз та комплексні порушення мітозу.
   PubDate: 2019-05-20
   Issue No: Vol. 24, No. 1(44) (2019)
    
 • РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ІХТІОФАУНИ В
         ПРИБЕРЕЖНІЙ ЗОНІ МОРЯ ОДЕСЬКОЇ ЗАТОКИ У
         2016–2017 рр.

  • Authors: В.В. Заморов, Ю.В. Караванський, С. Ю. Чернікова
   Pages: 77 - 93
   Abstract: Проаналізовано склад сіткових уловів риби в Одеський затоці у 2016–2017 роках з метою моніторингу стану прибережного іхтіоценозу, що є важливою складовою морських гідроекологічних досліджень протягом багатьох десятиліть. Робота також містить порівняльний аналіз особистих результатів досліджень з даними літератури за попередні роки.  
   PubDate: 2019-05-23
   Issue No: Vol. 24, No. 1(44) (2019)
    
 • СТАН ЗУБО-ЩЕЛЕПНОЇ СИСТЕМИ ЩУРІВ НА ТЛІ
         МОДЕЛЮВАННЯ ГЕПАТИТУ ТА ДИСБІОЗУ

  • Authors: О. А. Макаренко, Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова
   Pages: 97 - 105
   Abstract: Проведено дослідження стану зубів і ясен білих щурів на тлі розвитку експериментального токсичного гепатиту, дисбіозу та поєднанні цих патологій. Кожна з відтворених  патологій супроводжувалась посиленням каріозного процесу і  підвищенням ступеню запалення у яснах. Поєднання патологій призвело  до розвитку більш значних порушень в порожнині рота тварин. Зроблено заключення, що дисбіоз посилює патологію печінки і як слідство підвищує інтенсивність каріозного процесу та посилює запалення ясен.  
   PubDate: 2019-05-20
   Issue No: Vol. 24, No. 1(44) (2019)
    
 • ВПЛИВ ЦИТРАТІВ ВАНАДІЮ ТА ХРОМУ НА
         АНТИОКСИДАНТНУ СИСТЕМУ В КРОВІ ЩУРІВ ІЗ
         ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ДІАБЕТОМ

  • Authors: О. О. Сушко, Р. Я. Іскра
   Pages: 106 - 115
   Abstract: Показано, що попереднє внесення до раціону щурів із експериментальним діабетом цитратів ванадію та хрому, призводить до нормалізації у крові вмісту продуктів пероксидного окиснення ліпідів та активності ензимів антиоксидантного захисту. Тому можна розглядати дані цитрати в якості профілактичного застосування для уповільнення прогресування цукрового діабету та ризику ускладнень.
   PubDate: 2019-05-20
   Issue No: Vol. 24, No. 1(44) (2019)
    
 • АКАДЕМІК УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ
         АКАДЕМІЇ НАУК А.М. КРИШТОФОВИЧ –
         ВИПУСКНИК НОВОРОСІЙСЬКОГО (ЗАРАЗ
         ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ІМЕНІ І.І.
         МЕЧНИКОВА) УНІВЕРСИТЕТУ. (До 100-річчя
         Національної академії наук України)

  • Authors: С. Г. Коваленко, Т. В. Васильєва, О. Ю. Бондаренко, В. В. Немерцалов
   Pages: 119 - 128
   Abstract: Висвітлено життєвий шлях та наукові здобутки А.М. Криштофовича – випускника Новоросійського університету, видатного вченого, академіка НАН України, одного із засновників вивчення палеоботаніки у Росії та колишнього СРСР. Особливу увагу приділено часу його перебування у Одесі. Представлені гербарні зразки, зібрані або опрацьовані ним, що зберігаються у гербарії MSUD. Підкреслено його міжнародну діяльність та численні експедиції у різні куточки світу.
   PubDate: 2019-05-20
   Issue No: Vol. 24, No. 1(44) (2019)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.228.220.31
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-