Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Similar Journals
Journal Cover
Zeszyty Studenckie "Nasze Studia"
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1731-6707
Published by Uniwersytetu Gdańskiego Homepage  [20 journals]
 • Słowo wstępne redaktorów "Zeszytów
         Studenckich"

  • Authors: Sylwia Pangsy-Kania, Łukasz Dopierała, Magdalena Markiewicz, Iwona Sobol
   Pages: 5 - 6
   PubDate: 2020-06-22
    
 • Symulowanie szoków makroekonomicznych w agentowym modelu sektora
         bankowego

  • Authors: Mateusz Dadej
   Pages: 9 - 22
   Abstract: Artykuł omawia model sektora bankowego stworzony w oparciu o programowanie agentowe. Model zawiera trzy rodzaje agentów: gospodarstwa domowe, kredytobiorców oraz banki. Każdy agent ma przypisane zestawy zachowań, które reagują na otoczenie, zawierają interakcję między agentami lub mają zaprogramowane bierne czynności. Wszystkie zachowania agentów odzwierciedlają  stylizowane fakty, przedstawione przez dorobek nauk ekonomicznych, aby odpowiednio symulować  system ekonomiczny. Model jest poddawany egzogenicznym szokom w postaci zwiększenia prawdopodobieństwa nieuregulowania kredytu, wymogów kapitałowych oraz minimalnej stopy rezerw. Głównym obiektem analizy są banki, których reakcje na szoki są w większości zgodne z literaturą  ekonomiczną. Mniej oczekiwanymi reakcjami, które zaszły w modelu jest przyspieszone osiągnięcie równowagi rynkowej przez banki po zwiększeniu rezerw minimalnych oraz nie‐liniowa zależność między szokiem regulacyjnym a poziomem kapitałów własnych banku. Jak wykazuje powyższa publikacja, przedstawione podejście programowania agentowego przy modelowaniu zjawisk ekonomicznych może być ciekawą i przydatną  alternatywą  do szeroko wykorzystywanych w praktyce polityki gospodarczej modeli DSGE. 
   PubDate: 2020-06-22
    
 • Wielka Brytania jako centrum europejskiego systemu finansowego

  • Authors: Mikołaj Drożdżyński
   Pages: 23 - 33
   Abstract: Artykuł ma na celu przedstawienie pozycji Wielkiej Brytanii na europejskim rynku finansowym. Skupiono się na sektorach branży finansowej oraz działaniu i funkcjonowaniu poszczególnych jego instytucji. Przedstawiono wartości jakimi dysponują podmioty działające na tych rynkach oraz sposoby, w jakie alokują powierzone  środki. Uwydatniono strukturę zatrudnienia w poszczególnych jednostkach, jak i uzależnienia geograficzne względem miejsc pracy w danym sektorze. Celem artykułu jest określenie wartości jakie niosą  za sobą  poszczególne segmenty brytyjskiego sektora finansowego na szczeblu europejskim.
   PubDate: 2020-06-22
    
 • Kapitał ludzki jako przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa w usługach
         bankowości detalicznej

  • Authors: Daria Ilczuk
   Pages: 34 - 44
   Abstract: Rozważania na temat kapitału ludzkiego zaprezentowane w artykule koncentrują  się  głównie na ocenie istotności tego zasobu przedsiębiorstwa mogącego być  kluczowym źródłem osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na danym rynku. Opisane aspekty kapitału ludzkiego zostały omówione w odniesieniu do charakterystyki sektora bankowego. Na polskim rynku usług bankowości detalicznej największe podmioty odnotowują stały wzrost liczby nowych klientów. Banki prowadzą  działalność  w zmiennym otoczeniu, wymagającym ciągłej rywalizacji z konkurentami. Dodatkowo, rosnąca  świadomość  zarządzania własnymi finansami wśród społeczeństwa, wiąże się  z dostarczaniem nowych produktów i usług, które będą  na tyle atrakcyjne, aby spełniać  coraz większe oczekiwania klientów. Głównym celem artykułu jest ocena tego, czy kapitał ludzki może stanowić istotny zasób przedsiębiorstwa na rynku usług bankowości detalicznej, przyczyniający się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Metodą badawczą zastosowaną  w niniejszym artykule był  zogniskowany wywiad grupowy przeprowadzony wśród użytkowników usług bankowych.
   PubDate: 2020-06-22
    
 • Konkurencyjność w polskim segmencie usług bankowości
         detalicznej

  • Authors: Daria Ilczuk
   Pages: 45 - 55
   Abstract: Osiągnięte wyniki prowadzonej działalności gospodarczej w dużym stopniu zależą od samego przedsiębiorstwa, ale także od szans i zagrożeń płynących z rynku. Konkurencja i konkurencyjność w sektorze bankowym stanowią istotny przedmiot badań z powodu charakteru współzawodnictwa pomiędzy pomiotami, czyli konieczności utrzymania stałych relacji z innymi bankami w zakresie wzajemnych rozliczeń  czy też  potrzeby funkcjonowania w warunkach stabilizacji gospodarczej i ogólnego zaufania społeczeństwa. Głównym celem niniejszego artykułu jest ocena czynników natężenia konkurencji w polskim segmencie usług bankowości detalicznej w aspekcie ich znaczenia dla pod‐ miotów potencjalnie wchodzących na rynek. Ocena dotyczy lat 2014–2018 i została dokonana na podstawie analizy atrakcyjności polskiego sektora bankowego według modelu pięciu sił  M.E. Portera. Czynnik rywalizacji pomiędzy funkcjonującymi bankami stanowił istotne zagrożenie jeśli chodzi o potencjał rozwoju nowych podmiotów z powodu coraz większego udziału poszczególnych konkurentów w sektorze oraz ich stale umacniającej się pozycji na rynku.  
   PubDate: 2020-06-22
    
 • FinTech na rynku polskim

  • Authors: Aleksandra Kmita
   Pages: 56 - 65
   Abstract: W artykule zostały przedstawione aspekty teoretyczne, takie jak cechy i kluczowe obszary rozwoju FinTech na świecie. Dodatkowo uwaga została zwrócona na trendy, które napędzają  ekspansję  Financial Technology w globalnej gospodarce. Dalsza część  pracy została poświęcona analizie poszczególnych segmentów FinTech. Opisano w nim sferę  finansowania, zarządzania aktywami, sektor płatności, ale także ten zakres FinTechu, który skupia się  na odmiennych funkcjach. Ostatni część  artykułu obejmuje badanie funkcjonowania polskiego rynku FinTech. Analizie zostały poddane cztery spółki zajmujące się płatnościami cyfrowymi, które prowadzą działalność na terenie Polski. W publikacji mocno został podkreślony fakt, że FinTech zmienia działalność branży usług finansowych na wiele sposobów, zmuszając tym samym instytucje finansowe do większej koncentracji na kliencie.
   PubDate: 2020-06-22
    
 • Fundusze ETF typu REIT na rynku amerykańskim oraz perspektywy rozwoju
         w Polsce

  • Authors: Mateusz Wutkie
   Pages: 66 - 74
   Abstract: Real Estate Investment Trust, jak i Exchange‐Traded Fund, są produktami o zróżnicowanych cechach. Ich połączenie tworzy unikalny fundusz, jakim jest REIT ETF. Rozwiązanie takie znalazło swoich zwolenników w Stanach Zjednoczonych, co znalazło swoje odzwierciedlenie zarówno w liczbie prowadzonych funduszy, jak i wartości zarządzanego kapitału. Nie bez znaczenia pozostaje jednak fakt,  że w okresie od października do grudnia 2019 r. stopa zwrotu nie była zadowalająca w porównaniu do konkurencyjnych funduszy sektorowych. Dynamiczny napływ kapitału wskazuje również na fakt ciągłego zaufania do tego rodzaju inwestycji. W przeciwieństwie do rynku amerykańskiego zarówno ETF, jak i REIT, nie są tak popularne w Polsce. Polski sektor funduszy inwestycyjnych jest nieporównywalnie młodszy i mniej rozwinięty niż  w Stanach Zjednoczonych. Jednak rozwój lokalnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz ETF dają  nadzieję na utworzenie tego typu produktów w przyszłości.
   PubDate: 2020-06-22
    
 • Uwarunkowania i kierunki rozwoju rynku zbiorowego transportu miejskiego

  • Authors: Tomasz Adamkiewicz
   Pages: 77 - 88
   Abstract: Problematyka rozwoju i funkcjonowania zbiorowego transportu miejskiego jest zagadnieniem bieżącym i istotnym dla usprawnienia funkcjonowania współczesnych ośrodków miejskich. W artykule przedstawiono uwarunkowania i potencjalne kierunki rozwoju rynku zbiorowego transportu miejskiego. Zdefiniowano pojęcie rynku zbiorowego transportu miejskiego oraz opisano specyfikę jego funkcjonowania. Omówiono procesy przeobrażeń układu przestrzennego miast, które determinują zasięg przestrzenny zbiorowego transportu miejskiego oraz możliwości jego rozwoju. Scharakteryzowano   potrzeby transportowe ludności oraz zależności wynikające z dynamicznego rozwoju motoryzacji indywidualnej. Zdefiniowano zjawisko kongestii oraz przedstawiono negatywny wpływ rozwoju motoryzacji indywidualnej na rozwój i funkcjonowanie transportu zbiorowego. Ostatnią część pracy poświęcono możliwościom wdrożenia usprawnień  w funkcjonowaniu zbiorowego transportu miejskiego i głównym celom lokalnej polityki transportowej. 
   PubDate: 2020-06-22
    
 • Dług publiczny i jego rola w polityce gospodarczej Chin

  • Authors: Marceli Hązła
   Pages: 89 - 98
   Abstract: Szybkie tempo wzrostu zadłużenia publicznego Chin stało się tematem wielu dyskusji. Analiza struktury zadłużenia z uwzględnieniem posiadanych rezerw walutowych po‐ zwala jednak stwierdzić, że dług publiczny Chin liczony jako % PKB kraju wciąż znajduje się  na bezpiecznym poziomie. Rosnący poziom zadłużenia kraju i malejące zasoby rezerw walutowych będą  prawdopodobnie trendami kontynuowanymi co najmniej w niedalekiej przyszłości. Z tego względu, dotychczasowa polityka utrzymywania zaniżonego kursu juana przestaje działać  w interesie Państwa  Środka. Biorąc także pod uwagę rozpoczętą  transformację  przewagi konkurencyjnej chińskiego eksportu z ceny na jakość, można stwierdzić,  że w przyszłości juan zostanie wprowadzony do reżimu kursu płynnego.  
   PubDate: 2020-06-22
    
 • Wzrost zamożności Polaków jako czynnik rozwoju rynku dóbr luksusowych
         w latach 2012–2018

  • Authors: Szymon Korcz
   Pages: 99 - 108
   Abstract: Artykuł porusza zagadnienia związane z zmianami jakie zaszły w strukturach zamożności i wysokości dochodów Polaków oraz ich wpływie na rynek dóbr luksusowych. Na początku przedstawione zostały zmiany w liczbie osób zamożnych i sposobie ich rozliczania się z generowanego przychodu w latach 2012–2018. Następnie omówiony zostaje termin HNWI w Polsce, czyli współczynnik określający osoby o majątku min. 1 mln USD, liczonych w płynnych środkach finansowych oraz jego zmiany na przestrzeni 6 lat. Zasadniczą  częścią  artykułu jest przedstawienie danych dotyczących poszczególnych segmentów rynku dóbr luksusowych, dane te obejmują  wzrost wartości poszczególny sektorów w latach 2012–2018. Następnie każdy z tych segmentów został zanalizowany a wyniki zostały zinterpretowane. Zawarte zostały także informacje na temat alternatywnego inwestowania w alkohol jakim jest whisk(e)y, oraz dynamice wzrostu zbadanej przez Scotch Whisky Association (SWA).
   PubDate: 2020-06-22
    
 • Ograniczenia rozwoju miękkiej siły Polski

  • Authors: Aleksandra Makowska
   Pages: 109 - 120
   Abstract: Koncepcja miękkiej siły – “zdolności uzyskiwania tego, czego się  chce, raczej dzięki atrakcyjności niż przymusowi lub pieniądzom” – zyskuje na popularności i istotności w dobie informacji. Artykuł przedstawia pojęcie soft power jego istotę oraz rolę we współczesnej polityce zagranicznej. Miękka siła jest zarówno narzędziem tworzenia pewnej narracji, jak i przejawem wiarygodności państwa – aktywnego uczestnika areny międzynarodowej. Poprzez kulturę, ogół wyznawanych wartości, przyjętą i egzekwowaną  politykę  wewnętrzną  i zewnętrzną, miękka siła kształtuje wizerunek, a w dłuższym horyzoncie czasowym wpływa również  na zmienne socjoekonomiczne. Na podstawie stworzonego zarysu teoretycznego oraz raportów i rankingów dotyczących zasobów i trendów współczesnej soft power przeanalizowano sytuację  Rzeczpospolitej Polskiej. Analiza wykazała, że choć państwo posiada zarówno zasoby, jak i potencjał do rozwoju na arenie międzynarodowej w tym zakresie, to brak jednak infrastruktury i świadomości co do istotności „słodkiej siły”. Miękka siła nie jest traktowana jako jeden z paradygmatów polityki zagranicznej, a podejściu polskiemu brak dalekowzroczności, formalnych dokumentów i ram, które w precyzyjny sposób określałyby sposoby kontroli oraz mierzenia efektów promocji polskiej kultury za granicą.
   PubDate: 2020-06-22
    
 • Pułapka średniego dochodu – mit czy realne zagrożenie dla polskiej
         gospodarki'

  • Authors: Jakub Raszka, Adrianna Smyk
   Pages: 121 - 135
   Abstract: Pułapka  średniego dochodu to powstała w 2007 roku teoria tłumacząca zaburzenia wzrostu gospodarczego w krajach rozwijających się. Koncepcja ta szybko spotkała się ze znacznym zainteresowaniem w kręgach ekonomicznych i politycznych, czego przykładem jest umieszczenie tej pułapki rozwojowej w planie gospodarczym polskiego rządu, tzw. Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Autorzy niniejszego artykułu podjęli próbę  oceny aktualnej sytuacji szeroko rozumianej polskiej gospodarki w  świetle wybranych badań nad pułapką średniego dochodu, z wykorzystaniem metody indukcyjnej oraz analizy porównawczej, w celu zweryfikowania potencjalnego zagrożenia dla dalszego rozwoju ekonomicznego wynikającego ze znalezienia się kraju w pułapce rozwojowej. Przeprowadzone analizy umożliwiły autorom odpowiedzenie na pytanie postawione w tytule pracy, a także przedstawienie własnych opinii na temat wyzwań  stojących przed polską gospodarką.
   PubDate: 2020-06-22
    
 • Wolność ekonomiczna a stabilność wzrostu gospodarczego w krajach Unii
         Europejskiej w latach 2009–2018

  • Authors: Filip Roszkowski
   Pages: 136 - 146
   Abstract: Celem niniejszego artykułu było zbadanie, jak kształtowało się tempo wzrostu gospodarczego w krajach UE w latach 2009–2018 i porównanie efektywności liberalnej i interwencjonistycznej polityki gospodarczej. W pierwszym podrozdziale artykułu omówiono istotę szkoły keynesowskiej oraz dwóch szkół neoklasycznych i ich założenia dla polityki gospodarczej. W następnym podrozdziale omówiono krótko modele kapitalizmu występujące w UE. Wskazano także pozycję  krajów UE w rankingach wolności gospodarczej. W punkcie czwartym przedstawiono zmiany tempa wzrostu gospodarczego w krajach UE oraz na ich podstawie dokonano analizy wpływu wolności ekonomicznej na dynamikę wzrostu gospodarczego. Wykorzystano dane za lata 2009‐2018. Za‐ proponowano także rozwiązanie dla słabiej rozwiniętych krajów UE lub rozwijających się  powoli.
   PubDate: 2020-06-22
    
 • Prawne i historyczne podstawy konfliktu handlowego Unii Europejskiej ze
         Stanami Zjednoczonymi

  • Authors: Paweł Tarka
   Pages: 147 - 155
   Abstract: Celem artykułu było wyjaśnienie istoty sporu handlowego między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, a Unią  Europejską  poprzez pryzmat historyczny i prawny. Dokonano przeglądu odnoszących się do badanego tematu aktów prawnych UE oraz USA. Przeanalizowano otoczenie prawne polityki handlowej USA z wyszczególnieniem regulacji ustrojowych oraz dynamiki uprawnień Kongresu Stanów Zjednoczonych i urzędu Prezydenta Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do polityki celnej i handlowej. Analogicznie przeanalizowano prawo pierwotne Unii Europejskiej, tworzące podstawy ustrojowe dla uwarunkowań  polityki handlowej oraz akty prawa wtórnego, określające szczegóły tej polityki. Przeprowadzono analizę i zestawienie kluczowych spraw arbitrażowych, toczonych w sądzie arbitrażowym  Światowej Organizacji Handlu między ba‐ danymi stronami i wywnioskowano,  że spór przebiega dwutorowo–na linii dyskrecjonalnych interwencji oraz spraw toczonych w ramach WTO. Polityka eskalacji wojny celnej okazuje się  być  szkodliwa dla obu gospodarek, które odnotowują  spowolnienie wzrostu gospodarczego.
   PubDate: 2020-06-22
    
 • Ocena rozwoju społeczno‐gospodarczego państw przyjętych w 2004 roku
         do Unii Europejskiej za pomocą wielowymiarowej analizy porównawczej

  • Authors: Kamila Ulmann
   Pages: 156 - 168
   Abstract: Celem artykułu było zbadanie i uszeregowanie pozycji w rozwoju państw przyjętych w 2004 roku do Unii Europejskiej, stosując elementy metody porządkowania liniowego. Aby osiągnąć  cel w pierwszym punkcie omówiono istotę  rozwoju społeczno‐gospodarczego. Wyodrębniono również  przykładowe czynniki mające wpływ na po‐ stęp. W kolejnym punkcie artykułu omówiono dogłębnie metodologii związanej z przyjętym celem pracy. Zwrócono uwagę  na fakt,  że metoda porządkowania liniowego z ujęciem wzorca przedstawiana była już w 1968 r. jako miara rozwoju gospodarczego. Po omówieniu metody badawczej dokonano analizy. W celu oceny wykorzystano dane pochodzące z różnych źródeł, m.in.: Banku Światowego oraz OECD. Posłużono się danymi za 2004 oraz 2018 rok. W przypadku drugiej analizy wyjątek stanowią nakłady na badania i rozwój – w ich przypadku posłużono się, ze względu na dostępność, danymi za 2017 r. Na samym końcu artykułu podsumowano analizę oraz przedstawione zostały wnioski końcowe wynikające z badania. 
   PubDate: 2020-06-22
    
 • Znaczenie wprowadzenia innowacji organizacyjnej w procesie kompletacji

  • Authors: Olga Borowska, Izabela Kudelska
   Pages: 171 - 181
   Abstract: Proces magazynowania stanowi ważne ogniwo w przepływie materiałów w przedsiębiorstwie, jak również w całym łańcuchu dostaw. Jednym z newralgicznych czynności w magazynowaniu jest faza kompletacji. Przedsiębiorstwa ponoszą na proces kompletacji największą część kosztów operacyjnych. W wielu opracowaniach naukowych zadanie minimalizacji kosztów kompletacji zamówień  realizowane jest poprzez poszukiwanie szybszego sposobu pobrania potrzebnych produktów. Dlatego też  celem artykułu jest analiza wpływu wdrożenia innowacji organizacyjnej w procesie magazynowym na wydajność fazy kompletacji. Postawiono następujące pytanie badawcze: na jakie para‐ metry wpłynie wdrożona innowacja organizacyjna w fazie kompletacji. Badania zostały wykonane w przedsiębiorstwie. Oszczędności po wdrożeniu w przedsiębiorstwie to przede wszystkim skrócenie czasu kompletacji, jak również  skrócenie drogi przebytej przez pracownika kompletującego zamówienie.
   PubDate: 2020-06-22
    
 • Wykorzystanie mikrosymulacji do badań ruchu miejskiego

  • Authors: Anna Leśniak, Justyna Mikoś
   Pages: 182 - 196
   Abstract: Wraz ze wzrostem samochodów na drogach zachodzi potrzeba usprawniania ruchu na drogach. Znaczący wpływ na ruch miejski mają skrzyżowania, które generują opóźnienia. Dzięki programom symulacyjnym możliwe jest zamodelowanie ruchu drogowego zgodnie z rzeczywistym, a następnie zbadanie alternatywnych rozwiązań. W artykule analizie poddano jedno z rzeszowskich skrzyżowań.
   PubDate: 2020-06-22
    
 • Nowy wymiar spedycji

  • Authors: Martyna Górna, Antoni Mężyński
   Pages: 197 - 202
   Abstract: Artykuł przedstawia nowo powstałą aplikację oferującą usługi przewozowe. Opisany został schemat logowania do platformy. Poruszona została kwestia wyceny usługi oraz nieprzewidzianych zdarzeń podczas jej wykonywania. W tekście zostały zaprezentowane założenia twórców aplikacji, co do jej roli. Artykuł został wzbogacany o komentarz autorów na temat możliwości wykorzystania platformy jako bodziec rozwojowy dla branży TSL.
   PubDate: 2020-06-22
    
 • Telematyka w przedsiębiorstwie transportowym na przykładzie
         firmy Enterprise Logistics

  • Authors: Hubert Pasierbski
   Pages: 203 - 210
   Abstract: Celem artykułu było ukazanie wpływu wdrożenia systemów telematycznych na przedsiębiorstwo transportowe. Szczególny nacisk został położony na wyeksponowanie pozytywnego działania na wyniki finansowe oraz wzrost elastyczności firmy, dzięki maksymalnemu uproszczeniu procesów. Niestety przedsiębiorstwa, które rozpoczynają implementację  liczą  na szybki i bezproblemowy proces. Często nie przeprowadzają  wewnętrznego audytu, przez co problemy przedsiębiorstwa stają  się głównym hamulcem podczas wdrażania nowych rozwiązań telematycznych. Przykład firmy Enterprice Logistics ukazuje, że jeśli rozpoczęcie procesu poprzedza analiza stanu przedsiębiorstwa i dogłębna ocena potencjalnych dostawców systemu, wdrożenie przebiega płynnie, a wymierne efekty są osiągane bardzo szybko. W nawiązaniu do nagminnego procederu manipulacji czasem pracy kierowców autor zaproponował własny pomysł systemu telematycznego, który mógłby podnieść poziom bezpieczeństwa na drogach. W 1997 roku w Szwecji wprowadzono w  życie program redukcji ofiar wypadków – „Wizja zero”. Jej głównym założeniem jest, że wina za spowodowanie wypadku nie leży wyłącznie po stronie kierowcy. Współodpowiedzialni są  również  konstruktorzy dróg oraz pojazdów13. Nowoczesne rozwiązania telematyczne otwierają  przed nimi nowe możliwości. Dzięki nim realizacja programu „Wizja zero” staje się możliwa.
   PubDate: 2020-06-22
    
 • Logistyczne aspekty organizacji konferencji na przykładzie VI Sopockich
         Warsztatów Logistycznych

  • Authors: Zofia Wieczorkowska
   Pages: 211 - 221
   Abstract: W artykule na początku została przedstawiona definicja konferencji oraz logistyki. Następnie omówiono czym są Sopockie Warsztaty Logistyczne i jak logistyka wpisuje się  w organizację tej konferencji. Szerzej omówiono kilka najistotniejszych aspektów przygotowań SWL takich jak: zapewnienie zasobów ludzkich, zapewnienie dostępu do infrastruktury, przepływ informacji i oprawa informatyczna, pozyskiwanie  środków finansowych, konkurs referatów, logistyczna obsługa klienta oraz uzyskanie patronatów honorowych i medialnych. Następnie została podjęta próba oceny tych poszczególnych działań. Przeprowadzone analizy pozwalają  stwierdzić,  że najlepiej działającymi komponentami są  zapewnianie zasobów ludzkich i dostępu do infrastruktury przepływ informacji i oprawa informatyczna, a także pozyskiwanie zasobów finansowych. Natomiast niektóre aspekty logistycznej obsługi klienta mogłyby zostać ulepszone.  
   PubDate: 2020-06-22
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.204.55.168
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-