Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Similar Journals
Journal Cover
Journal of Economics and International Relations
Number of Followers: 4  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2310-9513
Published by V.N. Karazin Kharkiv National University Homepage  [7 journals]
 • Енергетична політика країни в контексті
         екологізації світової економіки

  • Authors: Кузнєцова Катерина Олександрівна, Ченуша Олександр Сергійович
   Pages: 8 - 15
   Abstract: Прискорення економічних процесів в світі зумовлює необхідність швидкого реагування на зміни, що при розгляді переходу до екологізації економіки має відображатися в енергетичній політиці держави. Об’єктом дослідження в даній статті є паливно-енергетичний сектор країн світу, а предметом дослідження – енергетична політика. Метою наукової статті є оцінювання тенденцій розвитку  паливно-енергетичного комплексу України в сучасних умовах та визначення ключових трендів його розвитку; визначення основних напрямів енергетичної політики та дипломатії країни в умовах екологізації світової економіки. Використані методи дослідження: метод аналізу, синтезу, систематизації, порівняння, абстрактно-логічний метод, статистичні методи дослідження економічних процесів. Основними результатами стало: визначення запасів паливних ресурсів України та її природно-ресурсного потенціалу; аналіз кінцевого енергоспоживання та встановлення тенденцій зміни рівня енергоємності ВВП; оціню...
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.26565/2310-9513-2021-14-01
    
 • Політичні та економічні інтереси
         Франції в Казахстані: погляд з двадцять
         першого року ХХІ столітя

  • Authors: Лиман Сергій Іванович, Борзенкова Катерина Андріївна
   Pages: 16 - 23
   Abstract: Після розпаду СРСР регіон Центральної Азії привертає значну увагу політиків та підприємців західних країн, зокрема Франції. Пріоритетом національних інтересів П’ятої Республіки в регіоні є налагоджування політичних, економічних, культурних стосунків з найбільшою центральноазіатською державою Казахстаном. Метою статті є аналіз історії та сучасного стану французько-казахстанських відносин, дослідження всього комплексу інтересів Франції в Казахстані протягом 1991-2021 рр. Методи, які застосовувалися для досягнення мети дослідження : історико-порівняльний аналіз, систематизація та узагальнення, ретроспективный метод. У статті доведено, що за 30 років своєї незалежності Казахстан вибудовував відносини з Францією, дотримуючись основ свого традиційно багатовекторного зовнішньополітичного курсу, а Франція увесь цей час розглядала Казахстан як головний оплот регіональної стабільності та безпеки. Показником рівня відносин двох країн стало те, що Франція стала першою країною ЄС, з...
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.26565/2310-9513-2021-14-02
    
 • Проблеми побудови консолідованих
         стратегій управління корпоративною
         інформаційною безпекою в регіоні ЕМЕА

  • Authors: Лубенець Сергій Васильович, Харченко Ігор Михайлович, Новікова Людмила Вікторівна
   Pages: 24 - 34
   Abstract: Розглянуто проблеми розробки та побудови універсальної консолідованої стратегії взаємодії служб ІТ та інформаційної безпеки, яка ґрунтується на вивченні та глибокому аналізі статистичних даних, що стосуються існуючої ситуації із взаємодією корпоративних служб ІТ і безпеки в різних міжнародних компаніях різних галузей і країн світу, з урахуванням досвіду відповідних фахівців, експертів та аналітиків. Предметом дослідження в статті є питання оптимальної взаємодії служб ІТ і безпеки у забезпеченні високого рівня корпоративної інформаційної безпеки в регіоні ЕМЕА. Мета – полягає в аналізі проблематики щодо побудови та реалізації консолідованих стратегій управління ІТ та безпекою з метою усунення неузгодженості та підвищення ефективності роботи відповідних служб для забезпечення дієвої інформаційної безпеки організацій на прикладі регіону ЕМЕА. Завдання: обробка та аналіз результатів онлайн-опитування, що стосується взаємодії служб ІТ і безпеки компаній і орга ...
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.26565/2310-9513-2021-14-03
    
 • Досвід медіації Європейського Союзу у
         Російсько-Грузинській війні 2008 року

  • Authors: Соловей Галина Сергіївна, Ковтун Катерина Володимирівна
   Pages: 35 - 48
   Abstract: Статтю присвячено визначенню критеріїв оцінювання та поясненню причин ефективності та неефективності медіації Європейського Союзу в російсько-грузинській війні 2008 року. Аналіз ефективності втручання ЄС у конфлікти у ролі медіатора в Україні майже не досліджена: вітчизняна наукова думка розглядає миротворчу діяльність ЄС у широкому значенні, однак конкретно на медіації не фокусується. Ця стаття є спробою наукової оцінки ефективності діяльності ЄС як медіатора в російсько-грузинській війні на основі розроблених критеріїв. Робота написана в загальних рамках парадигми вирішення конфліктів, також використано елементи конструктивістської парадигми задля пояснення наявного в конфліктній системі мета-конфлікту – різницю наративів конфліктуючих сторін, що зменшувала можливість успішної медіації. За допомогою методу кейс-стаді було розкрито контекст та процес європейської медіації. Історичний метод було застосовано для визначення глибинних причин конфлікту. За допомоk...
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.26565/2310-9513-2021-14-04
    
 • Концепція цільового
         інноваційно-сприйнятливого підходу та
         формування умов підвищення
         інноваційної сприйнятливості до
         нетрадиційної відновлюваної енергетики
         

  • Authors: Бабенко Віталіна Олексіївна, Горбунов Лев Олександрович
   Pages: 50 - 59
   Abstract: У роботі цільовий інноваційно-сприйнятливий підхід розглядається як сукупність внутрішніх та зовнішніх методів синергетичного підвищення потенціалу інноваційної сприйнятливості підприємства. Відповідно інноваційно-сприйнятливий підхід до технологій нетрадиційно відновлюваної енергетики є комплексом методологічних поглядів, положень, методів і методик, заходів, процедур і дій, зорієнтованих за інноваційним вектором використання технологій нетрадиційно відновлюваної енергетики як пріоритетного енергетичного ресурсу та реалізованих за комплексним критерієм соціально-економічної, еколого-техногенної ефективності. Мета - полягає у цільовому формуванні та активізації зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, державної, регіональних сфер інноваційної діяльності, нормативної складової процесу впровадження технологій нетрадиційно відновлюваної енергетики. Завдання: визначення складових інноваційно-сприйнятливий підходу  до нетрадиційно ...
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.26565/2310-9513-2021-14-05
    
 • Організація бізнес-процесів в умовах
         цифровізації

  • Authors: Дергачова Вікторія Вікторівна, Воржакова Юлія Петрівна, Хлебинська Олександра Ігорівна
   Pages: 60 - 68
   Abstract: Стаття присвячена вивченню питань організації бізнес-процесів на підприємствах в умовах цифровізації, що особливо важливо в сучасних реаліях існування світу. Предметом дослідження виступають самі бізнес-процеси, а саме такі його види як основні, допоміжні, бізнес-процеси управління та бізнес-процеси розвитку. Об’єктом статті є процеси цифровізації, її складові та основні напрями впровадження у діяльність підприємств. Метою статті є визначення тенденцій розвитку та організації бізнес-процесів суб’єктів господарювання, із використанням сучасних інструментів організації процесу, і безпосередньо проведення цифровізації. Розглянуті різні аспекти сприйняття процесу цифровізації, розгляд можливого ототожнення таких понять як «діджиталізація», «цифрова трансформація» та «цифровізація». Так, безпосередньо зазначено, що  перехід у цифрове середовище передбачає таке всеохоплююче та широкомасштабне явище, яке торкається усіх аспектів діяльності бізнес-організації, як “ци...
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.26565/2310-9513-2021-14-06
    
 • Вплив трудових ресурсів на зелену
         конкурентоспроможність підприємств

  • Authors: Люльов Олексій Валентинович, Пімоненко Тетяна Володимирівна, Зябіна Євгенія Анатоліївна, Евелін Кума Осеі Овусу, Едвард Овусу
   Pages: 69 - 78
   Abstract: Стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання впливу трудових ресурсів на рівень зеленої конкурентоспроможності підприємств. Основною метою проведеного дослідження є визначення ключових аспектів формування екологічно-орієнтованих трудових ресурсів та аналізу впливу світових тенденцій на рівень зеленої конкурентоспроможності підприємств. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми щодо визначення рівня сили впливу трудових ресурсів на зелену конкурентоспроможність підприємств засвідчила, що на сьогодні публікаційна активність та зацікавленість за даною тематикою зростає та відповідно простежується вагома корелююча залежність між ефективним корпоративним управління трудових ресурсів та підвищенням рівня зеленої конкурентоспроможності. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що на сьогодні відсутні загальноприйняті методики для розрахунку рівня зеленої конкурен...
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.26565/2310-9513-2021-14-07
    
 • Вплив пандемії COVID-19 на фондовий ринок: ESG
         ETF кейс

  • Authors: Негрей Марина Володимирівна, Ремінна Поліна Вікторівна
   Pages: 79 - 89
   Abstract: Стаття присвячена аналізу впливу фінансового шоку, який спричинений пандемією COVID-19. Оскільки за останні роки інтерес до відповідального інвестування зріз, а нещодавнє опитування показало що у свій інвестиційний підхід інтегрують ESG 75% респондентів по всьому світу, то об'єктом дослідження були процеси реагування на шок тридцяти ETF ESG компаній, що є одними із самих вагомих інвестиційних інструментів. ESG можна розшифрувати як «екологія, соціальна політика та корпоративне управління». У широкому значенні це сталий розвиток комерційної діяльності, що будується на наступних принципах:  відповідальне ставлення до довкілля (з англ., E - environment), тобто наскільки компанія активна у сфері захисту екології та природного середовища; висока соціальна відповідальність (з англ., S - social). Бізнес повинен забезпечувати працівникам достойні умови праці та рівні можливості працевлаштування, а також підтримувати громадські організації; висока якість корпоративного управління (з англ., G - governance). Йдеться про стандарти, якими керу&#...
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.26565/2310-9513-2021-14-08
    
 • Стратегічні напрями нарощення
         економічного потенціалу підприємства

  • Authors: Павлов Костянтин Володимирович, Павлова Олена Миколаївна, Шостак Людмила Василівна, Романюк Дарина Анатоліївна
   Pages: 90 - 95
   Abstract: У статті розглянуто та узагальнено визначення категорії «економічний потенціал», запропоноване авторське трактування даної дефініції. Наведено теоретичні аспекти стратегічного нарощення економічного потенціалу підприємств.  Економічний потенціал підприємства є невід’ємною складовою загального потенціалу будь-якої економічної системи. Економічна ситуація в країні в останні роки все більше сприяє збільшенню досліджень саме в контексті розвитку економічного потенціалу. Однозначного трактування даної дефініції звичайно немає оскільки скільки науковців – стільки й думок та підходів. Досить багато вчених рекомендують здійснювати дослідження економічного потенціалу як на макро, так і на мікрорівні, що дозволить врахувати не лише чинники розвитку самого бізнесу та його ресурсне забезпечення, але й ступінь впливу на нарощення потенціалу зовнішніх чинників та оцінити наслідки.
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.26565/2310-9513-2021-14-09
    
 • Особливості бізнес-середовища
         виробника натурального меду на
         споживчому українському ринку

  • Authors: Старостіна Алла Олексіївна, Біловодська Олена Анатоліївна, Шкіря Анастасія Романівна
   Pages: 96 - 106
   Abstract: На сучасному етапі дослідження бізнес-середовища виробників натурального меду на ринку України потребує особливої уваги, оскільки в умовах перевищення пропозиції над попитом, загострення конкуренції серед вітчизняних виробників суттєво ускладнюють збут продукції. ТОВ «Асканія-Пак» належить до найбільших експортерів меду в Україні. Саме тому предметом дослідження статті є бізнес-середовище виробників меду на українському споживчому ринку. Мета роботи полягає у визначенні особливостей бізнес-середовища українського виробника натурального меду на основі аналізу мікро- та макросередовища діяльності ТОВ «Асканія-Пак» на споживчому ринку. Використано загальнонаукові методи, такі як системний аналіз, синтез, абстрактно-логічний та наукової абстракції – для з’ясування основних факторів макромаркетингового середовища, що впивають на діяльність ТОВ «Асканія-Пак» і виокремлення з усіх можливих чинників найбільш суттєвих; індукція та дедукція – від виокремлення загальни...
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.26565/2310-9513-2021-14-10
    
 • Маркетингові стратегії забезпечення
         сталого конкурентоспроможного розвитку
         підприємств

  • Authors: Чигрин Олена Юріївна , Хоменко Лілія Миколаївна, Калітай Гліб Костянтинович
   Pages: 107 - 118
   Abstract: Стаття присвячена перевагам зеленої конкурентоспроможності для компаній. Зелений конкурентоспроможний розвиток вважається необхідною умовою забезпечення високого рівня сталого соціально-економічного розвитку. Авторами проведено наукове дослідження ключових детермінант зеленої конкурентоспроможності відповідно до маркетингового, технологічного, інноваційного, комунікативного, стейкхолдерського, якісного, рівневого, фіскального та етичного підходів. Основною метою дослідження є проаналізувати передумови підвищення зеленої конкурентоспроможності підприємств та вплив використання інструментів маркетингу (забезпечення належної якості (екологічності) зелених товарів і послуг, диференціація цінової політики, створення зеленої комерційної мережі та платформи, просування еко-товарів та зеленої діяльності, взаємодія зі споживачами) за описовими змінними компанії (сегмент ринку (обсяги продажів), зелений імідж, ефективність діяльності компаній, конкурентос&...
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.26565/2310-9513-2021-14-11
    
 • Оцінка рівня конвергенції системи
         кібербезпеки та протидії легалізації
         кримінальних доходів

  • Authors: Яровенко Ганна Миколаївна, Колотіліна Олена Василівна, Світлична Альона Олексіївна
   Pages: 119 - 130
   Abstract: Зростання обсягів фінансових і кібершахрайств призводять до дестабілізації фінансового сектору країни та негативно впливають на розвиток їх економіки, що потребує розробки та впровадження дієвих інструментів та заходів на рівні державного управління. Конвергенція системи кібербезпеки та протидії легалізації кримінальних доходів і фінансування тероризму є перспективним напрямком у боротьбі із фінансовими шахрайствами. Предметом дослідження в статті є науково-методичний підхід до формування інтегральних показників оцінювання станів різних систем, який базується на функції Харрінгтона – Менчера. Мета полягає у проведенні оцінювання рівня потенційної конвергенції системи кібербезпеки та протидії легалізації кримінальних доходів і фінансуванню тероризму на основі визначення їх інтегральних показників та застосування функції Харрінгтона – Менчера. Завдання: сформувати базу факторів для здійснення оцінювання; здійснити їх нормалізацію шляхом застосування ...
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.26565/2310-9513-2021-14-12
    
 • Основні тенденції розвитку
         ресторанного господарства України в
         сучасних умовах

  • Authors: Гапоненко Ганна Ігорівна, Євтушенко Олена Віталіївна, Шамара Ірина Миколаївна, Холодок Валентина Дмитрівна
   Pages: 132 - 141
   Abstract: Ресторанне господарство – один з небагатьох видів діяльності, який став популярним ще в стародавні часи, незважаючи на стрімкий розвиток, ця діяльність не втратила популярності і по сей день. Уже протягом двох століть фахівцями досліджуються проблеми ідентифікації чинників успішності в ресторанному господарстві. Але професійний шеф-кухар і незрівнянне меню, стильний дизайн і чудовий сервіс – все це само по собі ще не здатне забезпечити високу заповнюваність закладу ресторанного господарства. Одними з головних критеріїв успіху закладів громадського харчування – розташування в місці з щільним рухом, нові формати, сучасні рішення для того, щоб виділитися на ринку і завоювати лояльність своєї аудиторії. В статті висвітлено основні тенденції розвитку ресторанного господарства України в сучасних умовах та умовах діяльності піл час пандемії COVID-19. Проаналізовано показники розвитку ресторанного господарства України за останні роки, а також вплив карантинних обмежень через пандем&#...
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.26565/2310-9513-2021-14-13
    
 • Проблеми та перспективи впровадження
         блокчейн-технологій в туристичній
         галузі України

  • Authors: Гапоненко Ганна Ігорівна, Василенко Владислав Юрійович, Євтушенко Олена Віталіївна, Шамара Ірина Миколаївна
   Pages: 142 - 153
   Abstract: Туристична галузь завдяки появі нових цифрових технологій, знаходиться на етапі чергових перетворень. Нові технології, які створюються, дозволяють туристу безпосередньо працювати з виробником туристичної послуги, що сприяє наданню споживачеві більш якісного і недорогого продукту, підвищуючи відповідальність виробника. Предметом дослідження є використання технології блокчейну у туристичній галузі. Мета статті – дослідження проблем та перспектив використання технології блокчейну в туристичній галузі України. Для досягнення мети в роботі поставлено та вирішено такі завдання: розглянуто закордонний досвід впровадження блокчейн-технологій в туристичній галузі; проведено аналіз сучасного стану використання блокчейн-технологій в туристичній галузі України; виявлено проблеми та перспективи впровадження блокчейн-технологій в туризмі. Дослідження проводилося на основі системно-функціонального, динамічного, комплексного наукових підходів, за допомогою наукових м&#...
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.26565/2310-9513-2021-14-14
    
 • Міжнародний досвід та сучасні тенденції
         розвитку ринку гастрономічного туризму
         Європейського регіону в умовах COVID-19

  • Authors: Жиленко Катерина Миколаївна, Долгієр Аліса Ігорівна
   Pages: 154 - 160
   Abstract: Сфера туристичного бізнесу виступає одним з найбільш потужних та перспективних галузей розвитку національної економіки держав світу. Так, на сьогоднішній день все більшу популярність отримує сучасний альтернативний напрямок відпочинку – гастрономічний туризм, який виступає спеціалізованим видом туризму та включає в себе ознайомлення з національними кулінарними традиціями країн світу, а також дегустацію страв і напоїв, що є синтезом екології, культури і виробництва. Предметом дослідження в науковій статті є сучасні міжнародні тенденції poзвитку ринку гастрономічного туризму Європейського регіону. Метою статті є оцінка міжнародних тенденцій розвитку ринку гастрономічного туризму та визначення ключових трендів для удосконалення ринку гастрономічного туризму в поточних умовах COVID-19. У даній науковій poбoтi застосовано наступнi метoди дoслiдження: oписoвий, iстopикo-геoгpафiчний, пopiвняльний, статистичний, систематизація та узагальнення, термінологічний аналіз, аналітичний, каpтoгpафiчни&...
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.26565/2310-9513-2021-14-15
    
 • Аналіз готельно-ресторанного
         підприємства для розробки
         маркетингової стратегії, на прикладі
         ресторану «Мілена»

  • Authors: Соколовська Олена Олександрівна, Данько Наталія Іванівна, Михальчук Анастасія Сергіївна
   Pages: 161 - 168
   Abstract: Предметом дослідження є аналіз готельно-ресторанного підприємства з метою розробки маркетингової стратегії, на прикладі ресторану «Мілена».  В епоху всеохоплюючої інформатизації суспільства ринкова конкуренція відіграє важливу роль у прогнозуванні та плануванні довгострокового розвитку підприємств, в основі якого є стратегічне управління ефективністю бізнес-процесів.  Метою статті є аналіз конкретного підприємства готельно-ресторанної сфери для розробки ефективної маркетингової стратегії. Багато підприємців вважають за непотрібним тримати відділ маркетингу на підприємстві або витрачати 30% прибутку на маркетинг. Провівши аналіз робіт вчених сьогодення, було сформульовано поняття маркетингова стратегія, а саме – це призма певних дій та методів, через яку формується та діє підприємство. Підприємство, що працює в сучасній ринковій економіці, для покращення своїх результатів діяльності, повинно постійно аналізувати внутрішнє та зовнішнє середовище, дії конкурент ...
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.26565/2310-9513-2021-14-16
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.207.133.27
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-