Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Similar Journals
Journal Cover
Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2306-8094 - ISSN (Online) 2409-2932
Published by Zaporozhye State Medical University Homepage  [3 journals]
 • Гетероциклізація на основі
         N-(R-гідразин-1-карбонотіоіл)циклоалканкарбоксамідів:
         функціоналізовані азоли та їхня
         протимікробна активність

  • Authors: О. В. Холодняк, Ю. В. Шубіна, С. І. Коваленко
   Pages: 5 - 12
   Abstract: Синтез і структурна модифікація азолів залишається актуальним напрямом медичної хімії та дає можливість отримати нові сполуки з широким спектром біологічної активності. Серед чималої кількості азолів особливу увагу привертають 1,3,4-тіадіазоли та 1,2,4-тріазоли, серед них – відомі лікарські засоби, ларвіциди, інсектициди, рістрегулятори тощо. Незважаючи на те, що гетероциклізації функціональних заміщених гідразину для їхнього синтезу добре досліджені, N-(R-гідразин-1-карбонотіоіл)циклоалканкарбокаміди і сьогодні залишаються реагентами з нерозкритим потенціалом. Ба більше, введення ліпофільних «фармакофорних» фрагментів (циклоалкани) у структуру 1,3,4-тіадіазолів та 1,2,4-тріазолів – перспективний напрям їхньої модифікації, забезпечуватиме додаткові міжмолекулярні взаємодії з ензимами і, можливо, призводитиме до посилення або зміни вектора біологічної активності. Отже, синтез нових похідних цього класу сполук і вивчення їхніх антибактеріальних властивостей залишається актуально ...
   PubDate: 2022-03-15
   DOI: 10.14739/2409-2932.2022.1.252037
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2022)
    
 • Озонування 4-амінотолуолу як новий метод
         синтезу 4-амінобензальдегіду –
         напівпродукту для одержання
         протитуберкульозних засобів

  • Authors: А. Г. Галстян, А. С. Бушуєв, Є. Ю. Василенко
   Pages: 13 - 18
   Abstract: Солютизон – оригінальний протитуберкульозний препарат, ефективний при стійкості мікобактерій до інших протитуберкульозних засобів, який одержують взаємодією тіосемікарбазону, 4-амінобензальдегіду й оксиметиленсульфонату натрію. 4-Амінобензальдегід синтезують шляхом окиснювально-відновного перетворення 4-нітротолуолу за наявності натрій полісульфіду. Реакцію проводять у спирті, що кипить, а 4-амінобензальдегід відділяють після перегонки з парою з виходом 40–50 %. Нині цей метод втрачає промислову значущість, оскільки має низку недоліків: низький вихід продукту, висока температура реакції (80–120 °C), утворення сірковмісних стічних вод. Тому актуальним завданням є розроблення низькотемпературних, екологічно чистих методів одержання 4-амінобензальдегіду. Мета роботи – вивчити кінетичні особливості та механізм рідиннофазної реакції озону з 4-амінотолуолом для створення нового низькотемпературного, екологічно чистого методу синтезу 4-амінобензальдегіду. Матеріали та методи...
   PubDate: 2022-03-15
   DOI: 10.14739/2409-2932.2022.1.249620
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2022)
    
 • Валідація йодометричної методики
         кількісного визначення амоксициліну в
         субстанції та лікарському препараті

  • Authors: Ю. Ю. Сердюкова, О. В. Колісник, Т. О. Томаровська, С. М. Полуян, З. В. Шовкова, О. Г. Погосян
   Pages: 19 - 24
   Abstract: Мета роботи – валідація простої та швидкої йодометричної методики кількісного визначення амоксициліну в субстанції та лікарському препараті з використанням калій кароату як аналітичного реагенту. Матеріали та методи. Методика передбачає використання калій кароату (KHSO5) як окисника. Аналіз заснований на кількісному окисненні пеніциліну KHSO5 до відповідного S-оксиду. Окисно-відновна взаємодія є кількісною та стехіометричною. Непряма йодометрична методика використана для кількісного визначення основної речовини амоксициліну. Процедуру валідації виконали відповідно до Державної Фармакопеї України. Результати. Точність, відтворюваність, межу виявлення (МВ) і межу кількісного визначення (МКВ) встановлювали прийнятними в діапазоні концентрації 80–120 % із коефіцієнтом кореляції 0,999. МВ і МКВ – 4,91 % та 14,73 % для амоксициліну субстанції відповідно. Відтворюваність, що розрахована як відносне стандартне відхилення (RSD), становила менше ніж 0,8 %, а точність (δ, відносна похибка) – 0,4 %. Запропоновани&#...
   PubDate: 2022-03-15
   DOI: 10.14739/2409-2932.2022.1.251985
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2022)
    
 • Виявлення атомоксетину та його
         метаболітів у сечі за допомогою
         тонкошарової хроматографії та
         мас-спектрометрії

  • Authors: С. А. Карпушина, С. В. Баюрка, Т. О. Томаровська
   Pages: 25 - 30
   Abstract: Мета роботи – виявлення атомоксетину та продуктів його біотрансформації в сечі в умовах ТШХ-скринінгу та ідентифікація метаболітів методом мас-спектрометрії. Матеріали та методи. Досліджено зразки сечі добровольця після приймання одноразової терапевтичної дози атомоксетину (2 капсули по 60 мг Strattera®). Пробопідготовка включала кислотний гідроліз із дальшою екстракцією нативної сполуки та метаболітів хлороформом із насиченого розчину сульфату амонію при pH 11–12. Дослідження екстрактів методом тонкошарової хроматографії проводили у 18 рухомих фазах, які включали ті, що запропоновані Міжнародною асоціацією судових токсикологів для загального скринінгу лікарських речовин, а також фази, котрі широко використовують при судово-токсикологічних дослідженнях. Кольорові реакції виконали з використанням ряду хромогенних реактивів. Для аналізу елюатів із хроматограм використовували мас-спектрометр Varian 1200 L (Нідерланди) з подвійним квадрупольним мас-аналізатором. Ідентифікацію здійсни ...
   PubDate: 2022-03-15
   DOI: 10.14739/2409-2932.2022.1.252070
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2022)
    
 • Хромато-мас-спектрометричне
         дослідження настойки валеріани з
         різними екстрагентами

  • Authors: В. М. Одинцова, В. Г. Корнієвська, С. В. Панченко, Ю. І. Корнієвський, В. І. Кокітко
   Pages: 31 - 39
   Abstract: Валеріана лікарська (Valeriana officinalis L.s.p.) – збірний вид, на території України об’єднує 13 видів, у тому числі на півдні країни росте валеріана пагононосна (V. stolonifera Czern.). Нині підтверджено, що заспокійливі та спазмолітичні властивості сировини валеріани зумовлені вмістом у ній валепотріатів, сесквітерпеноїдів і ароматичних речовин, зокрема похідних евгенолу. Саме тому в багатьох країнах світу на їхній основі створено низку препаратів. Мета роботи – за допомогою газової хроматографії визначити компонентний склад настойок V. stolonifera Czern., що виготовлені на 70 % спирті та метанолі. Матеріали та методи. Сировина (підземні органи) Valerianae radices заготовили в березні 2020 року в Запоріжжі, Канцерівська балка. Настойку валеріани готували зі свіжої сировини згідно з методикою виготовлення настойок, досліджували на газовому хроматографі Agilent 7890B із мас-спектрометричним детектором 5977B. Для ідентифікації компонентів використали бібліотеку мас-спектрів NIST14. Результати. За допомогою газової хроматографії в метанольній настойці V. stolonifera Czern. корен...
   PubDate: 2022-02-15
   DOI: 10.14739/2409-2932.2022.1.252374
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2022)
    
 • Аналіз фармацевтичного ринку дієтичних
         

  • Authors: О. Ю. Маслов, С. В. Колісник, М. А. Комісаренко, С. М. Полуян, М. Ю. Голік, Т. О. Томаровська
   Pages: 40 - 45
   Abstract: Мета роботи – аналіз асортименту дієтичних добавок з екстрактом листя зеленого чаю на сучасному фармацевтичному ринку України для дальшого пошуку шляхів удосконалення та оптимізації фармацевтичного забезпечення. Матеріали та методи. Асортимент дієтичних добавок вивчали за інтернет-ресурсами з пошуком дієтичних добавок в аптеках України. Використані методи: маркетинговий, статистичний, логічний, графічний. Результати. Проаналізували асортимент дієтичних добавок з екстрактом листя зеленого чаю. Результати: лідерами за кількістю фірм-виробників аналізованої групи товарів є США, Україна та Польща, їхня частка становить 61 %, 16 % і 8 % відповідно. За асортиментом перше місце посідає США – 66 %. Дієтичні добавки представлені 6 лікарськими формами, більшість із них – капсули (60 %). Визначили, що монопрепарати переважають на фармацевтичному ринку і становлять 77 %. Здійснили цінову сегментацію ринку дієтичних добавок з екстрактом листя зеленого чаю, результати показали, що здебільшого це ді ...
   PubDate: 2022-02-15
   DOI: 10.14739/2409-2932.2022.1.252651
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2022)
    
 • Дослідження методом ГХ-МС компонентного
         складу екстракту Thymus х citriodorus (Pers.) Schreb. var.
         «Silver Queen»

  • Authors: Я. М. Стешенко, О. В. Мазулін
   Pages: 46 - 51
   Abstract: Рід Thymus L. (Чебрець) доволі поширений в Україні, екстракти з цієї трави входять до складу багатьох ефективних фітопрепаратів, що широко використовують в сучасній медицині. Нині відомий вид роду Thymus L. чебрець лимоннозапашний (Thymus х citriodorus (Pers.) Schreb. var. «Silver Queen») є недостатньо досліджений, але перспективний з погляду достатньої сировинної бази для заготівлі рослинної сировини. Тому визначення методом ГХ-МС (газової хроматографії-мас-спектрометрії) компонентного складу екстракту з трави рослини є актуальним і доцільним. Мета роботи – методом ГХ-МС визначити компонентний склад і кількісний вміст летких сполук у спиртових екстрактах (1:10) із трави чебрецю лимоннозапашного флори України. Матеріали та методи. Для експериментальних досліджень використовували спиртові екстракти трави чебрецю лимоннозапашного (1:10), що заготували в різних регіонах України. Компонентний склад досліджено методом ГХ-МС на пристрої Agilent 7890B із мас-спектрометричним детектором 5977B. Результати. За допомогою методу ГХ-МС ідентифікували 63 ...
   PubDate: 2022-02-15
   DOI: 10.14739/2409-2932.2022.1.251416
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2022)
    
 • Розробка промислової технології
         рослинної субстанції пастернаку
         посівного трави екстракту густого

  • Authors: Н. А. Симоненко, О. С. Шпичак
   Pages: 52 - 58
   Abstract: Мета роботи – розробити промислову технологію вітчизняної фітосубстанції пастернаку посівного трави екстракту густого (ППТЕГ) для наступного її введення в таблетовану лікарську форму кардіопротекторної дії. Матеріали та методи. Як об’єкт дослідження використали експериментальні зразки пастернаку посівного трави (Pastinacae sativae herbae) вітчизняної селекції сорту Петрик, заготовленої на дослідних полях Інституту овочівництва і баштанництва НААН України (Харківська область), для одержання рослинної субстанції ППТЕГ (Pastinacae sativae herbae extracti spissi). Результати. Результати експериментальних досліджень використали під час розроблення блок-схеми технологічного процесу виробництва рослинної субстанції ППТЕГ та апаратурної схеми, апробованих у промислових умовах ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», м. Харків, і під час встановлення контрольованих технологічних параметрів для кожної стадії технологічного процесу виготовлення розробленого екстракту густого. Висновки. Теоретично обґрунтув...
   PubDate: 2022-02-15
   DOI: 10.14739/2409-2932.2022.1.251976
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2022)
    
 • Динаміка вмісту TNF-α та INF-γ в сироватці
         крові у взаємозв’язку з маркерним
         профілем хворих на гострий гепатит В при
         різному ступені тяжкості перебігу
         хвороби

  • Authors: А. Б. Хелемендик
   Pages: 59 - 66
   Abstract: Мета роботи – проаналізувати динаміку вмісту TNF-α та INF-γ в сироватці крові у взаємозв’язку з маркерним профілем хворих на гострий гепатит В (ГГВ) при різному ступені тяжкості перебігу хвороби. Матеріали та методи. Обстежили 32 хворих на ГГВ у динаміці хвороби з визначенням HBsAg, HBeAg, anti-HBs та anti-НВе, вмісту TNF-α та IFN-γ методом ІФА. Статистичне опрацювання результатів виконали у програмі Statistica 13 for Windows (StatSoft Inc., № JPZ804I382130ARCN10-J). Результати. Серед хворих на ГГВ переважали пацієнти з тяжким (40,6 %) та середньотяжким (37,5 %) перебігом. Тяжкий перебіг ГГВ, на відміну від середньотяжкого, характеризувався вищим рівнем гіпербілірубінемії (р < 0,05), цитолітичного синдрому (р < 0,05), гіпопротеїнемією (р < 0,05) та появою ознак гіпокоагуляції (р < 0,05). На час виписування при середньотяжкому перебігові порівняно з легким і тяжким перебігом ГГВ частіше зберігався HBsAg (р < 0,05), різницю за частотою сероконверсії за HBеAg не виявили. Сероконверсія HBsAg/anti-HBs через 6 місяців була найнижчою після легкого перебігу (66,7 %) порівняно з середньотяжким (91,7 %) і тяжким (100,0 %) перебігом хвороби (р > 0,05). Незалежно від тяжкос&...
   PubDate: 2022-02-15
   DOI: 10.14739/2409-2932.2022.1.251211
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2022)
    
 • Оцінювання показників якості життя у
         хворих на уратний нефролітіаз,
         коморбідний із метаболічним синдромом

  • Authors: С. І. Білай
   Pages: 67 - 71
   Abstract: Сечокам’яна хвороба (СКХ) – одне з найпоширеніших урологічних захворювань, але специфічного інструменту для вивчення впливу уратного нефролітіазу (УН) на якість життя хворих донедавна не було. Застосування опитувальника якості життя в пацієнтів із СКХ WISQOL дало змогу кількісно оцінити суб’єктивне поняття та розширило уявлення про стан хворого на УН загалом для визначення широкого спектра функцій сприйняття здоров’я. Мета роботи – дослідити показники якості життя у хворих на УН, коморбідний із метаболічним синдромом (МС). Матеріали та методи. У дослідження залучили 65 хворих на УН та УН, коморбідний із МС. У контрольній групі – 21 пацієнт з УН, які отримували традиційну терапію. У групі порівняння – 21 хворий на УН, коморбідний із МС, котрим призначили традиційну терапію та лікарські засоби, що корегують метаболічні порушення. В основній групі – 23 пацієнти з УН і коморбідним МС, які отримували квертин на тлі традиційної терапії та лікарських засобів, що корегують метаболічні порушення. Для оцo...
   PubDate: 2022-02-15
   DOI: 10.14739/2409-2932.2022.1.244446
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2022)
    
 • Маркетингові дослідження вітчизняного
         ринку антибіотиків і
         хімієтерапевтичних препаратів для
         застосування в дерматології

  • Authors: Т. П. Зарічна, Т. С. Британова, Т. С. Райкова
   Pages: 72 - 79
   Abstract: Мета роботи – маркетингове дослідження вітчизняного ринку антибіотиків і хімієтерапевтичних препаратів для застосування в дерматології. Матеріали та методи. Для досягнення поставленої цілі використали електронні офіційні джерела інформації та інтернет-сайти аптек. Застосували системно-аналітичний, математико-статистичний, порівняльний методи аналізу. Результати. Аналіз асортиментної структури вітчизняного ринку антибіотиків та хімієтерапевтичних препаратів для застосування в дерматології дав змогу встановити, що в цьому сегменті є оригінальні препарати (30,4 %) та генерики (69,6 %), монопрепарати (84,1 %) та комбіновані (15,9 %). Препарати групи, що досліджували, представлені різними лікарськими формами, серед них перевагу мають м’які лікарські форми (85,4 %). Досліджуючи фірмову структуру цього сегмента ринку, виявили, що 56,6 % препаратів імпортують із 12 країн світу (21 фармацевтична компанія), лідером є Велика Британія (dij = 0,0758). Вивчення рівня конкуренції дало змогу зробити висновок: найбільша конку...
   PubDate: 2022-02-15
   DOI: 10.14739/2409-2932.2022.1.251540
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2022)
    
 • Маркетинговий аналіз фармацевтичного
         ринку антидіабетичних лікарських
         засобів в Україні

  • Authors: А. О. Савич, Б. В. Павлюк
   Pages: 80 - 85
   Abstract: Цукровий діабет – важлива проблема сфери охорони здоров’я національного значення, адже статистичні дані свідчать про щорічне стрімке зростання кількості хворих, а це призводить до збільшення фінансового навантаження на економіку держави. Отже, систематичний маркетинговий моніторинг фармацевтичного ринку лікарських засобів, що використовуються для лікування цукрового діабету, – доцільний і не втрачає актуальності. Мета роботи – здійснити маркетинговий аналіз фармацевтичного ринку антидіабетичних лікарських засобів в Україні станом на І квартал 2022 року. Матеріали та методи. Вивчили номенклатурний асортимент лікарських засобів згідно з Державним реєстром лікарських засобів України та Анатомо-терапевтично-хімічною класифікацією. Об’єкти досліджень: інформація про зареєстровані у країні синтетичні гіпоглікемічні препарати, а також лікарські засоби на основі рослинної сировини, що належать до категорії А10 «Антидіабетичні препарати». Застосували методи маркет...
   PubDate: 2022-02-15
   DOI: 10.14739/2409-2932.2022.1.252509
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2022)
    
 • Вивчення вподобань споживачів процедур
         апаратної косметології

  • Authors: В. О. Демченко, Н. О. Ткаченко, Н. М. Червоненко, В. О. Демченко
   Pages: 86 - 92
   Abstract: Високий попит на апаратні методики серед пацієнтів різних вікових категорій спонукає до вивчення потреб і запитів споживачів різного віку щодо апаратних процедур. Мета роботи – вивчення структури вподобань споживачів апаратних косметологічних послуг і визначення чинників їхньої переваги у групі молодих людей для використання в косметологічних закладах під час формування маркетингової стратегії. Матеріали та методи. Під час дослідження застосували методи інформаційного пошуку, синтезу, узагальнення, формалізації, анкетування. Як основний матеріал дослідження використовували публікації досліджень вітчизняних і закордонних науковців щодо послуг апаратної косметології, формування споживчих і споживацьких характеристик косметологічних процедур тощо та результати анкетування споживачів. Результати. Опитування споживачів відбувалося за спеціально розробленою анкетою в онлайн-форматі тільки за згодою респондентів із дотриманням конфіденційності. В а...
   PubDate: 2022-02-15
   DOI: 10.14739/2409-2932.2022.1.251215
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2022)
    
 • Клініко-патогенетичні аспекти
         формування, ранньої діагностики та
         корекції кардіоренальних порушень при
         гіпертонічній хворобі на тлі порушень
         пуринового обміну (огляд літератури)

  • Authors: О. В. Дудко
   Pages: 93 - 101
   Abstract: Мета роботи – огляд фахових літературних джерел з аналізом сучасного погляду на механізми розвитку ураження нирок, серця при поєднаному перебігу гіпертонічної хвороби (ГХ), гіперурикемії та способи їхньої медикаментозної корекції. Матеріали та методи. Здійснили огляд наукової літератури за останні 10 років. З’ясували, що нині високий рівень сечової кислоти (СК) вважають не тільки наслідком погіршення функції нирок, але й одним із чинників ниркового ураження. Роль нирок у патогенезі та розвитку ГХ – предмет дискусії, значення якій додає наявність тривалого латентного періоду ниркової дисфункції. За відомостями фахової наукової літератури, у хворих на ГХ виявлено пряму кореляцію рівня СК із діастолічною дисфункцією лівого шлуночка (ДДЛШ). Рання діагностика уражень серця можлива за допомогою спекл-трекінг ехокардіографії, що є інноваційною технологією дослідження деформації міокарда та дає змогу здійснювати субклінічну діагностику ураження серцевого м’яза. Ця методика і ...
   PubDate: 2022-03-15
   DOI: 10.14739/2409-2932.2022.1.246775
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2022)
    
 • Аналіз біологічних властивостей
         1,2,4-тріазолвмісних сполук (огляд
         літератури)

  • Authors: А. В. Хільковець, В. В. Парченко
   Pages: 102 - 106
   Abstract: У сучасних умовах розвитку і становлення фармацевтичної промисловості впровадження нових синтетичних лікарських засобів потребує постійного контролю якості та безпеки їх використання. Протягом багатьох років синтетичні ліки залишаються суттєвим інструментом щодо профілактики та боротьби з хворобами різної етіології. Серед синтетичного класу речовин передусім заслуговують на увагу ті, що є малотоксичними, безпечними й ефективними. Наукові публікації в останні десятиліття показують перспективність пошуку нових біологічно активних сполук серед похідних 1,2,4-тріазолів із фрагментами різних гетероциклічних систем. Учені стверджують, що поєднання декількох структурних фрагментів гетероциклів в одній молекулі призводить до появи нових видів біологічної дії, інколи і до посилення відомих фармакологічних ефектів. До того ж синтезовані сполуки належать до класу малотоксичних чи практично нетоксичних речовин. Мета роботи – аналіз закордонних і вітчизняних джерел що...
   PubDate: 2022-02-15
   DOI: 10.14739/2409-2932.2022.1.252392
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2022)
    
 • Біологічні особливості нових похідних
         1,2,4-тріазолу (огляд літератури)

  • Authors: М. В. Оглобліна
   Pages: 107 - 112
   Abstract: Потреба сучасної хімії 1,2,4-тріазолів полягає в пошуках більш раціональних шляхів синтезу біологічно активних речовин. Нині відома певна кількість привабливих альтернатив (порівняно з класичними методиками синтезу) потенційно біологічно активних похідних серед 1,2,4-тріазолів. Ці сполуки проявляють протимікробну, протигрибкову, антиоксидантну, протизапальну, противірусну активності тощо. За результатами узагальнення фахових літературних джерел обрано перспективний напрям для наукових досліджень. Мета роботи – визначення тенденції сучасного органічного синтезу, що чітко вказує на можливість різноманітного хімічного моделювання 1,2,4-тріазолу та особливості застосування їхніх похідних. Матеріали та методи. У роботі використали методи: синтетичний, аналітичний, інформаційного пошуку, описовий, узагальнення. Матеріалами досліджень стали літературні джерела, що містять інформацію щодо актуальності, перспектив хімічного моделювання 1,2,4-тріазолу. Результати. Здійснено...
   PubDate: 2022-02-15
   DOI: 10.14739/2409-2932.2022.1.252305
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.207.133.27
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-