Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Similar Journals
Journal Cover
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2147-6071 - ISSN (Online) 2147-7035
This journal is no longer being updated because:
    RSS feed has been removed by publisher
 • Kapak/İçindekiler-Cover/Content

  • Authors: Kapak/İçindekiler-Cover/Content Kapak/İçindekiler-Cover/Content
   Abstract: Kapak/İçindekiler-Cover/Content
   PubDate: 2016-04-25
   Issue No: Vol. 4 (2016)
    
 • Zirai İşletmelere Sağlanan Ipard Desteklerinin
         Muhasebeleştirilmesi

  • Authors: Ahmet BÜYÜKŞALVARCI, Ali GÜÇLÜ
   Abstract: Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki üyelik ilişkileri uzun yıllardan beri devam etmektedir. Bu bağlamda, Türkiye sektörler bazında Avrupa Birliği ile müzakerelere devam etmektedir. Türkiye’nin Avrupa birliği ile müzakere ettiği konular arasında tarım politikaları ve tarımsal kalkınmanın desteklenmesi de yer almaktadır. Bu makalenin amacı IPARD desteklerinin çeşitli muhasebeleştirilme usullerini açıklamaktır. Bu nedenle, bu makalede Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye sağladığı IPARD desteklerinden, bu desteklerin hangi kalemlerden oluştuğundan ve bu kalemlerin hangi koşullara bağlı olduğundan bahsedilmiştir. Anahtar Kelimeler: IPARD Desteklerinin Niteliği, Tarım Muhasebesi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, TMS-20 Standardı
   PubDate: 2016-04-25
   Issue No: Vol. 4 (2016)
    
 • Stokastik Sınır Analizi: İstanbul Sanayi Odası’na Kayıtlı
         Firmalara Yönelik Bir Uygulama

  • Authors: Tahsin AVCI, Atalay ÇAĞLAR
   Abstract: Bu çalışmanın amacı İstanbul Sanayi Odası (İSO)’na kayıtlı ilk 500 firmanın etkinliklerinin ölçülmesidir. Etkinlik ölçümü için, parametrik bir yöntem olan,  Aigner, Lovell ve Schmidt (1977) ve Meusen ve Van Den Broeck (1977) tarafından geliştirilen Stokastik Sınır Analizi (SSA) kullanılmıştır. Çalışmada 2011-2014 yıllarının İSO 500 firma verileriyle firmaların etkinliklerinin belirlenmesi için her yıla ilişkin Cobb-Douglas (C-D) üretim fonksiyonuna göre model oluşturulmuştur. Yatay kesit verilerle firma bazlı etkinlik ölçümü yapılmış; ayrıca Kamu-Özel ve NACE REV 2 ekonomik faaliyet sınıflamasına göre firmalar sektörlere ayrılarak incelenmiş, sektörlerin ortalama etkinlik skorları da irdelenmiştir. SSA’da verilerin pozitif olması gerekmektedir. Çalışmada kullanılan değişkenlerde negatif değerlerin olması nedeniyle verileri pozitif yapmak için iki farklı dönüştürme yapılmıştır. Yapılan ilk dönüştürme işlemi istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar vermesine rağmen finansal açıdan uygun olmadığı için ikinci dönüştürme yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre kamu sektöründe etkinliklerin özel sektördekinden düşük olduğu, 2014 yılına kadar giyim, 2014 yılında gıda sektörünün etkinlik skorlarının diğerlerine oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur. Firmaların etkinlik skorları 2011 yılından 2013 yılına kadar düşerken, 2014 yılında yükselmiştir.
   PubDate: 2016-04-25
   Issue No: Vol. 4 (2016)
    
 • Türkiye’deki Ekonomik Büyüme ve İşsizlik İlişkisinin Analizi:
         Yeni Bir Eşbütünleşme Testi

  • Authors: Ayşe ARI
   Abstract: Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki ekonomik büyüme oranı ve işsizlik oranı arasındaki uzun dönemli ilişkiyi 1980-2014 dönemi için sorgulamaktadır. Bu bağlamda Bayer ve Hanck (2012) tarafından geliştirilen eşbütünleşme testine başvurulmaktadır. İlaveten, büyüme oranı ve işsizlik oranı arasındaki nedensellik ilişkinin varlığı Hacker ve Hatemi-J (2006) testi ile sınanmaktadır. Elde edilen bulgular, büyüme oranı ve işsizlik oranı arasında uzun dönemde bir eşbütünleşme ilişkisinin ve nedenselliğin olmadığını göstermektedir. Bu bulgular Türkiye’de istihdam yaratmayan bir büyümenin söz konusu olduğu düşüncesini desteklemektedir.
   PubDate: 2016-04-25
   Issue No: Vol. 4 (2016)
    
 • Reorder Point and Replenishment Point of Dynamic Inventory Model under
         Shortages

  • Authors: İbrahim Zeki AKYURT
   Abstract: In this study, single item dynamic inventory control model is analyzed. In this model the decision maker counts the inventory periodically, calculates the reorder point and the replenishment point, and decides to replenish the stock according to the inventory position. This calculation is difficult and requires complex mathematical transactions when the demand and lead time are stochastic. For this reason, in this study, the simulation method and genetic algorithms method are used to calculate the reorder point and replenishment point by using total cost function per period. In this function, the ordering cost, the holding cost and the penalty cost are taken into account. The results of these two methods are compared with classic method based on real data where the demand distribution is normal, and the lead time distribution is uniform. Thereafter, three cost calculations and their effects on reorder point and replenishment point are analyzed at two different levels.
   PubDate: 2016-04-25
   Issue No: Vol. 4 (2016)
    
 • Türkiye’de Mali Sürdürülebilirliğin Yapısal Değişimler
         Çerçevesinde Analizi (2002-2015)

  • Authors: Pelin KARATAY GÖGÜL
   Abstract: Bu çalışmada mali sürdürülebilirliğin iki ayağı olan, bütçe dengesinin sürdürülebilirliği ve dış borçların sürdürülebilirliği ayrımı üzerinden, 2002Q1-2015Q3 dönemimde Türkiye ekonomisi için mali sürdürülebilirliğin geçerliliği araştırılmıştır. İlgili serilerin durağanlıkları yapısal kırılmaya izin veren Kapetanios birim kök testi yardımıyla test edilmiştir.  Çalışma sonucunda bütçe açıklarının sürdürülebilir olduğuna dair sonuçlar elde edilirken, dış borçlanmanın sürdürülebilirliğine dair bir bulguya rastlanmamıştır. Diğer taraftan dış borç servis oranı dikkate alınarak Maki eş bütünleşme testi yardımıyla yine dış borçlanmanın sürdürülebilirliğine dair bulgulara ulaşılamamıştır.
   PubDate: 2016-04-25
   Issue No: Vol. 4 (2016)
    
 • Sectoral Analysis of Mergers and Acquisitions Activity of Newly Public
         Firms: The Case of Borsa Istanbul

  • Authors: Uğur ÇELİKYURT
   Abstract: This paper studies the mergers and acquisitions (M&As) activity of newly public firms on Borsa Istanbul between 1990-2014 on a sectoral basis. Our analysis of the number of initial public offerings (IPOs) and the amount of their IPO proceeds shows that while a higher number of firms go public in the manufacturing sector, larger firms go public in the financial sector in terms of the proceeds raised in the IPO process. For manufacturing firms that have been involved in an M&A activity, the aggregate deal volume corresponds to 17% of their market size for acquiring IPO firms and 59% of their market size for targeted IPO firms. For financial firms that have been involved in an M&A activity, the aggregate deal volume corresponds to 10% of their market size for acquiring IPO firms and 12% of their market size for targeted IPO firms. Overall, we find that compared to financial firms, manufacturing firms are more active as targets in the post-IPO M&A process within the first five years after their IPOs and similarly active as acquirers.
   PubDate: 2016-04-25
   Issue No: Vol. 4 (2016)
    
 • Pazar Şartlarında Maliyet-Kapasite-Fiyatlandırma ve Kar İlişkisinin
         Simülasyonu

  • Authors: Recep YILMAZ, Mustafa AKPINAR
   Abstract: Bu çalışmada, bir şirketin karının; rakiplerin pazar fiyatı ve satış miktarı dışındaki bilgileri olmaksızın hesaplanabilmesi için bir simülasyon programı geliştirilmiştir. Bu sayede simülasyon yöntemi kullanılarak şirket kar tahmini pratik şekilde yapılabilecektir. Pazar ortamında bulunması gereken temel unsurlardan rakiplerin fiyatları ve rakiplerin piyasa kapasitesi, uygulamaya konu olan şirketin vardiya sayısı ile sabit ve değişken maliyetler kullanılarak simülasyon ortamı oluşturulmuştur. Ayrıca rakipler hakkında fazla bilgi olmamasına rağmen davranışlarının tahmin edilebileceği gösterilmiştir. Çalışmada, simülasyon yönteminin şirket yönetimince rakiplerin pazardaki davranışlarını öngörmek için kullanılabileceği ve buna bağlı olarak karın tahmin edilebileceği sonucuna ulaşılmıştır.  Ayrıca, pazar ortamındaki değişkenlerde meydana gelecek değişimlerin simülasyon ortamına adapte edilebileceği ve karın yeni duruma göre tahmin edilmesinin mümkün olduğu tespit edilmiştir.
   PubDate: 2016-04-25
   Issue No: Vol. 4 (2016)
    
 • Impacts of The Global Economic Crisis on Economic Structure: An Example of
         Turkey’s Economy

  • Authors: Musa GÜN, Fatih YİĞİT
   Abstract: In 2008, the global economic crisis is felt mainly in the world economy have led to major changes, the emergence of new and crisis effectively on a global scale are triggered. One of the effects of the global economic crisis is the structural changes in economies. In this study, the causes of the global economic crisis the course of the crisis and the effects appeared after the crisis have been examined. In the empirical study, the structure of Turkey’s economy between the period of 1998-2012 and the impact of the global crisis on the economy has been investigated using data from the Central Bank. In the study, it is assumed that the effects of the economic crisis will reflect on the country's Gross Domestic Product as a result. Firstly, using the quarterly GDP data a model of analysis was set for the entire period. Then, in order to determine the impact on the economic structure of the global crisis, the period was divided into two parts. As a result of the study, a structural change in Turkey’s economy has been seen on the basis of the global economic crisis of the 2008. Thus, Turkey's economy has been affected by the global economic crisis not as a temporarily change but a structural change. And it was seen that variables before and after the crisis is different from each other and it was concluded that the economy has entered into a new structural trend.
   PubDate: 2016-04-25
   Issue No: Vol. 4 (2016)
    
 • Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi: Zaman Serisi ve Panel Veri MIMIC
         Tahminleri

  • Authors: Fatih SAVAŞAN, Fatih YARDIMCIOĞLU, İbrahim DEMİR
   Abstract: Kayıtdışılığı ölçmek üzere çok sayıda teknik/yöntem geliştirilmiştir. Ancak bunların çoğu ancak belli boyutlarını kabaca tahmin etmekten öteye geçememektedir. MIMIC (çoklu neden-çoklu gösterge) model yöntemi kayıtdışılığın hem nedenlerini he de göstergelerini model bütünlüğü içinde ele almakla diğer yöntemlere üstünlüğü olan bir yöntemdir ve literatürde sıkça kullanılmaktadır. Bu çalışmada 1970-2013, 1990-2013 ve panel veri setleri kullanılarak Türkiye’de kayıtdışılık tahmin edilmiştir. Kayıtdışılığın esas itibariyle makroekonomik gelişmelere (işsizlik oranı ve enflasyon oranı) ve (bazı modellerde) vergi yüküne bağlı olduğu tespiti yapılmıştır. Büyüklük olarak ise kayıtdışılığın (GSYH’ya oran olarak) düşüş eğilimine sahip olduğu ve 2013 itibariyle yaklaşık olarak yüzde 25-27’lerde seyrettiği görülmektedir.
   PubDate: 2016-04-25
   Issue No: Vol. 4 (2016)
    
 • Osmanlı Hâkimiyetinde Aynoroz Yarımdası’ndaki
         Kilise ve Manastırlar

  • Authors: Vedat TURGUT
   Abstract: Elinizdeki çalışma Selanik Sancağı’na bağlı imtiyazlı bir bölge olan Aynoroz Yarımadası’ndaki manastır ve kilise vakıflarını incelemekte olup, kaynağını tahrir defterleri teşkil etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Osmanlı Devleti’ndeki dini hoşgörüyü gözler önüne sermektir. Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerlere adaletle hükmettiği ve İslam dinindeki zımmî hukuka riâyeti bilinen bir gerçekliktir. Başta İstanbul, Kudüs ve Selanik olmak üzere gayrı müslimlerden alınan her yerde bunun uygulamasını görmek mümkündür. Tahrir Defterleri’nin genel olarak manastır ve kilise vakıflarına ait kayıtlar konusundaki suskunluğu dikkate alındığında konunun önemi daha da belirginleşir. Osmanlılar, İslam hukukuna uygun olarak fethettikleri yerlerdeki en büyük mâbedi câmiye tahvil etmişlerdir. Bunun birçok örneğini Selanik şehrinde de görmek mümkündür. Ancak Aynoroz kutsallığını sadece Athos Dağı’nın değil, aynı zamanda Osmanlı himâyesinin gölgesinde muhafaza etmiştir.
   PubDate: 2016-04-25
   Issue No: Vol. 4 (2016)
    
 • The Effects of Quality Management System on Patient Safety Culture in
         Hospitals

  • Authors: Yunus TAŞ, Ali Talip AKPINAR, Emre İŞÇİ
   Abstract: Among the important indicators of efficiency and effectiveness in providing health services, it is essential, on one hand, to have a level of services in a minimum acceptable level for the viewpoints of all steakholders and, on the other hand, not to harm patients except for some predetermined certain risks in medical interventioans. This situation makes quality and patient safety practices in hospitals imperative. Quality management systems set out minimum standards in hospitals as it does them in other institutions and can generate positive impacts on patient and employee safety in providing services. With a carefully planned study from this viewpoint, opinions of health care workers of a hospital on patient safety and quality management systems were taken and a relationship between these two concepts and status of this relationship were presented. The samples of this study contain a total of 253 hospital employees regardless of professional differences. The evaluation of the data received from 253 healthcare workers of the hospital through surveys, frequency tables, center and spread with Pearson's correlation test and linear regression analysis were also used. When examining the effects of Quality Management System to Patient Safety Culture, analyses were conducted  to determine the relationship between Quality Management System and Patient Safety Culture. Significant/Meaningful relationships between the sub-dimensions of Quality Management System and that of PSC were determined statistically. The results of this study reveal that Quality Management System predicts 44% of variations in Patient Safety Culture. In addition, There is a significant/meaningful regression model (F=193.753; p<0.05). As a result, the regression equation is to be found as “Patient Safety Culture =1.588+0.43 Quality Management System”. Therefore, according to the results of analyses, it is found out that Quality Management System affects Patient Safety Culture with a coefficient of 0.43.
   PubDate: 2016-04-25
   Issue No: Vol. 4 (2016)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.192.52.167
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-