A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> ELECTRONICS (Total: 207 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Energy Storage Materials
Journal Prestige (SJR): 5.208
Citation Impact (citeScore): 13
Number of Followers: 7  
 
  Full-text available via subscription Subscription journal
ISSN (Print) 2405-8297 - ISSN (Online) 2405-8297
Published by Elsevier Homepage  [2974 journals]
 • Mitigating the interfacial concentration gradient by negatively charged
         quantum dots toward dendrite-free Zn anodes

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: April 2023Source: Energy Storage Materials, Volume 58Author(s): Feifei Wang, Haotian Lu, Hanbing Zhu, Lu Wang, Zihui Chen, Chunpeng Yang, Quan-Hong Yang
    
 • Nature-inspired interfacial engineering for highly stable Zn metal anodes

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 29 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Canbin Deng, Yang Li, Sijing Liu, Jinglei Yang, Baoling Huang, Jiapeng Liu, Jiaqiang Huang
    
 • Hydrogen-bonds reconstructing electrolyte enabling low-temperature
         aluminum-air batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 28 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Chaonan Lv, Yuanxin Zhu, Yixin Li, Yuxin Zhang, Jialin Kuang, Yougen Tang, Huanhuan Li, Haiyan Wang
    
 • Boron nitride as an “all-in-one” gelator to immobilize concentrated
         sulfone electrolyte towards high performance lithium metal batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 28 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Mingnan Li, Yang Gao, Da Yu, Zewei Hu, Zhaoen Liu, Xiwen Wang, Qunhong Weng, Yufang Chen, Yan Zhang, Shiguo Zhang
    
 • Versatile Metallo-Supramolecular Polymeric Interphase for Highly
         Reversible Zinc Metal Anodes

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 25 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Xiaohu Qian, Li Li, Yinan Wang, Zhaowen Tian, Haoyin Zhong, Wei Chen, Tao Chen, Jiajun Fu
    
 • Ti3CNT x MXene/rGO Scaffolds Directing the Formation of a Robust, Layered
         SEI toward High-rate and Long-cycle Lithium Metal Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 25 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Baolin Zhang, Zhijin Ju, Qifan Xie, Jianmin Luo, Li Du, Chuanfang (John) Zhang, Xinyong Tao
    
 • A Dendrite-free Ga-In-Sn-Zn Solid-liquid Composite Anode for Rechargeable
         Zinc Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 24 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Wei Wang, Pengjian Zuo, Geping Yin, Chunyu Du, Hua Huo, Yulin Ma, Yunzhi Gao
    
 • Stabilizing zinc anodes for long-lifespan zinc–nickel battery through
         the in-situ construction of zincophilic interface layer

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 24 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Xiaorui Liu, Haozhi Wang, Xiayue Fan, Qingyu Wang, Jie Liu, Wen Xu, Zhanyao Wu, Junchao Wan, Cheng Zhong, Wenbin Hu
    
 • Activating Ultra-low Temperature Li-metal Batteries by
         Tetrahydrofuran-based Localized Saturated Electrolyte

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 23 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yuansheng Lin, Zhanlin Yang, Xiangxin Zhang, Yongchuan Liu, Guolin Hu, Sujing Chen, Yining Zhang
    
 • Emerging Bismuth-based Materials: from Fundamentals to Electrochemical
         Energy Storage Applications

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 23 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Han Qian, Yong Liu, Huixin Chen, Kaijia Feng, Kunxiu Jia, Kunming Pan, Guangxin Wang, Tao Huang, Xinchang Pang, Qiaobao Zhang
    
 • Compression promotes the formation of {110} textures during homoepitaxial
         deposition of lithium

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: April 2023Source: Energy Storage Materials, Volume 58Author(s): Xuting Li, Chuanzhong Chen, Zhanghua Fu, Jing Wang, Cheng Hu
    
 • Ternary NASICON-typed Na3.8MnV0.8Zr0.2(PO4)3 cathode with stable Mn2+/Mn3+
         redox and fast sodiation/desodiation kinetics for Na-ion Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 22 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Ao Tang, Shu Zhang, Weiguang Lin, Dongdong Xiao, Jun Ma, Chaoqun Shang, Min Yan, Zhanhui Zhang, Changlian Chen, Zhiliang Huang, Katerina E. Aifantis, Pu Hu, Guanglei Cui
    
 • A CrMnFeCoNi high entropy alloy boosting oxygen evolution/reduction
         reactions and zinc-air battery performance

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 21 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Ren He, Linlin Yang, Yu Zhang, Xiang Wang, Seungho Lee, Ting Zhang, Lingxiao Li, Zhifu Liang, Jingwei Chen, Junshan Li, Ahmad Ostovari Moghaddam, Jordi Llorca, Maria Ibanez, Jordi Arbiol, Ying Xu, Andreu Cabot
    
 • Revealing the Evolution of Doping Anions and Their Impact on K-Ion
         Storage: A Case Study of Se-Doped In2S3

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 20 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Dawei Sha, Yurong You, Rongxiang Hu, Xin Cao, Yicheng Wei, Heng Zhang, Long Pan, ZhengMing Sun
    
 • A Self–Regulatory Organosulfur Copolymer Cathode towards High
         Performance Lithium–Sulfur Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 20 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Zhongju Wang, Qianqian Fan, Yubing Si, Wei Guo, Yongzhu Fu
    
 • Oxygen-Permeable and Moisture-Proof Membrane for Stable Li-O2/Air
         Batteries in Humid Working Environment

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 15 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Zhengang Li, Yu-E Liu, Suting Weng, Xiaohong Wu, Xiaoyu Yu, Haiyan Luo, Xin Wang, Xuefeng Wang, Yu Qiao, Shi-Gang Sun
    
 • Ultra-thin and ultra-light self-lubricating layer with accelerated
         dynamics for anodefree lithium metal ba

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 15 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Zehui Sun, Yuankun Wang, Yanyang Qin, Peng Yang, Hu Wu, Xinyang Li, Xiaofei Hu, Chunhui Xiao, Hongyang Zhao, Mingbo Ma, Yaqiong Su, Shujiang Ding
    
 • Double-layer phosphates coated Mn-based oxide cathodes for highly stable
         potassium-ion batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 13 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Hong Wang, Haoyang Peng, Zhitong Xiao, Ruohan Yu, Fang Liu, Zhu Zhu, Liang Zhou, Jinsong Wu
    
 • Redox-enhanced zinc-ion hybrid capacitors with high energy density enabled
         by high-voltage active aqueous electrolytes based on low salt
         concentration

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 12 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Lu Wei, Yu Chen, Ziliang Huang, Sheng Zheng, Xin Guo
    
 • Ultra-Long-Life and Ultrathin Quasi-solid Electrolytes Fabricated by
         Solvent-free Technology for Safe Lithium Metal Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 11 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Peng Liu, Lei Zhong, Shuanjin Wang, Sheng Huang, Dongmei Han, Zhiheng Huang, Min Xiao, Yuezhong Meng
    
 • A smart polymer electrolyte coordinates the trade-off between thermal
         safety and energy density of lithium batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 11 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Tiantian Dong, Huanrui Zhang, Lang Huang, Jun Ma, Pengzhou Mu, Xiaofan Du, Xiaohu Zhang, Xiaogang Wang, Chenglong Lu, Shanmu Dong, Qian Zhou, Gaojie Xu, Wei Liu, Guanglei Cui
    
 • Lithium-ion Transport Enhancement with Bridged Ceramic-Polymer Interface

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 11 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Lingqiao Wu, Yongtao Wang, Mingxue Tang, Ying Liang, Zhiyuan Lin, Peipei Ding, Zihe Zhang, Boya Wang, Shiqi Liu, Liangliang Li, Xianwei Guo, Xin Yin, Haijun Yu
    
 • Eutectic electrolytes with leveling effects achieving high
         depth-of-discharge of rechargeable zinc batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 11 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Jia Wang, Huayu Qiu, Qingwei Zhang, Xuesong Ge, Jingwen Zhao, Jinzhi Wang, Yinglei Ma, Cheng Fan, Xiaojun Wang, Zheng Chen, Guicun Li, Guanglei Cui
    
 • Boosting the sodium storage performance of Prussian blue analogs by
         single-crystal and high-entropy approach

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 11 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yao Huang, Xuan Zhang, Lei Ji, Li Wang, Ben Bin Xu, Muhammad Wakil Shahzad, Yuxin Tang, Yaofeng Zhu, Mi Yan, Guoxing Sun, Yinzhu Jiang
    
 • Dual-Function Electrolyte Additive Enabling Simultaneous Electrode
         Interface and Coordination Environment Regulation for Zinc-Ion Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 8 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yimei Chen, Facheng Gong, Wenjing Deng, Hao Zhang, Xiaolei Wang
    
 • Constructing Mutual-Philic Electrode/Non-Liquid Electrolyte Interfaces in
         Electrochemical Energy Storage Systems: Reasons, Progress, and
         Perspectives

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 7 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Lei Zhao, Yuanyou Peng, Fen Ran
    
 • High-Entropy P2/O3 Biphasic Cathode Materials for Wide-Temperature
         Rechargeable Sodium-Ion Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 6 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Pengfei Zhou, Zhennan Che, Jing Liu, Jingkai Zhou, Xiaozhong Wu, Junying Weng, Jinping Zhao, Heng Cao, Jin Zhou, Fangyi Cheng
    
 • Design, production, and characterization of three-dimensionally-structured
         oxide-polymer composite cathodes for all-solid-state batteries: polymer
         composite cathodes for all-solid-state batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 5 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Johannes Kriegler, Elena Jaimez-Farnham, Maximilian Scheller, Enkhtsetseg Dashjav, Fabian Konwitschny, Lovis Wach, Lucas Hille, Frank Tietz, Michael F. Zaeh
    
 • Refreshing the liquid-gas reaction interface to provoke the zincothermic
         reduction of SiCl4 to prepare lithium-storage nano silicon

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 5 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Muya Cai, Zhuqing Zhao, Xin Qu, Jiakang Qu, Zuojun Hu, Hao Shi, Shuaibo Gao, Dihua Wang, Huayi Yin
    
 • Interfacial Chemistry Regulation via Dibenzenesulfonamide -functionalized
         Additives Enables High-Performance Zn Metal Anodes

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 5 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yue-Xian Song, Jiao Wang, Xiao-Bin Zhong, Kai Wang, Yao-Hui Zhang, Han-Tao Liu, Li-Xin Zhang, Jun-Fei Liang, Rui Wen
    
 • A Nanocellulose-Mediated, Multiscale Ion-Sieving Separator with Selective
         Zn2+ Channels for Durable Aqueous Zinc-based Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 5 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Ying Zhang, Zhi Zeng, Shanchen Yang, Yaxin Zhang, Yue Ma, Zhaohui Wang
    
 • Ionogel Electrolyte with Dynamic Metal-Ligand Interactions Enabled
         Self-healable Supercapacitor with High Energy Density

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 5 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Jintian Wu, Ling Huang, Shunping Wang, Xinran Li, Long Wen, Xiumei Li, Tingting Feng, Pengyu Li, Zixuan Fang, Mengqiang Wu, Wei Lv
    
 • Heterojunction interlocked catalysis-conduction network in monolithic
         porous-pipe scaffold for endurable Li-S batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 4 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Wenlong Liu, Meng Lei, Xuejun Zhou, Chilin Li
    
 • Regulation of desolvation process and dense electrocrystalization behavior
         for stable Zn metal anode

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 4 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Xiongbin Luo, Miao Zhou, Zhigao Luo, Tianxi Shi, Lanyan Li, Xuefang Xie, Yanyan Sun, Xinxin Cao, Mengqiu Long, Shuquan Liang, Guozhao Fang
    
 • Feasible Approaches for Anode-Free Lithium-Metal Batteries as Next
         Generation Energy Storage Systems

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 1 March 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Chang-Heum Jo, Kee-Sun Sohn, Seung-Taek Myung
    
 • High interfacial capacitance enabled stable lithium metal anode for
         practical lithium metal pouch cells

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 28 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Kecheng Long, Shaozhen Huang, Han Wang, Zhaoqing Jin, Anbang Wang, Zhongming Wang, Piao Qing, Zhijian Liu, Libao Chen, Lin Mei, Weikun Wang
    
 • Crosslinked polymer electrolyte constructed by metal-oxo clusters for
         solid lithium metal batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 27 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Ying Zheng, Chaozhi Wang, Rongrong Zhang, Shuqi Dai, Hao Xie, Jingqin Cui, Xiaoliang Fang
    
 • Li-growth and SEI engineering for Anode-free Li-metal rechargeable
         batteries: a review of current advances

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 26 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Baolin Wu, Chunguang Chen, Luc H.J. Raijmakers, Jin Liu, Dmitri L. Danilov, Rüdiger-A. Eichel, Peter H.L. Notten
    
 • A Data-Driven Method for Extracting Aging Features to Accurately Predict
         The Battery Health

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 26 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Rui Xiong, Yue Sun, Chenxu Wang, Jinpeng Tian, Xiang Chen, Hailong Li, Qiang Zhang
    
 • Boosting gaseous oxygen transport in a Zn-air battery for high-rate
         charging by a bubble diode-inspired air electrode

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 26 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yi He, Zhongxi Zhao, Yifan Cui, Wenxu Shang, Yongtang Chen, Peng Tan
    
 • In-situ interface reinforcement for 3D printed fiber electrodes

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 25 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yuan Li, Yibo Wang, Yan Liu, Zhihong Lin, Zhuoming Ye, Junmou Wang, Jingyi Qiu, Hao Zhang, Gaoping Cao
    
 • Cloud-based in-situ battery life prediction and classification using
         machine learning

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 24 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yongzhi Zhang, Mingyuan Zhao
    
 • Internal failure coupled with interfacial disintegration of solid-state
         electrolyte induced by the electrodeposition of lithium metal under
         defected interface

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 24 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Xieyu Xu, Pavel V. Evdokimov, Volkov S. Valentyn, Shizhao Xiong, Xingxing Jiao, Olesya O. Kapitanova, Yangyang Liu
    
 • Tailoring Solvation Chemistry in Carbonate Electrolytes for All-Climate,
         High-Voltage Lithium-Rich Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 24 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Zheng Lu, Dong Liu, Kuan Dai, Kailin Liu, Chuyang Jing, Weitao He, Wenran Wang, Chunxiao Zhang, Weifeng Wei
    
 • Research Progress towards the Corrosion and Protection of Electrodes in
         Energy-storage Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 23 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Pin Du, Dongxu Liu, Xiang Chen, Hongwei Xie, Xin Qu, Dihua Wang, Huayi Yin
    
 • Flexible Solid-State Lithium-Sulfur Batteries Based on Structural Designs

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 22 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Changmin Shi, Mingpeng Yu
    
 • Surface Engineering of LiCoO2 by a Multifunctional Nanoshell for Stable
         4.6 V Electrochemical Performance

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 21 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Si-Dong Zhang, Mu-Yao Qi, Sijie Guo, Yong-Gang Sun, Ting-Ting Wu, Hong-Shen Zhang, Si-Qi Lu, Fanqi Meng, Qinghua Zhang, Lin Gu, Zhiwei Zhao, Zhangquan Peng, Hongchang Jin, Hengxing Ji, Ying-Rui Lu, Ting-Shan Chan, Ran Duan, An-Min Cao
    
 • Unveiling the Role of Electrode-Level Heterogeneity Alleviated in
         Silicon–Graphite Electrode Under Operando Microscopy

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 19 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Juyoung Kim, Min-Ho Kim, Youngmin Kim, Myeong Seon Kim, Ahreum Choi, Kyeong-Min Jeong, Hyun-Wook Lee
    
 • In-situ Free Radical Supplement Strategy for Improving the Redox Kinetics
         of Li-S Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 18 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Zhengyuan Shen, Qiaomeng Gao, Xuebing Zhu, Zhijie Guo, Keying Guo, Xiaosheng Song, Yong Zhao
    
 • Semiconductor Process Fabrication of Multiscale Porous Carbon Thin Films
         for Energy Storage Devices

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 18 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Cheolho Kim, Jiwon Sul, Jun Hyuk Moon
    
 • All-fluorinated electrolyte directly tuned Li+ solvation sheath enabling
         high-quality passivated interfaces for robust Li metal battery under high
         voltage operation

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 18 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Wenna Zhang, Tong Yang, Xiaobin Liao, Yi Song, Yan Zhao
    
 • A reactive wetting strategy improves lithium metal reversibility

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 16 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Peichao Zou, Chunyang Wang, Jiayi Qin, Rui Zhang, Huolin L. Xin
    
 • Unlocking the Intrinsic Mechanisms of A-site K/Na Doped Perovskite
         Fluorides Pseudocapacitive Cathode Materials for Enhanced Aqueous
         Zinc-Based Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 16 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yi Li, Rui Ding, Ziyang Jia, Wujiang Yu, Ailin Wang, Miao Liu, Feng Yang, Yuzhen Zhang, Qi Fang, Miao Yan, Jinmei Xie, Xiujuan Sun, Enhui Liu
    
 • Corrigendum to “Aqueous alkaline–acid hybrid electrolyte for
         zinc-bromine battery with 3V voltage window” [Energy Storage Materials
         Volume 19, May 2019, Pages 56-61]

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 16 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Feng Yu, Le Pang, Xiaoxiang Wang, Eric R. Waclawik, Faxing Wang, Kostya (Ken) Ostrikov, Hongxia Wang
    
 • Complementary Combination of Lithium Protection Strategies for Robust and
         Longevous Lithium Metal Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 15 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Shangshu Qian, Hao Chen, Mengting Zheng, Yuxuan Zhu, Chao Xing, Yuhui Tian, Pan Yang, Zhenzhen Wu, Shanqing Zhang
    
 • Progress and perspectives of liquid metal battery

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 15 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Si Wu, Xiao Zhang, Ruzhu Wang, Tingxian Li
    
 • A Tough Janus-faced CEI Film for High Voltage Layered Oxide Cathodes
         beyond 4.6 V

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 15 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yinping Qin, Hongyu Cheng, Jingjing Zhou, Meng Liu, Xiaoliang Ding, Yuanhang Li, Yijia Huang, Zhenlian Chen, Cai Shen, Deyu Wang, Yang Liu, Bingkun Guo
    
 • In Situ 3D Crosslinked Gel Polymer Electrolyte for Ultra-Long Cycling,
         High-Voltage, and High-Safety Lithium Metal Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 12 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Jie Zhu, Jinping Zhang, Ruiqi Zhao, Yang Zhao, Jie Liu, Nuo Xu, Xiangjian Wan, Chenxi Li, Yanfeng Ma, Hongtao Zhang, Yongsheng Chen
    
 • Modulating vacancies concentration ratio of cationic and anionic in WO3
         for driving high performance magnesium ions storage

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 11 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Xin Dai, Yuxin Tian, Alan Meng, Lei Wang, Guicun Li, Jianfeng Huang, Xiao Yu, Shiqi Ding, Zhenjiang Li
    
 • Specific Countermeasures to Intrinsic Capacity Decline Issues and Future
         Direction of LiMn2O4 Cathode

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 11 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Xudong Hou, Xuguang Liu, Huan Wang, Xianming Zhang, Jiadong Zhou, Meiling Wang
    
 • 4.2 V polymer all-solid-state lithium batteries enabled by
         high-concentration PEO solid electrolytes

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Zhe Xiong, Zixing Wang, Wang Zhou, Qi Liu, Jian-Fang Wu, Te-Huan Liu, Chaohe Xu, Jilei Liu
    
 • Tailoring Stress-Relieved Structure for Ternary Cobalt Phosphoselenide@N/P
         Codoped Carbon towards High-Performance Potassium-Ion Hybrid Capacitors
         and Potassium-Ion Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yu Wu, Zhengyu Wang, Zili Wang, Xueya Liu, Sen Zhang, Chao Deng
    
 • High-performance, Printable Quasi-solid-state Electrolytes Toward All 3D
         Direct Ink Writing of Shape-versatile Li-ion Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Junho Bae, Sumin Oh, Byeongmoon Lee, Cheol Hoon Lee, Jinkyu Chung, Juwon Kim, Sugeun Jo, Sungjae Seo, Jongwoo Lim, Seungjun Chung
    
 • Barium ions Act as Defenders to Prevent Water from Entering Prussian blue
         Lattice for Sodium-Ion Battery

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 8 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Xinyi Liu, Haochen Gong, Chengyu Han, Yu Cao, Yuetao Li, Jie Sun
    
 • Recent progress of Mn-based NASICON-type sodium ion cathodes

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 8 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yang Liu, Chen Sun, Yang Li, Haibo Jin, Yongjie Zhao
    
 • Effects of cation and anion substitution in KVPO4F for K-ion
         batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 6 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Young-Woon Byeon, Min-Jeong Gong, Zijian Cai, Yingzhi Sun, Nathan J. Szymanski, Jianming Bai, Dong-Hwa Seo, Haegyeom Kim
    
 • Unveiling the Role of Multifunctional Framework for High-Energy
         P2-Na0.8Li0.12Ni0.22Mn0.66O2 Cathode Materials

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 6 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Haixia Ren, Yu Li, Qiaojun Li, Kun Zhang, Yang Zhao, Chuan Wu, Ying Bai
    
 • Zn glutarate protective layers in situ form on Zn anodes for Zn
         redox flow batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 6 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Moony Na, Vikram Singh, Rakhyun Choi, Byung Gon Kim, Hye Ryung Byon
    
 • Suppression of CO2 Induced Lithium Anode Corrosion by Fluorinated
         Functional Group in Quasi-Solid Polymer Electrolyte Enabling Long-cycle
         and High-safety Li-CO2 Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 6 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Limin Liu, Yanyang Qin, Hongyang Zhao, Yiyang Gao, Ke Wang, Wajid Ali, Wei Yu, Dongyang Zhang, Xiaofei Hu, Yaqiong Su, Shujiang Ding
    
 • In Situ Formation of Stable Solid Electrolyte Interphase with High Ionic
         Conductivity for Long Lifespan All-Solid-State Lithium Metal Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 5 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Vahid Jabbari, Vitaliy Yurkiv, Md Golam Rasul, Abhijit Phakatkar, Farzad Mashayek, Reza Shahbazian-Yassar
    
 • CNT yarn based solid state linear supercapacitor with multi-featured
         capabilities for wearable and implantable devices

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 5 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Mayank Pal, Kiran M Subhedar
    
 • Mastering the synergy between Na3V2(PO4)2F3 electrode and electrolyte: A
         must for Na-ion cells

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 4 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Parth Desai, Juan Forero-Saboya, Valentin Meunier, Gwenaëlle Rousse, Michael Deschamps, Artem M. Abakumov, Jean-Marie Tarascon, Sathiya Mariyappan
    
 • A comprehensive review of foreign-ion doping and recent achievements for
         nickel-rich cathode materials

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 4 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Zhuangzhuang Cui, Xiao Li, Xiaoyu Bai, Xiaodi Ren, Xing Ou
    
 • Optimization of Laser-Patterned Electrode Architectures for Fast Charging
         of Li-ion Batteries Using Simulations Parameterized by Machine Learning

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 3 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Vishwas Goel, Kuan-Hung Chen, Neil P. Dasgupta, Katsuyo Thornton
    
 • Enhanced electrochemical and environmental stability of black
         phosphorus-derived phosphorus composite anode for safe potassium-ion
         battery using amorphous zinc phosphate as a multi-functional additive

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 22 January 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Shunping Ji, Yunshan Zheng, Kwan San Hui, Junfeng Li, Kaixi Wang, Chunyan Song, Huifang Xu, Shuo Wang, Chenyang Zha, Duc Anh Dinh, Zikang Tang, Zongping Shao, Kwun Nam Hui
    
 • Revealing crack-healing mechanism of NCM composite cathode for sustainable
         cyclability of sulfide-based solid-state batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 14 January 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Kyu-Joon Lee, Young-Woon Byeon, Hyun-Jeong Lee, Yebin Lee, Soohyung Park, Hae-Ryoung Kim, Hong-Kyu Kim, Soong Ju Oh, Jae-Pyoung Ahn
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.238.134.157
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-