A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> ELECTRONICS (Total: 207 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Energy Storage Materials
Journal Prestige (SJR): 5.208
Citation Impact (citeScore): 13
Number of Followers: 7  
 
  Full-text available via subscription Subscription journal
ISSN (Print) 2405-8297 - ISSN (Online) 2405-8297
Published by Elsevier Homepage  [2974 journals]
 • Transformer enables ion transport behavior evolution and conductivity
         regulation for solid electrolyte

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 12 June 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Kehao Tao, Zhilong Wang, Zhoujie Lao, An Chen, Yanqiang Han, Lei Shi, Guangmin Zhou, Jinjin Li
    
 • Intermolecular Interaction Promoted Polymer Cathode for Ultrahigh Capacity
         Utilization and Ultrafast ion Diffusion of Sodium Metal Battery

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 12 June 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Weijia Zhang, Tianjiang Sun, Wenqiang Hao, Min Cheng, Zhengtai Zha, Mengyao Shi, Zhanliang Tao
    
 • 3D-printed topological-structured electrodes with exceptional mechanical
         properties for high-performance flexible Li-ion batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 12 June 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Xin Hu, Yi Zhu, Yun-Fei Fu, Ye Fan, Yimin Chen, Donggun Kim, Xuequan Lu, Baozhi Yu, Ying Ian Chen
    
 • Elevating both capacity and voltage tolerance of P2-type layered cathodes
         with cooperative Al cation/F anion co-doping for advanced sodium-ion
         batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 11 June 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Cao Jiang, Biao Chen, Maowen Xu, Jian Jiang
    
 • Self-regulating shielding layer induces (002) plane directional deposition
         of zinc metal anode

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 11 June 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Changchun Fan, Weijia Meng, Jun Han, Tongheng Li, Dapeng Zuo, Shengxiang Deng, Diansen Li, Lei Jiang
    
 • 3D Vertical Ultra-Sodiophilic Leaf-vein-like MXene/Sn@CNF Array of
         

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 11 June 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Zhenzhen Wang, Shang-Qi Li, Yue Zhang, Xiaoyang Zheng, Haoxuan Liu, Jiawen Huang, Kuan Wu, Guanyao Wang, Jong-Beom Baek, Zhen Li, Shi-Xue Dou, Hua-Kun Liu, Chao Wu
    
 • Composition regulation of transition metal electrocatalysts derived from
         zeolite imidazolate frameworks for Zn-air batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 11 June 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Ya-Fei Guo, Lu-Lu Zhao, Nan Zhang, Peng-Fei Wang, Zong-Lin Liu, Jie Shu, Ting-Feng Yi
    
 • On the origin of enhanced electrochemical kinetics in guest-ions
         pre-intercalated layered vanadium oxides: interlayer spacing vs lattice
         distortion

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 11 June 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Ziyi Feng, Yifu Zhang, Hanmei Jiang, Yanyan Liu, Jingjing Sun, Tao Hu, Jianguo Sun, Changgong Meng, John Wang
    
 • High-Performance Organic Electrodes for Sustainable Zinc-Ion Batteries:
         Advances, Challenges and Perspectives

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 11 June 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yu Zhang, Yi Li, Sunyu Yao, NoreeN Ali, Xirui Kong, Jiulin Wang
    
 • A cation and anion dual-doping strategy in novel Li-rich Mn-based cathode
         materials for high-performance Li metal batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 11 June 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Xia Sun, Chunling Qin, Boyang Zhao, Shufeng Jia, Zhifeng Wang, Tingzhou Yang, Xuancheng Liu, Lining Pan, Lili Zheng, Dan Luo, Yongguang Zhang
    
 • Promoting Electrochemical Rates by Concurrent Ionic-Electronic
         Conductivity Enhancement in High Mass Loading Cathode Electrode

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 June 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Ying Wang, Aleksandar S. Mijailovic, Tongtai Ji, Ercan Cakmak, Xianhui Zhao, Luyao Huang, Brian W. Sheldon, Hongli Zhu
    
 • Seamless Integration of Nanoscale Crystalline-Amorphous MoO3 Domains for
         High-Performance Lithium-Sulfur Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 June 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Haeli Lee, Hyunsuk Nam, Jun Hyuk Moon
    
 • Dynamic Molecular Adsorption Interface Strategy for Stable Aluminum
         Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 June 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yuehong Xie, Xianfeng Du, Yi Meng, Yifan Liu, Shixin Wang, Wenzhi You, Mingxia Liu, Yuan Guo, Zhongshuai Liang, Dong Li
    
 • Modification Strategy for Advanced Mn-based Layered Transition Metal Oxide
         Cathode for Sodium-ion Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 June 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Ka Ho Wong, Maiwen Zhang, Tingzhou Yang, Qianyi Ma, Shuqi Dai, Jing Wei, Ganesh Kuma, Ali Abdulkareem AlHammadi, Georgios Karanikolos, Elena Bekyarova, Ali Elkamel, Aiping Yu
    
 • Regulating anionic redox reversibility in Li-rich layered cathodes via
         diffusion-induced entropy-assisted surface engineering

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 June 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Jiayu Zhao, Yuefeng Su, Jinyang Dong, Qi Shi, Yun Lu, Ning Li, Haoyu Wang, Youyou Fang, Wenbo Li, Jianan Hao, Yujia Wu, Qiongqiong Qi, Feng Wu, Lai Chen
    
 • Percolating Coordinated Ion Transport Cells in Polymer Electrolytes to
         Realize Room-Temperature Solid-State Lithium Metal Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 June 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yuxuan Liu, Dechao Zhang, Lingjie Luo, Ziyong Li, Han Lin, Jun Liu, Yujun Zhao, Renzong Hu, Min Zhu
    
 • Si nanoparticles enclosed in hierarchically structured dual-component
         porous carbon as superior anode for lithium-ion batteries: structure
         formation and properties investigation

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 June 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Haowei Li, Zongyu Wang, Liyan Dang, Kailun Yu, Rui Yang, Aiping Fu, Xuehua Liu, Yu-Guo Guo, Hongliang Li, Xiu Song Zhao
    
 • Unlocking Plateau Capacity with Versatile Precursor Crosslinking for
         Carbon Anodes in Na-ion Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 9 June 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Xiaobing Zhao, Peng Shi, Haibo Wang, Qingshi Meng, Xingguo Qi, Guanjie Ai, Fei Xie, Xiaohui Rong, Ying Xiong, Yaxiang Lu, Yong-sheng Hu
    
 • Co-solvent and Additive Joint Engineering enable Long-Life and
         Wide-Temperature Zn Metal Battery

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 8 June 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Dan Xie, Han-Hao Liu, Chang Liu, Wan-Yue Diao, Fang-Yu Tao, Wen-Bin Jiang, Hai-Zhu Sun, Jia-Wei Wang, Hong Yu, Wen-Liang Li, Xing-Long Wu, Jing-Ping Zhang
    
 • Discovering Virtual Antiperovskites as Solid-State Electrolytes Through
         Active Learning

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 6 June 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Byung Do Lee, Jiyoon Shin, Seonghwan Kim, Min Young Cho, Young-Kook Lee, Myoungho Pyo, Woon Bae Park, Kee-Sun Sohn
    
 • Constructing a raincoat-like protective layer on sulfur cathode for
         aqueous Zn–S batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: June 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 70Author(s): Jianbo Li, Jianlong Cong, Yibin Ren, Haijin Ji, Zhen Li, Yunhui Huang
    
 • Stabilizing dual-cation liquid metal battery for large-scale energy
         storage: a comprehensive hybrid design approach

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 5 June 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): H. Zhou, L. Huang, M. Yu, X. Ning
    
 • Initiating Cationic-Anionic Chemistry with Stepwise Surface-to-Inner
         Conversion in Copper Selenide Superstructures for High-Energy Rechargeable
         Magnesium Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 5 June 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Changliang Du, Siru He, Lifen Yang, Xin Liu, Rong Jiang, Xilan Ma, Youqi Zhu, Meishuai Zou, Chuanbao Cao
    
 • Aluminum Batteries: Opportunities and Challenges

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 4 June 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Sarvesh Kumar Gupta, Jeet Vishwakarma, Avanish K. Srivastava, Chetna Dhand, Neeraj Dwivedi
    
 • Commercial Carbonate based Gel Polymer Electrolytes Enable Safe and Stable
         High-voltage Li-metal Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 4 June 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Qingfei Hao, Xinyu Ma, Ying Gao, Fei Chen, Xiangtao Chen, Yang Qi, Na Li
    
 • A Synergistic Duo for Enhanced Cathode Stability in High-Voltage
         Lithium-Ion Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 3 June 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Zhengzheng Ru, Meilan Peng, Said Amzil, Shengyao Luo, Tonghui Xu, Ye Yue, Mengqi Wu, Ya-Jun Cheng, Yonggao Xia
    
 • Equimolar high-entropy for excellent energy storage performance in
         Bi0.5Na0.5TiO3-based ceramics

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 1 June 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Changyuan Wang, Wenjun Cao, Cen Liang, Hanyu Zhao, Chunchang Wang
    
 • Low-cost scalable high-power-density solar thermochemical energy storage
         via accelerating ion diffusion in Calcium-based solid wastes

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 1 June 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Changjian Yuan, Xianglei Liu, Xinrui Wang, Liang Teng, Kai Zhang, Yun Da, Shengjie Peng, Yimin Xuan
    
 • Solvation engineering of non-aqueous electrolytes for room-temperature
         fluoride-ion batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 1 June 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Zhiqiang Fu, Xu Yang, Yao Tian, Xia Hu, Yao Wang, Lili Lin, Feiyu Kang, Guoxiu Wang, Baohua Li, Dong Zhou
    
 • Ingenious Separator Architecture: Revealing the Versatile 3D
         Heterostructured MXene-Hydrogen Titanate Electrocatalysts for Advanced
         Lithium-Sulfur Battery

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 31 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Daye Lee, Changhoon Choi, Jung Been Park, Sang Won Jung, Dong-Wan Kim
    
 • A new perspective for potassium intercalation chemistry in graphitic
         carbon materials

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 31 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Hyun Soo Kim, Jong Chan Hyun, Yeonhua Choi, Son Ha, Dong Hyuk Kang, Yeong Hoon Heo, Jin Hwan Kwak, Juhee Yoon, Jin Bae Lee, Ji-Young Kim, Hyoung-Joon Jin, Juhyun Lee, Hyung‐Kyu Lim, Young Soo Yun
    
 • Temperature-Dependence Vanadium Regulation for Extreme Fast Charging
         LiFePO4 Cathode Materials with Multilevel Core-Shell Structure

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 31 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yuanpeng Cao, Jingjing He, Jianguo Duan, Wenhui Tu, Chao Zhao, Wenjiao Li, Wei Luo, Xianshu Wang, Peng Dong, Yingjie Zhang, Ding Wang
    
 • Molecular Dynamics Simulations of Ionic Liquids Confined Into MXenes

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 31 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Abner M. Sampaio, Sheng Bi, Mathieu Salanne, Leonardo J.A. Siqueira
    
 • Solid Polymer Electrolytes with Fragment-Separated Microphase for Advanced
         Li Ion Transport and Highly Stable Lithium Metal Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 30 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Xue Wang, Sihan Huang, Xi Sun, Yaohan Chen, Jifu Zheng, Suobo Zhang, Shenghai Li
    
 • Non-Sacrificial Anionic Surfactant with High HOMO Energy Level as a
         General Descriptor for Zinc Anode

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 29 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Tingting Wei, Li'e Mo, Yingke Ren, Hong Zhang, Mingming Wang, Yi He, Peng Tan, Zhaoqian Li, Wei Chen, Linhua Hu
    
 • Mussel-inspired, hydrophobic association-regulated hydrogel electrolytes
         with super-adhesive and self-healing properties for durable and flexible
         zinc-ion batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 29 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Xilin Wang, Mengmeng Yang, Zhihong Ren, Lei Zhou, Zhiyu Wang, Dan Liu, Bin Wang, Joselito M Razal, Jianli Cheng
    
 • High-Efficacy Multi-sodium carboxylate Self-Sacrificed Additives for High
         Energy Density Sodium-Ion Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 29 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Zhengyi Yang, Qinhao Shi, Xuan Yu, Yuanfan Gu, Yiming Liu, Tao Zhang, Qiuan Huang, Wuliang Feng, Yufeng Zhao
    
 • Inorganic Fillers Tailored Li+ Solvation Sheath for Stable
         Lithium Metal Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 29 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Wenjun Lin, Haoyang Yuan, Changhao Tian, Mengyuan Song, Tao Huang, Aishui Yu
    
 • Hierarchical porous carbon nanofibers embedded with one-dimensional
         conjugated metal−organic framework anodes for ammonium-ion hybrid
         supercapacitors

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 29 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Ying Huang, Mingming Gao, Yubin Fu, Junke Li, Faxing Wang, Sheng Yang, Mingchao Wang, Zhengfang Qian, Xing Lu, Panpan Zhang, Renheng Wang
    
 • A new concept of ternary aqueous electrolytes based on lithium
         4,5-dicyanoimidazolate hydrates

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 28 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Maciej Dranka, Michał Fabiański, Aldona Zalewska, Grażyna Z. Żukowska, Władysław Wieczorek
    
 • Coordination environment modulation to optimize d-orbit arrangement of
         Mn-based MOF electrocatalyst for lithium-oxygen battery

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 27 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Xinxiang Wang, Haoyang Xu, Xiaojuan Wen, Guilei Tian, Sheng Liu, Fengxia Fan, Pengfei Liu, Chenrui Zeng, Chuan Wang, Shuhan Wang, Ruixin Zheng, Chaozhu Shu
    
 • Thermal Decomposition Mechanism of Lithium Methyl Carbonate in Solid
         Electrolyte Interphase Layer of Lithium-ion battery

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 25 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Minuk Kim, Hyo Min You, Jaeyoung Jeon, Jaeyoung Lim, Yongha Han, Kyeounghak Kim, Jongsup Hong
    
 • Diethylene glycol reduced the water activity of aqueous electrolyte via
         regulating interphase chemistry for highly durable Zinc-ion batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 25 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Zehua Zhao, Cheng Tang, Yan Zhang, Huandi Zhang, Xiaowei Shi, Haitao Zhao, Guolong Wang, Jiamei Liu, Lei Li
    
 • Unveiling aqueous lithium-ion batteries via advanced modelling and
         characterisation: A review

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 25 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Xiaoxia Guo, Hongzhen He, Siyu Zhao, Haobo Dong, Paul R. Shearing, Rhodri Jervis, Jie Lin
    
 • Effects of transition metal ions migration at the cathode electrolyte
         interface on the performance of thin-film Lithium-ion batteries with NCM
         cathodes

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 24 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Xuechen Hu, Min Liu, Xincheng Lei, Zhen Wu, Fuhan Cui, Fan Yue, Rui Pan, Zhichao Zhang, Xiaodong Huang
    
 • Hydrophobic and Zincophilic Organic Hierarchical Nano-membranes with
         Ordered Molecular Packing for Stable Zinc Metal Anodes

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 24 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): He Zhang, Tongtong Jiang, Dong Jin, Linghai Xie, Mingzai Wu
    
 • A chelation process by an amino alcohol electrolyte additive to capture
         Zn2+ and realize parallel Zn deposition for aqueous Zn batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 24 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Kuo Wang, Tong Qiu, Lu Lin, Hongtu Zhan, Xiao-Xia Liu, Xiaoqi Sun
    
 • Tailored Anion Radii of Molten-salts Systems toward Graphite Regeneration
         with Excellent Energy-storage Properties

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 23 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Siyan Xie, Yu Dong, Xin Wang, Zihao Zeng, Hanyu Zhou, Zhengqiao Yuan, Wei Sun, Xiaobo Ji, Yue Yang, Peng Ge
    
 • Proton-Driven Bilateral Interfacial Chemistry and Electrolyte Structure
         Reconstruction Enable Highly Reversible Zinc Metal Anodes

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 23 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Chang Liu, Dan Xie, Wen-Bin Jiang, Wan-Yue Diao, Fang- Yu Tao, Xin-Zhe Wang, Hai-Zhu Sun, Wen-Liang Li, Xing-Long Wu, Jing-Ping Zhang
    
 • Unlocking the role of electrolyte concentration for Na-O2
         batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 23 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): N. Ortiz-Vitoriano, I. Ruiz de Larramendi, G Åvall, R. Cid, M. Enterría, P. Johansson, R. Bouchal
    
 • The Art of Lithiation Revisited: solvent-free room temperature reaction

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 22 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Tassadit Ouaneche, Lorenzo Stievano, Laure Monconduit, Claude Guéry, Moulay Tahar Sougrati, Nadir Recham
    
 • Aluminum-Distribution-Dependent Microstructural Evolution of NCA Cathodes:
         Is Aluminum Homogeneity Really Favorable'

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 22 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Geon-Tae Park, Ji-Hyun Ryu, Jae-Ho Kim, H. Hohyun Sun, Dhanbee Emma Suh, Sang-Mun Han, Nam-Yung Park, Yang-Kook Sun
    
 • Selective Deposition and Confined Pyrolysis towards Carbon Nanorings for
         Highly Surface-Dominated and Durable Sodium Storage

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 22 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Lishen Ai, Zongbin Zhao, Kun Feng, Xin Pan, Xuedan Song, Yongchao Tang, Yong Li, Faquan Zhang, Xuzhen Wang, Jieshan Qiu
    
 • Solvent-Free One-Step Green Synthesis of MXenes by “Gas-Phase
         Selective Etching”

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 21 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Jiamin Zhu, Shengli Zhu, Zhenduo Cui, Zhaoyang Li, Shuilin Wu, Wence Xu, Te Ba, Yanqin Liang, Hui Jiang
    
 • Tautomeric Pillars in Vanadyl Phosphate Cathode to Screen the Divalent
         Charge on Zn2+ for Aqueous Zn Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 21 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Quanwei Jiang, Wenjun Zhao, Sibo Wang, Wanlong Wu, Hua-Yu Shi, Xiao-Xia Liu, Xiaoqi Sun
    
 • In situ designing an implanted hetero-interface of high adsorption energy
         in composite lithium anode towards high−rate lithium metal batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 21 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Qiange Duan, Yingming Liu, Jihui Lang, Changjing Ma, Yongli Li, Jun Wang, De Ning, Guohua Zhong, Chunlei Yang, Wei Wu
    
 • Competitive Solvation with Regulated Ion-Coordination Chemistry toward
         Dendrite-Free and Long-Life Zn metal Anodes

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 21 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Zhongqian He, Huaming Yu, Meng Fu, Quanyu Li, Canglong Li, Tianbao Li, Chunxiao Zhang, Yuejiao Chen, Libao Chen
    
 • Copper Nitrate Enables High-performance Lithium-ion Batteries at Low
         Temperature

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 21 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yiting Lin, Feng Su, Jiaqing Jiang, Haipeng You, Menglei Yao, Cheng Lian, Long Chen, HongLai Liu, Chunzhong Li
    
 • Electrolyte Solvents as Architects: How Solvents Guide the Spontaneous
         Formation of 3D Porous Nanostructures in Alloy- and Conversion-type
         Battery Anodes

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 21 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Jae-Hyun An, Young-Hoon Kim, Ho Kun Woo, Yong-Seok Choi, Soong Ju Oh, Jae-Chul Lee
    
 • Model-based electrolyte design for near-neutral aqueous zinc batteries
         with manganese-oxide cathodes

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 21 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Niklas J. Herrmann, Birger Horstmann
    
 • Dual-gate design enables intrinsic safety of high-energy batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: June 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 70Author(s): Anyu Su, Xuning Feng, Xuefa Li, Jing Feng, Junxian Hou, Siqi Zheng, Jinhui Gao, Songtong Zhang, Hai Ming, Xiangming He, Li Wang, Minggao Ouyang
    
 • Constructing Thermo-responsive Polysiloxane Shields via Lithium Initiation
         to Inhibit Thermal Runaway of Lithium Metal Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 18 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yuanke Wu, Ziqi Zeng, Han Zhang, Mengchuang Liu, Sheng Lei, Wei Zhong, Shijie Cheng, Jia Xie
    
 • Modulating the d-band center of single-atom catalysts for efficient
         Li2S2-Li2S conversion in durable lithium-sulfur batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 18 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Suo Li, Libo Li, Yangmingyue Zhao, Hang Yang, Hao Tong, Shubo Fan, Zhixuan Wang, Wenhao Xu
    
 • Modulating Charge Storage Mechanism of Cobalt-Tungsten Nitride Electrodes
         Using In Situ Formed Metal-p-n Heterojunction for Ultrahigh Energy Density
         Supercapattery

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 18 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Selvaraj Seenivasan, Amarnath T. Sivagurunathan, Do-Heyoung Kim
    
 • Zincophilic and Hydrophobic Groups of Surfactant-Type Electrolyte Additive
         Enabled Stable Anode/Electrolyte Interface Toward Long-Lifespan Aqueous
         Zinc Ion Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 18 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Xiaoliang Zhang, Lei Chen, Raphael Orenstein, Xiaojie Lu, Chunxia Wang, Meltem Yanilmaz, Mao Peng, Yongchun Dong, Yong Liu, Xiangwu Zhang
    
 • Conformally Reactive Interphase Enables Excellent Kinetics and Cyclability
         in Quasi-Solid-State Sodium Metal Battery

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 17 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Jialin Lin, Pei Huang, Tuoya Naren, Youquan Zhang, Liangjun Zhou, Chaoping Liang, Libao Chen, Chunxiao Zhang, Weifeng Wei
    
 • A review of direct recycling methods for spent lithium-ion batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 17 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yang Cao, Junfeng Li, Haocheng Ji, Xijun Wei, Guangmin Zhou, Hui-Ming Cheng
    
 • Revealing the Quasi-solid-state Electrolyte Role on the Thermal Runaway
         Behavior of Lithium Metal Battery

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 17 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Shiyao Chen, Qingkui Peng, Zesen Wei, Yuxuan Li, Yongbing Yue, Yue Zhang, Wei Zeng, Kaiqiang Jin, Lihua Jiang, Qingsong Wang
    
 • Expediting sulfur redox kinetics by redistributing d-orbital states in
         Ni2P via cation doping for high-performance lithium–sulfur battery

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: June 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 70Author(s): Meixiu Qu, Yu Bai, Lin Peng, Luyao Wang, Hang Li, Zhenhua Wang, Kening Sun
    
 • 3D sodiophilic mixed-ion-electron-conducting framework of hierarchical
         nanowire arrays for ultra-stable sodium-metal batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: June 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 70Author(s): Jiawen Huang, Zhongyi Huang, Xiaoyang Zheng, Yan Wang, Xianhong Rui, Yan Yu, Shi-Xue Dou, Chao Wu
    
 • Anion trapping-coupling strategy driven asymmetric nonflammable gel
         electrolyte for high performance sodium batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 16 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Meng Yang, Fan Feng, Junhong Guo, Rui Wang, Jiayi Yu, Jianguo Ren, Zi-Feng Ma, Suli Chen, Tianxi Liu
    
 • Synchronous Regulation on Solvation Structure and Interface Engineering to
         Enable Reversible Magnesium Metal Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 16 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Wenbin Wang, Shunlong Ju, Hongyu Zhang, Xian Zhou, Xuebin Yu
    
 • Reversible uniform and fine deposition stabilizing zinc anode at low
         temperature

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 15 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Wenwen Song, Xuefang Xie, Longfei Deng, Anqiang Pan, Guozhong Cao, Shuquan Liang, Guozhao Fang
    
 • Interfacial Bonding Enhances MXene/Sb2Se3 Composites toward Cyclic
         Stability and Fast Aluminum Storage

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 14 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yi Wang, Tianci Wu, Hanqing Gu, Wenming Zhang, Zhanyu Li
    
 • Identification of Degree of Ordering in Spinel LiNi0.5Mn1.5O4 through NMR
         and Raman Spectroscopies supported by Theoretical Calculations

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 14 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Gozde Oney, Jon Serrano Sevillano, Mouna Ben Yahia, Jacob Olchowka, Emmanuelle Suard, Francois Weill, Arnaud Demortière, Montse Casas Cabanas, Laurence Croguennec, Dany Carlier
    
 • Ternary Systems Engineered Conductive Hydrogel with Extraordinary
         Strength, Environmental Adaptability and Excellent Electrochemical
         Performances for Flexible Power Supply Devices

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 13 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yang Wang, Weikun Jiang, Yu Yang, Chao Wang, Dawei Zhao, Xingxiang Ji, Yu Liu, Guihua Yang, Jiachuan Chen, Yonghao Ni, Gaojin Lyu
    
 • Precision anode vacancy engineering for long-lasting and fast-charging
         Na-Ion batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: June 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 70Author(s): Xinxin Fu, Ming Yang, Minghao Zhai, Ce Zhang, Haijun Niu, Yuqi Li
    
 • An Anode-Free Sodium Dual-ion Battery

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 13 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Jinhui Zhao, Mengyao Tang, Hao Lan, Qiaonan Zhu, Gongkai Wang, Guangze Yang, Jie Yang, Wei Zhou, Hua Wang
    
 • Anti-siting for Stabilizing Structure and Modulating Cationic/Anionic
         Redox Reactions

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 12 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Luyao Wang, Chu Zhang, Ting Lin, Hang Chu, Yurui Gao, Zhiwei Hu, Shu-Chih Haw, Chien-Te Chen, Chang-Yang Kuo, Xiangfei Li, Yuming Gai, Qinwen Guo, Ying Meng, Haoyu Zhuang, Xi Shen, Zhaoxiang Wang, Richeng Yu
    
 • Identifying ultrathin dielectric nanosheets induced interface polarization
         for high-performance solid-state lithium metal batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 11 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Li Yang, Baowen Li, Hexing Liu, Hong Zhang, Yu Cheng, Qi Li, Liqiang Mai, Lin Xu
    
 • Ternary Mg Alloy-based Artificial Interphase Enables High-Performance
         Rechargeable Magnesium Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 11 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Xiao Chai, Huanhuan Xie, Ting-Ting Zhang, Yan Xin, Fang Zhang, Bijiao He, Haokai Xie, Le Yu, Huajun Tian
    
 • Boosting Zn2+ Intercalation in Manganese Oxides for Aqueous Zinc Ion
         Batteries via Delocalizing the d-electrons Spin States of Mn Site

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 11 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yifeng Huang, Yanzhou Peng, Qin Ouyang, Qi Feng, Hang Wang, Dezhou Zheng, Fuxin Wang, Xihong Lu, Qi Liu
    
 • Insights into Pseudocapacitive Mechanism of Aqueous Ammonium-Ion
         Supercapacitors with Exceptional Energy Density and Cyclability

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 11 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Qingfeng Wu, Yuhao Zhang, Guo Liu, Xiaosha Cui, Shiqian Tao, Haiqing Jiang, Yuan Lin, Rong Peng, Xiaofeng Zhang, Zeyu Huang, Yi Song, Yan Ding, Siddiqi Muhammad Akhlaq, Yin Wu, Kun Tao, Erqing Xie, Zhenxing Zhang, Zhong-Shuai Wu
    
 • Machine Learning Molecular Dynamics Insight into High Interface Stability
         and Fast Kinetics of Low-cost Magnesium Chloride Amine Electrolyte for
         Rechargeable Magnesium Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Haiming Hua, Fei Wang, Feng Wang, Jiayue Wu, Yaoqi Xu, Yichao Zhuang, Jing Zeng, Jinbao Zhao
    
 • Order-disorder structural engineering of vanadium oxide anode: balancing
         ionic and electronic dynamic for fast-charging aqueous Li-ion battery

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Mengxia Cui, Mingzhuang Liu, Xinghua Li, Weijian Shi, Yang Yu, Jiaxing Li, Yu Liu, Fang Zhang, Wenbo Wang, Xiaowei Li, Changlu Shao, Yichun Liu
    
 • Fluorinated Sodium Aluminate Main Conducting Salt Boosting Sodium Storage
         of Hard Carbon

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Hongyue Xu, Chuanchuan Li, Ling Ni, Xiaofan Du, Bin Xie, Jinzhi Wang, Zili Cui, Li Du, Wenting Deng, Jingwen Zhao, Jiangwei Ju, Gaojie Xu, Guanglei Cui
    
 • Ultrafast High-capacitance Supercapacitors Employing Carbons Derived from
         Al-based Metal-organic Frameworks

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Qing Jin, Mahima Khandelwal, Woong Kim
    
 • Theory-guided optimization of coordination sites via d-band modulation for
         efficient single-atomic Li–S catalysis

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Miaoyu Lu, Tianran Yan, Yifan Ding, Shaoqing Chen, Ziang Chen, Jiaxi Gu, Xiaopeng Chen, Liang Zhang, Meng Tian, Jingyu Sun
    
 • Blocking the Passivation Reaction via Localized Acidification and Cation
         Selective Interface Towards Highly Stable Zinc Anode

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Jingjing Yang, Ran Zhao, Zhifan Hu, Yingshuai Wang, Kai Zhang, Yahui Wang, Xiaomin Han, Anqi Zhang, Chuan Wu, Ying Bai
    
 • Alloying strategy to stabilize monocrystalline zinc anode under high
         utilization and working capacity

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 9 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Lingxiao Ren, Liang Yao, Aoxuan Wang, Xiaobin Li, Zhenglin Hu, Jiayan Luo
    
 • Suppression of Potasside Reaction in Localized High Concentration
         Electrolytes Utilizing Fluorine-Substituted Benzene as Bifunctional
         Additive for Potassium-Metal Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 9 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Hyun-Wook Lee, Ji-Hee Lee, Hyokyeong Kang, Ja-Yeong Kim, Ji-Su Woo, Shivam Kansara, Jang-Yeon Hwang, Won-Jin Kwak
    
 • A triphasic membrane-less battery based on salting-out effect employing
         metal-free redox materials

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 9 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Junjie Liu, Jianyang Wu, Zhen Huang, Mingyue Zhou, Yuecong Hu, Xianhao Zhang, Xiaohong Shi, Henghui Zhou, Meixian Li, Yuanhua Shao
    
 • Enhanced cycling stability in 4.6 V LiCoO2 for high energy density
         lithium-ion batteries through Al and Y co-doping

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 8 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Meng Wang, Xiaolang Liu, Wen Zhang, Hongwei Niu, Leimin Xu, Jiantao Han, Yuhao Lu
    
 • Towards Reusable 3D-Printed Graphite Framework for Zinc Anode in Aqueous
         Zinc Battery

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 7 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Shixiang Yu, Yonglin Zhang, Yongbiao Mu, Binbin Guo, Guosong Zeng, Yong Xiang, Lin Zeng, Jiaming Bai, Jinglei Yang
    
 • A study on novel dual-functional photothermal material for high-efficient
         solar energy harvesting and storage

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 7 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Cuncun Qian, Ming-Jia Li, Zhi-Ming Liu, Hong-Yao Xue, Yan He
    
 • Self-discharge in flowless Zn-Br2 batteries and its mitigation

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 6 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Elad Ballas, Amey Nimkar, Gil Bergman, Ran Elazari, Racheli Wakshlak, Daniel Sharon, Mikhael D Levi, Dan Thomas Major, Daniel Mandler, Netanel Shpigel, Doron Aurbach
    
 • Modulating Inner Helmholtz Layer by Electrocatalytically Sieving
         [Zn(H2O)6]2+ for 10000-cycle Zinc-Ion Hybrid Capacitors under Extremely
         Harsh Conditions

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 6 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Ziling Wu, Yinze Zuo, Yongzheng Zhang, Xiang Li, Jing Zhang, Yanli Wang, Chunyin Shen, Xiaomin Cheng, Meinan Liu, Haitao Liu, Hongzhen Lin, Jian Wang, Liang Zhan, Licheng Ling
    
 • Ethyl fluoroacetate with weak Li+ interaction and high oxidation resistant
         induced low-temperature and high-voltage graphite//LiCoO2 batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 4 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Laibing Luo, Kean Chen, Ruoyu Cao, Hui Chen, Miaomiao Xia, Along Zhao, Xiaoyang Chen, Weihua Chen, Zhongxue Chen, Yongjin Fang, Yuliang Cao
    
 • Gradient fluorination engineering through interdiffusion reaction for
         high-voltage LiCoO2

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 3 May 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Wen Zhang, Meng Wang, Miao Chang, Fangyuan Cheng, Yuyu Li, Shixiong Sun, Yue Xu, Liang Wang, Leimin Xu, Qing Li, Chun Fang, Yuhao Lu, Jiantao Han
    
 • Lithium storage behaviour of AgNbO3 perovskite: Understanding
         electrochemical activation and charge storage mechanisms

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 30 April 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Abbas Khan, Metin Orbay, Nicolas Dupré, Eric Gautron, Etienne Le Calvez, Olivier Crosnier, Andrea Balducci, Thierry Brousse
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 100.28.2.72
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> ELECTRONICS (Total: 207 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 100.28.2.72
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-