Subjects -> ESTATE, HOUSING AND URBAN PLANNING (Total: 309 journals)
    - CLEANING AND DYEING (1 journals)
    - ESTATE, HOUSING AND URBAN PLANNING (242 journals)
    - FIRE PREVENTION (13 journals)
    - HEATING, PLUMBING AND REFRIGERATION (6 journals)
    - HOME ECONOMICS (9 journals)
    - INTERIOR DESIGN AND DECORATION (21 journals)
    - REAL ESTATE (17 journals)

ESTATE, HOUSING AND URBAN PLANNING (242 journals)            First | 1 2     

Showing 201 - 97 of 97 Journals sorted alphabetically
Territoire en Mouvement     Open Access  
Territories : A Trans-Cultural Journal of Regional Studies     Open Access   (Followers: 1)
Territorio     Full-text available via subscription  
Territorio della Ricerca su Insediamenti e Ambiente. Rivista internazionale di cultura urbanistica     Open Access  
Territorios     Open Access  
Territorios en formación     Open Access  
The Journal of Real Estate Finance and Economics     Hybrid Journal   (Followers: 18)
The Urban Review     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Tidsskrift for boligforskning     Open Access  
Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning     Open Access  
Town and Regional Planning     Open Access   (Followers: 10)
Town Planning and Architecture     Open Access   (Followers: 10)
Town Planning Review     Hybrid Journal   (Followers: 7)
UPLanD - Journal of Urban Planning, Landscape & environmental Design     Open Access   (Followers: 3)
Urban     Open Access   (Followers: 3)
Urban Affairs Review     Hybrid Journal   (Followers: 17)
URBAN DESIGN International     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Urban Ecosystems     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Urban Forum     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Urban Geography     Hybrid Journal   (Followers: 32)
Urban Governance     Open Access   (Followers: 4)
Urban Land     Free   (Followers: 2)
Urban Planning     Open Access   (Followers: 5)
Urban Planning and Design Research     Open Access   (Followers: 12)
Urban Policy and Research     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Urban Studies     Hybrid Journal   (Followers: 65)
Urban Studies Research     Open Access   (Followers: 19)
Urban Transformations     Open Access  
Urban, Planning and Transport Research     Open Access   (Followers: 32)
Urbanisation     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Urbano     Open Access  
Vitruvian     Open Access  
Vivienda y Ciudad     Open Access  
WPS Review International on Sustainable Housing and Urban Renewal     Open Access   (Followers: 5)
Yhdyskuntasuunnittelu     Open Access  
ZARCH : Journal of Interdisciplinary Studies in Architecture and Urbanism     Open Access  

  First | 1 2     

Similar Journals
Journal Cover
Yhdyskuntasuunnittelu
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1459-6806
Published by Federation of Finnish Learned Societies Homepage  [38 journals]
 • Mitä tutkimus ja tilastot kertovat asumisen tilasta'

  • Authors: Johanna Lilius
   Pages: 4 - 6
   PubDate: 2021-12-21
   DOI: 10.33357/ys.113039
   Issue No: Vol. 59, No. 2-3 (2021)
    
 • Miksi kaupunkisuunnittelussa kauppa ja palvelut suunnitellaan selvityksien
         kautta' Eikö palveluita voisi suunnitella niin kuin asuntoja ja
         liikenneväyliä'

  • Authors: Tuomas Santasalo
   Pages: 7 - 8
   PubDate: 2021-12-21
   DOI: 10.33357/ys.113040
   Issue No: Vol. 59, No. 2-3 (2021)
    
 • Mitä asemakaava määrää'

  • Authors: Mari Jaakonaho
   Pages: 9 - 33
   Abstract: Asemakaavoituksella on tärkeä rooli resurssiviisaan kaupungin rakentumisen ohjaamisessa. Vähäisen tutkimuksen
   vuoksi sekä asemakaavoituksen sisällön kehittäminen että kaavaohjauksesta käytävä keskustelu ovat pintapuolisia. Tämä tutkimus pohjautuu Vantaalla vuosina 2015–2019 hyväksyttyihin 152 asemakaavaan. Se esittää viisi resurssiviisaan kaupungin aineistolähtöisesti muodostettua ulottuvuutta: nämä ovat materiaalitehokas kaupunki, ilmastonkestävä
   kaupunki, kestävän liikkumisen kaupunki, terveellinen ja turvallinen kaupunki sekä sosiaalisesti kestävä kaupunki. Tutkimus käsittelee näiden ulottuvuuksien ja niiden eri teemojen esiintymistiheyttä ja sen muutosta tarkastelujaksolla. Lisäksi työ analysoi kaavatyön yhteydessä tehdyn teknisen ilmastovaikutuslaskennan (KEKO) vaikutusta asemakaavojen sisältöön.
   PubDate: 2021-12-21
   DOI: 10.33357/ys.99598
   Issue No: Vol. 59, No. 2-3 (2021)
    
 • Näkymiä Atlantin takaa

  • Authors: Hanna Mattila
   Pages: 34 - 57
   Abstract: Tarkastelen tässä artikkelissa maankäytön suunnittelun järjestelmiä Yhdysvalloissa. Keskityn järjestelmien luomiin edellytyksiin kaupunkisuunnittelun strategisuudelle, jota Yhdysvalloissa tukee etenkin jako yleispiirteisen suunnittelun
   ja kaavoituksen (zoning) välillä. Tarkasteluni tarkoituksena on paitsi tarjota uutta tietoa yhdysvaltalaisesta suunnittelusta
   järjestelmätasolla, myös avata uusia näkymiä suomalaiseen, maankäyttöä ohjaavan lainsäädännön kokonaisuudistuksen
   kirvoittamaan keskusteluun. Tässä keskustelussa yleispiirteisen suunnittelun strategisuuden vahvistaminen on ollut keskeinen teema, mutta strategisuuden määrittely ja paikantaminen on osoittautunut vaikeaksi ja kiistanalaiseksi oman moniportaisen ja hierarkkisesti tarkentuvan järjestelmämme puitteissa.
   PubDate: 2021-12-21
   DOI: 10.33357/ys.99921
   Issue No: Vol. 59, No. 2-3 (2021)
    
 • Yhä ylöspäin'

  • Authors: Markku Norvasuo
   Pages: 58 - 79
   Abstract: Puukerrostalot edustavat julkisuudessa puurakentamisen kärkeä, mutta vain viisitoista vuotta aikaisemmin visioitiin vielä matalan puurakentamisen mahdollisuuksia. Artikkeli käsittelee matalan ja toisaalta korkean, kerrostaloihin perustuvan puurakentamisen edistämisen vaihtelua 1990-luvulta aina 2020-luvun alkuun. Erityisesti selvennetään matalan puurakentamisen suhdetta historialliseen puukaupunkiin sekä tiivis ja matala -nimellä tunnetun kaavoituksen periaatteen vaikutusta. Tarkastelu auttaa ymmärtämään, miksi matala puurakentaminen vaikutti 1990-luvun lopulta noin 2010-luvun alkuun, vaikka taustalla oli pitkäaikainen pyrkimys kehittää puukerrostaloja. Lopuksi pohditaan matalan puurakentamisen myöhempää vaikutusta ja tarkastellaan tapahtuneita muutoksia myös polkuriippuvuuden käsitteen avulla.
   PubDate: 2021-12-21
   DOI: 10.33357/ys.101737
   Issue No: Vol. 59, No. 2-3 (2021)
    
 • Maaseudulla kaupungissa

  • Authors: Seija Tuulentie, Sini Kantola
   Pages: 80 - 101
   Abstract: Artikkelissa tarkastellaan vuorovaikutteisuutta ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksia laaja-alaisen pohjoisen kaupungin maaseutualueiden suunnittelussa. Pohjois-Suomessa kaupunkikeskustojen ulkopuoliset maat ovat usein julkisessa omistuksessa, ja samoja alueita kohtaan kohdistuu monenlaisia maankäytön intressejä. Artikkelissa pohditaan yhtenä mahdollisuutensa osallistavan paikkatietomenetelmän (PPGIS) käyttöä osallistamisen apuna. Artikkeli perustuu rovaniemeläisten viranomaisten, paikallispoliitikkojen ja sidosryhmien edustajien haastatteluihin. Osallistamisen haasteiden nähtiin liittyvän ennen kaikkea heikkoon viestintään, luottamuksen puutteeseen eri osapuolten välillä sekä tiedonkulun ongelmiin. Asenteet karttakyselyitä kohtaan olivat positiiviset, mutta kaikenlaisen osallistavan tiedon hyödyntämistä pidettiin heikkona. Luontoarvojen ja asukkaiden mielipiteiden katsottiin olevan vaarassa jäädä taloudellisten arvojen varjoon.
   PubDate: 2021-12-21
   DOI: 10.33357/ys.101773
   Issue No: Vol. 59, No. 2-3 (2021)
    
 • Miten ymmärtää taloutta, maankäyttöä ja
         rakentamista'

  • Authors: Christer Bengs
   Pages: 102 - 117
   PubDate: 2021-12-21
   DOI: 10.33357/ys.113041
   Issue No: Vol. 59, No. 2-3 (2021)
    
 • Jyväskylän Kangas – muotteja murtamassa

  • Authors: Tanja Oksa, Kaisa Hirvaskoski-Leinonen
   Pages: 118 - 122
   Abstract: Jyväskylässä keskustan kupeessa sijaitseva vanha paperitehdasalue, Kangas, on rakentumassa hyvää vauhtia. Alueesta on nyt rakennettu noin 25 %, ja siitä muovautuu koti niin ihmisille ja yrityksille. Jo nyt Kankaalla ovat nähtävissä uudenlaisia kaupunkisuunnittelun oivalluksia ja yhteistyön muotoja.
   PubDate: 2021-12-21
   DOI: 10.33357/ys.111412
   Issue No: Vol. 59, No. 2-3 (2021)
    
 • Miten Oulusta tuli pyöräilykaupunki'

  • Authors: Timo Takala
   Pages: 123 - 127
   PubDate: 2021-12-21
   DOI: 10.33357/ys.111497
   Issue No: Vol. 59, No. 2-3 (2021)
    
 • Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa – voimavara vai
         kaaostekijä'

  • Authors: Hanna Mattila
   Pages: 128 - 131
   PubDate: 2021-12-21
   DOI: 10.33357/ys.102509
   Issue No: Vol. 59, No. 2-3 (2021)
    
 • Ihanan kaupungin askelmerkit

  • Authors: Anne Jarva
   Pages: 132 - 135
   PubDate: 2021-12-21
   DOI: 10.33357/ys.111502
   Issue No: Vol. 59, No. 2-3 (2021)
    
 • Opas osallistavaan ilmastosopeutumiseen rannikkokaupungeissa

  • Authors: Marja Järvelä
   Pages: 136 - 139
   PubDate: 2021-12-21
   DOI: 10.33357/ys.113042
   Issue No: Vol. 59, No. 2-3 (2021)
    
 • Turun seutu aluerakentamisen koekenttänä

  • Authors: Markku Norvasuo
   Pages: 140 - 142
   PubDate: 2021-12-21
   DOI: 10.33357/ys.110559
   Issue No: Vol. 59, No. 2-3 (2021)
    
 • Kommentar till Kaj Nymans arkitekturkritik i anledning av Byggd miljö som
         representation av sin användning

  • Authors: Jarre Parkatti
   Pages: 143 - 146
   PubDate: 2021-12-21
   DOI: 10.33357/ys.111494
   Issue No: Vol. 59, No. 2-3 (2021)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 54.83.119.159
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-