Subjects -> RECREATION, TRAVEL AND TOURISM (Total: 204 journals)
    - HOTELS AND RESTAURANTS (2 journals)
    - LEISURE AND RECREATION (24 journals)
    - RECREATION, TRAVEL AND TOURISM (178 journals)

HOTELS AND RESTAURANTS (2 journals)

Showing 1 - 1 of 1 Journals sorted alphabetically
Restaurant and Hotel Consulting. Innovations     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Restaurant and Hotel Consulting. Innovations
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2616-7468 - ISSN (Online) 2617-9504
Published by Kyiv National University of Culture and Arts Homepage  [14 journals]
 • SMM-просування інноваційних послуг у
         готельно-ресторанному бізнесі в умовах
         COVID-19

  • Authors: Оксана Полінкевич
   Pages: 206 - 222
   Abstract: Актуальність. В умовах пандемії COVID-19 важливе значення набувають smm-просування інноваційних послуг у готельно-ресторанному бізнесі, що сприяє його розвитку. Це відбувається під впливом сучасних інноваційних інструментів, які активно протидіють постпандемічній кризі. Мета статті – визначення видів інноваційних послуг і продукції в готельно-ресторанному бізнесі в умовах COVID-19, а також методів та інструментів smm-просування. Методи дослідження. При проведенні дослідження використовувались загальнонаукові методи: аналізу, абстракції, індукції, дедукції, синтезу, умовиводу, узагальнення, порівняння. Результати дослідження. Визначено найбільш поширені соціальні мережі та месенджери, які використовуються для smm-просування інноваційних послуг. Встановлено, що smm-просування інноваційних послуг та продукції в готельно-ресторанному бізнесі має відбуватися з дотриманням певних правил. Зазначено, що дійовими інструментами smm-просування є ретаргетинг, таргетинг, реклама у блогер&#...
   PubDate: 2021-12-28
   DOI: 10.31866/2616-7468.4.2.2021.249066
   Issue No: Vol. 4, No. 2 (2021)
    
 • Реновація діючих та проєктування нових
         форматів бізнес-моделей у ресторанному
         бізнесі: процесно-інноваційний підхід

  • Authors: Олена Плюта
   Pages: 223 - 234
   Abstract: Актуальність. Актуальність дослідження полягає в тому, що специфіка ресторанного бізнесу передбачає не тільки впровадження інноваційних технологій господарювання, а і оновлення діючих і розроблення нових форматів бізнес-моделей підприємств у галузі ресторанного бізнесу. Мета дослідження – проаналізувати сучасну ситуацію інноваційного оновлення діючих і розроблення нових форматів бізнес-моделей підприємств сфери ресторанного бізнесу за кордоном і в Україні. Методи дослідження поєднують систематизацію інформації щодо процесів інноваційного оновлення підприємств галузі ресторанного бізнесу. Теоретичною та методологічною основою дослідження є теоретичне розроблення та наукові концепції вітчизняних і зарубіжних вчених в області досліджень діяльності підприємств, маркетингу, закони України. Результати. Наукова новизна статті полягає у виявленні необхідності інноваційного оновлення діючих і розроблення нових форматів бізнес-моделей підприємст...
   PubDate: 2021-12-28
   DOI: 10.31866/2616-7468.4.2.2021.249069
   Issue No: Vol. 4, No. 2 (2021)
    
 • Система контролінгу в
         готельно-ресторанному бізнесі:
         концептуальний підхід

  • Authors: Лілія Гончар, Ольга Аухімік
   Pages: 235 - 247
   Abstract: Актуальність. В сучасних кризових умовах ведення готельно-ресторанного бізнесу у розрізі забезпечення ефективності управлінської складової актуалізується застосування контролінгу як елементу антикризового управління в індустрії гостинності, що дозволяє перевести управління підприємством на якісно новий рівень за допомогою оцінки, координації, узгодження, оптимізації та контролю діяльності всіх служб та підрозділів, які функціонують на ньому. Метою статті є розроблення та обґрунтування концептуальних теоретико-методологічних положень і практичних рекомендацій щодо удосконалення системи контролінгу в готельно-ресторанному бізнесі. Методи дослідження. При формуванні методики концептуального бачення системи контролінгу в готельно-ресторанному бізнесі та основних напрямів її застосування використано сукупність загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: спостереження, моделювання, аналізу і синтезу, порівняння, стратегічного аналізу, а...
   PubDate: 2021-12-28
   DOI: 10.31866/2616-7468.4.2.2021.249075
   Issue No: Vol. 4, No. 2 (2021)
    
 • Удосконалення системи антикризового
         управління в готельному бізнесі

  • Authors: Любов Ліпич, Оксана Хілуха, Мирослава Кушнір, Іванна Матвійчук
   Pages: 248 - 267
   Abstract: Актуальність. Схильність до кризових ситуацій готельних підприємств, які є основною інфраструктурною складовою сфери гостинності України, вища порівняно з іншими видами економічної діяльності. Нинішні кризові умови, спричинені пандемією СOVІD-19, війною на сході України та спадом фінансово-економічної системи, призвели до того, що більшість готельних підприємств перебувають у дуже скрутному стані, а деякі на межі банкрутства. Необхідність швидко адаптуватися до змін та запропонувати споживачам нові підходи до розвитку бізнесу, інноваційні методи та технології надання послуг, нові послуги та продукти з дотриманням усіх норм безпеки та відповідної якості вимагає від готельних підприємств формування ефективної системи антикризового управління. Мета і методи. Мета роботи полягає у розробленні рекомендацій щодо удосконалення системи антикризового управління готельним підприємством, що враховують стадію його життєвого циклу, індекс диверсифікаційного потенціалу та р...
   PubDate: 2021-12-28
   DOI: 10.31866/2616-7468.4.2.2021.249077
   Issue No: Vol. 4, No. 2 (2021)
    
 • Управління готельно-ресторанним
         комплексом на засадах
         енергоефективності

  • Authors: Оксана Миколюк
   Pages: 268 - 282
   Abstract: Актуальність. Сталий розвиток підприємств готельно-ресторанного господарства (ГРГ) неможливий без надійного, стабільного, обґрунтованого забезпечення енергетичними ресурсами. Основні потенційні можливості для розвитку галузі досі не реалізовані. Економічні труднощі, зростання вартості енергії, жорстка конкуренція між учасниками висувають нові вимоги до якості та ефективності готельно-ресторанного господарства. Ось чому стає все більш важливим забезпечення відповідної конкурентоспроможності вітчизняних готелів і підприємств ресторанного господарства на основі енергоефективності. Раціональне та ощадливе споживання енергетичних ресурсів визначає енергоефективність їх функціонування та відіграє провідну роль у забезпеченні економічного зростання вітчизняних підприємств сфери послуг. Пріоритетом у розвитку підприємств сфери гостинності дедалі частіше стають стабільне функціонування та зростання економічного потенціалу в умовах ринкових відноси...
   PubDate: 2021-12-28
   DOI: 10.31866/2616-7468.4.2.2021.249079
   Issue No: Vol. 4, No. 2 (2021)
    
 • Розроблення технології тістового
         напівфабрикату «Мигдальний» для
         чизкейків

  • Authors: Людмила Дейниченко, Володимир Бахмач, Григорій Дейниченко, Тамара Кравченко
   Pages: 284 - 298
   Abstract: Актуальність. У роботі проаналізовано розповсюджені порушення харчового статусу сьогодення та визначено, що одне із провідних місць серед них посідає дефіцит цинку. Наведено ймовірні причини дефіциту цинку, проаналізовано роботи вчених, які займались цією проблематикою. Визначено, що на сьогодні актуальною є розробка збагачених цинком технологій десертів для закладів ресторанного господарства, а також напівфабрикатів для їх виробництва. Мета і методи. Метою роботи є обґрунтування та розроблення технології тістового напівфабрикату «Мигдальний» для чизкейків, що характеризуватиметься підвищеним вмістом цинку. Для досягнення поставленої мети використовували емпіричні, органолептичні, математичні, статистичні та розрахункові методи досліджень. Результати. Обґрунтовано і створено рецептури модельних композицій тістового напівфабрикату, вивчено їх фізико-хімічні показники та органолептичні характеристики. Розроблено технологію тістового напівфабрикат...
   PubDate: 2021-12-28
   DOI: 10.31866/2616-7468.4.2.2021.249085
   Issue No: Vol. 4, No. 2 (2021)
    
 • Вплив параметрів процесу субкритичної
         водної екстракції на ефективність
         вилучення ізофлавонів із соєвого шроту

  • Authors: Валерій Сукманов, Олена Ковальчук
   Pages: 299 - 315
   Abstract: Актуальність. Побічні продукти переробки сої (окара, шрот, макуха), окрім великої кількості протеїну, містять багато цінних біологічно активних речовин, серед яких особливий інтерес дослідників привертають ізофлавони. Субкритична водна екстракція є перспективним методом вилучення біологічно активних речовин із рослинної сировини, однак такий метод екстрагування ізофлавонів та його раціональні параметри для соєвого шроту залишаються недостатньо дослідженими. Мета і методи. Метою роботи є дослідження впливу параметрів (температура: 120...160°С, тривалість екстрагування: 5...15 хв, гідромодуль: 1:15...25) процессу екстрагування субкритичною водою соєвого шроту на вміст ізофлавонів у сухій речовині екстракту. Застосовано емпіричний метод дослідження з використанням ортогонального композиційного плану 2-го порядку для дробового факторного експерименту 33-1 . Зразки екстракту соєвого шроту отримано із використанням експериментальної установки на базі реактора високого тиску «РВД-2-500». h...
   PubDate: 2021-12-28
   DOI: 10.31866/2616-7468.4.2.2021.249092
   Issue No: Vol. 4, No. 2 (2021)
    
 • Нaукове обґрунтування технології напою
         функціонального призначення на основі
         соку горобини з використанням рослинних
         екстрактів

  • Authors: Наталія Стеценко, Ірина Гойко
   Pages: 316 - 329
   Abstract: Актуальність. Перед сучасними виробниками харчових продуктів і напоїв стоїть завдання створення харчових продуктів нового покоління – оздоровчих та функціональних, у тому числі напоїв, здатних позитивно впливати на стан здоров’я споживачів. Функціональні напої призначені для систематичного вживання у складі харчових раціонів усіма віковими групами здорового населення; вони здатні знижувати ризик розвитку захворювань, пов’язаних із харчуванням, зберігати і поліпшувати стан здоров’я за рахунок наявності в їхньому складі фізіологічно функціональних інгредієнтів (вітамінів, фенольних сполук, харчових волокон, каротиноїдів, органічних кислот, мінеральних речовин). Мета і методи. Метою роботи є обґрунтування вибору соку горобини для розроблення напою функціонального призначення, визначення його складу та фізико-хімічних показників, підбір ефективних рецептурних компонентів антиоксидантної дії і розроблення технології безалкогольного напою з оздоровчими вла...
   PubDate: 2021-12-28
   DOI: 10.31866/2616-7468.4.2.2021.249097
   Issue No: Vol. 4, No. 2 (2021)
    
 • Математично-аналітична оцінка якості
         паштетних продуктів

  • Authors: Віктор Гуць, Ольга Коваль, Світлана Бондар
   Pages: 332 - 344
   Abstract: Актуальність. В сучасних умовах у суспільстві зростає попит на продукти вироблені з натуральних інгредієнтів високої харчової цінності. До таких продуктів можна віднести м’ясні паштети, якість яких залежить від рецептури, технологічних процесів, обладнання і режимів його експлуатації. При впровадженні інноваційних технологічних режимів та нового обладнання є необхідність у визначенні і прогнозуванні якості харчових продуктів на всіх етапах виробництва та реалізації. Враховуючи вищеназване, а також економічну доцільність застосування автоматизованих систем управління технологічними процесами, виникає потреба у розробці нового математично-аналітичного підходу до оцінки та прогнозування зміни якості м’ясних паштетів із різними добавками. Мета і методи дослідження. Мета проведених досліджень полягає у розробці методу моделювання стану матеріальної системи на основі диференціальних рівнянь кінетики біохімічних процесів, оцінці та прогнозуванні якості ха...
   PubDate: 2021-12-28
   DOI: 10.31866/2616-7468.4.2.2021.249101
   Issue No: Vol. 4, No. 2 (2021)
    
 • Дослідження показників якості та
         безпечності майонезу на основі
         конопляної олії

  • Authors: Анна Геліх, Владислав Применко, Ольга Василенко, Іван Приходько
   Pages: 345 - 360
   Abstract: Актуальність. Соуси є невід’ємною частиною більшості страв, які готуються з різноманітних продуктів: м’яса, риби, морепродуктів, овочів. Вони надають стравам соковитість, вносять різноманітність в естетичний вигляд і доповнюють їхній смак, підвищують калорійність і поживну цінність. Найбільш поширеними можна назвати кулінарні соуси емульсійного типу, зокрема майонези і їх похідні. Сьогодні масложирова промисловість виробляє цілу «лінійку» майонезних продуктів із різними добавками, що поліпшують смак, структуру та збільшують термін придатності. Масложирова галузь перебуває на такому етапі, коли її розвиток вже неможливо забезпечити традиційними методами, необхідні нові підходи і рішення. Тенденції раціонального та здорового харчування змушують товаровиробників шукати нові підходи до виробництва класичного майонезу з підвищеною біологічною цінністю і високими якісними характеристиками. Вирішити проблему оптимізації харчування за вмістом есенціальних нутрієн...
   PubDate: 2021-12-28
   DOI: 10.31866/2616-7468.4.2.2021.249104
   Issue No: Vol. 4, No. 2 (2021)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.215.79.204
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-