A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> WATER RESOURCES (Total: 160 journals)
We no longer collect new content from this publisher because the publisher has forbidden systematic access to its RSS feeds.
Similar Journals
Journal Cover
Journal of Water and Wastewater / Ab va Fazilab
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1024-5936 - ISSN (Online) 2383-0905
Published by Water and Wastewater Consulting Engineers Homepage  [1 journal]
 • تأثیر بازچرخانی برکیفیت شیرابه و نرخ
         تولید بیوگاز در اماکن دفن زباله

  • Abstract: این پژوهش مطالعه‌ای بر تأثیر بازچرخانی بر روی آلاینده‌های شیرابه و تولید بیوگاز در سلول دفن در غرب استان تهران بود. بازچرخانی به‌عنوان روشی مؤثر در کاهش آلاینده‌های شیرابه و افزایش تولید بیوگاز مطرح است. در این پژوهش یک ترانشه با ابعاد 5/2*3*3 متر حفر و یک لوله برای برداشت شیرابه در یکی از اضلاع آن جانمایی شد. پارامترهای اندازه‌گیری شده شامل COD، BOD، کدورت، TSS، آمونیوم، فسفات، مس، آهن، کادمیم، سرب و روی بود. به‌منظور ارزیابی تولید بیوگاز، میزان تولید گازهای CH4، H2S و SO2 در چندین مرحله سنجش شد. در ابتدا تولید بیوگاز تولیدی در ترانشه در 7 تکرار سنجش شد. بازچرخانی شیرابه در نسبت‌های 20:1، 10:1، 5:1 و 40:1 انجام شد. مقایسه نتایج نشان داد که در نسبت 20:1 بیشترین کاهش در میزان آلاینده‌های شیرابه اتفاق می‌افتد. در این نسبت بیشترین میزان تولید گازهای CH4، H2S و SO2 به‌ترتیب 50127، 12/21 و ppm23/0 به‌دست آمد. در نسبت 20:1 کاهش در میزان COD، BOD، آمونیوم، فسفات، TSS و کدورت به‌ترتیب برابر 1650 (26 درصد)، 889 (20 درصد)، 1650 (26 درصد)، 10 (23 درصد)، 63 میلی‌گرم بر لیتر (11 درصد) وNTU 2/11 (23 درصد) به‌دست آمد. اگرچه تأثیر بازچرخانی در کاهش آلاینده‌ها به‌خصوص آلاینده‌های آلی مطلوب بود، تصفیه تکمیلی برای مصارف ثانویه پساب موردنیاز بود.
    
 • شناسایی و اولویت‌بندی ریسک در
         پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی انتقال آب
         (مطالعه موردی: پروژه انتقال آب به اراضی
         صفادشت)

  • Abstract: در شرایط تقاضای فزاینده آب و بودجه عمومی ناکافی دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه، مشارکت‌های‌ عمومی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌- خصوصی، نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌ها مانند تأمین و انتقال آب دارند. با این حال، انجام چنین پروژه‌هایی همواره با ریسک‌های متعدد و متنوعی همراه است که موفقیت پروژه‌های بیان شده را تهدید می‌کنند. با توجه به شکاف پژوهشی پیرامون شناسایی و ارزیابی ریسک در بستر پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی انتقال آب، هدف از این پژوهش، شناسایی و رتبه‌بندی ریسک در یک پروژه مشارکت عمومی- خصوصی انتقال آب به اراضی صفادشت بود. مرحله اول پژوهش به شناسایی ریسک‌های پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی پرداخت. در این مرحله از پژوهش با برگزاری جلسات طوفان فکری، سعی شد ریسک‌های مرتبط با پروژه بررسی شده شناسایی شوند. در مرحله دوم، اقدام به وزن‌دهی به سه معیار پژوهش اعم از "احتمال وقوع"، "اثر هزینه‌ای" و "اثر زمانی" با استفاده از تکنیک بهترین- بدترین شد. مرحله سوم نیز که مرحله نهایی پژوهش بود به اولویت‌بندی ریسک‌های شناسایی شده در مرحله اول و با استفاده از تکنیک مجموع ساده وزنی اختصاص یافت. بر پایه تحلیل‌های انجام شده به‌ترتیب، تغییر شر...
    
 • شناسایی و پیش‌بینی رفتار مصرف با
         استفاده از درخت تصمیم و هرم ارزش مصرف
         مشترکین

  • Abstract: آنچه در شرایط کنونی اهمیت دارد، توجه به الگوی رفتار مصرف آب و شناخت مشترکین و مصرف‌کنندگان با جایگاه بالاتر در هرم ارزش در حوزه سیاست‌گذاری مدیریت مصرف آب است. هرم ارزش، ابزاری است که مشترکین باارزش از نظر مصرف را شناسایی می‌کند، بنابراین کاربرد و اهمیت زیادی در حوزه مدیریت مصرف آب به‌منظور شناسایی مشترکین پرمصرف و کم‌مصرف دارد. ازاین‌رو در این پژوهش به‌منظور شناسایی الگوی رفتاری مصرف مشترکین شرکت آب و فاضلاب شیراز بر مبنای هرم ارزش مصرف آنها و پیش‌بینی مشترکین با جایگاه بالاتر در هرم ارزش، از تکنیک‌های داده‌کاوی استفاده شد. در چارچوب روش پیشنهادی ابتدا داده‌های مربوط به مصرف مشترکین آب شامل مشترکین مسکونی، تجاری و صنعتی، عمومی و اداری، اماکن مذهبی و آموزشی، نظامی و غیردولتی برای 2 سال متوالی از پایگاه داده شرکت آب و فاضلاب شیراز استخراج شد و پس از تعیین تعداد بهینه خوشه با استفاده از شبکه عصبی خودسازمان‌ده و شاخص دیویس بولدین، عملیات خوشه‌بندی با استفاده از الگوریتم K‌میانگین انجام شد. لازم به‌ذکر است که شاخص‌ها و معیارهای خوشه‌بندی مشترکین شامل نوع کاربری، محل سکونت، میزان مصرف، سابقه انشعاب غیرمجاز...
    
 • بررسی تأثیر pH بر عملکرد زیست راکتور
         غشایی نوری در رشد زیست‌توده و حذف مواد
         مغذی از پساب شهری

  • Abstract: تصفیه پساب شهری و تولید، به‌طور هم‌زمان یک روش نوین و کارآمد در صنعت تصفیه است، با به‌کارگیری محیط کشت مصنوعی، پساب شهری به‌عنوان منبع غذایی ریزجلبک به‌کار می‌رود. کشت ریزجلبک در پساب، مرحله‌ای با‌اهمیت در تصفیه فاضلاب محسوب می‌شود که افزون بر تصفیه پساب، تولید هم‌زمان زیست‌توده نیز انجام می‌شود که می‌تواند برای مصارف متعدد به‌کار رود و ارزش زیادی دارد. در این پژوهش تأثیر pH اولیه بر عملکرد زیست راکتور غشایی نوری در رشد زیست‌توده و حذف مواد مغذی از پساب شهری بررسی شد. در این پژوهش ابتدا ریزجلبک کلرلا ولگاریس در یک زیست راکتور نوری غشایی با شدت نور 300 میکرومول فوتون بر مترمربع در ثانیه در سیکل نوری 24 ساعت روشنایی و غلظت اولیه ۱ گرم در لیتر وزن خشک ریزجلبک در سه pH اولیه ۴، ۷ و ۱۰ کشت داده شد. سپس با توجه به رابطه مستقیم رشد ریزجلبک و حذف مواد مغذی بهترین pH اولیه در حذف نیترات و فسفات از پساب شهری بررسی شد. با توجه به نتایج، ریزجلبک پس از 9 روز با پساب شهری سازگار شده و در pH اولیه برابر ۷ بیشترین نرخ رشد ریزجلبک برابر بر با 37/2 گرم وزن خشک در لیتر و حذف نیترات و فسفات به‌ترتیب 88 و 87 درصد به‌دست آمد و همچنین در روز پانزدهم در همان pH اولیه بیشتری&#...
    
 • ارزیابی کیفیت شیرابه و تأثیرات آن بر
         کشاورزی در مجاورت محل دفن زباله‌ شهر
         زنجان

  • Abstract: با توجه ‌به احتمال نشت شیرابه موجود در محل‌های دفن زباله به داخل آبخوان و امکان وجود آلاینده‌هایی مانند هیدروکربن‌ها و فلزات سنگین، می‌توان محل‌های دفن را به‌عنوان یک تهدید بالقوه برای منابع آب زیرزمینی به‌شمار آورد. در این پژوهش، تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی، در مجاورت محل دفن پسماندهای جامد شهری واقع در یک منطقه کشاورزی در جنوب غربی شهر زنجان بررسی شد. برای این منظور تجزیه‌و‌تحلیل 18 پارامتر فیزیکوشیمیایی، فلزات سنگین و باکتریایی در شیرابه محل دفن و 14 نمونه آب زیرزمینی تا شعاع ۵ کیلومتری از محل دفن در طی دو دوره نمونه‌برداری (آذرماه 1399 و خردادماه 1400) بررسی شد. در این پژوهش برای بررسی میزان آلایندگی شیرابه و نیز میزان آلودگی آبهای زیرزمینی منطقه ناشی از شیرابه و یا سایر منابع از شاخص‌های مختلفی از جمله شاخص آلودگی شیرابه، نسبت جذب سدیم، شاخص کیلی، شاخص نفوذپذیری و درصد سدیم محلول استفاده شد. با توجه ‌به نتایج شاخص LPI آلودگی آبهای نمونه‌برداری شده با شیرابه بررسی شد و نتایج، حاکی از عدم آلودگی منابع آبی بررسی شده به شیرابه است. همچنین کیفیت این منابع برای استفاده در کشاورزی طبق شاخص‌های SAR، KR و PI مطلوب، ارزیابی شد و صž...
    
 • بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه‌خانه
         شهر قصر شیرین در پرورش آبزیان

  • Abstract: به‌کارگیری منابع نامتعارف آب مانند استفاده مجدد از انواع فاضلاب تصفیه شده با رعایت اصول محیط‌زیستی، اهمیت زیادی دارد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر پساب تصفیه شده با روش وتلند مصنوعی شهر قصر شیرین در استان کرمانشاه بر کیفیت آب، عملکرد رشد و ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی به‌منظور استفاده بهینه در صنعت آبزی‌پروری بود. در این پژوهش پارامترهای کیفی آب شامل کدورت، DO،COD ، MPN کل کلیفرم، نیترات، فسفات و آزمایش‌ها در بخش زیست‌سنجی، پایش بافت به لحاظ وجود عوامل بیماری‌زا بررسی شد. نتایج نشان ‌داد که مقدار COD، کدورت و MPN کل کلیفرم پساب خروجی از تصفیه‌خانه به‌ترتیب 33 میلی‌گرم در لیتر، NTU 4/13 و 230000 است. آنالیز پساب بعد از عبور از حوضچه UV و آب‌گیری کامل استخر با پساب تصفیه شده و گندزدایی شده، مقدار COD، کدورت و MPN کل کلیفرم به‌ترتیب 25 میلی‌گرم در لیتر، NTU 13 و 8000 است. بار میکربی پساب با عبور از حوضچه UV به‌طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است. آزمایش‌های زیست‌سنجی انجام شده نشان‌دهنده رشد مناسب آبزیان در طی روند رشد بوده و شاخص بالا و مناسبی داشته است. همچنین با توجه به آزمایش‌های میکربی انجام شده اثری از میکرب‌های قابل‌انتقال به انسان در بافت ماهیان مشاهده نشد. با ...
    
 • مطالعه تجربی ترکیبات آلی فرار منتشره از
         حوضچه‌های تصفیه پساب پالایشگاه‌های
         نفتی

  • Abstract: واحد تصفیه پساب پالایشگاه‌های نفت یکی از منابع مهم در انتشار ترکیبات آلی فرار بوده و قرار گرفتن در معرض این آلاینده‌ها خطرات قابل‌توجهی بر کارکنان پالایشگاه و ساکنین مجاور دارد. هدف از این پژوهش، بررسی میزان ترکیبات آلی فرار و غلظت آنها در پساب‌های پالایشگاهی و همچنین تخمین میزان انتشار به هوا بود. غلظت و بار آلودگی ترکیبات آلی فرار در پساب تولیدی واحدهای عملیاتی و حوضچه‌های تصفیه پساب توسط دستگاه کروماتوگرافی گاز و تخمین انتشار ترکیبات آلی فرار با استفاده از روش‌های Rank 2 و Rank 3 سازمان حفاظت از محیط‌زیست آمریکا انجام شد. میزان آلودگی پنج ترکیب هگزان، بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن رسیده به واحد بازیافت 1095 تن در سال و برای پنج ترکیب یاد شده به‌همراه پنتان، هپتان، متیل‌ سیکلو هگزان، 1و2و4 تری‌متیل بنزن، 1و3و5 تری‌متیل بنزن و دودکان، 5379 تن در سال محاسبه شد. بر همین اساس به‌ازای هر تن نفت خام فراورش شده، 187 گرم از مجموع پنج ترکیب و 692 گرم از یازده ترکیب، از واحدهای فرایندی تولید ‌شد. 78 درصد بار آلودگی یازده ترکیب و 60 درصد بار آلودگی پنج ترکیب به واحد بازیافت می‌رسد که نشان‌دهنده انتشار آلاینده‌ها در مسیر انتقال به واحد بازیافت بود. هم...
    
 • بررسی حذف آهن و منگنز از منابع آبی به کمک
         برگ چای و کاه برنج

  • Abstract: بالا بودن میزان آهن و منگنز در آب شرب باعث ایجاد رسوب، کدورت، طعم بد و رنگ می‌شود. با توجه به سطح زیر کشت چای و برنج در استان گیلان و تولید اجتناب‌ناپذیر ضایعات حاصل از آنها، می‌توان با استفاده از پسماند آنها نسبت به حذف عناصر نامطلوب اقدام کرد. این پژوهش در مقیاس آزمایشگاهی به‌صورت ناپیوسته و با بررسی اثر عوامل تأثیرگذار مانند pH، زمان تماس، غلظت اولیه، مقدار جاذب و دما انجام شد. همچنین با استفاده از روش دسته‌بندی گروهی داده‌های عددی (GMDH) مدل‌سازی فرایند جذب به‌روش ناپیوسته انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین ظرفیت جذب آهن برحسب mg/g برای ضایعات برگ چای 44/19 و کاه برنج 99/19 و منگنز برای برگ چای برابر 86/19و کاه برنج 49/19 بود. بهترین شرایط حذف آهن و منگنز از محلول آبی در pH خنثی، زمان تماس40 تا 50 دقیقه، دوز مصرفی جاذب 05/0 گرم و دمای 25 تا 35 درجه سلسیوس برای برگ چای و کاه برنج بود. در مجموع مدل GMDH کارایی زیادی برای پیش‌بینی غلظت نهایی آهن و منگنز در منابع آبی داشت. در کل می‌توان نتیجه گرفت که کاه برنج و برگ چای می‌توانند به‌عنوان جاذب‌های طبیعی ارزان‌قیمت و سازگار با محیط‌زیست در حذف آهن و منگنز از آب استفاده شوند.
    
 • حذف آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین با روش
         اکسیداسیون پیشرفته مونوپرسولفات سدیم
         فعال شده توسط سرباره صنایع فولاد از پساب
         دارویی

  • Abstract: امروزه ورود آنتی‌بیوتیک‌ها به منابع آبی به علت گستردگی مصرف، سمّی بودن، ایجاد مقاومت دارویی و اثرات پایدار به‌عنوان یکی از آلاینده‌های مهم در محیط به‌شمار می‌روند. هدف از این پژوهش کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته منوپرسولفات سدیم فعال شده با سرباره صنایع فولاد در حضور اشعه ماورای‌بنفش برای حذف آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین از محیط‌های آبی و پساب بود. در این پژوهش اثر متغیرهای pH، دمای محلول، مدت زمان واکنش، غلظت اولیه آنتی‌بیوتیک‌ها، غلظت منوپرسولفات سدیم و شدت اشعه ماورای‌بنفش بر کارایی فرایند بررسی شد. غلظت آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا اندازه‌گیری شد. در این پژوهش و در شرایط بهینه و در زمانی که غلظت منوپرسولفات سدیم 2 میلی‌مولار، pH برابر 2، میزان یون‌های آهن موجود در سرباره صنایع فولاد 4/0 گرم در لیتر، شدت اشعه ماورای‌بنفش 8 وات و در مدت زمان 60 دقیقه کارایی حذف آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین، COD و TOC به‌ترتیب برابر با 98، 8/61، 9/48 درصد و مقدار معدنی‌سازی بیشتر از 55 درصد به‌دست آمد. میزان حذف آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین رابطه مستقیمی با غلظت یون‌های آهن، منوپرسولفات سدیم، شدت اشعه ماورای‌ب&#...
    
 • حذف آنتی‌بیوتیک سفازولین با استفاده از
         رزین پلی‌انیلین-پلی‌اتیلن ‌گلیکول از
         محیط آبی

  • Abstract: سفازولین آنتی‌بیوتیکی پرمصرف در درمان عفونت‌های باکتریایی است که به شکل اصلی و یا متابولیزه شده از طریق تخلیه فاضلاب‌ها و پساب‌ها، وارد منابع آبی می‌شود. حضور آنتی‌بیوتیک‌ها در محیط می‌تواند باعث تأثیرگذاری بر روی پاتوژن‌های غیرهدف، تغییر ساختار، غنای جلبک‌های موجود در منابع آبی، مداخله بر فتوسنتز گیاهان و ایجاد ناهنجاری‌های مورفولوژی در گیاهان شود. روش‌های مختلفی برای حذف آنتی‌بیوتیک بررسی شد. در این میان جذب سطحی یکی از روش‌های مناسب است. بنابراین در این پژوهش، سنتز رزین پلی‌انیلین-پلی‌اتیلن گلایکول و ارزیابی عملکرد آن در حذف سفازولین توسط فرایند جذب سطحی بررسی شد. رزین پلی‌انیلین-پلی‌اتیلن ‌گلایکول به روش پلیمریزاسیون شیمیایی تهیه شد. برای تعیین ویژگی‌های رزین سنتز شده از میکروسوپ الکترونی عبوری، دستگاه گرما وزن‌سنجی و طیف‌سنج مادون قرمز استفاده شد. در این پژوهش تأثیر پارامترهای pH معادل 2 تا 8، مقدار جاذب 1/0 تا 5 گرم، غلظت اولیه آنتی‌بیوتیک در مقدار 10 تا 100 میلی‌گرم در لیتر، زمان تماس 15 تا 120 دقیقه و دمای 20 تا 70 درجه سلسیوس، واجذب جاذب با اسید نیتریک و هیدروکسید سدیم، ترکیبات مزاحم کلرور و سولفات بررسی شد. ایز&#...
    
 • بررسی میزان توجه به رویکرد طراحی شهری
         حساس به آب در آموزش دانشگاهی معماری منظر
         و طراحی شهری

  • Abstract: این پژوهش برای بررسی میزان توجه به رویکرد طراحی شهری حساس به آب در آموزش دانشگاهی در ایران دو پرسش طرح کرد: 1) اهداف اصلی و فرعی طراحی شهری حساس به آب کدام‌اند؟ 2) در آموزش رشته‌های معماری منظر و طراحی شهری تا چه مقدار به اهداف طراحی شهری حساس به آب توجه می‌شود؟ راهبرد اصلی در پیشبرد این پژوهش، ترکیبی (کیفی- کمّی) بود. در گام اول پژوهش از راهبرد کیفی و روش تحلیل محتوا برای استخراج اهداف اصلی و فرعی طراحی شهری حساس به آب از منابع بهره گرفته شد. سپس اهداف مستخرج به‌عنوان مؤلفه‌های مورد سنجش، مبتنی بر نظرات پنل خبرگان تدقیق شد. در گام دوم برای بررسی میزان توجه به اهداف "طراحی شهری حساس به آب" در آموزش دانشگاهی رشته‌های معماری منظر و طراحی شهری به کمک ابزار پرسش‌نامه نظرات اساتید دانشگاه در دو رشته معماری منظر و طراحی شهری جمع‌آوری شد. در گام سوم پژوهش، از راهبرد کمّی آنتروپی شانون برای تحلیل پاسخ‌های ارائه ‌شده به پرسش‌نامه‌ها استفاده شد. آنتروپی شانون یکی از روش‌های کمّی مبتنی بر تصمیم‌گیری چند معیاره و برگرفته از نظریه اطلاعات برای پردازش داده‌ها در تحلیل محتوا است. تحلیل پاسخ‌های ارائه ‌شده به پرسش‌نامه‌ها با روش آنتروپی ن...
    
 • مقایسه عملکرد راکتورهای بیولوژیکی SBR و
         MSBR در حذف ارتونیتروفنل از پساب صنایع
         پتروشیمی

  • Abstract: تخلیه پساب صنایع مختلفی مانند نفت، پتروشیمی منجر به آلودگی منابع آبی می‌شود، پساب این صنایع به‌طور معمول حاوی مواد آلی از جمله فنل و مشتقات آن است. وجود این منابع آلاینده در آبهای جاری و منابع آبی باعث بروز اختلالات متعدد در زیست‌بوم و مخاطرات مختلف برای سلامتی انسان‌ها خواهد شد. این پژوهش با هدف بررسی حذف ماده ارتونیتروفنل در پساب صنایع پتروشیمی با روش بیولوژیکی و مقایسه عملکرد 3 نوع راکتور SBR و MSBR جریان پیوسته و ناپیوسته در حضور لجن فعال انجام شد. به‌این منظور شاخص‌های عملیاتی و بهره‌برداری هریک از راکتورها بهینه‌سازی شد. شاخص‌های مطلوب شامل میزان لجن فعال(30 درصد)، اثر هوادهی (L/min18)، زمان عملیات (h4)، pH برابر 7، نسبت حجم پرکننده به حجم راکتور (7/4 درصد) و SVI (ml/g89) برای راکتور MSBR جریان ناپیوسته حاصل شد. همچنین عوامل بهینه عملیاتی راکتور MSBR جریان پیوسته نیز مانند شدت جریان ورودی (ml/min20)، نسبت حجم پرکننده به حجم راکتور (8/5 درصد)، اثر هوادهی (L/min12) و SVI (ml/g98)تعیین شد. در راکتور SBR به‌دلیل تشابه ساختاری صرفا بررسی شدت جریان‌های حجمی مختلف پساب ورودی مدنظر بود که در شدت جریان ورودی (ml/min40) و SVI (ml/g88) عملکرد مناسب‌تری مشاهده شد. در نهایت با توجه به برتری عملکرد راکتور MSBR جریان پیوسته &...
    
 • تخریب فتوکاتالیستی پساب حاوی رنگ نساجی
         آبی-اسید 92 با اکسید تنگستن آلایش شده با
         پالادیم بر بستر گرافن

  • Abstract: با پیشرفت تکنولوژی و گسترش صنایع، آلودگی‌های محیط‌زیستی در حال افزایش است. تنوع و گستردگی کاربرد انواع مواد شیمیایی در صنایع مختلف مانند نساجی و کشاورزی و در نهایت ورود پسماندهای این صنایع به محیط‌زیست تهدیدی جدی برای اکوسیستم‌های آبی است. روش‌های اکسیداسیون پیشرفته‌ بر پایه تولید گونه‌های فعال مانند رادیکال‌های هیدروکسیل می‌توانند دسته وسیعی از آلودگی‌ها را به‌طور غیرانتخابی تخریب کنند. در میان روش‌های اکسیداسیون پیشرفته،‌ فتوکاتالیست‌های ناهمگن که در آنها از نیمه‌هادی‌ها استفاده می‌شود، در تصفیه آبهای آلوده بسیار مورد توجه هستند. در این پژوهش، نانوریبون‌های اکسید تنگستن آلایش شده با نانوذرات پالادیم بر بستر گرافن به‌عنوان فتوکاتالیست برای تخریب رنگ نساجی آبی-اسید 92 استفاده شدند. نانوریبون‌های WO3 به روش‌ حلال گرمایی بر بستر گرافن سنتز شدند و با نانوذرات پالادیم احیا شده به روش‌های مختلف آلایش شدند. تأثیر افزایش پالادیم و گرافن بر مورفولوژی سطح و فعالیت فتوکاتالیستی نانوریبون‌های WO3 با استفاده از تکنیک‌های پراش اشعه ایکس، تخلخل‌سنجیBET، میکروسکوپ روبشی الکترونی، تبدیل فوریه مادون قرمز، طیف‌...
    
 • استفاده از اکسید گرافن مغناطیسی
         آمین‌دار سنتز شده از گیاه Typha latifolia برای
         حذف سرب به روش سطح پاسخ

  • Abstract: امروزه آلودگی محیط‌زیست و کاهش آب شیرین قابل‌دسترس، از مهم‌ترین مشکلات محیط‌زیستی ناشی از افزایش شهرنشینی و صنعتی شدن است. بر این اساس، هدف از انجام این پژوهش، سنتز گرافن اکسید مغناطیسی آمین‌دار ) mGO-NH2) از ساقه گیاه آبزی لویی Typha latifolia به‌عنوان جاذب فلز سرب به‌روش سطح پاسخ (RSM) بود. در این پژوهش، گرافن از ساقه‌ گیاه آبزی لوئی Typha latifolia به‌روش راکتور حرارتی CVD سنتز و پس از انجام مراحل اکسیداسیون و مغناطیسی، با گروه‌های عاملی آمین، عامل‌دار شد. سپس به‌منظور حصول اطمینان از سنتز نانوجاذب، ویژگی‌های ساختاری آن توسط آنالیزهای FTIR، AFM،Raman ، SEM، ZETA potential و pHZPC بررسی شد. در ادامه، پس از بهینه‌سازی فاکتور pH، تأثیر هریک از فاکتورهای زمان (X1)، غلظت سرب (X2) و مقدار جاذب (X3)، بر کارایی اکسیدگرافن مغناطیسی آمین‌دار شده (mGO-NH2) در حذف یون‌های سرب از محلول آبی، به‌وسیله معادله درجه‌ دوم به‌روش RSM و طرح مرکب مرکزی (CCD) بررسی شد. بر اساس نتایج حاصل از تصویر SEM، تصویر AFM، آنالیز Raman و طیف FTIR، سنتز نانوجاذب تأیید شد. مقدار بیشینه ظرفیت جذب برابر mg/g29/164 (mg20= X3، mg/L20 = X2 و min120 = X1) حاکی از هم‌راستا بودن نتایج آزمایش‌ها با مقدار پیش‌بینی شده مدل بود. بر اساس مدل فروندلیچ و ردلیچ-پیترسون، فرایند جذب نیز از نوع برهم‌کنش شیمیایی ب&#...
    
 • بررسی میزان حذف نیترات از آب رودخانه
         زرجوب رشت با استفاده از یک سیستم تالاب
         هیبریدی

  • Abstract: با سرازیر شدن آلودگی‌های کشاورزی، صنعتی و بیمارستانی به آبهای سطحی و زیرزمینی، سلامت انسان و دیگر موجودات زنده با تهدید جدی روبه‌رو شده است. رودخانه زرجوب یکی از آلوده‌ترین رودخانه‌های کشور بوده که از مرکز شهر رشت عبور کرده و انواع آلاینده‌های خطرناک مانند نیترات، فسفات و فلزات سنگین خطرناک به داخل آن سراریز می‌شود. یکی از روش‌های کم‌هزینه تصفیه پساب و سازگار با طبیعت که امروزه توجه بسیاری به آن شده است تالاب‌های مصنوعی هستند. در این پژوهش کاربرد تالاب‌های مصنوعی به‌صورت متوالی با استفاده از سه گونه گیاهی متفاوت نی، لمنا و وتیور با دو چینش مختلف به‌منظور حذف نیترات طی دو فصل پاییز سال 1398 و تابستان سال 1399 بررسی شد. نتایج نشان داد که میانگین درصد کاهش نیترات توسط دو تیمار دارای گیاه برابر 73 و 68 درصد و برای تیمار شاهد 35 درصد بود که نشان‌دهنده تأثیر گیاهان در تالاب‌ها است. همچنین نتایج نشان داد مقدار کاهش نیترات از پساب ارتباط مستقیم با تغییرات دمایی و وضعیت رشد و نمو گیاهان دارد. نتایج نشان داد کاربرد تالاب‌های هیبریدی می‌تواند کارایی حذف مناسبی برای آلاینده‌ها نسبت به کاربرد منفرد آنها داشته باشد، اما تفاوت در چینش گی...
    
 • مدل‌سازی سینتیکی حذف آلاینده سولفید در
         بیوراکتور لجن فعال با حضور نانوذرات
         سیلیکا و گرافن اکساید

  • Abstract: امروزه حضور ترکیبات گوگردی در محیط آبی به‌دلیل سمیّت زیاد آنها به یکی از مخاطرات جدی محیط‌زیستی تبدیل شده است. از‌این‌رو انتخاب و ارزیابی یک روش مناسب و کارآمد به‌منظور کاهش یا حذف این آلاینده‌ها امری ضروری است. در این پژوهش، به‌منظور بررسی و پیش‌بینی حذف بیولوژیکی آلاینده سولفید، یک مقایسه جامع بین مدل‌های سینتیک رشد مخصوص زیست‌توده در بیوراکتورهای مختلف انجام شد. برای این کار سه نوع سیستم بیوراکتور شامل لجن فعال بدون حضور نانوذره، در حضور نانوذرات سیلیکا و نانوصفحات گرافن اکساید استفاده شد. آزمایش‌های فرایند ناپیوسته برای بررسی اثر غلظت‌های مختلف آلاینده سولفید بر روی سرعت رشد مخصوص زیست‌توده و همچنین بررسی رشد زیست‌توده در طی 14 روز برای هر سه نوع سیستم بیوراکتور انجام شد. علاوه بر آن، مدل‌های سینتیکی مختلفی از جمله معادلات مونود، هالدان، اندرو و نواک، یانو و کوگا و وب توسط داده‌های آزمایشگاهی به‌دست آمده در فرایند ناپیوسته رشد لجن فعال مقایسه شدند. مطابق نتایج به‌دست آمده بیشینه سرعت رشد مخصوص برای سیستم‌های بیوراکتور EM، SS و GO به‌ترتیب برابر با 1817/0، 1667/0 و 1277/0 1-روز بود. مدل سینتیک غیرخطی یانو و کوگا با ضرایب تعیی...
    
 • مدل‌سازی پرداخت قبض آب در بخش خانگی شهر
         قم

  • Abstract: پرداخت نامنظم قبوض از سوی مشترکان، شرکت‌های آب و فاضلاب را در ارائه بهتر خدمات با محدودیت‌هایی مواجه می‌کند. در این راستا شناسایی عوامل مؤثر در پرداخت بهای آب اهمیت به‌سزایی دارد. داده‌های استفاده شده شامل اطلاعات صورت‌حساب مشترکان آب در 5 دوره اول سال‌های 1398 تا 1399 برای 181578 مشترک خانگی شهر قم است. به‌منظور تحلیل داده‌ها از روش‌های رگرسیون لجستیک، درخت تصمیم، ماشین‌بردار پشتیبان و شبکه عصبی استفاده شد. نتایج نشان داد روش‌ها عملکرد مشابهی دارند و دقت مدل‌ها نزدیک یکدیگر و برابر 72 درصد است. بیشترین دقت در پرداخت‌های با تأخیر و به‌موقع به‌ترتیب مربوط به رگرسیون لجستیک 72 درصد و درخت تصمیم 75 درصد است. دو روش ماشین‌بردار پشتیبان و شبکه عصبی نیز عملکرد تقریباً مشابهی داشتند. در رگرسیون لجستیک به‌ترتیب متغیرهای وضعیت پرداخت قبض در سال قبل با ضریب 75/1، مانده بدهی پایان سال قبل با ضریب 86/0-، تعداد قبوض علی‌الحساب سال جاری با ضریب 70/0- و میانگین مصرف ماهانه سال جاری با ضریب 034/0 بیشترین تأثیر را بر تعداد قبوض پرداخت شده توسط مشترک در سال جاری دارند. نتایج درخت تصمیم نشان داد 43 درصد مشترکانی که در سال جدید پرداخت به‌موقع نداشتند، کسانی هستند که د...
    
 • اندازه‌گیری بیسفنول A و نونیل‌فنول در
         مصب رودخانه‌های مرکزی دریای خزر و تعیین
         کیفیت آب با استفاده از شاخص‌های کیفی آب
         WQI

  • Abstract: آگاهی از وضعیت کیفی رودخانه‌های ورودی به دریای خزر، می‌تواند نقش به‌سزایی در برنامه‌ریزی برای حفظ و مدیریت سلامت دریا و رودخانه‌های آن و همچنین آبزیان آنها داشته باشد. استان مازندران تعداد زیادی رودخانه‌ دارد که به دریای خزر می‌ریزند. بنابراین به‌منظور تعیین سلامت رودخانه‌های ورودی به سواحل دریای خزر از ناحیه استان مازندران، کیفیت آب 28 مصب رودخانه در امتداد سواحل این استان به کمک شاخص‌های کیفی آب بررسی شد. برای انجام کار، نمونه‌برداری از آب در مصب 28 رودخانه انجام و مقدار برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی شامل اکسیژن محلول، pH، کلیفرم مدفوعی، اکسیژن‌خواهی شیمیایی و اکسیژن‌خواهی بیولوژیکی، غلظت فسفات، نیترات، آمونیاک، ذرات کل محلول، ذرات کل جامد و ذرات کل آب، به‌همراه غلظت ترکیبات بیسفنول A و نونیل‌فنول سنجش شد. سپس وضعیت کیفی آب این رودخانه‌ها توسط شاخص‌های کیفی NSFWQI، IRWQISC و شاخص آلودگی Liou بررسی شد. بیشترین غلظت ترکیب BPA در مصب رودخانه‌های کاظم‌رود، تجن، عالم‌کلا، کلایه‌بن، محمودآباد، طلارود و نوشهر با دامنه 99/1 تا 94/18میلی‌گرم در لیتر و بیشترین غلظت ترکیب NP در مصب رودخانه‌های چالک‌رود، اسپی‌رود، چالوس، عالم‌کلا، فرید...
    
 • بررسی آزمایشگاهی باقیمانده انرژی جریان
         در سازه ریزشی گردابی با استفاده از روش
         فاکتوریل کامل

  • Abstract: یکی از نیازهای اساسی در سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب و زهکشی شهری، اتصال مجاری کم‌عمق به تونل‌های زیرزمینی عمیق است. این اتصال به‌طور معمول از طریق سازه ریزشی گردابی برقرار می‌شود. در این سازه و برای تشکیل جریان گردابی، علاوه بر جلوگیری از سقوط سیال بخش قابل‌توجهی از انرژی آن به واسطه اصطکاک جداره‌ها تلف می‌شود. در این پژوهش، با ساخت مدل فیزیکی سازه، هد انرژی باقیمانده در آن (نسبت انرژی مخصوص در خروجی به انرژی مخصوص در ورودی سازه، E2/E1) بررسی شد. با استفاده از آنالیز ابعادی عوامل بدون بعد عدد فرود جریان (Fr)، نسبت ارتفاع کل ریزش به قطر شفت (L ⁄ D) و نسبت عمق چاهک به قطر شفت (Hs ⁄D) به‌عنوان عوامل مؤثر بر هد انرژی باقیمانده در سازه معرفی شدند. با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی، دقت و توانایی روش فاکتوریل کامل برای توصیف باقیمانده انرژی جریان در سازه تأیید شد. نتایج نشان داد که هد انرژی باقیمانده برای عدد فرود متناظر با دبی طراحی (Fr=2.18) بیشترین نزدیکی را به مقدار حدی 1 دارد. از طرفی برای کلیه سطوح عامل L/D مقدار هد انرژی باقیمانده به مقدار حدی 1 نزدیک هستند. همچنین به‌ازای مقدار Hs/D بین 1 تا 2 شاهد کمترین اختلاف مقدار هد انرژی باقیمانده با مقدار حدی 1 هستی...
    
 • بررسی و مقایسه عملکرد غشاهای اسمز معکوس
         و نانوفیلتراسیون در تصفیه پساب صنعتی
         عسلویه

  • Abstract: محدودیت منابع آب شیرین و تخلیه آب به‌صورت پساب شهری و صنعتی در محیط‌زیست یکی از چالش‌های مهمی است که بشریت همواره با آن روبه‌رو بوده است. استفاده از غشاهای تصفیه در بازیابی پساب‌ها یکی از راه‌حل‌های اساسی برای مقابله با این معضل جهانی است. ازاین‌رو در این پژوهش، عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس در تصفیه پساب صنعتی عسلویه مقایسه و ارزیابی شد. غشاهای به‌کار رفته در این سیستم از نوع تجاری به‌صورت مارپیچ بافته شده از جنس پلی‌آمید بود. اثر پارامترهای فشار و دبی جریان بر شار عبوری از غشا، کل مواد جامد محلول، درصد تصفیه و درصد گرفتگی غشا بررسی شد. در هر دو غشا با افزایش فشار از 5 تا 7 بار در دبی ثابت L/h720، شار جریان افزایش و میزان TDS کاهش یافت. بیشینه درصد تصفیه در فشار 7 بار مشاهده شد که برای غشاهای NF و RO به‌ترتیب 92 و 4/98 درصد به‌دست آمد که نشان‌دهنده بالاتر بودن عملکرد تصفیه غشای RO نسبت به NF است. افزایش دبی جریان از 600 تا L/h840 در فشار ثابت 7 بار موجب افزایش شار جریان برای نمونه‌ها شد. میزان TDS با افزایش دبی در غشای NF روند کاهشی و سپس افزایشی را نشان داد در حالی که در غشای RO  تغییرات ناچیز بود. همچنین، میزان دبی تأثیری بر روی درصد تصفیه غشای RO نداشت اما د...
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.200.175.255
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-