A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> ARCHITECTURE (Total: 219 journals)
We no longer collect new content from this publisher because the publisher has forbidden systematic access to its RSS feeds.
Similar Journals
Journal Cover
Journal of Architecture, Design and Construction
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2673-0332 - ISSN (Online) 2673-0340
Published by Mahasarakham Rajabhat University Homepage  [4 journals]

 •        การประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบในการออกแบบสื่อทางมรดกทางวัฒนธรรม
         ชุมชนแกดำ มหาสารคาม

  • Authors: Pondej Chaowarat
   Pages: 13 - 24
   Abstract: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำแนวคิดกระบวนการคิดเชิงออกแบบมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้วยทุนมรดกทางวัฒนธรรมในด้านกระบวนการและประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการที่เกิดจากการประยุตก์ใช้แนวคิดกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบและพัฒนาสื่อ ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช้สื่อและปรับปรุง และขั้นตอนที่ 5 การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์และการประเมิน โดยมีผู้เข้าร่วมในกระบวนการประกอบด้วยผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มอาชีพ เด็กและเยาวชน ชาวชุมชน นิสิตในสาขานิเทศศาสตร์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญ เมื่อดำเนินตามกระบวนการแล้วพบว่าสื่อที่ผลิตขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก โดยได้รับความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ความน่าสนใจและความสวยงาม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าชมวิดีทัศน์สูงสุดคือ คนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพศห...
   PubDate: 2022-04-27
   Issue No: Vol. 4, No. 1 (2022)
    

 •        

  • Authors: Umpa Buarapa
   Pages: 27 - 37
   Abstract: การพัฒนาพื้นที่สีเขียวชนบทเพื่อความยั่งยืน มีวัตถุประสงค์คือ (1) การศึกษาลักษณะทางกายภาพพื้นที่สีเขียวชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2) การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดการออกแบบพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อความยั่งยืน (3) แนวคิดและแนวทางการพัฒนาทางกายภาพพื้นที่สีเขียวชนบทเพื่อความยั่งยืน โดยการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่สีเขียวยั่งยืน นำมาวิเคราะห์ ลักษณะทางกายภาพ แนวคิด เป้าหมายและผลที่เกิดขึ้น จากการศึกษาพบว่า พื้นที่สีเขียวชนบทที่สำคัญ คือ พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ และพื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจ มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ แต่ไม่ตอบสนองบทบาทและหน้าที่ของพื้นที่สีเขียวอักทั้งยังสร้างผลกระทบด้านลบต่อสภาพแวดล้อมสวนทางกับแนวคิดพื้นที่สีเขียวยั่งยืน แนวคิดแนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวชนบท คือ (1) ในระดับ Macroscale ภายใต้แนวคิดนิเวศวิทยาภูมิทัศน์และการจัดการแบบองค์รวม การพัฒนาพื้นที่ให้สัมพันธ์กับอัตลักษณ์พื้นที่สูง ที่ราบ และที่ราบลุ่มน้ำ การใช้พื้นที่สีเขียวริ้วยาวของแม่น้...
   PubDate: 2022-04-27
   Issue No: Vol. 4, No. 1 (2022)
    

 •        การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่พักอาศัย
         จากเศษผ้าย้อมคราม
         

  • Authors: Sasikarn Nartkosar
   Pages: 41 - 57
   Abstract: วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของจังหวัดสกลนครที่สามารถนำสู่การประยุกต์ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์2.เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่พักอาศัยโดยใช้เศษผ้าย้อมครามที่เหลือใช้ในชุมชนร่วมกับอัตลักษณ์จังหวัด วิธีการดำเนินการวิจัย คือศึกษาและรวบรวมข้อมูลของกลุ่มทอผ้าครามมุกบ้านนาจานใหม่ พบว่า ผลิตภัณฑ์ของชุมชนมีความคล้ายคลึงกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ และมีเศษผ้าย้อมครามที่เหลือจากการตัดเย็บเป็นจำนวนมาก ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยค้นหาอัตลักษณ์จังหวัดสกลนคร จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนที่อาศัยอยู่จังหวัดสกลนคร จำนวน 400 คน  สรุปได้ดังนี้ อัตลักษณ์ที่สื่อถึงจังหวัดสกลนครในแต่ละด้าน ได้แก่ ผ้าย้อมคราม วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  โคขุนโพนยางคำ และประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง หลังจากนั้นนำมาออกแบบร่วมกับผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่พักอาศัย โดยการนำเศษผ้าย้อมครามของชุมชนเข้ามาเป็นวัสดุหลัก สรุปแนวทางการออกแบบและคัดเลือกมาผลิตต้นแบบ โดยคำนึงถึงพื้นฐานความสามารถของชุมชนและข้อจำกัดของวัสดุเป็นหลัก ห&...
   PubDate: 2022-04-27
   Issue No: Vol. 4, No. 1 (2022)
    

 •        การพัฒนารูปแบบการจัดวางลายต่อเนื่องด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อเป็นต้นแบบในการพิมพ์บาติกด้วยมือ
         ตำบลปาเสมัส
         อำเภอสุไหงโกลก
         จังหวัดนราธิวาส

  • Authors: ศฤงคาร กิติวินิต, สุพร สุนทรนนท์
   Pages: 61 - 74
   Abstract: การพัฒนารูปแบบการจัดวางลายผ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกของกลุ่มปาเสมัส เกิดจากปัญหาของผู้ประกอบการที่ขาดต้นแบบผ้าบาติกเพื่อแสดงให้เห็นก่อนซื้อ การสื่อสารที่ผิดพลาดส่งผลให้การผลิตผ้าไม่ตรงตามต้องการของผู้ซื้อ เกิดต้นทุนสูงจากการผลิต ผู้ประกอบการจึงต้องการสร้างแบบจำลองเพื่อเป็นต้นแบบที่สามารถปรับเปลี่ยนขนาด ลวดลาย และสีสัน ได้ก่อนการผลิตจริง ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการจัดวางลายต่อเนื่องด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปด้านการออกแบบกราฟิก เพื่อเป็นต้นแบบในการพิมพ์บาติกด้วยมือ มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ได้แก่ กำหนดขนาดผ้าได้หลายขนาดตามความต้องการ เก็บลวดลายแม่พิมพ์ได้จำนวนมาก จัดวางลายได้อย่างอิสระ กำหนดสีได้ตามต้องการ และสามารถสั่งพิมพ์ลงบนกระดาษหรือผ้าเพื่อตรวจสอบลวดลายและสีได้ก่อนการพิมพ์จริง โดยผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดวางลายพิมพ์ต่อเนื่องมีคุณภาพในระดับดีมาก และผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อรูปแบบการจัดวางลายต่อเนื่องระดับมากที่สุด
   PubDate: 2022-04-27
   Issue No: Vol. 4, No. 1 (2022)
    

 •        

  • Authors: Sureepan Supansomboon, Supitcha Supansomboon
   Pages: 77 - 93
   Abstract: ปัญหาที่สำคัญของประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารของกระจก คือกระจกที่
   ป้องกันความร้อนได้ดีมักจะยอมให้แสงธรรมชาติผ่านได้น้อย มีการสะท้อนหรือมีสีที่ส่งผลด้านลบ ใน
   ปัจจุบันผู้ผลิตได้มีการพัฒนากระจกโลว์อีซึ่งใช้การเคลือบหลายชั้นจากสารเคลือบหลักคือเงินบริสุทธิ์
   สูตรการเคลือบไม่เป็นที่เปิดเผยและมีคุณสมบัติที่หลากหลาย งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอสารเคลือบ
   หลักทางเลือก และประยุกต์ใช้วิธีการจำลองฟิล์มบาง เพื่อศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของสารเคลือบ ใน
   ความหนาและจำนวนชั้นที่แตกต่างกัน เปรียบเทียบกับเงินบริสุทธิ์และสารเคลือบอื่น โดยใช้วิธี
   เคลือบฟิล์มบนกระจกเพื่อวัดค่าการสะท้อนและส่องผ่านแสง มาสร้างแบบจำลองฟิล์มบาง
   เปรียบเทียบกัน พบว่าฟิล์มบางของทองสีม่วงสะท้อนความร้อนและส่องผ่านแสงต่ำกว่าเงินบริสุทธิ์
   เล็กน้อย แต่ยอมให้รังสียูวีส่องผ่านได้น้อยกว่าและมีช่วงสีของแสงที่ส่องผ่านที่ไม่ส่งผลเสียต่อผู้ใช้
   อย่างไรก็ตามทองม่วงมีราคาสูงจึงยังมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ ผลจากการศึกษานี้...
   PubDate: 2022-04-27
   Issue No: Vol. 4, No. 1 (2022)
    

 •        การก่อสร้างอาคารด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูป:
         

  • Authors: วิกรม เหล่าวิสุทธิชัย, บัณฑิต จุลาสัย
   Pages: 97 - 112
   Abstract: ด้วยการก่อสร้างอาคารด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศไทย ทำให้มีการวิจัยในเรื่องนี้มากขึ้น และกระจายอยู่ในฐานข้อมูลต่าง ๆ โดยยังไม่มีการรวบรวมและเรียบเรียง ให้เป็นประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ   จึงมีวัตถุประสงค์ จะจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูป และบ่งชี้ช่องว่างงานวิจัยในศาสตร์นี้   จากการสืบค้น พบงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในช่วงปีพ.ศ. 2516-2560 ในฐานข้อมูลของ 8 สถาบันอุดมศึกษา จำนวนรวม 140 รายการ  หลังช่วงปีพ.ศ. 2541-2545 มีการศึกษาวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   งานวิจัยที่พบ ครอบคลุมปัจจัย วิธีการ ประเภท ประโยชน์ และปัญหาของอาคารที่ก่อสร้างอาคารด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูป   แต่เมื่อพิจารณาตามขั้นตอนในวงจรชีวิตสถาปัตยกรรม พบว่ายังขาดงานวิจัยหลายเรื่อง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานตลอดทั้งวงจร การตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างและการผลิตอย่างเหมาะสม การวางแผนจัดการชิ้นส่วน และการออกแบบคำนึงถึงการผลิต ขนส่ง ติดตั้ง และรื้อถอน  นอกจากนี้ การวิเคราะ...
   PubDate: 2022-04-27
   Issue No: Vol. 4, No. 1 (2022)
    
 • The study of data compilation process by utilising Building Information
         Modeling (BIM) case study of : classroom building of Faculty of
         Architecture Rajamangala University of Srivijaya

  • Authors: Rohana Waedolorh
   Pages: 115 - 126
   Abstract: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการเก็บข้อมูลอาคารเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling (BIM) เพื่อนำข้อมูลจำนวนครุภัณฑ์ตำแหน่งที่ตั้งภายในอาคารสู่แผนการบำรุงรักษา วิธีการดำเนินงานวิจัยโดย การสัมภาษณ์ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล กำหนดขอบเขตการเก็บข้อมูลจากสำรวจพื้นที่บริเวณผังพื้นชั้น 1 และการเก็บข้อมูลจากแบบก่อสร้างอาคาร ตามแนวทางการใช้งานแบบจำลองสารสนเทศอาคารสำหรับประเทศไทย ผลการดำเนินงานวิจัยดังกล่าว พบว่าการจัดเตรียมข้อมูลการสร้างแบบจำลองจากแบบก่อสร้างยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากแบบดังกล่าวไม่ได้ถูกแยกหมวดหมู่ตามมาตรฐานของการทำงาน BIM & Classification อีกทั้งข้อมูลกายภาพจากการสำรวจพื้นที่ไม่ตรงกับแบบ จึงทำให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน ดังนั้นการจำลองข้อมูลอาคารเรียนควรวางแผนการใช้เทคโนโลยี BIM เป็นเครื่องมือในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมจนสิ้นสุดกระบวนการ เพราะข้อมูลต่างๆ จะถูกพัฒนาเนื้อหารายละเอียดให้มีความละเอียดและสอดคล้องกับแผนการทำงาน ŭ...
   PubDate: 2022-04-27
   Issue No: Vol. 4, No. 1 (2022)
    

 •        การจัดสรรงบประมาณในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
         

  • Authors: Nart SOOKSIL, Veerapon Namwong
   Pages: 129 - 143
   Abstract: การที่ภาครัฐมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ส่งผลให้ภาคเอกชนมีการขยับตัวเพื่อตอบสนองธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากภาคเอกชนสามารถคาดการณ์แนวโน้มความต้องการอาคารประเภทต่าง ๆ จากงบประมาณที่ถูกจัดสรรลงในพื้นที่ดังกล่าว งานวิจัยนี้ทำการศึกษาสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ จำนวนการเกิดขึ้นของอาคารแต่ละประเภท และสร้างสมการทำนายจำนวนอาคารจากการจัดสรรงบประมาณลงสู่พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม โดยการเก็บข้อมูลการจัดสรรงบประมาณใน 11 ด้านจาก 17 หน่วยงาน ตลอด 6 ปีงบประมาณ จำนวนการเกิดอาคารสิ่งก่อสร้างประเภทต่าง ๆ ใน 13 ตำบลตั้งแต่ พ.ศ. 2558 - 2563 และทำการสร้างสมการวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณเพื่อทำนายการเกิดขึ้นของอาคารจากงบประมาณที่ถูกจัดสรรลงใน 17 หน่วยงาน ผลการวิจัยพบว่างบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรสูงสุด 5 อันอับแรกของแต่ละปีเมื่อรวมกันแล้วพบว่ามีสัดส่วนมากกว่า 70% ของงบประมาณรวมของทั้ง 17 หน่วยงาน และงบประมาณที่ถูกจัดสรรเป็นสัดส่วนใหญ่...
   PubDate: 2022-04-27
   Issue No: Vol. 4, No. 1 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.192.25.113
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-