A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> ARCHITECTURE (Total: 219 journals)
We no longer collect new content from this publisher because the publisher has forbidden systematic access to its RSS feeds.
Similar Journals
Journal Cover
Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2029-2341 - ISSN (Online) 2029-2252
Published by Vilnius Gediminas Technical University Homepage  [15 journals]
 • Artificial neural networks with dynamic synapses: a review

  • Authors: Martynas Dumpis
   Abstract: Artificial neural networks (ANNs) are widely applied to solve real-world problems. Most of the actions we take and the processes around us are time-varying. ANNs with dynamic properties allow processing time-dependent data and solving tasks such as speech and text processing, prediction models, face and emotion recognition, game strategy development. Dynamics in neural networks can appear in the input data, the architecture of the neural network, and the individual elements of the neural network – synapses and neurons. Unlike static synapses, dynamic synapses can change their connection strength based on incoming information. This is a fundamental principle allows neural networks to perform complex tasks like word processing or face recognition more efficiently. Dynamic synapses play a key role in the ability of artificial neural networks to learn from experience and change over time, which is one of the key aspects of artificial intelligence. The scientific works examined in this article show that there are no literature sources that review and compare dynamic DNTs according to their synapses. To fill this gap, the article reviews and groups DNTs with dynamic synapses. Dynamic neural networks are defined by providing a general mathematical expression. A dynamic synapse is described by specifying its main properties and presenting a general mathematical expression. Also an explanation, how these synapses can be modelled and integrated into 11 different dynamic ANNs is shown. Moreover, structures of dynamic ANNs are compared according to the properties of dynamic synapses. Article in Lithuanian. Dirbtinių neuronų tinklų su dinaminėmis sinapsėmis apžvalga Santrauka Dirbtinių neuronų tinklai (DNT) yra plačiai taikomi realaus pasaulio problemoms spręsti. Dauguma mūsų atliekamų veiksmų ir mus supančių procesų yra kintantys laike. Neuronų tinklai, turintys dinamines savybes, leidžia apdoroti laike kintančius duomenis ir spręsti tokius uždavinius kaip kalbos ir teksto apdorojimas, prognozių modeliavimas, veido ar emocijų atpažinimas, žaidimų strategijų kūrimas. DNT dinamika užtikrinama įėjimo duomenų apdorojimo procese, neuronų tinklo sandaroje ar atskiruose DNT elementuose – sinapsėse ar neuronuose. Skirtingai nuo statinių sinapsių, dinaminės sinapsės turi gebėjimą keisti savo ryšio stiprumą pagal gaunamą informaciją. Ši savybė leidžia joms mokytis ir adaptuotis prie kintančių situacijų. Tai yra esminis principas, leidžiantis DNT efektyviau atlikti sudėtingas užduotis, tokias kaip teksto apdorojimas arba veido atpažinimas. Dinaminės sinapsės atlieka svarbų vaidmenį formuojant DNT gebėjimą mokytis iš patirties ir keistis laikui bėgant, o tai yra vienas iš pagrindinių dirbtinio intelekto (DI) aspektų. Šiame straipsnyje nagrinėti moksliniai darbai parodo, jog nėra literatūros šaltinių, kuriuose būtų apžvelgti ir palyginti dinaminiai DNT pagal jų sinapses. Siekiant užpildyti šią spragą, straipsnyje apžvelgiami ir sugrupuojami DNT su dinaminėmis sinapsėmis. Apibrėžiami dinaminiai neuronų tinklai pateikiant bendrinę matematinę išraišką. Apibūdinama dinaminė sinapsė nurodant jos pagrindines savybes ir pateikiant bendrinę matematinę išraišką. Nagrinėjama, kaip ši sinapsė gali būti modeliuojama ir integruojama į 11 skirtingų dinaminių DNT struktūrų. Išnagrinėtos dinaminių DNT struktūros palyginamos pagal dinaminių sinapsių savybes. Reikšminiai žodžiai: dirbtinių neuronų tinklai, dinaminės sinapsės, dinaminiai ryšiai, laikui bėgant kintantys signalai.
   PubDate: 2023-11-08
   DOI: 10.3846/mla.2023.20144
   Issue No: Vol. 15 (2023)
    
 • Noise barriers efficiency dependence on their shape and geometry

  • Authors: Edgaras Strazdas, Tomas Januševičius
   Abstract: The work examines noise barriers and evaluates their effectiveness when changing their geometry and shape. Noise barriers are one of the most effective and widely used methods of reducing noise caused by road and railway transport. The effectiveness of the barrier depends on the materials used in the construction, the barrier’s height, geometry, shape, and the acoustic properties of the additional elements installed on top of the barriers. The aim of the work is to review and analyze the scientific literature, which would allow to evaluate the dependence of the acoustic characteristics of noise-reducing barriers on the geometry and shape of the barrier, and to provide recommendations for the design and selection of noise barriers. Article in Lithuanian. Triukšmą mažinančių barjerų efektyvumo priklausomybė nuo formos ir geometrijos Santrauka Straipsnyje nagrinėjami triukšmą mažinantys barjerai ir vertinamas jų efektyvumas kintant jų geometrijai ir formai. Triukšmą mažinantys barjerai – viena efektyviausių ir plačiai naudojamų priemonių, užtikrinančių kelių ir geležinkelių transporto sukeliamo triukšmo mažinimą. Barjero efektyvumas priklauso nuo konstrukcijoje naudojamų medžiagų, barjero aukščio, geometrijos, formos, ant barjerų viršaus įrengtų papildomų elementų akustinių savybių. Darbo tikslas – apžvelgti ir išanalizuoti mokslinę literatūrą, kuri leistų įvertinti triukšmą mažinančių barjerų akustinių charakteristikų priklausomybę nuo barjero geometrijos ir formos. Straipsnyje apžvelgtas Y, T, L, U formos barjerų efektyvumas, nustatyta, kad daugumoje atvejų geriausi barjerų triukšmo slopinimo rezultatai gaunami ant barjerų viršaus įrengiant T formos ir Y formos profilius. Tokio tipo triukšmą mažinančių barjerų efektyvumas gali padidėti nuo 15 % iki 30 %. Pastebėta, kad triukšmui nuo greitaeigių traukinių mažinti mokslininkai kuria ir tiria lenktus, pusiau uždarus L formos arba visiškai uždarus U formos barjerus. Reikšminiai žodžiai: triukšmas, triukšmo mažinimas, triukšmo barjerų efektyvumas, triukšmo barjerų forma.
   PubDate: 2023-09-18
   DOI: 10.3846/mla.2023.19430
   Issue No: Vol. 15 (2023)
    
 • Research on the physical and chemical properties of sewage treatment
         sludge biochar and its preparation for wastewater

  • Authors: Judita Paulionytė, Rasa Vaiškūnaitė
   Abstract: Treatment and recycling of sludge waste have developed into a research focus in recent years. Today, nutrient recovery from wastewater and sludge has received much attention from regulators, academia, industry, and the general public. Institutions and governments around the globe are now seeking innovation to implement a “circular economy” for sewage sludge usage. The development of cost-effective and environmentally friendly disposal processes is necessary to meet political demands. In developing countries, common approaches to the treatment such as incineration and landfilling, cause unwanted secondary pollution. The study aims to determine sewage sludge biochar’s physical and chemical properties and its preparation for wastewater treatment. The chosen chemical properties of sewage sludge biochar were electrical conductivity (EC), total organic carbon (%) content, physical properties were volatile solids, ash content, and also conducted phosphorus leaching experiment. It was determined that by increasing the pyrolysis temperature, the electrical conductivity (from 665 µS/cm to 277 µS/cm) and total organic carbon (from 29.03% to 17.25%) measurements decreased. By increasing the pyrolysis temperature, the ash content (from 50.07% to 69.45%), and volatile solids (from 53.61% to 74.55%) measurements increased. Article in Lithuanian. Nuotekų dumblo bioanglies fizikinių ir cheminių savybių tyrimai ir paruošimas nuotekų valymui Dumblo atliekų apdorojimas ir perdirbimas pastaraisiais metais tapo mokslinių tyrimų centru. Šiandien maistingųjų medžiagų atgavimas iš nuotekų ir dumblo sulaukė daug akademinės bendruomenės, pramonės ir plačiosios visuomenės dėmesio. Institucijos ir vyriausybės visame pasaulyje dabar ieško naujovių, siekdamos įgyvendinti nuotekų dumblo naudojimą žiedinėje ekonomikoje. Ekonomiškai efektyvių ir aplinką tausojančių šalinimo procesų plėtra yra būtina siekiant patenkinti politinius reikalavimus. Besivystančiose šalyse įprasti panaudojimo metodai, tokie kaip deginimas ir šalinimas sąvartynuose, sukelia nepageidaujamą antrinę taršą. Darbo tikslas – nustatyti nuotekų dumblo bioanglies fizines ir chemines savybes bei paruošimą nuotekų valymui. Pasirinktos nuotekų dumblo bioanglies cheminės savybės – elektros laidumas, organinės anglies kiekis, o fizikinės savybės – lakiosios kietosios medžiagos, pelenų kiekis, taip pat atliktas fosforo išplovimo eksperimentas. Nustatyta, kad didinant pirolizės temperatūrą sumažėjo elektros laidumas (nuo 665 µS/cm iki 277 µS/cm) ir organinės anglies kiekis (nuo 29,03 % iki 17,25 %). Padidinus pirolizės temperatūrą, padidėjo pelenų kiekis (nuo 50,07 % iki 69,45 %) ir lakiųjų kietųjų dalelių kiekis (nuo 53,61 % iki 74,55 %). Reikšminiai žodžiai: nuotekų dumblas, bioanglis, cheminės savybės, fizinės savybės.
   PubDate: 2023-09-12
   DOI: 10.3846/mla.2023.19431
   Issue No: Vol. 15 (2023)
    
 • Research of methods for improving energy efficiency and emissions
         reduction in distribution station of natural gas transmission network

  • Authors: Rapolas Tučkus, Artur Rogoža
   Abstract: The global energy crisis, rising energy demand and climate warming make it imperative to find ways to recover energy that is not being put to beneficial use, to reduce primary and final energy consumption, and to reduce emissions. An important part of Lithuania’s energy sector is the natural gas sector and its transmission network, including the gas distribution stations (GDS). It is the GDS that has an unexploited potential for energy recovery, as the gas pressure is reduced through the use of gas pressure regulators, where the potential energy in the highpressure gas is not utilized in a useful way, and the necessary heating of natural gas is carried out through the use of natural gas boilers, with additional environmental pollution. The aim of the study is to analyse the gas distribution station, to find the areas of the station where potential energy is not being used and the environment is being polluted, and to propose reasonable solutions. Following a literature review, alternative technical solutions are selected: turbine-expander, conversion of the gas preheating system from gas boilers to a geothermal heat pump, use of solar collectors, photovoltaic solar cells. In order to assess the potential of technological solutions to improve the efficiency of the DSS and reduce emissions, a multi-criteria analysis of the proposed solutions is carried out, where the measures under evaluation are analysed in energy, economic and environmental terms. The energy assessment analyses the energy consumption, the economic assessment calculates the net present value (NPV) of the investment for each solution and the environmental assessment examines the environmental impact of the proposed measures over their life cycle. Based on the results of the multicriteria analysis, the systems best suited to the object of study (GDS) are recommended. Article in Lithuanian. Gamtinių dujų magistralinio dujotiekio skirstymo stoties energijos efektyvumo didinimo bei išmetamųjų teršalų mažinimo būdų tyrimas Santrauka Pasaulinė energetikos krizė, didėjantis energijos poreikis bei klimato atšilimas įpareigoja ieškoti būdų, kaip atgauti naudingai nepanaudojamą energiją, sumažinti pirminės ir galutinės energijos suvartojimą bei sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį. Svarbi Lietuvos energetikos sektoriaus dalis yra gamtinių dujų sektorius ir jo perdavimo tinklas, įskaitant ir dujų skirstymo stotis (DSS). DSS yra neišnaudojamas energijos atgavimo galimybių potencialas, nes dujų slėgis yra mažinamas naudojant dujų slėgio reguliatorius, kai potenciali energija, esanti aukšto slėgio dujose, nėra naudingai panaudojama, o būtinas gamtinių dujų pašildymas vykdomas panaudojant gamtinių dujų katilus, kurie papildomai teršia aplinką. Remiantis atlikta literatūros apžvalga, yra pasirenkami alternatyvūs technologiniai sprendiniai: turbina-ekspanderis, dujų pašildymo sistemos keitimas iš dujinių katilų į geoterminį šilumos siurblį, saulės kolektorių, fotovoltinių saulės elementų panaudojimas. Siekiant įvertinti DSS efektyvumo didinimo bei išmetamųjų teršalų mažinimo technologinių sprendinių potencialą, yra atliekama pasiūlytų sprendinių daugiakriterė analizė, kai vertinamos priemonės yra analizuojamos energiniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu būdais. Energinio vertinimo metu yra atliekama energijos suvartojimo analizė, ekonominio vertinimo metu kiekvienam sprendimui skaičiuojama investicijų grynoji dabartinė vertė (GDV), o aplinkosauginio vertinimo metu tiriamas pasiūlytų priemonių poveikis aplinkai per savo gyvavimo ciklą. Pagal daugiakriterės analizės metu gautus rezultatus yra rekomenduojamos geriausiai tiriamajam objektui – DSS tinkamos sistemos. Reikšminiai žodžiai: daugiakriterė analizė, dujų skirstymo stotis, dujų slėgio reguliatorius, fotovoltiniai saulės elementai, gamtinės dujos, perdavimo tinklas, saulės kolektoriai, šilumos siurblys, turbina-ekspanderis.
   PubDate: 2023-09-06
   DOI: 10.3846/mla.2023.19409
   Issue No: Vol. 15 (2023)
    
 • The evaluation of road infrastructure for self-driving vehicles

  • Authors: Vladislav Kondratovič, Donatas Čygas, Edita Juodvalkienė
   Abstract: The article deals with the problems of the use of self-driving vehicles (SDV) on public the adaptation of road infrastructures well as with, the necessity and objectives of assessment, and the experience of foreign countries in this field. The main factors influencing for SDV were analyzed. An evaluation model of infrastructure adaptation for SDV has been developed, allowing rational planning and selection of the most appropriate selfdriving public transport routes. In order to efficiently integrate SDV into transport systems, it is recommended to evaluate the potential route alternatives using the SAW method and also to use the efficiency indicators proposed in the thesis and their significance. After analyzing the theoretical and practical aspects of road infrastructure adaptation for SDV conclusions and suggestions are given. Article in Lithuanian. Kelių infrastruktūros pritaikymo savivaldėms transporto priemonėms vertinimas Santrauka Straipsnyje nagrinėjamos savivaldžių transporto priemonių (STP) naudojimo viešuosiuose keliuose ir kelių infrastruktūros pritaikymo jų eismui problemos, vertinimo būtinumas ir tikslai, užsienio šalių patirtis šioje srityje. Išnagrinėti pagrindiniai faktoriai, turintys įtaką savivaldžių automobilių eismui. Sukurtas STP infrastruktūros pritaikymo vertinimo modelis, leidžiantis racionaliai planuoti bei parinkti tinkamiausius savivaldžių viešojo transporto priemonių maršrutus. Siekiant efektyviai integruoti STP į susisiekimo sistemas, rekomenduojama potencialias maršrutų alternatyvas vertinti taikant SAW metodą ir taip pat naudoti darbe pasiūlytus efektyvumo rodiklius bei jų reikšmingumus. Išnagrinėjus teorinius ir praktinius kelių infrastruktūros pritaikymo STP vertinimo aspektus, pateikiamos išvados ir siūlymai. Reikšminiai žodžiai: savivaldis automobilis, savivaldė transporto priemonė, miestų infrastruktūra, rodikliai, keliai, daugiakriteris vertinimas, SAW.
   PubDate: 2023-09-06
   DOI: 10.3846/mla.2023.19428
   Issue No: Vol. 15 (2023)
    
 • Network intrusion detection using hybrid machine learning methods

  • Authors: Karina Čiurlienė, Denisas Stankevičius
   Abstract: Network intrusion detection is a relevant cybersecurity research field. The growing number of intrusions requires more sophisticated methods to protect computer networks. Various machine learning algorithms are used to detect network intrusions and anomalies, but their accuracy is limited. In this research, we address the problem of improving network-level intrusion detection by applying hybrid machine-learning algorithms. The paper proposes three new hybrid machine learning methods and investigates their accuracy using two publicly available datasets CSE-CIC-IDS2018 and NSW-NB-15. In order to increase the accuracy of the classification models, hyperparameter optimization was performed. The iteration method and the Chi-square χ2 test were used to identify significant features of the data set. Analyzing the research results, it was found that the highest network anomaly recognition accuracy of 99.34% was achieved by applying a hybrid algorithm consisting of a decision tree, naive Bayesian, and multilayer perceptron algorithms. Achieved result is 3.13% higher than the best accuracy achieved by individual machine learning algorithms. In order to comprehensively evaluate the studied machine learning algorithms and their suitability for detecting intrusions in a computer network, the algorithms were ranked using the SCR, DR, FR ranking methods. Article in Lithuanian. Įsilaužimų aptikimas kompiuterių tinkluose taikant hibridinius mašininio mokymosi metodus Santrauka Viena iš aktualių kibernetinės saugos tyrimų krypčių – tai įsilaužimų arba anomalijų aptikimas kompiuterių tinkle. Įsilaužimų skaičius nuolat didėja, o taikomos įsilaužimo technikos ir metodai sudėtingėja, todėl siekiant apsaugoti kompiuterių tinklą, reikia taikyti vis sudėtingesnius apsaugos metodus. Tinklo įsilaužimams ir anomalijoms nustatyti taikomi įvairūs mašininio mokymosi algoritmai, tačiau jų tikslumas yra ribotas. Siekiama pagerinti tinklo anomalijų aptikimą, taikomi hibridiniai mašininio mokymosi algoritmai. Straipsnyje pasiūlyti trys nauji hibridiniai mašininio mokymosi algoritmai, ištirtas jų tikslumas naudojant du viešai prieinamus duomenų rinkinius, t. y. CSE-CIC-IDS2018 ir NSW-NB-15. Siekiant padidinti klasifikavimo modelių tikslumą, buvo atliktas hiperparametrų optimizavimas. Reikšmingiems duomenų rinkinio požymiams nustatyti taikytas iteracijų metodas ir Chi kvadrato χ2 testas. Analizuojant tyrimo rezultatus, nustatyta, kad aukščiausias tinklo anomalijų atpažinimo tikslumas 99,34 % buvo pasiektas taikant hibridinį algoritmą, sudarytą iš sprendimų medžio, naivaus Bajeso ir daugiasluoksnio perceptrono algoritmų rinkinio. Šis rezultatas yra 3,13 % geresnis, lyginant su geriausiu tikslumu, gautu taikant atskirus mašininio mokymosi algoritmus. Siekiant kompleksiškai įvertinti tirtus mašininio mokymosi algoritmus ir jų tinkamumą įsilaužimams kompiuterių tinkle aptikti, algoritmai buvo sureitinguoti taikant SCR, DR, FR reitingavimo metodus. Reikšminiai žodžiai: tinklo anomalijos, mašininis mokymasis, χ2 Chi kvadratu testas, hiperparametrai, hibridiniai algoritmai.
   PubDate: 2023-09-05
   DOI: 10.3846/mla.2023.19385
   Issue No: Vol. 15 (2023)
    
 • Application of remote sensing for monitoring carbon farming: a review

  • Authors: Gustė Metrikaitytė Gudelė, Jūratė Sužiedelytė Visockienė
   Abstract: This research article presents an overview of the role of carbon farming in mitigating climate change by sequestering carbon in soil and vegetation. The article highlights the potential of remote sensing technology for monitoring carbon farming practices and CO2 absorption. Carbon farming practices, such as conservation tillage, cover cropping, crop rotation, and agroforestry, are discussed. The article explains the application of remote sensing technology, including satellite-based remote sensing, aerial photography, and ground-based sensors, in monitoring changes in carbon sequestration and CO2 absorption. The article concludes that remote sensing technology provides a powerful tool for monitoring carbon farming and CO2 absorption and is likely to become even more effective in the future as technology continues to advance. Article in English. Nuotolinių tyrimų taikymas anglies ūkininkavimo stebėsenai: apžvalga Santrauka Šiame moksliniame straipsnyje apžvelgiamas anglies ūkininkavimo vaidmuo švelninant klimato kaitą, kaupiant anglį dirvožemyje ir augmenijoje. Straipsnyje pabrėžiamas nuotolinio stebėjimo technologijos potencialas stebint anglies ūkininkavimo praktiką ir CO2 absorbciją. Aptariamos anglies dioksido ūkininkavimo praktikos, pvz., tausojantis žemės dirbimas, dengiamųjų augalų auginimas, sėjomaina ir agrarinė miškininkystė. Nagrinėjamas nuotolinio stebėjimo technologijų, įskaitant palydovinius vaizdus, aerofotografiją, antžeminius jutiklius, taikymas, stebint anglies kaupimo ir CO2 absorbcijos pokyčius. Straipsnyje daroma išvada, kad nuotolinio stebėjimo technologija yra galingas įrankis anglies kaupimui ir CO2 absorbcijai stebėti, o, technologijoms tobulėjant, ateityje greičiausiai taps dar veiksmingesnis. Reikšminiai žodžiai: nuotoliniai tyrimai, palydoviniai vaizdai, CO2, anglies ūkininkavimas, beariminė žemdirbystė.
   PubDate: 2023-08-21
   DOI: 10.3846/mla.2023.19396
   Issue No: Vol. 15 (2023)
    
 • E ticketing at public transport: solutions, advantages and perspectives in
         Lithuania

  • Authors: Andrius Samuilovas, Rasa Ušpalytė-Vitkūnienė
   Abstract: E ticket system has become a visit card of nowadays public transport service. Implementing a convenient, easily accessible, intuitive electronic public transport ticket solution can also determine the usage the public transport service. This article analyzes the possibilities of state-of-the-art technologies in order to improve the quality of public transport service and thus encourage the usage of public transport and impact managing public transport costs. Article in Lithuanian. Viešojo transporto elektroninio bilieto sistemos, galimybės ir perspektyvos Lietuvoje Santrauka Viešojo transporto paslauga tapo neatsiejama nuo el. bilieto sistemų. Galimybės įdiegti patogų, lengvai pasiekiamą, intuityvų ir modernų elektroninį viešojo transporto bilieto sprendimą ar pagal naujausias tendencijas – apmokėjimo būdą gali lemti ir besinaudojančių viešojo transporto paslauga keleivių skaičių. Šiame straipsnyje analizuojamos pažangiausių technologijų galimybės, siekiant pagerinti viešojo transporto paslaugos kokybę ir taip skatinti naudotis viešuoju transportu bei optimaliai valdyti viešojo transporto sąnaudas. Reikšminiai žodžiai: viešasis transportas, elektroninis bilietas, el. bilieto sistemos, informacijos įrašymo ir paskyros ID sprendimas.
   PubDate: 2023-08-17
   DOI: 10.3846/mla.2023.19429
   Issue No: Vol. 15 (2023)
    
 • Analysis and evaluation of the biogas purification technologies from H2S

  • Authors: Kamyab Mohammadi, Rasa Vaiškūnaitė
   Abstract: H2S concentrations in biogas are limited by environmental regulations. Because these gases are toxic to human health, cause corrosion, and damage the combined heat and power (CHP) engines and other metallic parts after burning. Hence, the following requirements must be met by a biogas purification method: 1 – high H2S removal efficiency (RE), 2 – stability over a long period of time, 3 – low cost, 4 – minimal biogas dilution, and 5 – straightforward structure. There are various physical, chemical, and biological technologies, which can be undertaken to meet earlier mentioned criteria and efficiently remove H2S from biogas. In this study, electrochemical oxidation, adsorption by zeolite, pressure swing adsorption, adsorption on activated carbon, adsorption on metal oxides, adsorption on nano-particles, metal sulfide precipitation, water scrubbing, membrane separation, organic solvents (amine), microaeration, and purification by sulfur-oxidizing bacteria (anoxic, aerobic, anaerobic), will be introduced, while their pros and cons are compared and discussed in detail.  Article in English. H2S valymo iš biodujų technologijų analizė ir vertinimas Santrauka H2S koncentracijas biodujose reglamentuoja aplinkosaugos teisės aktai. Šios dujos yra nuodingos žmonių sveikatai, sukelia koroziją bei pažeidžia šilumos ir elektros (ŠEV) variklius bei kitus mechanizmus. Taigi, taikant biodujų valymo metodą, turi būti tenkinami šie reikalavimai: 1 – aukštas H2S šalinimo efektyvumas (ŠE), 2 – stabilumas ilgą laiką, 3 – maža kaina, 4 – minimalus biodujų skiedimas ir 5 – paprasta struktūra. Yra įvairių fizinių, cheminių ir biologinių technologijų, kurias galima naudoti, kad atitiktų anksčiau minėtus kriterijus ir būtų efektyviai pašalintas H2S iš biodujų. Šiame tyrime aprašoma elektrocheminė oksidacija, adsorbcija naudojant ceolitą, slėgio svyravimo adsorbcija, adsorbcija su aktyvuota anglimi, adsorbcija ant metalų oksidų, adsorbcija ant nanodalelių, metalo sulfido nusodinimas, vandens šveitimas, membranų atskyrimas, organiniai tirpikliai (aminai ir mikrobai). Tyrimo metu bus pristatytas gryninimas sierą oksiduojančiomis bakterijomis (anoksinėmis, aerobinėmis, anaerobinėmis), o jų privalumai ir trūkumai bus lyginami tarpusavyje ir išsamiai analizuojami. Reikšminiai žodžiai: H2S, biodujos, valymo metodai, fizinė technologija, cheminė technologija, biologinė technologija.
   PubDate: 2023-08-17
   DOI: 10.3846/mla.2023.17242
   Issue No: Vol. 15 (2023)
    
 • Comparison of different adsorbents, cellulose aerogel, devulcanized rubber
         granules and pyrolyzed sewage sludge granules, for dye removal from
         contaminated water

  • Authors: Monika Liugė, Dainius Paliulis
   Abstract: The release of dyes used in the textile industry into the natural environment causes unwanted negative effects due to the carcinogenic, mutagenic or even teratogenic properties of the dyes. Based on their chemical composition, dyes are divided into anionic, cationic and non-ionic dyes. In this work, the physical method of wastewater treatment – adsorption – was studied. This is a method in which various natural substances called sorbents are used. Materials used in the adsorption process should be nontoxic, environmentally friendly, cheap, and their use should not cause secondary pollution. The idea of using sorbents made from waste in experimental studies, which can even be used several times in the adsorption process, promotes the sustainable use of resources. The study compared different sorbents: aerogel, devulcanized rubber granules and sewage sludge. It was found that the highest values of adsorption efficiency were characterized by sewage sludge granules that were pyrolyzed at 500 °C. Using 500 °C pyrolysis sewage sludge, the adsorption efficiency reached 28.14–53.73%. Granules made from devulcanized car tire rubber had the lowest adsorption efficiency values: the adsorption efficiency value reached 12.92%. The adsorption efficiency values of the aerogel synthesized from paper waste ranged from 28.21 to 38.07%. Article in Lithuanian. Skirtingų adsorbentų, celiuliozės aerogelio, devulkanizuotos gumos granulių ir pirolizuotų nuotekų dumblo granulių naudojimo dažikliams šalinti iš užteršto vandens palyginimas Santrauka Tekstilės pramonėje naudojamų dažiklių patekimas į gamtinę aplinką kelia nepageidaujamą neigiamą poveikį dėl dažiklių kancerogeninių, mutageninių ar net teratogeninių savybių. Remiantis chemine sudėtimi dažikliai yra skirstomi į anijoninius, katijoninius ir nejoninius dažiklius. Šiame darbe buvo tirtas fizikinis gamybinių nuotekų valymo būdas – adsorbcija. Tai metodas, kurio metu yra naudojamos įvairios prigimties medžiagos, vadinamos sorbentais. Adsorbcijos procese naudojamos medžiagos turėtų būti netoksiškos, draugiškos aplinkai, pigios, jų naudojimas neturėtų sukelti antrinės taršos. Eksperimentiniuose tyrimuose naudojamų iš atliekų pagamintų sorbentų, kuriuos adsorbcijos procese galima panaudoti net kelis kartus, idėja skatina tvarų išteklių naudojimą. Tyrime palyginti skirtingi sorbentai: iš popieriaus susintetintas aerogelis, devulkanizuotos gumos granulės ir nuotekų dumblo granulės. Nustatyta, jog aukščiausiomis adsorbcijos efektyvumo vertėmis pasižymėjo nuotekų dumblo granulės, kurios buvo pirolizuotos 500 °C temperatūroje. Naudojant 500 °C pirolizės nuotekų dumblo granules adsorbcijos efektyvumas siekė 28,14–53,73 %. Žemiausiomis adsorbcijos efektyvumo vertėmis pasižymėjo iš devulkanizuotos automobilių padangų gumos pagamintos granulės: adsorbcijos efektyvumo vertė siekė 12,92 %. Iš popieriaus atliekų susintetinto aerogelio adsorbcijos efektyvumo vertės svyravo 28,21–38,07 % intervale. Reikšminiai žodžiai: adsorbcija, aerogelis, dažikliai, devulkanizuotos gumos granulės, nuotekų dumblas, tekstilė.
   PubDate: 2023-08-16
   DOI: 10.3846/mla.2023.19436
   Issue No: Vol. 15 (2023)
    
 • Procedural animation technology application for humanoid game agents

  • Authors: Kristina Builisova
   Abstract: This article analyzes inverse kinematics algorithms and demonstrates the application of the chosen algorithm to the Unity game engine. It has been found that Unity inverse kinematics solvers do not offer functionality necessary to apply anatomically correct animation to a humanoid agent. A few inverse kinematics algorithms were chosen for comparison, such as Cyclic Coordinate Descent, FABRIK and triangulation; due to the support of multiple end effectors and possible optimizations, FABRIK was chosen to be implemented in the “FABRIK IK” solver. After comparing the functionality of “FABRIK IK” to Unity’s “Two Bone IK” and “Chain IK” solvers, it was found that “FABRIK IK” has more built-in functionality than “Two Bone IK” and “Chain IK” in the analyzed areas. The measurement of framerate has shown that the application of either solver has not posed a significant difference in performance on Unity (the difference in performance ranges from –8.29% to 5.89%). The visual demonstration that shows the application of “FABRIK IK” demonstrates an anatomically sound and accurate walking cycle, especially compared to “Chain IK”; the accuracy of the animation is comparable to “Two Bone IK”. Article in Lithuanian. Procedūrinės animacijos technologijų taikymas humanoidiniams žaidimų agentams Santrauka Straipsnyje analizuojami atvirkštinės kinematikos algoritmai ir pasirinkto algoritmo taikymas „Unity“ žaidimo variklyje. Pastebėta, kad „Unity“ variklio siūlomi sprendikliai neturi funkcionalumo, reikalingo atvaizduoti anatomiškai teisingą humanoidinio agento judesį. Išrinkti ir palyginti keli atvirkštinės kinematikos algoritmai, tokie kaip CCD, FABRIK, ir trianguliacijos algoritmas – dėl kelių galinių vykdymo įtaisų palaikymo ir optimizacijos būdų išrinktas algoritmas FABRIK tolesniam užduočių vykdymui ir sprendiklio „FABRIK IK“ kūrimui. Palyginus sprendiklių funkcionalumo lygį, galima teigti, kad funkcionaliai „FABRIK IK“ sprendiklis yra pranašus „Two Bone IK“ ir „Chain IK“ sprendikliams analizuotose srityse. Pamatavus našumą kadravimo dažniu, matoma, jog šių atvirkštinės kinematikos sprendiklių taikymas „Unity“ aplinkoje neišreiškia didelio skirtumo (nuo –8,29 % iki 5,89 % skirtumo). Demonstracinis ėjimo ciklas, taikantis „FABRIK IK“, veikia demonstracinėje aplinkoje ir juda anatomiškai ir fiziškai tiksliau nei ėjimo ciklas, kuriam pritaikytas „Chain IK“ sprendiklis; judėjimo anatominis tikslumas sutampa su „Two Bone IK“ implementacijos demonstracija. Reikšminiai žodžiai: procedūrinė animacija, „Unity“ žaidimų variklis, atvirkštinės kinematikos algoritmas, sprendiklis, FABRIK, humanoidinis personažas.
   PubDate: 2023-07-14
   DOI: 10.3846/mla.2023.19216
   Issue No: Vol. 15 (2023)
    
 • Analysis of TCP flood attack using NetFlow

  • Authors: Vsevolod Kapustin, Nerijus Paulauskas
   Abstract: Traffic analysis is a common question for most of the production systems in various segments of computer networks. Attacks, configuration mistakes, and other factors can cause network increased accessibility and as a result danger for data privacy. Analyzing network flow and their single packets can be helpful for anomalies detection. Well-known network equipment has predeveloped network flow monitoring software. “NetFlow” data collector software “Nfsen” is an open-source way to collect information from agents. Also “Nfsen” is designed for data sorting and dataset for instruction detection system preparation. Prepared data can be split into fragments for artificial intelligent learning and testing. As AI unit can be used multilayer perceptron developed in a python programming language. This paper focused on real-world traffic dataset collection and multilayer perceptron deployment for TCP flood traffic detection.  Article in English. Perteklinių TCP sesijų sudarymo atakų analizavimas naudojant „NetFlow“ Santrauka Srauto analizė – vienas pagrindinių įrankių anomalijoms kompiuteriniame tinkle aptikti. Atakos, konfigūracijos klaidos gali padėti lengviau pasiekti kompiuterinį tinklą ir galiausiai padidinti duomenų saugumo pavojų. Duomenų perdavimo tinklo srauto ir pavienių paketų analizė gali būti naudojama anomalijoms aptikti. Daugelis įrangos gamintojų įdiegia į savo įrangą srauto stebėjimo įrankius. „NetFlow“ protokolu perduodamu srautų duomenų kolektorius „Nfsen“ yra atvirojo kodo programinė įranga, padedanti surinkti informaciją iš agentų. Taip pat „Nfsen“ yra suprojektuota duomenų rinkinio įsibrovimo aptikimo sistemoms paruošti. Paruoštas duomenų rinkinys gali būti padalytas siekiant apmokyti ir testuoti dirbtinio intelekto modelį. Intelektinės sistemos srautui klasifikuoti gali būti naudojamas daugiasluoksnis perceptronas. Šiame darbe siekiama išanalizuoti, kaip interneto tiekėjo tinkle aptikti TCP perteklinį srautą ir jį klasifikuoti. Reikšminiai žodžiai: „NetFlow“, tcpdump, TCP, paketas, ugniasienė, srautas, GRE, ataka.
   PubDate: 2023-07-14
   DOI: 10.3846/mla.2023.18847
   Issue No: Vol. 15 (2023)
    
 • Dynamics and causes of crashes on Lithuanian roads

  • Authors: Edgaras Naidič, Justas Bražiūnas
   Abstract: Lithuania is the only European Union country that has reduced the number of road deaths by more than 50% from 2011 to 2021. However, even with significant progress, Lithuania has 53 deaths per 1 million inhabitants and Lithuania is still behind the EU average, which was 45 deaths per 1 million inhabitants in 2021. The purpose of this study is to determine the dynamics of deaths on Lithuanian roads in 2019–2021 using statistical methods and to systematically assess the causes of fatal traffic accidents. Also to propose factors (criteria) that would allow to improve the traffic safety situation in Lithuania and reach the average of European Union countries. The study carried out an analysis of traffic accidents in which people died on Lithuanian roads in 2019–2021. The dynamics of the distribution of events according to their causes during the studied period were analysed. It was established that the most important causes of fatal traffic accidents in Lithuania are related to inappropriate behaviour of drivers and pedestrians. This is driving under the influence of alcohol or drugs, exceeding the speed limit, or driving at an unsafe speed. Also, inadequate, or unsafe infrastructure and poor technical condition of vehicles have a significant impact on fatal traffic accidents. After analysing the results of other scientists’ research, evaluating the experience of other countries, a list of measures (actions) divided into 3 groups was created. The use of these measures would further reduce the number of incidents in Lithuania. In future studies, it is planned to determine the importance of the presented factors based on the opinion of experts. Article in Lithuanian. Žūčių Lietuvos keliuose dinamika ir priežastys Santrauka Lietuva yra vienintelė Europos Sąjungos valstybė nuo 2011 m. iki 2021 m. daugiau kaip 50 % sumažinusi žūčių skaičių keliuose. Tačiau net ir esant reikšmingam progresui Lietuvoje 1 mln. gyventojų tenka 53 žūtys ir šalis vis dar atsilieka nuo ES vidurkio, kuris 2021 m. buvo 45 žuvusieji 1 mln. gyventojų. Šio tyrimo tikslas – statistiniais metodais nustatyti žūčių Lietuvos keliuose 2019–2021 m. dinamiką, sistemiškai įvertinti šių įvykių priežastis bei pasiūlyti veiksnius (kriterijus), kurie leistų pagerinti eismo saugumo situaciją Lietuvoje ir pasiekti Europos Sąjungos šalių vidurkį. Tyrime atlikta 2019–2021 m. Lietuvos automobilių keliuose įvykusių eismo įvykių, kuriuose žuvo žmonės, analizė. Išnagrinėta įvykių pasiskirstymo pagal jų priežastis dinamika per tiriamą laikotarpį. Nustatyta, kad svarbiausios mirtinų eismo įvykių Lietuvoje priežastys yra susijusios su netinkamu vairuotojų ir pėsčiųjų elgesiu. Tai yra vairavimas apsvaigus nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų, leidžiamojo greičio viršijimas arba nesaugaus greičio parinkimas. Taip pat didelę įtaką mirtiniems eismo įvykiams turi netinkama arba nesaugi infrastruktūra ir bloga transporto priemonių techninė būklė. Atlikus kitų mokslininkų tyrimų rezultatų analizę, įvertinus kitų šalių patirtį, sukurtas į 3 grupes suskirstytas veiksnių (priemonių) sąrašas. Šių priemonių panaudojimas leistų toliau mažinti įvykių skaičių Lietuvoje. Ateities tyrimuose planuojama nustatyti pateiktų veiksnių svarbą remiantis ekspertų nuomone. Reikšminiai žodžiai: eismo įvykis, avarija, žūtis, eismo saugumas, vairuotojai, pėstieji, eismo įvykio priežastis, vairuotojų elgesys, saugus greitis, infrastruktūra, transporto priemonės techninė būklė, PIN Award.
   PubDate: 2023-06-19
   DOI: 10.3846/mla.2023.19201
   Issue No: Vol. 15 (2023)
    
 • A model for the creation of scripted sequences for serious game
         applications

  • Authors: Liudvikas Dapšys
   Abstract: This article presents a method for presenting information in an interactive application, using a method that video games use to create narrative – scripted sequences – while following the principles of instructional design. A model for creating such sequences is also presented, inspired by a similar model for adventure video games. Five adventure video games were analysed to create this model. The created application has several advantages over real-life presentations: 1) the user does not physically have to appear at the location of the presentation, 2) the user can stop and start the presentation at a convenient time, and 3) the application may be more engaging than a recording of a real-life presentation. Article in English. Scenarijaus įvykių sekų, skirtų rimtų žaidimų programoms, kūrimo modelis Santrauka Straipsnyje pristatomas informacijos pateikimo būdas interaktyvioje kompiuterinėje programoje, taikant metodą kompiuteriniuose žaidimuose perteikti naratyvui – scenarijaus įvykių sekoms, laikantis mokymo dizaino principų. Pristatomas tokių sekų kūrimo modelis, įkvėptas panašaus kompiuterinių žaidimų nuotykių žanro modelio. Naujam modeliui sukurti buvo išanalizuoti penki nuotykių žanro kompiuteriniai žaidimai. Sukurta programa turi keletą pranašumų, palyginti su gyvais pristatymais: 1) vartotojas fiziškai neprivalo pasirodyti pristatymo vietoje; 2) vartotojas gali sustabdyti ir pradėti pristatymą patogiu laiku; 3) programa gali būti patrauklesnė nei realaus pristatymo įrašas. Reikšminiai žodžiai: informacinės technologijos, instrukcijų dizainas, žaidimų dizainas, animacija, scenarijaus įvykių sekos.
   PubDate: 2023-06-16
   DOI: 10.3846/mla.2023.19145
   Issue No: Vol. 15 (2023)
    
 • Multi-criteria analysis of urbanized area development concepts

  • Authors: Viktorija Vitkauskienė
   Abstract: The article deals with sustainable construction and the evaluation of its elements using Multi Criteria Decision Making (MCDM). The object of the research is the analysis of the concepts of the arrangement of the territory located in the Pilaitė district, Vilnius. Three spatial planning concepts are being developed and assessed against three groups of indicators, each consisting of 4–5 indicators. The analyzed groups of indicators were selected on the basis of the social, economic and environmental dimensions of sustainable construction. The summative method of relationship evaluation ARAS (Additive Ratio Assessment) was chosen to evaluate the spatial planning concept. Article in Lithuanian. Urbanizuotos teritorijos vystymo koncepcijų daugiakriterė analizė Santrauka Straipsnyje nagrinėjama tvari plėtra ir jos elementų vertinimas daugiakriteriais sprendimų priėmimo metodais – DSPM (angl. Multi Criteria Decision Making, MCDM). Tyrimo objektu pasirinkta teritorijos, esančios Pilaitės mikrorajone, Vilniaus mieste, vystymo koncepcijų analizė. Parengiamos trys teritorijos vystymo koncepcijos, kurios vertinamos pagal tris rodiklių grupes, kurių kiekvieną sudaro 4–5 rodikliai. Nagrinėjamos rodiklių grupės pasirinktos remiantis tvarios plėtros socialine, ekonomine ir aplinkosaugos dimensijomis. Teritorijos vystymo koncepcijai vertinti pasirinktas suminis santykių įvertinimo ARAS (angl. Additive Ratio Assessment) metodas. Reikšminiai žodžiai: tvari plėtra, urbanizuota teritorija, teritorijos sutvarkymas, daugiakriterė analizė, ARAS.
   PubDate: 2023-06-15
   DOI: 10.3846/mla.2023.16917
   Issue No: Vol. 15 (2023)
    
 • Recognition of dynamic Lithuanian language gestures

  • Authors: Arnas Karmonas, Andrius Katkevičius
   Abstract: This paper proposes a method for automated Lithuanian hands gestures data collection and for Lithuanian hands gestures classification. The dataset of 1100 samples was collected for 10 different classes of Lithuanian hands gesture. The features of hands gestures were extracted with CNN network. The classification was made with LSTM network. The trained LSTM network classified the Lithuanian hands gestures with 85% accuracy. Article in Lithuanian. Dinaminių lietuvių kalbos gestų atpažinimas Santrauka Rankų gestų kalba yra žmonių, turinčių klausos negalią, pagrindinis įrankis savo mintims bei žinioms perteikti. Retas žmogus, neturintis klausos negalios, supranta gestų kalbą, todėl rankų gestų atpažinimo sistemų kūrimas ir tobulinimas yra aktualus šiuolaikinis uždavinys, leidžiantis padidinti žmonių su negalia bendravimo galimybes. Rankų gestų atpažinimas taip pat leidžia bekontakčiu būdu valdyti įvairius įrenginius. Straipsnyje nagrinėjami gestų atpažinimo metodai ir pasiūlytas algoritmas, leidžiantis atpažinti dinaminius lietuvių kalbos gestus. Tyrimui buvo sukurtas dinaminių gestų duomenų rinkinys, sudarytas iš vaizdo įrašų, kurių kiekvieno trukmė yra 3 sekundės. Iš viso buvo surinkta 1100 vaizdo įrašų. Duomenų rinkinį sudarė 10 klasių. Požymiams išskirti iš vaizdo įrašo kadrų buvo naudojamas pirminio apmokymo „Inception-v3“ konvoliucinis neuronų tinklas. Išskirti požymiai buvo naudojami LSTM tinklui mokyti. Apmokytas tinklas buvo testuotas su patikros bei testavimo duomenimis ir pasiekė 85 % tikslumą. Reikšminiai žodžiai: dinaminių gestų atpažinimas, LSTM, CNN, neuronų tinklai.
   PubDate: 2023-05-30
   DOI: 10.3846/mla.2023.18834
   Issue No: Vol. 15 (2023)
    
 • Consolidation processes in the banking sector

  • Authors: Andrėja Tereškinaitė, Asta Vasiliauskaitė
   Abstract: The process of globalization in the banking sector has been an integral part of international economic and financial relations over the last few decades and has been growing rapidly ever since. Globalization offers opportunities for various integration processes in the regions, one of which is the consolidation process. Mergers and acquisitions banking is one of the means for banks to consolidate their processes, to manage their resources more efficiently, to gain a more competitive advantage and increase their profits by entering foreign capital markets. The ongoing consolidation processes in the banking sector are affecting economic growth and stability, and with the constant changes of the global economic climate, the banking sector is adapting, hence it is important to assess the factors behind the consolidation process and identify further developments in bank consolidation. In the article the following tasks were to be accomplished: 1) based on the analysis of the scientific literature, to identify the factors and reasons that promote the consolidation process, the execution of mergers and acquisitions in a global environment; 2) to perform a comparative analysis of the ratio of the share price and the value of tangible assets of banks of different regions engaged in mergers and acquisitions; 3) after evaluating the results of the comparative analysis, indicate further directions for mergers and acquisitions in different regions. After accomplishing the specified tasks, the most important factors were identified, which were attributed to internal and external motives, and the possibilities for consolidation processes in the banking regions were presented. The following research methods are used in the article – analysis of scientific literature, comparative analysis, analysis and evaluation of financial statements. Article in Lithuanian. Globalizacijos įtaka konsolidacijos procesams bankiniame sektoriuje Santrauka Bankinio sektoriaus globalizacijos procesas per pastaruosius kelis dešimtmečius buvo neatsiejama tarptautinių ekonominių ir finansinių ryšių dalis, sparčiai didėjanti iki šiol. Globalizacija sukuria galimybes vykti įvairiems integracijos procesams regionuose, vienas iš jų – konsolidacijos procesas. Susiliejimų ir įsigijimų sandorių sudarymas yra būdas bankams konsoliduoti savo veiklą, leidžiantis neatsilikti nuo pokyčių, efektyviau valdyti turimus išteklius, įgyti konkurencinį pranašumą bei padidinti savo pelną, įsitraukiant į užsienio kapitalo rinkas. Bankiniame sektoriuje vykstantys konsolidacijos procesai turi įtakos ekonomikos augimui ir stabilumui, o sparčiai keičiantis globalios ekonomikos klimatui bankinis sektorius prisitaiko, todėl svarbu įvertinti konsolidacijos procesą lėmusius veiksnius bei nustatyti tolesnę bankų konsolidacijos plėtrą. Straipsnyje išsikelti uždaviniai: 1) remiantis atlikta mokslinės literatūros analize nustatyti veiksnius ir priežastis, skatinančius konsolidacijos procesą, susiliejimų ir įsigijimų sandorių vykdymą globalioje aplinkoje; 2) atlikti skirtingų regionų bankų, vykdančių susiliejimų ir įsigijimų sandorius, akcijos kainos ir materialiojo turto vertės santykio lyginamąją analizę; 3) įvertinus lyginamosios analizės rezultatus, nurodyti tolesnes kryptis vykti susiliejimo ir įsigijimo sandoriams skirtinguose regionuose. Straipsnyje identifikuoti svarbiausi veiksniai, kurie buvo priskirti į vidinius ir išorinius motyvus, bei pateiktos tolesnės konsolidacijos procesų bankų regionuose tendencijos. Straipsnyje taikyti šie tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė, lyginamoji analizė, finansinių ataskaitų analizė ir vertinimas. Reikšminiai žodžiai: bankų konsolidacija, globalizacija, susiliejimai, įsigijimai, bankų sektorius, bankinė rinka.
   PubDate: 2023-05-19
   DOI: 10.3846/mla.2023.17777
   Issue No: Vol. 15 (2023)
    
 • Application of BIM technology in BREEAM certification

  • Authors: Martynas Pauža
   Abstract: Energy consumption is widely studied in the world together with the topic of how to reduce the use of resources during the entire life cycle of the building – energy consumption is related to the emission of carbon dioxide (CO2) into the air. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is the world’s most widespread real estate impact assessment method and certification standard. In BREEAM certification the evaluation of health and quality of life in buildings, construction materials, innovation, economic and social responsibility, energy, water management, ecology, and pollution must be done. For collection of the precise data the Building Information Modelling (BIM) was used as a tool. BIM is increasingly used in the world not only for design but also for the entire life cycle management of the building. The BIM application ensures efficient use of resources and smoother construction management. This article explores the application of BIM technologies in BREEAM certification, identifying potential benefits and limitations. Article in Lithuanian. BIM technologijų taikymo analizė sertifikuojant pagal BREEAM Santrauka Siekiant sumažinti išteklių naudojimo mastą viso pastato gyvavimo ciklo metu, pasaulyje plačiai nagrinėjama energijos vartojimo tema – energijos vartojimas, susijęs su anglies dvideginio (CO2) išmetimu į orą. BREEAM (angl. Building Research Establishment Environmental Assessment Method), yra tarp plačiausiai pasaulyje paplitusių nekilnojamojo turto poveikio vertinimo metodų ir sertifikavimo standartų. Sertifikuojant pagal BREEAM būtina vertinti sveikatą ir gyvenimo kokybę pastatuose, statybines medžiagas, inovacijas, ekonominę ir socialinę atsakomybę, energiją, vandentvarką, ekologiją ir taršą. Statinio informacinis modeliavimas (angl. Building Information Modelling, BIM) vis plačiau pasaulyje naudojamas ne tik projektams rengti, bet ir visam pastato gyvavimo ciklo valdyti. Taikant BIM, efektyviau naudojami ištekliai ir užtikrinamas sklandesnis statybų valdymas. Šiame straipsnyje tiriamos BIM technologijų taikymo galimybės sertifikuojant pagal BREEAM, nustatomos galimos naudos ir apribojimai. Reikšminiai žodžiai: BIM, BREEAM, LEED, CDE, tvarumas.
   PubDate: 2023-04-26
   DOI: 10.3846/mla.2023.18391
   Issue No: Vol. 15 (2023)
    
 • Townscape: concept and research origins

  • Authors: Lina Panavaitė
   Abstract: Townscape research in the context of urban morphology research is a new direction. To understand the scope and need of research, first, you need to answer the question of what townscape is and how it can be understood in the context of research of various directions, what is the object being studied. It is important to understand why there was a need for research in such a direction and what influence it had on urban planning and design. The article aims to name the concept of townscape in the eyes of different researchers, to describe the possible ways of understanding and researching the townscape, to reveal the origin and need of townscape research in area of today’s urban design. The main goal of the article is to refine the definition of the concept of townscape. Article in Lithuanian. Miestovaizdis: samprata ir tyrimų kilmė Santrauka Miestovaizdžio tyrimai miesto morfologijos tyrimų kontekste yra palyginti nauja kryptis. Norint suvokti tyrimų apimtį ir poreikį, pirmiausia reikia atsakyti į klausimą, kas yra miestovaizdis ir kaip jis gali būti suprantamas įvairios krypties tyrimų kontekste, koks yra tiriamas objektas. Svarbu suvokti, kodėl atsirado poreikis tokios krypties tyrimams ir kokią įtaką tai turėjo miestų planavimui ir projektavimui. Straipsnyje siekiama įvardinti miestovaizdžio sampratą skirtingų tyrėjų akimis, aprašyti galimus miestovaizdžio suvokimo ir tyrimų būdus, atskleisti miestovaizdžio tyrimų kilmę ir poreikį šių dienų miestų projektavimo plotmėje. Pagrindinis straipsnio tikslas – išsigryninti miestovaizdžio sąvokos apibrėžimą. Reikšminiai žodžiai: miestas, miestovaizdis, morfologija, sąvoka, urbanistinė struktūra, urbanistinis projektavimas.
   PubDate: 2023-04-18
   DOI: 10.3846/mla.2023.18860
   Issue No: Vol. 15 (2023)
    
 • A review of thin-walled built-up cross-section assemblies

  • Authors: Mantas Stulpinas
   Abstract: The goal of this research is to review the methods of assembly of the thin-walled built-up cross-sections, cross-section shapes and shape selection reasons. Different author’s experimental studies of the thin-walled built-up cross-sections of various lengths and shapes have been reviewed. The cross-section of the thin-walled built-up columns is assembled by connecting two or more profiles at their webs or flanges. The cross-section can be assembled indirectly – by using intermediate plates. The connections of the profiles and plates can be self-drilling screws, bolts, rivets or welds. The step of the thin-walled profile connections has an impact to the load bearing resistance of the cross-section. The increase to the load bearing capacity of the cross-section can be up to 16% when profiles without stiffeners are connected with a smaller connection step. The effect to the load bearing resistance of the decrease of the connection step length of the thin-walled cross-sections made of profiles with stiffeners was insignificant and sometimes unfavourable. Different cross-sections were analysed, and their effectiveness was compared. The more effective were cross-sections with a higher cross-section height and width, assembled of profiles with web and flange stiffeners. The ratio of the strength of the axial compression to the cross-section area of the built-up columns can be up to 80% higher when built-up cross-section is assembled using profiles with stiffeners, compared to the built-up cross-sections assembled using profiles without stiffeners. Article in Lithuanian. Sudėtinio skerspjūvio plieninių plonasienių kolonų skerspjūvio formų apžvalga Santrauka Šio tyrimo tikslas – išnagrinėti sudėtinio skerspjūvio plieninių plonasienių kolonų surinkimo būdus, skerspjūvių formas ir formų parinkimo priežastis. Atliekant tyrimą išanalizuoti įvairių autorių eksperimentiniai tyrimai, atlikti su skirtingų ilgių ir formų sudėtinio skerspjūvio plieninėmis plonasienėmis kolonomis. Plonasienių kolonų sudėtinis skerspjūvis sudaromas jungiant du ar daugiau profiliuočius sienelėmis arba juostomis. Profiliuočiai gali būti jungiami ir netiesiogiai – naudojant tarpines plokšteles. Jungtys sudaromos savigręžiais, varžtais, kniedėmis ar suvirinant lakštus. Profiliuočių jungimo žingsnis turi įtakos sudėtinio skerspjūvio laikomajai galiai: kai jungiami profiliuočiai be sąstandų, mažinant jungių žingsnį, gaunamas skerspjūvio sustiprėjimas iki 16 %; kai jungiami profiliuočiai su sąstandomis, mažinant jungių žingsnį, poveikis skerspjūvio laikomajai galiai yra nežymus ir kartais neigiamas. Išanalizuoti skirtingi skerspjūviai ir tarpusavyje palygintas jų efektyvumas – pastebėta, kad efektyvesnės yra didesnio skerspjūvio aukščio ir pločio kolonos, sudarytos iš profiliuočių su sienelių ir juostų sąstandomis – kolonų centriško gniuždymo laikomosios galios su plotu santykis gali būti iki 80 % didesnis sudėtiniuose skerspjūviuose, suformuotuose naudojant profiliuočius su sąstandomis, lyginant su skerspjūviais, suformuotais iš profiliuočių be sąstandų. Reikšminiai žodžiai: plieninės plonasienės konstrukcijos, sudėtinio skerspjūvio kolonos, apžvalga, eksperimentinių rezultatų analizė, klupumas, skerspjūvio surinkimas.
   PubDate: 2023-03-27
   DOI: 10.3846/mla.2023.16914
   Issue No: Vol. 15 (2023)
    
 • The concept of the digital twin of the built environment

  • Authors: Eva Grigorjeva
   Abstract: The built environment is an area where there are buildings and other objects that meet people’s needs. One of the ways to differentiate people’s needs and satisfy them in real time is to use a digital twin (DT). The digitalization of the construction process uses building information modeling (BIM) methodology. When BIM is applied from the very beginning of the idea of implementing an object of the built environment, information about the object begins to be accumulated from the very beginning of the object’s life cycle. Accumulating information about the object is particularly important to extract the best version of the DT model. It is also important to understand that it is not enough to have a real object and digital information about it. The digital twin will work if information links between the real and virtual environment are provided. Article in Lithuanian. Užstatytos aplinkos skaitmeninio dvynio samprata Santrauka Užstatyta aplinka – tai teritorija, kurioje yra statiniai ir kiti objektai, tenkinantys žmonių poreikius. Vienas iš būdų, kaip išskirti žmonių poreikius ir realiuoju laiku juos tenkinti, – pasitelkti skaitmeninį dvynį (angl. Digital Twin, DT). Skaitmenizuojant statybų procesą taikoma statinio skaitinio modeliavimo (angl. Building Information Modeling, BIM) metodologija. Kai BIM taikomas nuo pat užstatytos aplinkos objekto įgyvendinimo idėjos, informacija apie objektą pradedama kaupti nuo pat objekto gyvavimo ciklo pradžios. Informacijos kaupimas apie objektą yra ypač svarbus norint išgauti geriausią DT modelio variantą. Svarbu suprasti ir tai, kad neužtenka turėti realų objektą ir skaitmeninės informacijos apie jį. Skaitmeninis dvynys veiks, jei bus užtikrinti informaciniai ryšiai tarp realios ir virtualios aplinkos. Reikšminiai žodžiai: užstatyta aplinka, skaitmeninis dvynys, statinio informacinis modeliavimas, DT, BIM.
   PubDate: 2023-03-16
   DOI: 10.3846/mla.2023.16975
   Issue No: Vol. 15 (2023)
    
 • Impact of green spaces on house prices

  • Authors: Aistė Gaižauskienė
   Abstract: Studies around the world have shown that urban green spaces have a positive effect on house prices. The economic benefits of green spaces are an issue that still needs to be addressed. When analyzing scientific literature, it is problematic to compare studies on the influence of green spaces on house prices, due to the absence of a unified assessment system. Working on studies examining a similar categorisation of green spaces, the application of the same assessment methods and the use of a common set of variables would allow for more detailed and accurate analyses. Therefore, the aim of the work is to identify the categories of green spaces and the method of evaluation, which most accurately describes the impact of urban green spaces on housing prices. This work examined 8 studies, most of which were carried out in Europe. An analysis of studies has shown that the most commonly used method for determining the impact of green spaces on house prices is the hedonistic pricing method. When analyzing literature it was noticed that quite often the influence on the price of housing was measured only from a few types of green spaces, although the classification of green spaces is very wide. Most often, the studies did not analyse the sources of noise and pollution. Inclusion of these factors in the assessment would allow comparing the significance of noise and pollution sources and green spaces for the population. An analysis of studies has shown the importance of distance to the city center. In view of the shortcomings of the studies examined, a categorisation of green spaces and related elements has been brought up, which is proposed to be used in further studies on the impact of green spaces on the price of housing. Article in Lithuanian. Žaliųjų erdvių įtaka būsto kainoms Santrauka Tyrimais įrodyta, kad miesto žaliosios erdvės teigiamai veikia būsto kainas. Kokią ekonominę naudą teikia žaliosios erdvės – aktualus klausimas, kuris Lietuvoje mažai nagrinėtas. Analizuojant mokslinę literatūrą kyla problema dėl bendros vertinimo sistemos nebuvimo, sudėtinga palyginti žaliųjų erdvių įtakos būsto kainoms tyrimus. Darbas su tyrimais, kuriuose nagrinėjamas panašus žaliųjų erdvių skirstymas į kategorijas, tų pačių vertinimo metodų taikymas ir bendrų kintamųjų rinkinio naudojimas leistų atlikti detalesnes ir tikslesnes analizes. Todėl darbo tikslas – nustatyti žaliųjų erdvių kategorijas ir vertinimo metodą tiksliausiai nusakantį miesto žaliųjų erdvių poveikį būsto kainoms. Šiame darbe buvo nagrinėjami 8 tyrimai, iš kurių didžioji dalis atlikti Europoje. Atlikus tyrimų analizę, nustatyta, kad dažniausiai taikomas metodas žaliųjų erdvių įtakai būsto kainoms tirti yra hedoninis kainodaros metodas. Pastebėta, kad miesto žaliųjų erdvių įtaka būsto kainoms matuojama tik pagal keletą žaliųjų erdvių tipų, nors žaliųjų erdvių klasifikacija yra labai plati. Moksliniuose tyrimuose retai analizuojami triukšmo ir taršos šaltiniai, kurie daro didelę įtaką būsto kainoms, todėl šių veiksnių įtraukimas į žaliųjų erdvių įtakos būsto kainoms vertinimo sistemą leistų palyginti minėtų kintamųjų ir žaliųjų erdvių svarbą būsto vertei. Atsižvelgiant į nagrinėtų tyrimų trūkumus, sudaryta žaliųjų erdvių ir su ja susijusių elementų klasifikacija, kurią siūloma naudoti atliekant tolesnius žaliųjų erdvių įtakos būsto kainai tyrimus. Reikšminiai žodžiai: atstumas, būstas, hedoninis kainodaros metodas, kainodara, kainos, nekilnojamasis turtas, parkas, žaliosios erdvės.
   PubDate: 2023-03-16
   DOI: 10.3846/mla.2023.16969
   Issue No: Vol. 15 (2023)
    
 • Analysis of public procurement for building contracts

  • Authors: Arvydas Vilkonis
   Abstract: Rapidly rising prices of construction materials and machinery in the construction market are also pushing up the cost of construction service. The main problem is that construction investment projects have been prepared and contracts between Contractors and Customers have been concluded at previous price and it is therefore necessary to look for opportunities to index the price of the construction contracts. The aim of the study is to analyse the procurement documents for construction contracts published on the Central Public Procurement Portal between 2019 and 2021. The analysis focuses on the pricing selection and price conversion options for public procurement documents for construction contract works. The economic and global geopolitical situation in the construction sector is reviewed. The critical situation in the construction sector due to the drastic increase in the cost of construction materials creates a risk that some contractors may not be able to complete their works in accordance with the signed construction contract. The essence of the article is to propose to the contracting authorities, following an analysis of the procurement documents for construction contracts, solutions to the problem by adding conditions to the procurement documents which will help to minimise the possibility of disputes between the contractors and the client. Article in Lithuanian. Statybos rangos darbų viešųjų pirkimų analizė Santrauka Dėl sparčiai kylančių statybinių medžiagų ir mechanizmų kainų statybų rinkoje didėja ir statybinių paslaugų kainos. Didžiausia problema ta, kad statybos investiciniai projektai parengti ir rangos darbų sutartys tarp rangovų ir užsakovų sudarytos ankstesnėmis kainomis, todėl būtina ieškoti galimybių indeksuoti statybos rangos sutarčių kainą. Tyrimo tikslas – atlikti statybos rangos darbų pirkimo dokumentų, paskelbtų centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP) 2019–2021 metais, analizę. Analizuojamos viešųjų pirkimų statybos rangos darbų pirkimo dokumentų kainodaros parinkimo ir kainos perskaičiavimo galimybės. Apžvelgiama Lietuvos Respublikos ekonominė bei pasaulinė geopolitinė situacija statybos sektoriuje. Statybos sektoriuje susidarius kritinei situacijai dėl drastiškai brangstančių statybos medžiagų, atsiranda rizika, kad daliai rangovų neįmanoma užbaigti rangos darbų pagal pasirašytą statybos rangos sutartį. Straipsnio tikslas – atlikus statybos rangos darbų pirkimo dokumentų analizę, pasiūlyti perkančiosioms organizacijoms sprendimo būdus, papildant pirkimo dokumentus sąlygomis, kurios padės iki minimumo eliminuoti ginčo tarp rangovų ir užsakovo galimybę. Reikšminiai žodžiai: rangos sutartis, viešieji pirkimai, statybos rangos darbų pirkimų kainos perskaičiavimas, FIDIC.
   PubDate: 2023-03-16
   DOI: 10.3846/mla.2023.16913
   Issue No: Vol. 15 (2023)
    
 • Analysis of reinforcement prestressing impact on the bearing capacity of
         the dapped-ends

  • Authors: Vilius Masėnas
   Abstract: The article analyzes a prestressed reinforced concrete dapped-end beam of a rectangular cross-section. The negative effect of reinforcement prestressing on the bearing capacity of the dapped-end is analyzed. The numerical beam model is made based on an experiment and a nonlinear analysis is performed using the DIANA FEA software package to determine the effect of different intensity of reinforcement prestressing on the bearing capacity of the dapped-end beam. The results are compared with analytical calculations and the behavior described in the literature. The prestressing of the reinforcement is shown to reduce the bearing capacity of the dapped-end when tensioned reinforcement is not extended to the end of the beam above the notch. The load capacity of the numerical model is reduced by 9.67% and reduced by 25% based on analytical calculations. When designing dapped-end beams, it is necessary to assess the effect of reinforcement prestressing on the bearing capacity and cracking. Article in Lithuanian. Iš anksto įtemptos armatūros įtempimo įtakos atraminio mazgo su įpjova laikomajai galiai analizė Santrauka Straipsnyje analizuojama surenkamoji iš anksto įtempta stačiakampio skerspjūvio gelžbetoninė sija su įpjova atraminėje zonoje. Tiriamas neigiamas armatūros įtempimo poveikis atraminio mazgo su įpjova laikomajai galiai. Sudaromas skaitinis sijos modelis grindžiamas eksperimentiniu bandiniu ir atliekama netiesinė analizė naudojant DIANA FEA programinį paketą, siekiant nustatyti skirtingo armatūros įtempimo intensyvumo poveikį mazgo laikomajai galiai. Rezultatai lyginami su analitiniais skaičiavimais ir literatūroje aprašoma elgsena. Nustatyta, kad armatūros įtempimas smarkiai mažina atraminio mazgo su įpjova laikomąją galią, kai įtempta armatūra nepratęsiama iki sijos galo virš įpjovos. Skaitinio modelio laikomoji galia dėl įtempimo sumažinama 9,67 %, o analitiniais skaičiavimais – 25 %. Projektuojant sijas su įpjova atraminiame mazge, būtina įvertinti įtemptosios armatūros poveikį mazgo laikomajai galiai ir pleišėjimui. Reikšminiai žodžiai: iš anksto įtemptas gelžbetonis, jungtis su įpjova, sija su įpjova atraminėje zonoje, netiesinė analizė, skaitinė analizė, skaitinis modelis, surenkamoji gelžbetoninė sija.
   PubDate: 2023-03-15
   DOI: 10.3846/mla.2023.17031
   Issue No: Vol. 15 (2023)
    
 • Applicability of bankruptcy probability assessment models to financial
         sector companies

  • Authors: Giedrė Grikietytė, Alma Mačiulytė-Šniukienė
   Abstract: Anticipating the likelihood of bankruptcy is essential for every business. Nevertheless, one of the most critical sectors of the economy is the financial sector. The bankruptcy of a company in the financial industry affects both individuals, businesses, and organizations, negatively impacting the economy. Therefore, it is essential to anticipate the likelihood of bankruptcy of companies in the financial sector and make management decisions to avoid the risk of bankruptcy. There are many methodologies for analyzing and predicting corporate bankruptcy that differ in content, number, and accuracy of measurable indicators, so it is crucial to identify which model is most appropriate for assessing the risk of corporate bankruptcy in a particular sector. Given that the financial sector plays a crucial role in economic development and that the consequences of their bankruptcy are harrowing, the aim is to identify the most sensitive model to the risk of bankruptcy in this sector. To achieve this goal, we reveal the concept of bankruptcy, present the internal and external causes of bankruptcy, and systematize the results of bankruptcy risk research of companies in the financial sector. Bankruptcy probability assessment models are also presented and compared, and their applicability to the financial industry is discussed. An analysis of the literature revealed that the most commonly used models for assessing the bankruptcy risk of companies in the financial sector are the Altman Z Index, the Ohlson O Index, and the Zmijewski X Index. After applying these models in the case of three banks (SEB bank, UAB Medicinos bank, and General Financing bank) using 2021. The Altman Z model found that the most sensitive bankruptcy predictor was the probability of bankruptcy. Article in Lithuanian. Bankroto tikimybės vertinimo modelių pritaikomumas finansų sektoriaus įmonėms Santrauka Iš anksto numatyti bankroto tikimybę yra svarbu kiekvienai įmonei. Vis dėlto vienas svarbiausių ekonomikos sektorių yra finansų sektorius. Finansų sektoriaus įmonės bankrotas paliečia tiek privačius asmenis, tiek verslo įmones, organizacijas ir lemia neigiamas pasekmes visai ekonomikai. Todėl labai svarbu iš anksto numatyti finansinio sektoriaus įmonių bankroto tikimybę ir priimti valdymo sprendimus siekiant išvengti bankroto rizikos. Yra daug metodikų, kaip analizuoti ir numatyti įmonės bankrotą, jos skiriasi turiniu, vertinamų rodiklių skaičiumi ir tikslumu, todėl svarbu identifikuoti, koks modelis yra tinkamiausias konkretaus sektoriaus įmonių bankroto rizikai vertinti. Atsižvelgiant į tai, kad finansų sektorius atlieka lemiamą vaidmenį ekonominio vystymosi procese ir jų bankroto pasekmės labai skaudžios, keliamas tikslas identifikuoti modelį, jautriausiai prognozuojantį bankroto riziką šiame sektoriuje. Įgyvendinant šį tikslą, straipsnyje yra atskleidžiama bankroto samprata, pateikiamos vidinės ir išorinės bankroto priežastys, susisteminti finansų sektoriaus įmonių bankroto rizikos tyrimų rezutatai. Taip pat pateikiami ir palyginami bankroto tikimybės vertinimo modeliai, aptariamas jų pritaikomumas finansų sektoriui. Literatūros analizė atskleidė, kad finansų sektoriaus įmonių bankroto rizikai vertinti dažniausiai taikomi modeliai yra Altman’o Z indeksas, Ohlson’o O indeksas, Zmijewski X indeksas. Pritaikius šiuos modelius trijų bankų (SEB banko, UAB Medicinos banko bei General Financing banko) atveju, naudojant 2021 m. finansines ataskaitas, nustatyta, kad jautriausiai bankroto tikimybę prognozuoja Altman’o Z modelis. Reikšminiai žodžiai: bankrotas, bankroto tikimybė, bankroto tikimybės vertinimo modeliai, finansinis sektorius.
   PubDate: 2023-01-20
   DOI: 10.3846/mla.2023.17761
   Issue No: Vol. 15 (2023)
    
 • Factors influencing the assessment of airline business continuity
         decisions in the context of emergencies

  • Authors: Markas Movsesjan, Živilė Jezerskė
   Abstract: Air transport is a sector that connects the world in the most unique and safest way, creating huge value for the global economy. Airlines are a key component of this sector. Air disasters, terrorist attacks or a pandemic can bring airlines to the brink of bankruptcy. These emergencies create the need for an airline to have an emergency plan in place to ensure business continuity. Drawing on specific literature, the factors influencing the assessment of airline business continuity decisions are examined in the context of COVID-19. The study seeks to find out what the airlines’ intentions were when making strategic decisions. The study analyses the decisions taken by the airlines in order to achieve business continuity, using a systematic approach, combined with a case study approach, and systematises the factors influencing the evaluation of the decisions. The use of a multi-criteria evaluation approach allowed the solutions to be ranked according to their evaluation results. Article in Lithuanian. Oro bendrovių veiklos tęstinumo sprendimų vertinimą lemiantys veiksniai ekstremaliųjų situacijų kontekste Santrauka Oro transportas yra sektorius, kuris unikaliu ir saugiausiu būdu jungia pasaulį sukurdamas didžiulę vertę pasaulio ekonomikai. Oro bendrovės yra viena svarbiausių šio sektoriaus sudedamųjų dalių. Aviakatastrofos, teroristiniai išpuoliai ar pandemija gali privesti oro bendroves prie bankrutavimo ribos. Šios ekstremalios situacijos kelia poreikį oro bendrovei turėti planą ekstremaliųjų situacijų metu, siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą. Remiantis specialiąja literatūra, nagrinėjami oro bendrovių veiklos tęstinumo sprendimų vertinimą lemiantys veiksniai COVID-19 kontekste. Atliekant tyrimą siekiama išsiaiškinti, kokie buvo oro bendrovių siekiai, priimant strateginius sprendimus. Tyrime, vadovaujantis sisteminiu požiūriu ir kartu pasitelkiant atvejų analizės metodą, analizuojami oro bendrovių aprobuoti sprendimai, siekiant veiklos tęstinumo, sisteminami veiksniai, lemiantys sprendimų vertinimą. Daugiakriterio vertinimo metodo taikymas leido išreitinguoti sprendimus pagal jų vertinimo rezultatus. Reikšminiai žodžiai: veiklos tęstinumas, veiksniai, ekstremaliosios situacijos, COVID-19, sprendimai, kriterijų sistema, vertinimas.
   PubDate: 2023-01-17
   DOI: 10.3846/mla.2023.17713
   Issue No: Vol. 15 (2023)
    
 • Research on the impact of financial technologies companies on commercial
         banks financial results

  • Authors: Birutė Versockytė, Daiva Burkšaitienė
   Abstract: Financial technologies have evolved rapidly over the last decade and have adapted easily and quickly to consumer needs. Financial technology has encouraged commercial banks to innovate their systems and opened doors for new companies in the financial sector. Today, fintech services are widely used around the world, and fintech companies presents low-cost, in-demand and userfriendly products, so it is important to evaluate the impact of financial technologies companies to commercial banks performance and financial ratios. This article examines the concept of financial technology, the impact on banks’ financial performance, and the advantages and disadvantages of financial technology. In the analytical part, using the TOPSIS method, three of the ten companies with the largest number of payment transactions were identified as having the greatest impact on the activities of commercial banks. Regression and correlation analysis is used to evaluate technology companies impact on banks performance. Article in Lithuanian. Finansinių technologijų įmonių įtakos komercinių bankų finansiniams veiklos rezultatams tyrimas Santrauka Finansinės technologijos per pastarąjį dešimtmetį sparčiai vystėsi ir lengvai bei greitai prisitaikė prie vartotojų poreikių. Finansinės technologijos paskatino komercinius bankus diegti inovacijas savo sistemose ir kartu atvėrė duris naujoms įmonėms finansų sektoriuje. Šiuo metu finansinių technologijų (fintech) paslaugos yra plačiai naudojamos visame pasaulyje, fintech įmonės pristatė pigius, paklausius ir vartotojui prieinamus produktus, todėl svarbu įvertinti, kokią įtaką finansinių technologijų įmonės turi komercinių bankų finansiniams veiklos rezultatams. Šiame straipsnyje nagrinėjama finansinių technologijų samprata, įtaka bankų finansiniams veiklos rodikliams bei finansinių technologijų privalumai ir trūkumai. Analitinėje dalyje taikant TOPSIS metodą iš dešimties daugiausiai mokėjimo operacijų atliekančių įmonių buvo nustatytos trys, kurios daro didžiausią įtaką komercinių bankų veiklai. Regresinės analizės būdu įvertinta, kokią įtaką finansinių technologijų įmonės turi komercinių bankų finansiniams veiklos rezultatams. Reikšminiai žodžiai: finansinės technologijos, komercinis bankas, finansinių technologijų įmonių įtaka, finansiniai veiklos rezultatai, TOPSIS metodas, koreliacinė regresinė analizė.
   PubDate: 2023-01-09
   DOI: 10.3846/mla.2023.17772
   Issue No: Vol. 15 (2023)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.206.13.203
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-