A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  First | 1 2        [Sort alphabetically]   [Restore default list]

  Subjects -> ARCHITECTURE (Total: 219 journals)
Showing 201 - 264 of 264 Journals sorted by number of followers
The Journal of Integrated Security and Safety Science (JISSS)     Open Access   (Followers: 13)
Nepalese Culture     Open Access   (Followers: 13)
International Journal of Student Project Reporting     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Journal of Delta Urbanism     Open Access   (Followers: 9)
UOU Scientific Journal     Open Access   (Followers: 8)
Journal of Public Space     Open Access   (Followers: 6)
Journal of Architectural and Engineering Research     Open Access   (Followers: 5)
Cultural Heritage and Science     Open Access   (Followers: 4)
Actas de Arquitectura Religiosa Contemporánea     Open Access   (Followers: 1)
Revista de Design, Tecnologia e Sociedade     Open Access   (Followers: 1)
Creative Space     Open Access   (Followers: 1)
Oz : the Journal of the College of Architecture, Planning &Design at Kansas State University     Open Access   (Followers: 1)
On the w@terfront. Public Art. Urban Design. Civic Participation. Urban Regeneration     Open Access   (Followers: 1)
Estructuras     Open Access  
Sinektika : Jurnal Arsitektur     Open Access  
Arquitectura Más (Arquitectura +)     Open Access  
interFACES     Open Access  

  First | 1 2        [Sort alphabetically]   [Restore default list]

Similar Journals
Journal Cover
Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2029-2341 - ISSN (Online) 2029-2252
Published by Vilnius Gediminas Technical University Homepage  [15 journals]
 • Identification and investigation of the first signs of global financial
         crises in banks’ financial statements

  • Authors: Sandra Alejūnaitė, Laura Gudelytė-Žilinskienė
   Abstract: The article examines the relevance of the topic and describes the characteristics of financial crises: analyzes the relationship between business cycles and financial crises, classifies financial crises into speculative bubbles, currency and banking crises, and examines the causality of specific types of crises. The concept of liquidity in the financial sector and the importance of this liquidity in preventing financial crises are also examined. The article discusses the impact of the central bank on the stability of the financial system and describes the rates and requirements that the central bank applies to financial sector institutions in order to maintain sufficient liquidity. According to the established norms, applying EDAS method and cluster analysis, different Lithuanian and world banks are compared and ranked, and the causality of the obtained results is sought. Article in Lithuanian. Pirmųjų globalių finansų krizių požymių bankų finansinėje atskaitomybėje nustatymas ir tyrimas Santrauka Straipsnyje išskiriamas globalių finansinių krizių aktualumas, siejamas su pasaulio ekonomikos globalizacija, ir aprašomos finansinių krizių charakteristikos: analizuojamas verslo ciklų ryšys su finansinėmis krizėmis, finansinės krizės išskaidomos į spekuliacinius burbulus, valiutos ir bankų krizes bei išskiriama finansų sektoriaus įtaka krizėms. Taip pat nagrinėjama finansų sektoriaus likvidumo sąvoka bei šio likvidumo svarba siekiant išvengti finansinių krizių. Straipsnyje analizuojami apribojimai, taikomi finansinėms įstaigoms, siekiant stabilumo finansų rinkoje: 1 lygio nuosavo kapitalo rodiklis, bendro kapitalo pakankamumo koeficientas, sverto koeficientas, likvidumo padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis ir grynojo pastovaus finansavimo rodiklis. Tyrimo dalyje, taikant palyginimo metodus EDAS ir klasterinę analizę, lyginami bei reitinguojami skirtingi bankai. Atlikus analizę aptiktas aukštesnis užsienio bankų likvidumo lygis lyginant su Lietuvos bankais. Reikšminiai žodžiai: globalios finansinės krizės, verslo ciklai, likvidumas, finansų sistema, centrinis bankas, komerciniai bankai.
   PubDate: 2022-11-10
   DOI: 10.3846/mla.2022.17779
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Comparative analysis of nitrogen compounds pollution in controlled and
         free drainage water

  • Authors: Rasa Stankevičienė
   Abstract: Agricultural drainage and associated water management systems are designed to eliminate to an acceptable level the factors associated with excess water that limit crop growth. In order to eliminate excess water in cultivated areas, it is important to reduce the leaching of nitrogen compounds flowing together with drainage water, as well as to ensure the safe and sustainable use of plant protection products and fertilizers. One possible solution is to transform free drainage structures into controlled drainage systems. In such systems, it is possible to regulate the groundwater level according to the needs of the plants and reduce the leaching of nutrients with drainage water. This paper presents a comparative analysis of controlled and free drainage water pollution by nitrogen compounds. The research was carried out in Pasvalys district, where both types of drainage systems operate next to each other. Article in Lithuanian. Reguliuojamo ir nereguliuojamo drenažo vandens taršos azoto junginiais palyginamoji analizė Santrauka Žemės ūkio drenažas ir su juo susijusios vandentvarkos sistemos įdiegtos siekiant pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio su vandens pertekliumi susijusius veiksnius, ribojančius pasėlių augimą. Šalinant vandens perteklių dirbamuose plotuose svarbu mažinti ir kartu su drenažiniu vandeniu ištekančių azoto junginių išplovimą, taip pat užtikrinti saugų ir tvarų augalų apsaugos priemonių ir trąšų naudojimą. Vienas galimų sprendimų – nereguliuojamų drenažų konstrukcijas pertvarkyti į reguliuojamų drenažų sistemas. Tokiose sistemose galima reguliuoti gruntinio vandens lygį pagal augalų poreikius ir sumažinti maistingųjų medžiagų išplovimą su drenažo vandeniu. Šiame straipsnyje pristatoma reguliuojamo ir nereguliuojamo drenažo vandens taršos azoto junginiais palyginamoji analizė. Tyrimai atlikti Pasvalio rajone esančio ūkio laukuose, kur greta viena kitos veikia abiejų tipų drenažo sistemos. Reikšminiai žodžiai: reguliuojamas drenažas, nereguliuojamas drenažas, vandens tarša, azoto junginiai.
   PubDate: 2022-10-04
   DOI: 10.3846/mla.2022.17250
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Electronic road toll system and its installation on Lithuanian roads

  • Authors: Lukas Kubertavičius, Donatas Čygas
   Abstract: For the use of the national highway network of Lithuania, freight vehicles pay a fee of a fixed amount using the system of purchasing electronic vignettes (hereinafter referred to as e. vignettes). The tax is paid for a certain period (day, week, month, or year) regardless of the distance traveled by vehicles. Such a taxation model does not value the “polluter pays” principle enshrined in EU legislation and does not allow covering the damage caused by freight vehicles to the road infrastructure. Road maintenance and development program financing law no. VIII-2032 by the law on the amendment of articles 2, 6, 9 and appendices 2, 5, VĮ Lithuanian Road Directorate until 2023 must develop and implement an electronic road toll system that should replace the currently used e. vignettes. The article presents the currently tolled road network of Lithuania, the financial impact on the companies providing transportation services after the introduction of the electronic road toll system. The road toll systems operating in European countries and Lithuania and their operating technologies, marginal tariffs are analyzed, and a methodology is proposed, based on which it would be possible to fill in the list of currently tolled roads. A company providing cargo transportation services has been selected, and it has been determined how the amount of paid taxes will change after the implementation of the electronic road toll system on Lithuanian roads. It has been determined that after the introduction of EKRS for companies providing transportation services that carry out long-distance transport in Lithuania, the amount of taxes paid for using state roads will increase significantly. Article in Lithuanian. Elektroninė kelių rinkliavos sistema ir jos diegimas Lietuvos automobilių keliuose Santrauka Už naudojimąsi Lietuvos valstybinės reikšmės magistralinių kelių tinklu krovininės transporto priemonės moka nustatyto dydžio mokestį naudodamos elektroninių vinječių (toliau – e. vinječių) įsigijimo sistemą. Mokestis yra mokamas už tam tikrą laikotarpį (parą, savaitę, mėnesį ar metus) neatsižvelgiant į transporto priemonių nuvažiuotą atstumą. Toks apmokestinimo modelis neįvertina ES teisės aktuose įtvirtinto principo „teršėjas moka“ ir neleidžia padengti krovininių transporto priemonių padarytos žalos kelių infrastruktūrai. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 6, 9 straipsnių ir 2, 5 priedų pakeitimo įstatymu VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija iki 2023 m. turi sukurti ir įdiegti elektroninę kelių rinkliavos sistemą, kuri turėtų pakeisti šiuo metu naudojamas e. vinjetes. Straipsnyje pateikiamas dabar apmokestinamas Lietuvos automobilių kelių tinklas, finansinis poveikis transportavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, įdiegus elektroninę kelių rinkliavos sistemą. Analizuojamos Europos šalyse ir Lietuvoje veikiančios kelių rinkliavos sistemos ir jų veikimo technologijos, ribiniai tarifai, pasiūlyta metodika, kurios pagrindu būtų galima pildyti dabar apmokestinamų kelių sąrašą. Pasirinkta krovinių pervežimo paslaugas teikianti įmonė ir nustatyta, kaip pasikeis sumokamų mokesčių dydis įgyvendinus elektroninę kelių rinkliavos sistemą Lietuvos automobilių keliuose. Nustatyta, jog įdiegus EKRS transportavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, pervežimus atliekančioms dideliais atstumas Lietuvoje, sumokamų mokesčių dydis už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais itin išaugs. Reikšminiai žodžiai: e. vinjetė, elektroninė kelių rinkliava, kelių naudotojo mokestis, Kelių priežiūros ir plėtros programa.
   PubDate: 2022-10-03
   DOI: 10.3846/mla.2022.17257
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • High-tech industry performance improvement

  • Authors: Mindaugas Venclovas
   Abstract: High-tech industry stands out as progressive, inovative field of industry which continuously makes investments towards R&D development. High-tech industry also has distinguishing features such as rapid use of new science findings and constant investments to new equipment, which tends to quickly depreciate and is replaced. Also, high-tech industry companies typicaly cooperate with international organisations, research centers and universities. It is not unusual for high-tech industry companies to have a lot of patents and licences. It is difficult to implement business improvement models, which tend to increase competitive advantage by reducing production cost, increasing production speed and reducing delivery time in continiously evolving high-tech industry companies. In this paper the posibility to implement business improvement models in high-tech industry is analyzed. Additionaly, employee motivation and initiative, as factors of business model implementation success is analyzed. Finally, based on the research of scientific literature and empirical data of two high-tech industry companies a model for high-tech industry performance improvement is proposed, which also introduces tools to improve employee motivation and initiative. Article in Lithuanian. Pažangiųjų technologijų pramonės veiklos tobulinimas Santrauka Pažangiųjų technologijų pramonė išsiskiria kaip nuolat progresuojanti, inovatyvi, dideles investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą investuojanti pramonės šaka. Pažangiųjų technologijų pramonei taip pat būdingas greitas mokslinių naujovių ir inovacijų įsisavinimas, dažnos ir didelės investicijos į techninę įrangą, kuri yra dažnai atnaujinama ir greitai nuvertėja, yra pakeičiama nauja. Taip pat ši pramonės sritis išsiskiria nuolatiniu bendradarbiavimu su tarptautinėmis organizacijomis ir mokslinių tyrimu centrais, universitetais, gali pasižymėti ir dideliu patentų, licencijų skaičiumi. Tokiame nuolatinės kaitos klimate sunkiau įdiegti srauto valdymo priemones, kuriomis organizacijos gali įgyti konkurencinį pranašumą dėl mažesnių gamybos kaštų, greitesnės gamybos ir galimybės produktą klientui pristatyti greičiau. Šiame tyrime nagrinėjamos galimybės pažangiųjų technologijų pramonės sektoriuje įdiegti veiklos efektyvumą didinančias priemones remiantis Lean, Six Sigma ir apribojimų teorija. Taip pat nagrinėjama darbuotojų motyvacijos ir iniciatyvumo įtaka šių priemonių įdiegimo sėkmei. Remiantis mokslinės literatūros apžvalga ir atliktų dviejų pažangiųjų technologijų įmonių ir bendros grupės kiekybinių tyrimų rezultatais sukuriamas pažangiųjų technologijų pramonės efektyvumo didinimo modelis, atsižvelgiant į darbuotojų motyvaciją ir iniciatyvumą, pateikiamos išvados ir pasiūlymai. Reikšminiai žodžiai: darbuotojų motyvacija, pažangiųjų technologijų pramonė, gamybos optimizavimas, Lean, Six Sigma, apribojimų teorija, inovacijos, efektyvumo didinimas, atsakinga organizacija.
   PubDate: 2022-09-30
   DOI: 10.3846/mla.2022.15554
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Manifestations of myths in architectural environment

  • Authors: Goda Sūdžiūtė
   Abstract: The article examines the aspects of myth, perceived as an existential, reality-based narrative and a means of semantic expression, which are associated with architectural theory and the expression of the architectural environment. The question about the role myths play in the process of adding meaning to a public space is raised. The article also addresses the importance of place recognition and the social and psychological need it creates to encode symbols in the architectural environment. Specific cases of myth coding are discussed and features of their expression are distinguished. Article in Lithuanian. Mito apraiškos architektūrinėje aplinkoje Santrauka Straipsnyje nagrinėjami mito, suvokiamo kaip egzistencinio, realybę pagrindžiančio pasakojimo ir semantinės raiškos priemonės, aspektai, kurie siejami su architektūros teorija ir architektūrinės aplinkos raiška. Straipsnyje užduodamas klausimas apie mito vaidmenį šiuolaikiniame erdvės įprasminimo procese. Taip pat kalbama apie vietos atpažįstamumo svarbą ir jos kuriamą socialinį bei psichologinį poreikį architektūrinėje aplinkoje kuoduoti simbolius. Aptariami konkretūs mito kodavimo atvejai ir išskiriami jų raiškos bruožai. Reikšminiai žodžiai: architektūrinė aplinka, mitai, simbolizmas, skulptūra, tapatumas, viešosios erdvės.
   PubDate: 2022-09-27
   DOI: 10.3846/mla.2022.17476
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Opportunities for development of enterprise resource planning systems in
         printing industry

  • Authors: Radvilė Kaminskytė
   Abstract: The printing industry today faces major challenges posed by increased competition, rapid technological development, shortage of specialists, declining product circulation, and more. An appropriate and effective business management system helps to reduce the risk of all these factors. This article presents a study aimed at investigating enterprise resource planning systems for printing industry and making suggestion for development opportunities. The object of research is the ERP system in printing industry. This paper presents an empirical study conducted using the survey method and uses two types of this method: a questionnaire survey and an interview. The research is summarized by qualitative and quantitative methods, based on the results of the research the ways of solving the problem are presented and the ERP improvement scheme is formed, the proposed knowledge management module is presented. These suggestions can help processes in companies and be more competitive in the market. This article highlights the importance of continuous improvement of business management systems. Article in Lithuanian. Verslo valdymo sistemų plėtros galimybės spaudos pramonėje Santrauka Spaudos pramonė šiais laikais susiduria su dideliais iššūkiais, kuriuos lemia padidėjusi konkurencija, sparti technologijų raida, specialistų trūkumas, produktų tiražų mažėjimas ir kita. Visų šių faktorių riziką padeda sumažinti tinkama ir efektyvi verslo valdymo sistema. Šiame straipsnyje pateikiamas tyrimas, kurio tikslas yra ištirti verslo valdymo sistemas, skirtas spaudos pramonei, ir pateikti verslo valdymo sistemų plėtros galimybių pasiūlymų. Tyrimo objektas yra spaudos pramonės verslo valdymo sistemos. Šiame straipsnyje pristatomas empirinis tyrimas, kuris atliktas apklausos metodu – taikant anketinę apklausą ir interviu. Tyrimai apibendrinami kokybiniais ir kiekybiniais metodais, remiantis tyrimo rezultatais yra pateikti problemos sprendimo būdai ir sudaryta verslo valdymo sistemos tobulinimo schema, pateiktas siūlomas žinių valdymo modulis. Šie pasiūlymai gali padėti sumažinti spaudos įmonėse patiriamus nuostolius, gaminti kokybiškesnę produkciją, efektyviau valdyti įmonėse esančius procesus bei būti konkurencingesniems rinkoje. Taip pat atkreipiamas dėmesys į verslo valdymo sistemų nuolatinio tobulinimo svarbą. Reikšminiai žodžiai: verslo valdymo sistemos, plėtra, spaudos pramonė, procesai.
   PubDate: 2022-09-15
   DOI: 10.3846/mla.2022.15991
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Feasibility study of heat recovery form treated wastewater in wastewater
         treatment plant and use it in nearby object

  • Authors: Darjuš Bogdan, Kęstutis Čiuprinskas
   Abstract: Nowadays, the supply of energy from renewable energy sources is important in the energy sector of every country, so it is necessary to pay attention to alternative sources with thermal potential. The aim of this article is to perform an analysis of the possibilities of using heat from the wastewater treated at the Vilnius wastewater treatment plant. The work determines the temperature and flow fluctuations of the wastewater treated in the treatment plant, the theoretical heat potential. The heat demand of a commercial building is calculated. Based on these data, the parameters of a heat pump using treated wastewater are determined and a system model is created in a energy simulation software and the heat supply of the building is estimated. Article in Lithuanian. Išvalytų nuotekų šilumos atgavimo nuotekų valykloje ir panaudojimo gretimame objekte galimybių analizė Santrauka Straipsnyje analizuojamos šilumos atgavimo iš Vilniaus nuotekų valykloje išvalytų nuotekų bei jos panaudojimo netoliese esančio stambaus objekto šilumos poreikiams tenkinti galimybės. Darbe nustatomi valykloje išvalytų nuotekų temperatūros ir debito svyravimai ir teorinis atliekinės šilumos potencialas. Apskaičiuojami prekybos paskirties pastato šilumos poreikiai. Remiantis šiais duomenimis nustatomi šilumos siurblio, naudojančio išvalytas nuotekas, šiluminiai parametrai ir sudaromas sistemos skaitmeninis modelis kompiuterinėje programoje bei įvertinamas pastato aprūpinimas šiluma. Reikšminiai žodžiai: atsinaujinantys energijos ištekliai, nuotekų valykla, šilumos siurblys, šilumos energija, prekybos pas­kirties pastatas, EnergyPRO.
   PubDate: 2022-09-07
   DOI: 10.3846/mla.2022.17237
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Development of innovative product manufacturing business in Lithuania

  • Authors: Gintarė Paulavičiūtė
   Abstract: This article examines the issue of establishing and developing start­up business. Possibilities of establishing a business in Lithuania, tendencies of promoting young and innovative companies and problems of long­term establishment in the market are reviewed. According to the tendencies and methods described in the scientific literature, a survey of Lithuanian small and medium business was conducted. The business environment and opportunities in the eyes of developers, the steps of business development and the obstacles encountered were examined. The paper presents the generalized results of the surveyed companies. Based on the problems identified during the study, the model is presented, as well as conclusions and suggestions on what essential mistakes should be avoided. Article in Lithuanian. Inovatyvių produktų gamybos verslo plėtojimas Lietuvoje Santrauka Šiame straipsnyje nagrinėjama inovatyvių produktų gamybos verslo steigimo ir plėtojimo problematika. Apžvelgiamos verslo steigimo Lietuvoje galimybės, jaunų ir inovatyvių įmonių skatinimo tendencijos, ilgalaikio įsitvirtinimo rinkoje problematika. Pagal mokslinėje literatūroje aprašomas tendencijas ir metodus atlikta Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo apklausa. Ištirta, kokia yra verslo steigimo aplinka ir galimybės kūrėjų akimis, kokie buvo veiklos plėtojimo žingsniai bei su kokiomis kliūtimis susidurta. Darbe pateikiami apklaustų įmonių apibendrinti rezultatai. Remiantis tyrimo metu nustatytomis problemomis, pateikiamas modelis bei išvados ir pasiūlymai, kokių esminių klaidų reikėtų vengti. Reikšminiai žodžiai: įmonių steigimas, inovatyvus produktas, gamyba, startuoliai, verslo gyvavimo ciklas, verslo plėtojimas, mažos ir vidutinės įmonės, antrepreneriška veikla.
   PubDate: 2022-09-07
   DOI: 10.3846/mla.2022.15558
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • New product development and market launch in cosmetics industry

  • Authors: Gabija Navickaitė
   Abstract: Even today, industrial companies are struggling on new product development and market launch. This article reviews the theoretical aspects of new product development and commercialization processes and the factors determining their success. Overviewed Baltic States cosmetics industry market and trends. The study focused on the success factors of new product development and market launch processes in the cosmetics industry. The aim was to identify and analyze the success factors of cosmetic product development and market launch processes and to provide a solution model. Identified factors prevailing in the development and launch of new products in the cosmetics industry sector and the connections between them. Investigated the influence of these factors on the success of new products in the market. The paper presents the results of a survey of companies in the Baltic cosmetics industry. Based on the results of the research, a model for the development and launch of new products for the cosmetics industry is presented. Article in Lithuanian. Naujų produktų kūrimas ir tiekimas į rinką kosmetikos pramonėje Santrauka Net ir šiandien pramonės įmonės patiria sunkumų kurdamos naujus gaminius ir siekdamos sėkmingai pristatyti juos rinkoje. Šiame straipsnyje apžvelgti naujų produktų kūrimo ir tiekimo į rinką procesų teoriniai aspektai bei jų sėkmę lemiantys veiksniai. Apžvelgiama Baltijos šalių kosmetikos pramonės rinka ir vyraujančios tendencijos. Tyrimo metu koncentruotasi į naujų gaminių kūrimo ir tiekimo į rinką procesų sėkmės veiksnius kosmetikos pramonės įmonėse. Buvo siekta identifikuoti ir išanalizuoti kosmetikos gaminių kūrimo ir tiekimo į rinką procesų sėkmės veiksnius bei pateikti sprendimo modelį. Atliktas kiekybinis Baltijos šalių regiono kosmetikos pramonės įmonių empirinis tyrimas, straipsnyje pateikiami apklausos rezultatai. Nustatyta, kokie naujų produktų kūrimo ir tiekimo į rinką veiksniai vyrauja kosmetikos pramonės sektoriuje bei koks koreliacinis ryšys yra tarp jų. Ištirta, kokią įtaką šie veiksniai daro naujų produktų sėkmei rinkoje. Remiantis atlikto tyrimo rezultatais pateiktas naujų produktų kūrimo ir tiekimo į rinką modelis, skirtas kosmetikos pramonės įmonėms. Reikšminiai žodžiai: kosmetikos pramonė, produktų kūrimas, tiekimas į rinką, sėkmės veiksniai, mikro-, mažos, vidutinės įmonės.
   PubDate: 2022-08-26
   DOI: 10.3846/mla.2022.15668
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Investigation of surface reflectivity of cement concrete modular pavement

  • Authors: Deimantė Lunkevičiūtė, Viktoras Vorobjovas, Pranciškus Vitta
   Abstract: One of the conditions for safe and comfortable driving on roads is a surface that is reflective and clearly visible at night. The luminance of a road surface depends on the amount of light falling on it and the reflectance properties of the road surface at any point. The reflectance of a road surface depends on its physical condition, age and type, the direction of lighting, and the conditions of observation. Different road surfaces may have various reflectance characteristics depending on the surface texture, materiality and binder. Experimental studies were performed on cement concrete modular pavement slabs that differ in color and texture of the surface. The analysis of the research results showed the differences between the reflective luminance characteristics of the surface of cement concrete modular pavement, taking into account the color of the coating, the texture properties of the coating surface and surface conditions. In the case of wet or damp concrete modular coatings, the reduced luminosity coefficient is about 60 percent lower than in dry ones. The reduced luminance coefficient of the light gray coating is about 38 percent higher than that of the darker shade coating (red and dark gray). The results obtained from the research are significant for street designers in choosing the type of pavement and designing street lighting. Article in Lithuanian. Betoninės modulinės dangos paviršiaus atspindimojo skaisčio tyrimas Santrauka Viena iš saugių ir patogių važiavimo automobilių keliais sąlygų yra tinkamai atspindinti ir gerai matoma naktį danga. Kelio dangos paviršiaus skaistis priklauso nuo ant jo krentančio šviesos kiekio ir kelio dangos atspindžio savybių bet kuriame taške. Kelio paviršiaus atspindimasis skaistis priklauso nuo jo fizinės kelio būklės, amžiaus ir tipo, apšvietimo krypties ir stebėjimo sąlygų. Skirtingos dangos gali turėti skirtingas atspindžio charakteristikas, kurios priklauso nuo paviršiaus tekstūros, medžiagiškumo ir rišamosios medžiagos (tipo, rūšies ir kiekio). Eksperimentiniai tyrimai atlikti modulinės dangos betoninėms plokštėms, kurios skiriasi spalva ir tekstūros paviršiumi. Tyrimo rezultatų analizė parodė skirtumus tarp betoninių modulinių dangų paviršiaus atspindimojo skaisčio charakteristikų, atsižvelgiant į dangos spalvą, dangos paviršiaus tekstūros savybes bei paviršiaus sąlygas. Esant šlapiai arba drėgnai betoninei modulinei dangai sumažintas skaisčio koeficientas yra apie 60 proc. mažesnis nei sausos. Šviesiai pilkos dangos sumažintas skaisčio koeficientas yra apie 38 proc. didesnis nei tamsesnio atspalvio danga (raudona ir tamsiai pilka). Tyrimais gauti rezultatai reikšmingi gatvių projektuotojams parenkant dangos tipą bei projektuojant gatvės apšvietimą. Reikšminiai žodžiai: kelio danga, dangų paviršius, atspindimasis skaistis.
   PubDate: 2022-08-25
   DOI: 10.3846/mla.2022.17258
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Evaluation of the efficiency of the office building systems’ management
         based on the long-term monitoring data

  • Authors: Violeta Motuzienė
   Abstract: Climate change and its consequences pose an existential threat to Europe and the world, where more than 75% of the European Union’s greenhouse gas emissions come from energy production. For this reason, it is very important to increase the energy efficiency of buildings, as the building sector is one of the biggest energy consumers with an impact on the still untapped potential for energy savings. Although buildings are constructed and certified as energy efficient, their in-use consumption is often significantly higher than expected. Especially significant in energy consumption between design and actual consumption are found in office buildings. The higher energy consumption is due to factors related to the design and operation phases. Researchers often emphasize the management of a building’s engineering systems as one of the key factors influencing a building’s energy consumption. The article analyses the existing office building and evaluates the efficiency of its energy using systems’ management based on long-term monitoring data. After identifying which systems are managed inefficiently, several management strategies have been proposed and evaluated. It was found that with simple management strategies heating energy reduction is about 20% per year. Article in Lithuanian. Administracinio pastato sistemų valdymo efektyvumo vertinimas remiantis ilgalaike stebėsena Santrauka Klimato kaita ir su tuo susiję padariniai kelia egzistencinę grėsmę Europai ir pasauliui, o daugiau kaip 75 % Europos Sąjungoje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio susidaro gaminant ir naudojant energiją. Dėl šios priežasties labai svarbu didinti energijos vartojimo efektyvumą pastatuose, nes pastatų sektorius yra vienas iš didžiausių energijos vartotojų ir turi didelį vis dar neišnaudotą energijos taupymo potencialą. Nors pastatai statomi ir sertifikuojami kaip energiškai efektyvūs, dažnai eksploatacijos metu suvartojimai būna daug didesni, nei prognozuota. Dideliais energijos suvartojimo skirtumais, lyginant su projektiniais, ypač išsiskiria administracinės paskirties pastatai. Didesnį energijos vartojimą lemia įvairūs veiksniai, apimantys projektavimo, statybos ir eksploatavimo etapus. Mokslininkai dažnai išskiria pastato inžinerinių sistemų valdymą kaip vieną iš pagrindinių veiksnių, darančių įtaką pastato energijos suvartojimui. Straipsnyje analizuojamas realus administracinis pastatas ir vertinamas jo valdymo efektyvumas, remiantis ilgalaikės stebėsenos duomenimis. Identifikavus, kurios sistemos yra valdomos neefektyviai, buvo pasiūlytos ir įvertintos kelios valdymo strategijos, kurios leistų sutaupyti apie 20 % šilumos per metus. Reikšminiai žodžiai: mikroklimatas, stebėsena, administracinis pastatas, energinis efektyvumas, pastato valdymas.
   PubDate: 2022-08-24
   DOI: 10.3846/mla.2022.17251
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Analysis and usage options of “Park and Ride” lots in Vilnius

  • Authors: Miglė Zabielaitė-Skirmantė, Marija Burinskienė
   Abstract: “Park and Ride” system is an integral part of urban transport systems, providing the ability to change the mode of travel on a daily basis. An analysis of the literature has shown that the “Park and Ride” system is only for car drivers and only for those who enjoy using public transport. Due to the pandemic situation, the increased public attention to their health and the population awareness of environmental pollution, there is a need to adapt the “Park and Ride” sites to a wider range of users – cyclists, pedestrians, electric car drivers. The article seeks to confirm the hypothesis that it is appropriate to transform low-occupancy “Park and Ride” sites into multimodal sites. Article in Lithuanian. Vilniaus miesto „statyk ir važiuok“ aikštelių analizė ir panaudojimo galimybės Santrauka „Statyk ir važiuok“ sistema yra neatsiejama miestų susisiekimo sistemų dalis, užtikrinanti galimybę keisti keliavimo rūšį atliekant kasdienes keliones. Atlikus literatūros analizę nustatyta, kad „Statyk ir važiuok“ sistema yra skirta tik automobilių transporto vairuotojams ir tik tiems, kurie mėgsta naudotis viešuoju transportu. Dėl pandeminės situacijos, dėl visuomenės didesnio dėmesio skyrimo savo sveikatos būklei ir dėl gyventojų sąmoningumo aplinkos taršos atžvilgiu matomas poreikis pritaikyti „Statyk ir važiuok“ aikšteles platesniam naudotojų ratui – dviratininkams, pėstiesiems, elektromobilių vairuotojams. Straipsniu siekiama patvirtinti hipotezę, kad mažo užimtumo „Statyk ir važiuok“ aikšteles tikslinga pertvarkyti į multimodalines aikšteles. Reikšminiai žodžiai: „Statyk ir važiuok“, dviračiai, elektromobiliai, multimodalinės kelionės.
   PubDate: 2022-08-23
   DOI: 10.3846/mla.2022.17182
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Inequality of public transport services in Lithuanian municipalities

  • Authors: Justina Ranceva, Rasa Ušpalytė-Vitkūnienė
   Abstract: The public transport system must be developed evenly, it must be equally accessible to all groups of the population, regardless of gender, age, financial situation, etc. In Lithuania public transport is organized differently. Access to public transport services in rural areas further away from the main transport routes is limited. This leads to social and regional exclusion, which has a negative long-term impact on the communities life. In many rural areas, the population is scattered, therefore, public transport services in such areas are economically unviable. It is not beneficial for public transport operators to organize public transport routes to places where demand is lower. As a result, both public transport passengers flows and given financing are uneven. The aim of this article is to analyze the problem of inequality of public transport services in Lithuanian municipalities based on the collected data. To achieve this aim, the review analysis research method is used in this article. Research tasks: to present the problem of regional social exclusion, to present indicators describing the inequality of regional public transport services, to collect data of the indicators under consideration and to perform a review analysis of the collected data. Article in Lithuanian. Viešojo transporto paslaugų netolygumas Lietuvos savivaldybėse Santrauka Viešojo transporto sistema turi būti plėtojama tolygiai, turi būti vienodai prieinama visoms gyventojų grupėms, nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, finansinės padėties ir kt. Lietuvoje viešasis transportas yra organizuojamas nevienodai, galimybė naudotis viešojo transporto paslaugomis kaimo vietovėse, esančiose toliau nuo pagrindinių transporto maršrutų, yra ribota. Dėl to atsiranda socialinė regioninė atskirtis, kuri daro neigiamą ilgalaikį poveikį bendruomenių gyvenimui. Daugelyje kaimo vietovių gyventojai yra išsibarstę, todėl tokiose teritorijose viešojo transporto paslaugos nėra ekonomiškai perspektyvios. Viešojo transporto vežėjams nenaudinga organizuoti maršrutus į vietas, kur paklausa yra mažesnė. Dėl šios priežasties tiek viešojo transporto keleivių srautai, tiek skiriamas finansavimas yra netolygūs. Straipsnio tikslas – remiantis sukauptais duomenimis, išanalizuoti viešojo transporto paslaugų netolygumo problemą Lietuvos savivaldybėse. Tikslui pasiekti straipsnyje taikomas apžvalginės analizės tyrimo metodas. Tyrimo uždaviniai: pristatyti regionų socialinės atskirties problemą, išskirti regioninio viešojo transporto paslaugų netolygumą apibūdinančius rodiklius, surinkti nagrinėjamų rodiklių duomenis ir atlikti surinktų duomenų apžvalginę analizę. Reikšminiai žodžiai: paslaugų netolygumas, regioninis viešasis transportas, rodikliai, socialinė atskirtis.
   PubDate: 2022-08-23
   DOI: 10.3846/mla.2022.17180
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Analysis of water supply network hydraulic modelling information system

  • Authors: Gabija Paulauskaitė, Marija Burinskinė
   Abstract: This article deals with the issues of data processing, storage, analysis and optimisation of urban water supply networks using information systems. The water supply network of Aleksotas–Narsiečiai–Mastaičiai–Garliava and surrounding areas is analysed. The absence of hydraulic modelling information system hampers the ability to deal promptly with day-to-day problems, plan repairs and reconstructions of water supply networks, or to analyse further developments and their impact on the system. For the first time, the hydraulic model of the system is being developed for the territory of Kaunas City Municipality in order to simulate the real operation of the system with minimal deviations. Based on the results of the hydraulic model analysis, recommendations are provided on how to rationally adjust the operation of the analysed water supply system and how to develop the drinking water network in a sustainable and coherent way in the future. Article in Lithuanian. Vandentiekio tinklo hidraulinio modeliavimo informacinės sistemos analizė Santrauka Straipsnyje nagrinėjami vandentiekio tinklų duomenų apdorojimo, kaupimo, analizės ir miestų vandentiekio sistemų darbo optimizavimo, pasitelkiant informacines sistemas, klausimai. Nagrinėjamas Aleksoto–Narsiečių–Mastaičių ir Garliavos su rajonais vandentiekio tinklas. Analizuojamoje teritorijoje, kaip ir visame pasaulyje, susiduriama su kokybiško geriamojo vandens tiekimo problemomis: vamzdynų nusidėvėjimas, vandens nuostoliai dėl tinklų nesandarumo, įvykstančios avarijos ir kt. Hidraulinio modeliavimo informacinės sistemos nebuvimas trukdo operatyviai spręsti kasdienes problemas, planuoti tinklų remontus, rekonstrukcijas ar analizuoti tolesnę plėtrą ir jos įtaką sistemai. Pirmą kartą Kauno miesto savivaldybės teritorijoje kuriamas hidraulinis sistemos modelis, kuriuo siekiama su minimaliomis paklaidomis atkartoti realų sistemos darbą, racionaliai sureguliuoti viso Aleksoto rajono vandentiekio sistemą, optimizuoti energijos sąnaudas ir ateityje tvariai bei darniai vystyti geriamojo vandentiekio tinklo plėtrą. Reikšminiai žodžiai: duomenų bazės, hidraulinis modelis, informacinė sistema, skaitmeninė informacija, vandentiekio tinklas.
   PubDate: 2022-08-23
   DOI: 10.3846/mla.2022.17188
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Research of technological possibilities of heat pumps’ application in
         district heating of residential buildings

  • Authors: Artur Rogoža, Violeta Misevičiūtė
   Abstract: The main users of district heating (DH) systems are multi-apartment buildings – 53% of these buildings in Lithuania are supplied with heat from DH systems. Heating systems in buildings are the largest final consumer of energy, accounting for almost half of total energy consumption in many European countries. One of the measures planned for the Lithuanian energy policy in the heat sector of renewable energy sources (RES) until 2030 is the installation of heat pumps (HP) in the DH networks. The purpose of the study is to evaluate the technological possibilities of integrating HP into existing buildings to evaluate the low temperature heat supply. To evaluate the potential temperature lowering of the building heating system, a graph of the lowest possible building heating system temperatures is set, according to which the heat pump for the heating substation is selected, which would raise the temperature of the heat carrier supplied from DH networks to the required temperature for the heating and hot water systems of the building. Applying thermodynamic analysis, a mathematical model is developed that evaluates the ability of the HP to raise the temperature of the supplied heat carrier at the heat substation and determines the energy efficiency of such a solution. During the simulation, two alternatives of constant (regardless of outdoor air temperature) heat carrier temperatures supplied from DH networks were considered: 60 °C (alternative A) and 55 °C (alternative B). To adapt the most appropriate option for the integration of HP, it would be appropriate to combine both alternatives, i. y. to supply 60 °C from the DH network in the cold period of the year and 55 °C in the warm period of the year. Article in Lithuanian. Šilumos siurblių taikymo centralizuotai aprūpinant daugiabučius pastatus šiluma technologinių galimybių tyrimas Santrauka Pagrindiniai centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų vartotojai yra daugiabučiai pastatai – 53 procentai šių pastatų Lietuvoje aprūpinama šiluma iš CŠT sistemų. Pastatų šildymo sistemos yra didžiausias galutinis energijos vartotojas, kuris sudaro beveik pusę viso energijos suvartojimo daugelyje Europos šalių. Viena iš planuojamų Lietuvos energetinės politikos priemonių atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) šilumos sektoriuje iki 2030 m. yra šilumos siurblių (ŠS) diegimas CŠT tinkluose. Tyrimo tikslas yra įvertinti technologines galimybes esamuose pastatuose integruoti ŠS, siekiant taikyti žemos temperatūros šilumos tiekimą. Siekiant įvertinti pastato šildymo sistemos temperatūrų žeminimo potencialą, nustatomas žemiausių galimų pastato šildymo sistemos temperatūrų grafikas, pagal kurį pastato šilumos punktui parenkamas ŠS, kuris pažemintą iš CŠT sistemų tiekiamą šilumnešio temperatūrą pakeltų iki reikiamos pastato šildymo ir karšto vandens sistemoms temperatūros. Taikant termodinaminę analizę sukurtas matematinis modelis, įvertinantis ŠS galimybes pakelti tiekiamo šilumnešio temperatūrą šilumos punkte ir nustatantis tokio sprendimo energinį efektyvumą. Modeliavimo metu nagrinėtos dvi tiekiamo iš CŠT tinklų pastovių (nepriklausomai nuo lauko oro temperatūros) šilumnešio temperatūrų alternatyvos – 60 °C (alternatyva A) ir 55 °C (alternatyva B). Siekiant pritaikyti tinkamiausią ŠS integravimo variantą, būtų tikslinga derinti abi alternatyvas, t. y. šaltuoju metų laikotarpiu iš CŠT tinklo tiekti 60 °C, o šiltuoju metų laikotarpiu – 55 °C šilumnešį. Reikšminiai žodžiai: centralizuotas šilumos tiekimas, daugiabutis namas, šilumos siurblys, žemos temperatūros šilumos tiekimas, šilumos nuostoliai tinkle.
   PubDate: 2022-08-23
   DOI: 10.3846/mla.2022.17224
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Evaluation of some greenhouse gases emissions from landfill models of
         municipal solid waste

  • Authors: Kamyab Mohammadi
   Abstract: Major greenhouse gases emissions (GHGs) that cause diseases and global warming evaporate from waste disposal in landfills. For this reason waste management skills in landfills have to be revised, otherwise the magnitude of ozone layer will decrease even more and the global warming consequences will get more obviously on the environmental scale. The resent situation on waste disposal and GHGs from European Union landfills were analyzed in this article. According to survey made in one Lithuanian landfill, the average amount of municipal biodegradable waste is 58%. The research study describes current GHGs emissions quantitative analysis from five laboratory scale municipal solid waste landfill models with different conditions. Conditions in all columns were differed by changing the inlet and outlet flows of air, water/leachate, and probiotics. The object of research is the accumulation of hydrogen sulfide (H2S) and oxygen (O2) from municipal solid waste landfill models. After analysis and assessment of emitted GHG’s from the municipal solid waste landfill models, the landfill model with the lowest emissions was identified. Suitable landfill model’s condition parameters helps to reduce greenhouse gas emissions and shorten landfill aftercare period. Article in English. Kai kurių šiltnamio efektą sukeliančių teršalų emisijų, naudojant komunalinių atliekų sąvartynų modelius, vertinimas Santrauka Nemažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD), sukeliančių ligas ir visuotinį klimato atšilimą, išsiskiria į aplinką netinkamai šalinant komunalines atliekas sąvartynuose. Dėl šios priežasties reikia peržiūrėti atliekų tvarkymą sąvartynuose, nes priešingu atveju ozono sluoksnis dar labiau suplonės bei globalinio klimato atšilimo pasekmės bus dar ryškesnės aplinkos mastu. Šiame straipsnyje analizuojama dabartiniu metu susiklosčiusi situacija dėl netinkamo komunalinių atliekų šalinimo ir ŠESD emisijų iš Europos Sąjungos sąvartynų. Viename Lietuvos sąvartyne, atlikto tyrimo duomenimis, vidutinis komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis yra 58 %. Tyrime aprašoma dabartinė ŠESD emisijų kiekybinė analizė iš penkių komunalinių kietųjų atliekų sąvartynų prototipų modelių, juose sudarant skirtingas sąlygas. Tai yra visuose prototipų modeliuose buvo keičiami oro, vandens / filtrato ir probiotikų įleidimo bei išleidimo srautai. Tyrimo objektas buvo vandenilio sulfido (H2S) ir deguonies (O2) surinkimas iš skirtingų komunalinių atliekų sąvartynų modelių. Atlikus komunalinių atliekų sąvartynų modelių tyrimus pagal iš jų išmetamų ŠESD sudėtį, buvo nustatytas mažiausią emisiją turintis sąvartyno modelis. Tinkamai parinkti sąvartyno modelio parametrai padeda sumažinti ŠESD emisijas ir sutrumpinti sąvartyno eksploatavimo laikotarpį. Reikšminiai žodžiai: vandenilio sulfidas, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos, komunalinės atliekos, biologiškai skaidžios atliekos, skirtingi sąvartynų modeliai.
   PubDate: 2022-08-22
   DOI: 10.3846/mla.2022.17245
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • The impact of an office indoor climate system performance parameters on
         energy consumption

  • Authors: Titas Maželis, Rasa Džiugaitė-Tumėnienė
   Abstract: This article presents the impact of changing the operating parameters of a building’s indoor climate systems on a building’s management system. The study is performed using the dynamic energy modelling program DesignBuilder. The created dynamic energy model is based on the documentation of an actual administrative building and the data recorded by the building management system. The developed model changes the operating modes and parameters of the components of microclimate systems. After the changes, simulations are performed to obtain new results for the building’s energy needs. These results are compared, and the impact of different parameters on energy consumption is analyzed. The study found that a proper setting of indoor climate performance can lead to a 26% reduction in heat and a 7% reduction in cooling costs, which does not adversely affect the comfort of the people. Article in Lithuanian. Biurų pastato mikroklimato sistemų veikimo parametrų įtaka energijos poreikiams Santrauka Europos Sąjungoje keliami tikslai, skatinantys energijos vartojimo efektyvumo didinimą. Vieną didžiausių energijos vartojimo mažinimo potencialų turi pastatų sektorius. Šiame straipsnyje analizuojama, kokią įtaką energijos poreikiams daro pastato mikroklimato sistemų veikimo parametrų keitimas pastato valdymo sistemoje. Tyrimas atliekamas naudojant dinaminio energinio modeliavimo programą DesignBuilder. Tyrimo objekto modelis sukurtas pagal realaus administracinės paskirties pastato projektinę dokumentaciją bei remiantis pastato valdymo sistemos fiksuojamais duomenimis. Sukurtame modelyje keičiami mikroklimato sistemų komponentų darbo režimai ir parametrai. Atlikus pakeitimus atliekamas įvairių sistemų valdymo alternatyvų modeliavimas. Rezultatai lyginami tarpusavyje, analizuojama skirtingų parametrų įtaka pastato energijos poreikiams. Tyrimo metu nustatyta, kad, tinkamai suderinus mikroklimato sistemų veikimo parametrus, galima tikėtis 26 % šilumos ir 7 % vėsos sąnaudų sumažėjimo, kuris nedaro neigiamo poveikio patalpose esančių žmonių komfortui. Reikšminiai žodžiai: mikroklimato sistemų valdymas, energijos vartojimas, DesignBuilder, pastato dinaminis energinis modeliavimas.
   PubDate: 2022-08-18
   DOI: 10.3846/mla.2022.17220
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Application of software, representing cumulonimbus clouds, in air traffic
         control

  • Authors: Giedrius Derenčius, Ugnius Ragauskas
   Abstract: In this paper we attempt to answer the question of whether the display of cumulonimbus clouds on air traffic controller radar screens has a significant impact on air traffic control. The developed cumulonimbus cloud mapping simulator allowed the study to be performed by performing simulations with a flight control simulator. This allowed an assessment of how the air traffic controller makes decisions when cumulonimbus is displayed and when it is not. The benefits of cumulonimbus imaging for aircraft trajectories and flight time were also assessed. The research was conducted in the space of Vilnius terminal manoeuvring area. Article in English. Programinės įrangos, atvaizduojančios kamuolinius liūtinius debesis, pritaikymas skrydžiams valdyti Santrauka Šiame darbe bandoma atsakyti į klausimą, ar kamuolinių debesų rodymas skrydžių vadovų radarų ekranuose turi reikšmingą įtaką skrydžių valdymui. Sukurtas kumuolinių debesų žemėlapių sudarymo simuliatorius leido atlikti tyrimą vykdant simuliacijas su skrydžio valdymo treniruokliu. Buvo įvertinta, kaip skrydžių vadovas priima sprendimus, kai rodomi kamuoliniai debesys ir kai ne. Taip pat aptarta kamuolinių debesų vaizdo gavimo nauda orlaivių trajektorijoms ir skrydžio laikui. Tyrimas atliktas Vilniaus terminalo manevravimo zonos erdvėje. Reikšminiai žodžiai: kamuoliniai liūtiniai debesys, orų radaras, skrydžių valdymo zona, orlaivio radaras, kamuolinių debesų atvaizdavimas.
   PubDate: 2022-07-08
   DOI: 10.3846/mla.2022.17107
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Patient-reported measures integration into a hospital information system:
         bibliometric analysis and case study

  • Authors: Justas Trinkūnas, Roma Puronaitė
   Abstract: Patient-reported measures are useful in the public interest to improve the quality of care and to assess patients’ needs and priorities by helping to identify existing barriers. A bibliometric analysis was carried out to investigate the use and relevance of patient-reported measures in other countries, which showed the growth of the topic in the scientific literature and allowed the identification of the most important integration processes. Patient-reported measures have been implemented in the information system of Vilnius University Hospital Santaros Clinics and a pilot study with real patients is planned for the future to evaluate the results and propose how this system could be integrated into the Lithuanian eHealth system. Article in Lithuanian. Pacientų įtraukties įrankių integravimas į ligoninės informacinę sistemą: bibliometrinė analizė ir atvejo tyrimas Santrauka Pacientų įtraukties įrankiai yra naudingi viešajam interesui, siekiant gerinti sveikatos priežiūros kokybę ir įvertinti pacientų poreikius bei prioritetus, nes padeda nustatyti esamas kliūtis. Siekiant išsiaiškinti pacientų įtraukties įrankių naudojimą ir aktualumą kitose valstybėse, buvo atlikta bibliometrinė analizė, kuri parodė temos plėtojimąsi mokslinėje literatūroje ir leido identifikuoti svarbiausius integravimo procesus. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų informacinėje sistemoje buvo įdiegti pacientų įtraukties įrankiai ir ateityje planuojama atlikti bandomąjį tyrimą su realiais pacientais, įvertinti rezultatus ir pasiūlyti, kaip ši sistema galėtų būti integruota į Lietuvos e. sveikatos sistemą. Reikšminiai žodžiai: elektroniniai sveikatos įrašai, kokybė, pacientų įtraukties įrankiai, e. sveikata, bibliometrinė analizė.
   PubDate: 2022-06-14
   DOI: 10.3846/mla.2022.17092
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Forecasting costs in the accommodation and catering services sector under
         the risk and uncertainty

  • Authors: Vitalija Jarmolkovič, Algita Miečinskienė
   Abstract: The article examines cost forecasting in the accommodation and catering services sector under the risk and uncertainty. It is emphasized that cost management is significant for increasing a company’s profits or surviving in the face of market difficulties. This article aims to forecast the costs of sales in the accommodation and catering services sector under the risk and uncertainty. when the types of costs that have an essential impact on the cost of sales were determined. The first part of the article analyzes the distribution of costs, their management directions and theoretical aspects of the impact of risk and uncertainty on costs. The second part of the article is devoted to the development of the research methodology. The third part of the article presents empirical research on identifying the costs that have the most significant impact on the cost of sales and forecasting the total costs under the risk and uncertainty in the accommodation and catering services sector. Article in Lithuanian. Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus kaštų prognozavimas vertinant riziką ir neapibrėžtumą Santrauka Straipsnyje nagrinėjamas kaštų prognozavimas esant rizikai ir neapibrėžtumui apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriuje. Akcentuojama, kad kaštų valdymas yra svarbus įmonės pelno didinimui ar įmonės išlikimui susidūrus su sunkumais rinkoje. Šio straipsnio tikslas – nustačius pardavimo savikainai didžiausią įtaką darančias kaštų rūšis, prognozuoti apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus pardavimo savikainą, įvertinant riziką ir neapibrėžtumą. Straipsnyje analizuojama kaštų klasifikacija, jų valdymo kryptys bei rizikos ir neapibrėžtumo įtakos kaštams teoriniai aspektai. Antroji straipsnio dalis yra skirta tyrimo metodikai, kuria remiantis bus atliekamas tyrimas, sudaryti. Trečioje straipsnio dalyje atliktas empirinis tyrimas ir identifikuoti kaštai, kurie turi didžiausią įtaką pardavimo savikainai, bei prognozuoti kaštai atsižvelgiant į riziką bei neapibrėžtumą apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriuje. Reikšminiai žodžiai: kaštai, kaštų valdymas, kaštų prognozavimas, rizika, neapibrėžtumas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektorius.
   PubDate: 2022-06-08
   DOI: 10.3846/mla.2022.15868
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • A study of the peculiarities of signals affecting the behavior of the
         stock market in a global environment

  • Authors: Karolina Kiškienė, Asta Vasiliauskaitė
   Abstract: The country’s economy is strongly influenced by investment, so it is important to identify the factors that determine investors’ choices to invest in certain areas, which means it is important to anticipate how to create favorable economic, social, legal and other investment conditions to attract investment. The situation of stock markets during COVID-19 has only once again shown the important role that stock markets play for national economies. Numerous scientific sources describe how stock markets work in relation to the global economy, but do not make enough suggestions or conduct sufficient research to decide how to successfully forecast stock markets in the face of increasing globalization. After the analysis of the scientific literature and the correlation analysis, the aim will be to identify the peculiarities of the signals affecting the behavior of the stock market, and what importance they may have in proper investment management. The study will use global annual growth rates for the healthcare and technology sectors and the annual return funds: SEB Medical Fund and SEB Technology Fund. The correlation analysis will use 5-year data to determine whether growth in different sectors can be signals in stock market forecasting and will be used in planned further research using artificial intelligence techniques. Article in Lithuanian. Akcijų rinkos elgseną veikiančių signalų ypatumų globalioje aplinkoje tyrimas Santrauka Šalies ekonomikai didelę įtaką daro investicijos, todėl labai svarbu identifikuoti, kokie veiksniai lemia investuotojų pasirinkimus investuoti į tam tikras sritis, o tai reiškia, kad svarbu numatyti, kaip sukurti palankias investavimo sąlygas, susijusias su ekonominiais, socialiniais, teisiniais ir kitais aspektais, siekiant pritraukti investicijų. Akcijų rinkų situacija COVID-19 metu tik dar kartą parodė, kokį svarbų vaidmenį valstybių ekonomikoms atlieka akcijų rinkos. Daugybėje mokslinių šaltinių aprašoma, kaip veikia akcijų rinkos, kaip susijusios su globalia ekonomika, tačiau nėra pateikiama pakankamai pasiūlymų, ar atlikta tiek tyrimų, kad būtų galima nuspręsti, kaip sėkmingai prognozuoti akcijų rinkas susiduriant su vis plačiau pasireiškiančiais globalizacijos procesais. Po atliktos mokslinės literatūros analizės ir koreliacinės analizės bus siekiama identifikuoti akcijų rinkos elgseną veikiančių signalų ypatumus, kokią svarbą jie gali turėti tinkamai valdant investicijas. Atliekant tyrimą bus remiamasi globaliais metiniais sveikatos apsaugos sektorių ir technologijų sektoriaus bei metinės grąžos fondų: ,,SEB Medical Fund“ ir ,,SEB Technology Fund“ – augimo tempais. Atliekant koreliacinę analizę, naudojami 5 metų duomenys siekiant nustatyti, ar skirtingų sektorių augimas gali būti signalas atliekant akcijų rinkų prognozes. Duomenys naudojami planuojamuose tolesniuose tyrimuose taikant dirbtinio intelekto metodus. Reikšminiai žodžiai: akcijų rinkos, investiciniai sprendimai, akcijų rinkų svyravimai, ekonomika, signalai.
   PubDate: 2022-05-04
   DOI: 10.3846/mla.2022.15872
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Business partnerships for crises management in the aviation companies

  • Authors: Donatas Jūras, Asta Radzevičienė
   Abstract: In 2021, aviation industry companies are facing one of the biggest crisis during the last two decades. Due to that, affected aviation companies must adapt their business models and rearrange their business interactions. The article describes the impact of the crises on aviation companies and crises management to decrease damage to the business. The concept of the crises is discussed as well as its nature, typology, unique factors, and classification based on scientific literature. The article briefly covers the biggest crises the aviation industry suffered in the last decades. Business partnership management is discussed as one of the instruments to decrease the effect of the crisis, to manage and neutralize them. The paper provides insights into criteria for partner selection in the aviation industry and based on expert evaluationseeks to provide insights how aviation companies can choose and evaluate their business partners. Article in Lithuanian. Verslo partnerystės krizių poveikis valdymui aviacijos įmonėse Santrauka Aviacijos įmonės šiuo metu išgyvena vieną didžiausių krizių per pastarąjį dvidešimtmetį, ji reikalauja paveiktus verslus adaptuotis ir persitvarkyti. Straipsnyje aptariamas krizių poveikis ir jų valdymas aviacijos įmonėse, siekiant sumažinti žalą, padarytą verslui. Remiantis moksline literatūra, analizuojamos krizės – jų pobūdis, tipai, išskirtiniai bruožai, trumpai aptariamos krizės, palietusios aviacijos sektorių, šių krizių kilmė ir pasekmės. Straipsnyje analizuojama verslo partnerystė kaip vienas iš būdų mažinti krizių poveikį, identifikuojami svarbiausi partnerystės kriterijai, taikant ekspertinį vertinimą siekiama pateikti galimą sprendimą partnerių atrankai ir vertinimui vykdyti. Reikšminiai žodžiai: aviacija, krizė, krizių tipai, krizių valdymas, aviacijos įmonės, verslo partnerystė.
   PubDate: 2022-04-21
   DOI: 10.3846/mla.2022.15863
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • The influence of organizational citizenship on the productive engagement
         of employees in the activities of the organization

  • Authors: Vanesa Klimaševskaja, Laima Jesevičiūtė-Ufartienė
   Abstract: Although the concept of organizational citizenship could frequently be seen in the scientific literature, there is a lack of research that would reveal the link between organizational citizenship, employees’ engagement and motivation. Therefore, the aim of the article is to assess the impact of organizational citizenship on the productive engagement of employees in the activities of the organization. To achieve the goal, an analysis of the scientific literature was performed, hypotheses about the links between organizational citizenship, motivation and employee engagement were raised. To verify them, a questionnaire survey methodology was developed, which was approved by empirical research. The results of the study confirmed 6 out of 8 hypotheses. The highest relationship of dependence was found between organizational citizenship and employee engagement and organizational citizenship and employee behavior directed at the organization. Article in Lithuanian. Organizacinio pilietiškumo įtaka produktyviam darbuotojų įsitraukimui į organizacijos veiklas Santrauka Nors organizacinio pilietiškumo sąvoką galime dažnai pastebėti mokslinėje literatūroje, tačiau pasigendama tyrimų, kurie atskleistų ryšį tarp organizacinio pilietiškumo, įsitraukimo bei motyvacijos. Dėl to straipsnyje keliamas tikslas – įvertinti organizacinio pilietiškumo įtaką produktyviam darbuotojų įsitraukimui į organizacijos veiklas. Tikslui pasiekti atlikta mokslinės literatūros analizė, iškeltos hipotezės dėl organizacinio pilietiškumo, motyvacijos ir darbuotojo įsitraukimo sąsajų. Joms patikrinti sudaryta anketinės apklausos metodika, kuri aprobuota empiriniu tyrimu. Tyrimo rezultatais patvirtintos 6 iš 8 hipotezių. Didžiausias priklausomybės ryšys buvo nustatytas tarp organizacinio pilietiškumo ir darbuotojų įsitraukimo bei organizacinio pilietiškumo ir darbuotojo elgesio, nukreipto į organizaciją. Reikšminiai žodžiai: motyvacija, darbuotojų įsitraukimas, pilietiškumas, organizacinis pilietiškumas, nauda organizacijai.
   PubDate: 2022-04-05
   DOI: 10.3846/mla.2022.15876
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Research of the impact of business cycles on the unemployment in the
         countries of the European Union

  • Authors: Karolina Krilytė, Kristina Matuzevičiūtė-Balčiūnienė
   Abstract: This paper examines the impact of business cycles on unemployment rates in EU countries. The relationship between changes in gross domestic product and changes in the unemployment rate is referred to in the academic literature as Okun’s law. This law is of particular importance and the relationship has been extensively investigated in the scientific literature, but there are not many studies that analyse the European Union countries. This paper examines the relationship between the unemployment rate and real GDP in the EU-27. The data used for the study cover the period 2007–2019. The results of a correlation regression analysis provide evidence of the inverse relationship between the unemployment rate and real GDP as established by theory. The results also show that the relationship between business cycles and unemployment varies from country to country: in Lithuania and the UK, there is a very strong inverse relationship between the unemployment rate and real GDP. In Lithuania, the coefficient was –0.9377, and a similar coefficient was found in the United Kingdom (–0.9337). Article in Lithuanian. Verslo ciklų poveikio nedarbui tyrimas Europos Sąjungos šalyse Santrauka Straipsnyje nagrinėjamas verslo ciklų poveikis nedarbo lygiui ES šalyse. Priklausomybė tarp bendrojo vidaus produkto ir nedarbo lygio pokyčių mokslinėje literatūroje yra įvardijama kaip Okuno dėsnis. Šis dėsnis pasižymi ypatinga svarba, todėl mokslinėje literatūroje šis ryšys yra plačiai ištirtas, tačiau tyrimų, kuriuose būtų analizuojamos Europos Sąjungos šalys, nėra daug. Šiame straipsnyje yra nagrinėjamas nedarbo lygio ir realiojo BVP ryšys 27 ES šalyse. Tyrimui naudojami 2007–2019 m. duomenys. Atlikus koreliacinę regresinę analizę, gauti rezultatai įrodė teorijoje nustatytą atvirkštinį ryšį tarp nedarbo lygio ir realiojo BVP. Taip pat gauti rezultatai rodo, jog ryšys tarp verslo ciklų ir nedarbo yra skirtingas atsižvelgiant ir į analizuojamą šalį: Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje nustatytas labai stiprus atvirkštinis ryšys tarp nedarbo lygio ir realiojo BVP. Lietuvoje koeficiento reikšmė siekė –0,9377, taip pat panaši koeficiento reikšmė gauta ir Jungtinėje Karalystėje (–0,9337). Reikšminiai žodžiai: verslo ciklas, nedarbo lygis, Europos Sąjungos šalys, koreliacinė regresinė analizė, realusis bendrasis vidaus produktas.
   PubDate: 2022-03-17
   DOI: 10.3846/mla.2022.15812
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Support system for speculation by exchange trades funds

  • Authors: Gediminas Tumaševičius, Nijolė Maknickienė
   Abstract: The paper examines the possibilities of speculating in exchangetraded funds by using artificial intelligence. The main goal of the research is to create a support system for speculative decisionmaking for investors operating in exchange-traded funds market. The research will be based on the theoretical aspects of artificial intelligence and speculation of exchange-traded funds. The support system is developed on the basis of reinforcement learning, the methods of synthesis, concretization and generalization were used to create and detail the system, as well as the methods of mathematical-statistical analysis were used to process them. Successful application of the chosen methodology in the design of the support system has resulted in positive trade results. Successful research broadens the boundaries for usage of deep reinforcement learning, and provides a basis for further development of the support system for exchange-traded funds. The support system put in place will shorten the time between the occurrence of a trading signal and the decision of the investor, which will help to reduce the loss of potential profits. Article in Lithuanian. Paramos sistema spekuliavimui biržoje prekiaujamais fondais Santrauka Darbe yra nagrinėjamos spekuliavimo biržoje prekiaujamais fondais, naudojant dirbtinį intelektą, galimybės. Pagrindinis mokslinio tyrimo tikslas – remiantis dirbtinio intelekto bei biržoje prekiaujamų fondų spekuliavimo teoriniais aspektais, sukurti spekuliavimo sprendimų priėmimo paramos sistemą investuotojams, veikiantiems biržoje prekiaujamų fondų rinkoje. Paramos sistema yra kuriama remiantis sustiprintuoju mokymusi (angl. reinforcement learning), sistemai sudaryti ir detalizuoti buvo taikyti sintezės, konkretizavimo bei apibendrinimo metodai, taip pat, panaudojus susidarytą sistemą bei gavus rezultatus, jiems apdoroti taikyti matematinės-statistinės analizės metodai. Sėkmingai pritaikius pasirinktą metodologiją, sudarant paramos sistemą, buvo gauti teigiami prekybos rezultatai. Sėkmingas tyrimas išplečia giliojo sustiprintojo mokymosi taikymo suvokimo ribas bei sudaro pagrindą tolesniam biržoje prekiaujamų fondų paramos sistemos vystymui. Sudaryta paramos sistema sutrumpins sugaištamą laiką tarp prekybos signalo atsiradimo ir investuotojo sprendimo priėmimo, o tai padės sumažinti potencialaus pelno praradimą. Reikšminiai žodžiai: paramos sistema, biržoje prekiaujami fondai, spekuliavimas, dirbtinis intelektas, finansų rinka, sustiprintasis mokymasis, mašininis mokymasis.
   PubDate: 2022-03-14
   DOI: 10.3846/mla.2022.15870
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Organizational commitment in the companies of aviation industry: the
         attitude of managerial and non-managerial employees

  • Authors: Rokas Dautartas, Renata Korsakienė
   Abstract: The article discusses the challenges and factors influencing organizational commitment which has influence on the staff turnover in aviation organizations. The studies reveal that organizational commitment plays a huge role in a relationship between an individual and organization. If an employee’s organizational commitment is high, it is scientifically proven that his or her intention to change the organization is low. In the Lithuanian aviation sector, the impact of organizational commitment has not yet been assessed in any research. Also, the studies did not yet consider the different groups of aviation employees and the differences in their perceptions of organizational commitment. The aim of this article is to investigate the level of organizational commitment in the Lithuanian aviation sector among employees’ groups and to compare the results with the data from other surveys. The study reveals that organizational commitment is different between managerial and non-managerial staff. These results are useful for a broader analysis, which can be conducted in assessing the impact of organizational commitment between different groups of employees and to propose a model that reduces the difference in organizational commitment between different groups of employees. The observation of organizational commitment level can be made among different groups of employees. Article in Lithuanian. Organizacinis įsipareigojimas aviacijos sektoriaus įmonėse: vadovaujančių ir nevadovaujančių darbuotojų požiūris Santrauka Straipsnyje aptariami organizacinio įsipareigojimo aviacijos sektoriuje iššūkiai ir veiksniai, kurie veikia aviacijos sektoriaus darbuotojų kaitą organizacijose. Mokslininkų atlikti tyrimai parodė, jog didelę svarbą individo bei organizacijos santykiams turi organizacinis įsipareigojimas. Jei darbuotojo organizacinis įsipareigojimas yra aukštas, įrodyta, jog jo siekis pakeisti organizaciją bus žemas. Lietuvos aviacijos sektoriuje darbuotojų organizacinis įsipareigojimas nebuvo tirtas. Be to, tyrimuose nebuvo atsižvelgta ir į skirtingas aviacijos darbuotojų grupes bei skirtumus tarp jų suvokiamo organizacinio įsipareigojimo. Šio straipsnio tikslas – atskleisti suvokiamo organizacinio įsipareigojimo skirtumus tarp vadovaujančių ir nevadovaujančių darbuotojų. Atlikus tyrimą, pastebėta, jog organizacinis įsipareigojimas tarp vadovaujančių ir nevadovaujančių darbuotojų skiriasi. Remiantis tyrimo rezultatais, buvo pasiūlytas suvokiamo organizacinio įsipareigojimo skirtumų aviacijos sektoriaus organizacijoje mažinimo modelis. Remiantis šiuo modeliu, galima stebėti organizacinio įsipareigojimo lygmenį tarp skirtingų darbuotojų grupių. Reikšminiai žodžiai: organizacinis įsipareigojimas, organizacinė kultūra, aviacijos sektorius, organizacinio įsipareigojimo skirtumai, darbuotojų grupės.
   PubDate: 2022-03-14
   DOI: 10.3846/mla.2022.15779
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Trends in the development of digitalization of manufacturing industry in
         Lithuania: problems and perspectives

  • Authors: Indrė Sūdžiūtė, Artūras Jakubavičius
   Abstract: The fourth industrial revolution and the digital transformation that comes with it is making manufacturing processes more effective, easier to control and optimise. It allows manufacturing businesses to gradually increase productivity and reduce resource use. Digitalisation is fundamentally changing all social segments and the economy; therefore, digitalisation does not solely affect the manufacturing industry but also the macroeconomy and public employment of the country. The current global pandemic has played a major role in encouraging the Lithuanian manufacturing industry to search for new ways to reduce manual human labour in the manufacturing process and to optimise it. The industrial digitalisation revolution is undoubtedly going to result in multiple opportunities for various parts of the society, however the unprecedented speed of these changes is going to interfere with the economy and labour market on a broader scale. Thus, it is important to attempt to mitigate the risks of jobs being replaced by technologies, polarisation of the labour market and increasing inequality among people and regions to successfully introduce digital technologies in manufacturing businesses. The aim of this article is to reveal the predicted trends, benefits, and challenges in development of digitalization of Lithuanian manufacturing industry. This is achieved by systemic analysis of literature and statistical data, and data visualisation. Article in Lithuanian. Apdirbamosios pramonės skaitmeninimo plėtros tendencijos Lietuvoje: problematika ir perspektyvos Santrauka Ketvirtoji pramonės revoliucija ir kartu su ja vykstanti skaitmeninė transformacija gamybos procesus daro efektyvesnius, lengviau valdomus ir optimizuojamus. Tai sudaro sąlygas apdirbamosios pramonės įmonėms nuosekliai didinti produktyvumą, sumažinti išteklių panaudojimą. Skaitmeninimas iš esmės keičia visus visuomenės segmentus bei ekonomiką, todėl atitinkamai skaitmeninimas veikia ne tik apdirbamosios pramonės įmonių veiklą, bet ir šalies makroekonomiką bei visuomenės užimtumą. Šiuo metu vykstanti pasaulinė pandemija dar labiau paskatino Lietuvos apdirbamosios pramonės įmones domėtis būdais, kaip sumažinti mechaninį žmogaus darbą pačiame gamybos procese ir kaip išspręsti gamybos optimizavimo problemas. Ši pramonės skaitmenizavimo revoliucija neabejotinai sukurs daugybę galimybių įvairioms visuomenės dalims, bet beprecedentis šių pokyčių greitis taip pat gerokai sutrikdys ekonomiką ir darbo rinką plačiąja prasme. Todėl svarbu suprasti, kad norint sėkmingai realizuoti skaitmeninimo technologijas apdirbamosios pramonės įmonėse, reikia stengtis sušvelninti jos keliamas darbo vietų pakeitimo technologijomis, darbo rinkos poliarizacijos ir didėjančios nelygybės grėsmes tiek individų, tiek regionų lygmeniu. Šio straipsnio tikslas – atskleisti prognozuojamas Lietuvos apdirbamosios pramonės plėtros tendencijas, naudą ir iššūkius pramonės skaitmeninimo kontekste. Straipsnio tikslui įgyvendinti taikomi mokslinių straipsnių sisteminės analizės, statistinių duomenų analizės ir grafinių duomenų vaizdavimo, palyginamosios analizės metodai. Reikšminiai žodžiai: apdirbamoji pramonė, skaitmeninimas, pramonės revoliucija, COVID-19, technologijų diegimas.
   PubDate: 2022-03-09
   DOI: 10.3846/mla.2022.15844
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Trends in solar energy development projects in Lithuania

  • Authors: Aurelija Guigaitė, Artūras Jakubavičius
   Abstract: The rapid development of renewable resources is seen around the world. This article provides recent statistics on the solar power sector worldwide and in Lithuania. It is known that the development of solar energy power plants has advanced significantly in recent years, and the total installed capacity continues to grow. The purpose of this article is to assess the impact upon the development of solar power plants of the progress in solar photovoltaic technologies and the applicable financing schemes intended to reduce the financial burden on the consumer when installing a solar power plant. The article analyzes the concept and classification of solar energy projects, provides an overview of trends worldwide and in Lithuania, and examines the change in the price of solar power plants. The influence of the mentioned factors on the development of solar power plants is evaluated using statistical data analysis and correlation regression analysis. After the analysis of statistical data, the forecast for the development of solar power plant projects in Lithuania in the coming years is made. Article in Lithuanian. Saulės energetikos projektų plėtros tendencijos Lietuvoje Santrauka Sparti atsinaujinančių energijos išteklių plėtra vyksta visame pasaulyje. Šiame straipsnyje aptariama vieno iš atsinaujinančių energijos išteklių – saulės energetikos – situacija pasaulyje bei Lietuvoje. Pastebima, jog saulės elektrinių projektų vystymas pastaraisiais metais smarkiai pasistūmėjo į priekį ir instaliuotoji suminė galia akivaizdžiai didėja. Šiuo straipsniu siekiama įvertinti, kokią įtaką saulės energetikos projektų plėtrai turi fotovoltinių technologijų pažanga bei taikomos finansavimo schemos, kuriomis siekiama sumažinti vartotojo finansinę naštą įsirengiant saulės elektrinę. Straipsnyje analizuojama saulės energetikos projektų samprata ir klasifikavimas, atliekama tendencijų apžvalga pasaulyje bei Lietuvoje, nagrinėjamas saulės elektrinių kainos kitimas. Taikant statistinių duomenų analizę bei koreliacinę regresinę analizę įvertinama aptartų veiksnių įtaka saulės elektrinių projektų plėtojimui ir atliekama saulės elektrinių projektų prognozė ateinantiems metams Lietuvoje. Reikšminiai žodžiai: saulės energetika, atsinaujinančioji energetika, saulės elektrinės, saulės moduliai, prognozė, finansavimas.
   PubDate: 2022-03-09
   DOI: 10.3846/mla.2022.15857
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Modeling the application of augmented reality technology in the education
         process

  • Authors: Indrė Stundžiaitė, Vida Davidavičienė
   Abstract: Augmented reality technology (AR) is strengthening its position in our daily lives every year. The main goal of augmented reality technology is to digitize the world around us by adding additional information that is relevant and attractive to the consumer in a particular sector. Gadget stores are adding more and more fun and useful PR programs, while big companies and startups are coming up with new ideas on how to effectively apply augmented reality technology to business processes. Education is one of the areas where the application of PR technology is receiving increasing attention and funding. It is also anticipated that the penetration of this technology into education will only increase and the PR education industry will expand. The aim of this article is to analyze the impact of PR technology on the participants of the educational process and to form an application model in Lithuanian general education schools. The article examines the possibilities of applying augmented reality technology in the education sector, distinguishing the level of basic schools. The impact on the educational process and its participants is also analyzed and evaluated. Several research methods are used and combined in the work – the analysis of scientific literature is combined with classroom research to find out the already applied PR models at different levels of the education sector and the questionnaire survey method to assess the situation of PR technology use in Lithuanian basic schools. The results revealed that augmented reality technology is still poorly applied in Lithuania in the educational process, mostly due to human and financial resources. The analysis presented in the article can be useful for educational institutions wishing to implement smart technologies, which are also designed for an innovative teaching process. Article in Lithuanian. Papildytosios realybės technologijos taikymo švietimo procese modeliavimas Santrauka  Papildytosios realybės (PR) technologija (angl. Augmented reality) kiekvienais metais stiprina savo pozicijas mūsų kasdieniame gyvenime. Pagrindinis papildytosios realybės technologijos tikslas yra skaitmenizuoti mus supantį pasaulį pridedant papildomos informacijos, kuri būtų aktuali bei patraukli tam tikro sektoriaus vartotojui. Programėlių parduotuvės prideda vis daugiau linksmų ir naudingų PR programų, o didelės įmonės ir startuoliai pateikia naujų idėjų, kaip efektyviai pritaikyti papildytosios realybės technologiją verslo procesuose. Švietimas yra viena iš sričių, kur PR technologijos taikymui skiriamas vis didesnis dėmesys ir finansavimas. Taip pat numatoma, jog šios technologijos skverbimasis į švietimą tik didės ir PR švietimo pramonė plėsis. Šio straipsnio tikslas yra išanalizuoti PR technologijos poveikį ugdymo proceso dalyviams bei suformuoti taikymo modelį Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose. Straipsnyje nagrinėjamos papildytosios realybės technologijos taikymo galimybės švietimo sektoriuje išskiriant pagrindinių mokyklų lygmenį. Taip pat analizuojamas ir vertinamas poveikis ugdymo procesui bei jo dalyviams, nagrinėjami taikymo trūkumai bei priežastiniai ryšiai. Darbe taikomi ir tarpusavyje derinami keli tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė derinama su kabinetiniais tyrimais, siekiant išsiaiškinti jau taikytus PR modelius skirtinguose švietimo sektoriaus lygmenyse, ir anketinės apklausos tyrimo metodas, siekiant įvertinti PR technologijos taikymo situaciją Lietuvos pagrindinių mokyklų lygmenyje. Rezultatai atskleidė, jog Lietuvoje vis dar vangiai taikoma papildytosios realybės technologija ugdymo procese dažniausiai dėl žmogiškųjų bei finansinių išteklių. Straipsnyje pateikiama analizė gali būti naudinga švietimo įstaigoms, norinčioms diegti išmaniąsias technologijas sėkmingam ir inovatyviam mokymo procesui įgyvendinti. Reikšminiai žodžiai: papildytoji realybė, virtuali realybė, švietimas, išmaniosios technologijos, papildytosios realybės taikymas, išmanusis mokymas, inovacijos.
   PubDate: 2022-03-01
   DOI: 10.3846/mla.2022.16097
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Investigation of physical and mechanical properties of concrete with
         crystallization additive

  • Authors: Edvinas Pocius, Audrius Čepulis
   Abstract: The article analyses what effect crystallization additive usage has on concrete physical and mechanical properties and shrinkage to find most effective concrete additive. Investigations of concrete properties with various amounts of crystallization admixture were performed. 9 concrete mixtures with different amounts of crystallizing admixtures were formed and admixtures were added to the concrete mixes from 0.6% to 1.4% of the cement mass, in increments of 0.1%. During the research, the influence of the amount of crystallization admixture the density of hardened concrete, flexural strength, compressive strength, and shrinkage was determined. After evaluating the physical, mechanical properties and shrinkage of the concrete, it was determined that the optimal amount of crystallizing admixture in the concrete mixture is 1% of the cement mass. Thus, it can be argued that the use of a crystallizing admixture has a positive effect i.e., reduces the shrinkage of concrete, because of which cracks in concrete structures can be avoided. Article in Lithuanian. Betono su kristalizuojančiąja įmaiša fizikinių ir mechaninių savybių tyrimai Santrauka Straipsnyje nagrinėjama, kokį poveikį turi kristalizuojančiosios įmaišos kiekis betono fizikinėms ir mechaninėms savybėms bei traukumui, norint atrasti efektyvią betono įmaišą, kuri mažintų plyšių atsiradimą konstrukcijose. Atlikti betono savybių tyrimai su įvairiais kristalizuojančiosios įmaišos kiekiais. Buvo sumaišyti 9 betono mišiniai su skirtingais kiekiais kristalizuojančiosios įmaišos. Įmaišos į betono mišinius buvo dedama nuo 0,6 % iki 1,4 % nuo cemento masės, žingsniu kas 0,1 %. Tyrimų metu nustatyta kristalizuojančiosios įmaišos kiekio įtaka sukietėjusio betono tankiui, lenkimo stipriui, gniuždymo stipriui bei traukumui. Įvertinus betono fizikines ir mechanines savybes bei traukumą nustatyta, kad optimalus kristalizuojančiosios įmaišos kiekis mišinyje yra 1 % nuo cemento masės. Taigi, galima teigti, kad kristalizuojančiosios įmaišos naudojimas duoda teigiamą efektą, t. y. mažina betono traukumą, dėl to būtų galima išvengti atsirandančių įtrūkių betono konstrukcijose. Reikšminiai žodžiai: betonas, kristalizuojančioji įmaiša, traukumas, gniuždymo stipris, ultragarso impulso sklidimo greitis, tankis.
   PubDate: 2022-02-14
   DOI: 10.3846/mla.2022.15188
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Dimensions of BIM in literature: review and analysis

  • Authors: Gintarė Piaseckienė
   Abstract: BIM (Building information modeling) is a process supported by various tools and is widely analyzed all across the world. Still BIM dimensions are not yet clearly classified and analyzed. At this moment, it is agreed to clasifie the main 5 dimensions of BIM. From the 6th onwards there is a wide debate on what each should be. This analysis covers BIM dimensions clarification in science literature adding strengths and weaknesses analysis that has been made for every dimension separately. Article in Lithuanian. BIM dimensijos literatūroje: apžvalga ir analizė Santrauka BIM (angl. Building Information Modelling) yra nagrinėjamas visame pasaulyje, tačiau BIM dimensijos dar iki šiol nėra aiškiai apibrėžtos ir išsamiai išnagrinėtos. Šiuo metu pasaulyje yra priimtas bendras susitarimas tik iki penktos dimensijos, o nuo šeštos dimensijos bendro susitarimo nėra. Tyrimo metu buvo analizuojamos BIM dimensijos literatūros šaltiniuose bei atlikta jų privalumų ir trūkumų analizė. Išanalizuoti privalumai ir trūkumai buvo sugrupuoti pagal BIM dimensijas. Reikšminiai žodžiai: BIM, BIM dimensija, BIM dimensijų privalumai, BIM dimensijų trūkumai.
   PubDate: 2022-02-09
   DOI: 10.3846/mla.2022.16071
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • The results of research pneumatic electromagnetic pulsator combined with
         collector

  • Authors: Petro Yatsunskyi
   Abstract: This article demonstrates the results of experimental research one of the pulsators. Its main difference from others is a pneumatic electromagnetic pulsator in combination with a collector. Therefore, this article describes in detail the process of studying the pulsator. The planned experiment was carried out on by Factorial experiments with multiple factors. The influence of factors (the ripple frequency n, the milk ejection q and the ratio between strokes t/T) on the vacuum pressure in the inter wall chamber of teat cups was studied. The regression equation of the dependence response criterion on factors is modeled. This dependence is demonstrated graphically. Also there is a contour graph which is for more detailed information. Article in English. Pneumatinio elektromagnetinio pulsatoriaus su kolektoriumi tyrimo rezultatai Santrauka Šiame straipsnyje yra pateikti vieno iš pulsatoriaus eksperimentinio tyrimo rezultatai. Esminis išskirtinis šio pulsatoriaus bruožas – kolektoriaus buvimas. Buvo atliktas išsamus faktorinis eksperimentas. Tiriamas tokių faktorių, kaip pulsacijų dažnio n, pieno išskyrimo q ir taktų santykio t/T, poveikis vakuuminiam spaudimui vidinėje melžimo mašinos kameros sienelėje. Buvo suformuluota regresinė lygtis, vaizduojanti faktorių priklausomybės atsako kriterijų. Ši priklausomybė pavaizduota grafiškai. Taip pat yra pridėtas kontūrinis grafikas detalesnei informacijai pademonstruoti. Reikšminiai žodžiai: melžimo mašina, pulsatorius, elektromagnetinis pulsatorius, kolektorius, vakuuminis spaudimas, pulsacijos dažnis, išmesta pieno masė, faktoriai.
   PubDate: 2022-02-01
   DOI: 10.3846/mla.2022.15162
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Research of evaluation significance criteria for BIM structural model
         variants

  • Authors: Tomas Sinkevič
   Abstract: The article analyzes of evaluation criteria for the construction variants of the Building Information Model (BIM). The article analyzes the evaluation criteria of the construction variants of the Building Information Modeling (BIM). Based on the different construction variants of the multistorey building information model, the most important criteria have been identified for the evaluation of BIM technologies in the construction project. A survey questionnaire was created and after interviewing 22 respondents the evaluations of BIM experts were collected. The obtained research data were analyzed with the help of the analytical pairwise comparison method in the hierarchy process. The significance of the criteria and the benefits of the application of BIM technologies were determined with the help of using iterations by the expert pairwise comparison method. Article in Lithuanian. Konstrukcinių BIM modelio variantų vertinimo rodiklių reikšmingumų tyrimas Santrauka Straipsnyje analizuojami statinio informacinio modelio (angl. Building Information Modeling – BIM) konstrukcinių variantų vertinimo rodikliai. Tyrimui atlikti sumodeliuoti skirtingi daugiabučio pastato informacinio modelio konstrukciniai variantai, remiantis jais vertinimui išskirti svarbiausi rodikliai, lemiantys BIM technologijų taikymą statybos projekte. Tyrimui buvo sudaryta apklausos anketa ir apklausus 22 respondentus surinkti BIM ekspertų vertinimai. Gauti tyrimo duomenys išanalizuoti analitiniu hierarchijos procese esančiu porinio palyginimo metodu. Pasitelkus ekspertinio porinio palyginimo metodo iteracijas nustatyti tiriamų rodiklių reikšmingumai BIM technologijų taikymo srityje bei BIM technologijų taikymo nauda. Reikšminiai žodžiai: AHP, BIM, MCDM, daugiakriterių sprendimų priėmimo metodika, porinio palyginimo metodas, konstrukcinio modelio vertinimo rodikliai.
   PubDate: 2022-02-01
   DOI: 10.3846/mla.2022.15805
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Selection of standard construction contracts model and contract purchase
         pricing

  • Authors: Arvydas Vilkonis
   Abstract: The aim of the research is to determine for a contract’s “Design and construction works of Vilnius city wastewater treatment plant” the most suitable variant of the combination of the FIDIC standard construction contract model and the purchase pricing of contract works using the SAW. Based on expert assessments, a matrix of possible solutions is formed by interviewing 8 experts (4 public procurement specialists and 4 civil engineers). Calculations have shown that the most appropriate combination of the FIDIC standard construction contract model and contract purchase pricing is the FIDIC Yellow Book and fixed price pricing. The obtained research results mainly reflect the essence of the FIDIC Yellow Book, assessing the specifics of the contract and the complexity of the planned works. Article in Lithuanian. Standartinių statybos rangos sutarčių modelio ir rangos darbų pirkimo kainodaros parinkimas Santrauka Tyrimo tikslas – SAW metodu nustatyti rangos sutarties „Vilniaus miesto valyklos nuotekų įrenginių projektavimo ir statybos darbai“ FIDIC standartinių statybos rangos sutarčių modelio ir rangos darbų pirkimo kainodaros derinio tinkamiausią variantą. Remiantis ekspertų vertinimais, apklausus 8 ekspertus (4 viešųjų pirkimų specialistus ir 4 statybos inžinierius) sudaroma galimų sprendimų matrica. Atlikus skaičiavimus nustatyta, kad tinkamiausias FIDIC standartinių statybos rangos sutarčių modelio ir rangos darbų pirkimo kainodaros derinys yra FIDIC Geltonoji knyga ir fiksuotos kainos kainodara. Gauti tyrimo rezultatai iš esmės atspinti FIDIC Geltonosios knygos esmę, vertinant rangos sutarties specifiką ir planuojamų darbų sudėtingumą. Reikšminiai žodžiai: rangos sutartis, FIDIC rangos sutarčių modelis, rangos sutarčių kainodaros parinkimas.
   PubDate: 2022-01-25
   DOI: 10.3846/mla.2022.16054
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Influence of local displacements and stresses on combined string structure

  • Authors: Edmundas Beivydas
   Abstract: The article discusses the combined string construction of a single span. 2 load methods are analyzed when the structure is loaded with a distributed load and when the structure is loaded with concentrated loads on the struts. The stresses and displacements caused by such loading methods are given. The effect of prestressing caused by the distributed load and local deflections in the string is discussed in more detail. It is assumed that the additional stresses caused by local displacements under constant load can be treated as prestressing. To confirm the assumption, 2 loading methods are compared: when the structure is loaded with concentrated loads and the string is subjected to additional prestressing; when the structure is subjected to a distributed load without additional prestressing. Article in Lithuanian. Vietinių įlinkių ir įtempių įtaka kombinuotai styginei konstrukcijai Santrauka Straipsnyje aptariama vieno tarpatramio kombinuota styginė konstrukcija. Analizuojami 2 apkrovimo būdai, kai konstrukcija apkraunama paskirstytąja apkrova ir kai konstrukcija apkraunama koncentruotosiomis apkrovomis į statramsčius. Pateikiami tokių apkrovimo būdų sukelti įtempiai ir poslinkiai. Plačiau aptariamas išankstinio įtempimo efektas, kurį sukelia paskirstytoji apkrova ir vietiniai įlinkiai stygoje. Daroma prielaida, kad nuolatinės apkrovos vietinių įlinkių sukelti papildomi įtempiai gali būti traktuojami kaip išankstinis įtempimas. Prielaidai patvirtinti sulyginami 2 apkrovimo būdai: kai konstrukcija apkrauta koncentruotosiomis apkrovomis ir styga yra su papildomu išankstiniu įtempimu; kai konstrukcija apkrauta paskirstytąja apkrova be papildomo išankstinio įtempimo. Reikšminiai žodžiai: tiltai, kabamosios konstrukcijos, kinematiniai poslinkiai, tamprieji poslinkiai, styga, vietiniai įlinkiai, vietiniai įtempiai, išankstinis įtempimas.
   PubDate: 2022-01-20
   DOI: 10.3846/mla.2022.15246
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Connections between steel-concrete composite column and steel beam

  • Authors: Andrej Mudrov
   Abstract: Composite steel-concrete columns of circular cross-section have high strength and stiffness, which theoretically could help to reduce the cost of construction, but their advantages are still widely unexploited. In comparison with other constructions, composite columns account for a diminutive market share. One of the many reasons for this, is the complexity of connections that may require on-site welding, which not only slows down the construction, but also makes it more expensive. With the recent extensive development of blind bolts, new design options for the tube columns emerged. Such bolted joints would eliminate onsite welding and speed up installation. In this review a particular attention is paid to the circular columns, because these columns have the least studied connections. This article reviews the most recent stage in the development of the connections between steel-concrete composite columns and steel beams, as well as provides provisions for using such connections and outlines the directions for further research. Article in Lithuanian. Plieno ir betono kompozitinių kolonų ir plieninių sijų mazgai Santrauka Apskritojo skerspjūvio plieno ir betono kolonos pasižymi dideliu stiprumu ir standumu, tai teoriškai leistų sumažinti medžiagų sąnaudas statybose, bet jų privalumai praktiškai neišnaudojami. Lyginant su kitomis konstrukcijomis, kompozitinės kolonos sudaro nykstamai mažą rinkos dalį. Viena iš daugelio to priežasčių yra mazgų sudėtingumas ir virinimas statybvietėje, kuris lėtina ir brangina statybas. Neseniai rinkoje paplitus akliniesiems varžtams, atsirado naujos mazgų projektavimo galimybės, leidžiančios išvengti virinimo statybvietėje ir pagreitinančios montavimą. Šitame straipsnyje apžvelgiama plieno ir betono kompozitinių kolonų mazgų ir jų jungimo priemonių raida bei šių mazgų pritaikymo praktikoje galimybės. Išskirtinis dėmesys skirtas apskritojo pavidalo kolonoms, nes dėl jų formos šių kolonų mazgai yra mažiausiai tyrinėti. Straipsnyje pateikiama trumpa atliktų tyrimų santrauka ir nubrėžiamos tolimesnių tyrimų kryptys. Reikšminiai žodžiai: kompozitinės kolonos, plienas ir betonas, metalinė sija, mazgai, lenkta plokštelė, apžvalga.
   PubDate: 2022-01-17
   DOI: 10.3846/mla.2022.15213
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Multiple criteria decision making analysis of the Port of Šventoji
         development

  • Authors: Rokas Eitutis
   Abstract: Port of Šventoji is a maritime facility in the settlement of Šventoji, located within the country Lithuania, near the seaside resort town of Palanga. In this paper five Port of Šventoji development alternatives are overviewed using a multi-criteria decisionmaking (MCDM) method. The results will be compared with the ones found in “Port of Šventoji reconstruction feasibility study” (liet. Šventosios jūrų uosto atstatymo galimybių studija). Criteria weights of the analysed alternatives are determined using the entropy method. Alternative analysis is carried out using the TOPSIS multicriteria method. Article in Lithuanian. Šventosios uosto plėtros daugiakriterė analizė Santrauka Šventosios uostas yra hidrotechninis statinys Šventosios gyvenvietėje, Palangos savivaldybėje. Darbe nagrinėjamos penkios Šventosios uosto atstatymo (rekonstrukcijos) alternatyvos. Analizuoti šias alternatyvas taikoma daugiakriterio vertinimo metodika (MCDM). Darbe nustatyta preliminariai geriausia alternatyva, rezultatai palyginti su „Šventosios jūrų uosto atstatymo galimybių studijos“ rezultatais ir pateiktos išvados. Nagrinėtų alternatyvų rodiklių santykiniai reikšmingumai nustatyti entropijos metodu. Alternatyvų vertinimas atliktas TOPSIS metodika. Reikšminiai žodžiai: daugiakriteris sprendimų priėmimo metodas, MCDM, entropija, Šventosios uostas, TOPSIS, alternatyvos.
   PubDate: 2022-01-13
   DOI: 10.3846/mla.2022.15486
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Cracking analysis of precast – in situ reinforced concrete slab with
         plastic void formers

  • Authors: Juozas Masėnas
   Abstract: In this article results of experimental and numerical analysis of precast – in situ reinforced concrete slab with plastic void formers are discussed. Slab is composed of precast and in situ concrete layers. Voids are formed inside the slab using spherical plastic void formers. Slab cracking pattern is determined by numerical analysis. Cracking pattern acquired by numerical analysis is compared to cracking pattern determined by experimental study. Shear stiffness in the bond between precast and in situ concrete layers was specified when numerical model was built. Article in Lithuanian. Surenkamosios monolitinės gelžbetoninės perdangos plokštės su plastikiniais intarpais pleišėjimo analizė Santrauka Straipsnyje yra analizuojami sluoksniuotosios gelžbetoninės plokštės su plastikiniais intarpais eksperimentinių ir skaitmeninių tyrimų rezultatai. Tiriama sluoksniuotoji gelžbetoninė plokštė yra sudaryta iš surenkamojo ir monolitinio gelžbetoninių sluoksnių. Plokštės tūryje su sferinės formos plastikiniais intarpais suformuotos tuštumos. Atliekant sluoksniuotosios plokštės skaitmeninę analizę nustatomas plokštės pleišėjimo charakteris. Skaitmenine analize gautas pleišėjimas yra palyginamas su eksperimentiniu bandymu nustatytu pleišėjimu. Sudarant skaitmeninį modelį buvo vertinamas surenkamojo ir monolitinio betono sluoksnių jungties standumas šlyčiai. Reikšminiai žodžiai: eksperimentiniai bandymai, plastikiniai intarpai, pleišėjimo analizė, plokštės atraminė zona, skaitmeninė analizė, surenkamoji monolitinė gelžbetoninė perdangos plokštė.
   PubDate: 2022-01-11
   DOI: 10.3846/mla.2022.15151
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Developing of sustainable supply chain management indicators in
         construction

  • Authors: Ieva Cataldo
   Abstract: Most of the existing supply chain management methods and systems are being transferred to construction sphere regardless of the specifics of companies in the construction sector. Numerous complex factors such as ecological, social and economic are required for the continuous evaluation in the modern management of construction sector. The provided studies and the research to examine sustainable supply chain management in construction sector from a holistic perspective, concentrating on mostly longterm sustainable decision­making by the construction company rather than being centered only on the supply chain management for construction projects. This paper identifies a list of sustainability indicators for examining the supply chains of construction companies. Those indicators were categorized and assigned to one or a couple groups by reviewing their use in the previous literature agreeing to the reasoning to way better reflect the SSCM principle of their use in construction companies. The use of indicators can help develop strategies for the construction sector for sustainable policy makers and construction company managers. Article in Lithuanian. Tvariosios tiekimo grandinės valdymas statyboje Santrauka Tvarioji statyba ir tvariosios tiekimo grandinės valdymas (TTGV) statyboje pastaruoju metu sulaukia vis didesnio mokslo bendruomenės dėmesio. Naujausi moksliniai tyrimai atskleidžia, kad TTGV taikymas leidžia mažinti aplinkai daromą poveikį, mažinti statybos bendrovių sukeliamą riziką ir didinti įmonių konkurencingumą. Esami požiūriai literatūroje yra dažniausiai orientuoti į projektų tiekimo grandinių valdymą, o ne į ilgalaikį tvarų statybos įmonės sprendimų priėmimą. Taip pat didžioji dalis esamų tiekimo grandinės valdymo metodų ir sistemų perkeliami į statybos sritį neatsižvelgiant į statybos sektoriaus įmonių specifiką, todėl tvariosios tiekimo grandinės procesų valdymo vertinimas statybos sektoriuje ir jo nagrinėjimas yra aktualus ne tik teoriniu ir moksliniu, bet ir praktiniu aspektu. Straipsnyje pateikti tyrimai, skirti nagrinėti tvarųjį tiekimo grandinės valdymą statybų sektoriuje iš holistinės perspektyvos, daugiausia dėmesio skiriant ilgalaikių tvariųjų statybos įmonės sprendimų priėmimui, o ne sutelkiant dėmesį tik į tiekimo grandinės valdymą statybos projektams. Šiame darbe pateikiamas autorės sudarytas tvarumo rodiklių sąrašas, skirtas nagrinėti statybos bendrovių tiekimo grandines. Šie tvarumo rodikliai buvo suskirstyti į kategorijas, priskirti vienai ar porai grupių, peržiūrint jų naudojimą ankstesnėje literatūroje, kad geriau atspindėtų tvariosios tiekimo grandinės valdymo jų naudojimo statybos įmonėse principą. Rodiklių naudojimas gali padėti formuoti tvariąją politiką ir pagerinti statybos sektoriaus bendrovių strategijas. Reikšminiai žodžiai: statyba, tvarumas, tiekimo grandinė, tvarumas statybos sektoriuje, žalioji logistika, tvariosios tiekimo grandinės valdymas.
   PubDate: 2022-01-11
   DOI: 10.3846/mla.2022.15156
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • FEM analysis of energy loss due to wave propagation for micro-particle
         impacting substrate with high velocities

  • Authors: Giedrius Jočbalis
   Abstract: The impact between particles and material surface is a micro-scaled physical phenomenon found in various technological processes and in the study of the mechanical properties of materials. Design of materials with desired properties is a challenging issue for most industries. And especially in aviation one of the most important factors is mass. Recently with the innovations in 3D printing technologies, the importance of this phenomenon has increased. Numerical simulation of multi-particle systems is based on considering binary interactions; therefore, a simplified but as much accurate as possible particle interaction model is required for simulations.
   Particular cases of axisymmetric particle to substrate contact is modelled at select impact velocities and using different layer thicknesses. When modelling the particle impact at high contact velocity, a substrate thickness dependent change in the restitution coefficient was observed. This change happens is due to elastic waves and is important both to coating and 3D printing technologies when building layers of different properties materials. Article in English. Mikrodalelės, smogiančios į pagrindą dideliu greičiu, energijos nuostolio dėl bangų sklidimo BEM analizė Santrauka Smūgis tarp dalelių ir medžiagos paviršiaus yra mikromasto fizikinis reiškinys, aptinkamas įvairiuose technologiniuose procesuose ir tiriant medžiagų mechanines savybes. Norimų savybių medžiagų projektavimas yra sudėtingas uždavinys daugelyje pramonės šakų. Aviacijoje ypač svarbus faktorius yra masė. Pastaruoju metu tobulėjant 3D spausdinimo technologijoms šio reiškinio svarba išauga. Daugiadalelinių sistemų skaitinis modeliavimas pagrįstas dalelių porų sąveikų vertinimu, todėl simuliacijoms reikalingas supaprastintas, bet kuo tikslesnis dalelių sąveikos modelis.
   Šiame darbe nagrinėjami keli dalelių ir pagrindo kontakto atvejai tarp skirtingu greičiu judančios dalelės ir skirtingo storio pagrindo. Modeliuojant dalelės ir pagrindo sąveiką, esant dideliam kontakto greičiui, buvo pastebėtas nuo pagrindo storio priklausomas restitucijos koeficiento pokytis. Šis pokytis atsiranda dėl tampriųjų bangų ir yra svarbus tiek medžiagos padengimo, tiek 3D spausdinimo technologijoms kaupiantis skirtingų savybių medžiagų sluoksniams. Reikšminiai žodžiai: dalelės ir sienos sąveika, pagrindo storis, visiškai tamprus smūgis, didelio greičio kontaktas, normalinis kontaktas, tampriosios bangos, restitucijos koeficientas.
   PubDate: 2022-01-11
   DOI: 10.3846/mla.2022.15178
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Analysis of BIM and MCDM integration in design, manufacturing and
         construction stages

  • Authors: Viačeslav Zigmund
   Abstract: The article analyses the possibilities of synergy between MCDM (Multi Criteria Decision Making) methods and BIM (Building Information Modeling) technologies in order to identify a better integration way and propose a strategy for integrating MCDM and BIM. The two ways of integration were identified after performing literature analysis – the linear one and integrated one. The stages of the integration strategy were discussed and a key strategy for improving the synergy between MCDM and BIM was found. The key strategy intended for masonry veneer and masonry structures in design, manufacture and construction stages to make a decision. Article in Lithuanian. BIM ir MCDM integravimo projektavimo, gamybos ir statybos etapuose analizė Santrauka Straipsnyje analizuojamos daugiakriterių sprendimų priėmimo metodų MCDM (angl. Multi Criteria Decision Making) ir statinio informacinio modeliavimo BIM (angl. Building Information Modeling) technologijų sinergijos galimybės, siekiant nustatyti pranašesnį integravimo būdą ir pasiūlyti MCDM ir BIM integravimo strategiją. Atlikus literatūros analizę, nustatyti du integravimo būdai: tiesinis ir integruotas. Aptarti integravimo strategijos etapai ir nustatyta esminė MCDM ir BIM sinergijos tobulinimo strategija, skirta apdailos mūro ir mūrinių konstrukcijų sprendimams projektavimo, gamybos ir statybos etapuose priimti. Reikšminiai žodžiai: BIM, MCDM, daugiakriterių sprendimų priėmimas, statinio informacinis modeliavimas, MCDM ir BIM integravimas.
   PubDate: 2022-01-11
   DOI: 10.3846/mla.2022.13788
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Analysis of the traffic load–induced stresses of embankment

  • Authors: Mindaugas Zakarka
   Abstract: This article represents traffic loads on the road structure distribution and evaluation of the vertical and horizontal stresses formation in the soil embankment. This evaluation allows to predict the depth and intensity of the propagation of additional stresses resulting from traffic loads. The calculations were performed in accordance with four normative documents applied in Lithuania, which define the loads on the road structure. The obtained results showed that the area to which the load is distributed has the greatest influence on the intensity of stresses and the distance of propagation. The maximum horizontal stress in the embankment was found to be no more than 70 kPa and the maximum stress propagation depth did not exceed 0.9 m. The results can be applied to a triaxial test apparatus to restore horizontal stresses in the embankment. It is recommended to select a lateral pressure from 20 kPa to 70 kPa for tests provided with triaxial test device. The mechanical properties of the soil determined with triaxial test device and recommended lateral pressure would be representative of the test results obtained in the field of embankment. Article in Lithuanian. Grunto sankasos, veikiamos automobilių kelių apkrovomis, įtempių analizė Santrauka Straipsnyje yra apžvelgiamos kelio konstrukcijai tenkančios automobilių apkrovos ir apskaičiuoti vertikalūs ir horizontalūs įtempiai, atsirandantys grunto sankasose. Šie skaičiavimai leidžia prognozuoti nuo automobilių apkrovų atsirandančių papildomų įtempių sklidimo gylį bei intensyvumą. Skaičiavimai atlikti pagal keturis Lietuvoje galiojančius norminius dokumentus, kurie apibrėžia kelio konstrukcijai tenkančias apkrovas. Gauti rezultatai parodė, kad didžiausią įtaką įtempių intensyvumui ir sklidimo atstumui turi plotas, į kurį išskirstyta apkrova. Nustatyta, kad didžiausias horizontalus įtempis, tenkantis grunto sankasai, yra ne didesnis nei 70 kPa, o didžiausias įtempių sklidimo atstumas neviršija 0,9 m. Rezultatus galima pritaikyti atliekant statinius grunto bandymus su triašio slėgio aparatu, kada norima atkurti horizontalius sankasoje vyraujančius įtempius. Rekomenduojama šoninį slėgį parinkti nuo 20 kPa iki 70 kPa. Su šiuo šoniniu slėgiu nustatytos grunto mechaninės savybės būtų reprezentatyvios, taikant gautus bandymų rezultatus sankasų projektavimo srityje. Reikšminiai žodžiai: įtempių analizė, apkrovų parinkimas, grunto sankasa, automobilių keliai, vertikalūs įtempiai, horizontalūs įtempiai.
   PubDate: 2022-01-06
   DOI: 10.3846/mla.2022.15179
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 • Analysis of embankment slope steepness and stability

  • Authors: Tadas Tamošiūnas
   Abstract: This paper describes the stability calculations of the most common road embankments slopes and their results using the modified Bishop method. By searching for the smallest possible effective angle of internal friction of the different slope steepness embankments, the possible different bases of the embankment, the weight of the embankment soil, the load caused by transport and the location of load application (shoulder) were evaluated. Analyzing the obtained calculation results, it was determined that at a slope of 1:2 (26.57°) steepness, to ensure slope stability, the calculated effective internal friction angle of the embankment soil should be φʹd ≥ 28.5°, and at a slope of 1:1.75 (29.74°) steepness – φʹd ≥ 29.8°. When the slope is 2:3 (33.69°) steepness, the stability of the slope cannot be guaranteed. Article in Lithuanian. Grunto sankasos šlaito statumo ir stabilumo analizė Santrauka Šiame straipsnyje aprašyti dažniausiai transporto keliuose pasitaikančių sankasų šlaitų stabilumo skaičiavimai ir jų rezultatai, taikant modifikuotą Bishop metodą. Skaičiavimais nustatyti mažiausi galimi skirtingų šlaitų statumo ir sankasos efektyvieji vidinės trinties kampai įvertinant skirtingus sankasos (pylimo) pagrindus, sankasos grunto tūrinius svorius, transporto sukeliamas apkrovas ir apkrovų pridėjimo vietas (pečius). Analizuojant gautus skaičiavimo rezultatus, nustatyta, kad siekiant užtikrinti šlaito stabilumą šlaitui esant 1:2 (26,57°) statumo, skaičiuotinis sankasos grunto efektyvusis vidinės trinties kampas turėtų būti φʹd ≥ 28,5°, o šlaitui esant 1:1,75 (29,74°) statumo – φʹd ≥ 29,8°. Kai šlaitas yra 2:3 (33,69°) statumo, šlaito stabilumo užtikrinti nepavyksta. Reikšminiai žodžiai: šlaito stabilumas, šlaito statumas, grunto sankasa, automobilių keliai, transporto apkrovos, modifikuotas Bishop metodas, vidinės trinties kampas.
   PubDate: 2022-01-06
   DOI: 10.3846/mla.2022.15191
   Issue No: Vol. 14 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.197.108.169
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-