A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> ARCHITECTURE (Total: 219 journals)
We no longer collect new content from this publisher because the publisher has forbidden systematic access to its RSS feeds.
Similar Journals
Journal Cover
 • Дослідження залежності утворення
         зварювального аерозолю під час
         електродугового зварювання з
         використанням електродів з основним,
         рутиловим та рутилово-целюлозним
         покриттям

  • Authors: V. V. Berezutskyi, I. I. Hondak
   Pages: 10 - 28
   Abstract: Постановка проблеми. Електродугове зварювання характеризується значною кількістю шкідливих та небезпечних виробничих факторів, що спричинюють розвиток професійних захворювань зварювальника, тому створення безпечних умов праці − найважливіше завдання будь-якого виробництва. Безпека зварювальних робіт цілком залежить від рівня професійної майстерності, знань і умінь виконання їх зварником. Мета статі – дослідити режими роботи електрозварювального апарата і визначити найменш небезпечні з них з точки зору виділення зварювального аерозолю залежно від струму і часу процесу зварювання для трьох основних груп електродів, які застосовуються в технологіях зварювання. Висновки. Наведено аналіз результатів дослідження на ділянці зварювання з використанням електродів із різним типом покриття. Проаналізовано шкідливі чинники, які виникають під час застосування різного виду зварювальних технологій. Досліджено зміни концентрацій зварювального...
   DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.241120.10.694
    
 • Дослідження регламентованих
         радіаційних параметрів на житловому
         масиві перемога-6 м. Дніпро

  • Authors: A. S. Belikov, R. B. Papirnyk, O. V. Pylypenko, K. A. Rybalka
   Pages: 38 - 45
   Abstract: Постановка проблеми. Радіоактивність будівельних матеріалів та виробів визначається вмістом природних радіонуклідів (ПРН) трьох домінуючих хімічних елементів (238U, 232Th, 40К) у конструктивних елементах будівель. Саме ці радіонукліди визначають сумарну дозу опромінення людини в наших оселях. Основними будівельними конструкціями, що використовувались для забудови багатьох спальних районів м. Дніпро, були важкі бетони, що становили 70…85 % загального обсягу продукції будівельної індустрії області. В останні 20 років тенденції будівельного виробництва, як в Україні, так і в м. Дніпро були переглянуті. Сучасні будівельні організації намагаються будувати не менше 16 поверхів із використанням так званої каркасної монолітної будови із ніздрюватих бетонів із заповненням отворів та подальшим утепленням або лицюванням фасадів. Один з найчисленніших за кількістю жителів – житловий масив Перемога і, зокрема, ж/м Перемога-6, де можна знайти цивільні, громадські, офісні, ад&#...
   DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.241120.38.696
    
 • Обґрунтування супроводу містобудівних
         проектів комплексом наукових
         досліджень екологічного стану
         земельних відводів під забудову

  • Authors: S. V. Biehichev, H. S. Ishutina
   Pages: 46 - 53
   Abstract: Постановка проблеми. Сучасні містобудівні проекти увиборі місць під житлову забудову передбачають комплекс факторів, таких як транспортна доступність, наявність або відсутність поблизу місця будівництва лікарень, аптек, магазинів та інших соціально-важливих об'єктів, місцеві природні умови (кліматичні, гідрологічні, інженерно-геологічні, рельєф тощо), не беручи до уваги не менш важливий екологічний фактор – стан техногенного забруднення території. Прийняття в 2017 році Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (ОВД) замість екологічної експертизи, що існувала раніше, сприяє більш ретельному екодослідженню. Отримані дані досліджень дозволять виділити на території міст техногенно-забруднені ділянки, яких слід уникати під час відведення земельних ділянок під забудову. Мета статті – формування поняття необхідності науково-обґрунтованого еколого-геодезичного забезпечення містобудівних проектів, яке враховує екологічний фактор у виборі місць під житлову забудо...
   DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.241120.46.697
    
 • Оцінка ризику термічного ураження у
         випадку аварійного горіння

  • Authors: M. M. Biliaiev, O. V. Berlov, V. V. Biliaieva, L. A. Cherednychenko
   Pages: 54 - 60
   Abstract: Постановка проблеми.Розглядається задача оцінювання ризику термічного ураження людей під час пожежі на залізничному транспорті. Ставиться задача визначення температурних полів під час пожежі та прогнозування на базі цієї інформації ризику термічного ураження людей. Мета роботи – розробка числової моделі для оцінювання ризику термічного ураження людей. Методика. Для моделювання процесу теплового забруднення атмосферного повітря використано двовимірне рівняння енергії. Поле швидкості повітряного потоку розраховується на базі гідродинамічної моделі безвихрових течій ідеальної рідини. Для числового інтегрування цього рівняння застосовується метод Річардсона. Для числового інтегрування рівняння енергії здійснюється розщеплення цього рівняння на два диференціальні рівняння. Перше рівняння описує поширення температури внаслідок руху повітряних мас. Друге рівняння описує поширення температури внаслідок теплопровідності. Для числового інтегр&#...
   DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.241120.54.698
    
 • Сучасний стан державної системи
         нормативного регулювання в галузі
         хімічної безпеки

  • Authors: S. M. Garmash, M. M. Plis, V. A. Gerasimenko, D. B. Shatalin
   Pages: 61 - 68
   Abstract: Постановка проблеми. Хімічні речовини та промислові відходи негативно впливають на здоров’я людей та навколишнє середовище.Наразі основна проблема на хімічно небезпечних об‘єктах – своєчасно надавати відповідним органам інформацію про забруднення навколишнього середовища небезпечними хімічними речовинами для прийняття рішень щодо реагування на надзвичайні ситуації.Мета роботи – вивчення сучасного стану хімічно небезпечних об’єктів України, сучасних ЄС і законопроектів України з метою поліпшення державного регулювання обігу хімічної продукції та забезпечення її безпечного використання або використання з мінімальними ризиками для здоров’я людини та довкілля. Висновки. Підприємства хімічного комплексу являють собою потенційну небезпеку для життя, здоров’я людей та екобіосистеми, особливо у надзвичайних ситуаціях, спричинених викидом хімічно небезпечних речовин із можливим комплексом уражуючих впливів (вибухи, пожежі, токсичні ураження...
   DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.241120.61.699
    
 • Забезпечення пожежної безпеки в
         резервуарних парках зберігання нафти та
         нафтопродуктів

  • Authors: E. M. Gulida, Ya. Ya. Kozak
   Pages: 69 - 75
   Abstract: Постановка проблеми. Проектування резервуарних парків, забезпечення їх протипожежним захистом та дій пожежно-рятувальних підрозділів під час ліквідації пожеж або надзвичайних ситуацій на об’єктах регламентуються цілою низкою нормативних документів, проте, незважаючи на суворі протипожежні заходи на кількість пожеж у парках зберігання нафти та нафтопродуктів за останні десятки років залишається великою. Мета дослідження – розробити на основі модернізації існуючої системи протипожежного захисту резервуарних парків методологію автоматизованої системи подачі води для охолодження резервуарів та утворення за допомогою піногенератора на поверхні палаючої рідини вогнестійкої самозатяжної плівки для гасіння пожежі. Висновок. Запропонована система підшарового пожежогасіння забезпечує оперативне гасіння вогню шляхом утворення на поверхні нафтопродукту вогнестійкої самозатяжної плівки за рахунок спливання у верхню частину маленьких бу...
   DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.241120.69.700
    
 • Розробка процедури керування ризиками
         небезпек та можливостей під час
         виконання робіт на висоті у будівельній
         галузі

  • Authors: O. M. Hunchenko
   Pages: 76 - 86
   Abstract: Постановка проблеми. З прийняттям у 2018 році міжнародного стандарту ISO 45001, який планується ввести в законодавче поле України з 2021 року, все більшої актуальності набувають питання впровадження процедури керування ризиками небезпек для життя, здоров’я та працездатності персоналу під час виконання професійних обов’язків або дій в інтересах підприємства. Будь-яке виробниче середовище, в якому реалізована система, складові якої – це людина та технологічне обладнання, генерує небезпеки, які мають імовірність реалізуватись в інцидент, небезпечну подію чи аварію з певними миттєвими та/або віддаленими наслідками. Обґрунтовано постає питання, пов’язане зі зменшенням міри небезпеки, − ризику, що характеризує певну виробничу діяльність. Мета статті – аналіз методології керування ризиками та можливостями у сфері охорони здоров’я і безпеки праці й створення відповідної документованої процедури відповідно до сучасного міжнародного та державного законодавства. Висновок. Запр ...
   DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.241120.76.701
    
 • Аналіз надійності працівника з
         інвалідністю за критеріями обмежень
         життєдіяльності

  • Authors: K. V. Danova, M. V. Khvorost, V. V. Malysheva
   Pages: 87 - 94
   Abstract: Постановка проблеми. Актуальність проблеми аналізу надійності працівників із стійкими функціональними змінами у стані здоров’я зумовлена тенденцією до зростання чисельності осіб із хронічними захворюваннями та травмами в усьому світі. Приділення уваги питанню організації трудової зайнятості цієї категорії населення підкреслює прагнення нашої країни до вирішення соціально-економічних питань, важливих у контексті європейської інтеграції. Можливе зростання рівня виробничого травматизму, професійної захворюваності, а також необхідність капіталовкладень на впровадження заходів з адаптації робочого місця відповідно до можливостей працівника становлять основні перепони на шляху до ефективного працевлаштування осіб з інвалідністю. Зростання актуальності вирішення питання забезпечення безпеки на таких робочих місцях пов’язане з тим, що під час здійснення професійної діяльності працівником з інвалідністю апріорі присутня певна невідповідність псих...
   DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.241120.87.702
    
 • Аналіз професійних ризиків під час
         реконструкції інженерних мереж

  • Authors: L. M. Didenko, H. O. Klymenko, E. V. Bogush, O. S. Babych
   Pages: 95 - 103
   Abstract: Постановка проблеми. Професійні ризики під час виконання робіт із реконструкції інженерних мереж, що проводяться, як правило, в стиснених умовах міської житлової, адміністративної, культурної та промислової забудови, вивчені ще не повністю. Тому для створення безпечних умов праці під час реконструкції інженерних мереж необхідно, як один з етапів, виконати комплексний аналіз професійних небезпек та ризиків, що супроводжують технологічні процеси реконструкції. Мета статті − визначення професійного ризику персоналу, зайнятого в роботах із реконструкції інженерних мереж. Висновки.1. Дослідження показали, що за останні роки обсяги будівельних робіт невпинно збільшуються, при цьому обсяги виконання будівельних робіт на інженерних спорудах складають приблизно 51 % від загальних обсягів будівельних робіт. 2. Кількість нещасних випадків на виробництві дещо знизилась і перебуває майже в сталому стані з 2014 року. При цьому, кількість нещасних випадків зі смертельним наслідко...
   DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.241120.95.703
    
 • Вплив підвищення температури та
         забруднення атмосферного повітря
         міського середовища внаслідок
         кліматичних змін на здоров’я
         працівників соціальної інфраструктури

  • Authors: A. V. Kovaliova, M. V. Kravchenko, I. V. Klimova
   Pages: 104 - 110
   Abstract: Постановка проблеми. Розглядається одне з ключових питань безпеки людей, які працюють просто неба – підвищення забруднення атмосферного повітря в умовах глобальних кліматичних змін. На основі аналізу моніторингових даних стаціонарних постів спостережень в м. Київі за станом атмосферного повітря показано позитивну динаміку за основними компонентами – забруднювачами атмосферного повітря протягом останніх років та їх тісний кореляційний зв’язок із температурними умовами. Розрахунок неканцерогенного ризику на здоров’я працівників показав значний рівень, що потребує для виробничих умов динамічного контролю та вирішення питання про заходи управління ризиком. Ризик-орієнтовний підхід дозволяє провестиідентифікацію не лише наявності речовини та її концентрації, а також ймовірністі і ступеня її впливу на людину за даної експозиції. Мета статті – аналіз впливу підвищення температури та забруднення атмосферного повітря міського середовища внаслідок кліма...
   DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.241120.104.704
    
 • Роль та рівень надійності системи
         захисного вимкнення напруги у зниженні
         ризику електротравмування людей

  • Authors: V. P. Kolosyuk, V. M. Chebenko, A. V. Kolosyuk, Yu. M. Bredun
   Pages: 111 - 118
   Abstract: Постановка проблеми.Захисне вимкнення електроенергії застосовується як засіб безпеки в електроустановках. Завдяки вимкненню напруги за достатньо короткийчас людина, що випадково попала під напругу, знеструмлюється і, як показує досвід, залишається живою, не отримуючи небезпечних ушкоджень [1]. Захисне вимкнення здійснюється апаратурою захисту від витоків струму, яка регламентується Правилами безпеки вугільних шахт та правилами безпеки інших галузей, що ведуть підземні роботи і застосовують систему електропостачання з ізольованою нейтраллю. Але апаратура може не діяти у результаті відмови її конструктивнихелементів, особливо елементів електричної схеми, тобто недостатньої надійності приладів. Практичний досвід свідчить, що всі смертельні випадки ураження струмом , які щорічно відбуваються у шахтах, виникають за недіючої системи захисного вимкнення, але в літературних джерелах ці питання та роль надійності висвітлені недостатньо. Мета статт...
   DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.241120.111.705
    
 • Вибір раціонального варіанта
         влаштування зовнішнього контуру
         теплового насоса

  • Authors: A. M. Kuzmenko, K. B. Dikarev, Yev. S. Shekhorkina, M. P. Yablonska
   Pages: 119 - 126
   Abstract: Постановка проблеми. Використання поновлюваних джерел енергії світова спільнота розглядає як один із найбільш перспективних шляхів вирішення зростаючих проблем енергозабезпечення. Наявність невичерпної ресурсної бази та екологічна чистота поновлюваних джерел енергії – визначальні їх переваги. Зважаючи на значний потенціал поновлюваних джерел енергії в Україні, який багаторазово перевищує прогнозовані рівні споживання теплової енергії, то виведення альтернативних джерел енергії на економічно ефективний рівень та розширення сфер використання постають найактуальнішим питанням сьогодення. Мета роботи – поглиблене вивчення альтернативних джерел енергії та методів ефективного використання енергоресурсів із подальшим вибором раціональної технології влаштування системи теплозабезпечення житлового будинку на основі геотермальних джерел енергії. Аналіз останніх досліджень.За даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕ&...
   DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.241120.119.706
    
 • Дослідження евакуаційних заходів під
         час пожежі

  • Authors: N. B. Mitina, N. V. Malinovska, L. O. Vorobiova, D. B. Shatalin
   Pages: 127 - 132
   Abstract: Постановка проблеми. Пожежі – найбільш поширені причини надзвичайних ситуацій на об'єктах із масовим перебуванням людей. Тому актуальною бачиться необхідність упровадження нових засобів і способів забезпечення пожежної безпеки, спрямованих на збереження життя і здоров'я людей під час можливих пожеж у будівлях.Мета статті – аналіз евакуаційних заходів під час пожежі в навчальних закладах та визначення шляхів їх оптимізації. Методика. Теоретичні та розрахункі методи дослідження, нормативно-правові документи. Результати. Теоретично визначено, що зростання небезпечних факторів пожежі до значень, здатних заподіяти шкоду життю і здоров’ю людей, відбувається лічені хвилини. Основними причинами смерті під час пожеж стають отруєння токсичними продуктами горіння – 67 %, вплив високої температури – 23 %, задуха в разі зниженої концентрації кисню під час пожежі – 10 %. Установлено, що проблема зменшення часу евакуації під час пожеж в Україні вирішується прове...
   DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.241120.127.707
    
 • Проблеми та шляхи поліпшення
         екологічної безпеки в Україні

  • Authors: Y. B. Samoseenko, M. M. Nalisko, O. A. Tymoshenko, V. M. Сherneta
   Pages: 133 - 138
   Abstract: Постановка проблеми. Одну з найважливіших проблем існування людини на Землі становить проблема екологічної безпеки. За своєю природою вона не може бути віднесена тільки до сфери природознавства або до сфери суспільствознавства, оскільки охоплює складний комплекс взаємозв’язків людини та природи. Так, в Україні розвиток суспільства, стан економічних та соціальних відносин напряму залежить від якості та розмірів доступних до використання ресурсів навколишнього природного середовища, що свідчить про зрощення ресурсно-екологічних загроз. Проблеми довкілля являють собою органічне переплетення економічних, політичних, правових, етичних, а також наукових і технологічних компонентів. Уся діяльність людей, у тому числі й наукова, спрямована на те, щоб найповніше розкрити таємниці природи, приборкати і підпорядкувати її задоволенню своїх різноманітних і постійно зростаючих потреб. Мета статті −оцінити місце загроз людського фактора і їх результат у системі екологіч&...
   DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.241120.133.708
    
 • Вплив дистанційних занять із фітнесу в
         період карантину на фізичний стан
         студенток закладу вищої освіти
         технічного профілю

  • Authors: S. V. Solohubova, V. M. Shyyan, O. G. Lakhno, I. A. Shvets, D. D. Hirkina
   Pages: 139 - 147
   Abstract: Актуальність дослідження засобів, що сприяють збереженню та поліпшенню фізичного стану студентів ДВНЗ ПДАБА під час карантину в період пандемії в умовах дистанційного навчання, зумовлена негативним впливом тимчасового обмеження рухової діяльності під час самоізоляції на фізичний стан студентів та імовірністю подовження карантину на наступний навчальний рік. Мета роботи: дослідити вплив дистанційних занять із фітнесу на фізичний стан студенток ПДАБА в період тимчасового обмеження рухової діяльності у березні – травні 2020 року під час карантину, пов'язаного з пандемією
   COVID-19. Завдання:вивчити та узагальнити знання та досвід із проблеми тимчасового обмеження рухової діяльності; розробити комплекс практичних дистанційних занять, спрямований на профілактику погіршення фізичного стану у зв'язку з тимчасовим обмеженням рухової діяльності у період карантину та визначити його ефективність. Висновки.Проведене дослідження показало, що обмеження...
   DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.241120.139.709
    
 • До питання розроблення засобів
         контролю, випробування теплозахисних
         матеріалів для захисту працівників ДСНС
         України

  • Authors: V. A. Shalomov, Ye. E. Strezhekurov, S. Yu. Ragimov, V. I. Prikhodchenko
   Pages: 148 - 155
   Abstract: Постановка проблеми. Наразі необхідне розроблення засобів контролю, випробування теплозахисних матеріалів, які використовуються для виготовлення засобів індивідуального захисту, як існуючих, так і на стадії створення нових. Теплозахисні матеріали для спеціального одягу повинні проходити випробування за номенклатурою показників якості. Ми розглянули найважливіші, пов'язані із впливом високоінтенсивного теплового випромінювання і високої температури. Результати. Запропоновано розв’язок наближеного значення області існування методу випробування. В основу методу покладено два способи. Попередній: у рамці затискається зразок для випробовування і поблизу його поверхні проводиться електрозварювання. Краплі розплавленого металу потрапляють на поверхню зразка і залишають сліди у вигляді пропалів, прилиплих частинок. Досліджуються глибина пропалу, ступінь липкості тощо. Нині застосовується більш прогресивний метод − метод розплавлення зварювального еле&#...
   DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.241120.148.710
    
 • Метод оцінювання
         напружено-деформованого стану
         деревозалізобетонної конструкції
         складеного перерізу

  • Authors: S. Yev. Shekhorkina
   Pages: 156 - 161
   Abstract: Постановка проблеми. Застосування дерев'яних конструкцій часто обмежується розмірами пиломатеріалів, недостатньою несучою здатністю і жорсткістю елементів. Для подолання цих обмежень в сучасному будівництві застосовуються гібридні конструкції, в яких раціонально використовуються матеріали з різними характеристиками. На сьогоднішній день існуючі методики не враховують особливості діаграм деформування матеріалів конструкції (деревини та залізобетону). Мета статті − вдосконалення методів розрахунку деревозалізобетонних конструкцій з урахуванням залежностей «напруження − деформації» матеріалів та ступеня спільної роботи. Висновки. Запропоновано чисельно-аналітичний метод оцінки напружено-деформованого стану деревозалізобетонної конструкції складеного перерізу з урахуванням діаграм деформування матеріалів і з'єднань, а також ступеня спільної роботи. Розглядається конструкція, що складається з двох компонентів (залізобетонної плити та деl...
   DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.241120.156.711
    
 • Безпечна організація робіт під час
         демонтажів підкранових балок в умовах
         діючих цехів з урахуванням
         ризик-орієнтованого підходу

  • Authors: A. S. Belikov, O. V. Matukhno, A. V. Sybir
   Pages: 237 - 237
   Abstract: Постановка проблеми. Розв’язується важлива прикладна задача із забезпечення безпеки праці під час будівельно-монтажних робіт в умовах діючих підприємств. Мета статті – визначення вимог до безпечної організації робіт під час демонтажу підкранових конструкцій в умовах діючих виробництв.
   Об’єкт дослідження: проектно-технічна документація з демонтажу підкранових балок в умовах діючого цеху. Предмет дослідження: безпечна організація будівельно-монтажних робіт в умовах діючого виробництва. Капітальні і поточні ремонти устаткування повинні проводитися за розробленими і затвердженими проєктами організації робіт. У цих проєктах повинні вказуватися заходи щодо гарантування безпечних умов праці на кожний ремонт. Ремонтно-технологічна документація повинна містити: технологічні карти, технологічні записки, технологічні схеми (етапи ремонту), графіки виконання робіт, альбоми пристосувань, інструменту, що буде застосований; засоби підмощування, альбоми ...
   DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.241120.29.695
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.239.9.151
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> ARCHITECTURE (Total: 219 journals)
We no longer collect new content from this publisher because the publisher has forbidden systematic access to its RSS feeds.
Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.239.9.151
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-