A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> MILITARY (Total: 106 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Wiedza Obronna
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0209-0031 - ISSN (Online) 2658-0829
Published by Towarzystwo Wiedzy Obronnej Homepage  [1 journal]
 • TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA MILITARNEGO
         RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. CZYNNIKI BEZPIECZEŃSTWA MILITARNEGO POLSKI.
         WOJNA W UKRAINIE.

  • Authors: Dariusz Majchrzak
   Abstract: Bezpieczeństwo militarne jest to zdolność do zapewnienia pierwotnych interesów narodowych państwa, realizacji jego celów politycznych oraz zapewnienia własnym instytucjom oraz obywatelom zamieszkującym w jego granicach niepodległości, suwerenności, możliwości stanowienia, a także rozwiązywania własnych problemów przy wykorzystaniu istniejącego systemu politycznego.  Zdolność ta najczęściej będzie miała charakter siły militarnej i zawsze będzie zwrócona przeciw agresji militarnej potencjalnego czynnika zewnętrznego. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie militarnym to nie ma bezpieczeństwa bez potencjalnego zagrożenia. No więc jeżeli mówimy o zagrożeniu militarnym to należy je również tutaj w jakiś sposób zdefiniować. Generalnie możemy wskazać, że zagrożenie to jest oczywiście prawdopodobieństwo bądź zaistnienie negatywnych zjawisk, które wpływają na dany podmiot w sposób negatywny, co w konsekwencji skutkuje zachwianiem jego funkcjonowania i niemożnością realizacji swoich ustawowych, zasadniczych misyjnych celów. Aby można było rozważać zagadnienia w ujęciu bezpieczeństwa militarnego istnieje konieczność spełnienia przynajmniej dwóch warunków. Przede wszystkim to zagrożenie musi być, skierowane przeciwko kluczowym interesom państwa, czyli mówimy tutaj o tych interesach, które uderzają bezpośrednio w cele polityczne, w takie interesy, które są związane z istnieniem danego państwa z jego niepodległością, suwerennością i integralnością terytorialną. Drugi warunek - to jest użycie sił zbrojnych. Użycie sił zbrojnych –agresora lub własnych. Dla praktycznego określenia czynników wpływających na bezpieczeństwo militarne autor analizuje pojęcie zagrożenia militarnego, bezpieczeństwa militarnego oraz wskazuje na potrzebę reorganizacji zarządzania w przypadku militarnej sytuacji kryzysowej. W dalszej kolejności analizowane są wybrane czynniki i ich sił wpływ na bezpieczeństwo militarne. Pod uwagę brane są takie wartości jak wola polityczna wdrażania strategii, kultura strategiczna, otoczenie zewnętrzne, polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne oraz wpływ konfliktów militarnych, ze szczególnym uwzględnieniem wojny w Ukrainie. Wyniki badań pozwalają wskazywać na kierunki działań, jakie powinny być podejmowane przez organy władzy publicznej dla zapewnienia bezpieczeństwa militarnego Polski. Materiał może być również wykorzystywany jako zbiór tez i założeń w prowadzeniu dalszych badań mających na celu ocenę bezpieczeństwa militarnego.
   PubDate: 2023-03-01
   DOI: 10.34752/2023-a282
   Issue No: Vol. 282, No. 1 (2023)
    
 • BITWA O PORT LOTNICZY HOSTOMEL. KLUCZOWY MOMENT WOJNY WOSYJSKO –
         UKRAIŃSKIEJ

  • Authors: Tomasz Wójtowicz
   Abstract: Niniejszy artykuł opisuje bitwę o port lotniczy Hostomel w czasie wojny rosyjsko – ukraińskiej 2022 roku. W pracy przedstawiona została rosyjska strategia zdobycia portu lotniczego i stolicy państwa Kijowa, miejsce prowadzenia walk, ukraińskie i rosyjskie jednostki wojskowe oraz przyczyny rosyjskiej porażki. W czasie badań właściwych korzystano z opracowań i artykułów, jakie ukazały się na łamach Defence24, PISM, Daily Mail, Wall Street Journal, Georgian Foundation for Strategic and International Studies, dokumentach U.S. Army War College, U.S. Army Command and General Staff College, Congressional Research Service, Center for Strategic & International Studies. Szczególnie użytecznym źródłem wiedzy były portale zajmujące się białym wywiadem, monitorujące przebieg wojny rosyjsko – ukraińskiej – Oryx, Aberfoyle Internetional Security, czy The Fivecoat Consulting Group oraz strony internetowe i portale społecznościowe ukraińskich instytucji wojskowych – Sztabu Generalnego oraz Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Narodowej. Zdaniem autora bitwa o port lotniczy Hostomel była jednym z najistotniejszych momentów pierwszej fazy wojny rosyjsko – ukraińskiej. Fazy, w której zasadniczym celem Rosji była anihilacja sił zbrojnych Ukrainy, odsunięcie od władzy rządu oraz prezydenta, jak również zajęcie południowej i wschodniej części kraju aż po rzekę Dniepr. Zniszczenie rosyjskich oddziałów kawalerii powietrznej szturmujących port lotniczy uniemożliwiło wykorzystanie go, jako bazy logistycznej i zaopatrywanie wojsk zmechanizowanych rozwijających następnie natarcie na Kijów. Ponadto zwycięstwo pod Hostomelem otwierało pasmo ukraińskich zwycięstwo, do jakich doszło później w bitwie o Buczę, Irpień, czy w bitwie pod Browarami. 
   PubDate: 2023-03-01
   DOI: 10.34752/2023-b282
   Issue No: Vol. 282, No. 1 (2023)
    
 • ROSYJSKA WOJNA HYBRYDOWA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH NA
         PRZYKŁADZIE PORTALU FACEBOOK

  • Authors: Mateusz Kamionka
   Abstract: Społeczeństwa Europy (szczególnie młodzież) od dłuższego czasu stały się ofiarą wojny hybrydowej jaka została nieoficjalnie wypowiedziana im przez Federację Rosyjską. Szczególnie ważne jest to obecnie, gdy dziewiąty miesiąc trwa totalna wojna między Ukrainą a Rosją. To właśnie rządy krajów zachodnich z poparciem ich społeczeństw wspierają Ukraińców. W artykule autor pragnie przybliżyć mechanizm narracji propagandowej, jaki uwidacznia się w Internecie na przykładzie portalu społecznościowego Facebook. Analiza postów pomoże określić główne narracje propagandowe oraz pokaże sposób, w  jaki wpływa na użytkowników wirtualnej rzeczywistości. Wyniki mogą potwierdzić tezy związane z zewnętrznym wpływem na kolektywną świadomość Europejczyków, a przy tym analiza jest istotnym wstępem do przyszłych szerszych badań.
   PubDate: 2023-03-01
   DOI: 10.34752/2023-c282
   Issue No: Vol. 282, No. 1 (2023)
    
 • ZNACZENIE WSPARCIA PAŃSTW ZACHODNICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH DLA
         PRZEBIEGU WOJNY W UKRAINIE

  • Authors: Piotr Pacek
   Abstract: Artykuł stanowi próbę przedstawienia znaczenia wsparcia udzielanego Ukrainie przez państwa zachodnie i organizacje międzynarodowe na przebieg konfliktu zbrojnego Rosji z Ukrainą w 2022 roku. By ukazać szerszy kontekst dotyczący procesu przedstawiona jest także chronologia wojny ukraińsko-rosyjskiej, zaczynając od zajęcia Krymu, poprzez separację Donbasu, początek inwazji i etap kijowski, wojnę pozycyjną, a kończąc na kontrofensywach charkowskiej i chersońskiej. W dalszej części przeanalizowana została pomoc Zachodu udzielana Ukrainie, ze wskazaniem państw, które pomogły najwięcej, w kategoriach pomocy wojskowej, humanitarnej, ekonomicznej, politycznej, ale także wsparcia uchodźców. Autorzy wysuwają tezę, że dla wielu podmiotów polityki międzynarodowej, w tym Unii Europejskiej, obecny konflikt można uznać za historyczny, gdyż po raz pierwszy w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa zdecydowano się przekazać walczącej stronie śmiercionośną broń. Artykuł wskazuje ponadto, że choć wśród państw NATO zdecydowana większość opowiada się za wsparciem Ukrainy, to nie ma jednomyślności na temat ilości i jakości tej pomocy, co w przyszłości może doprowadzić do pewnych konfliktów wewnątrz sojuszu. Podkreślona zostaje również powszechna zgodność ekspertów obu stron konfliktu wskazujących, że bez wsparcia Zachodu Ukraina miałaby niewielkie szanse na zwycięstwo, a Rosja posiadałaby znaczną przewagę.  
   PubDate: 2023-03-01
   DOI: 10.34752/2023-d282
   Issue No: Vol. 282, No. 1 (2023)
    
 • RFN WOBEC IMPERIALNEJ POLITYKI FEDERACJI ROSYJSKIEJ. ŹRÓDŁA
         I PERSPEKTYWY

  • Authors: Roman Kochnowski
   Abstract: Polityka niemiecka wobec Rosji (a wcześniej ZSRR) zdominowała wymiana gospodarcza zapewniająca stronie niemieckiej dostęp do tanich surowców, co pozwalało na utrzymanie konkurencyjności niemieckiej ekonomiki. W obliczu narastającej presji polityki rosyjskiej na sąsiadów niemieccy politycy nie tylko wykazywali się tolerancją wobec tej postawy, co wręcz usprawiedliwiali politykę Kremla. Nawet otwarta agresja Rosji na Ukraine nie zmieniła zasadniczo tej postawy co stawia pod znakiem zapytania sojuszniczą wiarygodność RFN w NATO.
   PubDate: 2023-03-01
   DOI: 10.34752/2023-e282
   Issue No: Vol. 282, No. 1 (2023)
    
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ TEORII I
         PRAKTYKI PROBLEMU

  • Authors: Waldemar Kitler
   Abstract: Naturalną cechą instytucji państwa jest to, iż wyposażone w atrybuty władzy zwierzchniej otacza opieką dobra chronione w ramach swej zewnętrznej i wewnętrznej aktywności na różnych płaszczyznach, w tym m.in. gospodarczej, militarnej, społecznej, kulturowej i porządkowej. Dotyczy to zarówno jego suwerenności i interesów na arenie międzynarodowej, jak i wszelkich spraw na arenie wewnętrznej. Aktywność demokratycznego państwa prawnego obejmuje zagadnienia bezpieczeństwa narodowego, czyli wolności od wszelkich wyzwań i zagrożeń godzących w interesy państwa jako instytucji politycznej, społecznej, terytorialnej i przymusowej oraz interesy ogółu narodu, grup społecznych i poszczególnych jednostek. Znaczna część tych interesów dotyczy areny wewnętrznej państwa, która obejmuje m.in. zapewnienie bezpieczeństwa i porządku wewnętrznego, wymuszanie przestrzegania panującego porządku prawnego, zapewniania minimum egzystencji obywatelom, ochrony ich życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego. Tradycyjnie bezpieczeństwo wewnętrzne pojmowane jest jako ogół działań na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom wewnątrz państwa, i tylko w trzech domenach, tj. bezpieczeństwa ustrojowego, publicznego (lub porządku publicznego) i powszechnego. Autor stoi na stanowisku, iż współcześnie pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego należy postrzegać szerzej. Wynika to z faktu, iż demokratyczne państwo prawne ochrania nie tylko panującą władzę, lecz przede wszystkim całą grupę państwową, jak i różne grupy społeczne i poszczególnych obywateli. Owa troska o bezpieczeństwo to nie tylko ochrona panującego porządku prawnego i grupy władczej. To także działanie na rzecz tworzenia warunków bezpiecznego bytu i rozwoju całego społeczeństwa (narodu) i jego poszczególnych części. To ocalanie ich życia i zdrowia, zapewnianie niezbędnych warunków godnego funkcjonowania i wsparcie na różnych etapach i w różnych dziedzinach ich aktywności. Na koniec wreszcie warto mieć na względzie, iż w bezpieczeństwie wewnętrznym chodzi nie tylko o zabezpieczenie przed czynnikami wewnętrznymi. To również ochrona cennych dóbr na arenie wewnętrznej przed zagrożeniami zewnętrznymi, których sprawcami mogą być podmioty zewnętrzne, państwowe i pozapaństwowe. Pod uwagę musi być też brana ochrona przed skutkami wydarzeń zewnętrznych, pośrednio oddziałujących na niemal wszystkie aspekty wewnętrznego funkcjonowania państwa. Niniejszy artykuł jest przeglądem różnych stanowisk i poglądów na temat bezpieczeństwa wewnętrznego RP oraz próbą autorskiego ujęcia przedmiotowej problematyki.
   PubDate: 2023-03-01
   DOI: 10.34752/2023-f282
   Issue No: Vol. 282, No. 1 (2023)
    
 • NEGOTIATION AS A DETERMINANT OF EDUCATIONAL EFFICIENCY AND THE WORK OF THE
         SAFETY MANAGER

  • Authors: Marian Kopczewski, Leszek Elak, Julia Nowicka
   Abstract: The aim of the didactic and educational activity of every university, especially the military one, is to prepare the graduate intellectually and professionally to live in society. When creating educational programs in a specific field of knowledge or subject of education, it is assumed that their implementation will ensure that the teachers acquire the necessary minimum of required competences. In such a case, the authors of didactic programs always have a number of doubts or dilemmas such as: To what extent do the assumed competences correlate with the requirements and needs of the social reality, especially the professional one, in which the graduate is prepared to act' To what extent do the content of the curricula and the organization of the didactic and educational process ensure the acquisition of the assumed team of competences by the teachers' Of course, there are many more dilemmas of this type. Not all of them can be unequivocally resolved, if only due to the complexity of social situations in which the accuracy and reliability of the competences acquired by students are verified. Curricular education of students of military universities in the fields of study: national security, is aimed at, among others, the best possible preparation of future officers to command a sub-unit as well as managers and managers to manage human teams in state and local government institutions dealing with the organization and protection of public safety. An important element of the process of commanding a military sub-unit as well as managing in a situation of a potential threat is the ability to make accurate decisions as well as efficiently act and motivate subordinates and co-workers. In situations of uncertainty and insufficient information, and at the same time not only a potential but also a real threat to health and life, this requires not only appropriate psychophysical predispositions but also specific professional competences, especially in the area of ​​distinguishing competences. Bearing the above in mind, the content and purpose of the article will be to introduce theoretically into the issues of social competences, seen from the perspective of a manager - leader - manager, and also an attempt to show the conditions of the manager's functioning - in various social situations, his role, tasks and qualifications, ensuring efficient management of the organization, these include: priorities in the implementation of tasks, skills, creative attitude and preparation for conducting negotiations. Requirements for modern managers - organization leaders - are extremely high, and meeting them does not guarantee only success. They lead people who, above all, need to be taught and prepared: to work in their position, to live in society, as well as to bring each other closer and focus around each other. Employees are different, they are strong and weak, full of pride and quite humble, curious about the world and, despite their different ages, overwhelmed by apathy. All of them, thanks to the work of managers and their competences, knowledge and skills, become good employees at various levels of the organization, and then managers. However, the basis of a manager's work is also, and perhaps above all, communication skills, the basis of which are negotiations.
   PubDate: 2023-03-01
   DOI: 10.34752/2023-g282
   Issue No: Vol. 282, No. 1 (2023)
    
 • DROGOWE ODCINKI LOTNISKOWE (DOL) W UJĘCIU RETROSPEKTYWNYM, OBECNYM I
         PROSPEKTYWNYM

  • Authors: Waldemar Jerzy Kawka
   Abstract: Przedkładana publikacja stanowi swoistego rodzaju próbę naukowo uzasadnionej identyfikacji wiedzy (w ujęciu retrospektywnym, obecnym i prospektywnym), odnoszącej się wprost do drogowych odcinków lotniskowych (DOL) – jako elementów infrastruktury lotniskowej państwa. Wzajemne i trwające przez dekady oddziaływanie treści niejawnych o DOL, w zderzeniu z marginalnym ich wykorzystywaniem podczas różnego rodzaju ćwiczeń wojskowych – wygenerowało sytuację, w której zagadnienia ogniskujące się wokół DOL i ich literacka prezentacja może być postrzegana na poziomie niemalże marginalnym. Z kolei doświadczenia wojenne z terytorium Ukrainy (zwłaszcza po 24. lutego 2022 r.) wskazują, że obiekty te są ważnymi elementami szeroko postrzeganego systemu obronnego państwa. Przywoływana ważność stała się tym samym impulsem do przeprowadzenia adekwatnych badań naukowych, których pisemne opracowanie przedkładane jest w niniejszym opracowaniu
   PubDate: 2023-03-01
   DOI: 10.34752/2023-h282
   Issue No: Vol. 282, No. 1 (2023)
    
 • MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA POLICJI KRYMINALNYCH - INTERPOL W ZWALCZANIU
         WYBRANYCH ZAGROŻEŃ XXI WIEKU

  • Authors: Marek Fałdowski
   Abstract: Współczesne zapewnienie bezpieczeństwa coraz częściej koncentruje się na zwalczaniu nowych wielopłaszczyznowych, powiązanych ze sobą i transnarodowych zagrożeń. Aby chronić takie wartości jak: wolność, sprawiedliwość i bezpieczeństwo konieczna jest skuteczna międzynarodowa reakcja z wykorzystaniem kompleksowego i nowatorskiego zestawu instrumentów o chrakterze prawnym, organizacyjnym i technologicznym. Bezpieczeństwo stanowi bowiem priorytetowe wyzwanie, które można osiągnąć przede wszystkim za pomocą specyficznych metod wymagających coraz bardziej ambitnego, skoordynowanego i holistycznego podejścia. Szczególną rolę w tym obszarze wypełnia Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej - Interpol będąca istotnym wspierciem dla organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w kontekście bezprecedensowych, narastających globalnych zagrożeń.
   PubDate: 2023-03-01
   DOI: 10.34752/2023-i282
   Issue No: Vol. 282, No. 1 (2023)
    
 • DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ W WARUNKACH NORMALNEGO FUNKCJONOWANIA
         PAŃSTWA A ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA ZEWNĘTRZNEGO PAŃSTWA

  • Authors: Ewa Cisowska-Sakrajda
   Abstract: Rozważania artykułu koncentrują się wokół zagadnień związanych z dostępem do informacji  publicznej w kontekście bezpieczeństwa państwa w warunkach normalnego jego funkcjonowania. Szczegółowa analiza obejmuje znaczenie prawa do informacji publicznej i prawa prasowego oraz ich rodzimej konstrukcji prawnej, a także konsekwencje tej konstrukcji dla bezpieczeństwa państwa. Uwagę zwrócono na uprawnienia prasy jako krytyka społecznego w uzyskaniu dostępu do informacji publicznej i informacji prasowej, a w konsekwencji wiążących się z tym potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa państwa. Na tle rodzimej regulacji prawnej w tym obszarze prawnym podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy przyjęte przez rodzimego ustawodawcę rozwiązania w zakresie dostępu do informacji publicznej, realizujące zasadę jawności, nie stwarzają nadmiernych zagrożeń dla funkcjonowania państwa, w tym dla jego bezpieczeństwa, w normalnych warunkach.
   PubDate: 2023-03-01
   DOI: 10.34752/2023-j282
   Issue No: Vol. 282, No. 1 (2023)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.214.184.223
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-