A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

              [Sort by number of followers]   [Restore default list]

  Subjects -> MILITARY (Total: 103 journals)
Showing 1 - 24 of 24 Journals sorted alphabetically
Africa Conflict Monitor     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
Armed Conflict Survey     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Armed Forces & Society     Hybrid Journal   (Followers: 24)
Arms & Armour     Hybrid Journal   (Followers: 10)
British Journal for Military History     Open Access   (Followers: 40)
Bulletin of the Atomic Scientists     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Ciencia y Poder Aéreo     Open Access   (Followers: 2)
Civil Wars     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Coleção Meira Mattos : Revista das Ciências Militares     Open Access  
Conflict, Security & Development     Hybrid Journal   (Followers: 427)
Critical Military Studies     Hybrid Journal   (Followers: 4)
CRMA Journal of Humanities and Social Sciences     Open Access   (Followers: 1)
Cuadernos de Marte     Open Access  
Defence and Peace Economics     Hybrid Journal   (Followers: 22)
Defence Science Journal     Open Access   (Followers: 40)
Defence Studies     Hybrid Journal   (Followers: 31)
Defence Technology     Open Access   (Followers: 4)
Defense & Security Analysis     Hybrid Journal   (Followers: 31)
Digital War     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Disaster and Military Medicine     Open Access   (Followers: 5)
Doutrina Militar Terrestre em Revista     Open Access  
Eesti Sõjaajaloo Aastaraamat / Estonian Yearbook of Military History     Open Access   (Followers: 2)
EsSEX : Revista Científica     Open Access   (Followers: 1)
First World War Studies     Hybrid Journal   (Followers: 27)
Fra Krig og Fred     Open Access   (Followers: 2)
Gettysburg Magazine     Full-text available via subscription  
Great Circle: Journal of the Australian Association for Maritime History, The     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Headmark     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Human Factors and Mechanical Engineering for Defense and Safety     Hybrid Journal   (Followers: 1)
International Journal of Intelligent Defence Support Systems     Hybrid Journal   (Followers: 5)
International Peacekeeping     Hybrid Journal   (Followers: 474)
Journal for Maritime Research     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Journal of Bioterrorism & Biodefense     Open Access   (Followers: 6)
Journal of Archives in Military Medicine     Open Access   (Followers: 3)
Journal of Conflict and Security Law     Hybrid Journal   (Followers: 20)
Journal of Conventional Weapons Destruction     Open Access   (Followers: 3)
Journal of Defense Analytics and Logistics     Open Access  
Journal of Defense Modeling and Simulation : Applications, Methodology, Technology     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Journal of Defense Studies & Resource Management     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Journal of Military and Strategic Studies     Open Access   (Followers: 5)
Journal of Military and Veterans Health     Full-text available via subscription   (Followers: 10)
Journal of Military Ethics     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Journal of Military Experience     Open Access   (Followers: 7)
Journal of Military History     Full-text available via subscription   (Followers: 34)
Journal of Military Studies     Open Access   (Followers: 5)
Journal of National Security Law & Policy     Free   (Followers: 8)
Journal of Naval Architecture and Marine Engineering     Open Access   (Followers: 5)
Journal of power institutions in post-soviet societies     Open Access   (Followers: 2)
Journal of Slavic Military Studies     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Journal of Terrorism Research     Open Access   (Followers: 26)
Journal of the Royal Army Medical Corps     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Journal on Baltic Security     Open Access   (Followers: 3)
Martial Arts Studies     Open Access   (Followers: 1)
Media, War & Conflict     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Medical Journal Armed Forces India     Full-text available via subscription  
Medicine, Conflict and Survival     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Militärgeschichtliche Zeitschrift     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Military Behavioral Health     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Military Medical Research     Open Access   (Followers: 4)
Military Medicine     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Military Psychology     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence     Open Access   (Followers: 2)
Naval Research Logistics: an International Journal     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Nonproliferation Review     Hybrid Journal   (Followers: 5)
O Adjunto : Revista Pedagógica da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas     Open Access   (Followers: 2)
Perspectives on Terrorism     Open Access   (Followers: 471)
Post-Soviet Armies Newsletter     Open Access   (Followers: 1)
Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa / Problems of Mechatronics. Armament, Aviation, Safety Engineering     Open Access   (Followers: 3)
Revista Agulhas Negras     Open Access   (Followers: 1)
Revista Babilônia     Open Access   (Followers: 1)
Revista Científica Fundação Osório     Open Access  
Revista Científica General José María Córdova     Open Access  
Revista Cubana de Medicina Militar     Open Access   (Followers: 1)
Revista do Exército     Open Access   (Followers: 1)
Revista Militar de Ciência e Tecnologia     Open Access   (Followers: 1)
Revista Política y Estrategia     Open Access  
Sabretache     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Sanidad Militar     Open Access  
Scandinavian Journal of Military Studies     Open Access   (Followers: 1)
Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies     Open Access   (Followers: 4)
Scientific Journal of Polish Naval Academy     Open Access  
Securitologia     Open Access   (Followers: 1)
Security and Defence Quarterly     Open Access   (Followers: 7)
Security Studies     Hybrid Journal   (Followers: 48)
Signals     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Small Wars & Insurgencies     Hybrid Journal   (Followers: 373)
Small Wars Journal     Open Access   (Followers: 17)
Social Development & Security : Journal of Scientific Papers     Open Access   (Followers: 1)
Special Operations Journal     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Strategic Comments     Hybrid Journal   (Followers: 6)
The Military Balance     Hybrid Journal   (Followers: 9)
The RUSI Journal     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review     Hybrid Journal   (Followers: 22)
United Service     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
University of Miami National Security & Armed Conflict Law Review     Open Access   (Followers: 1)
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. Das zentrale Forum der Zeitgeschichtsforschung     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Vojnotehnički Glasnik     Open Access   (Followers: 1)
War & Society     Hybrid Journal   (Followers: 26)
War in History     Hybrid Journal   (Followers: 23)
Whitehall Papers     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Wiedza Obronna     Open Access   (Followers: 2)
Zeitschrift für Slawistik     Hybrid Journal   (Followers: 1)
선진국방연구     Open Access  

              [Sort by number of followers]   [Restore default list]

Similar Journals
Journal Cover
Wiedza Obronna
Number of Followers: 2  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0209-0031 - ISSN (Online) 2658-0829
Published by Towarzystwo Wiedzy Obronnej Homepage  [1 journal]
 • Wstęp redaktora naukowego wydania

  • Authors: Marian Kuliczkowski
   Pages: 1 - 11
   PubDate: 2019-12-01
   Issue No: Vol. 269, No. 4 (2019)
    
 • Ocena pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce oraz kierunki
         ich doskonalenia

  • Authors: Marian Kuliczkowski
   Pages: 13 - 28
   Abstract: Sentencją przeprowadzenia przeze mnie oceny pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce, było powszechnie znane powiedzenie, że dziś nie wystarczy „wiedzieć, że” ani „wiedzieć jak”, ale trzeba „wiedzieć dlaczego”. Uwzględniając charakter problemu, należy pamiętać, że pozamilitarne przygotowania obronne państwa, rozumiane jako „proces realizowany przez wszystkie pozamilitarne podmioty systemu obronnego państwa, obejmujący całokształt przedsięwzięć planistycznych, organizacyjnych i rzeczowo-finansowych, mających na celu przygotowanie sił i środków oraz sposobów (procedur) działania tych podmiotów do zapewnienia przetrwania państwa i jego obywateli w razie wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny”, stanowią rozległy interdyscyplinarny obszar poznania. Przyjęte zatem musiały być przez autora pewne ograniczenia nawiązujące do tytułu rozdziału, co w konsekwencji doprowadziło do wyboru określonych priorytetów mających na celu określenie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce. Przeprowadzone analizy w przedmiotowym zakresie umożliwiły na określenie kierunków doskonalenia tych  przygotowań ora sformułowanie rekomendacji.
   PubDate: 2019-12-01
   DOI: 10.34752/474x-gt11
   Issue No: Vol. 269, No. 4 (2019)
    
 • Przygotowania obronne administracji publicznej w Polsce

  • Authors: Robert Dynak
   Pages: 29 - 62
   Abstract: Jedną z zasadniczych funkcji administracji publicznej jest zapewnienie obywatelom podstawowych warunków bezpieczeństwa m.in. przed potencjalnymi i realnymi zagrożeniami związanymi z siłami natury i działalności człowieka w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Zadania w tym zakresie będą realizowane w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego oraz funkcjonującego w nim systemu (podsystemu) obronnego państwa m.in. poprzez realizację szeregu przedsięwzięć pozamilitarnych, określonych w wielu przepisach prawa, a w szczególności zadań operacyjnych, które będą wykonywane przez organy kierowania i podległe im jednostki organizacyjne administracji publicznej wszystkich szczebli. Z doświadczeń historycznych wynika, że zagrożenia militarne są nadal realne, ponieważ wynikają z natury człowieka i nieuchronnych konfliktów interesów. Zatem wojny były, są i będą tylko zmieni się ich forma i sposoby prowadzenia.  Podstawowym sposobem zapobieżenia wojnie są przygotowania obronne, w myśl starożytnej zasady Wegecjusza, która głosi, że: jeśli chcesz pokoju to gotuj się do wojny.  
   PubDate: 2019-12-01
   DOI: 10.34752/vavz-1r34
   Issue No: Vol. 269, No. 4 (2019)
    
 • Szkolenie obronne jako ważny element pozamilitarnych przygotowań
         obronnych w Polsce. Stan aktualny oraz kierunki doskonalenia szkolenia

  • Authors: Mariusz Wojciszko
   Pages: 63 - 75
   Abstract: Przedmiotem opracowania są wybrane zagadnienia dotyczące stanu systemu szkolenia obronnego w Polsce po zmianach wprowadzonych w 2015 r. oraz wskazanie kierunków doskonalenia tej części przygotowań obronnych. Ponadto, ukazanie istoty szkolenia obronnego oraz jego roli w przygotowaniach obronnych państwa. Kilku letni okres obowiązywania aktu wykonawczego do ustawy w zakresie szkolenia daje możliwość dokonania wstępnej oceny rozwiązań w nim zawartych.
   PubDate: 2019-12-01
   DOI: 10.34752/cvre-p868
   Issue No: Vol. 269, No. 4 (2019)
    
 • Świadczenia na rzecz obrony w procesie pozamilitarnych przygotowań
         obronnych państwa. Stan aktualny oraz kierunki rozwoju

  • Authors: Grzegorz Lewandowski
   Pages: 77 - 104
   Abstract: Pozamilitarne przygotowania obronne w państwie obejmują działania, planistyczne, organizacyjne i rzeczowo-finansowe realizowane przez niemilitarne podmioty systemu obronnego, czyli przez administrację publiczną, przedsiębiorców, różne instytucje oraz obywateli na rzecz przygotowania do sprawnego funkcjonowania państwa w warunkach kryzysu polityczno-militarnego oraz w czasie mobilizacji i wojny. Działania te mają na celu wspieranie Sił Zbrojnych RP, w tym wojsk sojuszniczych oraz zapewnienie funkcjonowania państwa i przetrwania społeczeństwa w trudnych warunkach kryzysowych i wojennych. We wszystkich tych działaniach zasadnicza role odgrywać będą świadczenia na rzecz obrony. W związku z tym, treścią niniejszego artykułu było w pierwszym etapie, omówienie genezy oraz podstaw prawnych regulujących problematykę świadczeń na rzecz obrony. W dalszej kolejności zbadano dysfunkcje planistyczno-organizacyjne w procesie nakładania (przeznaczania) świadczeń osobistych, rzeczowych i szczególnych przez organy administracji publicznej. W kolejnym etapie, wskazano na dwa zasadnicze problemy w obszarze świadczeń na rzecz obrony: brak systemu motywacyjnego dla osób oraz przedsiębiorców (instytucji) realizujących świadczenia na rzecz obrony oraz brak odpowiednich zasobów, zarówno pod względem jakościowym oraz ilościowym, do wykorzystania w ramach świadczeń na rzecz obrony. Na koniec, wskazano propozycje rozwiązań prawno-organizacyjnych w zakresie realizacji świadczeń osobistych, rzeczowych i szczególnych, mogących wpłynąć na podniesie poziomu realizowanych przygotowań obronnych w państwie.
   PubDate: 2019-12-01
   DOI: 10.34752/rg8x-yn20
   Issue No: Vol. 269, No. 4 (2019)
    
 • Dylematy prawne dotyczące realizacji niektórych zadań w ramach
         przygotowań obronnych państwa

  • Authors: Lucjan Bełza, Dariusz Ćwik
   Pages: 105 - 125
   Abstract: Efekty działań modernizacyjnych prowadzonych od około 30 lat w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej są ograniczone, pomimo wydatkowania na ten cel dziesiątków miliardów złotych. Przyczyn tego stanu rzeczy możemy się dopatrywać zarówno w rozwiązaniach prawnych, ograniczeniach politycznych, organizacyjnych oraz nieprawidłowej organizacji i przebiegu programów oraz projektów. Prawdziwym problem dla skutecznej realizacji planów obronnych mogą okazać się niejasności, niedookreślenia i luki w przepisach prawnych. Sytuacja ta wymaga pilnej analizy na poziomie międzyresortowym, bowiem zadania obronne w państwie są realizowane nie tylko przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, ale również w zakresie wynikającym z norm prawa, przez organy administracji publicznej, przedsiębiorców oraz obywateli.  Analizy wskazują, że niektóre rozwiązania prawne (proceduralne) mogą utrudniać prowadzenie operacji obronnej. Przypomnieć należy, że z Konstytucji RP wynika, że nie można domniemywać kompetencji organu administracji, a obowiązek prawny powstaje po stronie obywatela oraz podmiotu gospodarczego jedynie w przypadku istnienia wyraźnej podstawy prawnej.
   PubDate: 2019-12-01
   DOI: 10.34752/r30m-w274
   Issue No: Vol. 269, No. 4 (2019)
    
 • Przygotowanie członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w
         terenowych organach administracji wojskowej na potrzeby obronne kraju

  • Authors: Ewa Tatarska-Szewczyk
   Pages: 127 - 155
   Abstract: Stałą funkcją państwa jest prowadzenie przygotowań obronnych. Podstawę przygotowań obronnych państwa stanowią potrzeby obronne oraz wynikające z nich zadania obronne. Są to przedsięwzięcia realizowane przez organy władzy i administracji publicznej, jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez te organy, instytucje państwowe, przedsiębiorców oraz obywateli. Związane są z przygotowaniem państwa do sprawnego działania i przetrwania w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny, a także usuwanie skutków po zażegnaniu zagrożenia, zmierzające do przywrócenia stanu normalnego funkcjonowania państwa. Zadania te w administracji publicznej są realizowane na stanowiskach pracy związanymi z obronnością kraju. Łącznikiem pomiędzy państwem w zakresie polityki obronnej i siłami zbrojnymi, a obywatelami i różnymi instytucjami „cywilnymi” w terenie są terenowe organy administracji wojskowej. W TOAW zatrudnieni są członkowie korpusu służby cywilnej. Realizują zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Właściwe przygotowanie zasobów osobowych TOAW obejmujące planowanie, organizowania i zarządzanie gwarantuje realizację zadań w powyższym zakresie na najwyższym poziomie. 
   PubDate: 2019-12-01
   DOI: 10.34752/wn3m-8r44
   Issue No: Vol. 269, No. 4 (2019)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.238.96.184
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-