Subjects -> LABOR UNIONS (Total: 27 journals)
Showing 1 - 4 of 4 Journals sorted by number of followers
Work and Occupations     Hybrid Journal   (Followers: 57)
British Journal of Industrial Relations     Hybrid Journal   (Followers: 48)
ILR Review     Hybrid Journal   (Followers: 46)
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations     Full-text available via subscription   (Followers: 31)
Industrial Relations     Hybrid Journal   (Followers: 31)
Human Resource Development Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 29)
Social Movement Studies: Journal of Social, Cultural and Political Protest     Hybrid Journal   (Followers: 29)
European Labour Law Journal     Full-text available via subscription   (Followers: 17)
Global Labour Journal     Open Access   (Followers: 16)
Transfer - European Review of Labour and Research     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Labour History     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Relations industrielles / Industrial Relations     Full-text available via subscription   (Followers: 12)
Citizenship Studies     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Labor & Employment Law Forum     Open Access   (Followers: 11)
Creative Industries Journal     Hybrid Journal   (Followers: 8)
New Labor Forum     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Alternatives to the High Cost of Litigation     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Cuadernos de Relaciones Laborales     Open Access   (Followers: 1)
Journal of Labor and Society     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Arbetsmarknad & Arbetsliv     Open Access  
Arbetsliv i omvandling     Open Access  
Arbeidsrett     Full-text available via subscription  
Gaceta Laboral     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Arbetsmarknad & Arbetsliv
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 1400-9692
Published by Lunds universitet Homepage  [14 journals]
 • Introduktion

  • Authors: Ulla Arnell Gustafsson
   Pages: 3 - 4
   PubDate: 2022-05-20
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Organisationerna och flexibiliteten

  • Authors: Anne Grönlund
   Pages: 5 - 25
   Abstract: Ordet flexibilitet har blivit något av ett mantra i arbetslivsdebatten. I en allt mer föränderlig omvärld måste företagen snabbt och smidigt kunna anpassa produktion och personalstyrka efter svängningar i efterfrågan, vilket antas komma till uttryck i mer kortsiktiga anställningar. Arbetsrätten framställs emellertid ofta som ett hinder i denna strävan efter flexibilitet. I denna artikel granskas dessa teser närmare med fokus på tre branscher: vården, verkstadsindustrin och finansbranschen. Syftet är att undersöka hur svängningar i efterfrågan ser ut, vilka strategier som används för att anpassa bemanningen efter dessa svängningar samt vilka hinder organisationerna upplever.
   PubDate: 2022-05-20
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Människors kunskap om arbetslöshetsersättningen

  • Authors: Per Gustafson
   Pages: 27 - 41
   Abstract: De ekonomiska villkoren i arbetslöshetsförsäkringen är till och från föremål för offentlig debatt. Däremot vet vi ganska lite om vilken kunskap människor i allmänhet har om de ersättningsnivåer och ersättningsbelopp som gäller i samband med arbetslöshet. Detta kan vara intressant ur två olika teoretiska perspektiv - ett resursperspektiv och ett legitimitetsperspektiv. Resursperspektivet väcker frågor om hur kunskaper, och därmed möjligheter att ta tillvara sina intressen, är fördelade mellan olika grupper i samhället, medan legitimitetsperspektivet väcker frågor om vilka konsekvenser bristfälliga eller ojämnt fördelade kunskaper har för arbetslöshetsförsäkringens legitimitet och mer allmänt för människors attityder till de arbetslösa. Dessa frågor undersöks i artikeln med hjälp av ett enkätmaterial där såväl kunskaps- som attitydfrågor ingår.
   PubDate: 2022-05-20
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Arbetslösa en resurs för skolan

  • Authors: Eva Mörk
   Pages: 43 - 53
   Abstract: De svenska kommunerna är betydelsefulla arbetsgivare; nästan 20 procent av de sysselsatta i Sverige arbetar i den primärkommunala sektorn. Precis som andra arbetsgivare kan kommunerna engagera deltagare i arbetsmarknadspolitiska program i sin verksamhet. Antalet programdeltagare är högt; under våren 1998 sysselsatte kommunerna över 90 000 personer i olika arbetsbefrämjande åtgärder. Har detta någon effekt på den kommunala servicen, eller ersätter kommunerna helt enkelt ordinarie personal med programdeltagare ( sk undanträngning)'
   PubDate: 2022-05-20
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Bo Rothstein: Sociala fållor och tillitens problem

  • Authors: Thomas Denk
   Pages: 55 - 58
   PubDate: 2022-05-20
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • SOU 2003:92 Unga utanför. Slutbetänkande av Utredningen om unga
         utanför

  • Authors: Ulla Arnell Gustafsson
   Pages: 59 - 62
   PubDate: 2022-05-20
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Tommy S Nilsson: Bussförares upplevelser av förändrade verksamhets- och
         arbetsvillkor Ett tillitsperspektiv

  • Authors: Jan Johansson
   Pages: 63 - 65
   PubDate: 2022-05-20
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Introduktion

  • Authors: Ulla Arnell Gustafsson, Susanna Okeke
   Pages: 75 - 76
   PubDate: 2022-05-20
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Arbetsplatsens relationik

  • Authors: Marianne Döös
   Pages: 77 - 93
   Abstract: Kompetensen i en organisation avgör dess framgång. Genom en kritisk analys av förutsättningarna för lärande och kompetensutveckling kan kompetensen höjas. Artikeln utgår från de redan kunnigas lärprocesser och hävdar vikten av att uppvärdera kontinuitet och stabilitet. Då blir begrepp som relationik och kompetensbärande relationer intressanta. Ökad förståelse skapas för vikten av att organisera arbetet för lärande.
   PubDate: 2022-05-20
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Jäntställdhetsideal och könsdiskriminering

  • Authors: Clarissa Kugelberg
   Pages: 95 - 116
   Abstract: I Sverige är idealet om lika möjligheter och skyldigheter för män och kvinnor starkt framträdande. I realiteten är dock skillnaderna mellan könen stora. Hur ser unga män och kvinnor på detta i samband med föräldraskap och arbetsliv' Skiljer sig åsikter, förhoppningar och strategier åt mellan könen' Och hur ska de i så fall förstås' Utifrån enskilda intervjuer och gruppsamtal med män och kvinnor mellan arton och trettio år redovisas och analyseras de ungas syn på dessa frågor.
   PubDate: 2022-05-20
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Sjukvård på bolag eller i förvaltningsform

  • Authors: Helena Falkenberg, Magnus Sverke, Johnny Hellgren, Katharina Näswall
   Pages: 117 - 133
   Abstract: Bolagiseringar har varit vanliga inom sjukvården under en längre tid. Trots detta är kunskapen om vad en bolagisering innebär för personalen relativt begränsad. Denna undersökning fokuserar på hur bolagiseringen av S:t Görans sjukhus påverkade personalen. Utgångspunkten har varit att byte av driftsform är en organisationsförändring som kan föra med sig förändringar i de anställdas arbetsklimat samt påverka attityderna till arbetet och organisationen. För att undersöka detta genomfördes datainsamlingar vid två tillfällen både på S:t Göran och på det förvaltningsdrivna Södertälje sjukhus. Resultaten visar att ledarskapet och organisationssamhörigheten utvecklades mer fördelaktigt på det bolagiserade S:t Göran, men att bolagiseringen möjligen också medförde en viss belastning. En slutsats är att en bolagisering inte behöver vara särskilt negativ utan också kan medföra vissa goda arbetsvillkor om den genomförs under gynnsamma förutsättningar och med en engagerad ledning.
   PubDate: 2022-05-20
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Lars-Olof Tunbrå: Psykopatiska chefer - lika farliga som charmiga

  • Authors: Markus Arvidsson
   Pages: 135 - 138
   PubDate: 2022-05-20
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Introduktion

  • Authors: Ulla Arnell Gustafsson, Susanna Okeke
   Pages: 145 - 146
   PubDate: 2022-05-20
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Samverkan och lönekartläggning

  • Authors: Susanne Fransson, Eberhard Stüber
   Pages: 147 - 159
   Abstract: För att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i löner ochanställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivare i samverkan med facket, eller annan företrädare för de anställda, kartlägga löner och anställningsvillkor på arbetsplatsen samt utarbeta handlingsplan för konkreta åtgärder. Samverkan ses här som något naturligt och inblandade parter förutsätts företräda samma värderingar och intressen. Genom "självsanering" ska parterna skapa nya sakliga normer för lönesättning. Förändringar i  per den första januari 2001 väcker en rad intressanta frågeställningar. Löner och anställningsvillkor är i huvudsak en avtals- och förhandlingsfråga som hör hemma inom det så kallade självreglerande systemets ramar. Samtidigt förutsätter jämställdhetslagen att de lokala parterna i samverkan ska bedriva en självsanerande verksamhet som ska garantera sakliga normer för lönesättning. Samverkansbegreppets vaghet leder till oklarheter och problem i det praktiska arbetet, vilket knappast gynnar syftet med lagstiftningen.
   PubDate: 2022-05-20
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Att organisera samverkan mellan forskare och praktiker

  • Authors: Leif Jonsson
   Pages: 161 - 172
   Abstract: I denna artikel diskuteras samverkan mellan forskare och praktiker med avseende på hur det kan organiseras. Samverkan ses därvid som något som äger rum skilt såväl från forskares som från praktikers vardagliga arbetssituation. I diskussionen visas att genom att betrakta samverkanpå detta sätt så kan viktiga aspekter uppdagas, bland annat att samverkan behöver ordnas i medvetna organiserade former. Diskussionen illustreras med hjälp av tre samverkansprojekt, som är oberoende av varandra och som har utvecklats olika i handlingshänseende.
   PubDate: 2022-05-20
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Vart tog det ''god'' arbetet vägen'

  • Authors: Mikael Rostila
   Pages: 173 - 186
   Abstract: Stora förändringar har skett på arbetsmarknaden under 1990-talet och dessa kan antas ha effekter på arbetsmiljön och den arbetsrelaterade ohälsan. I artikeln undersöks utbredningen av olika negativa arbetsmiljöfaktorer, men även dessa förhållandes samband med hälsan. Fokus ligger på den psykosociala arbetsmiljön mätt genom den så kallade Karasek modellen. Hur pass aktuell är denna, klassiska modell, för dagens arbetsliv' Vilka arbetsmiljöförhållanden är mest ohälsosamma' Och varför skulle vi kunna förvänta oss förändringar i sambanden mellan arbetsmiljö och hälsa på 1990-talet' Detta är några av de frågor som artikeln
   försöker besvara.
   PubDate: 2022-05-20
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Hyresarbetskraft

  • Authors: Kristina Håkansson, Tommy Isidorsson
   Pages: 187 - 205
   Abstract: År 1993 trädde en ny lag i kraft som tillät privat arbetsförmedling och personaluthyrning. Sedan dess har bemanningsbranschen expanderat snabbt och i den allmänna debatten framstår den som lösningen på moderna företags behov av flexibilitet. Det saknas idag kunskap om användning av hyresarbetskraft. I denna artikel granskas såväl omfattning av inhyrning på den svenska arbetsmarknaden som motiven till varför arbetsplatser anlitar hyrespersonal.
   PubDate: 2022-05-20
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Ulla-Britt Eriksson, Bengt Starrin & Staffan Jansson: Utbränd och
         emotionellt utmärglad & Utmattningssyndrom - stressrelaterad psykisk
         ohälsa

  • Authors: Gunnar Aronsson
   Pages: 207 - 209
   PubDate: 2022-05-20
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Introduktion

  • Authors: Ulla Arnell Gustafsson, Susanna Okeke
   Pages: 217 - 218
   PubDate: 2022-05-20
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Kvinnoföretagande på landsbygden

  • Authors: Gunilla Lönnbring
   Pages: 219 - 232
   Abstract: Kvinnors företagande på landsbygden kan verka icke-rationellt och besynnerligt. Med hjälp av livsformsbegreppet blir dock detta företagande begripligt och utifrån en social kontext framträder en mångfald av självständigheter och olika drivkrafter för företagandet blir synliga. Dessa kvinnors företagande är ett medvetet val av försörjningsstrategi.
   PubDate: 2022-05-20
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Decentraliserad lönebildning bland akademiker i privat och offentlig
         sektor

  • Authors: Lena Granqvist, Håkan Regnér
   Pages: 233 - 247
   Abstract: Under det senaste decenniet har lönebildningen decentraliserats och individualiserats för många yrkesgrupper. Lönerna sätts ofta i direkta förhandlingar mellan arbetsgivaren och den enskilda arbetstagaren. Det gäller i synnerhet för akademiker. Lönesamtalsmodellen som har utvecklats av parterna är en viktig del i den lokala lönebildningsprocessen.
   Än så länge finns det få mikroekonomiska studier av konsekvenserna av en mer decentraliserad lönebildning. I denna studie tas ett första steg i den riktningen. Studien utvecklar indikatorer för individuell lönebildning samt analyserar hur de påverkar individernas löner.
   PubDate: 2022-05-20
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Jonas Olofsson: Svensk yrkesutbildning Vägval i internationell
         belysning

  • Authors: Åsa Murray
   Pages: 247 - 250
   PubDate: 2022-05-20
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Tillfälliga jobb som en ny form av segregering på
         arbetsmarknaden'

  • Authors: Mårten Wallette
   Pages: 249 - 263
   Abstract: Tillfälliga anställningsformer har blivit ett allt vanligare inslag på den svenska arbetsmarknaden. I denna artikel diskuteras om förekomsten och ökningen av sådana anställningar under 1990-talet kan ha haft en segregerande effekt på arbetsmarknaden i det att svaga grupper har drabbats hårdare än starka. Resultaten i studien är i flera fall entydiga, där exempelvis utrikes födda, oavsett kön, har en högre sannolikhet att ha ett tillfälligt jobb jämfört med infödda arbetstagare.
   PubDate: 2022-05-20
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Hur säkerställs att EU:s arbetsrätt efterlevs på
         arbetsplatserna'

  • Authors: Jonas Malmberg
   Pages: 265 - 273
   Abstract: EU-direktiv innehåller normalt inga specifika regler om hur de rättigheter som följer av direktiven ska kunna göras gällande. Tanken är att medlemsstaterna ska komplettera direktivets regler med nationella processregler och sanktioner. EG-domstolen har dock i sin praxis utvecklat vissa krav för hur de nationella processerna och sanktionerna ska vara
   utformade för att säkerställa genomdrivandet av EU:s arbetsrätt (principen om effektivt genomdrivande). I denna artikel sammanfattas några av resultaten från en studie av principen om effektivt genomdrivande på arbetsrättens område. Studien innehåller jämförelser av de processoch sanktionsregler som används för genomdrivande av vissa EU-rättsliga
   direktiv i sex medlemsstater. Rättsjämförelsen visar bland annat att EU i högre utsträckning än hittills bör ålägga medlemsstaterna att stötta administrativa och fackliga förfaranden i syfte att säkerställa efterlevnaden av regleringen på arbetsplatserna.
   PubDate: 2022-05-20
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Magnus Boström, Anders Forssell, Kerstin Jacobsson & Kristina Tamm
         Hallström (red): Den organiserade frivilligheten

  • Authors: Ann-Mari Sätre Åhlander
   Pages: 275 - 277
   PubDate: 2022-05-20
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.201.96.43
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-