Subjects -> LABOR UNIONS (Total: 27 journals)
Showing 1 - 4 of 4 Journals sorted alphabetically
ADR Bulletin     Open Access   (Followers: 10)
Alternatives to the High Cost of Litigation     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Arbeidsrett     Full-text available via subscription  
Arbeit. Zeitschrift für Arbeitsforschung, Arbeitsgestaltung und Arbeitspolitik     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Arbetsliv i omvandling     Open Access  
Arbetsmarknad & Arbetsliv     Open Access  
British Journal of Industrial Relations     Hybrid Journal   (Followers: 47)
Citizenship Studies     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Creative Industries Journal     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Cuadernos de Relaciones Laborales     Open Access   (Followers: 1)
European Labour Law Journal     Full-text available via subscription   (Followers: 18)
Gaceta Laboral     Open Access  
Global Labour Journal     Open Access   (Followers: 13)
Human Resource Development Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 31)
Illawarra Unity - Journal of the Illawarra Branch of the Australian Society for the Study of Labour History     Open Access   (Followers: 2)
ILR Review     Hybrid Journal   (Followers: 50)
Industrial Relations     Hybrid Journal   (Followers: 32)
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations     Full-text available via subscription   (Followers: 32)
Journal of Labor and Society     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Labor & Employment Law Forum     Open Access   (Followers: 13)
Labour History     Full-text available via subscription   (Followers: 16)
New Labor Forum     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Relations industrielles / Industrial Relations     Full-text available via subscription   (Followers: 12)
Social Movement Studies: Journal of Social, Cultural and Political Protest     Hybrid Journal   (Followers: 28)
South African Journal of Labour Relations     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Transfer - European Review of Labour and Research     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Work and Occupations     Hybrid Journal   (Followers: 56)
Similar Journals
Journal Cover
Arbetsmarknad & Arbetsliv
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 1400-9692
Published by Lunds universitet Homepage  [15 journals]
 • Digitalisering, lärande och utbildning

  • Authors: Gunnar Gillberg, Lars Ivarsson, Eskil Wadensjö
   Pages: 4 - 6
   Abstract: De två första artiklarna i detta nummer handlar om digitalisering och dess påverkan på arbetet och arbetssituationen i olika avseenden. Dessa följs av en artikel som behandlar lärande i arbetsorganisationer. Den fjärde artikeln belyser hur nyutexaminerade lärare i Sverige och Finland ser på den utbildning de har genomgått. Därefter följer en debattartikel – ”Snabbt förändrade arbetsmiljöer kräver forskning som bidrar till bred kunskap och metodik” – i vilken styrelsen för FALF fokuserat implikationer av dagens varierade arbetsmiljöer för verkningsfullt arbetsmiljöarbete. De argumenterar för mer arbetsplatsnära, intersektionella och mångvetenskapliga ansatser i arbetslivsforskningen – och att alltför förenklade beskrivningar i övergripande medeltal kan, liksom effektivitetshetsen i dagens samhälle, fördumma både arbetsmiljöarbetet och forskningen. Arbetsmiljö är ett mycket viktigt tema, och vi på redaktionen vill uppmärksamma det kommande numret som har just tema arbetsmiljö. Detta nummer avslutas med tre recensioner. Roland Kadefors recenserar Susan P Chens doctorsavhandling Knowledge management in the time of organisational change: Implications of a post-merger early retirement downsizing strategy in an aging knowledge based economy. A socio-technical system approach to a Norwegian case study; Jonas Axelsson recenserar boken Social struktur och mänskligt handlande: en introduktion till kritisk realistisk samhällsanalys (Gillberg, Persson, Seldén & Wennerström); Robin Färdig recenserar boken Beslut (Brunsson & Brunsson).
   PubDate: 2019-02-20
   Issue No: Vol. 24, No. 3-4 (2019)
    
 • Digitaliserad och isolerad: yrkespraktiken i ett mobilt yrke

  • Authors: Carin Håkansta, Ann Bergman
   Pages: 7 - 25
   Abstract: Digitaliseringen bidrar till ökad rumslig och tidslig flexibilitet i arbetet, vilket manifesteras på en rad olika sätt i olika yrkesgrupper. Denna intervjustudie fokuserar en yrkesgrupp i den offentliga sektorn vars villkor och former för arbetet genomgår tämligen stora förändringar: arbetsmiljöinspektörer. Ökad rumslig och tidslig flexibilitet har lett till upplevd isolering i denna yrkesgrupp, vilket leder oss till en nygammal diskussion om ensamarbete och dess påverkan på välbefinnande, arbetstillfredsställelse, kunskapsutbyte och lärande. Vi vill därmed inspirera till diskussion om och studier av hur olika yrkespraktiker påverkas av digitaliseringen samt dess konsekvenser för arbetsmiljön.
   PubDate: 2019-02-20
   Issue No: Vol. 24, No. 3-4 (2019)
    
 • Kommunala chefers kommunikation via digitala verktyg – betydelse för
         arbetssituation och chefskap

  • Authors: Gunilla Albinsson, Kerstin Arnesson
   Pages: 26 - 44
   Abstract: Att vara chef inom en kommunal förvaltning innebär att utgöra en del av kommunens multifunktionella organisering, som i stor utsträckning styrs av lagstiftning. Organisationen är skattefinansierad och förväntas beakta delvis motstridiga krav såsom transparens, representation, kontroll, medbestämmande, likabehandling, öppenhet, offentlighet samt insyn i beslutsprocesser. Positionen kan närmast beskrivas som en balansakt där chefen i sin vardagsverklighet måste förhålla sig till de olika krav och förväntningar som ställs av politiker, medborgare och medarbetare. I chefskapet ingår även intern och extern informationsöverföring och ett ständigt flöde av horisontella och vertikala interaktioner. I föreliggande studie har en multimetodisk forskningsansats tillämpats i syfte att ringa in 202 kommunala chefers kommunikation genom användandet av olika digitala verktyg. Resultatet visar att de digitala verktyg som cheferna använde i sitt arbete förenklade och effektiviserade kommunikationen inom och utanför organisationen. Ett återkommande dilemma var att cheferna hade svårt att leva upp till normen om hur en chef bör vara. Fysisk närvaro i de verksamheter som man hade ansvar för upplevdes som ouppnåeligt, men tycktes heller inte krävas av medarbetarna. Organisationens digitala arbetsmiljö blev då ett sätt för cheferna att vara tillgängliga och skapa en kollaborativ kommunikation, något som stödjer idén om ett ledarskap, präglat av support.
   PubDate: 2019-02-20
   Issue No: Vol. 24, No. 3-4 (2019)
    
 • Utvecklingsorienterat lärande i tre arbetsorganisationer – om
         betydelsen av ledningsstöd och medarbetarinflytande

  • Authors: Jonas Olofsson
   Pages: 45 - 65
   Abstract: Syftet med min artikel är att diskuterade förutsättningar för informellt lärande på arbetsplatser. I vilken utsträckning infrias mål i anslutning till ett utvecklingsorienterat lärande i organisationer som tillämpar olika modeller för lean production' Ett utvecklingsorienterat lärande går utöver ett begränsat reproduktivt lärande och förutsätter stöd och uppmuntran från arbetsledningen och inflytandemöjligheter för medarbetare. Artikelns empiriska underlag baseras i huvudsak på semistrukturerade intervjuer med utbildningsansvariga chefer och fackliga företrädare i tre organisationer vars verksamheter skiljer sig starkt åt: ABB i Ludvika, Scania i Södertälje och Arbetsförmedlingen i Skåne. En central slutsats är att förutsättningarna för ett utvecklingsorienterat lärande hämmas av en allt för uppstyckad arbetsdelning, av hög arbetsintensitet och begränsade möjligheter för personalen att påverka arbetsvillkoren. I arbetsorganisationer där den officiella retoriken handlar mycket om medarbetares eget ansvar för kompetensutveckling, utan att det finns tillräckligt med tid och stöd för lärande, kan propåerna upplevas som skuldbeläggande och bidra till ett förstärkt främlingskap inför arbetet.
   PubDate: 2019-02-20
   Issue No: Vol. 24, No. 3-4 (2019)
    
 • Nyexaminerade om lärarutbildningen i Sverige och i Finland

  • Authors: Eva Bejerot, Laura Lampi, Tina Forsberg, Raisa Ahtiainen, Lisa Björk, Risto Hotulainen, Karolina Parding, Therese Sehlstedt, Gunilla Wastensson
   Pages: 66 - 84
   Abstract: En professionsutbildning utmärks av en spänning mellan teoretisk kunskap och praktisk yrkeskunskap. Vi vet dock inte mycket om hur en professionsutbildning bäst utformas för att förbereda studenter inför yrket. Utifrån tre enkäter, två i Sverige och en i Finland, analyseras nyexaminerade lärares uppfattning om hur förberedda de var för sitt arbete efter lärarutbildningen. Området metodik och praktik hade tydligast samband med känslan av att vara väl förberedd. I flera områden var de finska respondenterna mer kritiska än de svenska. De många positiva omdömena om den finska lärarutbildningen gjorde att vi förväntat oss ett mer positivt resultat i den finska studien.
   PubDate: 2019-02-20
   Issue No: Vol. 24, No. 3-4 (2019)
    
 • Snabbt förändrade arbetsmiljöer kräver forskning som bidrar till bred
         kunskap och metodik

  • Authors: - -
   Pages: 85 - 89
   Abstract: I takt med arbetslivets snabba utveckling skapas fler och nya variationer av arbetsmiljöer som kan få helt olika betydelser för grupper på arbetsmarknaden. Inte minst då skillnader mellan grupper ökar. För att arbetsmiljöarbete ska bli verkningsfullt bör vi arbetslivsforskare minska fokus på övergripande medeltal där alla ”dragits över en kam” och istället satsa på mer arbetsplatsnära förhållningssätt om hur arbetsmiljöerna påverkar olika grupper och individer. Arbetslivsforskning behövs som kan ta sig an arbetslivets komplexa förändringar och bidra med bredare kunskaper till aktörerna som bedriver arbetsmiljöarbete – och att vi forskare samverkar med dessa aktörer.
   PubDate: 2019-02-20
   Issue No: Vol. 24, No. 3-4 (2019)
    
 • Recension av doktorsavhandling Knowledge management in the time of
         organisational change: Implications of a post-merger early retirement
         downsizing strategy in an aging knowledge based economy.

  • Authors: Roland Kadefors
   Pages: 90 - 93
   PubDate: 2019-02-20
   Issue No: Vol. 24, No. 3-4 (2019)
    
 • Recension av boken Social struktur och mänskligt handlande: en
         introduktion till kritisk realistisk samhällsanalys av Gunnar Gillberg,
         Sofia Persson, Ulla-Britt Wennerström och Daniel Seldén

  • Authors: Jonas Axelsson
   Pages: 94 - 98
   PubDate: 2019-02-20
   Issue No: Vol. 24, No. 3-4 (2019)
    
 • Recension av boken Beslut av Karin Brunsson och Nils Brunsson

  • Authors: Robin Färdig
   Pages: 99 - 104
   PubDate: 2019-02-20
   Issue No: Vol. 24, No. 3-4 (2019)
    
 • Profession, anställningsformer, frivilligarbete och religion

  • Authors: Ann Bergman, Gunnar Gillberg, Lars Ivarsson
   Pages: 4 - 6
   Abstract: Artiklarna i detta nummer av Arbetsmarknad & Arbetsliv behandlar olika områden. Den första handlar om hur gymnasielärare upplever att de förberetts för sitt yrke under lärarutbildningen. Den andra rör hemtjänstens förhållningssätt till äldre personer med alkoholproblem. Den tredje artikeln handlar om anställda i handeln, en bransch som kännetecknas av olika typer av anställningsformer. Nästa artikel belyser samverkan mellan räddningstjänsten och frivilliga insatser vid branden i Västmanland för några år sedan. Därefter följer en artikel om begränsningen av kvinnors rätt att manifestera sin religion i arbetslivet. Numret avslutas med tre recensioner. Eskil Wadensjö recenserar Tora Nords doktorsavhandling Arbete som rättighet eller skyldighet. Föreställningar om arbetsmarknadsfrånvaro i välfärdsstaten; Peter Håkansson recenserar Jack Lainpeltos doktorsavhandling Ämnade för restaurangarbete' - Om politisk styrning och lågutbildade ungdomars väg fram till arbetsmarknadens tröskel; Erik Sjödin recenserar Rasmus Hästbackas licentiatavhandling Europeiska företagsråd i svenska koncerner: En rättsvetenskaplig studie av EWC-regleringens betydelse för arbetstagarinflytande och styrning
   PubDate: 2018-08-20
   Issue No: Vol. 24, No. 3-4 (2018)
    
 • Förberedd för läraryrket' Lärare under 40 år
         av reformer

  • Authors: Eva Bejerot, Hans Hasselbladh, Tina Forsberg, Karolina Parding, Therese Sehlstedt, Joakim Westerlund
   Pages: 7 - 26
   Abstract: Studien belyser hur gymnasielärare retrospektivt uppfattar att de förberetts för sitt yrke under lärarutbildningen. Enkätsvar från 1554 gymnasielärare kategoriserades efter den tidsperiod då de examinerades. Frågan om hur väl förberedda de nyexaminerade lärarna var för sitt yrke kopplas till de nationella reformer som styrde lärarutbildningen under den period som läraren studerade. Medan utbildningen i praktisk yrkeskunskap uppfattas ha försämrats över tid, har andra områden förbättrats. Lärosäte hade inte något samband med respondenternas svarsmönster. Slutsatsen är att utbildningsreformerna har samband med förändringar i utbildningens måluppfyllelse, att förbereda lärarstudenter för sitt yrke, samt att utbildningens anpassning till yrkets krav försämrats över tid.
   PubDate: 2018-08-20
   Issue No: Vol. 24, No. 3-4 (2018)
    
 • Från bergets djup till sjunde himlen

  • Authors: Lena Abrahamsson, Jan Johansson, Eira Andersson
   Pages: 11 - 30
   Abstract: I Kirunagruvan kan vi under en period på 50 år följa förändringen av produktionsarbetet från ett tungt och farligt underjordsarbete till fjärrstyrning via modern teknik i en trygg kontorsmiljö. Syftet med artikeln är att reflektera över en kunskapsförvandling från äldre tiders hantverkskunnande med kroppsliga och tysta kunskaper till något nytt. I artikeln diskuterar vi hur individ och organisation skapar och återskapar kvalifikationer, identiteter och kön i mötet med ny teknik och nya organisationsformer.
   PubDate: 2018-07-26
   Issue No: Vol. 24, No. 3-4 (2018)
    
 • Det här är hög standard – Peps, SAF och
         sextimmarsdagen 1975

  • Authors: Mikael Ottosson, Calle Rosengren
   Pages: 11 - 26
   Abstract: Ett begrepp i den politiska retorikens centrum är ”arbetslinjen”. Frågan är dock med vilka argument arbetets värde har hävdats. Denna artikel handlar om med vilka argument SAF hävdade arbetslinjen 1975. I en situation då det möjliga språkbruket var styrt av vänsterrörelsen blev nyckelorden solidaritet, U-hjälp och dagisplatser snarare än tillväxt och konsumtion. De som önskade en arbetstidsreduktion framställdes som miljöbovar och motståndare till frigörelse av såväl förtryckta kvinnor som tredje världens fattiga.
   PubDate: 2018-07-26
   Issue No: Vol. 24, No. 3-4 (2018)
    
 • Otrygghet – oro – ohälsa' En studie bland
         handelsanställda

  • Authors: Elin Strandlund, Claudia Bernhard-Oettel, Lena Låstad
   Pages: 27 - 46
   Abstract: Inom detaljhandeln har alternativa anställningar såsom behovs- och deltidsarbeten blivit allt vanligare. Dessa anställningar kan kombineras på flera sätt och är ofta svåra att särskilja. Föreliggande studie undersöker olika anställningssituationer inom handeln, vad som karakteriserar individer som innehar dessa anställningar samt om deras upplevelser av ekonomisk oro, anställningsotrygghet och självskattad hälsa skiljer sig åt. Data samlades in via en webbenkät. Med klusteranalys identifierades sex åtskilda anställningssituationer bland urvalet (N=138). Analyser av mellangruppsskillnader indikerade att de anställningssituationer som var förknippade med mest utsatthet var nollkontraktsanställda samt tillsvidareanställda på deltid, i jämförelse med tillsvidare- och timanställda studenter som verkade vara minst utsatta.
   PubDate: 2018-08-20
   Issue No: Vol. 24, No. 3-4 (2018)
    
 • Är dagens arbeten attraktiva' Värderingar hos 1 440
         anställda

  • Authors: Ann Hedlund, Ing-Marie Andersson, Gunnar Rosén
   Pages: 31 - 44
   Abstract: Utifrån problematiken med att rekrytera kompetent arbetskraft är det intressant att studera vad som gör arbeten attraktiva. Här presenteras de första resultaten av vad anställda från några arbetsplatser tycker om arbete med utgångspunkt i modellen av Attraktivt Arbete. Både vad som är viktigt för att ett arbete ska vara attraktivt och synen på nuvarande arbeten redovisas. Hur viktigt är det att vara förtrogen med sitt arbete' Hur viktiga är arbetskamraterna'
   PubDate: 2018-07-26
   Issue No: Vol. 24, No. 3-4 (2018)
    
 • Hur påverkar tillgång till barnomsorg arbetslösa föräldrars
         sannolikhet att få arbete'

  • Authors: Ulrika Vikman
   Pages: 45 - 54
   Abstract: I denna artikel undersöker jag om arbetslösa småbarnsföräldrars sannolikhet att hitta arbete förändras om de under perioden av arbetslöshet har tillgång till barnomsorg. För att undersöka detta använder jag en del av den svenska maxtaxereformen som gjorde det obligatoriskt för de svenska kommunerna att erbjuda arbetslösa föräldrar barnomsorg. Resultatet tyder på att sannolikheten att få ett arbete ökar för kvinnor när de har tillgång till barnomsorg, men ingen effekt hittas för män.
   PubDate: 2018-07-26
   Issue No: Vol. 24, No. 3-4 (2018)
    
 • Hemtjänstpersonals förhållningssätt till äldre
         personer med alkoholproblem

  • Authors: Lis Bodil Karlsson, Evy Gunnarsson
   Pages: 47 - 61
   Abstract: Denna artikel fokuserar på hur hemtjänstpersonal förhåller sig till utmaningar och dilemman med omsorgstagare med alkoholproblem. Analysen visar hur personalen fokuserar på att spela en roll som omsorgsgivare och förmågan att ”spela teater” som några av förutsättningarna för arbetet. Goffmans dramaturgiska begreppsapparat respektive Hochschilds teorier om emotionellt lönearbete används för att tolka resultaten.
   PubDate: 2018-08-20
   Issue No: Vol. 24, No. 3-4 (2018)
    
 • Inlåsning på den svenska arbetsmarknaden

  • Authors: Bengt Furåker
   Pages: 55 - 70
   Abstract: Denna artikel har tre syften: att teoretisk-begreppsligt diskutera och nyansera bilden av fenomenet inlåsning, att ge en viss empirisk belysning av inlåsningen och att huvudsakligen explorativt undersöka vilka faktorer som ligger bakom. Som empiriskt underlag används en genomförd enkätundersökning hösten 2006 bland ett slumpmässigt urval av anställda i Sverige.
   PubDate: 2018-07-26
   Issue No: Vol. 24, No. 3-4 (2018)
    
 • I spänningsfältet mellan institutionella logiker - professionella och
         frivilliga vid skogsbranden i Västmanland

  • Authors: Sofia Persson, Sara Uhnoo
   Pages: 62 - 79
   Abstract: Denna artikel handlar om räddningstjänstens och frivilligas insatser och samverkan vid skogsbranden i Västmanland år 2014. Artikeln anknyter till forskning om professioner och organisering av arbete, samt till forskning om professionellas respektive frivilligas insatser och samverkan vid kriser och olyckor. En kvalitativ analys av intervjuer med räddningstjänstpersonal och frivilliga, inlägg på sociala media samt sekundärmaterial i form av rapporter och utvärderingar av räddningsinsatsen visar att insatserna vid skogsbranden i Västmanland, och kontakterna mellan professionella och frivilliga, tog form i spänningen mellan olika former av institutionella logiker: professionell logik, lokalsamhälleslogik, byråkratisk logik och marknadslogik.
   PubDate: 2018-08-20
   Issue No: Vol. 24, No. 3-4 (2018)
    
 • Tre domar – en studie av begränsningen av kvinnors rätt att
         manifestera sin religion i arbetslivet

  • Authors: Susanne Fransson
   Pages: 80 - 97
   Abstract: I denna artikel granskas och diskuteras anställdas rätt att manifestera sin religion i arbetslivet. Studien bygger på tre domar där kvinnors rätt att bära huvudduk, respektive att vägra medverka i abortvård, ställts mot arbetsgivarens företags- och arbetsledningsrätt. Domarna analyseras utifrån teorin om normativa grundmönster där rättsreglerna sätts i relation till underliggande normer i samhället. I artikeln visas dels på de rättsliga konsekvenserna när kategorin kön tillförs, dels på paradigm i arbetslivet som handlar om assimilering. Arbetsgivare har såväl möjligheter som skyldigheter att arbeta för ett inkluderande arbetsliv. Stöd för detta finns i diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder.
   PubDate: 2018-08-20
   Issue No: Vol. 24, No. 3-4 (2018)
    
 • Recension av doktorsavhandling Arbete som rättighet eller skyldighet.
         Föreställningar om arbetsmarknadsfrånvaro i välfärdsstaten av Tora
         Nord

  • Authors: Eskil Wadensjö
   Pages: 101 - 105
   PubDate: 2018-08-20
   Issue No: Vol. 24, No. 3-4 (2018)
    
 • Recension av doktorsavhandling Ämnade för restaurangarbete' - Om
         politisk styrning och lågutbildade ungdomars väg fram till
         arbetsmarknadens tröskel av Jack Lainpelto

  • Authors: Peter Håkansson
   Pages: 106 - 109
   PubDate: 2018-08-20
   Issue No: Vol. 24, No. 3-4 (2018)
    
 • Recension av boken Gender Segregation. Divisions of Work in
         Post-Industrial Welfare States av Lena Gonäs och Jan Ch Karlsson (eds)
         (Aldershot: Ashgate, 2006)

  • Authors: Ulla Björnberg
   Pages: 107 - 110
   PubDate: 2018-07-27
   Issue No: Vol. 24, No. 3-4 (2018)
    
 • Recension av publikationen Europeiska företagsråd i svenska koncerner:
         En rättsvetenskaplig studie av EWC-regleringens betydelse för
         arbetstagarinflytande och styrning av Rasmus Hästbacka

  • Authors: Erik Sjödin
   Pages: 110 - 113
   PubDate: 2018-08-20
   Issue No: Vol. 24, No. 3-4 (2018)
    
 • Recension av doktorsavhandling Tjänstemötet. Interaktionens
         kommersiella, byråkratiska och sociala logik av Annika Åberg

  • Authors: Lennart G Svensson
   Pages: 111 - 114
   PubDate: 2018-07-27
   Issue No: Vol. 24, No. 3-4 (2018)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.80.6.131
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-