Subjects -> LABOR UNIONS (Total: 27 journals)
Showing 1 - 4 of 4 Journals sorted by number of followers
Work and Occupations     Hybrid Journal   (Followers: 59)
British Journal of Industrial Relations     Hybrid Journal   (Followers: 49)
ILR Review     Hybrid Journal   (Followers: 46)
Social Movement Studies: Journal of Social, Cultural and Political Protest     Hybrid Journal   (Followers: 35)
Industrial Relations     Hybrid Journal   (Followers: 32)
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations     Full-text available via subscription   (Followers: 32)
Human Resource Development Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 28)
European Labour Law Journal     Full-text available via subscription   (Followers: 18)
Global Labour Journal     Open Access   (Followers: 16)
Transfer - European Review of Labour and Research     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Labour History     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Relations industrielles / Industrial Relations     Full-text available via subscription   (Followers: 12)
Labor & Employment Law Forum     Open Access   (Followers: 12)
Creative Industries Journal     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Citizenship Studies     Hybrid Journal   (Followers: 9)
New Labor Forum     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Alternatives to the High Cost of Litigation     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Arbeidsrett     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Cuadernos de Relaciones Laborales     Open Access   (Followers: 1)
Arbetsliv i omvandling     Open Access   (Followers: 1)
Arbetsmarknad & Arbetsliv     Open Access   (Followers: 1)
Journal of Labor and Society     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Gaceta Laboral     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Arbetsmarknad & Arbetsliv
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 1400-9692
Published by Lunds universitet Homepage  [14 journals]
 • Teknikutveckling och arbetsmiljörättslig reglering

  • Authors: Carin Ulander-Wänman
   Abstract: Implementering av avancerad teknik i företag ställer krav på arbetstagares omställningsförmåga. Arbetsmiljörättslig reglering ska stödja omställningsprocesser så att en god arbetsmiljö uppnås. I artikeln redovisas arbetsmiljörättsliga bestämmelser som aktualiseras i samband med ett företags omställningsarbete. Artikeln innehåller resultatet av en empirisk studie om hur den arbetsmiljörättsliga regleringen fungerar i praktiken när ett företag planerar att implementera avancerad teknologi i produktionsprocessen med konsekvenser för arbetstagarnas arbetsmiljö. Den rättsliga regleringen värderas dels ur ett rättssäkerhetsperspektiv, vilket innebär att den rättsliga regleringen ska uppfylla krav på att vara begriplig, förutsebar och likabehandlande, dels om regleringen stödjer eller motverkar omställningsprocesser i företag.
   PubDate: 2023-04-21
   DOI: 10.58236/aa.24815
   Issue No: Vol. 29, No. 1 (2023)
    
 • Inledning till temanummer om Covid-19s effekter på arbetslivet

  • Authors: Calle Rosengren, Kristina Palm
   Pages: 4 - 7
   PubDate: 2023-03-22
   DOI: 10.58236/aa.25107
   Issue No: Vol. 29, No. 1 (2023)
    
 • Kreativitet och kommers för dataspelsutvecklare, arbetsmiljöarbete i
         detaljhandeln, Globala värdekedjor: kinesiska insatser och svensk
         produktivitetstillväxt, Covid-19 och rädsla samt att som utrikes född
         gå i pension

  • Authors: Gunnar Gillberg, Lars Ivarsson, Kristina Palm, Anna Peixoto
   Pages: 5 - 7
   PubDate: 2022-12-21
   Issue No: Vol. 28, No. 3-4 (2022)
    
 • Introduktion

  • Authors: Anders L Johansson
   Pages: 3 - 4
   PubDate: 2022-12-07
   Issue No: Vol. 28, No. 2 (2022)
    
 • Bitar i arbetslöshetspusslet

  • Authors: Andrew J Oswald
   Pages: 5 - 29
   Abstract: Arbetslösheten i västvärldens ekonomier är mycket högre än tidigare. Det finns dock ingen allmänt vedertagen uppfattning om varför det är så eller vad som kan göras för att lösa problemet. I denna artikel redovisar Andrew J Oswald fyra nya empiriska resultat och hävdar att dessa förmodligen måste finnas med i en övertygande förklaring. Utmaningen för ekonomerna består i att söka sammanfoga dessa pusselbitar - tillsammans med ytterligare andra som förmodligen fortfarande saknas - för att lägga färdigt pusslet.
   PubDate: 2022-12-07
   Issue No: Vol. 28, No. 2 (2022)
    
 • ''Kvinnlig'' och ''manlig''
         arbetslöshet

  • Authors: Mikael Nordenmark
   Pages: 31 - 43
   Abstract: Tidigare forskningsresultat kring kvinnors och mäns reaktioner på arbetslöshet uppvisar en splittrad bild. Vissa undersökningar pekar på att män drabbas hårdare av arbetslöshetens negativa konsekvenser medan andra antyder att kvinnor har minst lika svårt att anpassa sig till sin arbetslöshetssituation. Resultatet från denna studie visar att det är vanskligt att behandla kvinnor och män som två enhetliga kategorier när man studerar effekter av arbetslöshet. I artikeln argumenterar Mikael Nordenmark för att det är sociala livsvillkor snarare än generella skillnader mellan kvinnor och män som avgör hur man ser på sin situation som arbetslös.
   PubDate: 2022-12-07
   Issue No: Vol. 28, No. 2 (2022)
    
 • Arbetslöshet och dyslexi

  • Authors: David H Ingvar, May Lindgren, Richard Stenmark
   Pages: 45 - 56
   Abstract: Läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi är vårt vanligaste handikapp. I denna artikel sammanfattar David H Ingvar, May Lindgren och Richard Stenmark aktuell kunskap om dyslexi, hur diagnosen ställs och vilka primära och sekundära konsekvenser detta handikapp kan medföra. Författarna betonar särskilt hur dyslexi kan påverka en arbetssökandes möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden samt att tillgodogöra sig utbildning. De belyser också arbetsförmedlingarnas och arbetsmarknadsinstitutens roll i denna problematik, nämligen att identifiera arbetssökande med dyslexi och att erbjuda dessa adekvata arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
   PubDate: 2022-12-07
   Issue No: Vol. 28, No. 2 (2022)
    
 • Rundgången är det stora problemet

  • Authors: Lars Calmfors
   Pages: 57 - 59
   PubDate: 2022-12-07
   Issue No: Vol. 28, No. 2 (2022)
    
 • Christer Sanne: Arbetets tid. Om arbetstidsreformer och konsumtion i
         välfärdsstaten

  • Authors: Bengt Furåker
   Pages: 66 - 69
   PubDate: 2022-12-07
   Issue No: Vol. 28, No. 2 (2022)
    
 • Sören Höjgård: Long-Term Unemployment in a Full Employment
         Economy

  • Authors: Niels Westergård-Nielsen
   Pages: 70 - 75
   PubDate: 2022-12-07
   Issue No: Vol. 28, No. 2 (2022)
    
 • Martha Blomqvist: Könshierarkier i gungning. Kvinnor i
         kunskapsföretag

  • Authors: Lena Gonäs
   Pages: 76 - 78
   PubDate: 2022-12-07
   Issue No: Vol. 28, No. 2 (2022)
    
 • Hur förnya arbetsrätten'

  • Authors: Niklas Bruun
   Pages: 83 - 98
   Abstract: I den pågående debatten om arbetsrättens framtid har frågor om konstitutionella grundrättigheter och arbetsrättens utgångspunkter rönt ringa uppmärksamhet. Niklas Bruun diskuterar dem i denna artikel, där han också tar upp frågan om otillräcklig flexibilitet i arbetslivet. Bruun menar att arbetsmarknadsparterna på bägge sidor framför orealistiska krav på reformer inom arbetsrätten. Han hävdar dock att partssamarbete och kompromissvilja behövs både för sysselsättningen, EU samarbetet och inte minst för att få stabilitet i regelsystemet.
   PubDate: 2022-12-07
   Issue No: Vol. 28, No. 2 (2022)
    
 • Vad bestämmer sökaktiviteten'

  • Authors: Anders Harkman, Fredrik Jansson
   Pages: 99 - 111
   Abstract: Arbetsmarknadsforskningen har angett passivisering av långtidsarbetslösa, minskande kompetens och höga ersättningsnivåer som förklaringar till dels låg sökaktivitet, dels att chansen att få jobb minskar med längre arbetslöshetstid. Anders Harkman och Fredrik Jansson menar i denna artikel istället att den låga sökaktiveteten inte är ett tecken på passivisering utan en effekt av dels en stor mängd återanställningar, dels en anpassning till ett svårt arbetsmarknadsläge. Att chansen att få jobb skulle minska med arbetslöshetstiden visas därtill vara en illusion, skapad av den stora mängden återanställningar efter kort arbetslöshetstid. Resultaten bör få konsekvenser för utformningen av ersättningssystemen.
   PubDate: 2022-12-07
   Issue No: Vol. 28, No. 2 (2022)
    
 • Ekonomiska och sociala perspektiv på sökeffektivitet och
         långtidsarbetslöshet

  • Authors: Rune Åberg
   Pages: 113 - 131
   Abstract: I debatten om arbetslösheten och dess bekämpning har sökeffektiviteten på arbetsmarknaden intagit en framträdande plats. En uppfattning är att sänkta ersättningsnivåer vid arbetslöshet och begränsade möjligheter till rundgång mellan åtgärder och arbetslöshet skulle öka de arbetslösas sökaktivitet och på så sätt sänka arbetslösheten. Detta bygger dock på en alltför förenklad bild av människors beteenden på arbetsmarknaden. I denna artikel hävdar Rune Aberg att också sociala och psykologiska dimensioner såväl som objektiva möjligheter för jobbsökande måste beaktas, och i det perspektivet framstår manipulationer av de ekonomiska incitamenten för de arbetslösa som tämligen verkningslösa i kampen mot arbetslösheten.
   PubDate: 2022-12-07
   Issue No: Vol. 28, No. 2 (2022)
    
 • Arbetsmarknadsläget och anställdas inställning i
         arbetsmarknadsfrågor

  • Authors: Bengt Furåker, Leif Johansson
   Pages: 133 - 148
   Abstract: I denna artikel behandlar Bengt Furåker och Leif Johanson frågan om huruvida människors åsikter och attityder i olika arbetsmarknadsfrågor står i samklang med de grundläggande idéerna bakom den svenska arbetsmarknadspolitiken samt i vilken utsträckning det skett förändringar i och med 1990-talets arbetsmarknadsförsämringar. Det empiriska underlaget utgörs av data som insamlats genom tilläggsfrågor till Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar under 1991 och 1993. Den bild som framtonar i materialet innehåller åtskilligt av intresse för den arbetsmarknadspolitiska diskussionen.
   PubDate: 2022-12-07
   Issue No: Vol. 28, No. 2 (2022)
    
 • Livstidsjobb och korta jobb

  • Authors: Bertil Holmlund
   Pages: 149 - 155
   PubDate: 2022-12-07
   Issue No: Vol. 28, No. 2 (2022)
    
 • Lise Bergh, Dan Holke, Kurt Junesjö och Erland Olauson: Arbetsrätten och
         det nya Europa och Birgitta Nyström: EU och arbetsrätten.

  • Authors: Lena Maier
   Pages: 157 - 161
   PubDate: 2022-12-07
   Issue No: Vol. 28, No. 2 (2022)
    
 • Ulf Mellström: Engineering Lives - Technology, Time and Space in a
         Male-Centred World

  • Authors: Christina Garsten
   Pages: 162 - 166
   PubDate: 2022-12-07
   Issue No: Vol. 28, No. 2 (2022)
    
 • Vilken roll kan de fackliga organisationerna spela i 2000- talets
         produktionssystem och arbetsorganisation'

  • Authors: Göran Brulin
   Pages: 259 - 269
   Abstract: Företagen förändrar produktionssystemen och nya arbetsorganisationer införs. De fackliga organisationerna var bland de första att inse att taylorismen kommit till vägs ände, men att omvandla denna insikt till en kraft i det fackliga arbetet har inte gått lätt. Fackliga representanter har svårt att kvalificera sig som deltagare i företagens utvecklingsprojekt. Relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare individualiseras alltmer. De fackliga organisationerna måste antagligen göra några "smärtsamma" val för att få en roll i arbetsorganisatoriska utvecklingsprocesser.
   PubDate: 2022-12-07
   Issue No: Vol. 28, No. 2 (2022)
    
 • Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring

  • Authors: Patrick Joyce
   Pages: 271 - 277
   Abstract: Utformningen av arbetslöshetsförsäkringen har diskuterats allt intensivare i takt med en bestående hög arbetslöshet och de höga kostnader den medför. Under hösten 199 5 tillsattes "Utredningen om ersättning vid arbetslöshet och omställning", ARBOM- utredningen. I mitten av oktober i år lade den fram sitt slutbetänkande. I artikeln sammanfattar Patrick Joyce, utredningens sekreterare, utredningens förslag och överväganden.
   PubDate: 2022-12-07
   Issue No: Vol. 28, No. 2 (2022)
    
 • Svar på Per Dannefjords kommentar till '' Arbetet i den demokratiska
         utopin''

  • Authors: Arne Helldén
   Pages: 279 - 281
   Abstract: I nummer 3, 1996 av "Arbetsmarknad & Arbetsliv" kommenterade Per Dannefjord Arne Helldéns artikel om samband mellan demokrati och hur arbetet värderas i samhället från nummer 2, 1996. Arne Helldén finner inte Dannefjords resonemang helt invändningsfritt.
   PubDate: 2022-12-07
   Issue No: Vol. 28, No. 2 (2022)
    
 • Globaliseringen en chans för demokratin i Sydostasien

  • Authors: Birger Viklund
   Pages: 283 - 286
   Abstract: Utvecklingen i Sydostasien är dynamisk, såväl vad gäller ekonomiska, sociala som demokratiska förhållanden. I den ökande globaliseringen av världsekonomin är denna utveckling något som berör alla länder och ekonomier. I denna utblick rapporteras från den tredje asiatiska regionalkongressen inom lnternational lndustrial Relations Association som hölls i Taiwan i oktober 1996.
   PubDate: 2022-12-07
   Issue No: Vol. 28, No. 2 (2022)
    
 • Anders Björklund, Per-Anders Edin, Bertil Holmlund & Eskil
         Wadensjö: Arbetsmarknaden

  • Authors: Tor Eriksson
   Pages: 287 - 289
   PubDate: 2022-12-07
   Issue No: Vol. 28, No. 2 (2022)
    
 • Niklas Brunn & Kerstin Ahlberg: Kollektivavtal i EU Om allmängiltiga
         avtal och social dumping

  • Authors: Reinhold Fahlbeck
   Pages: 291 - 296
   PubDate: 2022-12-07
   Issue No: Vol. 28, No. 2 (2022)
    
 • Kurt Lundgren: Livslångt lärande - praktisk teori om
         lärandets ekonomi

  • Authors: Åsa Sohlman
   Pages: 297 - 298
   PubDate: 2022-12-07
   Issue No: Vol. 28, No. 2 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.233.219.103
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-