A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> ANTHROPOLOGY (Total: 398 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Anthropologia integra
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1804-6657 - ISSN (Online) 1804-6665
Published by Masaryk University Homepage  [11 journals]
 • Po stopách otcovské linie: Původ a šíření Y-DNA haploskupiny I-L233

  • Authors: Vít Erban
   Pages: 7 - 28
   Abstract: Článek se v kontextu rostoucí obliby osobního geneticko-genealogického testování věnuje možnostem, mezím, ale i rizikům dezinterpretace, které různé typy těchto testů přinášejí. Soustředí se především na testování otcovské linie pomocí mutací na chromozomu Y (Y-DNA) a vysvětluje základní principy tvoření fylogenetického stromu mužských rodových linií. Ve druhé části článku je tato teorie aplikována na konkrétní případ původu a šíření Y-DNA haploskupiny I-L233. Autor se pokouší nastínit pravděpodobnou cestu této minoritní haploskupiny dějinami. Tato mutace vznikla v populaci západoevropských lovců a sběračů (WHG) pravděpodobně v oblasti severozápadního pobřeží střední Evropy nebo Baltu v období mezolitu. Lovecko-sběračský způsob života v této části Evropy trval vzhledem ke specifickým přírodním podmínkám poměrně dlouho a odrazil se v malé početnosti této mužské linie, jež je patrná dodnes. Toto dlouhé období „hrdla láhve“ bylo překonáno až na přelomu letopočtu v souvislosti s etnogenezí germánských kmenů a jejich šířením především do Británie. Cesta mladších větví této Y-DNA linie do vnitrozemí střední Evropy je zřejmě výsledkem vrcholné středověké kolonizace, jež se projevila i v českých zemích ve 13. století. Zde se autor článku, jako nositel této Y-DNA linie, snaží vypátrat nabízející se souvislost s původem své otcovské linie v oblasti Podkrkonoší. Ve svém obecném vyznění se tak článek pokouší narušit až příliš striktně chápanou hranici mezi genetickým testováním pro odborné a osobní geneticko-genealogické účely.
   PubDate: 2022-12-14
   DOI: 10.5817/AI2022-2-7
   Issue No: Vol. 13, No. 2 (2022)
    
 • Příprava tenkých histologických řezů z archeologických vzorků
         kostí a zubů

  • Authors: Soňa Vacková, Soňa Boriová, Sandra Sázelová, Miroslav Králík
   Pages: 29 - 38
   Abstract: Histologická analýza osteologických nálezů pocházejících z archeologických výzkumů je časově a finančně náročný proces, který ve svém výsledku přináší data a informace, jež jsou obtížně získatelné z makroskopického pozorování (např. taxonomické určení fragmentů bez morfologicky diagnostických znaků), nebo vedou k získání zcela nových informací o životní historii jedince (přes hodnocení markerů vývojového stresu ze zubní skloviny a určení chronologie jednotlivých událostí). Mikroskopická analýza vzorků kostí a zubů klade důraz na zhotovení kvalitního histologického preparátu, který je následně možné analyzovat za pomocí optického mikroskopu. Dosud bylo publikováno široké spektrum metodických postupů, jak zhotovovat histologické výbrusy z kalcifikovaných tvrdých savčích tkání, lišících se a) v závislosti na typu tkáně, ze které je preparát zhotoven, b) stavu zachovalosti vzorku, c) přítomnosti laboratorního vybavení. Naše metodika je podmíněna již publikovanými protokoly a postupy, které jsou navíc pozměněny tak, aby vyhovovaly našemu laboratornímu vybavení a požadavkům zpracovávaného vzorku. Výsledkem je tak opakovatelný protokol, sestávající se z několika hlavních kroků, které jsou proveditelné v laboratořích se stejným nebo podobným vybavením.
   PubDate: 2022-12-14
   DOI: 10.5817/AI2022-2-29
   Issue No: Vol. 13, No. 2 (2022)
    
 • Dekolonializace vědění: Šíření vědecké produkce domorodých žen

  • Authors: Nara Lares Kludasch, Paride Bollettin
   Pages: 39 - 44
   Abstract: Tato studie analyzovala diplomové a magisterské práce domorodých žen na veřejných univerzitách v Brazílii. Historie kolonizace v Brazílii zanechala stopy mocenské dynamiky, která znehodnotila domorodou kulturu. Díky tomu byla zavedena monopolizace znalostí a komunikace lidmi, kteří posilují eurocentrickou produkci znalostí. Tato studie kombinuje výsledky produkce domorodých žen s diskusemi, které již vytvořili výzkumníci dekoloniality v humanitních vědách. Zaznamenali jsme procesy umlčování, jimiž tyto ženy prošly během svého studia. Identifikovali jsme obtíže při šíření těchto důležitých prací a dopady vyvolané novou dynamikou těch, kteří byli kdysi objekty studia a pomalu zabírají jejich prostor v nároku na své stanovisko. Proto jsme zdůraznili potřebu přímých akcí ze strany univerzit, které by podporovaly a lépe šířily kontrahegemonickou produkci domorodých žen.
   PubDate: 2022-12-14
   DOI: 10.5817/AI2022-2-39
   Issue No: Vol. 13, No. 2 (2022)
    
 • Brazilská vědecká produkce: Vznikající epistemologie, ontologie a
         hodnotové systémy

  • Authors: Daniel Guanabara, Paride Bollettin
   Pages: 45 - 53
   Abstract: Roste počet protihegemonických brazilských vědeckých produkcí. Postupný proces dekolonizace brazilských univerzit, který je výsledkem boje sociálních hnutí, otevřel prostor pro výzkumné pracovníky, aby představili alternativy vědecké produkce. V tomto článku budeme pracovat s hypotézou, že existuje značný počet brazilských vědeckých prací, které se snaží odpoutat od hegemonních teorií na základě nových alternativ epistemologií, ontologií a hodnotových systémů. Na její podporu poukážeme na deset prací, které využívají nové epistemologie a ontologie a hodnotové systémy k formulaci koncepcí a teorií o sociálně marginalizovaných skupinách.
   PubDate: 2022-12-14
   DOI: 10.5817/AI2022-2-45
   Issue No: Vol. 13, No. 2 (2022)
    
 • Etické aspekty rozvoje umělé inteligence

  • Authors: Anetta Jedličková
   Pages: 55 - 62
   Abstract: Počítačové zpracovávání dat s využitím umělé inteligence se ve veřejném sektoru i v komerční sféře postupně stává každodenní rutinou, a zásadně tak zasahuje do rozličných osobních oblastí života lidí. S výrazným rozvojem algoritmického rozhodování při zpracování dat prostřednictvím technologie strojového učení neboli machine learning se do popředí odborných diskusí dostávají také etické aspekty při vývoji, zavádění a používání systémů využívajících při své činnosti různou míru autonomního rozhodování umělé inteligence. Článek si v jednotlivých částech klade za cíl obeznámit odbornou i laickou veřejnost s etickými principy, které jsou diskutovány specialisty v různých etických pokynech zabývajících se umělou inteligencí, s etickými aspekty, jež provází vývoj, implementaci a využívání autonomních a inteligentních systémů, a v závěru obeznamuje s problematikou formování příslušného etického rámce z praktického pohledu.
   PubDate: 2022-12-14
   DOI: 10.5817/AI2022-2-55
   Issue No: Vol. 13, No. 2 (2022)
    
 • Etnické skupiny, hranice a identity

  • Authors: Eliška Vlčková
   Pages: 63 - 65
   PubDate: 2022-12-14
   Issue No: Vol. 13, No. 2 (2022)
    
 • The WEIRDest People in The World

  • Authors: Tomáš Pišúth
   Pages: 65 - 66
   PubDate: 2022-12-14
   Issue No: Vol. 13, No. 2 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.201.94.236
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-