A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> ANTHROPOLOGY (Total: 398 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Anthropologia integra
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1804-6657 - ISSN (Online) 1804-6665
Published by Masaryk University Homepage  [11 journals]
 • Představení Ústavu antropologie

  • Authors: Petra Urbanová
   Pages: 7 - 14
   Abstract: Článek představuje Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
   PubDate: 2022-09-07
   Issue No: Vol. 13, No. 1 (2022)
    
 • Má podobnost mezi rodiči vliv na vývoj jejich
         potomků'

  • Authors: Linda Koníková, Miroslav Králík, Ondřej Klíma, Martin Čuta
   Pages: 15 - 29
   Abstract: Podobnost v obličeji a jiných tělesných charakteristikách se považuje za jeden z aspektů při volbě reprodukčního partnera u člověka. Navzdory skutečnosti, že míra rodičovské podobnosti může ovlivnit potomky již v raných fázích jejich prenatálního vývoje, jen velmi málo empirických studií se zatím zaměřilo na důsledky tohoto nenáhodného procesu. Tato studie měla tři cíle: (1) otestovat hypotézu tělesného asortativního párování u lidí, (2) najít vztah mezi fyzickou podobností rodičů a růstovými křivkami jejich potomků a (3) zjistit, jak rodičovská podobnost ovlivňuje růst potomstva. Podobnost rodičů ve fyzických znacích tak byla analyzována ve vztahu k deskriptorům růstových křivek jejich potomků (n = 184 trojic matka-otec-dítě z databáze Brněnské růstové studie). Ve srovnání s náhodně vytvořenými páry si skuteční partneři nebyli podobnější v žádném ze sledovaných znaků. Fyzické znaky však mezi partnery korelovaly (většinou kladně). Nalezené byly i vztahy mezi fyzickou podobností rodičů a deskriptory růstových křivek jejich potomků. Rodičovská podobnost v různých znacích však ovlivňovala růst potomků různým způsobem.
   PubDate: 2022-09-07
   DOI: 10.5817/AI2022-1-15
   Issue No: Vol. 13, No. 1 (2022)
    
 • Hybridní globalizace tradiční čínské medicíny. Etnografická
         analýza praktikujících v Miláně

  • Authors: Daniele Mario Buonomo
   Pages: 31 - 37
   Abstract: Podle Světové zdravotnické organizace se dnes tradiční čínskou medicínou (TCM) zabývá více než 300 000 lékařů v přibližně 100 000 klinikách čínské medicíny ve více než stovce zemí světa. Kromě jejího vzkvétajícího uplatnění přitahuje TCM stále větší pozornost antropologů. Zatímco mnohé mezinárodní studie ukázaly, jak v Číně západní biomedicínský model silně ovlivňuje akademickou výuku i praxi TCM, konkrétní studie v rámci Evropy, zejména v Itálii, dnes stále chybí. Cílem článku je na základě analýzy toho, jak se TCM praktikuje ve městě Miláně, podrobně prozkoumat vztah mezi TCM a biomedicínou a obecně mezi modernitou a tradicí. Prostřednictvím etnografické studie prováděné v Miláně mezi listopadem 2020 a květnem 2021 byly zkoumány rozmanité způsoby překladu znalostí a interpretace postupů místními lékaři TCM. Prostřednictvím rozhovorů a pozorování lékařských praktik deseti různých lékařů vedl výzkum k identifikaci tří odlišných kategorií ve vztahu k lékařům TCM v Miláně: “puristé”, “integrátoři” a “hybridizátoři”. V rámci tohoto příspěvku se zaměřuji na jejich podobnosti a rozdíly a ukazuji, jak TCM nabývá podoby hybridní a lokální praxe.
   PubDate: 2022-09-07
   DOI: 10.5817/AI2022-1-31
   Issue No: Vol. 13, No. 1 (2022)
    
 • Meta-analýza radioulnárních kontrastů dermatoglyfických
         kvantitativních hodnot mezi jednotlivými prsty ruky

  • Authors: Lenka Polcerová, Miroslav Králík, Tereza Meinerová, Mária Chovancová, Martin Čuta
   Pages: 39 - 52
   Abstract: Radioulnární kontrasty (numericky: rozdíly) mezi kvantitativními hodnotami dermatoglyfických vzorů jednotlivých prstů lidské ruky (počet lišt – ridge count, RC) se ukázaly jako vhodné indikátory signalizace prenatálního vývoje. V této studii jsme porovnávali výsledky meta-analýzy mezipohlavních rozdílů v radioulnálních kontrastech mezi publikovanými průměrnými hodnotami RC (získány jako průměr z vyššího RC každého prstu) s mezipohlavními rozdíly, kdy radioulnární kontrasty byly vypočítány již na individuální úrovni.
   Průzkumem databází NCBI-PMC, ScienceDirect a archivních zdrojů jsme našli celkem 273 dermatoglyfických studií (po odstranění duplikátů mezi databázemi). Avšak po aplikaci všech výběrových kritérií bylo pro meta-analýzu vhodných pouze 11 vzorků, a to i včetně našich vlastních čtyř vzorků. V porovnání s úsilím vynaloženým při hledání publikací se nám podařilo najít jen velmi málo studií, které by vůbec publikovaly statistické parametry RC na jednotlivých prstech, a které by tak byly vhodné pro studium kontrastů mezi prsty. Pokud již byly publikovány statistické parametry pro jednotlivé prsty, nepředstavovaly tyto údaje průměrné hodnoty RC z radiální i ulnární strany prstů (tj. 10 hodnot na každé ruce), ale pouze průměrné hodnoty RC z vyšší hodnoty za každý prst (tj. 5 hodnot na každé ruce) na individuální úrovni.
   Pohlavní dimorfismus získaný meta-analytickými metodami (kontrasty mezi průměrnými hodnotami RC), koreluje téměř absolutně s hodnotou dimorfismu kontrastů vypočítaných na individuální úrovni (průměrné hodnoty individuálních kontrastů RC). Výběr jednoho (vyššího) RC z každého prstu však rozmazává dimorfismus a ztěžuje interpretaci mezipohlavních rozdílů. Výsledky pak nelze porovnávat s hodnotami získanými z kompletního souboru všech RC na prstech. V kombinaci s malým počtem studií s vhodnými daty publikovanými po jednotlivých prstech proto nemůžeme doporučit meta-analýzu publikovaných studií jako vhodný prostředek ke studiu meziprstních radioulnárních kontrastů. Za tímto účelem je třeba mít k dispozici primární data – RC na individuální úrovni.
   PubDate: 2022-09-07
   DOI: 10.5817/AI2022-1-39
   Issue No: Vol. 13, No. 1 (2022)
    
 • Movimento Negro v Salvadoru de Bahia: aliance věcí

  • Authors: Paola Rizzo
   Pages: 53 - 64
   Abstract: Při procházce ulicemi Salvadoru de Bahia je možné vnímat přítomnost symbolů kultury boje, kterou propaguje hnutí Movimento Negro, jež v reakci na místní strukturální rasismus vyzývá k zaplnění prostoru oslavnými reprezentacemi afrického původu. Pokus o pochopení toho, kdo nebo co je Movimento Negro, byl učiněn prostřednictvím terénního výzkumu. Ukázalo se ústřední postavení materiálního a senzitivního rozměru jako prostoru boje mezi ekonomickými a rasovými skupinami (Rancière 2004). Rasismus i formy odporu v reakci na něj jsou viditelné a materiálně se projevují v tělech, prostorech a předmětech. Movimento Negro je hyperobjekt (Morton 2018). Je to “vícedruhová asambláž” (Haraway 2015): zachycena ve svých smyslových projevech nás nutí zpochybňovat místní systém významů a samotná epistemologická paradigmata, na nichž je založena modernita (Gilroy 1993).
   PubDate: 2022-09-07
   DOI: 10.5817/AI2022-1-53
   Issue No: Vol. 13, No. 1 (2022)
    
 • Seznam abstraktů

  • Authors: Účastníci konference
   Pages: 65 - 72
   Abstract: Seznam abstraktů přednášek proslovených na ANTHROPological Student Conference, která se konala 1. a 2. září 2022 v Telči.
   PubDate: 2022-09-07
   Issue No: Vol. 13, No. 1 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.232.56.9
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-