A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> ANTHROPOLOGY (Total: 398 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Turystyka Kulturowa
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 1689-4642
Published by Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej Homepage  [1 journal]
 • Strona tytułowa i impressum

  • Authors: Redakcja Turystyka Kulturowa
   Pages: 1 - 6
   PubDate: 2022-06-30
   Issue No: Vol. 2, No. 123 (2022)
    
 • Literatura naukowa, popularnonaukowa i piśmiennicze relacje z podróży o
         kontrowersyjnych zjawiskach w turystyce - fenomen turystyki slumsowej

  • Authors: Klaudia Dziadowicz, Magdalena Kubal-Czerwińska
   Pages: 7 - 47
   Abstract: W ostatnim dwudziestoleciu XX w. nastąpiła ekspansja turystyki slumsowej, która dała początek dyskusji poświęconej tej formie turystyki, głównie w wymiarze moralno-etycznym. Wycieczki do  slumsów z przewodnikiem stają się standardem w turystyce miejskiej, szczególnie dotyka to krajów rozwijających się. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie, na wybranych przykładach literatury naukowej, popularnonaukowej oraz piśmienniczych i osobistych relacji z podróży, opinii i osobistych odczuć ich autorów: podróżników, dziennikarzy jak i badaczy – dotyczących moralno-etycznego wymiaru uprawiania turystyki slumsowej. Procedura badawcza obejmowała metodę systematycznego przeglądu literatury i materiałów piśmienniczych oraz analizę treści. W przytoczonych materiałach napotkano zarówno pozytywne jak i negatywne wypowiedzi traktujące o dobrych jak i złych stronach slumsturystyki, a dominującym poglądem jest brak jednoznacznej oceny slumsturystyki, zarówno w kwestiach etyczno-moralnych, jak i ekonomicznych. Ocena zależy od kontekstu oraz perspektywy uczestnika-badacza, uczestnika-turysty czy uczestnika-mieszkańca dzielnicy biedy. Pytanie o to, czy slumsturystyka może zostać jednoznacznie oceniona w kontekście moralno-etycznym pozostaje wciąż otwartym.
   PubDate: 2022-06-30
   Issue No: Vol. 2, No. 123 (2022)
    
 • Dušan Jurkovič i jego dzieła w kontekście rozwoju produktu turystyki
         biograficznej

  • Authors: Krzysztof Piotr Kołodziejczyk
   Pages: 48 - 112
   Abstract: Dušan Jurkovič to postać ważna dla historii Słowacji i Czech – architekt, który w dużym stopniu wpłynął na rozwój nowoczesnej architektury niepodległej Czechosłowacji, projektując szereg budowli, będących jednymi z ciekawszych w swoich regionach, często stanowiąc wyróżnik krajobrazu. W dość nowoczesnych formach umiał zawrzeć motywy ludowe, zwłaszcza pochodzące ze słowackich Karpat, które popularyzował we wpływowych warstwach w Czechach i Morawach. Jednocześnie był związany z ruchami patriotyczno-niepodległościowymi przełomu XIX i XX w. W artykule postanowiono sprawdzić, w jakim stopniu postać ta jest „eksploatowana” przez sektor turystyczny. Dokonano oceny możliwości rozwoju produktu turystyki biograficznej skupionego na postaci Dušana Jurkoviča w oparciu o zrealizowane przez niego projekty. W tym celu zinwentaryzowano realizacje architekta, biorąc pod uwagę pełnione przez nie funkcje turystyczne i sposoby przystosowania do zwiedzania, a także frekwencję zwiedzających. W efekcie dokonano oceny atrakcyjności tych miejsc. Na tej podstawie stwierdzono istnienie kilku produktów turystycznych na różnym etapie rozwoju, w których rdzeniem jest postać Dušana Jurkoviča, a także wskazano możliwości dalszego rozwoju oferty w tym zakresie, np. w postaci multimodalnego szlaku kulturowego. Wśród zalet zinwentaryzowanych obiektów należy wymienić różnorodność budowli i form, dobre wkomponowanie w krajobraz, atrakcyjność widokową dużej części lokalizacji oraz powiązanie z bazą turystyczną. Miejsca te posiadają znaczący potencjał, także infrastrukturalny. Problemem w rozwoju oferty jest z kolei ograniczona dostępność części z budynków.
   PubDate: 2022-06-30
   Issue No: Vol. 2, No. 123 (2022)
    
 • Kolej żelazna - nieodłączny element turystyki kulturowej i jej wizualne
         dokumentacje. Historia i współczesne perspektywy badawcze

  • Authors: Aleksandra Katarzyna Giełdoń - Paszek
   Pages: 113 - 130
   Abstract: Wynalazek kolei żelaznej znacząco wpłynął na kształt turystyki kulturowej. Kolej od momentu swego powstania stanowiła też interesujący temat dla fotografików i malarzy. Można zaobserwować pewną zbieżność tematyczną i kompozycyjną w obu tych obszarach. Współcześnie istnieje duże środowisko fotografików zainteresowanych tą tematyką. Dowodem na to są liczne blogi  i strony internetowe zawierające stare i nowe zdjęcia związane z koleją i podróżą koleją. Zdjęcia te można podzielić według różnych kryteriów: tematycznego, chronologicznego, charakteru estetycznego (ukazujące piękno kolei bądź reportażowe). One posłużyły jako materiał wyjściowy do tych rozważań. Fotografia kolejowa stanowi także świetny obszar badawczy dla historyków, socjologów, antropologów i badaczy turystyki kulturowej. W ramach studiów nad kulturą wizualną dobrym sposobem analizy wydaje się być metoda proponowana przez Gillian Rose, opublikowana w  publikacji zatytułowanej Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials. Koncentruje się ona przede wszystkim na osobie odbiorcy fotografii i elementach determinujących odbiór. W niniejszym artykule dokonano analizy tą metodą starych zdjęć z podróży Orient Expressem, zamieszczonych na internetowej stronie magazynu poświęconego fotografii.
   PubDate: 2022-06-30
   Issue No: Vol. 2, No. 123 (2022)
    
 • Program turystyczny i krajoznawczy 36. Sesji Międzynarodowego Komitetu
         Olimpijskiego w Warszawie w 1937 roku. Przyczynek do historii turystyki
         kongresowej w II Rzeczpospolitej

  • Authors: Kamil Bartosz Potrzuski
   Pages: 131 - 154
   Abstract: W czerwcu 1937 r. odbyła się w Warszawie 36. Sesja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, na której dyskutowano o żywotnych problemach międzynarodowego ruchu olimpijskiego. Z okazji Sesji Warszawę odwiedziło 27 członków MKOl. Byli to ludzie należący do ścisłych elit ówczesnych społeczeństw – arystokraci, przemysłowcy, intelektualiści. Dla dostojnych gości zorganizowano nie tylko przestrzeń do obrad, ale również zaoferowano im bogaty program zwiedzania Warszawy oraz kilka dodatkowych wycieczek po Polsce. Przedmiotem niniejszego artykułu będzie analiza programu towarzyszącego i turystycznego 36. Sesji MKOl w celu stworzenia u gości obrazu II Rzeczpospolitej jako państwa przyjaznego sportowi i olimpizmowi, ale również gościnnego, wyrafinowanego i nowoczesnego. W ten sposób tekst ma szansę stać się przyczynkiem do szerszego spojrzenia na problem wykorzystania turystyki kulturowej jako narzędzia budowania wizerunku państw europejskich w okresie międzywojennym.
   PubDate: 2022-06-30
   Issue No: Vol. 2, No. 123 (2022)
    
 • Cmentarze poznańskie jako element dziedzictwa kulturowego i
         tanatoturystyki

  • Authors: Tomasz Sahaj
   Pages: 155 - 186
   Abstract: Celem artykułu jest analiza i charakterystyka wybranych cmentarzy miasta Poznania w kontekście dziedzictwa kulturowego, kapitału społecznego i potencjału turystycznego. Pod uwagę wzięto cmentarze parafialne i protestanckie, rzymskokatolickie i żydowskie oraz cmentarze, na których spoczywają znaczące dla miasta, regionu i kraju postaci, w tym powstańcy wielkopolscy i żołnierze różnych armii. Przyjęto cztery kryteria doboru: położenie cmentarzy w centrum miasta lub jego bezpośrednim sąsiedztwie, bliskość miejsc uznawanych za „klasyczne” atrakcje turystyczne typu must see, potencjał kulturowo-społeczny oraz bliskie relacje z aktywnością ruchową, rekreacyjną i sportową poznaniaków. Cmentarze uznano za konstytutywne elementy kultury materialnej i duchowej miasta, świadectwo tysiącletniej ciągłości historycznej i istotną część wielokulturowej narracji społecznej. Poznańskie nekropolie są atrakcyjną destynacją dla turystów kulturowych i składową tanatoturystyki.
   PubDate: 2022-06-30
   Issue No: Vol. 2, No. 123 (2022)
    
 • Turystyka filmowa w Tajlandii – filmowe miejsca i praktyki
         podróżnicze

  • Authors: Małgorzata Lisiecka-Muniak
   Pages: 187 - 213
   Abstract: Artykuł przedstawia miejsca turystyczne w Tajlandii, związane z popularnymi filmami, oraz zestawia ich rzeczywisty i fikcyjny wizerunek, a także podejmuje próbę przeanalizowania formy uprawiania turystyki filmowej w Tajlandii. Autorka, korzystając z wieloperspektywicznej metodologii badań nad zjawiskiem turystyki filmowej oraz własnych doświadczeń, pokazuje, w jaki sposób kino kreuje wyobrażenie o danym miejscu, a następnie kształtuje turystykę filmową, angażując w ten precedens wielu interesariuszy. W artykule pojawia się nie tylko analiza popularnej Maya Bay, osławionej za sprawą filmu Niebiańska plaża, ale również inne miejsca filmowe: Bangkok (Kac Vegas w Bangkoku), Ayutthaya (seria Mortal Kombat), Kanchanaburi (Most na rzece Kwai), Phuket (Niemożliwe). Dla celów badawczych autorka przeprowadziła również ankietę wśród Polaków podróżujących do Tajlandii, aby sprawdzić, na ile motywacją do podjęcia podróży były wyszczególnione filmy.
   PubDate: 2022-06-30
   Issue No: Vol. 2, No. 123 (2022)
    
 • Płeć jako kategoria identyfikacji turysty kulturowego w nawiązaniu do
         jego zrównoważonego światopoglądu

  • Authors: Marcin Pasek, Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski
   Pages: 214 - 236
   Abstract: W pracy podjęto temat kształtowania nowej tożsamości turysty kulturowego w nawiązaniu do jego ekologicznej orientacji, wpisywanych zwłaszcza w założenia turystyki zrównoważonej. W świetle istniejących powiązań między turystyką kulturową, a walorami świata przyrody, wskazano na płeć jako istotny czynnik różnicujący światopogląd zrównoważony w grupie studentów turystyki i rekreacji. W stanowiącej narzędzie badawcze Skali Identyfikacji Środowiskowej kobiety (n – 65) osiągnęły wyniki lepsze od mężczyzn (n – 55) w odniesieniu do każdego z 11 tworzących ją założeń. Następstwem tego staje się w przypadku kobiet skuteczniejsze w porównaniu z mężczyznami usunięcie z przestrzeni autopostrzegania postaw właściwych beztroskiemu konsumentowi, które uwidaczniają się przede wszystkim w odniesieniu do natury, lecz mogą mieć również przełożenie na wykorzystanie przez kobiety turystycznych zasobów kulturowych. Jakkolwiek płeć jako uwarunkowanie biologiczne może stanowić zaczątek kształtowania postaw pro natura, to ich pełne ucieleśnienie jest rzeczywistością w większym stopniu kształtowaną przez kulturę.
   PubDate: 2022-06-30
   Issue No: Vol. 2, No. 123 (2022)
    
 • Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu
         bocheńskiego

  • Authors: Agnieszka Kowalik
   Pages: 237 - 280
   Abstract: Powiat bocheński to mikroregion zlokalizowany w województwie małopolskim. Jego potencjał turystyczno-kulturowy został poddany analizie opartej na opracowanej przez Armina Mikos von Rohrscheidt metodzie bonitacji punktowej. W ramach przeprowadzonych badań wyznaczono potencjalne cele turystyki kulturowej z uwzględnieniem ich dostępności, jak również dokonano przeglądu poszczególnych elementów obsługi turystycznej i oferty czasu wolnego. Raport powstał w ramach projektu prowadzonego przez „Turystykę Kulturową”.
   PubDate: 2022-06-30
   Issue No: Vol. 2, No. 123 (2022)
    
 • Dzikość. Jak kultury zwierzęce wychowują rodziny, tworzą piękno i
         osiągają pokój

  • Authors: Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka
   Pages: 281 - 286
   Abstract: Autor: Carl SafinaWydawca: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Seria z morświnemRok wydania: 2021Liczba stron: 583ISBN 978-83-66586-72-7
   Chociaż książka nie ma bezpośredniego związku z turystyką kulturową, to jednak winna być ona naszym zdaniem interesująca dla wszystkich poznających w trakcie turystycznych wypraw różne walory przyrodnicze. Celem turystyki kulturowej jest bowiem także przyroda we wszystkich swoich przejawach, w tym także procesy i zjawiska przyrodnicze związane bezpośrednio i pośrednio z człowiekiem i jego otoczeniem. Autor książki pokazuje związki między ewolucją biologiczną a powstaniem różnych kultur, nie tylko ludzi, ale także innych istot zamieszkujących razem z nami Ziemię i mających z nami różne relacje. Uświadamianie sobie tej zapewne nie dla wszystkich oczywistej sytuacji stawia emocje związane z poznawaniem siebie na tle Przyrody bez wątpienia na innym poziomie. I to jest naszym zdaniem uzasadnienie dla prezentacji tej książki oraz związanych z nią naszych uwag na łamach „Turystyki Kulturowej”.
   PubDate: 2022-06-30
   Issue No: Vol. 2, No. 123 (2022)
    
 • Pytanie 99: Jak dbać o autentyczność dziedzictwa w obiektach
         odbudowanych po zniszczeniach'

  • Authors: Paweł Plichta, Armin Mikos von Rohrscheidt, Sergii Iaromenko, Tomasz Róg, Anna Duda, Wojciech Mazur, Marcin Gorączko, Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka
   Pages: 287 - 337
   Abstract: Wojny, katastrofy, pożary, zamachy i inne tragiczne zdarzenia oprócz oczywistych dramatycznych skutków dla poszczególnych osób oznaczają też niejednokrotnie katastrofalne efekty dla dziedzictwa kulturowego. Zarówno materialne, jak i niematerialne elementy dziedzictwa konkretnych wspólnot, grup i narodów mogą być unicestwione lub w ograniczony sposób przypadkowo lub intencjonalnie niszczone. Z jednej strony muzea, teatry, sanktuaria, zabytki, miejsca i artefakty, z drugiej zaś tradycje, zwyczaje, pamięć, wiedza i wszystko to, co związane z aktywnością, działaniem, tworzeniem i odtwarzaniem przez konkretne jednostki w perspektywie wojny, z uwagi na skalę konfliktu są nie tylko potencjalnie zagrożone, ale faktycznie i wielokrotnie bezpowrotnie uśmiercane.Obraz zniszczeń w wyniku działań człowieka i natury, gruzy, ruiny, groby, a także mapa ruchów migracyjnych w obliczu podejmowanych starań aby uporządkować, odbudować, przywrócić i powrócić do stanu sprzed katastrofy kierują myśli nie tylko badaczy ale też innych interesariuszy w stronę fundamentalnych pytań o autentyczność. W kontekście wydarzeń ostatnich tygodni i miesięcy oraz wcześniejszych doświadczeń w skali regionalnych i lokalnych katastrof, wojen i innych destrukcyjnych zdarzeń proponujemy refleksję nad tym problemem w perspektywie turystyki kulturowej.Czy katastroficzne piętno musi być jedynym lub dominującym elementem tożsamości konkretnych miejsc, całych miast czy regionów' Czy turystyka kulturowa posiada, ewentualnie w jakim zakresie i w jakich okolicznościach, potencjał stygmatyzujący' Z jakimi trudnościami borykają się zarządcy, przewodnicy w przestrzeniach, obiektach całkowicie lub częściowo odbudowanych po zniszczeniach' Jakie praktyki sprzyjają, a jakie uniemożliwiają troskę o autentyczność dziedzictwa w obiektach odbudowanych po zniszczeniach' Podsumowując, jak dbać o autentyczność dziedzictwa w obiektach odbudowanych po zniszczeniach'
   PubDate: 2022-06-30
   Issue No: Vol. 2, No. 123 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.208.126.232
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-