A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> ANTHROPOLOGY (Total: 398 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Turystyka Kulturowa
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 1689-4642
Published by Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej Homepage  [1 journal]
 • Strona tytułowa i impressum

  • Authors: Redakcja Turystyka Kulturowa
   Pages: 1 - 6
   PubDate: 2022-09-30
   Issue No: Vol. 3, No. 124 (2022)
    
 • Od dziedzictwa niematerialnego do produktu turystycznego – o
         autentyczności w turystyce kulturowej

  • Authors: Sylwia Kaczmarek, Armina Kapusta
   Pages: 7 - 48
   Abstract: Dziedzictwo niematerialne to pamięć o przeszłości, reinterpretowana i przekształcana przez kolejne pokolenia. Jest ewolucyjnym procesem nie tylko podtrzymywania tradycji, ale również wzbogacania ich o nowe wartości. Unikatowość, oryginalność to cechy, które mogą decydować o zainteresowaniu turystów, jednakże specyfika obrzędów, zachowań sprawia, że nie są one klarowne i zrozumiałe, wymagają translacji i przekazania w innej, przystępniejszej formie. Możliwości poznania są również uwarunkowane cechami miejsca, w których doświadczać można przejawów kultury niematerialnej oraz sposobami jej popularyzowania.Obcowanie z autentycznym dziedzictwem niematerialnym wiąże się często z niezrozumieniem bez odpowiedniego przygotowania teoretycznego, a w wielu przypadkach ograniczone jest czasowo. Ponadto, hermetyczność społeczności kultywujących tradycje sprawia, że udostępnienie ich na potrzeby turystyki masowej skłania do ich reprodukowania w formie produktu turystycznego. W tym kontekście zastanawiać może, czy podróżnym prezentowane jest autentyczne dziedzictwo niematerialne, czy też jego turystyczna adaptacja oraz czy w turystyce wystarczające jest obcowanie z kulturą niematerialną, czy też kluczowe są jej materialne przejawy.W artykule, na podstawie wybranych przykładów z krajów europejskich, zaprezentowano krytyczną analizę istniejących koncepcji przekształcania dziedzictwa niematerialnego, obecnego w przestrzeni kulturowej w terenach miejskich i pozamiejskich, w produkt turystyczny. Kontekst rozważań stanowiła problematyka definiowania dziedzictwa niematerialnego oraz jego ochrony, a także zagadnienie autentyczności w turystyce kulturowej opartej na dziedzictwie niematerialnym z uwzględnieniem teorii spektaklu i interpretacji semiotycznej.
   PubDate: 2022-09-30
   Issue No: Vol. 3, No. 124 (2022)
    
 • Góralszczyzna na sprzedaż – o autentyfikacji przestrzeni
         turystycznych na Podhalu

  • Authors: Maria Zuzanna Małanicz-Przybylska
   Pages: 49 - 71
   Abstract: Podhale to jeden z najtłumniej odwiedzanych przez turystów regionów Polski. Goście przyjeżdżają tam już od XIX wieku, a gospodarze bacznie im się przyglądają i starają się wychodzić naprzeciw zakładanym oczekiwaniom turystów, dostosowując do nich lokalną infrastrukturę, obiekty sportowe, bazę noclegową, gastronomiczną itd. Część tych zabiegów
   w sposób jednoznaczny sięga do zasobów „góralszczyzny”. Celowe kreowanie przestrzeni turystycznych [MacCannell 2002] nosi znamiona działań o charakterze autentyfikacyjnym [Cohen, Cohen 2012], które opierają się przede wszystkim na gorącym pojmowaniu autentyczności [Selwyn 1996]. Turystyczne zarządzenie „kulturą góralską” ma nie tylko ekonomiczny wymiar, staje się ono zarazem elementem odgrywania własnej tożsamości, co jest doskonałym przykładem aktywnego wytwarzania dziedzictwa [Harrison 2013]. Na podstawie materiałów z etnograficznych badań terenowych prowadzonych na Podhalu w latach 2011-2016 i od 2021 do teraz, odwołując się do trzech wybranych przykładów kreowania przestrzeni góralskiej dla turystów, staram się pokazać, jak ów proces wytwarzania dziedzictwa działa.
   PubDate: 2022-09-30
   Issue No: Vol. 3, No. 124 (2022)
    
 • Niematerialne dziedzictwo kulturowe Beskidu Śląskiego jako potencjał
         turystyczny. Między ochroną a komercjalizacją

  • Authors: Kinga Maria Czerwińska
   Pages: 72 - 95
   Abstract: Celem artykułu jest analiza niematerialnego dziedzictwa kulturowego Beskidu Śląskiego jako potencjału turystycznego. Wskazany obszar badań stanowi teren atrakcyjny turystycznie, zarówno pod względem krajobrazowym, przyrodniczym (masywy górskie), jak i jako siedlisko wciąż żywotnych przejawów niematerialnego dziedzictwa. Starania społeczności lokalnej skoncentrowane są na jego ochronie, co zaowocowało m.in. wpisem na Krajową listę NDK najbardziej charakterystycznych, miejscowych elementów dziedzictwa, tj. koronki koniakowskie oraz wytwarzanie gajd i gra na instrumencie, a inne, w tym bacowanie, są na etapie starań o wpis. Podejmowane w tekście zagadnienia ukazują relacje między próbą ochrony dziedzictwa, a jego wykorzystaniem na gruncie turystyki, która od wielu lat stanowi istotny element ekonomiczny życia społeczności lokalnej.
   PubDate: 2022-09-30
   Issue No: Vol. 3, No. 124 (2022)
    
 • Dziedzictwo kulturowe Bambrów poznańskich jako fenomen miejski i istotny
         element promocji turystycznej

  • Authors: Izabela Wyszowska, Witold Przewoźny
   Pages: 96 - 124
   Abstract: Celem artykułu jest prezentacja historii i współczesności grupy etnograficznej Bambrów, która na trwałe zapisała się w dziedzictwie kulturowym Poznania, jako przykład niezwykłego sukcesu trudnych procesów migracji i integracji, stanowiąc swoisty fenomen miejski i atrakcję turystyczną. Autorzy zamierzają ponadto, w oparciu o wstępne badania sondażowe, analizę literatury, obserwację dokonać próby zweryfikowania jaka jest świadomość społeczna znaczenia Bambrów i ich dziedzictwa współcześnie, na ile ich spuścizna jest obecna w badaniach naukowych, publikacjach, a także ofercie kulturalnej i turystycznej miasta.
   PubDate: 2022-09-30
   Issue No: Vol. 3, No. 124 (2022)
    
 • Promocyjne działania wiosek tematycznych na rzecz niematerialnego
         dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur

  • Authors: Kinga Lisowska, Majka Łojko
   Pages: 125 - 144
   Abstract: Wioski tematyczne można traktować jako przykład innowacyjności w turystyce, który zyskuje coraz większą popularność zarówno w Polsce jak i na świecie. Przy ich tworzeniu kluczowym zadaniem jest przygotowanie odpowiednich programów edukacyjnych opartych na istniejących walorach kulturowych, turystycznych czy też przyrodniczych. Do terenów bogatych w zasoby kulturowe należy region Warmii i Mazur, którego unikatowe walory środowiska naturalnego, różnorodność narodowościowa oraz zróżnicowane dziedzictwo kulturowe odwołujące się do autentycznej kultury wiejskiej jest doskonałą przestrzenią do tworzenia tego typu przedsięwzięć. Celem artykułu jest zaprezentowanie zakresu i kierunków działań promocyjnych wsi tematycznych na Warmii i Mazurach w upowszechnianiu niematerialnego dziedzictwa kulturowego związanego m in. z praktykowaniem tradycji, zwyczajów, obyczajów, wykonywaniem tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła jako potencjału do rozwoju turystyki lokalnej.
   PubDate: 2022-09-30
   Issue No: Vol. 3, No. 124 (2022)
    
 • Praktyki kulinarne związane z wyrobem tradycyjnych produktów
         żywnościowych jako element rozwoju turystyki kulinarnej

  • Authors: Dominik Orłowski
   Pages: 145 - 181
   Abstract: Dawne tradycje kulinarne są doskonałym przykładem niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski, które współcześnie odgrywają niebagatelną rolę w pielęgnowaniu obyczajów Polaków oraz tworzeniu wspólnoty rodzin i przyjaciół – biesiadujących ze sobą przy wspólnym stole i to zarówno tym codziennym, jak i świątecznym. Turystyka kulinarna jest postrzegana jako atrakcyjna propozycja spędzania czasu wolnego przez cały rok. Podróżując po regionach i subregionach etnograficznych Polski poznajemy mieszkających w nich ludzi, a także ich wielopokoleniowe dziedzictwo kulinarne. Doskonałą podstawą do tworzenia kulinarnych produktów turystycznych są również praktyki kulinarne związane z folklorem. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych praktyk kulinarnych, które ukazują sposoby otrzymywania produktów żywnościowych wpisanych na krajową Listę Produktów Tradycyjnych, a tym samym przyczyniają się do rozwoju turystyki kulinarnej w autentycznych miejscach ich występowania. W artykule przedstawiono wybrane praktyki kulinarne w Polsce oraz zwrócono uwagę na ich potencjał, który wpływa na atrakcyjność turystyki kulinarnej. Artykuł powstał w oparciu o analizę materiałów źródłowych, bezpośrednie wywiady z osobami zajmującymi się kultywowaniem regionalnych praktyk kulinarnych oraz aktywne uczestnictwo w trakcie, pokazów, rekonstrukcji i warsztatów organizowanych w muzeach skansenowskich, gospodarstwach agroturystycznych czy podczas wydarzeń kulinarnych w wybranych regionach kraju.
   PubDate: 2022-09-30
   Issue No: Vol. 3, No. 124 (2022)
    
 • Muzyka, turystyka i niematerialne dziedzictwo kulturowe w Indonezji

  • Authors: Marzanna Popławska
   Pages: 182 - 201
   Abstract: Muzyka oraz – w szerszym wymiarze – sztuki performatywne są ważną częścią niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Praktyki muzyczne są uważane zarówno za ważne zasoby kulturowe wymagające ochrony [Sweers, Ross 2020], jak też domenę kultury szczególnie narażoną na praktyki eksponowania (cultural display) i wystawiania na pokaz [Acciaioli 1985]. W tym artykule analizuję trudne relacje pomiędzy muzyką jako niematerialnym dziedzictwem kulturowym oraz turystyką, odgrywającą niebagatelną rolę w promowaniu, ale również w powstawaniu niepożądanych zmian w muzyce lokalnej/tradycyjnej. Niezwykle istotna jest tu polityka kulturalna państwa jako jednej z najbardziej wpływowych sił w kształtowaniu relacji pomiędzy niematerialnym dziedzictwem a turystyką oraz w determinowaniu przejawów dziedzictwa, podlegających promocji na arenie krajowej i międzynarodowej. Do refleksji nad związkami muzyki i turystyki posłużą przykłady indonezyjskich sztuk performatywnych znajdujących się na listach niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.
   PubDate: 2022-09-30
   Issue No: Vol. 3, No. 124 (2022)
    
 • Baskijskie sporty ludowe – herri kirolak – i ich rola w
         turystyce Kraju Basków

  • Authors: Jakub Szymański
   Pages: 202 - 233
   Abstract: Skojarzenia z turystyką sportową mogą być wielorakie, a wielu osobom przywodzą na myśl igrzyska olimpijskie czy też największe turnieje piłkarskie. Tymczasem ten rodzaj turystyki,
   a nawet turystykę sportowo-kulturową, uprawiać można także na skalę regionalną. Tak najczęściej dzieje się w przypadku baskijskich sportów ludowych, tzw. herri kirolak.
   W niniejszym artykule nakreślona została panorama tych tradycyjnych sportów i zastanowiono się również nad kwestiami ich promocji w internecie oraz ich roli w turystyce Kraju Basków.
   W pierwszej części artykułu znalazła się także krótka charakterystyka samego regionu,
   a następnie zwięzły opis poszczególnych, odpowiednio sklasyfikowanych, dyscyplin herri kirolak. W części związanej z turystyką opisane zostały istniejące formy promocji baskijskich sportów ludowych na stronach internetowych przez oficjalne biura i wydziały informacji turystycznej, a także firmy organizujące wydarzenia i mające w swojej ofercie m.in. pokazy herri kirolak. Z obserwacji wynika, że sporty te nie są jeszcze siłą napędową baskijskiej turystyki, a pełnią rolę edukacyjną dla przyjezdnych i wzmacniającą tożsamość kulturową Basków.
   PubDate: 2022-09-30
   Issue No: Vol. 3, No. 124 (2022)
    
 • Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu
         rypińskiego

  • Authors: Aleksandra Stępniewska, Przemysław Charzyński
   Pages: 234 - 263
   Abstract: Analiza potencjału turystyczno-kulturowego powiatu rypińskiego została oparta na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidta "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. Badania dotyczące analizy powiatu rypińskiego stanowią część projektu, którego celem jest porównanie potencjału turystyczno-kulturowego poszczególnych mikroregionów w Polsce. Analiza uwzględnia potencjalne cele turystyki kulturowej oraz inne aspekty ważne w kontekście turystyki, takie jak zagospodarowanie turystyczne i dostępność komunikacyjna obszaru.
   PubDate: 2022-09-30
   Issue No: Vol. 3, No. 124 (2022)
    
 • Przewodniki turystyczne i ich znaczenie dla popularyzacji ustaleń
         polskiej historiografii artystycznej do końca XIX wieku

  • Authors: Izabela Wyszowska
   Pages: 264 - 270
   Abstract: Autor publikacji Dominik Ziarkowski reprezentujący krakowskie środowisko akademickie, znany i ceniony jest także na gruncie poznańskim, z racji dorobku i działalności w obszarze swych zainteresowań badawczych związanych ze sztuką nowożytną i XIX wieku, historiografią artystyczną oraz problematyką ochrony dóbr kultury, krajobrazu kulturowego i rolą dziedzictwa w turystyce. W minionych latach na łamach „Turystyki Kulturowej” opublikował interesujące artykuły o tematyce dotykającej związków sztuki i turystyki: Turystyka i sztuka – wzajemne relacje z perspektywy semiotycznej [2012]; Status quo czy panta rhei' Atrakcje turystyczne Krakowa od końca XVIII wieku do czasów współczesnych, [2015]; Ars longa, Vita brevis… Co historyk sztuki ma do zakomunikowania badaczowi turystyki [2018].
   PubDate: 2022-09-30
   Issue No: Vol. 3, No. 124 (2022)
    
 • Jak turystyka kulturowa wpływa na dziedzictwo niematerialne'

  • Authors: Armin Mikos von Rohrscheidt, Michał Kępski, Monika Herkt, Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka, Kamila Baraniecka-Olszewska, Joanna Dziadowiec-Greganić, Andrzej Iwo Szoka, Andrzej Szoszkiewicz, Arkadiusz Jełowicki, Paweł Plichta
   Pages: 271 - 338
   Abstract: Ujmując dziedzictwo jako procesualnie zmieniający się zbiór elementów przeszłości przekształcanych w teraźniejsze doświadczenia [Ashworth 2015], do jego niematerialnych przykładów zaliczać można wiele tradycyjnych, jak i współczesnych praktyk. Są to m.in. zwyczaje, bajki i legendy, opowieści, przepisy i smaki, sztuki widowiskowe i tradycje muzyczne, wiedza, rzemiosło i różnorodne zachowania świąteczne lub codzienne oraz towarzyszące im materialne korelaty (narzędzia, przedmioty, przestrzeń kulturowa). Jednym z kluczowych czynników w definiowaniu dziedzictwa niematerialnego jest także przekaz międzypokoleniowy. Żywa społecznie transmisja treści kulturowych warunkuje praktykowanie dziedzictwa. Problem ten ma charakter uniwersalny i dotyczy zarówno pierwotnego obszaru występowania dziedzictwa niematerialnego, jak i możliwość jego praktykowania poza konkretnym kontekstem przestrzennym, np. na emigracji.Przekaz międzypokoleniowy może być jednym z czynników wpływających na ochronę dziedzictwa. Ta jednak obejmuje także inne działania, jak identyfikacja, dokumentacja, badanie, zachowanie, zabezpieczenie, promowanie, wzmacnianie czy rewitalizacja poprzez edukację formalną i nieformalną [UNESCO 2003].Jaką rolę w tych procesach pełni lub powinna pełnić turystyka kulturowa' Czy możliwa jest ochrona dziedzictwa niematerialnego przez praktyki turystyczne' Czy turystyka kulturowa uczestniczy w transmisji międzypokoleniowej dziedzictwa niematerialnego' Jakie są tego przykłady bądź antyprzykłady' Czy produkty turystyczne umożliwiają praktykowanie dziedzictwa niematerialnego osobom z doświadczeniem migracji' Jak turystyka kulturowa wpływa na dziedzictwo niematerialne'
   PubDate: 2022-09-30
   Issue No: Vol. 3, No. 124 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 35.172.224.102
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-