A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> ANTHROPOLOGY (Total: 398 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Acta Baltico-Slavica
Journal Prestige (SJR): 0.1
Number of Followers: 5  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2392-2389
Published by ISS - PAS Homepage  [8 journals]
 • New Lexis in the Interaction of Languages and Cultures: The Case of
         "Selfie" in the Lithuanian Language

  • Authors: Rita Miliūnaitė
   Abstract: New Lexis in the Interaction of Languages and Cultures: The Case of Selfie in the Lithuanian LanguageThis article deals with the adaptation of the English neologism selfie in the Lithuanian language. It sheds light on how selfie first appeared in Australian English back in 2002 and on the socialisation and lexicalisation of this word in the English and Lithuanian languages. The aim here is to analyse the characteristics of the usage of the neologism selfie and its adapted form selfis in the Lithuanian language as well as its rivalry with other Lithuanian equivalents of the word.Based on the usage data obtained from the Database of Lithuanian Neologisms, the online corpus WebCorp, and the Google search engine, the loanword selfie was found to have first appeared in Lithuanian blogs back in 2013 at the latest. After a brief period of time, in early 2014 or sooner, it began vying with its Lithuanian equivalent, asmenukė. Eventually, with the formational families of selfis and asmenukė expanding, two rival lexical semantic systems have emerged in the Lithuanian language, both consisting of what usually are variations of the name of the object (selfie, selfis and asmenukė, asmenutė, asmeninukė), actor (selfininkas, -ė, selfukininkas, -ė and asmenukininkas, -ė), action (selfintis and asmenukintis), and additional tool (selfi stikas, selfio lazda and asmenuklazdė), as well as the different new versions thereof.After it had made its way into the Lithuanian language, the English neologism selfie (selfis), as the name for a new sociocultural phenomenon with its own semantic and formational family, became anchored there and was adapted to the inflectional system of the host language just as it provided an impetus for producing local equivalents. This case can be considered to be a typical mini-model, one that demonstrates what happens when a loanword for a new and trendy element of reality, which therefore has a considerable potential to spread, enters the Lithuanian language. Without a shadow of doubt, similar processes are also taking place in other languages that have borrowed this word. New comparative neological studies of other languages would help us form a better understanding of the origin, functioning, and prevalence of neologisms, as well as the mechanisms of how local equivalents of borrowings are made and how they compete with them. Nowa leksyka w interakcji języków i kultur: przypadek selfie w języku litewskimNiniejszy artykuł jest poświęcony adaptacji angielskiego neologizmu selfie w języku litewskim. Rzuca światło na to, jak słowo selfie pojawiło się po raz pierwszy w australijskiej odmianie języka angielskiego w 2002 roku oraz na jego socjalizację i leksykalizację w języku angielskim i języku litewskim. Opracowanie ma na celu analizę cech użycia neologizmu selfie i zaadaptowanej formy selfis w języku litewskim oraz jego rywalizacji z innymi litewskimi odpowiednikami.Na podstawie informacji z Bazy Danych Litewskich Neologizmów, internetowego korpusu WebCorp i wyszukiwarki Google, stwierdzono, że zapożyczenie selfie pojawiło się po raz pierwszy na litewskich blogach najpóźniej w 2013 roku. Wkrótce, na początku 2014 roku lub wcześniej, zaczęło rywalizować ze swoim litewskim odpowiednikiem: asmenukė. Ostatecznie, wraz z rozwojem rodzin wyrazów selfis i asmenukė, w języku litewskim pojawiły się dwa rywalizujące ze sobą leksykalne systemy semantyczne, składające się z odmian nazwy obiektu (selfie, selfis i asmenukė, asmenutė, asmeninukė), aktora (selfininkas, -ė, selfukininkas, -ė i asmenukininkas, -ė), czynności (selfintis i asmenukintis) i dodatkowego narzędzia (selfi stikas, selfio lazda i asmenuklazdė) oraz rozmaitych nowych wersji tych nazw.Po przejściu do języka litewskiego, angielski neologizm selfie (selfis), jako nazwa nowego zjawiska społeczno-kulturowego z własną rodziną semantyczną i słowotwórczą, został w nim zakotwiczony i dostosowany do rodzimego systemu fleksyjnego i dał impuls do tworzenia lokalnych odpowiedników. Ten przypadek można w pewnym sensie uznać za modelowy, pokazuje bowiem, co się dzieje, gdy zapożyczenie nazwy na określenie nowego i bardzo modnego elementu rzeczywistości, który ma zatem znaczny potencjał rozprzestrzeniania się, wchodzi do języka litewskiego. Podobne procesy bez wątpienia zachodzą również w innych językach, które zapożyczyły to słowo. Podjęcie nowych badań porównawczych pomogłoby lepiej zrozumieć powstawanie, funkcjonowanie i rozpowszechnianie się neologizmów, a także mechanizmy tworzenia rodzimych odpowiedników i ich konkurowania z zapożyczeniami.
   PubDate: 2021-12-31
   DOI: 10.11649/abs.2587
   Issue No: Vol. 45 (2021)
    
 • Language Contact Between Lithuanian and Polish in the Historical
         Anthroponymy of Kėdainiai Town of the Seventeenth and Eighteenth
         Centuries

  • Authors: Alma Ragauskaitė
   Abstract: Language Contact Between Lithuanian and Polish in the Historical Anthroponymy of Kėdainiai Town of the Seventeenth and Eighteenth CenturiesThis article presents Lithuanian naming trends specific to residents of Kėdainiai in the seventeenth and eighteenth centuries, underlining characteristic cases of Polonisation of their personal names and the most significant factors that affected the recording of anthroponyms in town books. Historical records from the seventeenth and eighteenth centuries (24 Kėdainiai register books from 1623–1799) were used to extract 505 cases of names of Kėdainiai residents. For comparison, the study also considers examples from the 1752–1799 register of christenings kept by St George’s Church of Kėdainiai Parish. The sources under consideration mostly relied on the binary nomination model (using a name and a surname or a personal name that performed the function of the latter), where the first component was a Christian name written in Polish or Latin. In seventeenth-century records, surnames were Polonised: obvious cases of phonetic alterations were noted, some surnames had no endings, some Lithuanian patronymic and diminutive suffixes were replaced with Slavic suffixes, and Slavic patronymic suffixes -evič, -ovič were added to names without suffixes. However, the Slavicisation of anthroponyms particular to Kėdainiai residents in the seventeenth century was not very intense due to extralinguistic and historical circumstances. In the Grand Duchy of Lithuania, the town of Kėdainiai was a Reformist centre of Lithuanianness, and the Lithuanian language was used in the public life of the town. This element of Lithuanianness can also be noticed in the analysed historical sources. Anthroponyms were mostly Polonised in Kėdainiai register books from the eighteenth century. Slavic patronymic suffixes -evič, -ovič were predominant in this period. Litewsko-polskie kontakty językowe w historycznej antroponimii siedemnasto- i osiemnastowiecznych KiejdanNiniejszy artykuł omawia litewskie tendencje antroponimiczne charakterystyczne dla mieszkańców Kiejdan w XVII i XVIII wieku, podkreślając charakterystyczne przypadki polonizacji oraz najistotniejsze czynniki, które wpłynęły na zapis antroponimów w księgach miejskich. Z siedemnasto- i osiemnastowiecznych zapisów (24 księgi miejskie z lat 1623–1799) wyekstrahowano 505 przypadków nazwisk mieszkańców Kiejdan. Dla porównania, w opracowaniu uwzględniono również przykłady z księgi chrztów z lat 1752–1799, prowadzonej przez kościół parafialny św. Jerzego w Kiejdanach. W omawianych zapisach źródłowych stosowano głównie antroponimy o modelu dwuczłonowym (użycie imienia i nazwiska lub imienia, które pełniło funkcję nazwiska), gdzie pierwszym elementem było imię chrzestne zapisywane po polsku lub po łacinie. W zapisach siedemnastowiecznych nazwiska polonizowano: odnotowano oczywiste przypadki zmian fonetycznych, niektóre nazwiska nie miały końcówek, niektóre litewskie przyrostki patronimiczne i deminutywne zastępowano przyrostkami słowiańskimi, słowiańskie przyrostki patronimiczne -ewicz, -owicz dodawano do nazwisk, które nie miały przyrostków. Mimo że slawizacja antroponimów była charakterystyczna dla Kiejdan w XVII wieku, nie była jednak szczególnie intensywna ze względu na uwarunkowania pozajęzykowe i historyczne. Kiejdany były ośrodkiem reformacji i litewskości, który posługiwał się językiem litewskim w życiu publicznym miasta. Ten element litewskości można również dostrzec w analizowanych źródłach historycznych. W księgach kiejdańskich z XVIII wieku antroponimy występują przeważnie w formach spolszczonych. W tym okresie dominowały słowiańskie przyrostki patronimiczne -ewicz, -owicz.
   PubDate: 2021-12-31
   DOI: 10.11649/abs.2529
   Issue No: Vol. 45 (2021)
    
 • „Sierp”, „Młot”, „Trybuna Radziecka”: tytuły
         polskojęzycznej prasy wydawanej w międzywojennym ZSRR

  • Authors: Ewa Dzięgiel
   Abstract: Sierp (The Sickle), Młot (The Hammer), Trybuna Radziecka (The Soviet Tribune): Titles of the Polish-Language Press Published in the Interwar USSRThis study is devoted to the titles of newspapers and magazines published in Polish in the USSR in 1918–1939. These periodicals are a reflection of a unique period – they were issued during the first decades after the 1917 revolution, under the conditions of state monopoly on information. The titles of newspapers and magazines had to conform to the single party line and ideology enforced in the USSR. The vocabulary used in the titles under scrutiny is discussed in the context of the features of Russian political propaganda at the time, as well as those of the Polish-language propaganda created on its basis. „Sierp”, „Młot”, „Trybuna Radziecka”: tytuły polskojęzycznej prasy wydawanej w międzywojennym ZSRRPrzedmiotem badania są tytuły gazet i czasopism publikowanych w języku polskim w latach 1918–1939 na terenie ZSRR. Periodyki te stanowią świadectwo szczególnej epoki – ukazywały się w pierwszych dekadach po rewolucji 1917 roku w warunkach państwowego monopolu informacyjnego. Tytuły gazet i czasopism zostały dostosowane do jednej linii politycznej i ideologicznej obowiązującej w ZSRR. Słownictwo wykorzystane w badanych tytułach prasowych zostało omówione na tle właściwości ówczesnej rosyjskiej propagandy politycznej i kształtującej się na jej wzór propagandy polskojęzycznej.
   PubDate: 2021-12-31
   DOI: 10.11649/abs.2531
   Issue No: Vol. 45 (2021)
    
 • Dwujęzyczność polsko-niemiecka w powiecie pilskim,
         czarnkowsko-trzcianeckim i złotowskim: zarządzanie językiem w trzech
         pokoleniach na podstawie reprezentatywnych biografii językowych

  • Authors: Irena Prawdzic
   Abstract: Polish-German Bilingualism in the Piła, Czarnków-Trzcianka and Złotów Districts: A Study of Language Management in Three Generations Based on Representative Language BiographiesAs part of the project entitled “Language across generations: Contact induced change in morpho-syntax in German-Polish bilingual speech”, members of the research team conducted interviews in Polish and German with 124 bilingual persons in Poland and Germany, including 14 in the Piła, Czarnków-Trzcianka and Złotów districts. Before 1945, Piła and Złotów belonged to the German province of Pomerania, and when the borders were moved both towns became part of Poland. This brought a complete change of the social, geopolitical and language reality of the inhabitants of the region. In the People’s Republic of Poland, efforts were made to eliminate the German language. The situation changed again after the breakthrough of 1989, when the German minority in Poland was officially recognised. On the basis of three language biographies of people born in the 1920s, 1930s and 1950s, which are representative for the Piła-Złotów region, this study presents how the language ideology of linking one country with one language operated over three generations of speakers. It also considers language management at the micro level, taking into account the changes which occurred in 1945 and 1989. Dwujęzyczność polsko-niemiecka w powiecie pilskim, czarnkowsko-trzcianeckim i złotowskim: zarządzanie językiem w trzech pokoleniach na podstawie reprezentatywnych biografii językowychW ramach grantu „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych” przeprowadzono wywiady ze stu dwudziestoma czterema osobami dwujęzycznymi w Polsce i w Niemczech w języku polskim i niemieckim, w tym w powiecie pilskim, czarnkowsko-trzcianeckim i złotowskim – z czternastoma osobami. Piła i Złotów należały przed 1945 rokiem do niemieckiej Prowincji Pomorza, a po przesunięciu granic oba miasta znalazły się w Polsce. Rzeczywistość społeczna, geopolityczna i językowa mieszkańców regionu całkowicie się zmieniła. W PRL dążono do wyeliminowania języka niemieckiego. Sytuacja ponownie uległa zmianie po przełomie 1989 roku, kiedy to uznano mniejszość niemiecką w Polsce. Na podstawie trzech biografii językowych osób urodzonych w latach 20., 30. i 50. XX wieku, reprezentatywnych dla regionu pilsko-złotowskiego, pokazano, jak na przestrzeni trzech pokoleń mówców funkcjonowała ideologia językowa łączenia jednego państwa z jednym językiem oraz przedstawiono zarządzanie językami na poziomie mikro z uwzględnieniem cezur czasowych 1945 i 1989 roku.
   PubDate: 2021-12-31
   DOI: 10.11649/abs.2550
   Issue No: Vol. 45 (2021)
    
 • "Lingua receptiva": ekolingwistyczne ujęcie słowiańskich kontaktów
         międzyjęzykowych w przestrzeni pogranicza (przypadek polsko-czeski)

  • Authors: Magdalena Steciąg
   Abstract: Lingua receptiva: An Ecolinguistic Approach to Slavic Inter-Language Contacts in a Borderland Area (a Polish-Czech Case)Ecolinguistics has dealt with inter-language contacts ever since its beginnings as an independent linguistic discipline in the 1970s. However, it has not gained much interest among Slavic studies scholars in Poland. The aim of this article is to present the ecolinguistic concept of research on Slavic inter-language contacts on the example of Polish and Czech using the notion lingua receptiva. The proposed concept of integrated research on language ecology in the Polish-Czech borderland covers three dimensions of the language ecosystem: natural, social and cognitive. Research on the natural ecology of the language revolves around its interrelationships with the surrounding natural environment and can relate to topography, fauna and flora, etc. This research considers the potential of the natural and the anthropogenic environment in relation to the language (and vice versa). In the sociological observation of the language ecology, attention is paid to social and cultural conditions shaping the relationships between communicating individuals and the nature of the communities that are constituted or maintained as a result of these contacts. Cognitive language ecology, in turn, includes the cognitive skills and competences of users, especially those that enable flexible adaptation in a particular environment. A different methodology has been developed for each dimension: from sociolinguistic quantitative approaches based on surveys, to pragmalinguistic experiments designed to observe the shape of sender-recipient relations in inter-language receptive communication. These methodologies are presented together with the preliminary results of research which make it possible to state that lingua receptiva is the nucleus of inclusive multilingualism, breaking the paradigm of monolingualism and blurring the borders between languages in the pursuit of mutual understanding.  Lingua receptiva: ekolingwistyczne ujęcie słowiańskich kontaktów międzyjęzykowych w przestrzeni pogranicza (przypadek polsko-czeski)Ekolingwistyka jako samodzielna dyscyplina językoznawcza, która ukonstytuowała się w latach 70. XX wieku, od początku zajmowała się kontaktami międzyjęzykowymi. Jednakże wśród slawistów w Polsce nie zyskała większego zainteresowania. Celem tekstu jest przedstawienie ekolingwistycznej koncepcji badań słowiańskich kontaktów międzyjęzykowych na przykładzie polsko-czeskim z wykorzystaniem pojęcia lingua receptiva. Proponowana koncepcja zintegrowanych badań nad ekologią języka na polsko-czeskim pograniczu obejmuje trzy wymiary ekosystemu języka: naturalny, społeczny i poznawczy. Badania nad naturalną ekologią języka oscylują wokół jego wzajemnych związków z otaczającym środowiskiem naturalnym i mogą odnosić się do topografii, fauny i flory itd. Pod uwagę bierze się w nich potencjał środowiska naturalnego i otoczenia antropogenicznego w relacji do języka (i odwrotnie). W obserwacji socjologicznej ekologii języka zwraca się uwagę na uwarunkowania społeczne i kulturowe kształtujące relacje między komunikującymi się jednostkami oraz charakter wspólnot, które są konstytuowane lub podtrzymywane w wyniku tych kontaktów. Kognitywna ekologia języka obejmuje z kolei zdolności poznawcze i kompetencje użytkowników, zwłaszcza te, które pozwalają elastycznie adaptować się w określonym środowisku. Dla każdego wymiaru została wypracowana inna metodologia: od socjolingwistycznych ujęć ilościowych opartych na badaniach ankietowych do eksperymentów pragmalingwistycznych służących obserwacji ukształtowania nadawczo-odbiorczego w międzyjęzykowej komunikacji receptywnej. Zostanie ona przedstawiona wraz ze wstępnymi wynikami badań, które pozwalają stwierdzić, że lingua receptiva stanowi jądro multilingwizmu inkluzywnego przełamującego paradygmat jednojęzyczności i zacierającego granice języków w dążeniu do wzajemnego zrozumienia.
   PubDate: 2021-12-31
   DOI: 10.11649/abs.2344
   Issue No: Vol. 45 (2021)
    
 • (Non)fuzziness of Identity in the Spanish-Portuguese Borderland: The Case
         of the Linguistic Community of A Fala de Xálima (Spain)

  • Authors: Bartosz Dondelewski
   Abstract: (Non)fuzziness of Identity in the Spanish-Portuguese Borderland: The Case of the Linguistic Community of A Fala de Xálima (Spain)This article analyses the social dynamics observable in a conversation with a minoritized language activist about the neighbouring speech communities. The study demonstrates that the local variety, along with its socially meaningful context, can be an important factor for the interactionally constructed local identity. The interviewee is a member of the community of practice of A Fala de Xálima, a Galician-Portuguese Romance minoritized language with about 5,000 speakers; they live in the Spanish province of Cáceres (on the border with Portugal). The analysis applies the ontological and epistemological principles of sociocultural linguistics in order to identify some indexical interactional orientations, such as stance and ideology. (Nie)ostrość tożsamości na pograniczu hiszpańsko-portugalskim – przypadek społeczności językowej A Fala de Xálima (Hiszpania)Celem artykułu jest analiza dynamik społecznych, które można zaobserwować w konwersacji z aktywistą na rzecz języka mniejszościowego, prowadzonej na temat sąsiednich społeczności językowych. W dalszej kolejności, celem jest ukazanie, że lokalna odmiana językowa, brana pod uwagę wraz ze swoim społecznie znaczącym kontekstem, może znacząco wpływać na lokalną tożsamość językową, budowaną w sposób interakcjonalny. Rozmowa została przeprowadzona z członkiem wspólnoty praktyki A Fala de Xálima – języka mniejszościowego należącego do galicyjsko-portugalskiej grupy języków romańskich – która liczy ok. 5000 użytkowników mieszkających w hiszpańskiej prowincji Cáceres (na granicy z Portugalią). W analizie autor posługuje się zasadami ontologiczno-epistemologicznymi tzw. językoznawstwa społeczno-kulturowego i przy ich użyciu opisuje wybrane orientacje indeksykalne o charakterze interakcjonalnym, takie jak pozycjonowania społeczne (ang. stance) i ideologie.
   PubDate: 2021-12-31
   DOI: 10.11649/abs.2434
   Issue No: Vol. 45 (2021)
    
 • The Paradigm of Finnish Reviews of "Without Dogma" by Henryk Sienkiewicz:
         Observations on the Issue of Intercultural Communication and the
         Functioning of Common Motifs of European Culture

  • Authors: Krzysztof Stępnik
   Abstract: The Paradigm of Finnish Reviews of Without Dogma by Henryk Sienkiewicz: Observations on the Issue of Intercultural Communication and the Functioning of Common Motifs of European CultureThe translation of Henryk Sienkiewicz’s novel Without Dogma into Finnish, entitled Anielka (1913), generated considerable interest in the Finnish press, evidenced by as many as twelve reviews of the work. The article analyses these reviews, describes them in terms of a paradigm and presents their functioning on the book market. Taking into account cultural distance between Poles and Finns, the reviews are approached as a testimony to intercultural communication, which was enabled thanks to community – the paradigm of European culture and its common motifs, such as the mal du siècle or l’improductivite slave, the latter highlighted by Sienkiewicz and particularly interesting for Finnish reviewers. Cultural distance turns out to be a factor that reveals new aspects of interpretation of Without Dogma and, more broadly, the specificity of Finnish thinking about Poland. Paradygmat fińskich recenzji Bez dogmatu Henryka Sienkiewicza. Obserwacje dotyczące kwestii komunikacji międzykulturowej i funkcjonowania wspólnych motywów kultury europejskiejPrzekład powieści Henryka Sienkiewicza Bez dogmatu na język fiński pod tytułem Anielka (1913) spotkał się z widocznym zainteresowaniem prasy fińskiej, czego poświadczeniem jest aż 12 recenzji tego dzieła. Przedmiotem zainteresowania autora artykułu są te właśnie recenzje, które poddał analizie i opisał w ramach paradygmatu oraz przedstawił ich funkcjonowanie na rynku księgarskim. Biorąc pod uwagę odległość kulturową Polaków i Finów, autor opracowania potraktował te recenzje jako świadectwo komunikowania międzykulturowego, umożliwionego przez wspólnotę, jaką stanowi paradygmat kultury europejskiej i jego obiegowe motywy, jak motyw choroby wieku czy wyeksponowany przez Sienkiewicza motyw l’improductivite slave, szczególnie interesujący dla recenzentów fińskich. Odległość kulturowa okazała się czynnikiem odsłaniającym nowe aspekty interpretacji Bez dogmatu i – szerzej – specyfikę fińskiego myślenia o Polsce.
   PubDate: 2021-12-31
   DOI: 10.11649/abs.2450
   Issue No: Vol. 45 (2021)
    
 • Intertekst Wilna w twórczości Vaidotasa Daunysa

  • Authors: Małgorzata Kasner
   Abstract: The Intertext of Vilnius in the Works of Vaidotas DaunysThe aim of the present article is to analyse the intertext of Vilnius in the works of the Lithuanian poet, essayist and editor Vaidotas Daunys (1958–1995) by drawing on the categories of intertextuality and intertext (J. Kristeva, R. Barthes, M. Riffaterre, M. Głowiński, S. Balbus, R. Nycz). In Daunys’ poems and essays, the reader perceives Vilnius as a mental construct, multilayered structure of meaning or a complex metaphor referring to a specific place on the map of north-eastern Europe, the political centre of the independent Republic of Lithuania since 1990. His debut collection Metų laikai [The Four Seasons, 1985] containing his early lyrics deals with urban themes, which will also become one of the recurrent motifs in his essays. This collection introduces themes, metaphors and symbols developed and recreated by the author over the following decades: the city of myth, the city of nature, the city of faith. In his poetry, Daunys illustrates how the personal and psychological city (the individualized place of the lyrical subject, where the history takes place here and now) evolves into the meta-city and philosophy of the city (Vilnius as a timeless and sacred city, with strong communal bonds). Daunys was a gifted observer, therefore, in his works (and artistic activities), at the aesthetic, ethical, philosophical and theological levels, he consequently and skilfully presented Vilnius as the central place of his homeland where multiple voices can be heard, as the Baltic cradle of Lithuanian culture and the home to many languages, cultures and nations. His source of inspiration was Lithuanian and European cultures (mainly literature oscillating between existential and ontological questions; Christian and existential philosophy; but also history, music, architecture and photography), based on the solid Christian foundation (the Bible). Translated into the language of the modern city and experience of the watershed years, these sources, displaying various forms of intertextuality, have created a multilayered web of meanings that Vilnius entails. Intertekst Wilna w twórczości Vaidotasa DaunysaCelem artykułu jest opis i analiza intertekstu Wilna w twórczości litewskiego poety, eseisty i wydawcy Vaidotasa Daunysa (1958–1995). Do realizacji zadania zostały wykorzystane kategorie intertekstualności i intertekstu (J. Kristeva, R. Barthes, M. Riffaterre, M. Głowiński, S. Balbus, R. Nycz). Dla każdego czytelnika poezji i eseistyki Daunysa, Wilno to konstrukt mentalny, wielowarstwowa struktura znaczeń, złożona metafora odnosząca się do konkretnego miejsca na mapie Europy Północno-Wschodniej, politycznego centrum niepodległej od 1990 roku Republiki Litewskiej. Już wczesna liryka Daunysa z debiutanckiego tomu Metų laikai [Pory roku, 1985] odwołuje się do tematyki miejskiej, która z czasem stanie się także ważnym motywem jego eseistyki. To tutaj po raz pierwszy pojawiły się tematy, metafory i symbole, które twórca rozwijał (przetwarzał) przez kolejne dziesięciolecie: miasta mitu, miasta natury, miasta wiary. Dorobek poetycki Daunysa ilustruje proces ewolucji od miasta osobistego i psychologicznego (zindywidualizowanego miejsca przeżyć podmiotu lirycznego, w którym historia dzieje się tu i teraz) do meta-miasta i filozofii miasta (idei Wilna ponadczasowego, wspólnotowego, sakralnego). V. Daunys był obdarzony wyjątkowym darem uważności, dlatego w swojej twórczości (i twórczej działalności) tak konsekwentnie i umiejętnie, na poziomie estetycznym, etycznym, filozoficznym i teologicznym, rozwijał ideę Wilna jako wielogłosowego centrum ojczyzny, bałtyjskiej kolebki litewskości i zarazem domu wielu języków, kultur i narodów. Źródłem inspiracji była dla niego kultura litewska i kultura europejska (głównie literatura oscylująca wokół zagadnień egzystencjalnych i ontologicznych; filozofia chrześcijańska i egzystencjalna; ale także historia, muzyka, architektura i fotografia), osadzone na mocnym fundamencie chrześcijańskim (Biblia). Przełożone na język współczesnego miasta i doświadczenia czasów przełomu, utworzyły fascynującą swoją wielorodnością intertekstualną siatkę znaczeniową Wilna.
   PubDate: 2021-12-31
   DOI: 10.11649/abs.2589
   Issue No: Vol. 45 (2021)
    
 • Piśmiennictwo religijne polskich Tatarów w okresie powojennym
         (1945–1989)

  • Authors: Michał Łyszczarz, Michał Moch
   Abstract: Religious Literature of Polish Tatars in the Post-War Period (1945–1989)The article opens with a general overview of the socio-political situation of the Tatars and the specificity of their religiosity in the People’s Republic of Poland (1945–1989), leading to the main part: an analysis of ephemeral religious prints created and distributed by Polish Tatars. The description of the sources is introduced with a presentation of the broad socio-political context which determined the functioning of this minority after World War II. The study characterises the basic types of religious literature of the Tatars: (a) traditional manuscripts, (b) periodicals and publishing activities, (c) ephemeral prints. It also considers the significance of these types of literature in the period between 1945 and 1989. The analysis of seven prayer books and three teaching materials provides the basis of general observations concerning ephemeral religious prints created by Polish Tatars after World War II. The analysed sources have not as yet been studied by researchers. Piśmiennictwo religijne polskich Tatarów w okresie powojennym (1945–1989)Artykuł rozpoczyna się od przybliżenia położenia społeczno-politycznego Tatarów w PRL-u oraz specyfiki ich religijności, by dojść do szczegółowych kwestii, związanych z analizą religijnych druków ulotnych opracowanych przez polskich Tatarów. Charakterystykę opartą na źródłach poprzedziło zatem przedstawienie szerokiego kontekstu społeczno-politycznego, który determinował sposób funkcjonowania tej mniejszości w Polsce po II wojnie światowej. Autorzy scharakteryzowali podstawowe typy piśmiennictwa religijnego Tatarów: a) tradycyjne rękopiśmiennictwo, b) czasopiśmiennictwo i działalność wydawniczą, c) druki ulotne. Zwrócono przy tym uwagę na znaczenie poszczególnych rodzajów piśmiennictwa w okresie 1945–1989. Charakterystyki religijnych druków ulotnych, opracowanych przez polskich Tatarów po II wojnie światowej, dokonano na przykładzie 7 modlitewników oraz 3 materiałów dydaktycznych. Dokumenty te dotąd nie były przedmiotem badań naukowych.
   PubDate: 2021-12-31
   DOI: 10.11649/abs.2557
   Issue No: Vol. 45 (2021)
    
 • O nowych ręcznie zrównoleglonych i znakowanych dwujęzycznych korpusach
         równoległych oraz ich zastosowaniach

  • Authors: Roman Roszko
   Abstract: On New Manually Aligned and Tagged Bilingual Parallel Corpora and Their ApplicationsThis article is devoted to the manually aligned and tagged bilingual parallel CLARIN-PL-BIZ corpora of the Baltic and Slavic languages which are currently being developed. The study discusses the essential features of these corpora that make their applications go far beyond typical corpus analysis. Applications of these corpora include the design of cross-language models for the development of machine translation and artificial intelligence. The article also draws attention to the high potential of these resources as a model training base for testing natural language processing tools. O nowych ręcznie zrównoleglonych i znakowanych dwujęzycznych korpusach równoległych oraz ich zastosowaniachW artykule autor opisuje obecnie powstające ręcznie zrównoleglone i znakowane dwujęzyczne korpusy równoległe CLARIN-PL-BIZ języków bałtyckich i słowiańskich. Omawia wyróżniające cechy tych korpusów, które sprawią, że zastosowania tych korpusów znacznie wykroczą poza typowe analizy korpusowe. Wśród zastosowań tych korpusów autor wymienia definiowanie modeli międzyjęzykowych na rzecz rozwoju przekładu maszynowego i rozwoju sztucznej inteligencji. Zwraca również uwagę na wysoki potencjał tych zasobów jako wzorcowej bazy treningowej do testowania narzędzi przetwarzania języka naturalnego.
   PubDate: 2021-12-31
   DOI: 10.11649/abs.2576
   Issue No: Vol. 45 (2021)
    
 • Dwujęzyczne hybrydy składniowe w tekstach naukowych

  • Authors: Maksim Duszkin
   Abstract: Bilingual Syntactic Hybrids in Scientific TextsThis article is devoted to the phenomenon of such quotation of foreign language lexemes whereby their form depends on the syntactic requirements of the language in which the main text is written, e.g. “dojść do соглашения”. Connections of this type can sometimes also be found in scientific publications, e.g. in articles in Polish describing the Russian language (lexical or grammatical issues, etc.) or Russian cultural and political realities. The study analyses this phenomenon on the basis of selected examples. In sentences quoting foreign language material in this way, the boundary between two languages (e.g. Ukrainian and Polish, Belarusian and Russian, etc.) and their respective syntactic systems is blurred. Dwujęzyczne hybrydy składniowe w tekstach naukowychW artykule omówione zostało zjawisko takiego przytaczania leksemów obcojęzycznych w tekście, w którym ich forma staje się zależna od wymagań składniowych języka, w jakim napisany jest tekst podstawowy, por. np. „dojść do соглашения”. Połączenia tego typu można czasami spotkać także w publikacjach naukowych, np. w artykułach w języku polskim, opisujących język rosyjski (leksykalnie, gramatycznie itd.) lub np. rosyjskie realia kulturowe i polityczne. W artykule zjawisko to zostało przeanalizowane na podstawie wybranych przykładów. W zdaniach operujących omawianym typem przytaczania materiału obcojęzycznego dochodzi do zacierania granicy pomiędzy dwoma językami (np. ukraińskim i polskim, białoruskim i rosyjskim) oraz ich systemami składniowymi.
   PubDate: 2021-12-31
   DOI: 10.11649/abs.2689
   Issue No: Vol. 45 (2021)
    
 • „Gazeta Polska Bukowiny” jako źródło do badań współczesnej
         polszczyzny pisanej na Ukrainie

  • Authors: Ałła Krawczuk
   Abstract: The Magazine Gazeta Polska Bukowiny as a Source for the Study of Contemporary Written Polish in UkraineThis article presents the magazine Gazeta Polska Bukowiny [The Polish Gazette of Bukovina], which has been published in Ukraine since 2007, as a source for the study of contemporary written Polish under the conditions of its contact with other languages in Ukraine. The analysis is set against the background of research on the press of the Polish national minority in the country. The article offers a discussion of the advantages and prospects of the linguistic study of texts published in Gazeta Polska Bukowiny, including the use of the electronic corpus of this periodical as a research tool. The study outlines the characteristics of the magazine (time of publication, structure, topics of texts, their authors, editing) and, in the most general terms, the scope of deviations from the general Polish norm, which can be analysed on the basis of texts written by people of Polish descent. The linguistic specificity of these texts is more precisely illustrated on the example of case forms of nouns which deviate from their normative Polish equivalents. The author considers the potential impact of interference resulting from contact between Polish and Ukrainian and – directly or indirectly – Russian, which functions in Ukraine alongside the official language of the country. „Gazeta Polska Bukowiny” jako źródło do badań współczesnej polszczyzny pisanej na UkrainieCelem publikacji jest przedstawienie „Gazety Polskiej Bukowiny”, ukazującej się od 2007 roku na Ukrainie, jako źródła do badań nad współczesną polszczyzną pisaną w tym kraju w warunkach jej kontaktu z innymi językami. Na tle pokazania stanu badań nad językiem prasy polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie omawia się zalety i perspektywy studiów językoznawczych prowadzonych na materiale tekstów „Gazety Polskiej Bukowiny”, w tym także z uwzględnieniem – jako narzędzia badawczego – utworzonego na potrzeby naukowe elektronicznego korpusu tego periodyku. Podaje się charakterystykę gazety (czas wydawania, struktura, zakres tematyczny publikacji, ich autorzy, redakcja) i najogólniej określa się zasięg odstępstw od ogólnopolskiej normy językowej, które można analizować na podstawie tekstów publikacji pisanych przez osoby polskiego pochodzenia. Dokładniej zaś specyfikę językową ilustruje się na przykładzie deklinacyjnych form rzeczownika odbiegających od normatywnych odpowiedników ogólnopolskich. Przytacza się komentarze o możliwych wpływach zewnątrzinterferencyjnych w wyniku kontaktów polszczyzny z językiem ukraińskim i – bezpośrednio lub pośrednio – rosyjskim, który aktywnie funkcjonuje na Ukrainie obok języka państwowego.
   PubDate: 2021-12-31
   DOI: 10.11649/abs.2438
   Issue No: Vol. 45 (2021)
    
 • O polszczyźnie i wielojęzyczności społeczności
         polskiej w Łatgalii

  • Authors: Ewa Golachowska
   Abstract: On the Polish Language and the Multilingualism of the Polish Community in LatgaleReview Kristīne Kuņicka, Polacy i język polski w Łatgalii / Poļi un poļu valoda Latgalē [Poles and the Polish Language in Latgale], Daugavpils: Latgales Reklāma, 2020, 263 pp.This article is a review of Kristīne Kuņicka’s Polacy i język polski w Łatgalii / Poļi un poļu valoda Latgalē [Poles and the Polish Language in Latgale]. The author discusses the contemporary sociolinguistic situation of the Polish minority in Latgale, Latvia. An important aspect of the book is that it takes into consideration the Polish language of the young generation of Poles in the region. O polszczyźnie i wielojęzyczności społeczności polskiej w ŁatgaliiRecenzjaKristīne Kuņicka, Polacy i język polski w Łatgalii / Poļi un poļu valoda Latgalē, Daugavpils: Latgales Reklāma, 2020, 263 ss.Tekst O polszczyźnie i wielojęzyczności społeczności polskiej w Łatgalii jest recenzją książki Kristīne Kuņickiej Polacy i język polski w Łatgalii / Poļi un poļu valoda Latgalē. Autorka omawia współczesną sytuację socjolingwistyczną mniejszości polskiej w Łatgalii na Łotwie. Szczególnym walorem książki jest uwzględnienie polszczyzny młodego pokolenia Polaków w Łatgalii.
   PubDate: 2021-12-31
   DOI: 10.11649/abs.2593
   Issue No: Vol. 45 (2021)
    
 • Współczesna sytuacja na Grodzieńszczyźnie w
         ujęciu socjolingwistycznym

  • Authors: Małgorzata Ostrówka
   Abstract: The Contemporary Situation in the Grodno Region in a Sociolinguistic PerspectiveReview Katarzyna Konczewska, Polacy i język polski na Grodzieńszczyźnie [Poles and the Polish Language in the Grodno Region], Kraków: Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, 2021, 192 pp.This article is a review of Katarzyna Konczewska’s study entitled Polacy i język polski na Grodzieńszczyźnie [Poles and the Polish Language in the Grodno Region]. The study discusses the history and geographical extent of the area under consideration as well as the sociolinguistic situation and the functional distribution of the Polish language in the region. The author also presents a list of features of North Borderland Polish in the collected texts, published sources – the novels of Eliza Orzeszkowa (Nad Niemnem [On the Niemen], Cham [The Peasant], Dziurdziowie [The Dziurdzia Family]), the prose of Aleksander Jurewicz, and books published in Polish in Belarus – and analyses the language of Polish tombstone inscriptions. It is worth noting that the publication includes a number of tables, full colour charts, maps and photos. The study is an important contribution to the literature on the functioning of the Polish language in Belarus. Współczesna sytuacja na Grodzieńszczyźnie w ujęciu socjolingwistycznymRecenzjaKatarzyna Konczewska, Polacy i język polski na Grodzieńszczyźnie, Kraków: Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, 2021, 192 ss.Artykuł jest recenzją książki Katarzyny Konczewskiej pt. Polacy i język polski na Grodzieńszczyźnie. Autorka omawia w niej historię, zasięg geograficzny badanego obszaru, sytuację socjolingwistyczną oraz dystrybucję funkcjonalną języka polskiego. Przedstawia także wykaz cech polszczyzny północnokresowej w zgromadzonych tekstach, źródłach publikowanych – w powieściach Elizy Orzeszkowej (Nad Niemnem, Cham, Dziurdziowie), w prozie Aleksandra Jurewicza, białoruskich polskojęzycznych publikacjach książkowych. Analizuje też język polskich inskrypcji nagrobnych. Na uwagę zasługuje szata graficzna publikacji – tabele, kolorowe wykresy, mapy i zdjęcia. Książka jest ważnym uzupełnieniem literatury na temat funkcjonowania języka polskiego na Białorusi.
   PubDate: 2021-12-31
   DOI: 10.11649/abs.2597
   Issue No: Vol. 45 (2021)
    
 • Z badań nad łotewską leksyką gwarową

  • Authors: Mirosław Jankowiak
   Abstract: From the Research on Latvian Dialectal LexisReview Benita Laumane, Zvejasrīku nosaukumi latvijas piekrastē [Names of Fishing Gear on the Latvian Coast], Liepāja: Liepājas Universitāte, Kurzemes Humanitārais institūts, 2019, 507 pp.This article is a review of the work entitled Zvejasrīku nosaukumi latvijas piekrastē [Names of Fishing Gear on the Latvian Coast], written by the Latvian linguist from Liepāja – Benita Laumane. The study consists of two major parts. The first one, divided into thematic sections, presents the vocabulary related to coastal sea fishing (1: Sea fishing and fishing gear; 2: Hook gear; 3: The organisation of fishing; 4: Fish processing). The second part is devoted to the linguistic characteristics of the lexemes under discussion (phonetics, grammar, etymology, geographical extent).  Z badań nad łotewską leksyką gwarowąRecenzjaBenita Laumane, Zvejasrīku nosaukumi latvijas piekrastē [Nazwy narzędzi połowowych na wybrzeżu łotewskim], Liepāja: Liepājas Universitāte, Kurzemes Humanitārais institūts, 2019, 507 pp.Tekst stanowi recenzję książki pt. Zvejasrīku nosaukumi latvijas piekrastē [Nazwy narzędzi połowowych na wybrzeżu łotewskim], napisanej przez łotewską lingwistkę z Lipawy, Benitę Laumane. Badaczka wydzieliła w monografii dwie podstawowe części. W pierwszej, z podziałem na grupy tematyczne, opisała słownictwo związane z przybrzeżnym rybołówstwem morskim (1. Rybołówstwo morskie i sprzęt połowowy; 2. Sprzęt rybacki; 3. Organizacja życia rybackiego; 4. Przetwórstwo ryb). Część druga poświęcona została charakterystyce językowej omawianych leksemów (fonetyka, gramatyka, etymologia, zasięg geograficzny).
   PubDate: 2021-12-31
   DOI: 10.11649/abs.2480
   Issue No: Vol. 45 (2021)
    
 • Profesor Iryda Grek-Pabisowa (1932–2021)

  • Authors: Małgorzata Ostrówka, Mirosław Jankowiak
   Abstract: Professor Iryda Grek-Pabisowa (1932–2021)This article presents the profile of Iryda Grek-Pabisowa, a renowned linguist, associated with the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences for sixty years. She was a long-serving head of North Borderland Polish, and the deputy director of the Institute for two terms (1996–2003). She was a pioneer of research on the language and culture of Old Believers in Poland, and the language of Poles in Belarus and Lithuania. The most important research areas on which she focused were dialectology and lexicography: the study and description of the subdialects of Old Believers living in Poland (e.g. A Dictionary of the Dialect of Old Believers Living in Poland), the Russian language (e.g. The Great Russian-Polish Dictionary) and North Borderland Polish (7 monographs and A Dictionary of the Spoken Polish of the North-Eastern Borderland). She is the author or co-author of about 160 articles, 11 monographs and 7 dictionaries. In 1974–2003 she was associated with the journal Acta Baltico-Slavica, initially as its secretary and then editor-in-chief.  Profesor Iryda Grek-Pabisowa (1932–2021) Opracowanie przedstawia sylwetkę Irydy Grek-Pabisowej, znanej językoznawczyni przez 60 lat związanej z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Przez wiele lat kierowała Pracownią Polszczyzny Północnokresowej. Przez dwie kadencje pełniła funkcję wicedyrektorki ds. naukowych w IS PAN (1996–2003). Była prekursorką badań języka i kultury staroobrzędowców w Polsce oraz języka Polaków na Białorusi i Litwie. Do najważniejszych kierunków badawczych należały dialektologia i leksykografia: badanie i opis gwar staroobrzędowców mieszkających w Polsce (m.in. Słownik gwary starowierców mieszkających w Polsce), język rosyjski (m.in. Wielki słownik rosyjsko-polski) oraz polszczyzna północnokresowa (7 monografii oraz Słownik mówionej polszczyzny północnokresowej). Jest autorką lub współautorką około 160 artykułów, 11 monografii i 7 słowników. W latach 1974–2003 była związana z rocznikiem „Acta Baltico-Slavica”, początkowo jako sekretarz, a następnie jako redaktor naczelna.
   PubDate: 2021-12-31
   DOI: 10.11649/abs.2596
   Issue No: Vol. 45 (2021)
    
 • Report from the 13th International Conference on Researching and Applying
         Metaphor: "Metaphorical Creativity in a Multilingual World" (Hamar,
         Norway, 18–21 June 2020)

  • Authors: Julia Ostanina-Olszewska
   Abstract: Report from the 13th International Conference on Researching and Applying Metaphor: Metaphorical Creativity in a Multilingual World (Hamar, Norway, 18–21 June 2020)The RaAM 2020 conference on metaphor research was held online on 18–21 June 2020, hosted by the Inland Norway University of Applied Sciences (INN) in Hamar, Norway. The aim was to exchange ideas and research findings of historians, culture studies specialists, and cognitive linguists from all around the world. The theme of the event was Metaphorical Creativity in a Multilingual World, including the following areas: multimodal metaphor, metaphor in spoken discourse, metaphor in gesture, metaphor in cross-cultural communication, metaphor and translation, metaphor and film, metaphor in education. Among the large group of researchers, specialists from Lithuania and Latvia presented their findings in metaphor research based on local data (Lithuanian media, posters, advertisements and billboards, film translation into Lithuanian). Sprawozdanie z trzynastej międzynarodowej konferencji dotyczącej badania i zastosowania metafory pt. Metaphorical Creativity in a Multilingual World (Hamar, Norwegia, 18–21 czerwca 2020)Wirtualna konferencja naukowa RaAM 2020 poświęcona badaniom nad metaforą odbyła się w dniach 18–21 czerwca 2020 roku w Inland Norway University of Applied Sciences (INN) w Hamarze w Norwegii. Celem spotkania była wymiana myśli i wyników badań naukowych historyków, kulturoznawców i językoznawców kognitywnych z całego świata. Tematem konferencji była kreatywność metaforyczna w wielojęzycznym świecie i obejmował on następujące obszary: metafora multimodalna, metafora w dyskursie mówionym, metafora w gestach, metafora w komunikacji międzykulturowej, metafora i przekład, metafora i film, metafora w edukacji. Wśród licznych badaczy byli również specjaliści z Litwy i Łotwy, którzy zaprezentowali wyniki badań nad metaforą na podstawie danych ze źródeł krajowych (media litewskie, plakaty, reklamy i bilbordy, tłumaczenie filmów na język litewski).
   PubDate: 2021-12-31
   DOI: 10.11649/abs.2446
   Issue No: Vol. 45 (2021)
    
 • Języki mniejszości

  • Authors: Ludmyła Pidkujmucha
   Abstract: Minority LanguagesReview Helena Krasowska, Języki mniejszości: Status, prestiż, dwujęzyczność, wielojęzyczność [Minority Languages: Status, Prestige, Bilingualism, Mutilingualism], Warszawa: Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, 2020, 226 pp.This review presents an academic textbook by Helena Krasowska. The article outlines issues discussed in the work, and presents the reviewer’s theoretical and practical observations, which are based on her own empirical research. Języki mniejszościRecenzjaHelena Krasowska, Języki mniejszości. Status, prestiż, dwujęzyczność, wielojęzyczność, Warszawa: Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, 2020, 226 ss.Recenzja przedstawia podręcznik akademicki autorstwa Heleny Krasowskiej. Zostały tu omówione zarówno poszczególne zagadnienia poruszane w pracy, jak również teoretyczne i praktyczne rozważania, którymi autorka dzieli się na podstawie własnych badań empirycznych.
   PubDate: 2021-12-31
   DOI: 10.11649/abs.2495
   Issue No: Vol. 45 (2021)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.200.171.74
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-