A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> GEOGRAPHY (Total: 493 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Rocznik Toruński
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0557-2177
Published by Nicolaus Copernicus University in Toruń Homepage  [6 journals]
 • Zaczęło się od Kopernika… Wspomnienia z pracy w Towarzystwie
         Miłośników Torunia

  • Authors: Cecylia Iwaniszewska
   Pages: 7 - 37
   Abstract: Artykuł zawiera wspomnienia z pracy w Zarządzie ToMiTo w latach 1967–2021. Przypomniano w nim sylwetki dawnych
   działaczy Towarzystwa, stopniowo zastępowanych przez młodszą generację, głównie historyków z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Omówiono różnorodne rodzaje aktywności Towarzystwa: działalność wydawniczą; organizację imprez i konkursów; różne formy pracy z młodzieżą; współpracę z władzami miasta w zakresie nazewnictwa ulic; opiekę nad cmentarzami; inicjowanie budowy pomników; przyznawanie medalu „Złote Astrolabium”.
   PubDate: 2024-06-11
   DOI: 10.12775/RT.2023.001
   Issue No: Vol. 50, No. 50 (2024)
    
 • Działalność wydawnicza Towarzystwa
         Miłośników Torunia

  • Authors: Agnieszka Zielińska
   Pages: 39 - 80
   Abstract: Artykuł przedstawia pełną działalność wydawniczą Towarzystwa Miłośników Torunia od początku jego istnienia w roku 1923
   do roku 2022. Zostały w nim poruszone zagadnienia związane z wydawaniem czasopisma ciągłego „Rocznik Toruński”, serii wydawniczych, jak „Biblioteka ToMiTo”, ale także publikacji, z których szczególnie należy podkreślić wielotomowe wydawnictwo Toruński Słownik Biograficzny. ToMiTo jest też wydawcą różnego typu prac naukowych, jak i popularnonaukowych o tematyce toruńskiej, publikacji wspomnieniowych i okolicznościowych. Poprzez swoją działalność wydawniczą Towarzystwo upowszechnia i popularyzuje wiedzę na temat przeszłości Torunia.
   PubDate: 2024-06-11
   DOI: 10.12775/RT.2023.002
   Issue No: Vol. 50, No. 50 (2024)
    
 • 25 lat działalności krótkofalowców w Towarzystwie Miłośników
         Torunia

  • Authors: Mariusz Thomas
   Pages: 81 - 119
   Abstract: Prezentowany artykuł poświęcony jest 25-letniej współpracy toruńskich krótkofalowców (radioamatorów) z Towarzystwem
   Miłośników Torunia (ToMiTo). W 1998 r. przyjęła ona formę sekcji krótkofalowców ToMiTo, której zadaniem było promowanie na falach eteruwalorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych, naukowych i turystycznych pięknego Torunia. Stanowi on fragment opracowania, które ze względu na obszerność i wielowątkowość tematu oraz potrzebę zobrazowania i wizualizacji specyfiki działalności radioamatorskiej (programy dyplomowe, eventy, radioamatorskie stacje okolicznościowe, praca
   terenowa, okolicznościowe karty QSL, zawody krajowe i międzynarodowe, wystawy) krótkofalowców działających w ramach ToMiTo znacznie przekracza objętość i możliwości edycyjne „Rocznika Toruńskiego”.
   PubDate: 2024-06-11
   DOI: 10.12775/RT.2023.003
   Issue No: Vol. 50, No. 50 (2024)
    
 • Mieszkańcy Torunia w latach 1944–1970 w świetle
         spisów powszechnych

  • Authors: Witold Rakowski
   Pages: 121 - 158
   Abstract: Celem opracowania jest przedstawienie zmian w strukturze demograficznej, społecznej, aktywności zawodowej, w źródłach
   utrzymania oraz w warunkach mieszkaniowych ludności Torunia w latach 1946–1970. Materiałem źródłowym były spisy ludności, których wyniki są zawarte w publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego. Jak wynika z ich analizy, w ciągu 20 lat liczba mieszkańców Torunia, w ówczesnych granicach administracyjnych, zwiększyła się o 49 tys., a liczba izb mieszkalnych o 35,6 tys., w ogólnej liczbie mieszkańców zmalał udział dzieci w wieku 0–14 lat, a wzrósł udział osób w wieku 60 lat i więcej. Artykuł zawiera też wiele ciekawych wniosków dotyczących: zwiększenia aktywności zawodowej mieszkańców; zmniejszenia się liczby osób utrzymywanych; wzrostu znaczenia przemysłu jako miejsca zapewniającego pracę i źródło utrzymania. W artykule poruszono też kwestię warunków mieszkaniowych i zmian w tym zakresie.
   PubDate: 2024-06-11
   DOI: 10.12775/RT.2023.004
   Issue No: Vol. 50, No. 50 (2024)
    
 • Międzynarodowe aspekty toruńskich obchodów jubileuszu 500-lecia urodzin
         Mikołaja Kopernika w roku 1973. Wybrane wydarzenia

  • Authors: Iwo Bohr
   Pages: 159 - 189
   Abstract: W niniejszym artykule zostaną omówione najważniejsze wydarzenia międzynarodowe zorganizowane w Toruniu w roku 1973
   w ramach obchodów jubileuszu 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. Szczególna uwaga zostanie poświęcona dwóm kluczowym zjazdom naukowym: sympozjum pod nazwą „Badanie Układu Planetarnego” oraz Colloquia Copernicana, czyli obradom poświęconym historii astronomii i recepcji dzieła Kopernika. Wydarzenia jubileuszowe zostaną omówione w kontekście zjawisk zachodzących w polityce międzynarodowej, takich jak odprężenie czy Ostpolitik realizowanej przez RFN, a także z uwzględnieniem polityki krajowej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona stopniowemu otwieraniu się Polski na świat w okresie późnych rządów Władysława Gomułki i wczesnych Edwarda Gierka. Uroczystości jubileuszowe miały wpisywać się w propagowanie w świecie obrazu Polski jako kraju szybko modernizującego się. W artykule przedstawiono krótko starania profesor Wilhelminy Iwanowskiej mające na celu obronę planów rozbudowy zaplecza lokalowego i instrumentalnego toruńskiej radioastronomii, którym zagrażało wycofanie finansowania. 
   PubDate: 2024-06-11
   DOI: 10.12775/RT.2023.005
   Issue No: Vol. 50, No. 50 (2024)
    
 • Tajemnica koguta z „Od Nowy”

  • Authors: Andrzej Szmak
   Pages: 191 - 207
   Abstract: Znak graficzny (logo) klubu studentów Torunia „Od Nowa” w postaci stylizowanego koguta z wpisaną w ogon nazwą klubu
   pojawił się po raz pierwszy na zaproszeniach, kartach wstępu i programach klubowych na przełomie lat 60./70. Kogut z „Od Nowy” to jednak nie tylko symbol graficzny o ponad 50-letniej tradycji, lecz także świadek ciągłości działalności kulturalnej wielu roczników studentów toruńskiej Uczelni zwłaszcza w czasach, gdy kultura studencka była jedyną znaczącą, śmiałą i twórczą alternatywą dla kultury masowej lansowanej, narzucanej i cenzurowanej przez peerelowskie władze. Kto był autorem znaku graficznego „Od Nowy”' Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
   PubDate: 2024-06-11
   DOI: 10.12775/RT.2023.006
   Issue No: Vol. 50, No. 50 (2024)
    
 • Znaki towarowe przedsiębiorstw toruńskich zarejestrowane dla branży
         spożywczej w latach 1924–1939

  • Authors: Klaudia Orłowska-Radecka
   Pages: 209 - 244
   Abstract: Niniejszy artykuł stanowi syntetyczne opracowanie problematyki znaków towarowych, zarejestrowanych dla produktów spożywczych w okresie międzywojennym na rzecz przedsiębiorstw toruńskich, a jednocześnie jest pierwszą próbą podjęcia tematu znaków towarowych w przestrzeni Torunia – zagadnienie to dotychczas pozostawało poza zainteresowaniem badaczy. Jako podstawowe źródło badawcze wykorzystano ponad 180 egzemplarzy „Wiadomości Urzędu Patentowego” z lat 1924–1939. Część główna artykułu została poprzedzona wstępem z uwzględnieniem podstawowych zagadnień – definicji znaku towarowego, historii znaku towarowego na świecie i w Polsce, początków działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnej charakterystyki znaków towarowych zgłoszonych przez toruńskie przedsiębiorstwa. W dalszej kolejności przedstawiono krótką historię 9 przedsiębiorstw wraz z opisem zarejestrowanych znaków towarowych. Do artykułu dołączono ilustracje z przedstawieniem najważniejszych znaków graficznych i słowno-graficznych zarejestrowanych w latach 1924–1939 dla produktów spożywczych.
   PubDate: 2024-06-11
   DOI: 10.12775/RT.2023.007
   Issue No: Vol. 50, No. 50 (2024)
    
 • Stanisława Jaworska – jedna z ofiar zbrodni na Barbarce

  • Authors: Bartłomiej Wicherek
   Pages: 245 - 268
   Abstract: W artykule ukazano postać jednej z ofiar zbrodni pomorskiej – Stanisławy Jaworskiej – ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich miesięcy życia. Została zapamiętana m.in. jako dobra nauczycielka, wieloletnia i pełna zaangażowania harcerka oraz wyróżniająca się działaczka społeczna. 17 października 1939 r., wraz z grupą nauczycieli z Wrzosów została aresztowana, a następnie osadzona w Forcie VII. W tekście omówiono okoliczności związane z tym wydarzeniem, warunki panujące w celi, a także ostatnie chwile przed jej zamordowaniem nieopodal osady leśnej na Barbarce. Jaworska, jako jedna z niewielu
   ofiar, została ekshumowana w toku prowadzonych w 1946 r. badań jednej z zachowanych mogił.
   PubDate: 2024-06-11
   DOI: 10.12775/RT.2023.008
   Issue No: Vol. 50, No. 50 (2024)
    
 • Dokumentacja miasta Torunia na listę światowego dziedzictwa UNESCO –
         uwarunkowania, proces tworzenia, treść i forma

  • Authors: Karolina Zimna-Kawecka
   Pages: 269 - 313
   Abstract: W artykule przedstawiono okoliczności procesu powstawania i cechy przygotowanej dokumentacji do wniosku o wpis obszaru staromiejskiego Torunia na listę światowego dziedzictwa UNESCO, autorstwa dr. hab. Mariana Arszyńskiego wraz z zespołem. W ubiegłym roku obchodzony był jubileusz 25-lecia uznania wyjątkowych, powszechnych wartości miasta. Choć niektóre osoby związane z tym procesem publikowały już swoje wspomnienia, to sama dokumentacja nie była dotąd przedmiotem analizy, a stanowiła jedno z pierwszych opracowań przygotowywanych na potrzeby wniosku w nowej formie. Przede wszystkim jednak prezentuje ona interesujący przykład metodologii, gdyż przed wpisem Torunia jako średniowiecznego miasta – nie było takiego odpowiednika, którego analiza wartościująca, a w konsekwencji dokumentacja mogłaby posłużyć za wzór dla toruńskiego
   opracowania. Na potrzeby niniejszego artykułu sięgnięto do szeregu dokumentów związanych z początkiem procesu zgłoszenia kandydatury Torunia, a także materiałów roboczych – w tym roboczego egzemplarza dokumentacji przechowywanych w Katedrze Konserwatorstwa UMK. Treść dokumentów skonfrontowano z informacjami uzyskanymi podczas wywiadów: z pomysłodawcą i autorem – prof. M. Arszyńskim, ale też z dwoma byłymi pracownikami Katedry bezpośrednio zaangażowanymi w powstanie samego dokumentu: Wiesławem Kanią i Henrykiem Ratajczakiem.
   PubDate: 2024-06-11
   DOI: 10.12775/RT.2023.009
   Issue No: Vol. 50, No. 50 (2024)
    
 • Św. Jan Ewangelista oraz Madonna Bolesna w zbiorach Muzeum Okręgowego w
         Toruniu. Rozpoznanie obiektów oraz uwagi o proweniencji

  • Authors: Lena Rydelska
   Pages: 315 - 345
   Abstract: W artykule omówiono problematykę proweniencyjną oraz zagadnienie autentyczności rzeźb przedstawiających św. Jana
   Ewangelistę oraz Madonnę Bolesną ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu. Badania przeprowadzono w latach 2021–2023. W pierwszej części artykułu został zweryfikowany stan badań, pozwalający na wyłonienie kilku najważniejszych zagadnień problemowych. W tekście umieszczono analizę formalną obiektów, a także ich przemian konserwatorskich na podstawie badań in situ, dokumentacji konserwatorskich i zdjęć archiwalnych, popartych analizą badań, m.in. zdjęć wykonanych w świetle wzbudzanym światłem ultrafioletowym i podczerwonym, oraz badaniem składu pierwiastkowego polichromii. Przeprowadzone
   badania pozwoliły na podważenie tezy o pochodzeniu obiektów z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Iławie. Ponadto po przeprowadzeniu analizy formalnej rzeźby te wydają się od siebie zasadniczo odmienne.
   PubDate: 2024-06-11
   DOI: 10.12775/RT.2023.010
   Issue No: Vol. 50, No. 50 (2024)
    
 • Prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski (1934–2022). Wspomnienie

  • Authors: Jarosław Kłaczkow
   Pages: 347 - 352
   Abstract: brak.
   PubDate: 2024-06-11
   Issue No: Vol. 50, No. 50 (2024)
    
 • Prof. dr hab. Jan Sziling (1939–2023) Wspomnienie

  • Authors: Marcin Owsiński
   Pages: 353 - 367
   Abstract: brak.
   PubDate: 2024-06-11
   Issue No: Vol. 50, No. 50 (2024)
    
 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Torunia za okres
         od 24 maja 2022 r. do 16 maja 2023 r.

  • Authors: Włodzimierz Ignacy Deczyński
   Pages: 359 - 373
   Abstract: brak.
   PubDate: 2024-06-11
   Issue No: Vol. 50, No. 50 (2024)
    
 • Bibliografia miasta Torunia za rok 2022 wraz z uzupełnieniami

  • Authors: Adam Biedrzycki
   Pages: 375 - 448
   Abstract: brak.
   PubDate: 2024-06-11
   Issue No: Vol. 50, No. 50 (2024)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.211.31.134
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> GEOGRAPHY (Total: 493 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.211.31.134
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-