A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> GEOGRAPHY (Total: 493 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Barn : Forskning om barn og barndom i Norden
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2535-5449
Published by NTNU Homepage  [6 journals]
 • Forankringspraksisser i Vestjylland: Børns medierende rolle for
         migrantfamiliers inklusion i lokalsamfund

  • Authors: Sofie Kønig Wilms, Mikkel Rytter
   Abstract: Denne artikel præsenterer forskning, der følger en række migrantfamilier fra Ukraine og Rumænien bosat i Vestjylland. Familierne har bosat sig i denne del af Danmark for at udfylde aktuelle huller i den lokale arbejdsstyrke i en region, hvor befolkningen samtidig bliver ældre og ældre. På basis af etnografiske data indsamlet gennem fire måneders feltarbejde sætter artiklen fokus på børns rolle og muligheder for at skabe netværk og sociale kontakter for deres forældre. Konkret viser artiklen, hvordan fire så forskellige nedslag i familiernes hverdag som sprogkompetencer, daginstitutioner og civilsamfund, sportsaktiviteter og bonusbedsteforældre hver især udgør ’forankringspraksisser’, hvor børnene skaber muligheder for deres forældres adgang til og deltagelse i lokale netværker og fælleskaber. I artiklen foreslås endvidere, at vi i fremtiden sætter yderligere fokus på børns centrale rolle og betydning i migrations- og inklusionsprocesser. English abstract Anchor-practices in Western Jutland: Children’s role as mediators in the inclusion of migrant families in local communities This article follows a group of migrant families from Ukraine and Romania that live and work in Western Jutland. The families have been invited to this remote part of Denmark to work in agriculture and smaller production companies. Based on four months of ethnographic fieldwork, this article zooms in on the important role of children in the migrant families and how they create and facilitate opportunities for their parents’ social relations and networks. We identify four anchor-practices as language, daycare and civil institutions, sport clubs, and ‘bonus grandparents’, as examples of how children become vital for the parents’ inclusion and participation in social networks and local communities. In general, we suggest that future studies pay more attention to the role of children in processes of migration and local inclusion.
   PubDate: 2023-03-30
   DOI: 10.23865/barn.v41.5330
   Issue No: Vol. 41, No. 1 (2023)
    
 • «Et ord sier mer enn tusen tegninger» – en undersøkelse om religions
         plass i barnehagen

  • Authors: Kjartan Belseth
   Abstract: Religion og livssyn i barnehagesammenheng er ikke et utbredt tema i verken norsk forskning eller i norske barnehager. Denne artikkelen ønsker å rette søkelyset på spesielt fagområdet etikk, religion og filosofi fra barnehagens rammeplan, og det vil gjøres en analyse av deler av en kvantitativ spørreundersøkelse om hvordan arbeid med religion i barnehagens hverdagsliv kan foregå. En kvantitativ tilnærming er benyttet for å undersøke et stort omfang av ulike informanters arbeid med religion og livssyn i barnehagen. Rammeplanen vektlegger samtalen som utgangspunkt for barns undringer og tanker om religion, og her vil personalets kunnskap om religion og livssyn stå sentralt. Begreper og spørsmål som stilles i artikkelen vil analyseres og diskuteres med utgangspunkt i postkoloniale perspektiver og nyere forskning på religion i barnehagen i nordisk sammenheng. English abstract “A word says more than a thousand drawings” – a study on the place of religion in Norwegian preschools Religion and worldviews as part of Early Childhood Education and Care practices is not heavily researched in Norway, and religion is something not many preschools are focusing on in their everyday pedagogical work. This article seeks to emphasize the area ethics, religion and philosophy from the Norwegian Framework Plan for preschools. The article draws on findings from a quantitative survey among preschool employees researching religions place in the everyday pedagogy. A quantitative approach is used to examine a large extent of different informants’ work with religion and worldviews in preschool. The Framework Plan emphasizes conversation as a starting point for children’s questions and thoughts about religion, and the employees’ knowledge on religion and worldviews will be central in this context. The terms used and questions asked will be analyzed and discussed using postcolonial perspectives and newer research on religion as part of Early Childhood Education and Care practices in a Nordic context.
   PubDate: 2023-03-30
   DOI: 10.23865/barn.v41.5236
   Issue No: Vol. 41, No. 1 (2023)
    
 • ”Hun er jo mit barn, men det er deres sted” – forældre og
         pædagogers grænsesøgning i hverdagens samarbejde

  • Authors: Pernille Juhl, Allan Westerling, Karen Ida Dannesboe
   Abstract: I denne artikel viser vi, hvordan det daglige samarbejde mellem pædagogisk personale og forældre præges af stigende institutionalisering af forældreansvar, og af at arbejdsdelingen mellem daginstitution og familie ændrer sig. Artiklens analyser bygger på empirisk materiale fra to forskningsprojekter i danske daginstitutioner. Projekterne har haft henholdsvis pædagogers og forældres perspektiver på samarbejdet om børns tidlige læring i fokus. I denne artikel sætter vi primært fokus på forældrenes perspektiver og inddrager kun i mindre omfang pædagogernes perspektiver. Teoretisk tager vi afsæt i en forståelse af familien som social praksis forbundet til andre praksisser og i forlængelse heraf en forståelse af forældreskab som et fænomen, der udspiller sig i og formes i mødet med omsorgsgivere andre steder – fx i daginstitutionen. Analytisk bruger vi begrebet grænsesøgning til at sætte fokus på, hvad forældre og pædagoger hver især gør for at håndtere samarbejdet mellem familie og daginstitution i hverdagens møder, og hvordan arbejds- og ansvarsfordeling forhandles. English abstract “She’s my child, but it’s their place” – Boundary work in everyday life In this article, we show how the daily collaboration between pedagogues and parents is characterised by increasing institutionalisation of parental responsibility, and that the boundaries between day care institution and family have changed. The analyses in this article are based on empirical data derived from two research projects in Danish day care institutions. Theoretically, we take as our starting point an understanding of the family as social practice connected to other practices, and in an understanding of parenthood as a phenomenon that is shaped and developed in the daily encounters with caregivers elsewhere – e.g., in the day care institution. Analytically, we use the concept of boundary work to focus on what parents and pedagogues do to deal with collaboration between family and day care in everyday encounters, and how the division of labour and responsibilities is negotiated.
   PubDate: 2023-03-30
   DOI: 10.23865/barn.v41.5204
   Issue No: Vol. 41, No. 1 (2023)
    
 • Realisering av barns rettigheter i bøker nominert til Bokslukerprisen
         2021/2022

  • Authors: Nina Goga
   Abstract: Artikkelen er motivert av Michelle Superles oppfordring til en barneorientert kritisk tilnærming til barnelitteratur, kalt «child-centered critical approach to children’s literature» (CCA). Nøkkelprinsippet for denne tilnærmingen er anerkjennelsen av FNs barnekonvensjon. Innrammet av CCA og Barnekonvensjonen, er målet med denne artikkelen å kartlegge og undersøke ti barnebøker nominert til Bokslukerprisen 2021/2022 med tanke på hvilken rolle de voksne spiller i barns mulighet til å utøve sine rettigheter. Undersøkelsen er gjennomført i tre trinn. Det første trinnet kartlegger hvilke eksempler på barns rettigheter som finnes i materialet. Det andre undersøker materialet med tanke på voksnes rolle i barns mulighetsrom til å utøve sine rettigheter, og det tredje illustrerer ulike voksenroller når det gjelder barns utøvelse av aktørskap og retten til ikke å bli diskriminert på grunn av språk og kultur, kropp og seksuell orientering. English abstract Realization of children’s rights in books nominated for Bokslukerprisen 2021/2022 [The book devourer award 2021/2022] This article is motivated by Michelle Superle’s call for a “child-centered critical approach to children’s literature” (CCA). The key principle of this approach is the adoption of the United Nations Convention on the Rights of the Child as the core theoretical document anchoring the CCA. Framed by the CCA and the Convention on the Rights of the Child, the aim of this paper is to map out and examine ten children’s books nominated for the Norwegian book award Bokslukerprisen 2021/2022 to identify the role of the adult in children’s opportunities to exercise their rights as advocated in the Convention on the Rights of the Child. The study is carried out in three steps. The first step maps out the examples of the UNCRC rights found in the corpus. The second examines the overall role of the adults in children’s agency room to perform their rights, and the third illustrates different adult’s roles when it comes to children’s opportunities in practising their agency and right to not being discriminated because of their language and culture, body, and sexual orientation.
   PubDate: 2023-03-30
   DOI: 10.23865/barn.v41.5110
   Issue No: Vol. 41, No. 1 (2023)
    
 • Ett nytt år med såväl utmaningar som möjligheter
         för barn

  • Authors: Anette Hellman
   PubDate: 2023-03-30
   DOI: 10.23865/barn.v41.5555
   Issue No: Vol. 41, No. 1 (2023)
    
 • Barns lek i modern barndom

  • Authors: Åsa Delblanc, Marina Wernholm
   Abstract: Det finns i samhället en romantiserad bild av lek och barndom. I denna essä problematiseras bilden av den romantiska leken och vi argumenterar för ett nytt sätt att förstå barns lek där samtidskontexten och omvärlden har en stor betydelse. English abstract Children’s play in a modern childhood A romanticized ideal of play and childhood appears to be common today. This essay problematizes this romanticized picture of play and argues for a new way of understanding children’s play where the contemporary context and the sociocultural environment are of significant importance.
   PubDate: 2023-03-30
   DOI: 10.23865/barn.v41.5255
   Issue No: Vol. 41, No. 1 (2023)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.222.218.145
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> GEOGRAPHY (Total: 493 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.222.218.145
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-