A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> GEOGRAPHY (Total: 493 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1133-2190 - ISSN (Online) 2014-0037
This journal is no longer being updated because:
    the publisher no longer provides RSS feeds
 • Immigració i acceleració demogràfica a l’àrea
         metropolitana de Barcelona

  • Authors: Osama Damoun, Jordi Bayona-i-Carrasco, Andreu Domingo
   Abstract: La metròpoli barcelonina ha experimentat importants transformacions urbanes i socioeconòmiques les últimes dècades, que han tingut un paper preeminent les mutacions en la composició sociodemogràfica de la població metropolitana. Com a conseqüència, es dibuixa una nova realitat demogràfica amb l’emergència de dos fenòmens: d’una banda, el progressiu envelliment de la població i, de l’altra, dues onades d’immigració internacional fruit de la globalització dels fluxos migratoris. La conjunció d’ambdós fenòmens desemboca en un canvi demogràfic cada cop més accelerat, especialment en el context de la segona de les onades mencionades, d’especial intensitat, fins a l’arribada de la crisi de la COVID-19. Per mesurar aquests canvis i el seu impacte territorial, s’analitza la velocitat de la renovació poblacional a l’àrea metropolitana de Barcelona a escala inframunicipal amb dades del Registre continu de població de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), apostant per dues mesures per quantificar aquesta acceleració demogràfica: una taxa de renovació poblacional i el pes de les migracions sobre aquesta renovació calculada a partir dels dos components del creixement demogràfic.
   PubDate: 2022-12-23
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • La Xina d’Eduard Toda

  • Authors: Dolors Folch
   Abstract: L’objectiu d’aquest article sobre Eduard Toda i la Xina és entendre què hi va veure i com el va impactar, quina idea se’n va fer i en què es va ocupar quan, de 1876 a 1882, sent molt jove, va passar sis anys a la Xina com a funcionari diplomàtic de l’Estat espanyol. Alhora, es persegueix explorar quina va ser la imatge de la Xina que va transmetre amb els seus articles, conferències i llibres en tornar a Catalunya el 1883. La figura d’Eduard Toda compta amb una amplíssima bibliografia, però no hi ha cap estudi centrat de forma global en la seva experiència xinesa.
   PubDate: 2022-12-23
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Intercultural Mediation for the Roma Communities: The Belgian Healthcare
         Case

  • Authors: Anna Marí Bueno
   Abstract: Títol: Mediació intercultural per a les comunitats romanís: el cas de la sanitat belgaAquest article descriu la realitat dels romanís a Bèlgica, la minoria ètnica més gran i discriminada d’Europa. A més, s’hi discuteixen les implicacions de la seva integració, i com aquest procés es relaciona amb la seva identitat. Una de les principals eines d’integració estudiades són els mediadors interculturals com a nexe entre les comunitats romanís i la societat no-romaní. Aquest article pretén analitzar des d‘una visió interdisciplinària les característiques de la sanitat belga per a la població romaní, i se centra en el paper dels mediadors interculturals. La recerca consta de tres entrevistes amb mediadors interculturals per explicar la realitat de les comunitats romanís. Aquestes entrevistes tenen l’objectiu de corroborar els resultats obtinguts a través de la revisió de la literatura. A més, es proporciona una sèrie de recomanacions rellevants a les autoritats belgues. La investigació reconeix la manca d’informació de primera mà de les comunitats romaní, i alenta que altres investigadors escoltin la seva veu.
   PubDate: 2022-12-23
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • La Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca (Perú): un estudio de caso
         de Geografia cultural

  • Authors: Nathalia Quintero Castro
   Abstract: Títol: La Xarxa de Biblioteques Rurals de Cajamarca (Perú): un estudi de cas de Geografia culturalLa Xarxa de Biblioteques Rurals de Cajamarca, al Perú, és el nínxol ambiental i paisatgístic que configura una altra forma de veure la Geografia, fonamentada en l’enllaç espiritual de tots els éssers amb la natura. Reconèixer unes altres concepcions sobre la interacció naturalesa-cultura permet al camp de la Geografia ampliar tant el seu horitzó disciplinar com el seu lloc en la reflexió pràctica i experiencial de l’espai. L’article s’estructura en diversos apartats. En primer lloc, es mostren els referents contextuals i geogràfics del cas d’estudi. En segon lloc, s’exposa el marc teòric, que ofereix els trets principals de dues ontologies diferents: l’ontologia d’Occident i l’ontologia o cosmovivència andina. En tercer lloc, es detalla la descripció de les fonts i dels mètodes emprats en la investigació. Finalment, s’exposen les conclusions com a resum i síntesi dels resultats obtinguts.
   PubDate: 2022-12-23
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Gegantisme turístic i nanisme urbanístic a les Illes Balears

  • Authors: Onofre Rullan i Salamanca
   Abstract: La condició insular té múltiples conseqüències tant sobre la biogeografia com sobre les activitats humanes que es desenvolupen a les illes. Des de la biogeografia sovint es parla de nanisme i gegantisme per referir-se a alguns d’aquests tipus d’efectes. Al seu torn, les conseqüències territorials, matisadament, es poden veure també reflectides en les activitats econòmiques i en el grau d’expansió urbanística. Centrant l’anàlisi a les Illes Balears, però contextualitzant-la a la Mediterrània Occidental europea, es conclou que el gigantisme i el nanisme poden servir per a un relat metafòric del fort creixement turístic balear i del seu més reduït creixement urbanístic, respectivament.
   PubDate: 2022-12-23
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • A política viaria e ferroviaria da Xunta de Galiza (2005-2022): moito
         ruído e pouca mobilidade

  • Authors: Mateo Varela Cornado, Miguel Pazos Otón
   Abstract: Titol: La política viària i ferroviària de la Xunta de Galícia (2005-2022): molta mobilitat per no resA partir de l’any 2005, es detecta a Galícia un progressiu interès per la mobilitat per part de l’administració autonòmica gallega, competent en matèria de transports. De fet, el 2009 es crea una Direcció General de Mobilitat a l’organigrama del govern gallec. Pretenem determinar si aquest canvis han implicat una mudança de paradigma en el sentit teòric esperable, que es revisa a l’apartat teòric corresponent. La principal conclusió de l’anàlisi realitzada mitjançant tècniques de recerca qualitatives és que existeix una continuïtat amb les polítiques de grans infraestructures prèvies al 2005. La Xunta de Galícia ha insistit entre 2005 i 2022 en la planificació i implantació d’infraestructures viàries d’alta capacitat. Tanmateix, s’ha desvinculat del desenvolupament del tren d’alta velocitat per part del govern espanyol, malgrat la rellevància que presenta a l’articulació del territori gallec, i ha renunciat a la implantació de serveis ferroviaris de rodalia.
   PubDate: 2022-12-23
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Una taxonomia de la regió actual: multiescalaritat, postcomplexitat i
         altres conceptes Perrin, Thomas (2022). La région au XXI e siècle.
         Perspectives de France et d’Europe. Brussel·les: Peter Lang

  • Authors: Rafael Giménez-Capdevila
   Abstract: -
   PubDate: 2022-12-23
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Com planificar i dissenyar una recerca èticament responsable Sebastian
         Henn; Judith Miggelbrink; Kathrin Hörschelmann [ed.] (2022). Research
         Ethics in Human Geography. Oxon: Routledge

  • Authors: Anna Ortiz Guitart
   Abstract: -
   PubDate: 2022-12-23
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.92.91.54
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> GEOGRAPHY (Total: 493 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.92.91.54
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-