A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> GEOGRAPHY (Total: 493 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis / Studia de Cultura
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2083-7275 - ISSN (Online) 1644-1885
Published by Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Homepage  [2 journals]
 • Informacje redakcyjne

  • Authors: Jakub Kosek
   Pages: 2 - 2
   PubDate: 2022-06-09
   Issue No: Vol. 14, No. 1 (2022)
    
 • Słowo od Redaktorów Tematycznych

  • Authors: Agnieszka Ogonowska, Bogdan Fischer
   Pages: 3 - 6
   Abstract: Tom został poświęcony problematyce cyberkulturowej w trzeciej dekadzie XXI wieku.
   PubDate: 2022-06-09
   Issue No: Vol. 14, No. 1 (2022)
    
 • Od intrygi i spisku do zagrożeń hybrydowych. Nowe kompetencje i edukacja
         medialna w cyberkulturze 3.0

  • Authors: Agnieszka Ogonowska
   Pages: 7 - 22
   Abstract: Celem artykułu jest ukazanie relacji między intrygą i spiskiem a medium dominującym i kompetencjami jego użytkowników. Problematyka ta została ukazana w perspektywach: diachronicznej oraz funkcjonalnej, z uwzględnieniem kategorii kompetencji kluczowych. Perspektywy te współtworzą tak zwaną społeczną historię i teorię mediów. Pozwalają one zrozumieć rolę uniwersalnych i transhistorycznych motywacji intrygantów i spiskowców w rozwoju mediów komunikacji aż do czasów współczesnych naznaczonych zagrożeniami hybrydowymi. Możliwość użycia tych niekonwencjonalnych środków w operacjach militarnych oraz inwigilacji społecznej jest pokłosiem dynamicznego rozwoju nowych sieciowych, interaktywnych i mobilnych technologii. Rozwój ten wymaga z kolei od obywateli społeczeństwa planetarnego nabywania nowych, coraz to bardziej złożonych kompetencji.
   PubDate: 2022-06-09
   DOI: 10.24917/20837275.14.1.1
   Issue No: Vol. 14, No. 1 (2022)
    
 • Laboratoria edukacji medialnej w Polsce

  • Authors: Daniel Sołtysiak
   Pages: 23 - 38
   Abstract: Celem niniejszego artykułu jest analiza koncepcji medialabu oraz jej znaczenia dla edukacji medialnej. Artykuł uwzględnia współczesny dyskurs dotyczący laboratoriów cyfrowej humanistyki oraz szerzej ujmowanego zwrotu laboratoryjnego. Rozważania teoretyczne uzupełnia studium przypadku Medialabu Gdańsk, Medialabu Katowice oraz UBU labu w Krakowie. Analiza instytucji została przeprowadzona na podstawie badań jakościowych. Perspektywa trzech zróżnicowanych inicjatyw wskazuje na zupełnie odmienne wdrażanie postulatów edukacji medialnej i cyfrowej osadzonej w lokalnym kontekście kulturowo-społecznym.
   PubDate: 2022-06-09
   DOI: 10.24917/20837275.14.1.2
   Issue No: Vol. 14, No. 1 (2022)
    
 • Uniwersytet wobec AI – wstęp do analiz

  • Authors: Przemysław Chmielecki
   Pages: 39 - 46
   Abstract: Artykuł porusza problem kryzysu uniwersytetu w obliczu zmian technologicznych, w tym szczególnie dynamicznie rozwijającej się sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. W takim układzie odniesienia uniwersytet zdaje się gubić rudymenty własnej tożsamości i jest stawiany w jednym szeregu z wąskimi instytucjami kształcenia profesjonalnego. Rozwój sztucznej inteligencji może stanowić dla uniwersytetu zarówno zagrożenie, jak i potencjalne pole do rozwoju, lecz status ten jest obecnie niejednorodny. Niniejszy artykuł stanowi próbę szkicowego nakreślenia wpływu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego na przestrzeń akademicką (edukacyjną i badawczą).
   PubDate: 2022-06-09
   DOI: 10.24917/20837275.14.1.3
   Issue No: Vol. 14, No. 1 (2022)
    
 • Robo sapiens: Nowy Obcy czy kolejny krok w ewolucji człowieka'

  • Authors: Mariusz Hubert Kupniewski
   Pages: 47 - 56
   Abstract: Człowiek od zarania dziejów marzył o stworzeniu sztucznego życia, dając temu wyraz choćby w sztuce antycznej. Obecnie ludzkość posiada niedostępne wcześniej możliwości wykorzystania zdobyczy techniki, które mogą doprowadzić do przekształcenia się Homo sapiens sapiens w Robo sapiens. W tym celu jednak potrzebna jest głęboka integracja wiedzy, gdyż bez tego niemożliwe jest odtworzenie sztucznego życia, w formie znanej choćby z literatury popularnonaukowej. Autor jest zdania, że jedynie wykorzystanie zdobyczy różnych dziedzin wiedzy pozwoli na odwzorowanie rzeczywistości w modelach funkcji psychicznych, których następnie będzie można użyć do integracji w całość na drodze do stworzenia sztucznego życia.
   PubDate: 2022-06-10
   DOI: 10.24917/20837275.14.1.4
   Issue No: Vol. 14, No. 1 (2022)
    
 • Sieciowe wyzwania jako nowa forma aktywności muzeów w mediach
         społecznościowych

  • Authors: Magdalena Sawczuk
   Pages: 57 - 75
   Abstract: Wobec nowych kanałów społecznościowych i wzrostu tworzonych treści coraz istotniejsze jest kreatywne tworzenie treści. Jednym ze sposobów jest tworzenie treści i wyzwań wirusowych. Czas pandemii pokazał, że także muzea próbują niestandardowych form aktywności i podejmują wyzwania. Celem badania była analiza aktywności muzeów w wyzwaniach sieciowych. Do jego realizacji zastosowano jakościową analizę treści. Wyniki wykazały, że chociaż aktywność jest względnie rzadko podejmowana, to zawsze jest ona spójna z merytoryką muzeum i z działalnością społeczną. Udział w wyzwaniach pokazuje też, że budowanie relacji z organizacjami jest coraz istotniejsze.
   PubDate: 2022-06-09
   DOI: 10.24917/20837275.14.1.5
   Issue No: Vol. 14, No. 1 (2022)
    
 • Czy należy prawnie regulować funkcjonowanie platform mediów
         społecznościowych'

  • Authors: Jędrzej Skrzypczak
   Pages: 76 - 95
   Abstract: Celem niniejszego tekstu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy istnieje dziś potrzeba, czy może wręcz konieczność regulacji prawnej funkcjonowania mediów społecznościowych. W przypadku pozytywnej odpowiedzi w dalszej kolejności należałoby się zastanowić, jakimi metodami (czy konieczna jest „twarda” regulacja, czy może wystarczą rozwiązania samoregulacyjne) i na jakiej płaszczyźnie (krajowej, regionalnej, międzynarodowej) należy to przeprowadzić, aby zapewnić efektywność takich rozwiązań, zważywszy na specyfikę funkcjonowania social mediów.
   PubDate: 2022-06-09
   DOI: 10.24917/20837275.14.1.6
   Issue No: Vol. 14, No. 1 (2022)
    
 • Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego –
         nowoczesne narzędzia zapewniania konstytucyjnej zasady równego dostępu
         do dóbr kultury

  • Authors: Marlena Sakowska-Baryła
   Pages: 96 - 117
   Abstract: W artykule omówiono konstytucyjną zasadę dostępu do dóbr kultury, konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju, gwarancje składające się na prawo do kultury, a także wolność twórczości artystycznej, badań naukowych, nauczania i korzystania z dóbr kultury. To bardzo istotny obszar dla ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Z tego powodu w tekście zaprezentowano problematykę otwierania danych oraz wskazano na najistotniejsze przykłady realizacji przepisów prawa dotyczących ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Przepisy nowej ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego to taka regulacja, która zapewnia szeroki dostęp do dóbr kultury. Przepisy tej ustawy pozwalają chociażby na szerszy dostęp do zasobów bibliotek, muzeów i archiwów oraz dają możliwość szerszego i bardziej efektywnego dostępu do takich zasobów informacji. Niezwykle istotna jest digitalizacja zasobów bibliotek, muzeów i archiwów, dlatego to zagadnienie zostało omówione w tekście.
   PubDate: 2022-06-09
   DOI: 10.24917/20837275.14.1.7
   Issue No: Vol. 14, No. 1 (2022)
    
 • Dozwolony użytek w zakresie eksploracji tekstów i danych w świetle
         Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790

  • Authors: Aleksandra Bagieńska-Masiota
   Pages: 118 - 128
   Abstract: W artykule przeprowadzono analizę prawodawstwa europejskiego w zakresie eksploracji tekstów i danych na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 w sprawie praw autorskich i pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (Dyrektywa DSM). Przedmiotowa Dyrektywa wprowadziła dwa obligatoryjne wyjątki od istniejących na gruncie prawa europejskiego praw wyłącznych, na potrzeby eksploracji tekstów i danych (art. 3 i 4). Ponadto artykuł odpowiada na pytanie, czy i w jakim stopniu przepisy polskiego prawa autorskiego wymagają zmian dostosowawczych do porządku europejskiego w przedmiotowym zakresie.
   PubDate: 2022-06-09
   DOI: 10.24917/20837275.14.1.8
   Issue No: Vol. 14, No. 1 (2022)
    
 • Pojęcie dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego w świetle
         Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790

  • Authors: Adam Pązik
   Pages: 129 - 139
   Abstract: Opracowanie omawia jeden z problemów związanych z prawem wydawców prasy przewidzianym przez normy Dyrektywy 2019/790, a mianowicie zagadnienie interpretacji pojęcia „dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego”. Analiza prowadzi do wniosku, że pojęcie to powinno być rozumiane w sposób szeroki i obejmować także podmioty niewynagradzane przez odbiorców świadczonych przez nich usług, lecz finansujące swoją działalność z innych źródeł, jak również podmioty, które z tytułu korzystania z publikacji prasowej osiągają znikome przychody lub nie osiągają ich w ogóle.
   PubDate: 2022-06-09
   DOI: 10.24917/20837275.14.1.9
   Issue No: Vol. 14, No. 1 (2022)
    
 • Wirtualne zgromadzenia w spółkach kapitałowych

  • Authors: Marcin Mazgaj
   Pages: 140 - 149
   Abstract: Wprowadzone w latach 2019–2020 modyfikacje zasad odbywania zgromadzeń w spółkach kapitałowych, pomimo ich zasadniczo pozytywnej oceny, generują nowe problemy prawne. Jeden z nich dotyczy możliwości odbywania „w pełni zdalnych” zgromadzeń (tj. takich, w których każdy z uczestników bierze udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej). Przedmiotem artykułu jest analiza dopuszczalności przeprowadzania takich zgromadzeń w spółkach kapitałowych oraz próba odpowiedzi na kluczowe problemy praktyczne związane z omawianym zagadnieniem.
   PubDate: 2022-06-09
   DOI: 10.24917/20837275.14.1.10
   Issue No: Vol. 14, No. 1 (2022)
    
 • Recenzja książki Ewy Głażewskiej i Małgorzaty Karwatowskiej Maska w
         „czasach zarazy”. Covidowe wizerunki masek – typologie i funkcje,
         

  • Authors: Bogusław Skowronek
   Pages: 150 - 153
   PubDate: 2022-06-09
   Issue No: Vol. 14, No. 1 (2022)
    
 • Antycypacja zmian, czyli historia, której jeszcze nie opowiedziano.
         Recenzja książki Historie filmu awangardowego. Od dadaizmu do
         postinternetu, red. Łukasz Ronduda, Gabriela Sitek, Warszawa – Kraków:
         Fundacja Krakowska Alternatywa – Fundacja Okonakino – Muzeum Sztuki
         Nowoczesnej w Warszawie – Korporacja Ha!art, 2020, ss. 447

  • Authors: Iwona Grodź
   Pages: 154 - 158
   PubDate: 2022-06-09
   Issue No: Vol. 14, No. 1 (2022)
    
 • Spis treści

  • Authors: Jakub Kosek
   Pages: 159 - 162
   PubDate: 2022-06-09
   Issue No: Vol. 14, No. 1 (2022)
    
 • Kolegium Recenzentów 2021

  • Authors: Jakub Kosek
   Pages: 163 - 163
   PubDate: 2022-06-09
   Issue No: Vol. 14, No. 1 (2022)
    
 • Zapowiedź tematyki kolejnych numerów pisma

  • Authors: Jakub Kosek
   Pages: 164 - 164
   PubDate: 2022-06-09
   Issue No: Vol. 14, No. 1 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.232.59.38
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-