A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  First | 1 2 3        [Sort by number of followers]   [Restore default list]

  Subjects -> GEOGRAPHY (Total: 493 journals)
Showing 401 - 277 of 277 Journals sorted alphabetically
Revista de Geografia (Recife)     Open Access  
Revista de Geografia e Ordenamento do Território     Open Access  
Revista de Geografía Norte Grande     Open Access   (Followers: 1)
Revista de la Asociacion Geologica Argentina     Open Access  
Revista de Teledetección     Open Access  
Revista del Museo de La Plata     Open Access  
Revista do Instituto de Estudos Brasileiros     Open Access  
Revista Eletrônica : Tempo - Técnica - Território / Eletronic Magazine : Time - Technique - Territory     Open Access  
Revista Espinhaço     Open Access  
Revista Estudios Hemisféricos y Polares     Open Access  
Revista Geama     Open Access  
Revista Geoaraguaia     Open Access  
Revista Geográfica de América Central     Open Access  
Revista Geonorte     Open Access  
Revista Interamericana de Ambiente y Turismo     Open Access  
Revista Intercontinental de Gestão Desportiva     Open Access  
Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana     Open Access  
Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo     Open Access  
Revista Tamoios     Open Access  
Revista Tocantinense de Geografia     Open Access  
Revista Universitaria de Geografía     Open Access  
Revista Uruguaya de Antropología y Etnografía     Open Access  
Revue archéologique du Centre de la France     Open Access   (Followers: 1)
Revue de géographie historique     Open Access   (Followers: 1)
RIEM : Revista Internacional de Estudios Migratorios     Open Access  
Rocznik Toruński     Open Access  
Rural & Urbano     Open Access  
San Francisco Estuary and Watershed Science     Open Access  
Sasdaya : Gadjah Mada Journal of Humanities     Open Access  
Saúde e Meio Ambiente : Revista Interdisciplinar     Open Access  
Scandinavistica Vilnensis     Open Access  
Scientific Annals of Stefan cel Mare University of Suceava. Geography Series     Open Access  
Scottish Geographical Journal     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Scripta Nova : Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales     Open Access  
Sémata : Ciencias Sociais e Humanidades     Full-text available via subscription  
Seoul Journal of Korean Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Singapore Journal of Tropical Geography     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Social Dynamics: A journal of African studies     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Social Geography Discussions (SGD)     Open Access   (Followers: 7)
Sociedade & Natureza     Open Access  
South African Geographical Journal     Hybrid Journal   (Followers: 1)
South African Journal of Geomatics     Open Access   (Followers: 2)
South Asian Diaspora     Hybrid Journal   (Followers: 3)
South Australian Geographical Journal     Open Access  
Southeastern Europe     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Southeastern Geographer     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Southern African Journal of Environmental Education     Open Access  
Sport i Turystyka : Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe     Open Access  
Sriwijaya Journal of Environment     Open Access  
Standort - Zeitschrift für angewandte Geographie     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Studia Universitatis Babes-Bolyai, Geologia     Open Access  
Studies in African Languages and Cultures     Open Access   (Followers: 1)
Technology and Technique of Typography     Open Access  
Tectonics     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Terra     Open Access  
Terra Brasilis     Open Access  
Terrae Incognitae     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Territoire en Mouvement     Open Access  
The Canadian Geographer/le Geographe Canadien     Hybrid Journal   (Followers: 8)
The Geographic Base     Open Access   (Followers: 9)
The Geographical Journal     Hybrid Journal   (Followers: 17)
The South Asianist     Open Access   (Followers: 2)
Third Pole: Journal of Geography Education     Open Access  
Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning     Open Access  
Tiempo y Espacio     Open Access  
TRaNS : Trans-Regional-and-National Studies of Southeast Asia     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Transactions of the Institute of British Geographers     Hybrid Journal   (Followers: 28)
Transmodernity : Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World     Open Access   (Followers: 4)
Treballs de la Societat Catalana de Geografia     Open Access  
TRIM. Tordesillas : Revista de investigación multidisciplinar     Open Access  
Turystyka Kulturowa     Open Access  
UD y la Geomática     Open Access  
UNM Geographic Journal     Open Access   (Followers: 1)
Urban Climate     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Urban Geography     Hybrid Journal   (Followers: 36)
Urban History Review / Revue d'histoire urbaine     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Urban Research & Practice     Hybrid Journal   (Followers: 20)
Vegueta : Anuario de la Facultad de Geografía e Historia     Open Access  
Visión Antataura     Open Access   (Followers: 6)
Water International     Hybrid Journal   (Followers: 19)
Watershed Ecology and the Environment     Open Access  
Wellbeing, Space & Society     Open Access   (Followers: 3)
Yearbook of the Association of Pacific Coast Geographers     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Załącznik Kulturoznawczy / Cultural Studies Appendix     Open Access  

  First | 1 2 3        [Sort by number of followers]   [Restore default list]

Similar Journals
Journal Cover
Turystyka Kulturowa
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 1689-4642
Published by Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej Homepage  [1 journal]
 • Strona tytułowa i impressum

  • Authors: Redakcja Turystyka Kulturowa
   Pages: 1 - 6
   PubDate: 2022-12-31
   Issue No: Vol. 4, No. 125 (2022)
    
 • Turyści we własnym mieście: flânerie czasów pandemii COVID-19 (na
         przykładzie Krakowa)

  • Authors: Maria Zowisło
   Pages: 7 - 28
   Abstract: Artykuł przedstawia zjawisko „turystyki we własnym mieście” w czasach pandemii COVID-19 w Krakowie. Pandemiczna „pauza” w turystyce przyjazdowej wymusiła zmianę praktyk turystycznych promowanych przez władze miasta oraz przedsiębiorców turystycznych. Miasto zaproponowało swoim mieszkańcom wiele ciekawych akcji i wydarzeń skoncentrowanych na zwiedzaniu i poznawaniu własnego otoczenia, często na piechotę. W artykule praktyki te poddane są kulturowej i filozoficznej analizie w odwołaniu do toposu flânerie, swobodnego i niespiesznego spacerowania i poznawania własnego miasta.
   PubDate: 2022-12-31
   Issue No: Vol. 4, No. 125 (2022)
    
 • Dziedzictwo kulturowe Doliny Pałaców i Ogrodów oraz możliwości jego
         wykorzystania dla turystyki kulturowej w ocenie turystów, mieszkańców i
         przedsiębiorców turystycznych

  • Authors: Małgorzata Pstrocka-Rak, Sylwia Dołzbłasz, Anna Grochowska, Krzysztof Janc, Andrzej Raczyk
   Pages: 29 - 59
   Abstract: W literaturze przedmiotu wskazuje się szereg czynników warunkujących zrównoważony rozwój turystyki kulturowej, która przynosi korzyści związane z szeroko rozumianym rozwojem społeczno-gospodarczym. Jednym z nich jest pozytywne postrzeganie walorów danego obszaru przez różnych aktorów zainteresowanych rozwojem tej formy turystyki. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wyników badań dotyczących postrzegania rozwoju turystyki kulturowej w Dolinie Pałaców i Ogrodów (w obrębie gmin Mysłakowice i Janowice Wielkie), ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego dziedzictwa wielokulturowego, przez trzy grupy respondentów: turystów, mieszkańców niezwiązanych bezpośrednio z branżą turystyczną oraz lokalnych przedsiębiorców, których ważnym źródłem dochodów są szeroko rozumiane usługi turystyczne. Podstawą badania były wywiady przeprowadzone w okresie wrzesień-październik 2020. Wyniki analiz wskazują na podobieństwo opinii wszystkich trzech badanych grup tylko odnośnie wysokiej oceny atrakcyjności głównego waloru kulturowego badanego obszaru, tj. zespołów pałacowo-parkowych. Ocena pozostałych walorów kulturowych, w tym znaczenia niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jak również innych aspektów rozwoju turystyki, różniła się już znacząco.
   PubDate: 2022-12-31
   Issue No: Vol. 4, No. 125 (2022)
    
 • Animowane odzwierciedlenie przestrzeni jako element (roz)budowy lokalnych
         tożsamości w kontekście turystyki kulturowej

  • Authors: Jan Jakub Szczepański, Marta Szczepańska, Karol Truszkowski
   Pages: 60 - 85
   Abstract: Celem tekstu jest przedstawienie wzajemnego wpływu kulturowego (tożsamościowego) pomiędzy daną animowaną produkcją a regionem, którego przestrzeń była inspiracją w kreowaniu jej świata przedstawionego. Badania oparto o analizę trzech wybranych studiów przypadku – amerykańskiego filmu animowanego, japońskiego anime i ukraińskiej serii gier wideo. W każdym z tych przypadków relacje między dziełem a regionem wpływały na inny aspekt tożsamości regionalnej i miały inną skalę. Autorzy wskazali przyczyny i skutki oparcia fikcyjnego świata animacji o konkretny region, identyfikując wzajemny wpływ kulturowy między nimi, wspólne korzyści i ewentualne zagrożenia. Umiejscowienie akcji filmu Piękna i Bestia w świecie inspirowanym alzackimi miejscowościami wzbogaciło tożsamość regionu o elementy baśniowe. Po emisji Girls und Panzer w Ōarai zbudowano nową tożsamość opartą o anime. Z kolei uniwersum S.T.A.L.K.E.R. wpłynęło na uregulowanie kwestii legalności turystyki w okolicach Czarnobyla. Wykorzystanie wizerunków wskazanych miast i regionów w zaprezentowanych animacjach przyczyniło się do rozwoju w nich set jettingu.
   PubDate: 2022-12-31
   Issue No: Vol. 4, No. 125 (2022)
    
 • Kto odwiedza uzdrowiska'

  • Authors: Robert Kulmiński
   Pages: 86 - 102
   Abstract: W niniejszym artykule dokonuję analizy dyskursu nazywania osób odwiedzających uzdrowiska, wykorzystując jako materiał źródłowy kronikę czeskiego (a wcześniej czechosłowackiego) miasta uzdrowiskowego Jáchymov, obejmującą lata 1945-2008. Odwołuję się również do dyskursu naukowego, aby uchwycić i uwypuklić perspektywę emic (zawartą w kronice), ukazującą sposób nazywania odwiedzających uzdrowiska z punktu widzenia języka, którym posługuje się społeczność uzdrowiskowa (mieszkańcy i władze miasta). Z tej perspektywy opisuję odmienny sposób określania osób odwiedzających uzdrowiska w anglojęzycznych pracach naukowych i tych wywodzących się z tradycji środkowoeuropejskiej oraz w dyskursie lokalnym, którego przykładem jest kronika Jáchymova. Twierdzę, że różny sposób nazywania osób przyjeżdżających do uzdrowiska w każdej z tych sfer dyskursywnych przekłada się na odmienne ujmowanie cielesności w odniesieniu do praktyk uzdrowiskowych.
   PubDate: 2022-12-31
   Issue No: Vol. 4, No. 125 (2022)
    
 • Rynek wydawniczy przewodników turystycznych w Polsce w opiniach
         użytkowników mediów cyfrowych – badania własne

  • Authors: Karolina Zuzanna Płonka
   Pages: 103 - 127
   Abstract: Przedmiotem artykułu jest opis zmian na współczesnym rynku wydawniczym przewodników turystycznych w Polsce1. W części wstępnej tekstu przybliżono genezę, historię i rozwój publikacji przewodnikowych począwszy od czasów starożytnych. Celem przeprowadzonych badań ankietowych było sprawdzenie, czy elektroniczne źródła informacji turystycznej, takie jak blogi, strony internetowe czy fora, stanowią alternatywę dla tradycyjnych, drukowanych przewodników turystycznych poprzez analizę preferencji osób podróżujących. Podmiotem badań była grupa 100 osób zrzeszonych w grupach o tematyce podróżniczej w mediach społecznościowych. Ponadto przeprowadzono obserwację współczesnych źródeł promocji literatury, takich jak listy bestsellerów udostępniane na stronach internetowych księgarni. Przeprowadzone badania pozwoliły na odpowiedzenie na kluczowe pytanie: czy współcześni turyści nadal kupują i korzystają z przewodników turystycznych w formie papierowej. Ponadto badanie umożliwiło zweryfikować, co ankietowani uznawali za wady, a co za zalety różnych źródeł informacji turystycznej.  
   PubDate: 2022-12-31
   Issue No: Vol. 4, No. 125 (2022)
    
 • Evaluation of automobile museums in Poland and Czechia

  • Authors: Katarzyna Michnicka, Krzysztof Piotr Kołodziejczyk
   Pages: 128 - 159
   Abstract: The article analyses a selected aspect of automotive tourism defined by the authors as travels whose aim and motivation is visiting places connected with automotive technology and important for its development and history, such as automobile museums, car factories or private collections. The aim of this paper is to assess the condition of automobile museums in Poland and Czechia, including the level of organisation of these institutions and attractiveness of their offer, to which end a point evaluation method was applied. The results are fairly varied, mirroring the problems faced mostly by small, private museums, even if some of them achieved better results than venues managed by local governments. The best overall result was achieved by the Polish Museum of Technology and Transport – Art Depot in Szczecin, and in Czechia it was Škoda Museum. The latter in some aspects can be compared to German Mercedes-Benz Welt, which is believed to be the best representative of a modern museum connected with the topic. Based on the outcomes, it can be stated that the potential of the automotive tourism has been noticed mostly by large automobile manufacturers, which use their history for marketing purposes.
   PubDate: 2022-12-31
   Issue No: Vol. 4, No. 125 (2022)
    
 • Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu
         ostródzkiego

  • Authors: Agata Michalak, Przemysław Charzyński
   Pages: 160 - 221
   Abstract: Powiat Ostródzki położony jest w północno-wschodniej Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim i jest jednym z największych powiatów tego województwa. Geograficznie powiat leży na Pojezierzu Iławskim, które stanowi znaczny obszar prężnie rozwijającej się marki turystycznej zwanej Mazurami Zachodnimi. Powiat Ostródzki zajmuje powierzchnię 1766 km22, która zamieszkiwana jest przez około 105 tys. osób. W 1329 roku nadano obecnej stolicy powiatu prawo lokacyjne, inne miasta powiatu, Miłakowo i Morąg otrzymały prawa miejskie kilka lat wcześniej. Tereny znajdujące się w granicach administracyjnych powiatu ostródzkiego obfitują w jeziora i lasy, które stwarzają idealne warunki do rozwoju turystyki wypoczynkowej. Oprócz walorów naturalnych, powiat ma do zaoferowania liczne atrakcje kulturowe, można do nich przede wszystkim zamki i pałace, a także liczne obiekty sakralne. Wyjątkową atrakcję powiatu stanowią jednak urządzenia hydrotechniczne, które zostały uznane za zabytek światowej klasy, tj. Kanał Ostródzko-Elbląski wraz z infrastrukturą. Analiza potencjału turystyczno-kulturowego powiatu została przeprowadzona zgodnie z metodą opracowaną przez Armina Mikos von Rohrscheidt w 2010r. 
   PubDate: 2022-12-31
   Issue No: Vol. 4, No. 125 (2022)
    
 • Armenia. Obieg zamknięty

  • Authors: Anna Duda
   Pages: 222 - 226
   Abstract: Maciej Falkowski – autor książki pt. Armenia. Obieg zamknięty nie tyle opisuje, ile stara się wyjaśnić ten złożony pod każdym względem kraj. Publikacja stanowi pozycję ciekawą nie tylko dla miłośników Armenii, przybywających do tego kraju turystów kulturowych, ale też dla tych, którzy niewiele wiedzą zarówno o kulturze ormiańskiej, jak też o samym państwie, tylko w pewnym geograficznym sensie odciętym od reszty świata.
   PubDate: 2022-12-31
   Issue No: Vol. 4, No. 125 (2022)
    
 • Pytanie 101: Jakie miejsce w turystyce kulturowej zajmują
         imigranci'

  • Authors: Paweł Plichta, Zofia Riabczuk, Armin Mikos von Rohrscheidt
   Pages: 227 - 249
   Abstract: Podobnie jak w przeszłości także współcześnie mobilność ludzi ma wiele wymiarów. Określenia osób przemieszczających się stosowane są z uwagi na motywy decydujące o ich wyjeździe ze stałego miejsca zamieszkania. Ostatnie lata w wielu krajach nie tylko Europy naznaczone są problemem uchodźstwa. Niezależnie od okoliczności czy to tych dramatycznych – jak prześladowania, katastrofy lub wojny, czy też tych przemyślanych i skalkulowanych – jak w przypadku decyzji ekonomicznych, politycznych, religijnych lub prywatnych, imigranci stanowią współcześnie istotną grupę mieszkańców wielu państw, w tym Polski. Proponujemy zatem refleksję i dyskusję nad potencjałem imigrantów w kontekście turystyki kulturowej.Jak widziani są oni oczami przedstawicieli branży turystycznej' Jak turystyka kulturowa może przyczynić się do poprawy ich specyficznej sytuacji oraz do nawiązania relacji międzyludzkich w nowym środowisku' Czy i z jakimi ofertami turystyki kulturowej mogą się oni zetknąć' Podsumowując: jakie miejsce w turystyce kulturowej zajmują imigranci'
   PubDate: 2022-12-31
   Issue No: Vol. 4, No. 125 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.236.70.233
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-