A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> METEOROLOGY (Total: 106 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Journal of Agricultural Meteorology
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2345-3419 - ISSN (Online) 2588-6002
Published by Iranian Society of Irrigation and Water Homepage  [1 journal]
 • کاربرد رهیافت یادگیری ماشین در تخمین
         عملکرد نخود بر اساس نمایه های
         اقلیمی-کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان
         کرمانشاه)

  • Abstract: هدف این پژوهش تخمین عملکرد نخود بهاره با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین از نوع مدل‌های رگرسیونی خطّی در شهرستان کرمانشاه است. فرا سنج‌های هواشناسی، نمایه‎های اقلیمی کشاورزی و سنجش از دور در بازه زمانی 1370-1369 تا 1397-1396 به عنوان متغیّرهای پیشگو و داده های عملکرد سازمان جهاد کشاورزی به‌ عنوان متغیّر پاسخ در چهار مرحله مهم رشد استفاده گردید. 24 سال از داده‎ها برای آموزش و 3 سال برای اعتبار سنجی مدل‎ها به کار گرفته شد. بر اساس نتایج از میان انواع مدل های خطّی، مدل لاسو با ضریب تعیین 67 درصد و خطای معیار 8/59 کیلوگرم در هکتار به عنوان مناسب‎ترین مدل برای تخمین عملکرد نخود در مرحله ی سبز شدن تا 50% گل دهی انتخاب شد. انحراف نسبی این مدل به میزان 4/0، 3/0- و 5/3 درصد به ترتیب برای سال های زراعی 1377-1376، 1385-1384 و 1390-1389، بدست آمد.
    
 • مقایسه دو شاخص خشکسالی بارش استاندارد در
         ارزیابی تاثیرخشکسالی بر عمکرد گندم دیم
         در استان خراسان شمالی

  • Abstract: در این مقاله، شاخص خشکسالی بارش استاندارد(SPI) و یک نسخه اصلاح شده آن جهت بررسی اثرات خشکسالی بر عملکرد گندم در استان خراسان شمالی مورد استفاده قرار گرفت. در نسخه اصلاحی بارش موثر ماهانه جایگزین شده و به نام شاخص بارش استاندارد کشاورزی محور (شاخص aSPI) استفاده شد. جهت محاسبه متغیر بارش موثر، روش تجربی سرویس حفاظت خاک ایالات متحده بکار رفت.شاخص مورد نظر با استفاده از داده‌های بارش و دمای ماهانه دوره 30 ساله (1368 تا 1397) ایستگاههای همدیدی خراسان شمالی محاسبه گردید و مقادیر آن در پنجره‌های مختلف زمانی با عملکرد گندم در دوره زمانی 15 ساله( 1383 تا 1397) تطبیق داده شد. هر دو شاخص اصلی و اصلاح شده در پنجره‌های زمانی معمول 1، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 12 ماهه محاسبه و با استفاده از ضریب همبستگی رابطه انها با عملکرد استاندارد شده، مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفت. نتایج کاربست شاخص بارش استاندارد کشاورزی نشان داد که بارش‌های تاثیرگذار در عملکرد محصول گندم دیم استان در ایستگاه بجنورد، بارش‌های دوره زمانی آبان-اردیبهشت، در ایستگاه شیروان، فاروج و اسفراین دوره زمانی فروردین-خرداد، در ایستگاه مانه و سملقان دوره زمانی آبان تا دی و در ایستگاه جاجرم دوره زمانی مهر-خرداد، هس...
    
 • سخن نخست درباره کپی‌رایت نقشه‌های
         اقلیمی

  • Abstract: طبقه‌بندی دمارتن[1] روشی پرکاربرد و شناخته شده در اقلیم‌شناسی است که کارایی سریع و مناسبی برای پهنه‌بندی مناطق از نظر ارزیابی درجه خشکی دارد. نگارنده در دهه 1370 به منظور افزایش کارایی این روش، پارامتر دمایی طبقه‌بندی مذکور را با افزودن یک پارامتر ثانوی توسعه داد. این گسترش در گزارش متدلوژی طرح جامع آب کشور ابتدا به نام "دمارتن اصلاح شده" مستند شد و نهایتاً طبقه‌بندی "دمارتن گسترش داده شده" نامگذاری گردید و داده‌پردازی‌های لازم با مشارکت همکاران دانشگاه تهران که نامشان درمستندات نقشه درج شده به انجام رسید و نخستین نقشه تقسیمات اقلیمی ایران با روش پیشنهادی تدوین و منتشر شد. در یادداشت حاضر ضمن ابراز خرسندی از باز نشر اخیر این نقشه از طرف یک موسسه تحقیقاتی، از اینکه این انتشار بدون ذکر مأخذ و با حذف نام مؤلفین و مشخصات شناسه‌ای مستند‌ات آن انجام گرفته اظهار تاسف شده است. تاریخ آن نیز به نادرستی زمستان 1399 ذکر شده و کاری جدید را القاء می‌نماید که مأیوس کننده و غیر علمی است. یادداشت ضمن یادآوری قوانین موجود در زمینه کپی‌رایت بر لزوم پاسداری و حفظ احترام این قوانین به ویژه در محیط‌های علمی تأکید می‌نماید. این باز نشر در عین حال ...
    
 • بررسی تطبیقی نقشه‌های اقلیمی ایران در
         طبقه‌بندی دمارتن گسترش داده شده و
         کاربست روش برای پهنه‌بندی اقلیم جهان

  • Abstract: طبقه‌بندی اقلیمی دمارتن از نسل اول طبقه‌بندی‌هایی است که عموماً با هدف ارزیابی بوم‌شناختی گیاهی تدوین شده و درجه خشکی مناطق در رابطه با پوشش نباتی طبیعی آن‌ها را ارزیابی می‌کنند. به ‌منظور افزایش کارایی این طبقه‌بندی در هویت‌یابی اقلیمی مناطق مختلف به‌خصوص در عرض‌های میانی نظیر ایران دو گسترش بر آن اعمال شده است. نخست، باز-تعریف طبقه خشک به دو زیر-اقلیم مجزا به ‌منظور تطابق بیشتر با جغرافیای پوشش‌نباتی و دیگری گسترش طبقات اقلیمی بر پایه میانگین دمای حداقل روزانه در سردترین ماه سال که نقشی اساسی در بوم‌سازگان گیاهی نواحی مختلف دارد. بررسی تطبیقی مطالعات صورت گرفته با طبقه‌بندی دمارتن گسترش داده شده و نقشه‌های اقلیمی آن‌ها در گستره ایران نشان داد که تفاوت‌ها بیش از آنکه ناشی از اختلاف دوره‌های اقلیمی باشد در درجه اول معلول تراکم شبکه ایستگاه‌ها و پراکندگی آن‌ها است. کاربست طبقه‌بندی دمارتن گسترش داده شده در سطح جهان مبتنی بر پایگاه داده CRU نشان داد که با تعریف طبقه اقلیمی قطبی برای مناطقی که متوسط دمای سالانه آن‌ها برابر یا کوچکتر از (°C) 10- است، می‌توان این شاخص را در سطح جهانی مورد استفاده قرار داد. افزون بر این ...
    
 • کاربرد تصاویر ماهواره‌ای پردازش شده جهت
         تکمیل داده‌های دمای هوا ( مطالعه موردی:
         استان مازندران)

  • Abstract: یکی از چالش‌های اصلی در مطالعات هیدرولوژیکی و هواشناسی تعیین دمای هوا در مناطق مرتفع فاقد ایستگاه و نیز مقیاس‌های بزرگ است. استفاده از داده‌های سنجش‌ازدور به دلیل گستره پوشش وسیع و بهنگام بودن تصاویر، گزینه مناسبی در برآورد دمای هوا است. در این پژوهش، به‌منظور ارزیابی دقت برآوردهای دمایی سنجنده TRMM، از 36 تصویر حاوی داده‌‌ی دمای هوا و 24 ایستگاه هواشناسی استان مازندران در دو سال 2012 و 2013 جهت واسنجی و داده‌های سال 2015 برای اعتبارسنجی استفاده شد. همبستگی داده‌های دمایی ماهواره با داده‌های مشاهداتی در اکثر ماه‌ها بیش از 50/0 بوده است. همچنین توزیع زمانی داده‌های ماهواره TRMM با داده‌های مشاهداتی در همه‌ی ماه‌ها عموما یکسان بوده است. برای ارزیابی میزان دقت داده‌های ماهواره‌ای از شاخصهای خطای اریب و میانگین مربعات خطا استفاده شد. بیشترین و کمترین خطا از نظر شاخص‌ خطای اریب مربوط به ماههای (دسامبر)و (آوریل) به ترتیب برابر 4/3- و 1/0+ درجه سلسیوس و بر اساس شاخص میانگین مربعات خطا بیشترین به ترتیب برابر 1/5 و 5/2 درجه سلسیوس در ماههای می و دسامیر بوده است. نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از سنجش از دور برای مناطقی که دارای ایستگاه‌های اندک و دارای خل...
    
 • مقایسه کارآیی روش‌های هوشمند و آماری در
         بازسازی داده‌های ساعت آفتابی (مطالعه
         موردی: شرق حوضه دریاچه ارومیه)

  • Abstract: یکی از متغیرهای هواشناسی که در مطالعات اقلیمی و برآورد تبخیرتعرق اهمیت زیادی داشته و عموما دارای خلا.های آماری نسبتاً زیادی می باشد، ساعات آفتابی است. در پژوهش حاضر به‌‌منظور باز‌سازی داده‌های این کمیت در ایستگاه‌های تبریز، سراب، سهند و مراغه در دوره آماری 1369 تا 1398 از روش‌های هوشمند رگرسیون ماشین بردار پشتیبان (SVR)، شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) و جنگل‌های تصادفی (RF) و روش‌های آماری شامل نسبت نرمال (NR)، مختصات جغرافیایی (GC) و ضریب همبستگی وزنی (CCW) استفاده شده‌است. ، برای ارزیابی و مقایسه نتایج از شاخص‌های ضریب همبستگی، جذر میانگین مربعات خطا، میانگین انحرافات مطلق و دیاگرام تیلور استفاده گردید. نتایج نشان داد که در حالت کلی، روش‌های ANN و مختصات جغرافیایی به ترتیب در بین روش‌های هوشمند و آماری، بالاترین دقت را در بازسازی داده‌های ساعات آفتابی دارند. در ایستگاه‌های تبریز و سهند، روش مختصات جغرافیایی به‌ترتیب با RMSE معادل 04/1 و 13/1 ساعت، در سراب روش SVR با RMSE معادل 58/1 ساعت و در مراغه روش نسبت نرمال با RMSE معادل 45/1 ساعت، بالاترین دقت را در بازسازی داده‌های ساعات آفتابی دارند. همچنین روش RF، کمترین دقت را بازسازی داده‌های ساعت آفتابی از خود نشان داد. به عنوا ...
    
 • ارزیابی روش‌های نگاشت چندکی در تصحیح
         اریبی براوردهای بارش ماهواره TRMM در دوره
         رشد پوشش گیاهی (آوریل تا اکتبر) در استان
         کرمانشاه

  • Abstract: پوشش جهانی ماهواره TRMM امکان مناسبی برای استفاده از بارش براورد‌شده ماهواره مذکور در کشور فراهم نموده است. در ایران، مطالعات اندکی کارائی روش‌های پس‌پردازش را در تصحیح داده‌های بارش TRMM مورد بررسی قرار داده‌اند. هدف از این مطالعه، ارزیابی کارائی روش‌های نگاشت چندکی در بهبود داده‌های بارش TRMM در مقایسه با داده‌های زمینی است. برای این منظور، 10 روش نگاشت چندکی بر شبکه بارش TRMM در پهنه استان کرمانشاه در مقیاس زمانی ماهانه (ماه‌های آوریل تا اکتبر) طی دوره آماری 2005-2012 اعمال گردید. مبنای مقایسه، داده‌های بارش اندازه‌گیری شده در دوره زمانی مذکور در 13 ایستگاه همدید و 82 ایستگاه باران‌سنجی بود. نتایج نشان داد که قبل از اعمال روش‌های تصحیح، براورد بارش TRMM در مناطق مرتفع بیشتر و در مناطق پست و کم‌ارتفاع کمتر از مقادیر مشاهداتی در ایستگاه‌های زمینی است. به‌علاوه، مشخص شد که اختلاف بین بارش ماهواره‌ای و ایستگاه‌های زمینی در ماه‌های با بارش بیشتر (ماه آوریل و اکتبر) بسیار بیشتر از ماه‌های با بارش کمتر است. روش پارامتری تبدیل مقیاس با کمترین خطا به عنوان مناسبترین روش تصحیح معرفی شد. نتایج پس‌پردازش داده‌ها نشان داد که روش مذکور توانسته است دقت...
    
 • تغییرات شاخص‌های دمایی اقلیم کشاورزی
         استان لرستان بر اساس سناریوهای تغییر
         اقلیم

  • Abstract: بروز هرگونه تغییر احتمالی در اقلیم آینده، تولیدات کشاورزی را در سطوح مختلف دستخوش تغییرات جدی کرده و قادرخواهد بود نظام‌های زراعی را که تحت شرایط اقلیمی رایج تکامل یافته‌اند، بطور قابل ملاحظه‌ای متحول سازد. هدف از این پژوهش بررسی تغییرات شاخص‌های کلیدی اقلیم کشاورزی مبتنی بر دما در شرایط تغییر اقلیم در استان لرستان است. برای دستیابی به این هدف، تغییرات زمانی- مکانی شاخص‌های حدی دما در وضعیت موجود (1986-2016) و تحت دو سناریوی RCP4.5 و RCP8.5 (2070-2020) بر اساس داده‌های مشاهده شده و مدل‌های اقلیمی برای پنج شاخص دمایی اقلیم کشاورزی شامل نوسان دمای روزانه، روزهای یخبندان، دمای کمتر از 20- درجه سلسیوس، طول فصل رشد و درجه روز رشد بررسی شده است. نتایج بدست آمده نشان داد نوسان دمای روزانه در وضعیت موجود تقریباً 4/0- درجه سلسیوس کاهشی و در سناریوی RCP8.5 حدود حدود 9/0- 3/0 درجه سلسیوس افزایشی می‌باشد. شاخص‌های روزهای یخبندان و روزهای با دمای کمتر از 20- درجه سلسیوس در آینده نسبت به وضعیت موجود حدود 20 روز کاهش و شاخص‌های طول فصل رشد به طور میانگین 60 روز در سال و درجه روز رشد حدود 300 درجه روز در آینده نسبت به وضعیت موجود افزایش خواهند داشت. به طور کلی، در آینده دوره گرم سال در حال ا...
    
 • بررسی اثر تغییر عوامل اقلیمی موثر بر
         تولید کلزا با استفاده از روش تصمیم‌گیری
         چندمعیاره تاپسیس در شهرستان اهر

  • Abstract: با توجه به اهمیت تاثیر عوامل اقلیمی بر تولید کلزا در شهرستان اهر، تحقیقی با هدف اولویت‌بندی معیارهای اقلیمی و زیست‌محیطی با 21 زیرمعیار موثر در کاهش تولید کلزا در این شهرستان انجام شد. داده‌ها و اطلاعات هواشناسی و زراعی مورد نیاز مستقیماً و نیز با تکمیل پرسش‌نامه جمع‌آوری و اهمیت نسبی زیرمعیارها با استفاده از روش تاپسیس تعیین شد. سپس متغیرهای اقلیمی تاثیرگذار برعملکرد توسط مدل LARS-WG طی دوره آینده تحت سه سناریو A1B، A2 و B1 ریزمقیاس شدند. نتایج نشان داد که در میان عوامل کاهنده تولید، کاهش فراهمی آب با شاخص نزدیکی نسبی 7989/0 در رتبه اول قرار گرفت و اثر تغییرات دمایی محیط در رتبه‌ دوم رتبه‌بندی شد. متوسط بارندگی سالیانه شهرستان اهر بین سال‌های 1378 تا 1395، 8/270 میلی‌متر بود. متوسط بارندگی سالیانه پیش‌نگری شده (1409-1390) تحت سناریوهای A1B، A2 و B1 به‌ترتیب 2/53، 4/50 و 8/52 میلی‌متر بیش‌تر از متوسط بارندگی سالیانه طی سال‌های گذشته (1395-1378) بود. بهره‌گیری از روش‌های سازگاری با این تغییرات، جهت ارتقا تولید در سال‌های آتی توصیه می شود.
    
 • بررسی میزان گسیل گازهای CH4، N2O و NO از
         اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: استان
         خوزستان)

  • Abstract: هدف از پژوهش حاضر برآورد شار گازهای CH4، N2O و NO در اراضی کشاورزی خوزستان شامل محصول مرکبات،گندم، خرما، نیشکر و برنج با استفاده از نرم افزار DAYCENT است. در ابتدا نمونه‌برداری و تعیین غلظت گاز خروجی در هر واحد زراعی انجام شد و سپس با استفاده از نرم‌افزار DAYCENT انتشار گازهای مذکور در ایستگاه‌های مورد مطالعه شبیه‌سازی گردید. مطابق نتایج، بیشترین میزان انتشار N2O از خاک در گندمزارهای شوش (101/0 تن در هکتار در سال) و کمترین میزان در مزارع کشت و صنعت‌ نیشکر شوشتر (002/0 تن در هکتار در سال) بوده است. متناظرا بیشترین میزان گسیل گاز NO از خاک در باغات مرکبات دزفول (152/0 تن در هکتار در سال) و کمترین در کشت و صنعت‌های نیشکر شوشتر (004/0 تن در هکتار در سال) تعیین شد. همچنین برای گاز متان بیشترین مقدار در شالیزارهای باغملک (369/1 تن در هکتار در سال) و کمترین در کشت و صنعت‌های نیشکر آبادان (120/0 تن در هکتار در سال) برآورد شد. با توجه به نقش بخش کشاورزی در گسیل گازهای گلخانه ای، استمرار پژوهش‌های مشابه در سایر مناطق کشور توصیه می‌شود.
    
 • پیش‌بینی درون‌فصلی تولید گندم فاریاب
         با استفاده از شاخص منطقه‌ای بیلان
         رطوبتی (مطالعه موردی: استان قم)

  • Abstract: وقوع متناوب خشکسالی و نابهنجاری رطوبت خاک موجب افت عملکرد گیاهان زراعی دیم و فاریاب می‌شود. پیش‌آگاهی از میزان افت احتمالی تولید در انتهای فصل، جهت تضمین تولید پایدار و امنیت غذایی ضروری است. در مطالعه حاضر با بهره‌گیری از شاخص تفاضل بارش و تبخیرتعرق پتانسیل استانداردشده (SPEI) که معرف بیلان رطوبتی است، رابطه بین بین تولید منطقه‌ای گندم زمستانه فاریاب و وضعیت خشکسالی طی دوره 2017-2006 دراستان قم جستجو شد. برای شناخت وضعیت خشکسالی منطقه و با توجه به کمبود ایستگاه‌های هواشناسی، از داده‌های حدود 30 نقطه از شبکه داده‌های بازتحلیل، با پوشش مکانی کافی از منطقه و نیز از روش چندمتغیره تحلیل مولفه اصلی برای استخراج الگوهای مکانی-زمانی خشکسالی استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که بر اساس داده‌های دوره 117 ساله (2017-1901)، الگوی غالب رخداد‌های خشکسالی منطقه بیش از 80 درصد واریانس تغییرات نقاط شبکه بازتحلیل را توجیه می‌کند. این الگو برای انواع خشکسالی‌های هواشناسی، کشاورزی و هیدرولوژیکی، وقوع خشکسالی‌های شدید و فرین طی دو دهه اخیر را نشان می‌دهد. همچنین مشخص شد که شاخص خشکسالی هواشناسی (SPEI) در ماه مارس بالاترین همبستگی (9/0) را با تولید نهایی گند...
    
 • بررسی تأثیر سیگنال‌های اقلیمی بر
         بارندگی استان همدان با استفاده از
         روش‌های تحلیل عاملی و رگرسیون چند
         متغیره

  • Abstract: در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل عاملی و رگرسیون خطی چند‌متغیره، اثر چند سیگنال‌ اقلیمی بر روی مقادیر حداکثر و فراوانی بارندگی های یک ، دو و سه روزه و همچنین بارش ماهانه استان همدان، طی دوره آماری 2013-1977، مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تعیین میزان تأثیر‌‌پذیری ویژگی‌های بارندگی، آمار ایستگاه‌های هواشناسی سینوپتیک، کلیماتولوژی و بارانسنجی به همراه داده های شاخص‌های اقلیمی، جمع‌آوری و مورد تجزیه‌تحلیل قرار گرفت. برای ارزیابی میزان دقت مدل‌ها و تأثیر‌پذیری ویژگی‌های بارندگی از سیگنال‌های اقلیمی، دوره های آماری، 2003-1977 و 2013-2003 بعنوان دوره های واسنجی و صحت‌سنجی انتخاب شدند. نتایج حاصل از بررسی اثر 16 سیگنال اقلیمی منتخب بر ویژگیهای بارندگی در استان همدان نشان ‌می‌دهد که بیش‌ترین تأثیر در ماههای مهر، آبان، آذر، بهمن، فروردین و اردیبهشت‌ماه است. در فصل پاییز تأثیر سیگنال‌های اقلیمی: MEI، NINO4، NINO3.4، NINO3،NINO1+2 و ONI بر روی بارش بیش از سایر سیگنال‌های اقلیمی مورد مطالعه بوده است. همچنین بررسی حداکثر بارندگی 1، 2، 3روزه و فراوانی روزهای با بارندگی 1 و 2روزه، نشان می‌دهد که در ماه‌های مختلف بیش‌ترین تأثیر‌پذیری از سیگنال‌های اقلیمی: MEI، NINO4،NINO3.4 ، NINO3،NINO1+2 و ONI ...
    
 • تأثیر تغییر اقلیم بر تقویم زراعی گندم بر
         مبنای سناریوی خوشبینانه واداشت تابشی
         (مطالعه موردی: جنوب استان خوزستان)

  • Abstract: هدف از این تحقیق، آشکارسازی روند تغییرات اقلیمی در ایستگاههای مطالعاتی در جنوب استان خوزستان (آبادان، اهواز و دزفول) در دوره پایه (1980-2010) و بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر تقویم زراعی گندم در ایستگاه دزفول بر اساس سناریوی واداشت تابشی RCP2.6 است. داده‌های اقلیمی آینده تا سال 2040 با استفاده از پایگاه داده‌های CCAFS و WorldClim1.4 با تفکیک زمانی 5 دقیقه‌ای دریافت و توسط مولد هواشناسی SDSM مقیاس کاهی شد. در مرحله بعد نقشه متغیرهای بارش، دمای کمینه و بیشینه در محیط نرم‌افزار ArcGIS10.4 با روش IDW ترسیم شد. با توجه به هدف مطالعه، تغییرات محتمل طول فصل رشد در منطقه دزفول بررسی گردید. نتایج نشان داد که تا سال 2041 مراحل فنولوژیکی از کاشت تا برداشت حدود 15 روز کوتاهتر خواهد شد. تقدم زمانی در مرحله ظهور سنبله در انتهای دوره آینده، به‌طور متوسط 8 تا 10 روز خواهد بود. در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی یک نوسان مشاهده شد، به‌طوری‌که از سال 2021 تا 2031 مرحله رسیدگی دانه بین 22 فروردین تا 3 اردیبهشت متغیر است. ولی از سال 2031 تا 2040 بین اول فروردین تا 22 فروردین متغیر می‌باشد. به عبارت دیگر، پیش‌نگری مؤید آن است که رسیدگی گندم نسبت به دوره پایه بین 10 تا 15 روز زودتر رخ می‌دهد.
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 35.173.35.14
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-