A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> METEOROLOGY (Total: 106 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Journal of Agricultural Meteorology
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2345-3419 - ISSN (Online) 2588-6002
Published by Iranian Society of Irrigation and Water Homepage  [1 journal]
 • پیش‌بینی تبخیر ماهانه به کمک مدل‌های
         خطی و غیرخطی سری زمانی مطالعه موردی:
         ایستگاه هواشناسی سد اکباتان

  • Abstract: پیش‌بینی تبخیر به عنوان یک جزء اصلی چرخه هیدرولوژیکی، از مهمترین موضوعات در مدیریت حوضه‌های آبریز و استفاده پایدار از منابع آب می‌باشد. در این پژوهش، دقت و کارایی مدل‌های ARIMA، SARIMA، برنامه‌ریزی بیان ژن، رگرسیون خطی چندگانه، مونت کارلو و توماس فیرینگ جهت پیش‌بینی مقادیر تبخیر ماهانه بررسی گردید. بدین منظور، داده‌های تبخیر ماهانه ایستگاه تبخیرسنجی سد اکباتان در یک دوره 47 ساله (1396-1350) مورد استفاده قرار گرفتند. از سال 1389-1350 (دوره 40 ساله) برای واسنجی و از سال 1396-1390 (دوره 7 ساله) برای صحت‌سنجی نتایج استفاده گردید. سپس از معیارهای ارزیابی ضریب تبیین، ریشه میانگین مربعات خطا، خطای استاندارد، معیار اطلاعاتی آکائیک و ضریب نش- ساتکلیف برای ارزیابی و مقایسه عملکرد مدل‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل‌ SARIMA عملکرد دقیق‌تری در پیش‌بینی تبخیر ماهانه داشته و مدل‌های برنامه‌ریزی بیان ژن، ARIMA و رگرسیون خطی چندگانه به ترتیب در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار دارند. اما با توجه به این که مدل برنامه‌ریزی بیان ژن از سهولت بیشتری نسبت به مدل SARIMA برخوردار است و پارامترهای کمتری نسبت به مدل SARIMA نیاز دارد، از این‌رو پیش‌بینی را به آسانی و در زمان کمتری انجام می‌دهد. بنا...
    
 • مقایسه برآوردهای تبخیرتعرق مرجع روزانه
         با روش‌های داده کاوی و سامانه نیاز آبی
         گیاهان در استان‌البرز

  • Abstract: تبخیرتعرق مرجع (ET0) عامل مهمی در تعیین نیاز آبی و برنامه‌ریزی آبیاری گیاهان است و برای تخمین آن،، معمولا از روش نسبتا دقیق پنمن مانتیث فائو 56، استفاده می‌شود. هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد روش‌های شبکه عصبی مصنوعی (ANNs)، جنگل تصادفی (RF) و ماشین بردار پشتیبان (SVM) برای تخمین مقدار ET0 روزانه دراستان البرز است. در این پژوهش از داده‌های ده ساله (1389 تا 1399) پنج ایستگاه سینوپتیک استان شامل (مشکین‌دشت، هشتگرد، اشتهارد، طالقان و کرج) استفاده شد و نتایج حاصل با داده‌های سامانه نیازآبی گیاهان مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که برآورد مقدار ET0 روزانه به روش ANN بر اساس برآوردهای سامانه پیشنهادی، دقت بالاتری نسبت به سایر روش‌ها دارد. در ایستگاه مشکین‌دشت، مقادیر آماره‌های EF و NRMSE در روش ANN برای هر دو مرحلۀ آموزش و آزمون به ترتیب برابر با 96/0 و 11/0، و در روش RF به ترتیب برای آموزش برابر با 96/0 و 11/0، و برای آزمون برابر با 95/0، و 12/0 به‌دست آمد. در ایستگاه کرج، مقادیر آماره‌های EF و NRMSE در‌روش ANNs به‌ترتیب برای آموزش برابر با 96/0 و 11/0، و برای آزمون برابر با 95/0، و 12/0، و در‌روش RF برای آموزش به ترتیب برابر با 96/0 و 12/0، و برای آزمون برابر با 95/0، و 13/0 به-دست آمد. با توجه به بالا بودن دقت تخمین مقدار ET0 روزانه به روش&#...
    
 • ارزیابی روشهای تجزیه سری زمانی و تبدیل
         موجک گسسته حداکثر همپوشانی در روندیابی
         متغیرهای هواشناسی

  • Abstract: در این تحقیق تاثیر دو رهیافت تجزیه مد تجربی (EMD) و تبدیل موجک گسسته حداکثر همپوشانی (MODWT) بر پردازش سری زمانی متغیرهای دمای میانگین، سرعت باد و بارندگی در مقیاسهای زمانی سالانه، ماهانه و تک ماه ها ارزیابی شد. ایستگاه‌های منتخب شامل رامسر، کرمانشاه، همدان، سمنان، مشهد، شیراز، اردبیل، ارومیه، زنجان، یزد، تبریز، مراغه و میانه بودند. در تجزیه سری زمانی به روش EMD، روند برخی از زیر سری‌های‌ ترکیبی و در رهیافت MODWT، روند برخی از زیر سری‌ها با نتایج روند آزمون من- کندال سری زمانی اصلی داده ها همخوانی داشتند، میزان این تطابق متاثر از مقدار عددی آماره من- کندال سری زمانی اصلی و علامت آن نیز می باشد. سطح معنی‌داری آزمون من-ویتنی در مقایسه سری زمانی اصلی داده های مشاهداتی (سالانه) با زیر سری‌های حاصل از دو رهیافت بیشتر از 05/0 بود که حاکی از عملکرد قابل قبول رهیافتهای EMD و MODWT است. بررسی کلی نشان داد، در تمام مقایسات زیر سری‌های هر رهیافت با سری اصلی در هر ایستگاه، مقدار متوسط سطح معنی-داری رهیافت MODWT بیشتر از EMD می‌باشد. همچنین میانگین سطح معنی‌داری سری زمانی دما از سری‌های بارندگی و سرعت باد بیشتر بوده است. آزمون LSD در سطح اطمینان 95٪ حاکی از انطباق روند سریR...
    
 • پهنه‌بندی نیازهای گرمایشی و سرمایشی
         محصولات مهم گلخانه‌ای در گسترۀ ایران

  • Abstract: امروزه آگاهی از ویژگی‌های هر گیاه به‌تنهایی پاسخگوی مشکلات و مسائل پیشرو به‌منظور بهره‌برداری بهینه از انرژی در راستای تولید بهره‌ور محصولات کشاورزی نیست و علاوه‌بر آن، شناسایی تغییرات مکانی پارامترهای مؤثر در رشد و بهره‌وری گیاه نیز بسیار حائز اهمیت است. باتوجه‌به تغییرات مکانی وضعیت اقلیمی در مناطق گسترده و علی‌الخصوص در مقیاس کشوری، به‌منظور مدیریت و برنامه‌ریزی آتی جهت بهبود و ارتقای تشکیلات گلخانه‌ای نیاز مبرم به آگاهی از شرایط و نیازهای گرمایشی و سرمایشی گلخانه‌های کشور احساس می‌شود؛ لذا با شناخت وضعیت اقلیمی و همچنین برآورد دمای موردنیاز هر منطقه به‌منظور مرتفع‌سازی نیاز گرمایشی و سرمایشی، می‌توان در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی و همچنین تعیین مناسبت احداث گلخانه‌های جدید اقدام نمود. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات دمایی بلندمدت برای کل کشور، اقدام به محاسبه و برآورد نیازهای گرمایشی و سرمایشی هفت محصول مهم گلخانه‌ای کشور در سه دسته، اعم از خیار، گوجه‌فرنگی، فلفل‌دلمه‌ای، گل‌های داوودی، رز و میخک و همچنین توت‌فرنگی شده است. نتایج پژوهش حاضر بیانگر وجود تغییرات حاد در نیازهای سرما...
    
 • تعیین مناطق مناسب اجرای سامانه‌های کوچک
         جمع‌آوری باران با استفاده از مدل‌های
         تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی:
         استان اصفهان)

  • Abstract: تعیین مناطق مستعد جهت اجرای طرح‌های کوچک جمع‌آوری آب باران می‌تواند به بیشینه سازی استفاده و افزایش بهره وری آب باران کمک کند. در تحقیق حاضر، با استفاده از دو نوع مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره شامل مدل‌ تحلیل شبکه‌ای (ANP) و مدل‌ تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مناطق مستعد جهت اجرای سامانه‌های کوچک جمع‌آوری آب باران در استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل از دو مدل از نظر آماری باهم مقایسه گردید. در این پژوهش، از متغیرهای بارش (بارش سالانه 111 ایستگاه سینوپتیک،کلیماتولوژی، تبخیرسنجی و باران‌سنجی)، شیب زمین، نفوذپذیری خاک، پوشش گیاهی، حاصلخیزی خاک، فاصله از شهر و روستا و فاصله از جاده استفاده شد. نتایج نشان داد که در هر دو مدل شهرستان‌های خمینی‌شهر با حدود 63 درصد و مبارکه با حدود 55 درصد از اراضی، دارای بیشترین درصد مناطق مستعد (خوب و خیلی خوب) و شهرستان‌های آران و بیدگل (4 درصد) و اردستان (6 درصد) کمترین درصد مناطق مناسب جهت احداث سامانه‌های کوچک جمع‌آوری آب باران هستند. برای کل استان نیز بر اساس مدل‌های AHP و ANP به ترتیب حدود 8/24 و 8/21 درصد از اراضی در وضعیت خوب و خیلی خوب جهت اجرای سامانه‌های کوچک جمع‌آوری آب باران قرار دارند. همچنین نتای...
    
 • سخن نخست هوا، اقلیم و آب، میراث نسل‌های
         آینده

  • Abstract: شعار روز جهانی هواشناسی سال 2023 «آینده وضع هوا، اقلیم و آب در گذر نسل‌ها» انتخاب شده و ناظر بر وضعیتی است که آیندگان با آن روبرو خواهند بود. یادداشت حاضر بیان می‌کند که گرچه تغییرات کمی و کیفی نامطلوب این سه مؤلفه که به انضمام مؤلفه خاک پایه‌های اصلی امنیت غذایی را تشکیل می‌دهند ابعاد جهانی داشته و بسیاری از مناطق را در بر گرفته است ولی آنچه درجه آسیب کشورها را در مقابل این تغییرات از یکدیگر متمایز می‌سازد نحوه مدیریت و تعادل بخشی بین منابع و مصارف آب و همچنین شیوه اجرای برنامه‌های تقابل، تاب‌آوری و سازگاری در مقابل بحران‌هاست. بررسی حاضر در سه محور یاد شده، به آسیب‌های وارده بر وضع هوا، آب و اقلیم در ایران پرداخته و تأکید می‌نماید که تغییر اقلیم و خشکسالی به تنهایی مسبب بحران‌های زیست محیطی نیستند و به خصوص نقش خشکسالی و تغییر اقلیم در بروز بحران آب در مقایسه با نقش مدیریت منابع و مصارف آب، بسیار کم‌تر ارزیابی می‌شود و نتیجه‌گیری شده است که خشکسالی همانند ترسالی یک پدیده اقلیمی طبیعی، قابل انتظار و تکرار شدنی است‌. از تحلیل داده‌های 120 ساله بارندگی چهار ایستگاه‌ قدیمی ایران (اصفهان، بوشهر، تهران و مشهد) چنین نتیجه شد&...
    
 • روندیابی ضریب تشت تبخیر و پیش‌نگری
         مقدار تبخیر از تشت تحت سناریوهای واداشت
         تابشی در چند ایستگاه منتخب ایران

  •  
 • کاربرد رهیافت یادگیری ماشین در تخمین
         عملکرد نخود بر اساس نمایه های
         اقلیمی-کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان
         کرمانشاه)

  • Abstract: هدف این پژوهش تخمین عملکرد نخود بهاره با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین از نوع مدل‌های رگرسیونی خطّی در شهرستان کرمانشاه است. فرا سنج‌های هواشناسی، نمایه‎های اقلیمی کشاورزی و سنجش از دور در بازه زمانی 1370-1369 تا 1397-1396 به عنوان متغیّرهای پیشگو و داده های عملکرد سازمان جهاد کشاورزی به‌ عنوان متغیّر پاسخ در چهار مرحله مهم رشد استفاده گردید. 24 سال از داده‎ها برای آموزش و 3 سال برای اعتبار سنجی مدل‎ها به کار گرفته شد. بر اساس نتایج از میان انواع مدل های خطّی، مدل لاسو با ضریب تعیین 67 درصد و خطای معیار 8/59 کیلوگرم در هکتار به عنوان مناسب‎ترین مدل برای تخمین عملکرد نخود در مرحله ی سبز شدن تا 50% گل دهی انتخاب شد. انحراف نسبی این مدل به میزان 4/0، 3/0- و 5/3 درصد به ترتیب برای سال های زراعی 1377-1376، 1385-1384 و 1390-1389، بدست آمد.
    
 • مقایسه دو شاخص خشکسالی بارش استاندارد در
         ارزیابی تاثیرخشکسالی بر عمکرد گندم دیم
         در استان خراسان شمالی

  • Abstract: در این مقاله، شاخص خشکسالی بارش استاندارد(SPI) و یک نسخه اصلاح شده آن جهت بررسی اثرات خشکسالی بر عملکرد گندم در استان خراسان شمالی مورد استفاده قرار گرفت. در نسخه اصلاحی بارش موثر ماهانه جایگزین شده و به نام شاخص بارش استاندارد کشاورزی محور (شاخص aSPI) استفاده شد. جهت محاسبه متغیر بارش موثر، روش تجربی سرویس حفاظت خاک ایالات متحده بکار رفت.شاخص مورد نظر با استفاده از داده‌های بارش و دمای ماهانه دوره 30 ساله (1368 تا 1397) ایستگاههای همدیدی خراسان شمالی محاسبه گردید و مقادیر آن در پنجره‌های مختلف زمانی با عملکرد گندم در دوره زمانی 15 ساله( 1383 تا 1397) تطبیق داده شد. هر دو شاخص اصلی و اصلاح شده در پنجره‌های زمانی معمول 1، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 12 ماهه محاسبه و با استفاده از ضریب همبستگی رابطه انها با عملکرد استاندارد شده، مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفت. نتایج کاربست شاخص بارش استاندارد کشاورزی نشان داد که بارش‌های تاثیرگذار در عملکرد محصول گندم دیم استان در ایستگاه بجنورد، بارش‌های دوره زمانی آبان-اردیبهشت، در ایستگاه شیروان، فاروج و اسفراین دوره زمانی فروردین-خرداد، در ایستگاه مانه و سملقان دوره زمانی آبان تا دی و در ایستگاه جاجرم دوره زمانی مهر-خرداد، هس...
    
 • کاربرد تصاویر ماهواره‌ای پردازش شده جهت
         تکمیل داده‌های دمای هوا ( مطالعه موردی:
         استان مازندران)

  • Abstract: یکی از چالش‌های اصلی در مطالعات هیدرولوژیکی و هواشناسی تعیین دمای هوا در مناطق مرتفع فاقد ایستگاه و نیز مقیاس‌های بزرگ است. استفاده از داده‌های سنجش‌ازدور به دلیل گستره پوشش وسیع و بهنگام بودن تصاویر، گزینه مناسبی در برآورد دمای هوا است. در این پژوهش، به‌منظور ارزیابی دقت برآوردهای دمایی سنجنده TRMM، از 36 تصویر حاوی داده‌‌ی دمای هوا و 24 ایستگاه هواشناسی استان مازندران در دو سال 2012 و 2013 جهت واسنجی و داده‌های سال 2015 برای اعتبارسنجی استفاده شد. همبستگی داده‌های دمایی ماهواره با داده‌های مشاهداتی در اکثر ماه‌ها بیش از 50/0 بوده است. همچنین توزیع زمانی داده‌های ماهواره TRMM با داده‌های مشاهداتی در همه‌ی ماه‌ها عموما یکسان بوده است. برای ارزیابی میزان دقت داده‌های ماهواره‌ای از شاخصهای خطای اریب و میانگین مربعات خطا استفاده شد. بیشترین و کمترین خطا از نظر شاخص‌ خطای اریب مربوط به ماههای (دسامبر)و (آوریل) به ترتیب برابر 4/3- و 1/0+ درجه سلسیوس و بر اساس شاخص میانگین مربعات خطا بیشترین به ترتیب برابر 1/5 و 5/2 درجه سلسیوس در ماههای می و دسامیر بوده است. نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از سنجش از دور برای مناطقی که دارای ایستگاه‌های اندک و دارای خل...
    
 • مقایسه کارآیی روش‌های هوشمند و آماری در
         بازسازی داده‌های ساعت آفتابی (مطالعه
         موردی: شرق حوضه دریاچه ارومیه)

  • Abstract: یکی از متغیرهای هواشناسی که در مطالعات اقلیمی و برآورد تبخیرتعرق اهمیت زیادی داشته و عموما دارای خلا.های آماری نسبتاً زیادی می باشد، ساعات آفتابی است. در پژوهش حاضر به‌‌منظور باز‌سازی داده‌های این کمیت در ایستگاه‌های تبریز، سراب، سهند و مراغه در دوره آماری 1369 تا 1398 از روش‌های هوشمند رگرسیون ماشین بردار پشتیبان (SVR)، شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) و جنگل‌های تصادفی (RF) و روش‌های آماری شامل نسبت نرمال (NR)، مختصات جغرافیایی (GC) و ضریب همبستگی وزنی (CCW) استفاده شده‌است. ، برای ارزیابی و مقایسه نتایج از شاخص‌های ضریب همبستگی، جذر میانگین مربعات خطا، میانگین انحرافات مطلق و دیاگرام تیلور استفاده گردید. نتایج نشان داد که در حالت کلی، روش‌های ANN و مختصات جغرافیایی به ترتیب در بین روش‌های هوشمند و آماری، بالاترین دقت را در بازسازی داده‌های ساعات آفتابی دارند. در ایستگاه‌های تبریز و سهند، روش مختصات جغرافیایی به‌ترتیب با RMSE معادل 04/1 و 13/1 ساعت، در سراب روش SVR با RMSE معادل 58/1 ساعت و در مراغه روش نسبت نرمال با RMSE معادل 45/1 ساعت، بالاترین دقت را در بازسازی داده‌های ساعات آفتابی دارند. همچنین روش RF، کمترین دقت را بازسازی داده‌های ساعت آفتابی از خود نشان داد. به عنوا ...
    
 • ارزیابی روش‌های نگاشت چندکی در تصحیح
         اریبی براوردهای بارش ماهواره TRMM در دوره
         رشد پوشش گیاهی (آوریل تا اکتبر) در استان
         کرمانشاه

  • Abstract: پوشش جهانی ماهواره TRMM امکان مناسبی برای استفاده از بارش براورد‌شده ماهواره مذکور در کشور فراهم نموده است. در ایران، مطالعات اندکی کارائی روش‌های پس‌پردازش را در تصحیح داده‌های بارش TRMM مورد بررسی قرار داده‌اند. هدف از این مطالعه، ارزیابی کارائی روش‌های نگاشت چندکی در بهبود داده‌های بارش TRMM در مقایسه با داده‌های زمینی است. برای این منظور، 10 روش نگاشت چندکی بر شبکه بارش TRMM در پهنه استان کرمانشاه در مقیاس زمانی ماهانه (ماه‌های آوریل تا اکتبر) طی دوره آماری 2005-2012 اعمال گردید. مبنای مقایسه، داده‌های بارش اندازه‌گیری شده در دوره زمانی مذکور در 13 ایستگاه همدید و 82 ایستگاه باران‌سنجی بود. نتایج نشان داد که قبل از اعمال روش‌های تصحیح، براورد بارش TRMM در مناطق مرتفع بیشتر و در مناطق پست و کم‌ارتفاع کمتر از مقادیر مشاهداتی در ایستگاه‌های زمینی است. به‌علاوه، مشخص شد که اختلاف بین بارش ماهواره‌ای و ایستگاه‌های زمینی در ماه‌های با بارش بیشتر (ماه آوریل و اکتبر) بسیار بیشتر از ماه‌های با بارش کمتر است. روش پارامتری تبدیل مقیاس با کمترین خطا به عنوان مناسبترین روش تصحیح معرفی شد. نتایج پس‌پردازش داده‌ها نشان داد که روش مذکور توانسته است دقت...
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.239.129.52
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-