A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> METEOROLOGY (Total: 106 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Nīvār
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1735-0565 - ISSN (Online) 2645-3347
Published by I.R. of Iran Meteorological Organization Homepage  [1 journal]
 • شبیه سازی امواج دریا و بررسی انرژی قابل
         استحصال از امواج در سواحل مکران با
         استفاده از مدل SWAN

  • Abstract: طی سال‌های اخیر نیاز به انرژی در جهان افزایش یافته است. با توجه به تغییر اقلیم و مشکلات آن و نیاز روز افزون جهانی به انرژی، تمایل به استفاده از انرژی‌های فسیلی کاهش یافته و توسعه انرژی‌های نو به یکی از مهم‌ترین مسائل روز تبدیل شده است. در این پژوهش به بررسی یکی از انواع انرژی‌های نو به نام انرژی امواج ناشی از باد پرداخته شده است.در این پژوهش از مدل سوان(SWAN: Simulating Waves Nearshore) برای شبیه‌سازی مشخصات امواج استفاده شد و مشخصات امواج(ارتفاع موج شاخص، جهت موج و پریود موج) در بازه زمانی6 ساله پیش بینی گردید. برای تولید میدان باد ورودی مدلSWAN از خروجی مدل WRF اطلس باد پژوهشگاه هواشناسی دربازه زمانی 2013-2015 و اجرای سه ساله این مدل در بازه 2019-2021 استفاده شد. ﭘﺲ از ﺷﺒﻴﻪ‌ﺳﺎزی اﻣﻮاج، از دادهﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﻳﻪ چابهار و داده‌های جهانی بازتحلیل Era5 به صورت ساعتی در بازه زمانی 2013-2015 و 2019-2021 ﺑﺮای واسنجی و اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﻣﻮج از ﺟﻤﻠﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﻮج ﺷﺎﺧﺺ(Hs)و دوره ی ﺗﻨﺎوب ﻣﻮج (Ts) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . سپس میزان انرژی قابل استحصال در سواحل مکران محاسبه شد. نتایج حاصل از میانگین گیری شش ساله نشان داد که بیشترین توان موج در فصل تابستان در نواحی نزدیک به اقیانوس هند قابل استحصال است که به میزان 7.84 وات...
    
 • تحلیل نقش تغییر کاربری اراضی بر
         سیل‌‌خیزی حوضه آبریز قلعه شاهرخ

  • Abstract: عدم مدیریت صحیح منابع آب وخاک، رقابت و تقاضا در استفاده از منابع آب وخاک، رشد جمعیت و تغییرات اقلیمی باعث شده است که مسائل مرتبط با تغییر کاربری‌ها و منابع آب، به عنوان یکی از چالش‌های بشر در دهه اخیر تبدیل شود. تغییر کاربری اراضی بر ذخیره آب موجود در حوضه ها اثر داشته و از جمله عوامل اصلی تاثیرگذار بر چرخه هیدرولوژی به شمار می‌رود. حوضه آبریز قلعه شاهرخ یکی از زیر حوضه‌های سد زاینده رود با مساحت 1504 کیلومتر مربع است. در این پژوهش برای بررسی تغییرات کاربری اراضی، از تصاویر ماهواره لندست برای چهار سال 1999، 2005، 2013 و 2019 استفاده شد و این تصاویر مورد پردازش و طبقه‌بندی قرار گرفت و نقشه‌های پوشش گیاهی و کاربری اراضی تهیه شد. نتایج نشان داد در فاصله سال‌های 1999 تا 2019 از تراکم پوشش گیاهی منطقه کاسته شده و مساحت کاربری‌های مناطق مسکونی و جاده‌ای و زمین بایر افزایش یافته است. همچنین مساحت کاربری باغات و مزارع و پوشش آب کاهش یافته است. برای مشخص شدن تاثیر تغییر کاربری اراضی بر سیل‌خیزی حوضه قلعه‌شاهرخ از معادله سازمان حفاظت خاک آمریکا استفاده و با استفاده از روابط رگرسیون مشخص شد که بارش تاثیر بسیار بیشتری بر سیل‌خیزی داشته و تغییر کاربریها اث...
    
 • کاربرد سنجنده های راداری بر ردیابی
         آلودگی‌های دریایی ، محدوده مورد مطالعه :
         گستره دریایی ایران

  • Abstract: این تحقیق بر مبنای تئوری، به بررسی ارتباط بین عمق نفوذ امواج الکترومغناطیسی با میزان رسانندگی آب دریا بر اساس پارامترهای روزانه دما و شوری در دریای کاسپین با شوری کم و دریای عمان با شوری بالا پرداخته شد. داده‌ها درگستره یک ساله از مرکز اقیانوس شناسی دریافت و مقادیر بطور روزانه محاسبه و نتایج نشان دهنده حساسیت بیشتر برد امواج نسبت به شوری دارد. برد با افزایش میزان بسامد, کاهش می‌یابد بطوریکه در بسامد 1000 khz میزان برد برای دریای کاسپین و عمان بترتیب به حدود 2 و 5 سانتی متر رسید. میزان برد در بسامد پایین 100Hz افزایش محسوسی داشته و مقدار آن برای دریای کاسپین 51/1 متر ماه اسفند(T=11.76 C0, P=7.59psu) و برای دریای عمان برابر با 22/16 متر در ماه دی(T=22 C0, P=36.5 psu) بدست آمد. همچنین حساسیت برد امواج با دما در دریای کاسپین بیشتر از دریای عمان می باشد. این میزان برد در کمینه و بیشینه دمایی 9.74 و 30/24 درجه سانتی گراد برای دریای کاسپین بترتیب 34 و 45.2 متر و برای دریای عمان در دماهای 22 و 32.2 درجه سانتی گراد برابر با 19.57 و 22 متر دیده شد. عمق نفوذ امواج رادار در دریای کاسپین به‌دلیل شوری اندک می‌تواند تا سه برابر بیشتر از دریای عمان باشد. از آنجا که با افزایش شوری میزان برد کاهش می‌یابد لذا با درنظر گرفتن شوری پس...
    
 • بهبود کیفیت داده ها و خدمات هواشناسی با
         طراحی الگوی مدیریت سیستم های اطلاعاتی و
         فناوری اطلاعات مورد مطالعه: سازمان
         هواشناسی کشور

  • Abstract: تولید و استفاده از داده های کامل و قابل اطمینان، اولین گام در ارائه خدمات مطلوب و مطالعات معتبر هوا و اقلیم شناسی است. داده های ناقص، خدمات و پژوهش های هواشناختی را با چالش روبرو می سازد. روش های متعددی برای بهبود و بازسازی داده ها وجود دارد که از مهم ترین آن ها، مدیریت صحیح فرآیند جمع آوری، انتقال، ذخیره سازی و استفاده از داده هاست. مهم ترین حوزه ناظر بر این موضوع، مدیریت سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات است. نحوه مدیریت این حوزه و هماهنگی آن با استراتژی های اصلی و سایر بخش ها، نقش بسزایی در کاهش شکاف داده ها و داده های ناکافی و بالطبع بهبود کیفیت و کمیت داده ها و اطلاعات هواشناسی و اقلیم شناسی و بهبود خدمات سازمان دارد. در این راستا شناسایی استراتژی های سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و زیرسیستم های اصلی آن برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین اجزای مختلف سازمان و نهایتا تولید و استفاده از داده های معتبر و کافی، مد نظر می باشد. در این مقاله به کمک روش تحلیل محتوا و با هدف انتزاع ابعاد مختلف کارکرد سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات به منظور مدیریت بهینه تولید و تحلیل داده های هواشناسی، با مشارکت 20 نفر از خبرگان حوزه داده و &#...
    
 • بررسی قابلیت نرم ‏افزار R در تعیین
         خشکسالی - مطالعه موردی: استان خراسان‏
         جنوبی

  • Abstract: خشکسالی یکی از مخاطرات اصلی مرتبط با هواشناسی است که می‏تواند تمام جوانب زندگی را تحت تاثیر قرار دهد. به منظور پایش و مدیریت خشکسالی‏ها با استفاده از شاخص‏های مربوطه، شش ایستگاه‏ سینوپتیک در استان خراسان‏جنوبی مربوط به شهرستان‏های بیرجند، قائن، نهبندان، فردوس، طبس و بشرویه انتخاب گردید. سپس داده‏‏های مورد نیاز جمع‏آوری و تجزیه و تحلیل شد. با توجه به بررسی داده‏های در دسترس طول دوره آماری 31 سال (1990-2020 میلادی) به عنوان دوره آماری تحقیق انتخاب گردید. نرم‏افزار R یکی از نرم‏افزارهایی است که برای تحلیل‏های آماری بسیار مفید بوده و دارای کتابخانه‏هایی برای محاسبات در حوضه‏های مختلف می‏باشد. در این پژوهش شاخص‏های خشکسالی SDI و RunDS با استفاده از کتابخانه Drought برای هر یک از ایستگاه‏ها محاسبه شدند. همچنین جهت محاسبه شاخص‏های خشکسالی RAI و PNPI برای هر ایستگاه، کد نویسی گردید. نتایج نشان داد، براساس شاخص SDI خشک‏ترین ماه و سال در طول دوره آماری به ترتیب، اکتبر و سال 2008 می‏باشد. همچنین با توجه به شاخص SPI شهرستان طبس در طبقه فراخشک قرار گرفته است و بیشترین خشکسالی را نسبت به سایر شهرستان‏ها تجربه کرده است. در موردRunDS شهرستان فردوس بیشترین تداوم ...
    
 • تحلیل امواج در دریای عمان با استفاده از
         نرم افزار عددی و داده‌های میدانی

  • Abstract: پیش بینی دقیق امواج برای عملیات های دریایی و ساحلی از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف اصلی این تحقیق، پیش‌بینی ویژگی‌های موج برای مناطق سواحل شمالی دریای عمان با استفاده از مدل طیفی MIKE 21 SW است. در این مقاله، ابتدا تولید امواج توسط یک باد با وضوح مکانی 1/0 درجه و زمانی یک ساعت و با شرط مرزی مناسب، از داده‌های مطالعاتی سواحل کشور (فاز ششم – سواحل مکران) با وضوح زمانی یک ساعته ارائه شد. نتایج با داده های اندازه گیری در ایستگاه های معین برای سال 2016 اعتبارسنجی شدند. پارامترهای موج شبیه سازی شده بعد کالیبراسیون و تنظیم ضرایب سفیدک موج به عنوان پارامتر اتلاف موج، با نتایج داده های اندازه گیری در سه ایستگاه، با همبستگی قوی به ترتیب ۹۰٪ ، ۸۶٪ و ۸۰٪ با مقدار بهبود ۶/۷%، ۴/۶% و ۱۸/۲۷% مطابقت دارد. همچنین ضریب همبستگی برای Tp و MWD بطور نمونه برای ایستگاه پسابندر به ترتیب ۳۳/۰ و ۵۸/۰ بدست آمد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد شاخص پراکندگی برای Hs در سه ایستگاه بعد از کالیبراسیون به ترتیب ۲۳۲/۰، ۳۶۳/۰و ۶۸۴/۰، برای Tp مقادیر ۳۳۸/۰، ۳۳۷/۰ و ۳۹۳/۰ و برای MWD به ترتیب نیز ۱۴۹/۰، ۱۸۲/۰ و ۳۰۰/۰ بدست آمد. با استنباط از نتایج شبیه سازی و پارامترهای بی بعد سن موج و تیزی موج می توان گقت وض...
    
 • مطالعه اثر تغییرات دمای نقطه شبنم بر
         بارش های فرین در منطقه شمال غرب ایران

  • Abstract: در پژوهش حاضر با استفاده از داده های بارش روزانه تعداد 469 ایستگاه هواشناسی و باران سنجی منطقه شمال غرب ایران نسبت به بررسی رابطه میان تغییرات دمای نقطه شبنم با بارش های فرین در این منطقه اقدام شده است. برای این منظور از روش رگرسیون درخت تصمیم برای تعیین طبقه دماهایی موثر در بارش های فرین و رگرسیون موزون جغرافیایی برای شناسایی پهنه های معنی دار استفاده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ارتباط مستقیم و معنی دار بالایی بین این دو متغیر وجود دارد و با افزایش دمای نقطه شبنم شدت رخداد بارش های فرین نیز در همه صدک ها (90، 95 و 99) افزایش پیدا می کند. نتایج حاصل از رگرسیون درخت تصمیم نشان داد دماهای شبنم مختلف (مقادیر پایین و بالا) تواما در رخداد بارش های فرین در منطقه شمال غرب ایران نقش دارند ولی در بارش های فرین خیلی شدید (بارش های بالای صدک99) نقش دماهای شبنم بالا بیشتر از مقادیر پایین بوده است. هم چنین بخش جنوب غربی منطقه مورد مطالعه، بالاترین درجه همبستگی را نسبت به سایر بخش ها دارا می باشد. این بخش منطبق بر پهنه هایی است که بیشترین رخداد بارش ها را در خود دارد. این موضوع نشان می دهد که بارش های فرین متاثر از دمای نقطه شبنم در مناطقی رخ م&...
    
 • تاثیرات تغییر اقلیم بر پتانسیل استحصال
         آب از رطوبت هوا تحت سناریوهای RCP4.5 و RCP8.5

  • Abstract: استحصال آب از رطوبت هوا به عنوان یکی از روش‌های نوین و پایدار برای تأمین منابع آب در مناطق با کمبود منابع آب طبیعی و همچنین در شرایط وقوع خشکسالی از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به تاثیرپذیریِ کمیت آب قابل استحصال از رطوبت هوا از تغییرات متغیرهای جوی هواشناسی همچون دمای هوا، سرعت باد و رطوبت هوا، بنابراین پتانسیل استحصال آب از رطوبت هوا می‌تواند به شدت تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار بگیرد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییرات پتانسیل استحصال آب از رطوبت هوا تحت سناریوهای RCP4.5 و RCP8.5 از گزارش پنجم تغییر اقلیم به انجام رسیده است. نتایج در دوره پایه نشان داد که مدل‌های اقلیمی از کارایی مناسبی برای بررسی پتانسیل استحصال آب از رطوبت هوا برخوردار می‌باشند به‌طوری که متوسط شاخص همبستگی در سطح ایستگاه‌های مطالعاتی بیش از 67/0 و مقدار شاخص خطای RMSE به 83/1 لیتر بر متر مربع در روز به محدود شده است. علاوه بر این پایش شرایط استحصال آب از رطوبت هوا تحت سناریوهای اقلیمی در دوره‌های آتی حاکی از وجود روند افزایشی در سطح اطمینان 95 درصد در مقدار آب قابل استحصال از رطوبت هوا است، چنانکه مقدار آماره آزمون ناپارامتری من‌کندال تحت سناریوهای RCP4.5 و RCP8.5 در ...
    
 • پایش سریع سیل با استفاده از تصاویر
         سنتینل-1 و لندست-8 (مطالعه موردی: رودخانه
         کشکان شهرستان پلدختر)

  • Abstract: سیل از جمله بلایای طبیعی شناخته شده‌است که نه تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز باعث ایجاد خسارات مالی و جانی می‌شود. سنجنده‌های رادار دیافراگم مصنوعی (SAR) یک منبع داده ضروری برای برنامه‌ریزان و کارشناسان بحران سیلاب می‌باشد. زیرا قابلیت تصویربرداری از سطح زمین را به‌صورت مستقل از شرایط آب‌وهوایی و زمان تصویربرداری دارند. در دسترس قرار گرفتن این تصاویر همراه با استفاده از سامانه های محاسبات ابری مانند Google Earth Engine (GEE)، فرصت ارزشمندی برای مدیریت بحران فراهم می‌کند، زیرا امکان دسترسی سریع به داده‌های آماده را میسر می‌کند که برای برنامه‌های مدیریتی مؤثر در مواجهه با سیل مورد نیاز است. هدف از این پژوهش پایش سریع سیل رودخانه کشکان پلدختر می‌باشد. الگوریتم ارائه شده در این مطالعه از تصاویر سری زمانی سنتینل-1 و لندست 8 به همراه سایر داده‌های کمکی به منظور پایش سیل در سامانه GEE استفاده می‌کند. این الگوریتم براساس آمار چند زمانه ماهواره SAR به منظور شناسایی سیل‌های غیرمنتظره به صورت به هنگام می‌باشد. علاوه بر این، احتمالات دسته‌بندی آب سطح، مبتنی بر داده‌های سری زمانی لندست استفاده می‌شود تا سیل‌های غیرمنت...
    
 • بررسی ارتباط پارامترهای خشکسالی -امنیت
         غذایی با استفاده از روش‌های داده‌کاوی
         (مطالعه موردی: استان البرز)

  • Abstract: امروزه با توجه به افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به غذا، تأمین امنیت غذایی از الزامات ضروری در هر منطقه محسوب می‌شود. از طرفی خشکسالی-های اخیر یکی از دلایل اصلی تزلزل در امنیت غذایی و تولید غذا در مناطق مختلف دنیا به شمار می‌رود. هدف از این پژوهش در وهلۀ اول انتخاب یک مدل برتر به منظور ارتباط‌سنجی بین پارامترهای خشکسالی_امنیت غذایی در استان البرز است. بدین جهت از داده‌های مربوط به بارش و دما به منظور محاسبۀ شاخص خشکسالی هواشناسی SPEI و همچنین داده‌های مربوط به سطح زیرکشت و تناژ (تن در هکتار) دو محصول استراتژیک گندم و جو که بیش از 43% غذای استان را تأمین می‌کنند، در بازۀ زمانی 21 ساله (1400-1380) استفاده شد. برای بررسی ارتباط‌سنجی پارامترهای خشکسالی_امنیت غذایی در استان البرز چهار روش Spearman، ANN، ANFIS و M5 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد در شهرستان طالقان و کرج معیارهای نکوئی برازش R2، RMSE و MAE روش‌های Spearman، ANN، ANFIS و M5 به ترتیب از 752/0 تا 736/0، 242/0 تا 217/0، 107/0 تا 114/0، 847/0 تا 837/0، 209/0 تا 253/0 و 107/0 تا 111/0 متغیر می‌باشد. همچنین در بین الگوریتم‌های استفاده شده، روش درخت تصمیم M5 بهترین مدل به منظور ارتباط‌سنجی بین متغیرهای خشکسالی و امنیت غذایی بود. به طوریکه R2، RMSE و MAE مدل مذکور از شهرستان طالقان تا شهرستان کرج...
    
 • لزوم طراحی و راه اندازی سامانه ارایه
         چارتها و اطلاعات مکانی دریایی (وب سرویس
         دریایی بومی) به منظور اشراف اطلاعات
         مکانی در حوزه دریایی

  • Abstract: بیش از ۷۰ درصد سطح کره زمین را آب فراگرفته است. حمل‌ونقل دریایی عمده‌ترین وسیله جابه‌جایی کالا و مواد اولیه موردنیاز اقتصاد کشورهای دریایی است. در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد تبادل تجاری کشور ما از طریق دریا انجام می‌شود. هیدروگرافی به عنوان کلید توسعه زیرساخت کشورهای ساحلی قلمداد میگردد.عدم وجود منابع ارایه اطلاعات مکانی دریایی دقیق، قابل‌اطمینان، در دسترس عموم، تحت شبکه و به‌روز برای کاربران دریایی کشور مشکلات فراوانی به وجود آورده است که علاوه بر خطرات ناوبری، استفاده از نرم‌افزارها و یا اپلیکیشن‌های موبایلی خارجی که بعضاً ایران را مورد تحریم قرار داده‌اند، توسط دریانوردان ایرانی می‌باشد که مشکلات خاص امنیتی را به همراه خواهد داشت.تولید و انتشار چارت‌های دریایی مهمترین زیرساخت دانش هیدروگرافی است. ایجاد یک سامانه بومی و جامع جهت ارایه و نمایش لحظه‌ای چارتهای دریایی به روز در بستر وب یک ضرورت اجتناب ناپذیر جهت توسعه ساحلی، فراساحلی و رصد جغرافیایی دریایی می‌باشد.راه‌اندازی این سامانه از آنجا حیاتی است که با ارائه یک سرویس دقیق، به روز و کاربردی می‌توان کلیه اطلاعات ناوبری اعم از چارتهای دریایی با مقی&...
    
 • مقایسه و تحلیل الگوهای تطابق با
         بهره‌گیری از شبیه‌سازی با رویکرد
         ناوبری زیر سطحی بر اساس نقشه‌های
         مغناطیسی

  • Abstract: امروزه استفاده همه‌گیر از تجهیزات ماهواره‌ای به منظور تعیین موقعیت اشیاء یا اشخاص، به صورت تجاری و رایج انجام میشود. با توجه به اینکه اساس تجهیزات ماهواره‌ای، غیربومی و در اختیار کشورهای بیگانه است، در مواقع بحرانی از قبیل تنشهای سیاسی و یا جنگ، به دلیل ردیابی و یا ارسال اطلاعات ناصحیح، غیر قابل اعتماد میباشند. امنیت اطلاعات، به ویژه در حوزه نظامی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. همچنین شناخت دقیق مختصات جغرافیایی و تعیین موقعیت افراد و تجهیزات از موارد بسیار مهم میباشد. اهمیت این موضوع به خصوص در مورد ناوبری زیر سطحی که امکان استفاده از GPS وجود ندارد، مشهود است. در این پروژه قصد داریم امکان ناوبری زیرسطحی مستقل از GPS و با استفاده از نقشه‌ی مغناطیسی و الگوریتمهای تطابق مورد بررسی قرار دهیم. سه روش KATO ، ICCP و MSD ارائه، شبیه سازی و مقایسه میشوند و مقادیر RMSE محاسبه گشته اند. در بخش نتایج نشان میدهیم که ICCP بهترین دقت را دارد. همچنین طراحی سامانه مربوط مورد بحث قرار میگیرد.واژگان کلیدی: امنیت اطلاعات، ناوبری زیرسطحی، مستقل از GPS، مغناطیس، الگوریتم تطابق، شبیه‌سازی
    
 • بررسی تغییرات نیاز آبی محصولات زراعی دشت
         جیرفت تحت تاثیر تغییر اقلیم

  • Abstract: هدف اصلی این پژوهش بررسی مقدار نیاز خالص آبیاری محـصولات عمـده کـشت شـده در دشـت جیرفت شامل سیب زمینی، پیاز، گندم، جو، گوجه فرنگی و ذرت دانه‌ای در دوره آتـی (2031-2050) بـر پایـه سناریوهای مختلف RCP، با استفاده از مدل LARS-WG6می‌باشد. داده‌های مورد نیاز در این پژوهش، شامل مقادیر روزانه بارش، دمای حداقل، دمای حداکثر و سـاعت آفتابی ایستگاه سینوپتیک جیرفت (طی دوره آماری 2017-1989) می‌باشند که از مرکز اطلاعات و آمار سازمان هواشناسی کشور اخذ گردیدند. ابتدا توانایی مدل LARSWG6 برای شبیه‌سازی متغیرهای اقلیمی ایستگاه سینوپتیک جیرفت در دوره پایه (1989-2017) بررسی گردید. سپس با استفاده از مدل HadGEM2 مقادیر آنها در دوره 2031-2050 بر پایه سناریوهای انتـشار RCP2.6، RCP4.5 و RCP8.5 شبیه‌سازی شدند. در نهایت با محاسبه مقدار بارش مؤثر و تبخیر و تعرق پتانسیل، مقدار نیاز خالص آبیاری محصولات مورد بررسـی در مقیـاس ماهانه در دوره پایه و دوره آتی برآورد و تغییرات آنها در مقایسه با یکدیگر ارزیابی شدند. بر اساس نتایج ریزمقیاس نمایی مدل LARSWG6 در دوره آتی نسبت به دوره پایه طبق سناریوهای RCP2.6، RCP4.5 و RCP8.5 دمای حداقل به ترتیب ۳/۱، ۳/۲ و ۷۵۳/۲ سانتی-گراد، دمای حداکثر به ترتیب ۶/۰، ۱۴/۱ و ۴۴/۱ درجه سانتی‌گراد افزایش یافته و میانگین ب...
    
 • تحلیل تغییرات پوشش گیاهی و فراوانی
         رخدادهای گردوخاک در منطقه غرب آسیا

  • Abstract: در این مطالعه با هدف تعیین الگوی پدیده گردوخاک در غرب آسیا و ارتباط آن با پوشش‌گیاهی، میانگین AOD و نیز شاخص‌های SAVI، VCI و TCI در بازه زمانی 10 ساله (2009 تا 2018) ارزیابی شده است. مهم‌ترین نتایج حاکی از آن است که در بخش وسیعی از منطقه مقدار AOD قابل‌توجه است. محاسبه ضریب همبستگی بین AOD و NDVI در 4 منطقه که دارای بیشترین مقادیر AOD هستند نشان داد که تقریبا در تمامی مناطق و در تمامی فصول مقادیر ضریب همبستگی منفی و معنی دار است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در این مناطق با کاهش پوشش گیاهی مقدار AOD افزایش یافته است. همچنین بیشترین مقدار این همبستگی در مرز عراق و کویت و در فصل تابستان برابر 73/0- بدست آمد. علاوه بر این بیشترین تغییرات فصلی SAVI در غرب ایران و کشور عراق با مقادیر بین 4/0 – 05/0 مشاهده شده است؛ به گونه‌ای که شاخص SAVI در این مناطق در فصل بهار به شکل قابل توجهی بیشتر از سایر فصل‌ها است. کمترین مقادیر VCI نیز در منطقه مورد بررسی در عراق، سوریه و عربستان با مقادیر کمتر از 6 مشاهده ‌شده است. بیشترین مقادیر شاخص TCI مربوط به مناطقی در شمال‌شرقی عربستان و در فصل تابستان است. در ایران در نواحی شرقی مقدار این شاخص بین 70-60 است که می‌تواند نشان دهنده افزایش دما در این مناطق نسبت به مقادیر بلند...
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.207.129.175
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> METEOROLOGY (Total: 106 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.207.129.175
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-