A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  First |       [Sort by number of followers]   [Restore default list]

  Subjects -> SPORTS AND GAMES (Total: 199 journals)
Showing 201 - 3 of 3 Journals sorted alphabetically
Слобожанський науково-спортивний вісник     Open Access  

  First |       [Sort by number of followers]   [Restore default list]

Similar Journals
Journal Cover
New Approaches in Sport Sciences
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2588-6614
Published by Allameh Tabataba'i University Homepage  [1 journal]
 • Existentiell hälsa - en underutnyttjad resurs inom vård, skola
         och omsorg

  • Authors: Bo J.A. Haglund, Cecilia Melder
   Pages: 6 - 28
   PubDate: 2023-03-27
   Issue No: Vol. 100, No. 1 (2023)
    
 • Existensiell hälsa - En outnyttjad resurs

  • Authors: Martin Rödholm
   Pages: 29 - 33
   Abstract:
   ”Att söka mening är ett grundläggande mänskligt behov. Vi söker en känsla av sammanhang, någon eller något att tro på. Ett behov av legender som personifierar mod, uthållighet, styrka och kämparanda.”
   Orden är Ing-Marie Wieselgrens, hämtade ur P1:s Tankar för dagen1. Ing-Marie var för mig precis det som hon då beskrev; den outtröttliga kämpen som aldrig gav upp arbetet för de mest utsatta. I vissa delar en legend inom sitt fält.
   Som ledare för Uppdrag Psykisk Hälsa satte hon de senaste åren även fokus på arbetet för frågor kring existentiell hälsa inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Det vi tillsammans kan fortsätta att göra för att åstadkomma långsiktig förändring är skapa arenor för samtal, samverkan och agera brett, men också i högre grad väga in även den existentiella hälsan i arbetet med att främja psykisk hälsa. Frågor och insikter om vikten av både psykisk och existentiell hälsa står fortsatt högt upp på agendan hos såväl politiker som tjänstepersoner både på SKR och i kommuner och regioner. Det bådar gott för framtiden.
   PubDate: 2023-03-27
   Issue No: Vol. 100, No. 1 (2023)
    
 • Vad är existentiell hälsa och varför är den
         viktig'

  • Authors: Dr Christina Lloyd
   Pages: 34 - 45
   Abstract: De existentiella frågorna är som stjärnorna i skyn – de är alltid där, men de syns bara om natten. Orden är Irvin Yaloms, en av förgrundspersonerna för den existentiella psykoterapin, med rötter inom filosofi och fenomenologi.
   Intresset för existentiella aspekter av människans hälsa har ökat markant på senare tid, både inom forskarvärlden och i samhället i stort.
   Finns det evidens för att vi skulle må bättre om vi ägnade oss mer åt livets eviga frågor och vår existentiella hälsa – vad säger forskningen'
   PubDate: 2023-03-27
   Issue No: Vol. 100, No. 1 (2023)
    
 • Den existentiella dimensionen ökar rengbågsmodellens
         folkhälsopotential

  • Authors: Bo J.A. Haglund, Cecilia Melder
   Pages: 46 - 56
   Abstract: Den existentiella dimensionen, ibland kallad den andliga eller religiösa dimensionen, är grundläggande för vår hälsa och hälsorelaterad livskvalitet (HQoL). Forskning har påvisat signifikanta relationer mellan existentiella dimensioner och olika hälsotillstånd och diagnoser. Världshälsoorganisationen, (WHO), har därför utvecklat en existentiell hälsodimension med betydelse för den hälsorelaterade livskvaliteten i form av åtta så kallade aspekter. Dessa är Andlighet, Religion och Personlig tro (WHOQOL-SRPB). I artikeln presenteras dessa aspekter och dess relation till den så kallade Regnbågsmodellen för sociala determinanter för hälsa (SDH modell). Förhoppningsvis underlättar modellen både till bättre förståelse av hälsans orsaksmönster och ger insikter i möjligheterna att påverka vår hälsa.
   PubDate: 2023-03-27
   Issue No: Vol. 100, No. 1 (2023)
    
 • Om hur själen försvann från psykiatrin och psykiatrins ointresse för
         den existentiella hälsan

  • Authors: Lars Jacobsson
   Pages: 57 - 63
   Abstract: Psykiska sjukdomar beskrevs som själssjukdomar och psykiatrer som själsläkare ända in på mitten av 1900-talet men sedan försvinner själen från psykiatrin. För naturvetare och psykologer är själen inget objekt utan kan ses som ”den arbetande hjärnan”, en individs mentala processer. Själen behövs inte för naturvetenskapen. För biskop Martin Lönnebo är ” själen den sida hos människan som själavården har som objekt”, själen är ”den icke-materiella identiteten”.
   På samma sätt som själen inte passar in i den moderna vetenskapsbaserade psykiatrin passar inte de existentiella dimensionerna som föreslagits av WHO i konceptet existentiell hälsa och som närmare utvecklats i Sverige av prästen och teologen Cecilia Melder i dagens standardiserade vårdförlopp som nu implementeras i vården. Det läkande samtalet som kan vara livsviktigt och nödvändigt i vården kräver en genuin förtrogenhet med människans existentiella villkor. Frågor om livets mening , den icke -materiella identiteten och livets mysterium har fortsatt en självklar plats i modern psykiatri men frågan är hur detta skall värnas.
   PubDate: 2023-03-27
   Issue No: Vol. 100, No. 1 (2023)
    
 • Existentiell Hälsa – Dilemman och möjligheter

  • Authors: Dan Stiwne
   Pages: 64 - 71
   Abstract: En granskning av begreppet existentiell hälsa ger vid handen att det främst fokuserar frågor om andlighet, tro och mening. Begreppet tycks framtaget med svag anknytning till andra utvecklade existentiella hjälpinsatser så som existentiell vägledning (counselling) och psykoterapi. Slutsatsen är att begreppet är en olycklig översättning av ”spiritual health” som fokuserar just andliga frågor. Begreppet existentiell hälsa är på svenska beskuret såväl på bredden som på djupet, överfokuserar på människans positiva möjligheter, saknar psykiatri- och samhällskritiskt perspektiv och riskerar att bidra till en fortsatt process där naturliga dilemman och problem samt variationer i människors livssätt blir föremål för ett ökat medicinskt synsätt. I begreppets ställe föreslås dels användandet av begreppet andlig hälsa, dels fokus enligt synsättet Existens och hälsa.
   PubDate: 2023-03-27
   Issue No: Vol. 100, No. 1 (2023)
    
 • Existentiell psykoterapi - En introduktion

  • Authors: Elisabeth Serrander
   Pages: 72 - 79
   Abstract: Existentiell psykoterapi, med rötter i existensfilosofin och existensens psykologi, tar sin utgångspunkt i den unika individens livsvärld. En grundtes är att vår hälsa är beroende av hur vi lever - lever vi inte väl så mår vi inte bra. Människans kastadhet innebär att vi får en grundform och vissa förutsättningar som ett resultat av arv och miljö men att vi också skapar oss ett liv genom våra handlingar. Vi är därigenom medskapare av vår personlighet med förmåga att göra val, prioritera och välja bort. Existensen går före essensen. Handlingar definierar oss som människa och vi skördar dess konsekvenser. Ett existentiellt klientarbete riktas mot utforskande, dialog och förståelse. Målet är att öka klientens insikt om personliga ställningstaganden och den egna livssituationen. Artikeln ger en introduktion till existentiell psykoterapi och det praktiska klientarbetet.
   PubDate: 2023-03-27
   Issue No: Vol. 100, No. 1 (2023)
    
 • Ett nytt sätt att behandla livsstilssjukdomar och befrämja existentiell
         hälsa med Livsstilsverktyget

  • Authors: Anders Rosengren
   Pages: 80 - 87
   Abstract: För att kombinera fysiska, psykiska, sociala och existentiella dimensioner av hälsa har det digitala Livsstilsverktyget utvecklats vid svenska universitet. Verktyget ger vetenskaplig information om hälsa samtidigt som användarna stimuleras att reflektera över centrala livsfrågor för att lättare få in kunskapen i sina rutiner och hantera vardagen. Det finns omkring 80 olika teman om mat, motion, stress, sömn men också om oro, negativa automatiska tankar, ensamhet och självkännedom. I studier har verktyget hittills visats ge lägre blodtryck, blodsocker, vikt och ökat subjektivt välbefinnande. Hälsoekonomiska analyser har visat att det skulle vara kostnadsbesparande. Livsstilsverktyget används idag av cirka 100,000 personer, inom flera sjukvårdsregioner och inom primärvården. Det är ett nytt sätt att hjälpa människor att förebygga och hantera livsstilssjukdomar och psykisk ohälsa och för att lyfta och befrämja den existentiella hälsan nationellt.
   PubDate: 2023-03-27
   Issue No: Vol. 100, No. 1 (2023)
    
 • Existentiella samtal inom hälso- och sjukvård: Kuratorers erfarenheter
         av samtal om döden

  • Authors: Camilla Udo, Madeleine Sandegärd
   Pages: 88 - 96
   Abstract: Syftet med denna studie var att undersöka kuratorers erfarenheter av samtal om döden med patienter och närstående, vilka faktorer som hindrar respektive underlättar för dessa samtal samt hur de gör för att hantera egna reaktioner och känslor. Följande teman framträdde; perspektiv på samtal om döden, kuratorns förhållningssätt till samtal om döden, och hindrande och främjande faktorer för samtal, som visar att kuratorer anser samtal om döden som en viktig del i det stöd en kurator erbjuder. Samtalen innehåller aspekter som dödsångest, oro, tankar på att inte finnas längre, vad som händer efter döden, och sorg över att lämna närstående, men innefattar även livsfrågor och glädje. Hindrande för samtalen är kuratorns rädsla att “väcka den björn som sover” och egna obearbetade erfarenheter. Underlättande faktorer är erfarenhet, engagemang och intresse för patienten eller för existentiella frågor.
   PubDate: 2023-03-27
   Issue No: Vol. 100, No. 1 (2023)
    
 • Bildrikt talat - En intervju med ärkebiskop Martin Modeus om bilder
         som existentiellt samtal

  • Authors: Stefan Sjöblom
   Pages: 97 - 99
   Abstract: En Intervju med Nils Martin Modeus av Stefan Sjöblom. Född 1962 i Jönköping. Teolog och biskop i Linköpings stift sedan 2011. Valdes som ny ärkebiskop inom Svenska kyrkan den 4 december 2022. Tanken på denna intervju föddes efter ett offentligt samtal Martin Modéus höll i samband med vårens bokdagar i Hedvig Eleonora kyrka på Östermalm i Stockholm. Vid samma tillfälle visades en utställning med bilder från Martins bok, Bildrikt talat, som utkom 2021. När vi möts via länk för ett samtal om hans bild- och fotointresse har vi också med oss Världshälsoorganisationen, WHO:s definition av existentiell hälsa, nedbruten i åtta teman: Harmoni och inre lugn, Upplevelse av sammanhang, Existentiell styrka och kraft, Tillit som livskraft, Meningen med livet, Upplevelse av helhet, Upplevelse av förundran, Förhoppning.
   PubDate: 2023-03-27
   Issue No: Vol. 100, No. 1 (2023)
    
 • Existentiell ångest och den tragiska treklövern i ljuset av
         ungas psykiska ohälsa

  • Authors: Håkan Nilsson
   Pages: 100 - 110
   Abstract: Syftet med artikeln har varit att via en närläsning av Paul Tillichs bok Modet att vara till och Viktor Frankls bok Livets måste ha en mening belysa likheter och olikheter i synen på existentiell ångest som ett predikament i individens sökande efter mening. I artikeln diskuteras hur ångest kanaliseras via ödet och döden, skuld och förtappelse och tomhet och meningslöshet. Som en röd tråd löper Frankls tragiska treklöver; lidande, skuld och död genom dessa ångestimpulser. Ur en samtida kontext väcker Tillich och Frankls tankar frågor om hur vi kan närma oss ungas psykiska ohälsa.
   PubDate: 2023-03-27
   Issue No: Vol. 100, No. 1 (2023)
    
 • Meningen med mig - Samtalsgrupper för unga 13 år och uppåt

  • Authors: Dr Christina Lloyd
   Pages: 111 - 118
   Abstract: Meningen med mig är ett forskningsbaserat pedagogiskt material som riktar sig till unga från 13 år och uppåt. Materialet bygger på två kända skyddsfaktorer för psykisk hälsa: 1) att tryggt kunna prata om känslor, samt 2) att uppleva mening i livet. Om vi tryggt kan känna, urskilja och sätta ord på våra känslor och om vi kan skapa mening och bärande berättelser tillsammans med andra så bidrar det övergripande till vårt välmående och vår förmåga att hantera livets utmaningar. Det stärker vår resiliens och copingförmåga.
   PubDate: 2023-03-27
   Issue No: Vol. 100, No. 1 (2023)
    
 • Erfarenheter av att utveckla metoder och arbetssätt för att främja
         existentiell hälsa i grundskola och gymnasieskola i Helsingborgs stad

  • Authors: Pia-Lotta Bylund, Hanna Burnesson
   Pages: 119 - 129
   Abstract: Den här artikeln beskriver erfarenheter och lärdomar från det utvecklingsarbete som genomfördes inom ramen för projektet “Snacka om livet” under läsåret 2020/2021 på en gymnasieskola, en högstadieskola samt en verksamhet för ungdomar som faller inom kommunens aktivitetsansvar i Helsingborgs stad. Syftet med utvecklingsarbetet var att främja den existentiella hälsan hos eleverna genom att ta fram metoder, arbetssätt och material som skapade förutsättningar för reflektion och samtal om existentiella frågor. Utvecklingsarbetet genomfördes tillsammans med elever, pedagoger och elevhälsoteam i samskapande, iterativa processer. Processerma visade att det fanns ett stort intresse för att närma sig och samtala om existentiella frågor hos både ungdomar och vuxna. Möjligheten att kunna anpassa metoder och arbetssätt efter förutsättningar och kontext visade sig vara avgörande. Framgångsfaktorer som identifierades var kravlöshet, enkelhet och lekfullhet.
   PubDate: 2023-03-27
   Issue No: Vol. 100, No. 1 (2023)
    
 • "Corona för mej var ingen särskilt stor grej". Barns
         upplevelser av pandemin

  • Authors: Åsa Schumann
   Pages: 130 - 139
   Abstract: Syftet med studien var att undersöka hur 17 elever i åk 5 vid en kommunal skola i Stockholm upplevde att de påverkades av coronapandemin samt elevernas olika förhållningssätt till pandemin. De semistrukturerade intervjuerna analyserades utifrån en tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). Resultaten visade att eleverna upplevde att praktiska restriktionerna som att hålla avstånd, att tvätta händerna och att bära munskydd var besvärande. En oro för familjens och släktens hälsa framkom liksom problem med att besöka den del av släkten som inte bodde i Sverige. En majoritet uttryckte att umgänget med kamrater och med familjen, att delta i skolan och att utöva fritidssysselsättningar var av stor betydelse under pandemin. Vikten av nära relationer och verksamheten i skolan för den existentiella hälsan framkom i samtalen med eleverna.
   PubDate: 2023-03-27
   Issue No: Vol. 100, No. 1 (2023)
    
 • Existentiell hälsa och hållbarhet bland unga i Täby

  • Authors: Anna Rosengren
   Pages: 140 - 147
   Abstract: Det finns starkt stöd inom forskningen för behovet av insatser kring existentiell hälsa och livskvalitet för unga. Många insatser görs också för att möta dessa behov. Denna artikel vill lyfta fram några frågeställningar som växt fram inom ett sådant nystartat projekt, kopplat till aktionsforskning genom samskapande med unga vuxna. Innehållet bygger på bland annat GNH, Global Naturlig Harmoni, som är en svensk modell för livsbalans för såväl individer, som för samhällen. Modellen, liksom projektet, syftar till existentiell hälsa och hållbarhet på alla plan.
   PubDate: 2023-03-27
   Issue No: Vol. 100, No. 1 (2023)
    
 • Möt ditt barns oro - digitalt - Utvärdering och erfarenheter av ett
         digitalt föräldrastödsprogram

  • Authors: Anna Larsson, Sara Elofsson
   Pages: 148 - 154
   Abstract: Psykisk ohälsa hos barn och unga är en stor folkhälsoutmaning. För att möta behovet av stegvis vård utvecklade första linjen-verksamheten barn- och ungdomshälsan (BUH) i Region Jönköpings län ett digitalt interaktivt föräldrastödsprogram, Möt ditt barns oro. Målgruppen är vårdnadshavare till barn 6-13 år med mild till måttlig orosproblematik med tillfredsställande god funktionsnivå. Programmets fyra moduler bygger på vårdnadshavares självständiga arbete och reflektion med regelbunden digital interaktion med behandlare.
   Utvärdering visade att 97 procent av vårdnadshavarna självskattade sin förmåga att möta sitt barns oro högre efter genomgånget program. Vårdnadshavare beskrev även ökad kunskap och förståelse om oro hos barn samt att de fått verktyg i bemötande och strategier.
   Programmet möjliggjorde flexibilitet, ökad tillgänglighet och resurseffektivitet inom aktuella mottagningar.
   PubDate: 2023-03-27
   Issue No: Vol. 100, No. 1 (2023)
    
 • Att drabbas av cancersjukdom under barndomen. Om existentiell sårbarhet
         och kraft i ett långtidsperspektiv

  • Authors: Margaretha Stenmarker, Maria Olsson, Marianne Jarfelt
   Pages: 155 - 164
   Abstract: Syftet med denna studie var att presentera existentiella frågeställningar hos vuxna överlevare efter barncancer. Studien har genomförts i Västra Sverige vid Uppföljningsmottagning (UFM) efter barncancer, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Studien inkluderade patienter (n=322) som besökt UFM November 2012 till december 2019. Ett psykosocialt screening formulär användes, vilken inkluderade 13 påståenden gällande existentiella aspekter vid långtidsöverlevnad efter barncancer. Den vanligaste existentiella frågeställningen var relaterat till att känna ansvar för att leva ett meningsfullt liv. Resultatet visade en ökad existentiell utsatthet bland kvinnor i jämförelse med män, de som insjuknade i tonåren jämfört med de som insjuknade i yngre åldrar, de som fick strålbehandling jämfört med de som inte fick strålbehandling och de som hade behandlats för hjärntumör jämfört med andra cancerformer. Sammanfattningsvis talar studieresultatet för att det är viktigt att uppmärksamma existentiella frågeställningar vid besök på uppföljningsmottagningar efter barncancer.
   PubDate: 2023-03-27
   Issue No: Vol. 100, No. 1 (2023)
    
 • Övergången från att vara patient med cancer till person med erfarenhet
         av cancer - Civilsamhällets roll i rehabilitering

  • Authors: Hanna Gabrielsson, Elin Hjorth, Viktoria Wallin, Lilian Pohlkamp
   Pages: 165 - 178
   Abstract: En avslutad cancerbehandling innebär inte automatiskt ett avslut på de utmaningar som följer med cancer. Behovet av cancerrehabilitering ökar i takt med fler som överlever cancer. Det råder viss otydlighet kring vilka rehabiliteringsinsatser som efterfrågas och vilka aktörer som erbjuder dessa. Denna studie har genom en litteraturöversikt satt ljuset på deltagares erfarenheter av cancerrehabilitering samt civilsamhällets roll i rehabilitering efter genomgången cancer i de nordiska länderna. Resultatet av litteraturöversikten visar att få studier finns publicerade om civilsamhällets roll i cancerrehabilitering. Personer som har genomgått en cancersjukdom har ofta behov av stöd under sin rehabilitering, där stöd från personer i liknande situation uppskattas av många. Resultatet visar även att organisationer i civilsamhället spelar en betydande roll. Studien har genomförts vid Centrum för civilsamhällesforskning, Marie Cederschiöld Högskola.
   PubDate: 2023-03-28
   Issue No: Vol. 100, No. 1 (2023)
    
 • Framväxt av en strategi för ökad existentiell hälsa inom Region
         Jönköpings län

  • Authors: Eivor Blomqvist
   Pages: 179 - 187
   Abstract: Region Jönköpings län har en tydlig strategi för att stärka den existentiella hälsodimensionen. Initialt var det en utredning om den andliga vården som ledde till att hälso- och sjukvårdens ansvar för att möta existentiella behov skrevs in i regionens riktlinjer och styrdokument. Arbetet har sedan dess utvecklats genom målmedvetna insatser, där utbildning av personal och samtalsgrupper utgör konkreta exempel. Den forskning och metodutveckling som Cecilia Melder och Lena Bergquist bidragit med har utgjort teoretisk grund och en värdefull inspirationskälla. Regionen har också haft ett tydligt strategiskt tänkande kring hur arbetet ska organiseras och ledas. Primärt samordnas olika initiativ via en arbetsgrupp, medan övergripande ledning och styrning sker med hjälp av en styrgrupp. Artikeln beskriver hur arbetet har vuxit fram under tioårsperiod.
   PubDate: 2023-03-27
   Issue No: Vol. 100, No. 1 (2023)
    
 • Existentiella samtal i grupp - Två studiers perspektiv

  • Authors: Karin Thörne, Inger Janssson
   Pages: 188 - 207
   Abstract: I denna artikel beskrivs tankar och reflektioner utifrån två pågående studier. Båda studerar gruppsamtal om existentiella dimensioner, men har olika målgrupper, klienter respektive professionella inom hälso- och sjukvård. Studierna har olika syften och teoretisk anknytning.
   I klientstudien användes de inom aktivitetsvetenskapen förekommande begreppen doing, being, belonging och becoming medan professionsstudien använde det teoretiska ramverket praktikarkitekturer samt resonans för att förstå vad som händer i samtalsgrupperna när de pågår.
   Fem gemensamma områden från resultaten har identifierats och dessa belyses utifrån respektive studies syfte och teorianknytning. Dessa områden är Existentiell inramning och ledning, Frihet inom ramar för tid och rum, Gruppens betydelse, Reflekterat omdöme och Becoming och transformativt lärande.
   Avslutningsvis delar författarna med sig av sina erfarenheter när två studiers forskningsprocesser får flätas samman i arbetet med denna artikel.
   PubDate: 2023-03-27
   Issue No: Vol. 100, No. 1 (2023)
    
 • Samtal som stärker existentiell hälsa när livet utmanar - Existentiell
         hälsa ur ett folkhälso- och folkbildningsperspektiv

  • Authors: Lena Bergquist
   Pages: 208 - 217
   Abstract: Under livets gång kommer vi ofrivilligt att möta gränssituationer, förändringar som gör att livet inte blir sig likt igen. Eftersom vi i vårt samhälle sällan samtalar om begreppet existentiell ohälsa och sällan får stöd att stärka den - finns en risk att ohälsan fördjupas och övergår i psykisk ohälsa som kräver sjukskrivning, medicinering och psykologisk behandling. Här finns stora möjligheter för samhället att minska den existentiella och psykiska ohälsan genom att arbeta förebyggande med att stärka människors existentiella hälsa. Ett sätt att möta de existentiella frågorna i livet kan vara att delta i en samtalsgrupp där man delar erfarenheter med varandra. Med stöd av Samtalskort när livet utmanar - med 8 existentiella livaspekter att samtala om - får vi en gemensam struktur som hjälper oss att reflektera och kommunicera med andra om hur vi förhåller oss till livet och vad vi behöver för att må bra. Den kunskap vi får om oss själva med stöd av de 8 livsaspekterna och den erfarenhet vi får när vi tar oss igenom svårigheter kan öka vår motståndskraft när livet utmanar, så kallad existensiell resiliens.
   PubDate: 2023-03-27
   Issue No: Vol. 100, No. 1 (2023)
    
 • Existentiell Hälsa - Samtal när livet utmanar. Erfarenheter från
         praktiskt genomförande

  • Authors: Thomas Sjöberg, Anna-Karin Jeppsson
   Pages: 218 - 223
   Abstract: I en vårdkontext blir mötet med lidande, mening, hopp, tillit m.mm aktualiserade. Att då möta andra människor med liknande erfarenheter och få dela sina tankar kan bli väldigt värdefullt. Att få pröva att sätta ord på sina funderingar i en trygg miljö blir en möjlighet till reflektion och lärande.
   I den här artikeln beskriver vi en praktik där vi möter patientgrupper inom slutenvårdspsykiatrin där de existentiella frågorna verkligen är närvarande och behov finns för samtal kring dessa.
   Vi beskriver också arbetet med samtalsgrupper för vårdpersonal inom hälso-och sjukvård i Region Jönköpings län. Här får man möjlighet att tala om de existentiella frågorna, rusta sig själva och få ett språk som gör att man vågar stå kvar och tillsammans fundera över livets stora frågor – trots att det inte alltid finns svar.
   PubDate: 2023-03-27
   Issue No: Vol. 100, No. 1 (2023)
    
 • Existentiella vardagssamtal på särskilt boende för äldre. När hjärta
         och hjärna möts i harmoni

  • Authors: Anna Sundling, Malin Frank
   Pages: 224 - 226
   Abstract: Behov av existentiella samtal bland boende på SÄBO (särskilt boende för äldre) i Nässjö kommun har uppmärksammats. Samtalsledare har utbildats i metodiken kring de åtta existentiella teman som WHO har listat.
   Samtal på individ och gruppnivå har genomförts, reflektioner av detta är att ursprungsmetoden måste justeras. Nya infallsvinklar har hittats för att stimulera de existentiella samtalen.
   Det framtagna förenklade samtalsstödet har utgått från teori till praktisk tillämpning.
   Under samtalens gång har individuell anpassning gjorts. Erfarenheten av genomförda samtalsgrupper belyser behov av mer kontinuitet av existentiella samtal i vardagen för att de boende ska kunna ge uttryck för sina existentiella frågor och behov - existentiella vardagssamtal.
   Metoden är inte färdigbearbetad och är i ett senare skede behov av vetenskaplig utvärdering.
   PubDate: 2023-03-27
   Issue No: Vol. 100, No. 1 (2023)
    
 • Att vara rustad att möta äldre personers existentiella ensamhet kan
         främja existentiell hälsa

  • Authors: Malin Sundström, Marina Sjöberg, Helena Larsson
   Pages: 227 - 235
   Abstract: Ensamhet är ett ord som idag används på flera sätt och i olika sammanhang. Därtill förekommer olika former av ensamhet som allt som oftast beskrivs sammanflätade med varandra. Vi beskriver den existentiella dimensionen av ensamhet, existentiell ensamhet, i kontexter där äldre personer vårdas i Sverige idag. Flera av oss får leva allt längre liv som gör att vi kommer att behöva varaktig vård och omsorg från hälso- och sjukvården. En situation som kan innebära sårbarhet och utsatthet och göra att vi känner oss existentiellt ensamma. Artikeln ger en inblick i flera olika perspektiv som har utforskats avseende existentiell ensamhet hos sköra äldre personer och vad som lindrar och bidrar till existentiell hälsa. Vi kan konstatera att genuina möten med andra människor, samtal och att bli lyssnad till är betydelsefullt.
   PubDate: 2023-03-27
   Issue No: Vol. 100, No. 1 (2023)
    
 • Existentiella samtal och kurser på en psykoterapimottagning

  • Authors: Thomas Ericson
   Pages: 236 - 237
   Abstract: Hur vi tänker och arbetar med psykoterapi och kurser, relaterat till existentiell hälsa, i Livscentrum, Svenska kyrkan Sollentuna.
   PubDate: 2023-03-27
   Issue No: Vol. 100, No. 1 (2023)
    
 • Leva med ovisshet - Exempel på existentiella praktiker

  • Authors: Lisbeth Gustafsson
   Pages: 238 - 240
   Abstract: ”Leva med ovisshet” är en inbjudan till dialog om existentiell hälsa i olika medieformat. Med bokens, filmens och poddens hjälp har författarna skapat en serie existentiella praktiker i nya miljöer.
   PubDate: 2023-03-27
   Issue No: Vol. 100, No. 1 (2023)
    
 • Insiktsfullt och rakryggat om marknadsekonomins intrång i vården - En
         annan styrning av vården nödvändig

  • Authors: Jan Halldin
   Pages: 241 - 245
   Abstract: Bengt Järhult, med 40-årig erfarenhet som distriktsläkare, har skrivit boken Distriktsläkaren. En bok om vårdens marknadsomvandling (2022).  Delar av boken bygger på artiklar tidigare publicerade i allmänläkarnas tidskrift AllmänMedicin och i Läkartidningen. Boken är angelägen då den tar ett samlat grepp om marknadsekonomins konsekvenser för styrningen av svensk sjukvård. Bokens syfte är att uppmärksamma den omställning som pågått och pågår i sjukvården under påtryckning av ekonomiska idéer hämtade från näringslivet. Vårdens ledning har gått från läkarledd utveckling till byråkratisk ekonomistyrning vilket påverkat arbetsklimatet för all personal. Detta synsätt på vården står allt som oftast i konflikt med människors vårdbehov vid sjukdom och oro för sjukdom. Synsättet strider också mot hälso- och sjukvårdslagstiftningens krav på vård på lika villkor för hela befolkningen och att den med störst behov skall ges företräde till vården.
   PubDate: 2023-03-27
   Issue No: Vol. 100, No. 1 (2023)
    
 • Du måste tala om för barnen att jag älskar dem

  • Authors: Valdemar Erling
   Pages: 246 - 247
   Abstract: ”Du måste tala om för barnen att jag älskar dem” heter Pia-Lotta Bylund och Marika Rasmusson bok. En titel som ställer oss direkt i centrum för en gripande patografi. Med innerliga och personliga penseldrag målar författarna upp en omvälvande historia. I dagboksanteckningar fritt från det förställt litterära berättas en historia om smärta som en skärseld likt ett inferno.
   PubDate: 2023-03-27
   Issue No: Vol. 100, No. 1 (2023)
    
 • Nils Bejerot och den svenska narkotikapolitiken

  • Authors: Charli Eriksson
   Pages: 248 - 249
   Abstract: Nils Bejerot var läkare (socialläkare, psykiatrisk konsultlärare åt Stockholmspolisen), forskare och samhällsdebattör. Denna intressanta bok, skriven av statsvetaren och professorn i social arbete vid Malmö universitet, syftar till att göra en idéanalys av Nils Bejerots narkotikapolitiska tänkande och ställer frågan: Är det rimligt att benämna honom den svenska narkotikapolitikens fader' Boken ger en intressant och spännande belysning av denna fråga, svaret ges inte i denna recension men väl i boken.
   PubDate: 2023-03-27
   Issue No: Vol. 100, No. 1 (2023)
    
 • The relevance of cultures - Perspectives on health visits with children
         with migration experiences

  • Authors: Emmie Wahlström
   Pages: 250 - 251
   Abstract: Avhandlingens övergripande syfte var att studera hälsobesök med barn med migrationserfarenheter inom elevhälsans medicinska insats, med ett fokus på riktlinjer och hälsoenkäter som används vid hälsobesök, skolsköterskors kulturella kompetens och främjande av delaktighet för barn med migrationserfarenheter samt barns erfarenheter av dessa hälsobesök.
   PubDate: 2023-03-27
   Issue No: Vol. 100, No. 1 (2023)
    
 • Regnbågsmodellen och dess utveckling och användning från
         1970 - 2023

  • Authors: Bo J.A. Haglund
   Pages: 252 - 266
   Abstract: Denna krönika är en berättelse om den s.k. Regnbågsmodellens framväxt och utveckling från 1970 - talet till idag. Denna pedagogiska modell som använts för att förenkla förståelse av vad som påverkar hälsa och ohälsa formulerades i sanden i en trädgård i Köpenhamn på 1970 – talet. Den spreds internationellt under namnet Dahlgren&Whitehead modellen från 1990 talets början. Modellen fick en utmärkelse år 2015 som en av de viktigaste innovationerna under de senaste 50 åren av ett Samhällsvetenskapligt råd i England ( the Economic and Social Research Council Shaping Society (ESRC)). Den användes också som utgångspunkt för att skapa förståelse för betydelsen av WHO´s existentiella faktorer med dess facetter för hälsa och ohälsa. Under 2000 – talen har den vidareutvecklats som ett viktigt verktyg i svenskt hälsofrämjande arbete främst av Östgötakommissions arbete för att påverka den ojämlika hälsan i Östergötland. Krönikan bygger på en ny artikel som publicerades till följd av 50 års jubileet för Skandinavian Journal of Public Health år 2022. I den föreslås en reviderad version som tar hänsyn även till den nya kunskap om orsaker till hälsa och ohälsa som tillkommit de senaste 50 åren.
   PubDate: 2023-03-27
   Issue No: Vol. 100, No. 1 (2023)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.200.82.149
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-