A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> SPORTS AND GAMES (Total: 199 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Sport i Turystyka : Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2545-3211 - ISSN (Online) 2657-4322
Published by Jan Długosz University in Częstochowa Homepage  [2 journals]
 • Historyczne cechy rozwoju autonomii sportów nieolimpijskich w systemie
         międzynarodowego ruchu sportowego w dobie nowożytnej i historii
         współczesnej

  • Authors: Nina Dolbysheva
   Pages: 11 - 33
   Abstract: Głównym celem artykułu jest zbadanie, porównanie i zidentyfikowanie głównych cech i czynników, które wpłynęły na rozwój sportów nieolimpijskich w okresie historii nowożytnej i historii współczesnej, a także zidentyfikowanie kształtowania się autonomii sportów nieolimpijskich w międzynarodowym ruchu sportowym. Ustalono, że w okresie historii nowożytnej sport w swoim rozwoju miał charakter „chaotyczny” i uzyskał samodzielny rozwój jako odrębna sfera społeczna. Rozwój sportów nieolimpijskich w okresie historii współczesnej przebiegał w dwóch etapach: I etap (1918–1979) – charakteryzujący się intensywnym rozwojem sportów nieolimpijskich w systemie międzynarodowego ruchu sportowego (rozwój sportów, które nie znalazły się w programie igrzysk olimpijskich), II etap (1980 – obecnie) – związany z konfrontacją i uznaniem sportów nieolimpijskich jako systemotwórczego elementu międzynarodowego ruchu sportowego i kształtowaniem się jego autonomii (tworzenie systemu zarządzania, organizacja i przeprowadzanie zawodów, rozwój nowych sportów, wsparcie informacyjne itp.). Główne warunki wstępne to postęp naukowo-techniczny, składnik organizacyjny, prawny, polityczny, naukowy, edukacyjny i społeczny. Głównymi czynnikami są rozwój przemysłu, produkcja, komponent kulturowy, uprzemysłowienie społeczeństwa, wzrost gospodarczy, znaczące osiągnięcia w nauce i technologii, rozwój przemysłu sportowego, biologiczna potrzeba aktywności fizycznej, transformacja aktywności fizycznej w sport, poprawa jakości życia, tworzenie organizacji sportowych, tworzenie środowiska instytucjonalnego, rozwój sfery naukowej i pola informacyjnego, manifestowanie tożsamości narodowej w sporcie itp.
   PubDate: 2022-09-27
   DOI: 10.16926/sit.2022.03.01
   Issue No: Vol. 5, No. 3 (2022)
    
 • Kultura fizyczna w Uniwersytecie Humanistyczno- -Przyrodniczym im. Jana
         Długosza w Częstochowie latach 1971–2021 (zarys problematyki)

  • Authors: Wiesław Pięta
   Pages: 31 - 61
   Abstract: Studenci i pracownicy już od pół wieku uczestniczą w rozwoju kultury fizycznej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Szczególną rolę w tym pro- cesie odgrywają nauczyciele akademiccy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. W badanym okresie systematycznie zmniejszała się liczba godzin dydaktycznych z wychowania fizycznego – z 240 do 30 godzin (decyzje ministerialne). Uzupełnieniem zajęć sportowych na uczelni są sekcje sportowe. Trenujący w sekcjach studenci zdobyli 434 medale w Akademickich Mistrzostwach Pol- ski, w czym znaczący udział mieli wykładowcy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Kadrę Studium tworzą specjaliści od gier zespołowych i sportów indywidualnych. Wyniki sportowe, które osiągnęli studenci podczas Akademickich Mistrzostw Świata, Europy i Polski przyczyniły się do promocji Uniwersytetu w Europie i w świecie. Najlepszą sekcją Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego jest sekcja tenisa stołowego kobiet (10 medali drużynowych mistrzostw Polski, 8 pucharów Polski, 46 rozegranych spotkań w pucharze Europy). Działacze Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Dłu- gosza wraz ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Częstochowie zorganizowali 28 Akademickich Mistrzostw Polski. W XX wieku wycofano się z turystyki i obozownictwa jako zajęć obowiązkowych. Od 2008 r. studenci Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza posiadają wyśmienite warunki do uprawiania sportu i rekreacji (Akademickie Centrum Sportu).
   PubDate: 2022-09-27
   DOI: 10.16926/sit.2022.03.02
   Issue No: Vol. 5, No. 3 (2022)
    
 • Ideowo-wychowawcze i propagandowe aspekty IV Ogólnopolskiej Spartakiady
         Młodzieży w 1975 r. w Białymstoku

  • Authors: Arkadiusz Gawroński
   Pages: 63 - 85
   Abstract: W okresie PRL ogólnopolskie spartakiady należały do jednych z największych wydarzeń sportowych w kraju. Zawody, w których uczestniczyła młodzież, stanowiły idealny pretekst do wywierania na nią wpływu ideowo-wychowawczego. Wpływ ten należy rozumieć jako działania podejmowane przez władze państwa zmierzające do kształtowania świadomości wskazanej grupy społecznej i przyjmowa- nia przez członków tej grupy pożądanych z perspektywy władz partyjnych i państwowych PRL postaw. Do realizacji tego typu zadań władze komunistyczne wykorzystywały także istniejące ówcześnie orga- nizacje młodzieżowe. Celem niniejszej pracy jest więc próba wyjaśnienia problemu odziaływania „ideowo-wychowawczego” organizacji młodzieżowych przy okazji IV Ogólnopolskiej Spartakiady Mło- dzieży w 1975 r., na przykładzie działalności organizacji młodzieżowych województw białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego. Bazę źródłową pracy stanowiły materiały archiwalne znajdujące się w za- sobach Archiwum Akt Nowych w Warszawie i Archiwum Państwowego w Białymstoku oraz materiały prasowe zamieszczane w lokalnej „Gazecie Współczesnej”. W artykule zostały omówione kwestie udziału organizacji młodzieżowych w krzewieniu kultury fizycznej w PRL, ich działalności propagando- wej oraz stosowane przez te organizacje sposoby i metody agitacji ideowo-wychowawczej w czasie IV OSM. W polu zainteresowania znalazły się także kwestie wykorzystywania ideałów ruchu olimpij- skiego do kształtowania pożądanych przez władze komunistyczne postaw młodzieży.
   PubDate: 2022-09-27
   DOI: 10.16926/sit.2022.03.03
   Issue No: Vol. 5, No. 3 (2022)
    
 • Sprawność fizyczna pięciolatków o odmiennych umiejętnościach
         motorycznych

  • Authors: Jerzy Saczuk, Agnieszka Wasiluk
   Pages: 89 - 102
   Abstract: Mimo że obserwujemy systematyczny wzrost zainteresowania rozwojem dzieci w wieku przed- szkolnym, to wciąż niewiele jest badań poświęconych ocenie związku między nabytą sprawnością motoryczną przedszkolaków a ich poziomem sprawności fizycznej. Stąd celem pracy była ocena związku między poziomem sprawności fizycznej a umiejętnościami motorycznymi pięciolatków. W badaniu wzięło udział 435 pięcioletnich dzieci. Sprawność fizyczna (PF) została oceniona testem Sekity dla przedszkolaków. Natomiast do oceny umiejętności motorycznych zastosowano test du- żej motoryki (TGMD II). Dzieci podzielono na grupy o niskiej sprawności fizycznej (PFI), średniej sprawności fizycznej (PFII) oraz wysokiej sprawność fizycznej (PFIII). Analiza sprawności fizycznej wykazała istotne różnice między dziewczętami i chłopcami w próbach oceniających szybkość i zwinność biegu. Ponadto wyższy poziom umiejętności motorycznych odnotowano u dziewcząt w porównaniu z chłopcami, na co wpływ miały głównie umiejętności lokomocyjne. W umiejętności panowania nad przyrządami podobne wyniki zaobserwowano u obu płci. Jednak w poszczególnych ćwiczeniach wystąpiły znaczne różnice. Ponieważ u pięcioletnich dziewcząt i chłopców charakte- ryzujących się różnym poziomem sprawności fizycznej nie odnotowano znaczących dysproporcji w umiejętnościach lokomocyjnych i kontroli nad przyrządami, należy przyjąć, że 5 rok życia to jesz- cze zbyt wczesny okres w ontogenezie do oceny tego typu zależności.
   PubDate: 2022-09-27
   DOI: 10.16926/sit.2022.03.04
   Issue No: Vol. 5, No. 3 (2022)
    
 • Ocena skuteczności zabiegów mikrokinezyterapii w obniżaniu ciśnienia
         śródgałkowego u pacjentów z jaskrą

  • Authors: Jarosław Chmist, Henryk Racheniuk, Władysław Batkiewicz, Edyta Majorczyk, Sebastian Rutkowski, Daniel Grosjean
   Pages: 105 - 114
   Abstract: Celem pracy była ocena wpływu zabiegów z mikrokinezyterapii mięśni gałki ocznej na wartość ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z jaskrą. Badaniami została objęta grupa 32 pacjentów (21 kobiet i 11 mężczyzn) z poradni leczenia jaskry przy Specjalistycznym Szpitalu im. dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Badanych podzielono na dwie grupy: grupę eksperymentalną, która poddana była zabiegowi mikrokinezyterapii, oraz grupę kontrolną. W wszystkich badanych dokonano dwóch pomiarów ciśnienia śródgałkowego za pomocą metody AIR PUFF. Analiza danych nie wykazała istotnych statystycznie zmian w obu grupach. W grupie eksperymentalnej odnotowano obniżenie średnich wartości ciśnienia, w grupie kontrolnej natomiast podwyższenie średnich wartości ciśnienia śródgałkowego. Przedstawione wyniki pozwalają przypuszczać, że mikrokinezyterapia obniża ciśnienie śródgałkowe, ale nie można jednoznacznie potwierdzić, że jest to alternatywna metoda leczenia jaskry.
   PubDate: 2022-09-27
   DOI: 10.16926/sit.2022.03.05
   Issue No: Vol. 5, No. 3 (2022)
    
 • Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w rehabilitacji dłoni u
         pacjentów po udarze mózgu: systematyczny przegląd literatury

  • Authors: Charlotte Berard, Manon Cavalier, Nathalie Godart
   Pages: 115 - 138
   Abstract: Udar mózgu jako schorzenie neurologiczne powoduje konieczność wielowymiarowego postę- powania medycznego i fizjoterapeutycznego. Wirtualna rzeczywistość (VR) wydaje się być obiecującą technologią wsparcia rehabilitacyjnego, głównie poprzez możliwość odtworzenia rzeczywistych scenariuszy w środowisku generowanym komputerowo. VR może być uzupełnieniem konwencjonalnych metod rehabilitacji, poprawiając funkcje motoryczne dłoni oraz czynności dnia codziennego (ADLs). Celem niniejszego artykułu była ocena skuteczności terapii opartej na VR w celu poprawy funkcji dłoni u pacjentów po udarze mózgu. Artykuł został zaprojektowany jako systematyczny przegląd literatury. Przegląd literatury przeprowadzono przy użyciu baz bibliograficznych PubMed, Cochrane, Physiotherapy Evidence Database(PEDro) oraz rejestrów International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) i ClinicalTrials.gov., skąd finalnie wybrano 8 artykułów. Do przeglądu włączono randomizowane próby kliniczne (RCT), które dotyczyły interwencji VR w rehabilitacji funkcji dłoni u pacjentów po udarze mózgu. Podsumowując uzyskane wyniki, VR stosowana w rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu poprawia funkcję dłoni i może być traktowana jako uzupełnienie do klasycznej rehabilitacji. Siedem z ośmiu włączonych badań uzyskało wysoki wynik w skali jakości PEDro. W przyszłych badaniach warto zwrócić uwagę na długotrwałe efekty rehabilitacji z wykorzystaniem VR.
   PubDate: 2022-09-27
   DOI: 10.16926/sit.2022.03.06
   Issue No: Vol. 5, No. 3 (2022)
    
 • Teoretyczna koncepcja typologii turystów w interdyscyplinarnej
         strukturze turystyki

  • Authors: Paweł Różycki , Karolina Korbiel
   Pages: 141 - 157
   Abstract: W opracowaniach teoretycznych z zakresu typologii turystów znaleźć można różnorodne kry- teria ich wyodrębniania. Mankamentem takiego podejścia jest brak jednej wspólnej koncepcji podziału turystów, która pozwoliłaby na możliwość porównywania wyników badań w rożnych ośrod- kach akademickich i marketingowych. Pojawia się problem definicyjny turystyki i samego turysty, często koncepcje różnią się od siebie i dlatego brakuje wspólnej płaszczyzny, na której mogą być budowane teorie wyodrębniania i podziału turystów. W prezentowanej publikacji dokonano prze- glądu wybranych różnorodnych typologii turystów. Typologie turystów oparte są na różnych kryteriach, począwszy od socjologicznych i psychologicznych, po demograficzne, geograficzne, ekonomiczne, marketingowe i inne, mające często interdyscyplinarne podstawy. Przede wszystkim starano się pokazać różnorodność prezentowanych na świecie koncepcji typologicznych. Są one wykorzystywane w badaniach naukowych, ale odnoszą się jedynie do wąskiego grona badanych osób i trudno wyniki porównywać z innymi rezultatami opartymi na innych podziałach. W konkluzji zaproponowano nowy, autorski podział, który, jak się wydaje, mógłby być stosowany przez różne ośrodki akademickie, pozwoliłoby to na większą możliwość porównywania wyników badań w obszarze ruchu turystycznego i zachowań turystów. Oparty jest on na świadomości i subiektywnym rozumieniu zjawiska turystyki, które w wielu obszarach i środowiskach jest odmiennie interpretowane.
   PubDate: 2022-09-27
   DOI: 10.16926/sit.2022.03.07
   Issue No: Vol. 5, No. 3 (2022)
    
 • Turystyka kulinarna w czasie pandemii COVID-19

  • Authors: Anna Ostrowska-Tryzno, Anna Pawlikowska-Piechotka
   Pages: 159 - 175
   Abstract: Celem artykułu jest rozważenie szczególnego sektora turystyki kulturowej, turystyki gastronomicznej, w kontekście konsekwencji pandemii COVID-19. Jest to praca przeglądowa, oparta przede wszystkim na krytycznym przeglądzie literatury naukowej i opublikowanych dokumentach, takich jak raporty i dyrektywy ONZ WTO, UN WHO, UNESCO, oraz danych statystycznych (dane ilościowe). Poprzez syntezę zebranych dostępnych danych, w tym opublikowanych wyników badań międzynarodowych ośrodków naukowych, niniejszy artykuł przedstawia ocenę obecnej sytuacji turystyki gastronomicznej wobec zagrożeń pandemii. W oparciu o zgromadzony w ten sposób materiał podjęto próbę sformułowania możliwych do wdrożenia rekomendacji dla kierunków rozwoju turystyki gastronomicznej po zakończeniu pandemii. Pod- kreślono potencjalną rolę turystyki kulinarnej w odrodzeniu całego sektora turystycznego. Pytania badawcze koncentrowały się na znaczeniu i tradycji turystyki gastronomicznej, konse- kwencjach restrykcji sanitarnych i regulacji prawnych wprowadzonych w wyniku zagrożenia pan- demicznego COVID-19 oraz szans regeneracji tego sektora. W podsumowaniu stwierdzono, że co prawda nowe, kreatywne rozwiązania i technologie pomogły częściowo przezwyciężyć niektóre problemy, ale zagrożenia, przed którymi stoi obecnie ta branża są nadal bardzo poważne. Rozwiązaniem najbardziej realnym w najbliższej przyszłości wydaje się być kulinarna turystyka krajowa, jej rozwój w oparciu o promocję lokalnej kuchni i lokalne produkty. Podkreślono konieczność dalszych badań oraz wagę dyskusji środowiskowych na temat inkluzyjnej i zrównoważonej turystyki gastronomicznej w przyszłości, w kontekście pożądanych kierunków odrodzenia turystyki krajowej.
   PubDate: 2022-09-27
   DOI: 10.16926/sit.2022.03.08
   Issue No: Vol. 5, No. 3 (2022)
    
 • „Polacy nie gęsi….”. Refleksje nad książką Ryszarda Wryka,
         Polski ruch olimpijski w historiografii, Wydawnictwo Nauka i Innowacje,
         Poznań 2021, ss. 244

  • Authors: Dariusz Słapek
   Pages: 179– - 179–
   PubDate: 2022-09-27
   DOI: 10.16926/sit.2022.03.09
   Issue No: Vol. 5, No. 3 (2022)
    
 • [rec.] Michał Słoniewski, Polski Ruch Olimpijski 1919–1939,
         Wydawnictwo Muza, Warszawa 2021, ss. 438

  • Authors: Jerzy Chełmecki
   Pages: 189 - 191
   PubDate: 2022-09-27
   DOI: 10.16926/sit.2022.03.10
   Issue No: Vol. 5, No. 3 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.210.237.158
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-