A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> SPORTS AND GAMES (Total: 199 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Sport i Turystyka : Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2545-3211 - ISSN (Online) 2657-4322
Published by Jan Długosz University in Częstochowa Homepage  [2 journals]
 • Osiągnięcia reprezentacji Polski w Mistrzostwach Europy w Koszykówce
         Kobiet w latach 1938–2021

  • Authors: Michał Skalik
   Pages: 11 - 28
   Abstract: Początki koszykówki na świecie datuje się na 1891 r., kiedy Kanadyjczyk James Naismith wymyślił grę dla studentów ze Springfield. Po niedługim czasie rozegrano mecze na kontynencie europejskim – w Paryżu (1893 r.) i w Londynie (1894 r.). W Polsce pierwszy mecz pokazowy rozegrały kobiety – w 1909 r. we Lwowie. Upowszechnienie dyscypliny w Europie nastąpiło po I wojnie światowej. W latach 20. XX w. powstały organizacje państwowe i międzynarodowe, które ujednoliciły przepisy gry. Umożliwiło to rozegranie pierwszych mistrzostw krajowych, a następnie organizację meczów międzypaństwowych. W 1935 r. odbyły się I Mistrzostwa Europy w koszykówce mężczyzn, a trzy lata później w zawodach tej rangi zadebiutowały kobiety. W latach 1938–2021 odbyło się trzydzieści osiem edycji mistrzostw, w których reprezentacja Polski uczestniczyła dwudziestodziewięciokrotnie. Najczęściej medale zdobywały zawodniczki ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), Czechosłowacji, Francji, Bułgarii i Hiszpanii. Największym osiągnięciem Polski był złoty medal wywalczony w Katowicach w 1999 r. Ponadto Polki zdobyły dwa medale srebrne (1980 r., 1981 r.) oraz dwa medale brązowe (1938 r., 1968 r.).

   PubDate: 2022-07-28
   DOI: 10.16926/sit.2022.02.01
   Issue No: Vol. 5, No. 2 (2022)
    
 • Czynniki rozwoju lekkoatletyki i osiągnięcia sportów olimpijskich w
         obwodzie dniepropietrowskim ZSRR

  • Authors: Ilona Baldzhy, Nina Dolbisheva, Galina Salenko
   Pages: 29 - 43
   Abstract: Sport olimpijski jest ważną częścią kultury fizycznej i ruchu sportowego na poziomie międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Osiągnięcia sportowców na igrzyskach olimpijskich są znakiem rozpoznawczym kraju i mają ogromne znaczenie dla kształtowania jego wizerunku na arenie międzynarodowej. Głównym celem pracy jest identyfikacja głównych czynników wpływających na rozwój lekkoatletyki w obwodzie dniepropietrowskim. W obwodzie dniepropietrowskim lekkoatletyka jako sport olimpijski jest liderem zarówno pod względem liczby sportowców uczestniczących w igrzyskach olimpijskich, jak i pod względem liczby medali olimpijskich zdobytych podczas igrzysk olimpijskich w latach 1952–1988. Artykuł analizuje historyczne aspekty rozwoju tego sportu, wskazując główne czynniki decydujące o efektywności treningu wysoko wykwalifikowanych sportowców. Zakres chronologiczny niniejszego opracowania obejmuje jednak szerszy niż wskazany wyżej okres i omawia lata 1922–1991, kiedy Ukraina była częścią ZSRR, a sporty olimpijskie rozwijały się w warunkach ostrej rywalizacji sportowców
   z 15 republik związkowych. W tym okresie na arenie międzynarodowej Związek Radziecki miał przewagę w rozwoju sportów olimpijskich. W osiągnięciu tej pozycji szczególne znaczenie miało doświadczenie w szkoleniu sportowców z Ukrainy i innych republik związkowych. Chodziło głównie o jakość kadr trenerskich, racjonalne szkolenie młodzieży oraz odpowiednią infrastrukturę sportową (dostępność obiektów do całorocznego treningu).
   PubDate: 2022-07-28
   DOI: 10.16926/sit.2022.02.02
   Issue No: Vol. 5, No. 2 (2022)
    
 • Analiza aktywności fizycznej uczniów szkół średnich i jej porównanie
         na podstawie wybranych regionów Słowacji: badanie przekrojowe

  • Authors: Štefan Adamčák, Gabriel Bujdoš, Michal Marko, Karol Görner
   Pages: 47 - 64
   Abstract: Wyniki zgromadzonych badań pokazują, że regularna aktywność fizyczna odgrywa ważną rolę we wzmacnianiu zdrowia, a jej brak skutkuje obniżeniem sprawności i wydolności fizycznej. Badania koncentrowały się na analizie i porównaniu aktywności fizycznej uczniów szkół średnich w wybranych regionach Słowacji. Badanie przekrojowe aktywności fizycznej przeprowadzono w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. metodą celowego doboru na próbie badawczej 1830 uczniów szkół średnich (w wieku 17,35 ±0,82 lat), którzy uczęszczali do ostatnich (czwartych) klas liceów i średnich szkół zawodowych. Przeanalizowano odpowiedzi grupy badawczej uczniów testem chi-kwadrat (χ2) na poziomie istotności (α) 0,01, 0,05 z perspektywy poszczególnych regionów Słowacji. Analizując odpowiedzi z ankietowej próby uczniów, stwierdzono, że charakter aktywności ruchowej uczniów szkół średnich ma głównie charakter rekreacyjny – średnio w 54,24% (n = 902)
   (p < 0,01). Z punktu widzenia głównego miejsca realizacji zajęć ruchowych zauważono, że średnio 43,95% (n = 804) uczniów z grupy badawczej realizowało je głównie w pomieszczeniach zamkniętych (siłownia, hala sportowa) (p < 0,01). Wyniki pokazują, że charakter oraz motywy realizacji aktywności ruchowej z punktu widzenia poszczególnych regionów są różne, natomiast dla zwiększenia wolumenu aktywności ruchowej uczniów szkół średnich konieczne jest stosowanie skutecznych programów pozalekcyjnej aktywności ruchowej.
   PubDate: 2022-07-28
   DOI: 10.16926/sit.2022.02.03
   Issue No: Vol. 5, No. 2 (2022)
    
 • Kompetencje nauczyciela wychowania fizycznego (na podstawie wybranych
         aspektów z doświadczenia edukacji szkolnej Ukrainy – aspekt
         pedagogiczny)

  • Authors: Władimir Pasicznik, Anastazja Wilczkowska
   Pages: 65 - 77
   Abstract: Artykuł został poświęcony problematyce kompetencji nauczycieli wychowania fizycznego w Ukrainie. Przeprowadzono analizę wybranych zagadnień ukraińskich naukowców z zakresu teorii i praktyki kompetencji nauczyciela wychowania fizycznego prowadzącego swoją działalność zawodową w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Ukrainy. W większości tych prac profesjonalna kompetencja nauczyciela definiowana jest jako system składający się z następujących komponentów: teoretycznej wiedzy zawodowej, umiejętności praktycznych, postaw etyczno-moralnych, zdolności i predyspozycji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego. W pracy zaprezentowano także, na podstawie wieloletnich badań, wyniki własnej analizy poziomu i zakresu kompetencji nauczyciela wychowania fizycznego, co pozwoliło na wyłonienie podstawowych grup kompetencji niezbędnych do wykonywania tego zawodu: kompetencje prakseologiczne, komunikacyjne, kreatywne, informatyczne oraz etyczno-moralne. Operując tymi kompetencjami, nauczyciel wychowania fizycznego jest gotów do efektywnej działalności dydaktyczno-wychowawczej w szkole. Poziom kompetencji nauczyciela wychowania fizycznego jest istotnie uwarunkowany zakresem doświadczenia zawodowego (ważne miejsce w tym kontekście zajmuje okres adaptacji zawodowej, istotnie przesądzający o efektywności pracy nauczyciela oraz identyfikacji zawodowej), polityką reformowania systemu edukacji szkolnej (stanowisko nauczyciela wobec działań reformujących bezpośrednio wpływa na jego indywidualną sytuację zawodową) oraz miejscem lokalizacji szkoły. Kompetencje poddawane są ciągłej weryfikacji, ich poziom zaś jest sprawdzany w konkretnych sytuacjach nauczania i wychowania.
   PubDate: 2022-07-28
   DOI: 10.16926/sit.2022.02.04
   Issue No: Vol. 5, No. 2 (2022)
    
 • Dyfuzja treści symbolicznych i dialog kulturowy na przykładzie European
         Martial Arts Committee – Europejskiej Komisji Sztuk Walki –
         międzynarodowej rady eksperckiej, 2010–2020

  • Authors: Georgiy Korobeynikov, Wojciech Czarny, Wojciech J. Cynarski
   Pages: 79 - 98
   Abstract: Tło. Sztuki walki, lub szerzej fighting arts, są interesujące z punktu widzenia ich instytucjonalizacji, rozwoju organizacyjnego, globalizacji i glokalizacji, a także jako wehikuły dialogu kulturowego. Problem. Autorzy podjęli próbę opisania i wyjaśnienia funkcjonowania organizacji sztuk walki w aspekcie jej udziału w dialogu kulturowym. Przykładem jest EMAC – Europejska Komisja Sztuk Walki. Metoda. Wykorzystano jakościową metodę badania pojedynczego studium przypadku, zarówno opisową, interpretacyjną, jak i ewaluacyjną. Drugą stosowaną metodą jakościową jest antropologia wizualna. Wyniki. Dialog kulturowy i dyfuzję treści symbolicznych ilustruje fakt przyznawania najwyższych odznaczeń honorowych osobom z różnych krajów, ale głównie krajów zachodnich – za zasługi dla azjatyckich sztuk walki. W przypadku EMAC i SIP (Stowarzyszenie Idokan Polska) symboliczne treści na dekoracjach są albo uniwersalne (feniks, idea szlachecka), albo chrześcijańsko-polskie (św. Jerzy, husarz na koniu). Dlatego nagradzani ludzie nie tylko są ambasadorami sztuk walki, lecz – wraz z instytucjami przyznającymi odznaczenia (takie jak EMAC) – pełnią też istotną rolęw dialogu kulturowym. Wnioski. Dzięki obecności odpowiedniej ikonografii i symboliki na przyznawanych medalach honorowych następuje przenikanie symbolicznych treści – ich rozpowszechnianie, internalizacja i inkulturacja. Niezależnie od religii czy wyznania osób uczestniczących w działalności organizacji, z jednej strony akceptowany jest rycerski etos Europy, z drugiej – tradycje azjatyckich sztuk walki.
   PubDate: 2022-07-28
   DOI: 10.16926/sit.2022.02.05
   Issue No: Vol. 5, No. 2 (2022)
    
 • Podwyższenie poziomu kondycji fizycznej studentek w oparciu o
         wykorzystanie środków turystyki sportowo-rekreacyjnej

  • Authors: Valeria Tyshchenko, Olga Sokolova, Halyna Omelianenko, Stanislav Ivanenko, Ivan Hlukhov, Iurii Grabovskyi, Olha Koltsova, Andrey Kuznetsov
   Pages: 99 - 114
   Abstract: Celem badania było opracowanie i aprobata programu wychowania fizycznego dla studentek w wieku 20 i 21 lat Uniwersytetu Narodowego w Zaporożu i Chersońskiego Uniwersytetu Państwowego, w celu poprawy ich kondycji fizycznej, z wykorzystaniem środków turystyki sportowo-rekreacyjnej. Znaczenie badań polegało na eksperymentalnej aprobacie i późniejszej praktycznej implementacji opracowanego programu z wykorzystaniem środków turystyki sportowej i rekreacyjnej w procesie wychowania fizycznego dla wykształcenia wyższego. Badania zostały tematycznie ukierunkowane na różne aspekty wychowania fizycznego, sportu i zdrowia studentek. W wyniku tego uwzględniany jest aktualny poziom kondycji fizycznej studentek i kładzie się nacisk na jej poprawę. Wyniki badania wykazały znaczną optymalizację poziomu przygotowania układu krwionośnego studentek uczęszczających na zajęcia kultury fizycznej z wykorzystaniem środków turystyki sportowo-rekreacyjnej, z uwzględnieniem różnych rodzajów treningu (od techniczno-taktycznego po specjalny trening fizyczny). Została przeprowadzona ocena dynamiki integralnych wskaźników układu krwionośnego studentek w procesie wychowania fizycznego, m.in. za pomocą środków turystyki sportowo-rekreacyjnej. Wnioskowano o podniesienie poziomu koherencji układu krwionośnego i oddechowego. Zaobserwowano podniesienie wydolności tlenowej i mieszanej oraz normalizację czynności serca, co obserwuje się podczas przejścia do normotonicznego typu regulacji czynności serca.
   PubDate: 2022-06-30
   DOI: 10.16926/sit.2022.02.06
   Issue No: Vol. 5, No. 2 (2022)
    
 • Sektor turystyczny w Polsce w przededniu i obliczu pandemii COVID-19

  • Authors: Katarzyna A. Obłąkowska
   Pages: 117 - 137
   Abstract: Sektor podróży i turystyki w skali globalnej jest tą częścią gospodarki, która w sposób zdecydowanie negatywny odczuła pandemię COVID-19. Niniejszy artykuł przedstawia stan sektora turystyki w Polsce w przededniu i w pierwszym roku tej pandemii. W pierwszej kolejności skrótowo omawia on kluczowe definicje jako fundament dla polityki turystycznej. Wśród zdefiniowanych pojęć znalazły się następujące: turystyka, odwiedzający, wycieczkowicz, turysta, turystyka międzynarodowa (przyjazdowa) i krajowa, sektor turystyczny, branża niewidzialnego eksportu, turystyczny obiekt noclegowy, atrakcja turystyczna. Następnie przedstawiono dane dotyczące turystyki międzynarodowej i krajowej w Polsce tuż przed pandemią COVID-19, w tym liczbę turystów obsługiwanych przez polski sektor turystyczny. Omówiono atrakcyjność turystyczną Polski, bazę obiektów noclegowych, udział turystyki w PKB Polski oraz w krajowym zatrudnieniu. Zaprezentowano flagowe atrakcje turystyczne Polski w 2019 r., wśród których najistotniejsze są atrakcje dziedzictwa kulturowego, miejsca sacrum oraz dziedzictwo przyrodnicze. Przedstawiona została kwestia wybuchu pandemii COVID-19 i na jej tle opracowane przez UNCTAD scenariusze dla sektora turystyki związane z ograniczeniami podróżowania wprowadzonymi w odpowiedzi na pandemię. Dalej omówiono kwestię ograniczenia ruchu turystycznego w Polsce w pierwszym roku pandemii. Zaprezentowano spadki wskaźników turystycznych pomiędzy 2019 a 2020 r. Następnie scharakteryzowano strategię środka jako metodę zastosowaną w ramach polityki antykryzysowej w sektorze turystycznym, a także wskazano scenariusz środka, który zrealizował się w polskim sektorze turystycznym w pierwszym pandemicznym roku.
   PubDate: 2022-07-28
   DOI: 10.16926/sit.2022.02.07
   Issue No: Vol. 5, No. 2 (2022)
    
 • Turystyka, hotelarstwo w czasie pandemii COVID-19

  • Authors: Anna Ostrowska-Tryzno, Anna Pawlikowska-Piechotka
   Pages: 139 - 152
   Abstract: Branża turystyczna jest szczególnie wrażliwa na niespodziewane katastrofy, takie jak pandemia, klęski żywiołowe, wojny, ataki terrorystyczne. Konsekwencje nie są jednakowe, ponieważ każda sytuacja kryzysowa ma swój unikalny charakter. W 2020 roku wybuch pandemii COVID-19 i ograniczenia w podróżowaniu spowodowały problemy w branży turystycznej i hotelarskiej. Zarządzający hotelami, personel hotelowy i ich goście musieli stawić czoła różnym wyzwaniom, było konieczne podejmowanie szeregu działań, aby sprostać nowej sytuacji. Artykuł zawiera prezentację skutków pandemii COVID-19 w sektorach turystycznym i hotelarskim oraz strategii przetrwania, już obecnych i możliwych do wdrożenia podczas kryzysu pandemicznego (w perspektywach krótko- i długoterminowej). W tekście wykorzystano przegląd literatury przedmiotu, dane statystyczne oraz przepisy sanitarne opracowane przez UN WHO i branżę hotelarską. Poddano krytycznej analizie systemy zarządzania w hotelarstwie wdrażane w odpowiedzi na kryzys pandemii (przegląd literatury przedmiotu, dane jakościowe) oraz dane ilościowe uzyskane w oparciu o dostępne informacje statystyczne na temat ruchu turystycznego i obłożenia hoteli (lata 2019–2020). Tak zgromadzony materiał pozwolił porównać, pod kątem różnych aspektów, sytuację branży hotelarskiej przed pandemią oraz podczas kryzysu COVID-19. Wnioski końcowe zostały przedstawione w kilku wątkach problemowych: kryzys branży hotelarskiej, ochrona personelu i gości, ograniczenia wynikające z reżimu sanitarnego i możliwe rekomendacje zarządzania hotelem.
   PubDate: 2022-07-28
   DOI: 10.16926/sit.2022.02.08
   Issue No: Vol. 5, No. 2 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.204.56.185
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-