A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> SPORTS AND GAMES (Total: 199 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Research on ٍEducational Sport
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2538-2721 - ISSN (Online) 2538-3388
Published by Sport Sciences Research Institute Homepage  [1 journal]
 • مدل‌سازی درآمدزایی ورزش دانشگاهی در
         ایران

  • Abstract: هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل و بررسی عوامل موثر بر درآمدزایی ورزش دانشگاهی بود. این پژوهش از نوع کاربردی، کمی و میدانی بود که با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته انجام شد. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی کشور و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم بود که از بین آن‌ها، 300 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع‌اوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته بود و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری مدل‌سازی معادلات ساختاری و نوع خاص آن، تحلیل عاملی تاییدی در نرم‌افزار smartpls3.1.1 استفاده شد. نتایج نشان داد مدل‌ پژوهش از برازش مناسب برخوردار است. همچنین عوامل علی تاثیر مثبت و معنی‌داری بر ساز و کارهای درآمدزایی (000/0=p؛ 678/65=t)؛ سازو کارهای درآمدزایی (000/0=p؛ 692/4=t)، بسترهای حاکم (000/0=p؛ 782/2=t) و عوامل مداخله‌گر (000/0=p؛ 270/9=t) تاثیر مثبت و معنی‌داری بر راهبردها و راهبردها نیز تاثیر مثبت و معنی‌داری بر پیامدهای درآمدزایی ورزش دانشگاهی داشتند (000/0=p؛ 497/145=t). بنابراین شناسایی و بهبود عوامل موثر بر درآمدزایی ورزش دانشگاهی می‌تواند موجب توسعه ورزش دانشگاهی شود.
    
 • طراحی مدل راهبردی مدیریت استعداد ورزشی
         در مدارس

  • Abstract: مدیریت استعداد ورزشی در مدارس متأثر از شرایط نابسامانی است و در نتیجه خروجی آن در ورزش مدارس چندان مطلوب نیست. از این رو هدف مطالعه حاضر طراحی مدل راهبردی مدیریت استعداد ورزشی در مدارس براساس نظریه داده ‌بنیاد بود. این تحقیق کیفی و از نوع نظریه داده بنیاد بود. مشارکت‌ کنند گان در تحقیق صاحب‌نظران، اساتید دانشگاه و معلمان ورزش بودند که به‌صورت هدفمند با 15 نفر از آن‌ها تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه نیمه‌ ساختار یافته انجام شد. در این تحقیق جهت ارزیابی کیفیت و اعتبار نتایج از معیارهای ارزشیابی لینکلن و گابا (1985) استفاده شد. سرانجام جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کد گذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. با اقتباس از کد های احصاء شده از متن مصاحبه در مرحلۀ کد گذاری باز تعداد 89 مفهوم و یافته‌های حاصل از کد گذاری محور 20 مقوله فرعی ایجاد شد و در نهایت براساس یافته‌های کد گذاری گزینشی این مقوله ‌ها در پنج منظر مدل نظامند نظریه داده بنیاد دسته‌ بندی شدند. مشخص گردید که مدیریت استعداد ورزشی در مدارس تابع شرایط علی، زمینه‌ای و مداخله‌ گر است و وضعیت نابسامان و نامناسب این شرایط سیستم را ملزم به این می‌کند که به مدیریت کارآمد، هدایت اس...
    
 • طراحی مدل توسعة سواد پژوهشی معلمان تربیت
         بدنی وزارت آموزش و پرورش

  • Abstract: تحقیق حاضر باهدف طراحی مدل توسعة سواد پژوهشی معلمان تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش طراحی گردید. تحقیق حاضر ازجمله تحقیقات آمیخته بود که به‌صورت روش‌های کیفی و کمی انجام شد. در بخش کیفی مشارکت‌کنندگان شامل 15 نفر از خبرگان آگاه به موضوع تحقیق بودند. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل کلیه معلمان تربیت‌بدنی در شهر همدان بود که تعداد آنان شامل 350 معلم بود. بر اساس جدول مورگان تعداد 186 نفر به‌عنوان نمونه مشخص گردیدند. ابزار تحقیق حاضر شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته 37 سؤالی بود. روایی این پرسشنامه به‌وسیله نظرات برخی اساتید دانشگاهی موردبررسی و تأیید قرار گرفت. پایایی این پرسشنامه نیز میزان 85/0 مشخص شد. به‌منظور تحلیل داده‌های تحقیق حاضر از نرم‌افزارهای SPSS و PLS استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در میان عوامل شناسایی‌شده، بانک اطلاعاتی با میزان تأثیر 896/0 مهم‌ترین عامل مشخص گردیده است. همچنین نتایج تحقیق حاضر مشخص نمودند که عامل جریان‌های مدیریتی با میزان تأثیر 890/0 و همچنین عامل مسائل فنی با میزان تأثیر 840/0 از عوامل شناسایی‌شده می‌باشد. به عبارتی توجه به مسائل مربوط به بانک اطلاعاتی، مدیریتی و فنی می‌تواند زمینه جدی جهت بهبود سو&#...
    
 • تحلیل و واکاوی جامعه‌شناختی کلیشه‌های
         جنسیتی حاکم بر ورزش زنان

  • Abstract: هدف از پژوهش حاضر، تحلیل جامعه‌شناختی کلیشه‌های جنسیتی حاکم بر ورزش زنان است. پژوهش حاضر از نوع تحقیق کیفی و با استفاده از روش تحلیل تماتیک (تحلیل مضمون) انجام گردید. براین اساس، 150 پژوهش معتبر از مجموعه اسناد و پژوهش‌های علمی از پایگاه‌های پراستناد معتبر علمی با محوریت کلیشه‌های جنسیتی در ورزش، به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس اشتراک مفهومی، مورد تحلیل و کدگذاری قرار گرفت. به‌طورکلی، از 8 مضمون پایه (اصلی)، 4 مضمون سازمان‌دهنده و درنهایت تم فراگیر استخراج شد که شبکه مضامین مرتبط با کلیشه‌های جنسیتی حاکم بر ورزش زنان را ترسیم و تحلیل می‌کند. روش اعتبارسنجی پژوهش نیز بر اساس ارائه و بازخورد نتایج پژوهش به صاحب‌نظران برای تائید نهایی آن اعمال گردید. بر اساس تحلیل مضمون داده‌های پژوهش، چهار مضمون سازمان‌دهنده شامل کلیشه‌های هویت جنسیتی، کلیشه‌های هویت بدنی، کلیشه‌های هویت ورزشی و درنهایت، بازنمایی رسانه‌ای کلیشه‌های جنسیتی در ورزش زنان شناسایی شدند که توانستند مضمون مرکزی کلیشه‌های جنسیتی حاکم بر ورزش زنان را آشکار سازند. به‌طورکلی، کلیشه‌های جنسیتی سطح وسیعی از ورزش زنان را از ظاهر ورزشکار تا هویت جنس&#...
    
 • طراحی الگوی توسعه آموزش کیفی مربیان ورزش
         با ارائه راهکارهای اجرایی

  • Abstract: هدف تحقیق حاضر؛ طراحی الگوی توسعه کیفی آموزش مربیان استان آذربایجان غربی براساس گراند تئوری با ماهیت اکتشافی- بنیادی بود. روش پژوهش کیفی بوده که براساس نظریه داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین است. جامعه آماری تحقیق: کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان مجرب و صاحب‌نظر در حوزه تحقیق در اداره کل و ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌های استان آذربایجان‌غربی، مربیان ورزشی نخبه و فعال شاغل زیر نظر باشگاهها و هیئت های ورزشی استان و همچنین اساتید مجرب و صاحب نظر دانشگاهی می‌باشند. نمونه آماری نیز به شیوه اشباع نظری و رعایت حد اشباع از نظرهای 27 نفر از افراد نخبه و متخصص نمونه تحقیق استفاده شد. ابزار مورد استفاده تحقیق مصاحبة نیمه ساختاریافته بود. خروجی پژوهش مدل پارادایمی بررسی عوامل توسعه کیفی آموزش مربیان بود که از شرایط علی، مقولة محوری، شرایط مداخله‌گر، شرایط زمینه‌ای، راهبردها و پیامدها تشکیل شده است. موارد ذکرشده از کدهایی در مرحلة اول کدگذاری؛ یعنی کدگذاری باز در چند مفهوم نظیر کاریزما و ویژگی‌های شخصیتی، اخلاق حرفه‌ای، سواد شناختی، شایستگی مهارتی ورزشی و نهایتاً عوامل مدیریتی بدست آمده اند. همچنین در مرحلة دو&...
    
 • تأثیر باورهای فراشناختی بر سلامت
         اجتماعی معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی
         سازگاری شغلی

  • Abstract: هدف این پژوهش بررسی تأثیر باورهای فراشناختی بر سلامت اجتماعی معلمان تربیت ‌بدنی با نقش میانجی سازگاری شغلی بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع پیمایشی است. از نظر ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی و به لحاظ زمانی مقطعی می‌باشد. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه معلمان تربیت ‌بدنی استان سمنان (250 نفر) در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای تعداد 204 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق 3 پرسشنامه استاندارد سازگاری شغلی استراسر و همکاران (2021)، فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (2011) و سلامت اجتماعی کییز و شاپیرو (2004) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها توسط صاحب نظران تأیید شد و پایایی نیز با استفاده از شاخص‌های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفته شد. در مجموع 204 پاسخ‌دهنده به صورت بی‌نقص به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند. از مدلسازی معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که باورهای فراشناختی تأثیر مثبت و معناداری بر سازگاری شغلی و سلامت اجتماعی دارد. همچنین سازگاری شغلی بر سلامت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری...
    
 • ساخت و اعتباریابی مقیاس حمایت والدین از
         درس تربیت بدنی

  • Abstract: هدف از پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی مقیاس حمایت والدین از درس تربیت بدنی بود. روش پژوهش به صورت آمیخته (کیفی و کمی) بود. در بخش کیفی با بررسی مبانی نظری و ادبیات و تشکیل جلسات کانونی و مصاحبه با 6 نفر از متخصصان حوزه تربیت بدنی و علوم تربیتی، پرسش ‌نامه ای با 29 سوال تدوین شد. بخش کمی تحقیق شامل 3مرحله بود. مرحله اول توزیع پرسش نامه بین 10 نفر از متخصصین برای بررسی روایی صوری و محتوا و انجام پایلوت اولیه روی 90 نفر که منجر به حذف یک سوال از پرسش‌نامه شد. مرحله دوم انجام تحلیل عاملی اکتشافی که منجر استخراج 5عامل مقیاس و حذف 2سوال شد و مرحله سوم انجام تحلیل عاملی تأییدی و بررسی روایی همگرا و واگرا و پایایی ترکیبی بود. ابزار پژوهش در مرحله کیفی مصاحبه با اعضای گروه کانونی و در مرحله کمی پرسش نامه 5 ارزشی لیکرت بود. مشارکت کنندگان بخش کمی 7634 نفر از والدین دانش آموزان از سراسر استان های ایران بودند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از آن است که پنج مولفه "نگرش به درس تربیت بدنی، الگوی رفتاری، تعامل با معلم، حمایت عاطفی و پشتیبانی" احصا شد. همچنین یافته های تحلیل عاملی تاییدی بیانگر مناسب بودن شاخص های برازش و تایید مدل بود. در نهایت می‌توان گفت مقیاس ح ...
    
 • تحلیل نظامند گزاره های بنیادین حکمرانی
         خوب در ورزش

  • Abstract: پذیرش و عملیاتی‌سازی اصول حکمرانی خوب توسط سازمان‌های ورزشی، یک گام ضروری برای بازگرداندن اعتبار حاکمیت ورزش است. در عین حال، حکمرانی خوب با چهارچوب‌های نظری و روش‌شناسی مختلفی مفهوم سازی شده است. همین امر، دیدگاه‌های متکثری را نسبت به این مفهوم پدید آورده است. با این وجود، توسعة درک عمیق از حکمرانی خوب در ورزش، نیازمند تجزیه و تحلیل‌های چند سطحی است که کارهای انجام‌شده در حوزه‌های مختلف را یکپارچه سازد. بر این اساس، پژوهش حاضر یک مرور نظامند است که با هدف توسعة درک جامع از گزاره‌های بنیادین حکمرانی خوب در سازمان‌های ورزشی و ارائه مدل کیفی الگوهای معنایی مرتبط با حکمرانی انجام شد. پایگاه‌های اطلاعاتی – تحقیقاتی داخلی و خارجی برای تحقیقات مرتبط منتشر شده در بازة زمانی سال‌های 2010 تا 2022 مورد بررسی قرار گرفت. این مرور نظامند از ادبیات حکمرانی خوب، تعداد 215 سند مرتبط را شناسایی کرد که طی فرآیندهای استاندارد غربال‌گری، 58 سند با گذارندن فرآیندهای ارزیابی کیفیت، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته‌ها، ماهیت سیستمی و چند بعدی حکمرانی را نشان‌ داد. فهرست الگوهای معنایی مرتبط با حکمرانی خوب از طریق تحلیل موضوعی استقرایی...
    
 • ارائه الگوی عوامل مؤثر بر پویایی و شاداب
         سازی مدارس

  • Abstract: هدف این تحقیق، ارائه الگوی عوامل مؤثر بر پویایی ‌و ‌شاداب‌سازی مدارس؛ و روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان و کارشناسان تربیت‌بدنی اداره آموزش‌وپرورش استان گیلان بود (892 نفر) که نمونه‌آماری به تعداد قابل‌کفایت برای مدل‌سازی (302 نفر) به شیوه تصادفی- طبقه‌ای انتخاب شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته‌ای با طیف پنج ارزشی لیکرت بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه در یک مطالعه مقدماتی توسط 30 متخصص، پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ (94/0=α) و اعتبارسازه (اکتشافی و تائیدی) بررسی و تأیید شدند. از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری نرم‌افزار ((PLS3 برای تحلیل یافته‌ها استفاده شد و نتایج نشان داد محیط ‌فیزیکی، اجتماعی، دیجیتال و ویژگی‌های‌فردی به‌ترتیب به میزان 26/0، 27/0، 19/0 و 25/0 از تغییرات پویایی و شاداب‌سازی مدارس را تبیین می‌کنند. همچنین محیط‌فیزیکی، اجتماعی، دیجیتال درمسیرغیرمستقیم با میانجی‌گری ویژگی‌های‌فردی دانش‌آموزان به‌ترتیب به میزان 19/0، 18/0 و 33/0 بر پویایی و شاداب سازی مدارس تأثیر داشتند. محیط اقتصادی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با میانجی‌گری ویژگی‌فردی اثر مثبت و معنی‌داری بر پو&...
    
 • طراحی مدل توسعة سواد ارتباطی معلمان
         تربیت بدنی

  • Abstract: پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل توسعة سواد ارتباطی معلمان تربیت‌بدنی طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها آمیخته بود. جامعه‌ی آماری بخش کیفی این پژوهش را نخبگان و صاحب‌نظران آگاه به موضوع پژوهش تشکیل دادند و در بخش کمی؛ نیز جامعه آماری شامل معلمان تربیت‌بدنی شهر همدان بود. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه و مصاحبه‌های نیمه ساختارمند بود. جهت بررسی داده‌های بخش کیفی از کدگذاری مطابق با روش داده بنیاد مبتنی بر رویکرد اشتراوس و کوربین استفاده گردید و در بخش کمی از روش معادلات ساختاری استفاده گردید. کلیه روند تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش حاضر در نرم‌افزارهای SPSS نسخه 20 و Smart PLS نسخه 2 انجام گردید. همچنین نتایج نشان داد که راهبردهای این حوزه شامل راهبردهای مدیریتی، اجتماعی و شغلی می‌باشد. نتایج پژوهش نشان داد که در جهت توسعه سواد ارتباطی در میان معلمان تربیت بدنی؛ نیاز است تا عوامل زمینه‌ای شامل توسعه مسائل فردی، محیطی، ماهیتی، تکنولوژی، آموزشی و مدیریتی ایجاد گردد. همچنین پیاده‌سازی این مدل می‌تواند پیامدهای فردی، شغلی و اجتماعی را داشته باشد. ازاین‌رو در جهت توسعه سواد ارتباطی می‌&#...
    
 • تدوین مدل عوامل مؤثر بر برندسازی داخلی
         هنرستان های غیرانتفاعی تربیت بدنی

  • Abstract: هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل عوامل مؤثر بر برندسازی داخلی هنرستان های غیرانتفاعی تربیت بدنی شهرستان مشهد بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است، که به شیوه آمیخته انجام شد. در این پژوهش، جامعه آماری در دو بخش کیفی و کمی مجزا بود که جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید و متخصصان صاحب نظر در زمینه برندسازی و ورزش مدارس بود. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند بود که پس از مصاحبه نهم داده ها به اشباع نظری رسید. در بخش کمی جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارشناسان تربیت‌بدنی اداره کل آموزش ‌و پرورش و ادارات نواحی هفت گانه آموزش و پرورش مشهد و منطقه تبادکان، مدیران هنرستان‌ها و مدارس غیرانتفاعی تربیت‌بدنی و معلمان تربیت‌بدنی مشهد بود که در نهایت تحلیل بر روی 277 پرسشنامه انجام گردید. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی و روایی سازه آن توسط تحلیل عاملی تائیدی مورد بررسی و برازش قرار گرفت. به منظور تجزیه‎‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی برای به طبقه‌بندی داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدل‌های تحلیل عاملی تأییدی در نرم‌افزار Smart PLS و آزمون رتبه‌بندی فریدمن و تحل...
    
 • الگوی طراحی برنامه درسی کارورزی برای
         تربیت معلّم تربیت بدنی در ایران

  • Abstract: هدف این پژوهش کیفی، تدوین الگوی طراحی برنامه درسی برای واحد درسی کارورزی رشته آموزش تربیت بدنی در دانشگاه فرهنگیان بود. در طراحی مطالعه، از راهبرد تثلیث و شاخص‌های اعتبارپذیری، اعتمادپذیری، تأییدپذیری و انتقال‌پذیری به منظور افزایش اطمینان‌پذیری یافته‌های پژوهش استفاده شد. اطلاعات از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند با ذینفعان دوره‌های کارورزی (13 استاد راهنما، 17 معلّم راهنما، 21 دانشجو معلّم) و تحلیل محتوای اسناد بالادستی و تحولی گردآوری شد. شرکت‌کنندگان با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. مصاحبه‌های ضبط شده پس از تبدیل به نوشتار با استفاده از تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی براساس مضامین مدل مبناء (اهداف، محتوا، فعالیت‌های یادگیری و روش‌های ارزشیابی) تحلیل شدند. کدگذاری باز و مقوله‌بندی میانی در فرایند تحلیل محتوا، به استخراج 59 مفهوم اولیه و 11 مضمون میانی منتهی شد که این مضامین در قالب چهار عنصر اهداف (دانشی، نگرشی و رفتاری)، محتوا (پیش‌نیازها، محتوای مبتنی بر دانشگاه و مدرسه)، فعالیت‌های یادگیری (دانشگاه‌محور و مدرسه‌محور) و روش‌های ارزشیابی (زم...
    
 • تأثیر آموزش غیرخطّی هندبال بر
         خلّاقیت‌حرکتی دانش‌آموزان دختر

  • Abstract: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش غیرخطّی هندبال بر خلّاقیت‌حرکتی دانش‌آموزان دختر شهرستان رباط‌کریم بود. در این پژوهش، ابتدا 30 دانش‌آموز کلاس ششم (گروه‌های تجربی و کنترل) به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد، ولی متأسفانه با شیوع کووید 19 و افزایش نگرانی خانواده‌ها از احتمال ابتلاء فرزندان به این بیماری، عده زیادی از آزمودنی‌ها از پژوهش خارج شدند و تنها 8 نفر (12-11سال) باقی ماندند. روش این پژوهش نیمه تجربی و از لحاظ هدف کاربردی بود که با استفاده از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون انجام شد. ابزار پژوهش، آزمون خلّاقیت حرکتی برچ شامل4 ایستگاه (پرتاب، موازنه، جابه‌جایی و حمل حلقه هولاهوپ) بود. آزمودنی‌های پژوهش مبتدی بودند و تجربه بازی هندبال نداشتند. آنها جهت آشنایی با مهارت‌های اولیه‌ هندبال، به مدت 8 هفته، هر هفته دو جلسه، و هر جلسه 60 دقیقه‌ آموزش دیدند. سپس وارد فرایند آموزش غیرخطی شدند و به مدت 8 هفته، هر هفته دو جلسه، و هرجلسه 60 دقیقه‌ با استفاده از اصول بازی‌های زمین‌کوچک (تغییر در تعداد بازیکنان) به بازی هندبال پرداختند. نتایج آزمون ویلکاکسون، تحلیل واریانس چندمتغیره با اندازه‌های مکرر و تحلیل واریانس تک‌متغیره با اندازه‌ه...
    
 • امکان سنجی اضافه شدن کتاب کار دانش آموز
         در بسته های تربیت و یادگیری برنامه درسی
         تربیت بدنی

  • Abstract: هدف از این پژوهش امکان سنجی اضافه شدن کتاب کار دانش آموز در بسته های تربیت و یادگیری برنامه درسی تربیت بدنی بود.روش تحقیق کیفی و از نظر هدف کاربردی بود.مصاحبه شوندگان شامل مدیران و کارشناسان برنامه ریزی درسی،مولفین کتابهای راهنمای تربیت بدنی،اساتید دانشگاه فرهنگیان،سرگروه های آموزشی و معلمان خبره درس تربیت بدنی بودند.نمونه گیری به روش هدفمند نظری انجام شد و فرایند مصاحبه با افراد نمونه تا رسیدن به اشباع(35نفر)ادامه یافت.ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود.برای اعتباربخشی به فرایند تحقیق از راهبردهای همسوسازی تحلیل گران، اعتباریابی پاسخ دهنده و بررسی توسط همتایان استفاده شد.تحلیل داده ها به روش تماتیک انجام شد.در مجموع 498کد اولیه،80 مفهوم،18مقوله و4مضمون احصا شد.دستاوردها، پشتیبانهای کتاب،فرایند تولید کتاب و تمهیدات اجرایی، چهار مضمون اصلی مستخرج از یافته های تحقیق را تشکیل می دهند.در تم تولید کتاب، مقوله های انتخاب تیم تولید کننده قوی،تبعیت از اصول برنامه ریزی درسی و اسناد تحولی،تناسب با اقتضائات اجرایی،و توجه به ویژگی های فنی و محتوایی کتاب مورد تاکید قرار گرفت. همچنین در تم تمهیدات اجرایی نیز مقول&...
    
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل پیش برنده و
         بازدارنده در توسعه والیبال فوق برنامه
         مدارس

  • Abstract: هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل پیش برنده و بازدارنده در توسعه والیبال فوق برنامه مدارس دخترانه شهر مشهد بود. روش پژوهش حاضر کاربردی و از نوع اکتشافی و آمیخته محسوب می شد. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی و کمی مجزا بود. در بخش کیفی، افراد مورد مطالعه شامل اساتید مدیریت ورزشی و خبرگان حوزه والیبال (مربیان، پیشکسوتان و فعالان والیبال در حوزه آموزش و پرورش و مدیران ورزشی آموزش و پرورش شهرستان مشهد) بودند. روش نمونه گیری در مصاحبه به شیوه گلوله برفی بود (12 مصاحبه) تا داده ها به اشباع نظری رسید و در بخش پرسشنامه کیو به صورت هدفمند بود (26 نفر). جامعه آماری بخش کمی تحقیق در جهت تکمیل پرسشنامه کیو شامل طیف بالا به همراه معلمان تربیت بدنی شهرستان مشهد و خبرگان والیبال (مربی، بازیکن، داور و ...) بود. از روش شناسی کیو و چرخش عاملی ماتریس ها و چرخش واریماکس برای تحلیل داده های تحقیق در محیط نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها نشان داد 5 الگوی ذهنی در عوامل پیش برنده و 6 الگوی ذهنی در عوامل بازدارنده توسعه والیبال فوق برنامه مدارس متوسطه نقش دارد. در نهایت با توجه به عوامل بازدارنده پیشنهاداتی همچون عقد قرارداد با سایر ارگان ها، برگزاری مساب...
    
 • بررسی عوامل محیط بیرونی مؤثر بر توسعه
         ورزش قهرمانی زنان

  • Abstract: هدف از این پژوهش بررسی عوامل محیطی بیرونی مؤثر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان استان گیلان بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان فعال در حوزه ورزش قهرمانی (ورزشکاران، مربیان، داوران و کارشناسان) بودند که نمونه آماری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند (351 نفر). روایی پرسشنامه محقق ساخته توسط 10 نفر از صاحب‌نظران مدیریت ورزشی، همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (83/0) و پایایی ترکیبی آن تایید شد. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها و بررسی برازش مدل با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار‌های اس‌پی‌اس‌اس25 و پی‌ال‌اس3 انجام شد. نتایج نشان داد که عوامل محیط بیرونی شامل عوامل اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی ، سیاسی و بوم شناختی به‌طور مستقیم اثر مثبت و معنی‌داری بر توسعه ورزش قهرمانی بانوان داشت و حدود 81 درصد متغیر توسعه ورزش قهرمانی زنان را تبیین می کردند. ضمنا عوامل اجتماعی- فرهنگی، بیش‌ترین تاثیر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان استان گیلان داشتند و فضا و امکانات، کسب موفقیت و در نهایت توان رقابتی ورزشکاران دارای بیش‌ترین اهمیت و اولویت در توسعه بودند. براسا...
    
 • نقش رضایت از تحصیل و امید به تحصیل در پیش
         بینی سازش‏ یافتگی تحصیلی دانشجویان
         تربیت‏ بدنی

  • Abstract: پژوهش حاضر با هدف نقش رضایت از تحصیل و امید به تحصیل در پیش بینی سازش‏یافتگی تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‏ی آماری پژوهش را تمامی دانشجویان کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی در سال‌تحصیلی 2021-2020 تشکیل می‏دادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه ای تعداد 116 دانشجو ‏به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه‌ی رضایت از تحصیل، پرسشنامه‏ی امید به تحصیل و پرسشنامه‏ی سازش یافتگی تجصیلی برای جمع‏آوری داده‌ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از آزمون‏های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته‏ها نشان داد که بین رضایت از تحصیل و امید به تحصیل و ابعاد ان با سازش یافتگی تحصیلی دانشجویان رابطه‏ی مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریباً 37 درصد از کل واریانس سازش یافتگی تحصیلی بر اساس رضایت از تحصیل و امید به تحصیل قابل پیش‏بینی است که متغیر رضایت از تحصیل سهم بیشتری داشت. بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت که رضایت از تحصیل و امید به تحصیل از متغیرهای مرتبط با سازش یافتگی تحصیلی دانشجویان می‏باشند.
    
 • ارائه و آزمون مدل همگراسازی منطقه‌ای و
         همسوسازی فرابخشی توسعه ورزش (مطالعه ورزش
         همگانی و قهرمانی در استان‌های حاشیه
         دریای خزر)

  • Abstract: هدف از این پژوهش، ارائه و آزمون مدل همگراسازی منطقه‌ای و همسوسازی فرابخشی توسعه ورزش به صورت مطالعه موردی برای حوزه ورزش همگانی و قهرمانی در استان‌های حاشیه دریای خزر بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی، از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان اجرایی مدیریت و توسعه ورزش در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان بود. نمونه آماری 143 نفر برآورد و به روش هدفمند و قابل دسترس نمونه‌گیری شد. ابزار پژوهش پرسشنامه مستخرج از مرحله کیفی نظام‌مند بود. روایی ابزار در دو بخش؛ روایی محتوایی (با نظر 11 متخصص) و روایی سازه (شاخص‌های برازش مدل) به همراه پایایی (آلفای‌کرونباخ و ترکیبی) تأیید گردید. چارچوب مفهومی شامل 4 سطح، 9 منظر، 36 بُعد و 86 مؤلفه کلیدی بود. نتایج مدلسازی در نرم‌افزار پی‌ال‌اس وایی سازه (مطلوب بودن شاخص‌های برازش) و روابط متغیرهای مدل (معنی‌داری روابط بین متغیرها) را مورد تأیید قرار داد. براساس نتایج روابط تعریف شده در مدل به ترتیب شامل سطوح؛ ظرفیت محیطی، راهبری سیستم توسعه، همگرایی ورزش همگانی و قهرمانی و کارکردهای همگرایی توسعه است. بر اساس نتایج به سازمان‌های متولی توسعه ورزش در استا&...
    
 • تحلیل عوامل موثر بر پیاده سازی سازمان
         تحول گرا در ورزش تربیتی

  • Abstract: هدف از پژوهش حاضر آزمون مدل عوامل موثر بر پیاده سازی سازمان تحول گرا در ورزش تربیتی بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از حیث روش تحلیل از نوع توصیفی- همبستگی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معاونین، کارشناسان مسئول و کارکنان حوزه تربیت بدنی و سلامت در وزارت آموزش و پرورش، ادارات کل استان ها و شهرستان‌های کشور به تعداد 357 نفر بودند که نمونه آماری بر اساس جدول مورگان و کرجسی، تعداد 186 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 56 سوالی عوامل موثر بر پیاده سازی سازمان تحول گرا انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی با کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 21 و آموس، انجام شد. یافته ها نشان داد که مدل عوامل موثر بر پیاده سازی سازمان تحول گرا در ورزش تربیتی کشور دارای برازش مطلوب و قوی بود. رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی سازمان تحول گرا نشان داد که بالاترین رتبه مربوط به بعد سازماندهی و پایین ترین رتبه مربوط به بعد ارزش ها بود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با...
    
 • چالش‌های پیش‌روی آموزش درس تربیت‌بدنی
         در مدارس پس از کرونا در افق 1405

  • Abstract: هدف از این پژوهش شناسایی چالش‌های پیش‌روی آموزش درس تربیت‌بدنی در مدارس پس از کرونا در افق 1405 بود. این پژوهش ازلحاظ راهبرد هدف‌گذاری کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی و براساس روش‌های آینده‌پژوهی، تبیینی است. جامعه آماری این پژوهش را صاحب‌نظران حوزه تربیت‌بدنی و برنامه‌ریزی درسی تشکیل می‌دادند. انتخاب این افراد به‌صورت هدفمند بود و تعداد آن‌ها برابر با 20 نفر بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری و روش تحلیل ساختاری با کمک نرم افزار میک مک استفاده شد. براساس یافته‌های تحقیق شش عامل به‌نام‌های افزایش کم تحرکی و بی‌تحرکی، کاهش محسوس تعداد دانش‌آموزان ورزشکار، کاهش مهارت کار گروهی، گرایش دانش‌آموزان به ورزش‌های الکترونیکی، شیوع ناهنجاری‌های قامتی، کاهش علاقه و تمایل به انجام فعالیت‌های ورزشی از بیشترین تأثیرپذیری و بیشترین تأثیرگذاری برخوردار بودند درنتیجه چون هم اهمیت و عدم قطعیت بالایی نیز برای خود ثبت کرده بودند به‌عنوان پیشران‌های آینده چالش‌های پیش‌روی آموزش درس تربیت‌بدنی پس از کرونا در افق 1405 مشخص شدند. بر این مبنا در تدوین برنامه‌ها و سناریوهای آتی لازم ...
    
 • تدوین الگوی راهبردی توسعه مشارکت
         دانشجویان در فعالیت های ورزش همگانی

  • Abstract: هدف از پژوهش حاضر، تدوین الگوی راهبردی مشارکت دانشجویان در فعالیت های ورزش همگانی بود. پژوهش حاضر به‌صورت کیفی اجرا شد و داده های مورد نظر با بهره گیری از رویکرد نظریه زمینه ای و الگوی استراس و کوربین (1990) گردآوری و تحلیل شد. در این پژوهش، جامعه آماری شامل 19 نفر از متخصصین و خبرگان ورزش همگانی بود که با روش نمونه گیری نظری و الگوی گلوله برفی انتخاب شدند. گردآوری و تحلیل داده ها از طریق انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته تا دستیابی به اشباع نظری انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق اجرای سه فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. الگوی نهایی تحقیق از چهار عامل علی؛ پنج عامل زمینه ای، پنج عامل مداخله گر؛ نُه عامل راهبردی و سه پیامد تشکیل شد. نهادهای متولی ورزش دانشجویی می توانند از این مدل به عنوان الگویی راهبردی و کلان برای سیاست گذاری و توسعه ورزش همگانی در بین دانشجویان بهره گیرند. پیشنهاد می شود اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم و ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها با گسترش آموزش و پژوهش در این زمینه راهکارهای تشویقی برای افزایش مشارکت و جذب منابع مالی برای توسعه زیرساخت ها را ایجاد نمایند. پیشنهاد می شود اداره کل ترب...
    
 • عوامل موثر بر حمایت مالی از رویدادهای
         ورزش دانش‌آموزی و ارائه مدل

  • Abstract: توجه به توسعه و گسترش ورزش دانش آموزی نقش مهمی در افزایش مشارکت دانش آموزان در ورزش، توسعه استعدادهای ‏ورزشی و ترویج سبک زندگی سالم و فعال دارد. رویدادهای ورزش دانش آموزی علیرغم پتانسیل تبلیغاتی زیاد، از حمایت مالی ‏چندانی برخوردار نیست. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش حمایت مالی در ارتقای جایگاه ورزش دانش آموزی کشور ‏و ارائه مدل حمایت مالی ورزشی در رویدادهای ورزش دانش‌آموزی انجام شد.‏از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل تحلیل سه شاخه ای( میرزایی اهرنجانی) در سه گروه عوامل ساختاری، رفتاری و ‏زمینه ای بر اساس مقیاس 5 ارزشی لیکرت و برای تحلیل از نرم‌افزارهای ‏SPSS‏ و ‏LISREL‏ و‎ ‎مدل‌سازی معالات ساختاری ‏استفاده شد. روایی صوری، روایی سازه و پایایی پرسشنامه( آلفای کرونباخ9/0) مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری حامیان ‏مالی، مربیان و مسئولین ورزش دانش آموزی کشور بودند که تعداد 254نفر پرسشنامه را تکمیل کردند.‏نتایج نشان داد به ترتیب بعد ساختاری: بازاریابی، فناوری و سیستم های اطلاعاتی، حقوقی و قانونی (984/0)، زمینه‌ای: ‏سیاسی- مدیریتی، ارتباطات جمعی (965/0) و رفتاری: آموزشی- مدیریتی، ارتقای جایگاه ورزش دانش‌آموزی (960/0) بر ‏حمایت مالی از رویدا...
    
 • شناسایی و مدل‌یابی مؤلفه‌ها و شاخص‌های
         ارزیابی کارآفرینی دانشگاهی در
         دانشکده‌های علوم ورزشی

  • Abstract: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و مدل‌یابی مؤلفه‌ها و شاخص‌های ارزیابی کارآفرینی دانشگاهی در دانشکده-های علوم ورزشی بود. جامعه آماری را تمام اعضای هیئت علمی دانشکده‌های علوم ورزشی شهر تهران تشکیل می‌دادند که به‌دلیل محدود‌بودن آن، نمونه آماری به روش کل‌شمار محاسبه گردید (165=n). برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق‌ساخته از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و بهره‌گیری از نظرات پنچ نفر از اساتید مدیریت ورزشی و دو نفر از اساتید کارآفرینی با استفاده از تکنیک دلفی استفاده شد و روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های 112 پرسش‌نامه برگشتی، از آزمون‌های آماری ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب، آزمون کی.ام.او برای تعیین کفایت نمونه‌گیری، تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی مؤلفه‌ها و تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه در نرم‌افزارهای آماری اس‌پی‌اس‌اس نسخه 22 و اسمارت پی‌ال‌اس نسخه 3 استفاده گردید. در نهایت، مدل ارزشیابی کارآفرینی دانشگاهی در قالب 21 شاخص و چهار مؤلفه ملزومات (چهار شاخص)، توانمندسازها (چهار شاخص)، فعالیت‌ها (هفت شاخص) و پیامدها (شش شاخص) طراحی گردید. انتظار می‌رود این مدل بتواند به‌...
    
 • اطمینان از زندگی سالم و ارتقای تندرستی
         برای همه و در همه سنین؛ تحلیلی بر نقش
         ورزش و فعالیت بدنی در هدف سوم دستور کار
         توسعه پایدار سازمان ملل

  • Abstract: چکیده روند کاربرد ورزش و فعالیت‌بدنی در دستیابی به اهداف توسعۀ پایدار از جمله هدف سلامت و تندرستی، برای سالیانی متمادی در دستورکارهای مختلف توسعه دیده می‌شود. این روند، با دستورکار ۲۰۳۰ سازمان ملل و دستورکارهای پس از آن؛ شکل تازه‌ای به خود گرفته است. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی دستیابی به هدف اطمینان از زندگی سالم و تندرستی برای همه و در همه سنین و ارایه‌ی مدلی برای دستیابی به این هدف، از طریق ورزش و فعالیت‌بدنی است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع نظریه زمینه‌ای است که در آن با ۱۳ نفر از صاحب‌نظران حوزة‌ توسعۀ ورزش و سلامت از مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی، فدراسیون ورزش همگانی و اساتید دانشگاهی ایران و دانشگاه لیل فرانسه، مصاحبه‌هایی صورت گرفت و تعداد ۶۶ کد مستقل اولیه در قالب ۱۲ مفهوم، ۶ سازة اصلی مدل را تشکیل دادند. اعتبار یافته‌های تحقیق از طریق بازنگری مداوم متن و کدها بوسیله صاحب‌نظران و اعضای تیم تحقیق در برهه‌های زمانی مختلف انجام گرفت. در نهایت، مدل نهایی پژوهش ارائه شد که در آن عوامل علی (نقش پیشگیری و درمان)، شرایط زمینه‌ای (موانع سطح خرد و کلان)، شرایط مداخله‌ای (عدالت اجتماعی)، راهبردها (توسعه سیستم‌ه...
    
 • تجربه زیسته پناهندگان افغانستانی از
         موانع مشارکت در ورزش

  • Abstract: هدف مقاله حاضر، واکاوای تجربه زیسته پناهندگان افغانستانی از موانع مشارکت در ورزش است. روش پژوهش، کیفی و از نوع پدیدارشناسی، جامعه هدف، مربیان و ورزشکاران اتباع افغانستانی است. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش ۱۳ نفر و با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و گلوگه برفی و با رعایت حداکثر تنوع نمونه‌گیری انتخاب شدند. ‌مصاحبه‌ها به صورت عمیق اجرا شد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها،‌ از تحلیل موضوعی استفاده گردید. پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها، ۴۷ موضوع فرعی و ۹ موضوع اصلی شامل:‌ اقتصادی، نژادپرستی، فردی، فرهنگی اجتماعی، خانوادگی، مدیریتی، رسانه و اطلاعات، حقوقی و تعامل قومیتی به عنوان موانع اصلی مشارکت ورزشی پناهندگان افغانستانی در ایران شناسایی و استخراج شدند. در نهایت نیز با تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری،‌ به سطح بندی موانع و تدوین مدل پرداخته شد. نتایج تحلیل نشان داد، موانع قانونی، مهمترین و اثرگذارترین موانع مشارکت ورزشی پناهندگان افغاستانی در ورزش است. بنابراین پیشنهاد می‌شود،‌ با تدوین قانون‌های جدید، شفاف و به‌روز در حوزه پناهندگان، شرایط برای فعایت‌های ورزشی آنان تسهیل شود، تا از پیامدهای مشارکت آنان در و...
    
 • نظارت و ارزیابی عملکرد ادارات کل تربیت
         بدنی و فوق‌برنامه دانشگاه‌های کشور

  • Abstract: پژوهش حاضر با هدف نظارت و ارزیابی عملکرد ادارات کل تربیت بدنی و فوق‌برنامه دانشگاه‌های کشور تدوین شده است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی بوده که جمع آوری داده ها به صورت میدانی صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مدیران ادارات تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه‌های کشور بوده است که از بین آنان دانشگاه اصفهان، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه قم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه لرستان، دانشگاه مازندران، دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته حاصل از مصاحبه با مدیران تربیت بدنی و مسئولین اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (تحلیلی سلسله مراتبی AHP) با نرم افزارهای Excel و Expert Choice استفاده گردید. در نهایت جهت ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌ها، 11 مولفه و 76 شاخص شناسایی شد.
    
 • کاوش راهبرد ها و پیامد های تأسیس شرکت های
         زایشی دانشگاهی در صنعت ورزش ایران

  • Abstract: امروزه شرکت های زایشی در مأموریت نسل جدید بیشتر دانشگاه های کشورهای توسعه یافته به عنوان ارزش عمده تجاری و اقتصادی مد نظر قرار گرفته است. اما این شرکت ها در دانشگاه های ایران به ویژه در حوزه ورزش نتوانسته اند به طور مطلوب مأموریت اصلی خود را انجام دهند. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردها و پیامد های تأسیس شرکت های زایشی دانشگاهی در صنعت ورزش کشور انجام شد. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام گرفت. داده ‌های پژوهش از طریق نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس مصاحبه ‌های عمیق نیمه‌ ساختار یافته با خبرگان این حوزه (اساتید دانشگاه، مدیران شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها، شرکت های زایشی دانشگاهی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، نخبگان حوزه کارآفرینی ورزشی) جمع آوری شد. شمار مشارکت‌کنندگان در این پژوهش با استفاده از شاخص اشباع نظری به 22 نفر رسید و تحلیل یافته ها به صورت کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. پس از تکمیل یافته ها مقوله هایی از قبیل زیر ساخت های انسانی، محیطی، قانونی، پیوند های محیطی، شرکت زایشی مادر ورزشی، تحولات آموزشی، تیم های مشاوره ای، منابع مالی، منابع فنی، ایده محوری، ...
    
 • تعیین اولویت های راهبردی تربیت بدنی در
         مدارس بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و
         پرورش ایران

  • Abstract: هدف از انجام پژوهش، تعیین اولویت های راهبردی تربیت بدنی در مدارس بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران بود. پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و توسعه ای است که به روش آمیخته انجام گردید. در بخش کیفی سیزده عضو شورای راهبردی در تعیین مولفه های اصلی پرسشنامه مشارکت داشتند. در بخش کمی نیز، نمونه آماری متشکل از 120نفر از معاونین تربیت بدنی و سلامت، روسا و کارشناسان حوزه تربیت بدنی آموزش و پرورش در استان ها و ستاد بودند. ابزار پژوهش، از پرسشنامه تعیین وضعیت موجود، ماتریس های عوامل بیرونی و درونی برای تعیین موقعیت راهبردی و تدوین راهبرد و درنهایت از ماتریس اولویت بندی راهبردها، استفاده شد. یافته ها نشان داد که تربیت بدنی در مدارس ایران دارای شش قوت، شش ضعف ، شش فرصت و شش تهدید است. پس از تجزیه و تحلیل ماتریس ها، در کل نُـه راهبرد تعیین و این راهبردها اولویت بندی گردید. بر اساس اولویت بندی راهبردها، یافته ها نشان داد که بایستی ارتقاء سطح سواد حرکتی دانش آموزان و ترویج سبک زندگی سالم و پویا به عنوان اصلی ترین برنامه ها، مورد توجه تدوین کنندگان سیاست های تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و دس...
    
 • شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر
         کارآفرینی دانش‌آموزان هنرستان‌های
         تربیت بدنی کشور

  • Abstract: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانش‌آموزان هنرستان‌های تربیت بدنی کشور بر پایه مدل سه‌شاخگی و اولویت‌بندی این عوامل با رویکرد تحلیل سلسله‌مراتبی فازی انجام شد. این تحقیق براساس نوع جهت‌گیری و هدف پژوهشی کاربردی، از منظر ماهیت و نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی و به لحاظ نوع داده‌ها آمیخته کیفی- کمی بود که از طریق مطالعه و بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق و همچنین از طریق توزیع پرسش‌نامه خبره و نظرسنجی از 20 تن خبره حوزه مورد مطالعه که به روش نمونه‌گیری هدف‌مند انتخاب شدند، به شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانش‌آموزان هنرستان‌های تربیت بدنی کشور در سه شاخه عوامل رفتاری، ساختاری و زمینه‌ای پرداخت و جهت وزن‌دهی و اولویت‌بندی این عوامل از تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی فازی چانگ استفاده کرد. نتایج تحلیل داده‌های پژوهش که در نرم‌افزار اکسل طراحی شده برای پیاده‌‌سازی و اجرای تکنیک سلسله مراتبی فازی چانگ انجام شد، نشان می‌دهد عوامل زمینه‌ای با 4 عامل اصلی و وزن 464/0 در اولویت اول، عوامل رفتاری با 6 عامل اصلی و وزن 361/0 در اولویت دوم و عوامل ساختاری با 9 عامل اصلی و وزن 175/0 در اولویت سوم عوامل مؤثر بر کارآفری...
    
 • تبیین عوامل موثر بر طراحی ساختار های
         سازمانی سازگار برای ادارات تربیت بدنی
         دانشگاه های ایران

  • Abstract: هدف تحقیق حاضر تبیین عوامل موثر بر طراحی ساختارهای سازمانی سازگار برای ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌های ایران بود. از نظر هدف این پژوهش کاربردی و از منظر متغیرها یک پژوهش آمیخته است که در دو مرحله انجام شد. ابتدا توسط نظریه داده‌بنیاد و رویکرد گلیزر به شناسایی عوامل مؤثر بر طراحی ساختارهای سازمانی سازگار برای ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها پرداخته شد و در مرحله بعدی با روش دیمتل فازی اولویت‌بندی عوامل انجام شد. خبرگان حوزه مدیریت سازمانی در ورزش، مدیران و معاونان حال یا سابق ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌های دولتی کشور و اساتید مدیریت ورزشی که مطالعاتی در زمینه تحقیق داشتند؛ جامعه اماری تحقیق را تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند بود. در مجموع 16 مصاحبه به صورت سوالات باز و عمیق انجام شد تا داده ها به اشباع نظری رسیدند. در قسمت دیمتل فازی بر اساس نظر 8 نفر از خبرگان تعیین شد. تحلیل‌ها در محیط نرم افزار اکسل انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد از 11 مقوله اصلی شناسایی شده توسط رویکرد گلیزر، شش مقوله ارکان جهت‌ساز، ساختار فکری، انعطاف و جامعیت ساختار، منابع مالی و سرمایه‌ای، حکم‌رانی مطلوب و زیرساخت فیزیکی به عنوان عوا&...
    
 • تاثیر فرهنگ حاکم در ورزش های
         آئینی-میراثی بر توسعه سرمایه اجتماعی
         جوامع شهری (مورد مطالعه: ورزش زورخانه ای
         و کشتی پهلوانی استان خراسان رضوی)

  • Abstract: نقش ورزش در هویت پذیری، الگوسازی، اجتماعی شدن و هنجارپذیری نوجوانان وجوانان،غیر قابل انکار است.هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر فرهنگ حاکم در ورزش های آئینی-میراثی برتوسعه سرمایه اجتماعی جوامع شهری بود.جامعه آماری پژوهش شامل مسئولین، پیشکسوتان، مربیان و ورزشکاران مطرح وفعال و علاقمندان حاضر در مسابقات ورزش های زورخانه ای و پهلوانی و اساتید دانشگاه در استان خراسان رضوی به تعداد 758 نفر بودند.با استفاده از فرمول جدول مورگان و کرجسی تعداد 260 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند که ازطریق پرسشنامه الکترونیکی به سوالات پاسخ دادند. ماهیت پژوهش حاضر کاربردی و از نظر روش تحلیل از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی بود که با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام گرفت. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه استاندارد ۱۳ عبارتی سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸) و پرسشنامه محقق ساخته 9 عبارتی فرهنگ حاکم بر ورزش های میراثی-آئینی جمع آوری گردید. بعد از تایید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تحقیق توسط متخصصان و روایی سازه توسط شاخص AVE و ضریب پایایی ابزار توسط آزمون آلفای کرونباخ،جهت تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی با ک ...
    
 • ارائه مدل زمینه‌ای توسعه بهره‌وری دانش
         آموختگان رشته مدیریت ورزش به مثابه
         بهره‌وری فردی

  • Abstract: هدف این پژوهش ارائه مدل زمینه‌ای برای توسعه بهره‌وری دانش آموختگان حوزه مدیریت ورزش به مثابه بهره‌وری فردی بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری در زمرۀ پژوهش‌های آمیخته (کیفی- کمی) است. جامعۀ آماری این پژوهش را صاحب‌نظران حوزه مدیریت ورزشی در حوزه دانشگاه، حوزه اجراء و دانش آموختگان مدیریت ورزشی تشکیل ‌دادند. جهت نمونه‌گیری در بخش کیفی از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد و مصاحبه ها تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه پیدا کرد، براین مبنا تعداد 15 مصاحبه انجام گرفت. در بخش کمی نیز تعداد 465 فارغ‌التحصیل به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. با تحلیل مصاحبه‌ها در مرحلۀ کدگذاری باز تعداد 93 مفهوم یا کد اولیه شناسایی شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری با در نظر گرفتن قرابت معنایی مفاهیم شناسایی شده 15 مقولۀ فرعی و 2 مقولۀ اصلی شامل عوامل درونی و عوامل بیرونی تشکیل گردید و روایی و پایایی آن در بخش کمی تأیید گردید. با استناد به مقوله‌های تشکیل شده بهره‌وری فردی دانش آموختگان در حوزه مدیریت ورزشی تابع اثرات منفی و مثبت عوامل درونی و عوامل بیرونی است. نتایج این تحقیق نشان داد که توسعه بهره‌وری دانش‌آموختگان رشته مدیریت ورز...
    
 • بررسی ارتباط سطح فعالیت بدنی با سواد
         بدنی کودکان 8 تا 12 سال با توجه به مکان
         زندگی

  • Abstract: سواد بدنی یک سفر پیش‌رونده است که در آن اجزای مختلف باهم تعامل تا مشارکت و لذت بردن مادام‌العمر از فعالیت بدنی را تسهیل کنند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین سطح فعالیت بدنی با سواد بدنی کودکان 8 تا 12 سال با توجه به مکان زندگی بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان شهر خرم‌آباد بود که تعداد 90 نفر (30 نفر مرکز شهر، 30 نفر حومه، 30 نفر روستا) به‌عنوان نمونه با انجام آزمون‌های سواد بدنی و تکمیل پرسشنامه بین‌المللی فعالیت بدنی در این پژوهش شرکت کردند. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس چندمتغیره با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 استفاده گردید. نتایج نشان ارتباط مثبت و معنی‌داری بین فعالیت بدنی و سواد بدنی شرکت‌کنندگان وجود دارد (001/0 =P)، ازلحاظ میزان فعالیت بدنی و سطح سواد بدنی کودکان ساکن در روستا عملکرد بهتری نسبت به کودکان ساکن در مرکز و حومه شهر داشته‌اند (001/0 =P)، در زیر سازه دانش و درک کودکان ساکن در مرکز و حومه شهر نمرات بالاتری نسبت به کودکان روستا کسب کردند اما در سایر مؤلفه‌ها عملکرد کودکان ساکن روستا بهتر بود. ازلحاظ جنسیت تفاوت بین پسران و دختران در سواد بدنی کلی (001/0 =P)، فعالیت بدنی (001/0 =P)، شایستگی جسمانی (004/0 =P)، رف...
    
 • بررسی عوامل مؤثر بر بهبود نوآوری آموزشی
         معلمان تربیت‌بدنی

  • Abstract: پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل مؤثر بر بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت‌بدنی اجرا گردید. روش پژوهش از نوع آمیخته (کیفی-کمی) بود که بخش کیفی آن به‌صورت تحلیل مضامین انجام گردید. جامعة آماری در بخش کیفی شامل افراد آگاه به موضوع پژوهش بودند که برحسب انتخاب هدفمند، تعداد 13 نفر به‌عنوان نمونه مشخص گردیدند. همچنین جامعة آماری در بخش کمی شامل معلمان تربیت‌بدنی شهر تهران بودند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند و پرسش‌نامه محقق ساخته‌ بود. روایی محتوایی این پرسش‌نامه با استفاده ازنظر اساتید دانشگاهی و روایی سازه آن به‌وسیله روش تحلیل عاملی موردبررسی قرار گرفت. پایایی این پرسش‌نامه پس از محاسبه آلفای کرونباخ میزان 82/0 مشخص گردید. در بخش کیفی جهت بررسی روایی از قابلیت باور‌پذیری، انتقال‌پذیری و تایید-پذیری و همچنین جهت بررسی پایایی از کمیته‌های تخصصی استفاده گردید. به‌منظور تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از کدگذاری و روش معادلات ‌ساختاری استفاده گردید. تمامی روند تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها در نرم‌افزارهای اس‌پی‌اس‌اس، پی‌ال‌اس و مکس‌کیو‌دی‌ای انجام گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عوامل مؤثر بر بهبود نوآوری آموز...
    
 • ارائه نقشه راه و راهبردهای توسعه فوتبال
         پایه ایران

  • Abstract: مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات راهبردی بود که با هدف تعیین راهبردهای توسعه فوتبال پایه ایران انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران باشگاه‌ها، مدیران فوتبالی، مربیان، روسای هیات‌ فوتبال استان ها، روسای انجمن فوتبال مدارس استان‌های کشور، کارکنان فدراسیون فوتبال، اساتید دانشگاه، نخبگان، بود. با روش نمونه گیری کل شمار به گردآوری اطلاعات پرداخته شد. در تحقیق حاضر از مدل اسکور استفاده شد و برای گردآوری داده‌های مورد نیاز از روش مصاحبه و جلسات شورای راهبردی استفاده‌‌شده است. به این منظور پس از مشخص کردن حوزه های کلیدی عملکرد فوتبال پایه ایران، با استفاده از نظرات صاحب‌نظران در قالب مصاحبه‌های کیفی و نیز برگزاری جلسات شورای راهبردی، ابتدا ، تحلیل محیط شامل شناسایی قوت‌ها، محدودیت‌ها، فرصت‌ها و ریسک‌ها انجام شد. سپس انتظار از هر حوزه کلیدی برای فوتبال پایه تعیین شد. در پایان به منظور دستیابی به انتظار تدوین‌‌شده برای هر حوزه کلیدی یک راهبرد اصلی تعیین شد. به منظور تحقق راهبردهای تدوین‌‌شده پیشنهاد می‌شود با استفاده از تکنیک‌های برنامه‌ریزی زمانی، زمان بندی متناظر با هر راهبرد مشخص شود. ه...
    
 • تاثیر مدل پذیرش فناوری توسعه یافته بر
         استفاده از آموزش برخط در دوران کرونا
         

  • Abstract: هدف این پژوهش، بررسی اثر مدل پذیرش فناوری توسعه‌یافته بر استفاده از آموزش برخط در دوران کرونا در دانشجویان رشته تربیت‌بدنی بود. تحقیق حاضر کاربردی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های کرمانشاه، همدان، کردستان، لرستان و ایلام بودند که از بین آن‌ها 324 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق، از پرسشنامه‌های استاندارد شرایط تسهیل‌کننده، سودمندی درک‌شده، سهولت درک‌شده، نگرش به استفاده، نیت رفتاری و استفاده از آموزش برخط شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از معادلات ساختاری واریانس محور انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد شرایط تسهیل‌کننده بر سودمندی درک شده و سهولت درک شده تاثیر معناداری دارد که تاثیر شرایط تسهیل کننده بر سهولت درک شده بیشتر بود. همچنین سهولت درک شده بر سودمندی درک شده و نگرش به استفاده تاثیر معناداری دارد که تاثیر سهولت درک شده بر نگرش به استفاده بیشتر بود. سودمندی درک شده بر نگرش به استفاده و نیت رفتاری تاثیر معناداری دارد که تاثیر سودمندی درک شده بر نیات رفتاری &#...
    
 • شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه تربیت‌بدنی
         و ورزش دانش‌آموزی (مورد مطالعه: استان
         خراسان رضوی)

  • Abstract: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه تربیت‌بدنی و ورزش دانش‌آموزی در استان‌های کشور بود که به صورت مطالعه موردی در این پژوهش استان خراسان رضوی در نظر گرفته شده بود. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش‌های اکتشافی می‌باشد که به همین دلیل از روش سیستماتیک نظریۀ داده بنیاد و رویکرد گلیزری استفاده شد. از بین جامعه‌ آماری پژوهش 12 نفر به‌صورت هدفمند به‌عنوان نمونه در بخش مصاحبه در نظر گرفته شدند؛ همچنین، محققان از مطالعات کتابخانه‌ای به‌عنوان منبع تکمیلی ابزار مصاحبه استفاده کردند. ده عامل موثر در توسعه ورزش در مدارس شامل عوامل مرتبط با نیروی انسانی، پیاده‌سازی ورزش همگانی و قهرمانی در مدارس، اقتصادی ـ مالی، امکانات و زیرساخت‌های ورزشی، مدیریتی، آموزش ـ پژوهش، فرهنگی ـ اجتماعی، قوانین و مقررات، تبلیغات و رسانه و تکنولوژی و فناوری اطلاعات به‌عنوان عوامل مؤثر در توسعه ورزش دانش‌آموزی استان خراسان رضوی شناسایی شدند. برمبنای نتایج برای توسعه و ترویج تربیت‌بدنی و ورزش در مدارس باید به تعلیم و تربیت معلمان تربیت‌بدنی و ورزش در دانشگاه‌ها، برگزاری دوره‌های دانش‌اف...
    
 • طراحی مدل مدیریت ایمنی در رویدادهای ورزش
         دانش آموزی

  • Abstract: هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مدیریت ایمنی در رویدادهای ورزش دانش آموزی ایران بود. روش این تحقیق به صورت کیفی و براساس رویکرد داده بنیاد به شیوه رهیافت گلیزری انجام شد. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل 17 نفر از خبرگان آشنا با حوزة ایمنی رویدادهای ورزشی، ورزش مدارس و متخصصان مدیریت ورزشی بودند که برای مصاحبه‌های بدون ساختار تا رسیدن به اشباع‌نظری به شیوه هدفمند انتخاب شدند و داده‌ها به صورت همزمان با استفاده از مجموعه‌ای از کدگذاری های باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت اعتبار و روایی از مقبولیت، انتقال‌پذیری و تأییدپذیری استفاده گردید. همچنین برای سنجش پایایی از روش پایایی بازآزمون مصاحبه‌ها که برابر 0/85 بدست آمد. نتایج نشان داد که مدیریت تخصصی فرآیند ایمنی به عنوان مقوله محوری و شایستگی و تخصص فرهنگ ایمنی، تعهدات حرفه ای و مسئولیت‌ها، بخشنامه‌ها و دستور العمل‌ها، مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت صحیح بکارگیری منابع انسانی، نگرش توسعه ورزش دانش‌آموزی، خدمات پزشکی و اورژانسی، وضعیت آمادگی جسمانی و روانی، تجهیزات ورزشی، مدیریت بهداشت و نظافت، استاندارد بودن فضاها و امکانات ورزشی به عنوان مقولات &...
    
 • تحلیل گفتمان ورزش مدارس در ایران

  • Abstract: تربیت‌بدنی و ورزش مدرسه‌ای مقوله‌ای است که در هر اجتماعی جایگاه ویژه‌ای دارد و نقش آن در شکوفایی استعداد‌های مختلف افراد و متعاقب آن تقویت و افزایش ظرفیت‌های جسمانی و ذهنی افراد انکار ناپذیر است. هدف از این پژوهش تحلیل گفتمان مدیران ورزشی در حوزه ورزش مدارس بود. تحقیق از نوع توصیفی بود که با رویکرد کیفی و تحلیل گفتمان از مرور سخنرانی و مصاحبه‌های 30 نفر از مدیران ارشد در حوزه ورزش و جوانان و کدگذاری آن در یکسال و نیم اخیر از فرورین 1399 تا مهر 1400 مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های حاصل از مصاحبه و سخنرانی‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی و در قالب 20 مفهوم و 7 مقوله‌ی بهداشت روح و تن، ظرفیت‌سازی، فعالیت‌های مکمل و فوق‌برنامه، توسعه الزامات ورزشی، مساعدت دولت، فراوری مضمون و تقسیم کار اجتماعی طبقه بندی شدند. به نظر می‌رسد گفتمان رایج در حوزه ورزش مدارس به‌خصوص در هر سه بخش درونداد، فرایند و برونداد در راستای بهبود وضعیت جسمی و روحی دانش‌آموزان متمرکز است. همچنین مدارس باید در جهت توسعه اجتماعی و فرهنگی تلاش نماید تا با هم‌افزایی بهتر بتوانند به اهداف متعالی دانش‌آموز تندرست دست پیدا کنند.
    
 • شناسایی الزامات اثربخشی آموزش مجازی در
         رشتة‌ علوم ورزشی

  • Abstract: هدف از انجام این پژوهش شناسایی الزامات اثربخشی آموزش مجازی در رشتة‌ علوم ورزشی بوده است. این تحقیق یک مطالعة کیفیِ اکتشافی بوده است که با استفاده از روش تحلیل تماتیک انجام گرفت. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل اعضای هیأت علمی با تجربة آموزش دروس تئوری و عملی در رشتة تربیت‌بدنی و علوم ورزشی بوده و با توجه به ماهیت پژوهش تعداد 15 نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونة آماری تا رسیدن به مرحله اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در فرایند تحقیق، مصاحبه نیمه ساختارمند بود. از روش توافق درون موضوعی جهت اطمینان از پایاییِ یافته‌های مصاحبه‌ها استفاده شد، و روایی یافته‌ها نیز با نظرخواهی از متخصصان و بازنگری بر اساس نظر آنها مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل تماتیک داده‌ها با روش برون و کلارک (2006) منجر به استخراج 107 کد، نه مقوله و چهار مضمون اصلی شد. یافته‌ها نشان داد که "ارتقا و به‌روز رسانی"، "انعطاف‌پذیری"، "کیفیّت محتوا"، و "تعامل و ارتباط" به عنوان مضامین اصلی پژوهش (چهار مضمون اصلی) از الزامات اثربخشی آموزش مجازی در رشتة‌ علوم ورزشی می‌باشند. یافته‌های این پژوهش می‌تواند به عنوان مبنایی برای ارتقای اثربخشی و کارآمدی آموزش &...
    
 • طراحی الگوی مدیریت عملکرد دفتر تربیت
         بدنی و فعالیت های ورزشی

  • Abstract: هدف از این پژوهش طراحی الگوی مدیریت عملکرد در دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش بود. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی و از نظر داده ها به صورت آمیخته ( از نوع اکتشافی متوالی) بود. برای انجام تحقیق سه گام اساسی صورت پذیرفت:1- انجام مصاحبه های عمیق با مدیران و کارشناسان برای احصای عوامل و معیارهای ارزیابی عملکرد؛ 2- سطح بندی عوامل با استفاده از الگوی ISM (مدلسازی ساختاری تفسیری) و 3- وزن دهی به عامل ها با استفاده از روش AHP در گروه کانونی. نتایج این پژوهش نشان داد توسعه نظام مالی ( 150امتیاز) ،استانداردسازی و توسعه فضا و تجهیزات ورزشی (200امتیاز)، نیروی انسانی ( 160امتیاز)، مشارکت و تعاملات درون و برون سازمانی (50امتیاز)، توسعه تحقیق و توسعه (40امتیاز) و توسعه نظام داوطلبی (40امتیاز) دروندادهای نظام مدیریت عملکرد را تشکیل می دهند. همچنین توسعه برنامه درسی تربیت بدنی (140 امتیاز) و اشاعه فعالیت های مکمل (120 امتیاز) به عنوان فرایندها و رشد و توسعه تربیت بدنی (40 امتیاز) و توسعه و ترویج سبک زندگی فعال (60امتیاز) بروندادهای الگوی پژوهش را نشان می دهند. در الگوی ارائه شده 31معیار ارزیابی نیز ارائه شده که می تواند برنامه عملیاتی نظ...
    
 • ارائه مدل توسعه سرمایه اجتماعی بواسطه
         داوطلبی در ورزش دانش آموزی

  • Abstract: هدف از انجام این تحقیق ارائه مدل توسعه سرمایه اجتماعی بواسطه داوطلبی در ورزش دانش آموزی بوده است. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات اکتشافی و با استفاده از نظریه داده بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام شد. جامعه آماری کلیه اساتید، کارشناسان و متخصصان و اساتید خبره فعال در حوزه مدیریت ورزشی و فعال در حوزه ورزش دانش‌آموزی ایران بودند و از روش نمونه‌گیری هدفمند نظری (17 نفر) و بر اساس معیار اشباع نظری استفاد شد. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه‌وتحلیل شدند و مدل نهایی استخراج گردید. بر اساس نتایج به دست آمده عوامل علی در مقوله‌های ارزش اجتماعی داوطلبی دانش‌آموز، اوقات فراغت و سرگرمی، کارکرد داوطلبی ورزشی و پیش‌گیری از انحرافات و مفاسد اجتماعی ؛ شرایط زمینه‌ای در بستر اقتصادی، بستر ساختاری-قانونی و بستر مدیریتی؛ عوامل مداخله‌گر در دو بعد موانع و تسهیل‌گرها؛ راهبردها در عواملی همچون مناسب سازی اماکن ورزشی، سیاست گذاری کلان، تخصیص اعتبارات و منابع مالی، مدیریت نیروهای داوطلب، ترویج و اشاعه &#...
    
 • تأثیر نشاط حرفه ای بر عملکرد شغلی دبیران
         تربیت بدنی با نقش میانجی تعهد سازمانی

  • Abstract: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر نشاط حرفه ای بر عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی با نقش میانجی تعهد سازمانی بود. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوۀ جمع آوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری کلیه دبیران تربیت‌بدنی استان سمنان در سال تحصیلی 1400-1399 بودند (240 نفر). روش نمونه‌گیری، در دسترس بود. ابزار جمع‌آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد نشاط حرفه ای اسکوهولت (2011)، تعهد سازمانی آلن و مایر (1990) و عملکرد شغلی پاترسون (1922) بود. پایایی پرسشنامه‌ها با شاخص های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و تأیید شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با نظرات 15 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و دبیران تربیت بدنی مورد تأیید قرار گرفت. روایی سازۀ پرسشنامه ها با استفاده از معیارهای روایی همگرا و واگرا تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت. پی.ال.اس انجام شد. نتایج نشان داد که نشاط حرفه ای و تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی دبیران تربیت‌بدنی به صورت معنادار و مثبت تأثیرگذار هستند. نشاط حرفه ای نیز بر تعهد سازمانی دبیران تربیت‌بدنی به صورت معنادار و مثبت تأثیرگذار است. همچنین تعهد سازمانی در رابطۀ بین...
    
 • نقش‌های مربیان در ارشادگری ورزشکاران:
         یک مطالعه کیفی

  • Abstract: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش‌های مربیان در ارشادگری ورزشکاران با رویکرد کیفی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، در زمره پژوهش‌های کیفی و از نوع چندروشی بوده که برای کاوش مفهوم ارشادگری مربیان ورزش با یک فراترکیب، یافته‌های مطالعات جهانی و در ادامه به پشتوانه بهره‌گیری از پدیدارشناسی، تجارب زیسته مربیان ورزش در ارتباط با ارشادگری را مورد کاوش قرار داده است. طرح فراترکیب با استفاده از روش شش مرحله‌ای ساندلوسکی و باروسو انجام شد. منابع گردآوری داده‌ها، پنج پایگاه داده برای مطالعات خارجی و دو پایگاه داده به زبان فارسی بوده است، پس از گردآوری داده‌ها از روش تحلیل مضمون برای تجزیه و تحلیل استفاده گردید. طرح پدیدارشناسی با استفاده از الگوی هفت مرحله‌ای کلایزی انجام شد. ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه‌‌ساختمند و مشارکت‌کنندگان در این بخش 20 مربی ورزش در سال 1401بودند. برای انتخاب نمونه‌ها از رویکرد هدفمند ملاکی، تکنیک گلوله برفی و معیار اشباع نظری استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌های این بخش نیز با استفاده از روش تحلیل مضمون صورت پذیرفت. بر اساس نتایج دو طرح، طراحی الگوی نقش ارشادگری در مهارت مربیگری مربیان ورزش در قالب سه م...
    
 • بررسی ابعاد بازاریابی اجتماعی درگرایش
         دانش آموزان به فعالیت ورزشی و کنترل وزن

  • Abstract: تمرین و فعالیت بدنی منظم در تمامی دوره های زندگی به ویژه در دوران کودکی و نوجوانی، نقش مهمی در تعیین تندرستی و سبک زندگی آتی افراد دارد بدین جهت که شناخت استعدادها و توانایی های بدنی در این دوره شکل گرفته و طی زندگی آتی فرد تکمیل می شود.لذا هدف پژوهش حاضر مدل سازی ابعاد بازاریابی اجتماعی در گرایش دانش آموزان به فعالیت ورزشی و کنترل وزن بود .تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق را مدیران ارشد دفتر تربیت بدنی وزارت و ادارات کل آموزش و پرورش استان ها بودند. نمونه آماری بصورت کل شمار 150 نفر در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ای بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از آمار توصیفی و همچنین به منظورتعیین بین متغیرها از طریق آزمون فریدمن از نرم افزار SPSS23 و در بخش آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. براساس نتایج مدل تحقیق مشاهد شد که ابعاد بازاریابی اجتماعی در گرایش به فعالیت ورزشی و کنترل وزن برازش مطلوب و معنی داری دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد اولویت ابعاد بازاریابی اجتماعی در گرایش دانش‌آموزان به فعالیت‌های ورزشی ...
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.235.188.113
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-