A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  First |       [Sort alphabetically]   [Restore default list]

  Subjects -> SPORTS AND GAMES (Total: 199 journals)
Showing 201 - 3 of 3 Journals sorted by number of followers
Journal of New Studies in Sport Management     Open Access   (Followers: 9)

  First |       [Sort alphabetically]   [Restore default list]

Similar Journals
Journal Cover
Research on ٍEducational Sport
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2538-2721 - ISSN (Online) 2538-3388
Published by Sport Sciences Research Institute Homepage  [1 journal]
 • واکاوی موانع و راهکارهای توسعه تربیت
         بدنی مدارس در نظام آموزشی ایران (یک
         مطالعه کیفی)

  • Abstract: تربیت بدنی و ورزش یک بخش ضروری از برنامه رسمی و درسی مدارس هستند. در مجامع سیاسی، رسانه‌ها، محیط‌های علمی و مطالعات انجام گرفته در زمینه ورزش دانش آموزی، در مورد پتانسیل ورزش مدارس برای حل مشکلات متعدد اجتماعی، روان‌شناختی و آموزشی دانش آموزان تردیدی وجود ندارد. این پژوهش یک مطالعه کیفی، بر اساس نظریه داده بنیاد و با هدف واکاوی موانع و راهکارهای توسعه تربیت بدنی مدارس در نظام آموزشی ایران انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته استفاده شد. نتایج نشان داد موانع موجود در توسعه تربیت بدنی مدارس در چهار مقوله شامل؛ ایعاد و بازدارنده‌های انسانی، فرسایش فرایندهای آموزشی، انسداد شریان‌های ساختاری و اختلال در پردازش-های سیستمی و راهکارهای توسعه تربیت بدنی مدارس در چهار مقوله شامل؛ احیای روندهای سازمانی، بسط مولدهای تعلیمی-تخصصی، کنش‌ها و محرکه‌های متمم و تمهید، درایت و تدابیر مدیریتی مورد شناسایی قرار گرفتند. پیشنهاد می-شود برنامه‌ریزان با در نظر گرفتن نتایج این تحقیق با بکارگیری نیروهای متخصص ضمن تحلیل موانع موجود و بکارگیری راهکارهای پیشنهادی سعی در بهبود وضعیت تربیت‌ بدنی مدار...
    
 • ارائه الگوی ارتباطات یکپارچه بازاریابی
         در تربیت بدنی و ورزش وزارت آموزش و پرورش

  • Abstract: الگوی ارتباطات یکپارچه بازاریابی می تواند از ایجاد هزینه‌های اضافی، نگرش‌های نادرست، سرمایه‌گذاری‌های بی‌هدف پیش‌گیری می‌نماید. پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی ارتباطات یکپارچه بازاریابی در تربیت بدنی و ورزش وزارت آموزش و پرورش انجام شده است. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، با روش کیفی و روش نمونه‌گیری هدفمند با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را خبرگان، مدیران اجرایی حوزه تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و اساتید دانشگاهی آشنا به حوزه بازاریابی ورزشی تشکیل داده-اند. پس از مصاحبه با 22 نفر از نمونه‌های منتخب، اشباع نظری حاصل و مصاحبه‌ها پیاده‌سازی شدند. برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از تحلیل محتوای مصاحبه‌ها و کدگذاری استفاده شد. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و نتایج بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. عوامل علی شامل عامل‌های محیط مدارس و اکوسیستم بازار بود. سرمایه انسانی، فرهنگ سازی و زیرساخت‌ها عوامل زمینه‌ای را تشکیل دادند. عوامل مداخله‌گر نیز شامل کمپین تبلیغاتی، برندینگ، روابط عمومی، بازاریابی مستقیم بود. همچنین راهبردهای شناسایی شد&#...
    
 • طراحی الگوی مدیریت استعداد ورزشی در
         مدارس

  • Abstract: شناسایی، جذب، انتخاب، حفظ و ارتقاء استعدادهای ورزش در مدارس می‌تواند به پویایی و موفقیت ورزش در مدارس و افراد مستعد کمک کند، مشروط به اینکه چارچوب مشخصی برای مدیریت آن درنظر گرفته شده باشد. از این‌رو هدف مطالعه حاضر طراحی مدل مدیریت استعداد ورزشی در مدارس است. این تحقیق از نوع کیفی است و در آن از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. مشارکت‌‌کنندگان در تحقیق صاحب‌نظران، اساتید دانشگاه و معلمان تربیت‌بدنی بودند که به‌صورت هدفمند با 15 نفر از آن‌ها تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه نیمه‌ ساختار یافته انجام شد. در این تحقیق جهت ارزیابی کیفیت و اعتبار نتایج از معیارهای ارزشیابی لینکلن و گابا (1985) استفاده شد. سرانجام جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد توسعه و حمایت از استعدادهای ورزشی دانش آموزان در مدارس تحت تأثیر شرایط علی (ظرفیت سازمانی، موضوعات مالی، مدیریتی، فرایند استعدادیابی)، شرایط زمینه‌ای (کارکرد معلم، رفتار دانش‌آموزان، رفتار والدین، انگیزاننده‌ها) و شرایط مداخله‌گر (سخت‌افزار، کیفیت خدمات آموزشی) قرار دارد. راهبردها شامل؛ هدایت استعداد، مدیریت کارآم&#...
    
 • مرور نظام‌مند مطالعات حوزۀ تربیت‌بدنی
         و ورزش دانش‌آموزی

  • Abstract: پژوهش‌های زیادی در حوزه ورزش مدارس صورت‌گرفته است. مطالعه حاضر به دنبال بررسی و مرور این پژوهش‌ها از سال ۱۳۹۶ و تا سال ۱۴۰۲ بوده است. این مقاله باهدف مرور نظام‌مند مطالعات حوزه ورزش مدارس در ایران انجام شده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جنس مطالعات ثانویه با رویکرد مرور نظام‌مند بوده است. جامعه پژوهش شامل مقاله‌های چاپ شده در نشریه‌های علمی - پژوهشی داخل کشور در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ به تعداد ۳۸۳ مورد بود که از بانک‌های اطلاعاتی استخراج شده است. مقاله‌ها بر اساس ابعاد کلی وضعیت شناختاری، ساختاری، عملکردی، و استنادی مرور شدند. با بررسی مقالات، گرایش‌های رشته‌ای مدیریت، رفتار و بیومکانیک، روان‌شناسی، آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، فیزیولوژی و طب ورزشی که مطابق با رشته‌های علوم ورزشی و تربیت‌بدنی وزارت علوم بودند، تعیین شدند. هم چنین گرایش‌های بین‌رشته‌ای مدیریت - روان‌شناسی، رفتار - روان‌شناسی، مدیریت - رفتار، مدیریت - فیزیولوژی یافت شدند. نتایج تحقیق نشان داد که روند چاپ مقاله‌های بررسی شده سیر سینوسی داشته است و بیشتر مقالات در نشریه «پژوهش در ورزش تربیتی» با اختصاص ۶۷ مقاله به چاپ رسیده است. از این مقا...
    
 • شناسایی عوامل مؤثر در استعدادیابی ورزشی
         دانش‌آموزان ابتدایی (با رویکرد قهرمان
         ‌پروری برای آینده)

  • Abstract: اهمیت ورزش قهرمانی و گسترش مسابقات در عرصه‌های بین‌المللی موجب شده است که اغلب کشورها برای رسیدن به موفقیت به دنبال برنامه‌هایی برای کشف استعدادهای ورزشی باشند، امروزه این موضوع اثبات شده است که مسیر ورزش قهرمانی کشورها از نظام آموزش و پرورش آن می‌گذرد؛ از این رو هدف از تحقیق شناسایی عوامل مؤثر در استعدادیابی ورزشی دانش‌آموزان ابتدایی (با رویکرد قهرمان ‌پروری برای آینده) می‌باشد. روش تحقیق مورد استفاده به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش انجام، کیفی است که در آن از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری شامل اساتید هیئت علمی مرتبط با موضوع، کارشناسان استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان و معلمان نمونه تربیت‌بدنی کشور بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته بود که تا رسیدن به اشباع نظری با 16 نفر از نخبگان حوزه مربوطه انجام شد. کلیه مراحل کدگذاری و تحلیل داده‌ها با کمک نرم افزار مکس‌کیو‌دی ای‌ نسخه 2018 انجام شد. پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها 86 ویژگی مؤثر به دست آمد که در نهایت منجر به 8 مضمون اصلی شامل برنامه‌ریزی راهبردی، آموزش خلاق، معلمان با انگیز&#...
    
 • تجربه‌ی زیسته معلمان تربیت‌بدنی از
         آموزش در شبکه شاد (شبکه آموزش
         دانش‌آموزی)

  • Abstract: ماهیت متفاوت درس تربیت‌بدنی نسبت به دروس دیگر، تجربه‌های منحصربفرد معلمان این درس در دوران آموزش مجازی را به همراه داشته است؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه‌ی زیسته معلمان تربیت‌بدنی از آموزش در شبکه شاد (شبکه آموزش دانش‌آموزی) بود که با استفاده از رویکرد کیفی و طرح پدیدارشناسانه توصیفی انجام گرفت. مشارکت‌کنندگان در پژوهش، معلمان تربیت‌بدنی دوره دوم متوسطه شهر تبریز بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند ملاک‌مدار انتخاب شدند و فرآیند انتخاب مشارکت‌کنندگان و انجام مصاحبه‌ها، تا زمان اشباع نظری داده‌ها (مصاحبه چهاردهم)، ادامه پیدا کرد. به منظور گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق و برای تحلیل محتوای داده‌ها، از روش کلایزی استفاده شد. بر اساس تجربیات مشارکت‌کنندگان و تحلیل مصاحبه‌ها، چهار مقوله اصلی با عناوین چالش‌های مربوط به یادهنده- یادگیرنده، چالش‌های فنی- زیرساختاری و چالش‌های فرهنگی- اجتماعی و فرصت‌های آموزش در فضای مجازی به همراه 15 مقوله فرعی متناظر با آن‌ها استخراج شد. با توجه به یافته‌ها می‌توان گفت که تدریس درس تربیت‌بدنی با توجه به ماهیت عملی آن در بستر شاد، با چالش‌ها و فرصت&...
    
 • طراحی الگوی منتورینگ در جهت بهبود عملکرد
         شغلی دبیران تربیت‌بدنی

  • Abstract: هدف از این پژوهش، طراحی الگوی منتورینگ در جهت بهبود عملکرد شغلی دبیران تربیت‌بدنی بود. تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی نظام‌مند انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (اساتید، معلمان، مدیران و ...) و منابع اطلاعاتی (کتاب‌ها، مقالات، اسناد، رسانه‌ها و ...) بود. نمونه‌گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انجام شد (18 نفر). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای نظامند و مصاحبه‌های اکتشافی ساختارمند بود. روایی ابزار براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تأیید گردید. جهت تحلیل یافته‌ها از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله‌ای با رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد. براساس چارچوب مفهومی استخراج‌شده شامل 6 سطح مفهومی، 13 منظر، 32 بُعد و 109 مؤلفه کلیدی (دارای تکرار مضامین) بود. سطوح مدل شامل به ترتیب توالی اثرگذاری-اثرپذیری شش سطح؛ پیش‌فرض‌های منتورینگ در مشاغل آموزشی ورزشی، ظرفیت‌های تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش برای منتورینگ، بسترسازی اجرای منتورینگ، مشارکت نقش‌ها در منتورینگ، استراتژی اجرای منتورینگ و دستاوردهای منتورینگ برای معلمان ورزش بود. براساس نتایج م&#...
    
 • تلاش برای رسیدن به زبان مشترک ازطریق
         ورزش: رویکردی پدیدارشناسانه به تجربه
         زیستة دانشجویان بین‌المللی ورزشکار

  • Abstract: در سال‌های اخیر برگزاری رویدادهای فرهنگی و ورزشی به‌عنوان ابزاری برای جامعه‌پذیری دانشجویان به‌ویژه دانشجویان بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از تحقیق حاضر تحلیل تجربه زیستة دانشجویان بین‌المللی ورزشکار از حضور در اولین المپیاد فرهنگی-ورزشی دانشجویان بین‌الملل است که با روش کیفی و رویکرد پدیدارشناختی انجام شد. ازطریق روش نمونه‌گیری هدفمند با رویکرد حداکثر تغییرات بیشینه مشارکت‌کنندگان در این تحقیق انتخاب شدند (16=n). ازطریق مصاحبه‌های عمیق و گفتگوهای تأملی داده‌ها جمع‌آوری شد. با استفاده از رویکرد هفت مرحله‌ای دیکلمن (1989) داده‌ها تجزیه‌وتحلیل شدند. براین‌اساس ده دسته معانی فرعی شکل‌گیری تصویر متفاوت از ایران، آشنایی با فرهنگ کشور میزبان، برجسته شدن چالش‌های میان فرهنگی و تلاش برای رفع آن‌ها، تجربه کردن دانسته‌ها از ایران، شبکه‌سازی و تقویت روابط اجتماعی ازطریق ورزش، تقویت حس انسان‌دوستی، کم‌رنگ شدن ملی‌گرایی و تقویت هم‌گرایی انسانی، از بین رفتن مرزها و موانع ارتباط‌گیری مؤثر، لزوم رعایت هنجارها و ارزش‌های جمعی، شناخت ارزش‌های محوری جامعه میزبان رویداد به ‌دست آمد. به‌صورت کلی می‌ت&...
    
 • شناسایی موانع فناوری های نوین در توسعه
         درس تربیت بدنی مدارس

  • Abstract: هدف پژوهش حاضر، شناسایی موانع فناوری های نوین در توسعه درس تربیت بدنی مدارس بود. روش پژوهش از نوع کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون (براون و کلارک،2006) انجام شد. مشارکت کنندگان شامل 16 نفر از متخصصان (9 نفر متخصص تربیت بدنی، 3 نفر متخصص فناوری ،3 نفر از اساتید دانشگاه و 1 نفر سردبیر مجله) بودند. انتخاب نمونه ها تا زمان دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. ابزار پژوهش مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته بود. برای بررسی روایی از بررسی با اعضا، بازرسی مجدد مسیر کسب اطلاعات، درگیری طولانی‌مدت و مقایسه مستمر و همچنین برای بررسی پایایی از پایایی باز آزمون استفاده شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، با استفاده از روش کدگذاری باز، مضامین محوری و مضامین اصلی، موانع فناوری های نوین در توسعه درس تربیت بدنی مدارس شناسایی و استخراج شدند. تمامی روند تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در نرم‌افزارمکس کیو دی‌ای نسخه2020 انجام گرفت. درنهایت 5 مؤلفه به‌عنوان موانع توسعه درس تربیت‌بدنی در مدارس از طریق فناوری‌های نوین شناخته شدند که شامل موانع اقتصادی، فرهنگی، امکاناتی، نیروی انسانی و مدیریتی بودند. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود معلمان و مربیان ت&#...
    
 • تدوین الگوی ارتباط سنجی بین سبک وکیفیت
         زندگی باسواد بدنی دانش آموزان تحت تاثیر
         نقش میانجیگری فضای مجازی

  • Abstract: هدف از این پژوهش تدوین مدل ارتباط سنجی بین سبک وکیفیت زندگی باسواد بدنی دانش آموزان تحت تاثیر نقش میانجیگری فضای مجازی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرای تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و با رویکرد معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان 8 تا 12 ساله منطقه 7 آموزش و پرورش شهر تهران می‌باشد که به روش جدول مورگان تعداد 206 نفر به روش خوشه‌ای - تصادفی بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته فضای مجازی، پرسشنامه سبک زندگی کودک محقق ساخته، پرسشنامه کیفیت زندگی کودک و مقیاس ارزیابی سواد بدنی کانادایی بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از روش الگوی معادلات ساختاری از نرم افزار PLS استفاده شد. یافته‌ها نشان داد بین سواد بدنی با سبک زندگی، کیفیت زندگی و فضای مجازی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بر اساس یافته ها، فضای مجازی بر ارتباط بین کیفیت زندگی و سبک زندگی با سواد بدنی تاثیر میانجی مثبتی دارد. بنابراین پیشنهاد می شود در جهت بهبود و ارتقا سواد بدنی در دانش آموزان، فضای مجازی مورد استفاده آنان را بر اساس شاخص های سبک زندگی و کیفیت زندگی سالم و فعال طراحی و دسترسی &#...
    
 • مدل ساختاری تفسیری توسعه پایدار ورزش
         دانش آموزی مبتنی بر یادگیری مادام العمر

  • Abstract: هدف پژوهش حاضر، تفسیر توسعه ورزش دانش آموزی مبتنی بر یادگیری مادام العمر و توسعه پایدار در ورزش مدارس می-پاشد. روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) بود و در بخش کیفی از نظریه داده بنیاد و در بخش کمی از مدلسازی ساختاری تفسیری برای شناسایی متغیرهای اثرپذیر و اثرگذار استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه متخصصانی تشکیل داده بودند که دانش و تجربه کافی در حوزه ورزش دانش‌آموزی داشتند (n=17) که به صورت هدفمند انتخاب شدند. نتایج نشان داد که متغیرهای 1. توجه به طرح ها و انجمن های ورزشی مدارس، 2. عامل فراگیران (بهبود عملکرد و بهبود وضعیت داشن اموزان) و 3. تبلیغات و اطلاع رسانی (درون مدرسه ای) در خوشه وابسته یا متغیرهای اثرپذیر شناسایی شده اند. متغیر عوامل زیر ساختی و مالی بین خوشه مستقل و پیوندی ؛ و سایر متغیر ها در خوشه پیوندی قرار گرفتند. به طور کلی، توسعه ورزش دانش‌آموزی بخش مهمی از توسعه اقتصادی اجتماعی است که می‌تواند موجب افزایش نشاط اجتماعی و بهره‌وری ملی شود، همچنین عوامل زیرساختی و مالی که از اصول و ویژگی های اصلی شهرهای بادگیرنده هستند، تخصص گرایی و مدیریتی از عوامل مهم زمینه ای در توسعه پایدار مشارکت ورزش دانش آموزی دارای بیشترین اهم...
    
 • ارائه الگوی سیاستگذاری توسعه فرهنگی در
         ورزش ایران

  • Abstract: هدف از انجام این پژوهش، ارائه الگوی سیاستگذاری توسعه فرهنگی در ورزش ایران بود. این پژوهش دارای رویکردی کیفی، اکتشافی و استقرایی بوده که از روش نظریه داده بنیاد به عنوان روش پژوهش استفاده شده است. روش گردآوری داده ها مبتنی بر مبانی نظری مرتبط، مطالعه اسناد بالادستی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته بر اساس نظام نامه فرهنگی ورزش کشور، مصوبِ شورای عالی انقلاب فرهنگی (1395) می باشد. مشارکت کنندگان تحقیق تعداد 10 نفر از خبرگان موضوع بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج نشان داد که 113 مفهوم در قالب 23 مقوله در رهیافت توسعه فرهنگی در ورزش تاثیرگذارند که از این میان 4 مقوله شرایط زمینه ای، 4 مقوله شرایط علی، 4 مقوله شرایط مداخله گر، 6 مقوله راهبرد و 5 مقوله به عنوان پیامد استخراج شدند. یافته های حاصل از این پژوهش به مدیران ارشد، مسئولین اجرایی و سازمان های مرتبط بر فرآیند سیاستگذاری توسعه فرهنگی در ورزش کشور کمک خواهد کرد تا بتوانند در راستای اجرای هرچه بهتر طرح ها و برنامه های فرهنگی تلاش نمایند.
    
 • واکاوی وضعیت سیاستگذاری در ورزش تربیتی
         افراد دارای معلولیت

  • Abstract: هدف پژوهش حاضر واکاوی وضعیت سیاستگذاری در ورزش تربیتی افراد دارای معلولیت بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نوع پژوهش‌های کیفی بود که با روش‌های تحلیل محتوا و تحلیل مضمون انجام شد. در بخش تحلیل محتوا، قوانین و مقررات مربوط به ورزش تربیتی مورد بررسی قرار گرفت و در بخش تحلیل مضمون جامعه آماری شامل مسئولین سازمان آموزش و پرورش استثنایی، مسئولین ورزش دانش‌آموزی و ورزش دانشگاهی متخصصان ورزش کودکان دارای معلولیت، خبرگان مدیریت ورزشی و قهرمانان ورزشی دارای معلولیت بودند. در بخش تحلیل محتوا، گردآوری داده‌ها به صورت اسنادی و کتابخانه‌ای بود و در بخش تحلیل مضمون برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختار یافته استفاده شد. محققین پس از انجام 12 مصاحبه به اشباع نظری رسیدند، اما برای افزایش ضریب اطمینان، 3 مصاحبه دیگر انجام شد (15= n). یافته‌ها نشان داد عوامل متعددی بر سیاستگذاری در این بخش اثرگذار است که شامل عوامل تقنینی، اجرایی، اقتصادی، فرهنگی_ اجتماعی، رسانه‌ای و ساختاری است. بنابراین برای برون رفت از شرایط فعلی و بهبود وضعیت ورزش تربیتی افراد داری معلولیت باید در گام نخست قوانین و مقررات بازنگری شده و مت ...
    
 • ارتباط سه‌گانه تاریک شخصیت با لذت از
         بداقبالی دیگران در نوجوانان رزمی‌کار
         کشور با نقش میانجی بی‌تفاوتی اخلاقی و
         پرخاشگری

  • Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سه‌گانه تاریک شخصیت با لذت از بداقبالی دیگران با میانجی‌گری بی‌تفاوتی اخلاقی و پرخاشگری در نوجوانان رزمی‌کار کشور انجام شد. جامعه آماری از نوجوانان ورزشکار رزمی در سطح ایران تشکیل شد. نمونه آماری 384 نفری (260 دختر و 124 پسر) با روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها از طریق پرسش‌نامه استاندارد پرخاشگری، لذت از بداقبالی دیگران، شخصیت تاریک و بی‌تفاوتی اخلاقی انجام شد. به‌منظور تحلیل داده‌ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و مدل‌‌یابی با رویکرد تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد بین سه‌گانه تاریک شخصیت با لذت از بداقبالی دیگران از طریق نقش میانجی بی‌تفاوتی اخلاقی در ورزشکاران رزمی کشور ارتباط مثبت و معنی‌دار دارد. بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می‌شود مربیان و روانشناسان ورزشی برای از بین بردن تبعات منفی بی‌تفاوتی اخلاقی در ورزشکاران که می‌تواند ارتباط بین ابعاد تاریک شخصیتی با لذت بداقبالی را در ورزشکار تقویت کند، جلسات مشاوره اخلاقی و را با آنان در جهت ترویج روحیه جوانمردی و آگاهی از رسالت واقعی ورزش آشنا سازند.
    
 • الزامات و راهبردهای توسعه آموزش ترکیبی
         درس تربیت بدنی در مدارس

  • Abstract: هدف پژوهش حاضر شناسایی الزامات و راهبردهای آموزش ترکیبی (حضوری و غیرحضوری) درس تربیت‌بدنی در مدارس بود. این پژوهش از نوع اکتشافی و روش آن کیفی از نوع تحلیل محتوای عرفی بود. مشارکت‌کنندگان به صورت هدفمند ملاک‌مدار از بین کارشناسان پژوهش و برنامه‌ریزی دروس گروه سلامت و تربیت‌بدنی وزارت آموزش و پرورش، متخصصان دانشگاهی حوزه برنامه‌ریزی درسی و سرگروه‌های آموزشی درس تربیت‌بدنی انتخاب شدند. به منظور گردآوردی‌ داده‌ها 21 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته عمیق انجام شد و داده های حاصل از آنها در دو مرحله کدگذاری باز و محوری تحلیل شدند. اعتبار کدگذاری‌ها نیز با بازبینی و کنترل صحت کدهای استخراج شده و کدگذاری مجدد مصاحبه‌ها توسط دو نفر متخصص همکار مورد تأیید قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد توجه به سیزده مقوله تحت عناوین دانش‌افزایی یاددهنده، ارتقا سواد یادگیرنده، طراحی مجدد ساختار آموزشی، ارتقا کیفیت تسهیلات، پشتیبانی و حمایت، مدیریت و برنامه‌ریزی، تولید محتوا، مواد و منابع آموزش، راهبردهای آموزشی، شبکه‌سازی، تعاملات و ارتباطات، اصول ناظر بر ارزشیابی، و نظارت و کنترل، در توسعه آموزش ترکیبی درس تربیت‌بدنی مدارس ضرورت د...
    
 • تحلیل سوءاستفاده در ورزش ایران: انواع و
         عوامل به وجود آورنده آنها

  • Abstract: ورزش علاوه بر فعالیت‌های فیزیکی، اجتماعی و سیاسی درگیر مسائل دیگری نظیر انواع سوءاستفاده شده است. هدف از این پژوهش تحلیل سوءاستفاده در‌ ورزش با رویکرد شناسایی انواع و عوامل به وجود آورنده آن است. با استفاده از روش کیفی داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته جمع‌آوری شدند. مشارکت‌کنندگان در این تحقیق اساتید، متخصصین، کارشناسان و صاحب-نظران در زمینه سوءاستفاده در ورزش بودند. به‌منظور تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضامین استفاده شد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که شش نوع سوءاستفاده در ورزش ایران وجود دارد که عبارت‌اند از جسمی، جنسی، غفلت، عاطفی، مالی و ارتباطی. علاوه بر این، عوامل شکل‌دهنده سوءاستفاده در ورزش عبارت‌اند از : 1) تماس بدنی در ورزش و نوع پوشش ورزشکاران،2) کاستی‌های اجتماعی،3) مشکلات خصوصی و خانوادگی،4) ضعف شخصیتی و ناآگاهی، 5) ضعف در سیستم‌های اداری و قانونی، و 6) تأکید و اشتیاق به مدال‌آوری. بر اساس نتایج این تحقیق آگاه شدن از انواع و علل وقوع سوءاستفاده در ورزش، باعث شناخت مسئله، تصمیم‌گیری درست و برنامه‌ریزی مناسب برای پیشگیری از این امر حساس است. در حقیقت، نتایج این تحقیق فتح بابی برای آموزش و حم&#...
    
 • روایی‌سنجی پرسشنامه رفتارهای بین فردی
         معلم تربیت‌بدنی با دانش آموزان در دوره
         متوسطه

  • Abstract: چکیدهاغلب پژوهش ها در مورد رفتارهای بین فردی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه‌های انگیزشی معاصر، از جمله نظریه خود تعیین‌گری صورت گرفته است. سبک تدریس معلم تربیت بدنی به عنوان یکی از عوامل زمینه‌ای می‌تواند فرصت‌هایی را برای ترویج سبک زندگی سالم، احساس عاطفی مثبت ناشی از تجربه فعالیت بدنی، انگیزش و یادگیری دانش آموزان فراهم سازد. هدف پژوهش حاضر، تعیین روایی و پایایی نسخة فارسی مقیاس رفتارهای بین فردی در تربیت بدنی دانش آموزان مقطع متوسطه بود. روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. بدین منظور 536 دانش آموز متوسطه دوره اول و دوم با دامنۀ سنی 13 تا 17 سال مقیاس 24 سوالی رفتارهای بین فردی در تربیت بدنی تکمیل نمودند. ابتدا با استفاده از روش باز ترجمه، صحت ترجمة نسخة فارسی پرسشنامه تأیید و در ادامه برای تعیین روایی سازة پرسشنامه از تحلیل عامل تأییدی مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری و برای تعیین همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص نیکویی برازش و شاخص برازش تطبیقی بالاتر از 90/0 می‌باشد. ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس رفتارهای بین فردی در تربیت بدنی و ابعاد آن بالای 7/0 (مقدار شاخص قابل‌قبول بودن) به‌دس...
    
 • اثر خود تنظیمی بر تبحر حرکتی و مهارت
         اجتماعی کودکان پیش دبستانی با اختلال
         هماهنگی رشدی

  • Abstract: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر خود تنظیمی بر تبحر حرکتی و مهارت اجتماعی کودکان پیش دبستانی بااختلال هماهنگی رشدی‎ بود. روش پژوهش نیمه تجربی و از نوع طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش کودکان بادامنه سنی 7-4 سال دارای اختلال هماهنگی رشدی شهرستان بابل بود که 30 نفر از آنها به روش هدفمند انتخاب و پس از اجرای پیش آزمون به روش تصادفی ساده در دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه اختلال هماهنگی رشدی ویلسون (2007)، برونینکس- اوزرتسکی (1978) و مهارت اجتماعی گرشام والیوت (1990) استفاده شد. گروه ها به مدت 16 جلسه، دو جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه مطابق با روش آموزشی تمرین کردند و در پایان هفته هشتم پس آزمون انجام شد. تجزیه وتحلیل آماری با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس و نرم افزار اس پی اس اس (نسخه22) در سطح معنی داری P≤0.05 انجام شد. نتایج نشان داد که خودتنظیمی بر مهارت حرکتی درشت (0.002p= و F=0.434)، مهارت حرکتی ظریف (0.001p= و F=0.820)، مهارت حرکتی ظریف و درشت (0.0031p= و F=1.153) و مهارت اجتماعی (0.0046p= و F=0.056) اثر معنی داری داشته است. در نتیجه خودتنظیمی بر رشد حرکتی و مهارت اجتماعی موثر بوده و پیشنهاد می شود از این راهبرد برای بهبود مهارت‌های حرکتی و اجتماعی درکودکان پ&...
    
 • ارائه و اعتبارسنجی الگوی راهبردی مدیریت
         استعدادهای ورزشی دانش آموزان

  • Abstract: هدف این پژوهش ارائه و اعتبارسنجی الگوی راهبردی مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان بود. روش پژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از نوع مدل یابی بوده که به روش میدانی انجام شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه ی محقق ساخته 49 سوالی دارای 9 متغیر است که روایی محتوایی و صوری آن توسط اساتید حوزه ی مدیریت ورزشی سنجیده شده و نظرات آن ها در ویرایش نهایی پرسشنامه لحاظ گردید. سنجش پایایی ابزار پرسشنامه نیز براساس آماره آلفای کرونباخ محاسبه گردید. جامعه ی آماری پژوهش شامل همه ی معلمان درس تربیت بدنی رسمی و پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش ایران و نمونه ی آماری 254 نفر از این افراد بودند که براساس نمونه گیری هدفمند از بین معلمان تربیت بدنی چهار استان کشور انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس پی‌اس اس و لیزرل استفاده گردید. داده ها با به کارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و نیز مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. مطابق یافته ها، نتایج تحلیل عاملی تاییدی از اعتبار الگوی نهایی مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان ایران حمایت نموده و نتایج حاکی از تایید مدل بود. لذا الگوی پیشنهادی از روای...
    
 • ارائه مدل مدیریت دانش بر مبنای فناوری
         اطلاعات در تربیت بدنی آموزش و پرورش
         ایران

  • Abstract: هدف از این پژوهش، ارائه مدل مدیریت دانش بر مبنای فناوری اطلاعات در تربیت بدنی آموزش و پرورش ایران بود. روش تحقیق کیفی از نوع تحلیل تم بود. شرکت‌کنندگان شامل 17 نفر از اساتید، مدیران و کارشناسان در حوزه‌های تربیت بدنی و فناوری اطلاعات بودند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای نسخه20 صورت گرفت. اعتبارسنجی پژوهش با استفاده از روش همسوسازی شامل، استفاده از دو کدگذاری و مصاحبه با نمونه‌های متنوع (کارشناسان، مدیران، اساتید) با تخصص‌های مختلف (تربیت بدنی، مدیریت ورزشی، فناوری اطلاعات) صورت پذیرفت. یافته‌ها نشان داد؛ که شایستگی‌های فناوری نیروی انسانی، زیرساخت‌های فناوری در تربیت بدنی و نگرش و گرایش نیروی انسانی مقوله‌های زمینه‌ای مدل را شکل دادند. همچنین، سیستم‌های خدمات پشتیبانی، سامانه‌های عمومی آموزش و پرورش، سامانه‌های تخصصی حوزه تربیت بدنی، سیستم یکپارچه فناوری، مدیریت اطلاعات و فناوری، ارتباطات و شبکه‌سازی، سرعت تبادل داده‌ها، و کیفیت مدیریت داده‌ها به عنوان مقوله‌های فرایندی، مدیریت فناوری و کسب و جذب دانش، تجزیه و تحل...
    
 • تأثیر حمایت اجتماعی درک شده بر کیفیت
         زندگی دانش آموزان با نقش میانجی انگیزۀ
         مشارکت ورزشی

  • Abstract: پژوهش حاضر به بررسی نقش میانجی انگیزۀ مشارکت ورزشی در ارتباط بین حمایت اجتماعی درک شده و کیفیت زندگی دانش‌آموزان پرداخته است. این پژوهش بخشی از طرح پژوهشی درون دانشگاهی در دانشگاه صنعتی شاهرود و دارای کد اخلاق به شماره IR.SHAHROODUT.REC.1401.022 است. از نظر هدف کاربردی، از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها توصیفی-همبستگی از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 1402-1401 بودند که 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش، از پرسشنامه‌های حمایت اجتماعی درک شده زیمت و همکاران (1988)، کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1996) و انگیزۀ مشارکت ورزشی ساچلی اوزونوز (2015) استفاده شد. تجزیه وتحلیل اطلاعات با روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS 2 انجام شد. نتایج حاکی از تأثیر مستقیمِ مثبت و معنادار عوامل حمایت اجتماعی درک شده و انگیزۀ مشارکت ورزشی بر کیفیت زندگی دانش‌آموزان بود. همچنین، 7/26 درصد از اثر کل حمایت اجتماعی درک شده بر کیفیت زندگی از طریق غیرمستقیم، توسط متغیر انگیزه مشارکت ورزشی تبیین شد که مؤید نقش میانجی انگیزه مشارکت ورزشی در رابطه بین متغیرهای حمایت اجتما...
    
 • تدوین الگوی توانمندسازی فناوری اعضای
         هیئت‌علمی رشته مدیریت ورزشی

  • Abstract: پژوهش حاضر باهدف تدوین الگوی توانمندسازی فناوری اعضای هیئت‌علمی رشته مدیریت ورزشی طراحی گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها آمیخته بود. ابزار مورداستفاده در بخش کیفی پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی مصاحبه از طریق قابلیت باورپذیری (اعتبار)، انتقال‌پذیری و تأیید پذیری و پایایی آن از طریق مطالعه حسابرسی فرآیند و توافق درون موضوعی دو کدگذار به تأیید رسید. پایایی و روایی پرسشنامه نیز از طریق روایی سازه با نرم افزار پی‌ال‌اس به تأیید رسید. جامعة آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی، شامل اساتید برجسته حوزة مدیریت ورزشی است که در زمینه توانمندسازی پژوهش‌هایی انجام داده بودند. همچنین جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کمی شامل اعضای هیئت‌علمی مدیریت ورزشی دانشگاه‌های دولتی و آزاد بودند. تعداد اساتید رسمی (استخدام رسمی و تمام‌وقت) مدیریت ورزشی در دانشگاه‌های دولتی و آزاد کشور، به ترتیب 118 نفر و 211 نفر می‌باشند که از این تعداد با توجه به جدول مورگان، به صورت تصادفی، به ترتیب 92 استاد دانشگاه دولتی و 136 استاد دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تح...
    
 • مدل‌سازی درآمدزایی ورزش دانشگاهی در
         ایران

  • Abstract: هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل و بررسی عوامل موثر بر درآمدزایی ورزش دانشگاهی بود. این پژوهش از نوع کاربردی، کمی و میدانی بود که با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته انجام شد. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی کشور و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم بود که از بین آن‌ها، 300 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع‌اوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته بود و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری مدل‌سازی معادلات ساختاری و نوع خاص آن، تحلیل عاملی تاییدی در نرم‌افزار smartpls3.1.1 استفاده شد. نتایج نشان داد مدل‌ پژوهش از برازش مناسب برخوردار است. همچنین عوامل علی تاثیر مثبت و معنی‌داری بر ساز و کارهای درآمدزایی (000/0=p؛ 678/65=t)؛ سازو کارهای درآمدزایی (000/0=p؛ 692/4=t)، بسترهای حاکم (000/0=p؛ 782/2=t) و عوامل مداخله‌گر (000/0=p؛ 270/9=t) تاثیر مثبت و معنی‌داری بر راهبردها و راهبردها نیز تاثیر مثبت و معنی‌داری بر پیامدهای درآمدزایی ورزش دانشگاهی داشتند (000/0=p؛ 497/145=t). بنابراین شناسایی و بهبود عوامل موثر بر درآمدزایی ورزش دانشگاهی می‌تواند موجب توسعه ورزش دانشگاهی شود.
    
 • طراحی مدل توسعة سواد پژوهشی معلمان تربیت
         بدنی وزارت آموزش و پرورش

  • Abstract: تحقیق حاضر باهدف طراحی مدل توسعة سواد پژوهشی معلمان تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش طراحی گردید. تحقیق حاضر ازجمله تحقیقات آمیخته بود که به‌صورت روش‌های کیفی و کمی انجام شد. در بخش کیفی مشارکت‌کنندگان شامل 15 نفر از خبرگان آگاه به موضوع تحقیق بودند. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل کلیه معلمان تربیت‌بدنی در شهر همدان بود که تعداد آنان شامل 350 معلم بود. بر اساس جدول مورگان تعداد 186 نفر به‌عنوان نمونه مشخص گردیدند. ابزار تحقیق حاضر شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته 37 سؤالی بود. روایی این پرسشنامه به‌وسیله نظرات برخی اساتید دانشگاهی موردبررسی و تأیید قرار گرفت. پایایی این پرسشنامه نیز میزان 85/0 مشخص شد. به‌منظور تحلیل داده‌های تحقیق حاضر از نرم‌افزارهای SPSS و PLS استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در میان عوامل شناسایی‌شده، بانک اطلاعاتی با میزان تأثیر 896/0 مهم‌ترین عامل مشخص گردیده است. همچنین نتایج تحقیق حاضر مشخص نمودند که عامل جریان‌های مدیریتی با میزان تأثیر 890/0 و همچنین عامل مسائل فنی با میزان تأثیر 840/0 از عوامل شناسایی‌شده می‌باشد. به عبارتی توجه به مسائل مربوط به بانک اطلاعاتی، مدیریتی و فنی می‌تواند زمینه جدی جهت بهبود سو&#...
    
 • تحلیل و واکاوی جامعه‌شناختی کلیشه‌های
         جنسیتی حاکم بر ورزش زنان

  • Abstract: هدف از پژوهش حاضر، تحلیل جامعه‌شناختی کلیشه‌های جنسیتی حاکم بر ورزش زنان است. پژوهش حاضر از نوع تحقیق کیفی و با استفاده از روش تحلیل تماتیک (تحلیل مضمون) انجام گردید. براین اساس، 150 پژوهش معتبر از مجموعه اسناد و پژوهش‌های علمی از پایگاه‌های پراستناد معتبر علمی با محوریت کلیشه‌های جنسیتی در ورزش، به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس اشتراک مفهومی، مورد تحلیل و کدگذاری قرار گرفت. به‌طورکلی، از 8 مضمون پایه (اصلی)، 4 مضمون سازمان‌دهنده و درنهایت تم فراگیر استخراج شد که شبکه مضامین مرتبط با کلیشه‌های جنسیتی حاکم بر ورزش زنان را ترسیم و تحلیل می‌کند. روش اعتبارسنجی پژوهش نیز بر اساس ارائه و بازخورد نتایج پژوهش به صاحب‌نظران برای تائید نهایی آن اعمال گردید. بر اساس تحلیل مضمون داده‌های پژوهش، چهار مضمون سازمان‌دهنده شامل کلیشه‌های هویت جنسیتی، کلیشه‌های هویت بدنی، کلیشه‌های هویت ورزشی و درنهایت، بازنمایی رسانه‌ای کلیشه‌های جنسیتی در ورزش زنان شناسایی شدند که توانستند مضمون مرکزی کلیشه‌های جنسیتی حاکم بر ورزش زنان را آشکار سازند. به‌طورکلی، کلیشه‌های جنسیتی سطح وسیعی از ورزش زنان را از ظاهر ورزشکار تا هویت جنس&#...
    
 • طراحی الگوی توسعه آموزش کیفی مربیان ورزش
         با ارائه راهکارهای اجرایی

  • Abstract: هدف تحقیق حاضر؛ طراحی الگوی توسعه کیفی آموزش مربیان استان آذربایجان غربی براساس گراند تئوری با ماهیت اکتشافی- بنیادی بود. روش پژوهش کیفی بوده که براساس نظریه داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین است. جامعه آماری تحقیق: کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان مجرب و صاحب‌نظر در حوزه تحقیق در اداره کل و ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌های استان آذربایجان‌غربی، مربیان ورزشی نخبه و فعال شاغل زیر نظر باشگاهها و هیئت های ورزشی استان و همچنین اساتید مجرب و صاحب نظر دانشگاهی می‌باشند. نمونه آماری نیز به شیوه اشباع نظری و رعایت حد اشباع از نظرهای 27 نفر از افراد نخبه و متخصص نمونه تحقیق استفاده شد. ابزار مورد استفاده تحقیق مصاحبة نیمه ساختاریافته بود. خروجی پژوهش مدل پارادایمی بررسی عوامل توسعه کیفی آموزش مربیان بود که از شرایط علی، مقولة محوری، شرایط مداخله‌گر، شرایط زمینه‌ای، راهبردها و پیامدها تشکیل شده است. موارد ذکرشده از کدهایی در مرحلة اول کدگذاری؛ یعنی کدگذاری باز در چند مفهوم نظیر کاریزما و ویژگی‌های شخصیتی، اخلاق حرفه‌ای، سواد شناختی، شایستگی مهارتی ورزشی و نهایتاً عوامل مدیریتی بدست آمده اند. همچنین در مرحلة دو&...
    
 • تأثیر باورهای فراشناختی بر سلامت
         اجتماعی معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی
         سازگاری شغلی

  • Abstract: هدف این پژوهش بررسی تأثیر باورهای فراشناختی بر سلامت اجتماعی معلمان تربیت ‌بدنی با نقش میانجی سازگاری شغلی بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع پیمایشی است. از نظر ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی و به لحاظ زمانی مقطعی می‌باشد. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه معلمان تربیت ‌بدنی استان سمنان (250 نفر) در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای تعداد 204 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق 3 پرسشنامه استاندارد سازگاری شغلی استراسر و همکاران (2021)، فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (2011) و سلامت اجتماعی کییز و شاپیرو (2004) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها توسط صاحب نظران تأیید شد و پایایی نیز با استفاده از شاخص‌های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفته شد. در مجموع 204 پاسخ‌دهنده به صورت بی‌نقص به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند. از مدلسازی معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که باورهای فراشناختی تأثیر مثبت و معناداری بر سازگاری شغلی و سلامت اجتماعی دارد. همچنین سازگاری شغلی بر سلامت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری...
    
 • ساخت و اعتباریابی مقیاس حمایت والدین از
         درس تربیت بدنی

  • Abstract: هدف از پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی مقیاس حمایت والدین از درس تربیت بدنی بود. روش پژوهش به صورت آمیخته (کیفی و کمی) بود. در بخش کیفی با بررسی مبانی نظری و ادبیات و تشکیل جلسات کانونی و مصاحبه با 6 نفر از متخصصان حوزه تربیت بدنی و علوم تربیتی، پرسش ‌نامه ای با 29 سوال تدوین شد. بخش کمی تحقیق شامل 3مرحله بود. مرحله اول توزیع پرسش نامه بین 10 نفر از متخصصین برای بررسی روایی صوری و محتوا و انجام پایلوت اولیه روی 90 نفر که منجر به حذف یک سوال از پرسش‌نامه شد. مرحله دوم انجام تحلیل عاملی اکتشافی که منجر استخراج 5عامل مقیاس و حذف 2سوال شد و مرحله سوم انجام تحلیل عاملی تأییدی و بررسی روایی همگرا و واگرا و پایایی ترکیبی بود. ابزار پژوهش در مرحله کیفی مصاحبه با اعضای گروه کانونی و در مرحله کمی پرسش نامه 5 ارزشی لیکرت بود. مشارکت کنندگان بخش کمی 7634 نفر از والدین دانش آموزان از سراسر استان های ایران بودند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از آن است که پنج مولفه "نگرش به درس تربیت بدنی، الگوی رفتاری، تعامل با معلم، حمایت عاطفی و پشتیبانی" احصا شد. همچنین یافته های تحلیل عاملی تاییدی بیانگر مناسب بودن شاخص های برازش و تایید مدل بود. در نهایت می‌توان گفت مقیاس ح ...
    
 • تحلیل نظامند گزاره های بنیادین حکمرانی
         خوب در ورزش

  • Abstract: پذیرش و عملیاتی‌سازی اصول حکمرانی خوب توسط سازمان‌های ورزشی، یک گام ضروری برای بازگرداندن اعتبار حاکمیت ورزش است. در عین حال، حکمرانی خوب با چهارچوب‌های نظری و روش‌شناسی مختلفی مفهوم سازی شده است. همین امر، دیدگاه‌های متکثری را نسبت به این مفهوم پدید آورده است. با این وجود، توسعة درک عمیق از حکمرانی خوب در ورزش، نیازمند تجزیه و تحلیل‌های چند سطحی است که کارهای انجام‌شده در حوزه‌های مختلف را یکپارچه سازد. بر این اساس، پژوهش حاضر یک مرور نظامند است که با هدف توسعة درک جامع از گزاره‌های بنیادین حکمرانی خوب در سازمان‌های ورزشی و ارائه مدل کیفی الگوهای معنایی مرتبط با حکمرانی انجام شد. پایگاه‌های اطلاعاتی – تحقیقاتی داخلی و خارجی برای تحقیقات مرتبط منتشر شده در بازة زمانی سال‌های 2010 تا 2022 مورد بررسی قرار گرفت. این مرور نظامند از ادبیات حکمرانی خوب، تعداد 215 سند مرتبط را شناسایی کرد که طی فرآیندهای استاندارد غربال‌گری، 58 سند با گذارندن فرآیندهای ارزیابی کیفیت، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته‌ها، ماهیت سیستمی و چند بعدی حکمرانی را نشان‌ داد. فهرست الگوهای معنایی مرتبط با حکمرانی خوب از طریق تحلیل موضوعی استقرایی...
    
 • ارائه الگوی عوامل مؤثر بر پویایی و شاداب
         سازی مدارس

  • Abstract: هدف این تحقیق، ارائه الگوی عوامل مؤثر بر پویایی ‌و ‌شاداب‌سازی مدارس؛ و روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان و کارشناسان تربیت‌بدنی اداره آموزش‌وپرورش استان گیلان بود (892 نفر) که نمونه‌آماری به تعداد قابل‌کفایت برای مدل‌سازی (302 نفر) به شیوه تصادفی- طبقه‌ای انتخاب شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته‌ای با طیف پنج ارزشی لیکرت بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه در یک مطالعه مقدماتی توسط 30 متخصص، پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ (94/0=α) و اعتبارسازه (اکتشافی و تائیدی) بررسی و تأیید شدند. از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری نرم‌افزار ((PLS3 برای تحلیل یافته‌ها استفاده شد و نتایج نشان داد محیط ‌فیزیکی، اجتماعی، دیجیتال و ویژگی‌های‌فردی به‌ترتیب به میزان 26/0، 27/0، 19/0 و 25/0 از تغییرات پویایی و شاداب‌سازی مدارس را تبیین می‌کنند. همچنین محیط‌فیزیکی، اجتماعی، دیجیتال درمسیرغیرمستقیم با میانجی‌گری ویژگی‌های‌فردی دانش‌آموزان به‌ترتیب به میزان 19/0، 18/0 و 33/0 بر پویایی و شاداب سازی مدارس تأثیر داشتند. محیط اقتصادی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با میانجی‌گری ویژگی‌فردی اثر مثبت و معنی‌داری بر پو&...
    
 • طراحی مدل توسعة سواد ارتباطی معلمان
         تربیت بدنی

  • Abstract: پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل توسعة سواد ارتباطی معلمان تربیت‌بدنی طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها آمیخته بود. جامعه‌ی آماری بخش کیفی این پژوهش را نخبگان و صاحب‌نظران آگاه به موضوع پژوهش تشکیل دادند و در بخش کمی؛ نیز جامعه آماری شامل معلمان تربیت‌بدنی شهر همدان بود. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه و مصاحبه‌های نیمه ساختارمند بود. جهت بررسی داده‌های بخش کیفی از کدگذاری مطابق با روش داده بنیاد مبتنی بر رویکرد اشتراوس و کوربین استفاده گردید و در بخش کمی از روش معادلات ساختاری استفاده گردید. کلیه روند تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش حاضر در نرم‌افزارهای SPSS نسخه 20 و Smart PLS نسخه 2 انجام گردید. همچنین نتایج نشان داد که راهبردهای این حوزه شامل راهبردهای مدیریتی، اجتماعی و شغلی می‌باشد. نتایج پژوهش نشان داد که در جهت توسعه سواد ارتباطی در میان معلمان تربیت بدنی؛ نیاز است تا عوامل زمینه‌ای شامل توسعه مسائل فردی، محیطی، ماهیتی، تکنولوژی، آموزشی و مدیریتی ایجاد گردد. همچنین پیاده‌سازی این مدل می‌تواند پیامدهای فردی، شغلی و اجتماعی را داشته باشد. ازاین‌رو در جهت توسعه سواد ارتباطی می‌&#...
    
 • تدوین مدل عوامل مؤثر بر برندسازی داخلی
         هنرستان های غیرانتفاعی تربیت بدنی

  • Abstract: هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل عوامل مؤثر بر برندسازی داخلی هنرستان های غیرانتفاعی تربیت بدنی شهرستان مشهد بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است، که به شیوه آمیخته انجام شد. در این پژوهش، جامعه آماری در دو بخش کیفی و کمی مجزا بود که جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید و متخصصان صاحب نظر در زمینه برندسازی و ورزش مدارس بود. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند بود که پس از مصاحبه نهم داده ها به اشباع نظری رسید. در بخش کمی جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارشناسان تربیت‌بدنی اداره کل آموزش ‌و پرورش و ادارات نواحی هفت گانه آموزش و پرورش مشهد و منطقه تبادکان، مدیران هنرستان‌ها و مدارس غیرانتفاعی تربیت‌بدنی و معلمان تربیت‌بدنی مشهد بود که در نهایت تحلیل بر روی 277 پرسشنامه انجام گردید. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی و روایی سازه آن توسط تحلیل عاملی تائیدی مورد بررسی و برازش قرار گرفت. به منظور تجزیه‎‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی برای به طبقه‌بندی داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدل‌های تحلیل عاملی تأییدی در نرم‌افزار Smart PLS و آزمون رتبه‌بندی فریدمن و تحل...
    
 • الگوی طراحی برنامه درسی کارورزی برای
         تربیت معلّم تربیت بدنی در ایران

  • Abstract: هدف این پژوهش کیفی، تدوین الگوی طراحی برنامه درسی برای واحد درسی کارورزی رشته آموزش تربیت بدنی در دانشگاه فرهنگیان بود. در طراحی مطالعه، از راهبرد تثلیث و شاخص‌های اعتبارپذیری، اعتمادپذیری، تأییدپذیری و انتقال‌پذیری به منظور افزایش اطمینان‌پذیری یافته‌های پژوهش استفاده شد. اطلاعات از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند با ذینفعان دوره‌های کارورزی (13 استاد راهنما، 17 معلّم راهنما، 21 دانشجو معلّم) و تحلیل محتوای اسناد بالادستی و تحولی گردآوری شد. شرکت‌کنندگان با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. مصاحبه‌های ضبط شده پس از تبدیل به نوشتار با استفاده از تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی براساس مضامین مدل مبناء (اهداف، محتوا، فعالیت‌های یادگیری و روش‌های ارزشیابی) تحلیل شدند. کدگذاری باز و مقوله‌بندی میانی در فرایند تحلیل محتوا، به استخراج 59 مفهوم اولیه و 11 مضمون میانی منتهی شد که این مضامین در قالب چهار عنصر اهداف (دانشی، نگرشی و رفتاری)، محتوا (پیش‌نیازها، محتوای مبتنی بر دانشگاه و مدرسه)، فعالیت‌های یادگیری (دانشگاه‌محور و مدرسه‌محور) و روش‌های ارزشیابی (زم...
    
 • بررسی عوامل محیط بیرونی مؤثر بر توسعه
         ورزش قهرمانی زنان

  • Abstract: هدف از این پژوهش بررسی عوامل محیطی بیرونی مؤثر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان استان گیلان بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان فعال در حوزه ورزش قهرمانی (ورزشکاران، مربیان، داوران و کارشناسان) بودند که نمونه آماری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند (351 نفر). روایی پرسشنامه محقق ساخته توسط 10 نفر از صاحب‌نظران مدیریت ورزشی، همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (83/0) و پایایی ترکیبی آن تایید شد. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها و بررسی برازش مدل با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار‌های اس‌پی‌اس‌اس25 و پی‌ال‌اس3 انجام شد. نتایج نشان داد که عوامل محیط بیرونی شامل عوامل اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی ، سیاسی و بوم شناختی به‌طور مستقیم اثر مثبت و معنی‌داری بر توسعه ورزش قهرمانی بانوان داشت و حدود 81 درصد متغیر توسعه ورزش قهرمانی زنان را تبیین می کردند. ضمنا عوامل اجتماعی- فرهنگی، بیش‌ترین تاثیر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان استان گیلان داشتند و فضا و امکانات، کسب موفقیت و در نهایت توان رقابتی ورزشکاران دارای بیش‌ترین اهمیت و اولویت در توسعه بودند. براسا...
    
 • نقش رضایت از تحصیل و امید به تحصیل در پیش
         بینی سازش‏ یافتگی تحصیلی دانشجویان
         تربیت‏ بدنی

  • Abstract: پژوهش حاضر با هدف نقش رضایت از تحصیل و امید به تحصیل در پیش بینی سازش‏یافتگی تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‏ی آماری پژوهش را تمامی دانشجویان کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی در سال‌تحصیلی 2021-2020 تشکیل می‏دادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه ای تعداد 116 دانشجو ‏به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه‌ی رضایت از تحصیل، پرسشنامه‏ی امید به تحصیل و پرسشنامه‏ی سازش یافتگی تجصیلی برای جمع‏آوری داده‌ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از آزمون‏های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته‏ها نشان داد که بین رضایت از تحصیل و امید به تحصیل و ابعاد ان با سازش یافتگی تحصیلی دانشجویان رابطه‏ی مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریباً 37 درصد از کل واریانس سازش یافتگی تحصیلی بر اساس رضایت از تحصیل و امید به تحصیل قابل پیش‏بینی است که متغیر رضایت از تحصیل سهم بیشتری داشت. بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت که رضایت از تحصیل و امید به تحصیل از متغیرهای مرتبط با سازش یافتگی تحصیلی دانشجویان می‏باشند.
    
 • ارائه و آزمون مدل همگراسازی منطقه‌ای و
         همسوسازی فرابخشی توسعه ورزش (مطالعه ورزش
         همگانی و قهرمانی در استان‌های حاشیه
         دریای خزر)

  • Abstract: هدف از این پژوهش، ارائه و آزمون مدل همگراسازی منطقه‌ای و همسوسازی فرابخشی توسعه ورزش به صورت مطالعه موردی برای حوزه ورزش همگانی و قهرمانی در استان‌های حاشیه دریای خزر بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی، از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان اجرایی مدیریت و توسعه ورزش در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان بود. نمونه آماری 143 نفر برآورد و به روش هدفمند و قابل دسترس نمونه‌گیری شد. ابزار پژوهش پرسشنامه مستخرج از مرحله کیفی نظام‌مند بود. روایی ابزار در دو بخش؛ روایی محتوایی (با نظر 11 متخصص) و روایی سازه (شاخص‌های برازش مدل) به همراه پایایی (آلفای‌کرونباخ و ترکیبی) تأیید گردید. چارچوب مفهومی شامل 4 سطح، 9 منظر، 36 بُعد و 86 مؤلفه کلیدی بود. نتایج مدلسازی در نرم‌افزار پی‌ال‌اس وایی سازه (مطلوب بودن شاخص‌های برازش) و روابط متغیرهای مدل (معنی‌داری روابط بین متغیرها) را مورد تأیید قرار داد. براساس نتایج روابط تعریف شده در مدل به ترتیب شامل سطوح؛ ظرفیت محیطی، راهبری سیستم توسعه، همگرایی ورزش همگانی و قهرمانی و کارکردهای همگرایی توسعه است. بر اساس نتایج به سازمان‌های متولی توسعه ورزش در استا&...
    
 • تحلیل عوامل موثر بر پیاده سازی سازمان
         تحول گرا در ورزش تربیتی

  • Abstract: هدف از پژوهش حاضر آزمون مدل عوامل موثر بر پیاده سازی سازمان تحول گرا در ورزش تربیتی بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از حیث روش تحلیل از نوع توصیفی- همبستگی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معاونین، کارشناسان مسئول و کارکنان حوزه تربیت بدنی و سلامت در وزارت آموزش و پرورش، ادارات کل استان ها و شهرستان‌های کشور به تعداد 357 نفر بودند که نمونه آماری بر اساس جدول مورگان و کرجسی، تعداد 186 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 56 سوالی عوامل موثر بر پیاده سازی سازمان تحول گرا انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی با کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 21 و آموس، انجام شد. یافته ها نشان داد که مدل عوامل موثر بر پیاده سازی سازمان تحول گرا در ورزش تربیتی کشور دارای برازش مطلوب و قوی بود. رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی سازمان تحول گرا نشان داد که بالاترین رتبه مربوط به بعد سازماندهی و پایین ترین رتبه مربوط به بعد ارزش ها بود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با...
    
 • تدوین الگوی راهبردی توسعه مشارکت
         دانشجویان در فعالیت های ورزش همگانی

  • Abstract: هدف از پژوهش حاضر، تدوین الگوی راهبردی مشارکت دانشجویان در فعالیت های ورزش همگانی بود. پژوهش حاضر به‌صورت کیفی اجرا شد و داده های مورد نظر با بهره گیری از رویکرد نظریه زمینه ای و الگوی استراس و کوربین (1990) گردآوری و تحلیل شد. در این پژوهش، جامعه آماری شامل 19 نفر از متخصصین و خبرگان ورزش همگانی بود که با روش نمونه گیری نظری و الگوی گلوله برفی انتخاب شدند. گردآوری و تحلیل داده ها از طریق انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته تا دستیابی به اشباع نظری انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق اجرای سه فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. الگوی نهایی تحقیق از چهار عامل علی؛ پنج عامل زمینه ای، پنج عامل مداخله گر؛ نُه عامل راهبردی و سه پیامد تشکیل شد. نهادهای متولی ورزش دانشجویی می توانند از این مدل به عنوان الگویی راهبردی و کلان برای سیاست گذاری و توسعه ورزش همگانی در بین دانشجویان بهره گیرند. پیشنهاد می شود اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم و ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها با گسترش آموزش و پژوهش در این زمینه راهکارهای تشویقی برای افزایش مشارکت و جذب منابع مالی برای توسعه زیرساخت ها را ایجاد نمایند. پیشنهاد می شود اداره کل ترب...
    
 • عوامل موثر بر حمایت مالی از رویدادهای
         ورزش دانش‌آموزی و ارائه مدل

  • Abstract: توجه به توسعه و گسترش ورزش دانش آموزی نقش مهمی در افزایش مشارکت دانش آموزان در ورزش، توسعه استعدادهای ‏ورزشی و ترویج سبک زندگی سالم و فعال دارد. رویدادهای ورزش دانش آموزی علیرغم پتانسیل تبلیغاتی زیاد، از حمایت مالی ‏چندانی برخوردار نیست. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش حمایت مالی در ارتقای جایگاه ورزش دانش آموزی کشور ‏و ارائه مدل حمایت مالی ورزشی در رویدادهای ورزش دانش‌آموزی انجام شد.‏از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل تحلیل سه شاخه ای( میرزایی اهرنجانی) در سه گروه عوامل ساختاری، رفتاری و ‏زمینه ای بر اساس مقیاس 5 ارزشی لیکرت و برای تحلیل از نرم‌افزارهای ‏SPSS‏ و ‏LISREL‏ و‎ ‎مدل‌سازی معالات ساختاری ‏استفاده شد. روایی صوری، روایی سازه و پایایی پرسشنامه( آلفای کرونباخ9/0) مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری حامیان ‏مالی، مربیان و مسئولین ورزش دانش آموزی کشور بودند که تعداد 254نفر پرسشنامه را تکمیل کردند.‏نتایج نشان داد به ترتیب بعد ساختاری: بازاریابی، فناوری و سیستم های اطلاعاتی، حقوقی و قانونی (984/0)، زمینه‌ای: ‏سیاسی- مدیریتی، ارتباطات جمعی (965/0) و رفتاری: آموزشی- مدیریتی، ارتقای جایگاه ورزش دانش‌آموزی (960/0) بر ‏حمایت مالی از رویدا...
    
 • تجربه زیسته پناهندگان افغانستانی از
         موانع مشارکت در ورزش

  • Abstract: هدف مقاله حاضر، واکاوای تجربه زیسته پناهندگان افغانستانی از موانع مشارکت در ورزش است. روش پژوهش، کیفی و از نوع پدیدارشناسی، جامعه هدف، مربیان و ورزشکاران اتباع افغانستانی است. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش ۱۳ نفر و با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و گلوگه برفی و با رعایت حداکثر تنوع نمونه‌گیری انتخاب شدند. ‌مصاحبه‌ها به صورت عمیق اجرا شد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها،‌ از تحلیل موضوعی استفاده گردید. پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها، ۴۷ موضوع فرعی و ۹ موضوع اصلی شامل:‌ اقتصادی، نژادپرستی، فردی، فرهنگی اجتماعی، خانوادگی، مدیریتی، رسانه و اطلاعات، حقوقی و تعامل قومیتی به عنوان موانع اصلی مشارکت ورزشی پناهندگان افغانستانی در ایران شناسایی و استخراج شدند. در نهایت نیز با تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری،‌ به سطح بندی موانع و تدوین مدل پرداخته شد. نتایج تحلیل نشان داد، موانع قانونی، مهمترین و اثرگذارترین موانع مشارکت ورزشی پناهندگان افغاستانی در ورزش است. بنابراین پیشنهاد می‌شود،‌ با تدوین قانون‌های جدید، شفاف و به‌روز در حوزه پناهندگان، شرایط برای فعایت‌های ورزشی آنان تسهیل شود، تا از پیامدهای مشارکت آنان در و...
    
 • کاوش راهبرد ها و پیامد های تأسیس شرکت های
         زایشی دانشگاهی در صنعت ورزش ایران

  • Abstract: امروزه شرکت های زایشی در مأموریت نسل جدید بیشتر دانشگاه های کشورهای توسعه یافته به عنوان ارزش عمده تجاری و اقتصادی مد نظر قرار گرفته است. اما این شرکت ها در دانشگاه های ایران به ویژه در حوزه ورزش نتوانسته اند به طور مطلوب مأموریت اصلی خود را انجام دهند. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردها و پیامد های تأسیس شرکت های زایشی دانشگاهی در صنعت ورزش کشور انجام شد. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام گرفت. داده ‌های پژوهش از طریق نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس مصاحبه ‌های عمیق نیمه‌ ساختار یافته با خبرگان این حوزه (اساتید دانشگاه، مدیران شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها، شرکت های زایشی دانشگاهی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، نخبگان حوزه کارآفرینی ورزشی) جمع آوری شد. شمار مشارکت‌کنندگان در این پژوهش با استفاده از شاخص اشباع نظری به 22 نفر رسید و تحلیل یافته ها به صورت کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. پس از تکمیل یافته ها مقوله هایی از قبیل زیر ساخت های انسانی، محیطی، قانونی، پیوند های محیطی، شرکت زایشی مادر ورزشی، تحولات آموزشی، تیم های مشاوره ای، منابع مالی، منابع فنی، ایده محوری، ...
    
 • تعیین اولویت های راهبردی تربیت بدنی در
         مدارس بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و
         پرورش ایران

  • Abstract: هدف از انجام پژوهش، تعیین اولویت های راهبردی تربیت بدنی در مدارس بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران بود. پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و توسعه ای است که به روش آمیخته انجام گردید. در بخش کیفی سیزده عضو شورای راهبردی در تعیین مولفه های اصلی پرسشنامه مشارکت داشتند. در بخش کمی نیز، نمونه آماری متشکل از 120نفر از معاونین تربیت بدنی و سلامت، روسا و کارشناسان حوزه تربیت بدنی آموزش و پرورش در استان ها و ستاد بودند. ابزار پژوهش، از پرسشنامه تعیین وضعیت موجود، ماتریس های عوامل بیرونی و درونی برای تعیین موقعیت راهبردی و تدوین راهبرد و درنهایت از ماتریس اولویت بندی راهبردها، استفاده شد. یافته ها نشان داد که تربیت بدنی در مدارس ایران دارای شش قوت، شش ضعف ، شش فرصت و شش تهدید است. پس از تجزیه و تحلیل ماتریس ها، در کل نُـه راهبرد تعیین و این راهبردها اولویت بندی گردید. بر اساس اولویت بندی راهبردها، یافته ها نشان داد که بایستی ارتقاء سطح سواد حرکتی دانش آموزان و ترویج سبک زندگی سالم و پویا به عنوان اصلی ترین برنامه ها، مورد توجه تدوین کنندگان سیاست های تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و دس...
    
 • بررسی ارتباط سطح فعالیت بدنی با سواد
         بدنی کودکان 8 تا 12 سال با توجه به مکان
         زندگی

  • Abstract: سواد بدنی یک سفر پیش‌رونده است که در آن اجزای مختلف باهم تعامل تا مشارکت و لذت بردن مادام‌العمر از فعالیت بدنی را تسهیل کنند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین سطح فعالیت بدنی با سواد بدنی کودکان 8 تا 12 سال با توجه به مکان زندگی بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان شهر خرم‌آباد بود که تعداد 90 نفر (30 نفر مرکز شهر، 30 نفر حومه، 30 نفر روستا) به‌عنوان نمونه با انجام آزمون‌های سواد بدنی و تکمیل پرسشنامه بین‌المللی فعالیت بدنی در این پژوهش شرکت کردند. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس چندمتغیره با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 استفاده گردید. نتایج نشان ارتباط مثبت و معنی‌داری بین فعالیت بدنی و سواد بدنی شرکت‌کنندگان وجود دارد (001/0 =P)، ازلحاظ میزان فعالیت بدنی و سطح سواد بدنی کودکان ساکن در روستا عملکرد بهتری نسبت به کودکان ساکن در مرکز و حومه شهر داشته‌اند (001/0 =P)، در زیر سازه دانش و درک کودکان ساکن در مرکز و حومه شهر نمرات بالاتری نسبت به کودکان روستا کسب کردند اما در سایر مؤلفه‌ها عملکرد کودکان ساکن روستا بهتر بود. ازلحاظ جنسیت تفاوت بین پسران و دختران در سواد بدنی کلی (001/0 =P)، فعالیت بدنی (001/0 =P)، شایستگی جسمانی (004/0 =P)، رف...
    
 • ارائه نقشه راه و راهبردهای توسعه فوتبال
         پایه ایران

  • Abstract: مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات راهبردی بود که با هدف تعیین راهبردهای توسعه فوتبال پایه ایران انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران باشگاه‌ها، مدیران فوتبالی، مربیان، روسای هیات‌ فوتبال استان ها، روسای انجمن فوتبال مدارس استان‌های کشور، کارکنان فدراسیون فوتبال، اساتید دانشگاه، نخبگان، بود. با روش نمونه گیری کل شمار به گردآوری اطلاعات پرداخته شد. در تحقیق حاضر از مدل اسکور استفاده شد و برای گردآوری داده‌های مورد نیاز از روش مصاحبه و جلسات شورای راهبردی استفاده‌‌شده است. به این منظور پس از مشخص کردن حوزه های کلیدی عملکرد فوتبال پایه ایران، با استفاده از نظرات صاحب‌نظران در قالب مصاحبه‌های کیفی و نیز برگزاری جلسات شورای راهبردی، ابتدا ، تحلیل محیط شامل شناسایی قوت‌ها، محدودیت‌ها، فرصت‌ها و ریسک‌ها انجام شد. سپس انتظار از هر حوزه کلیدی برای فوتبال پایه تعیین شد. در پایان به منظور دستیابی به انتظار تدوین‌‌شده برای هر حوزه کلیدی یک راهبرد اصلی تعیین شد. به منظور تحقق راهبردهای تدوین‌‌شده پیشنهاد می‌شود با استفاده از تکنیک‌های برنامه‌ریزی زمانی، زمان بندی متناظر با هر راهبرد مشخص شود. ه...
    
 • ارائه مدل توسعه سرمایه اجتماعی بواسطه
         داوطلبی در ورزش دانش آموزی

  • Abstract: هدف از انجام این تحقیق ارائه مدل توسعه سرمایه اجتماعی بواسطه داوطلبی در ورزش دانش آموزی بوده است. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات اکتشافی و با استفاده از نظریه داده بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام شد. جامعه آماری کلیه اساتید، کارشناسان و متخصصان و اساتید خبره فعال در حوزه مدیریت ورزشی و فعال در حوزه ورزش دانش‌آموزی ایران بودند و از روش نمونه‌گیری هدفمند نظری (17 نفر) و بر اساس معیار اشباع نظری استفاد شد. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه‌وتحلیل شدند و مدل نهایی استخراج گردید. بر اساس نتایج به دست آمده عوامل علی در مقوله‌های ارزش اجتماعی داوطلبی دانش‌آموز، اوقات فراغت و سرگرمی، کارکرد داوطلبی ورزشی و پیش‌گیری از انحرافات و مفاسد اجتماعی ؛ شرایط زمینه‌ای در بستر اقتصادی، بستر ساختاری-قانونی و بستر مدیریتی؛ عوامل مداخله‌گر در دو بعد موانع و تسهیل‌گرها؛ راهبردها در عواملی همچون مناسب سازی اماکن ورزشی، سیاست گذاری کلان، تخصیص اعتبارات و منابع مالی، مدیریت نیروهای داوطلب، ترویج و اشاعه &#...
    
 • بررسی ابعاد بازاریابی اجتماعی درگرایش
         دانش آموزان به فعالیت ورزشی و کنترل وزن

  • Abstract: تمرین و فعالیت بدنی منظم در تمامی دوره های زندگی به ویژه در دوران کودکی و نوجوانی، نقش مهمی در تعیین تندرستی و سبک زندگی آتی افراد دارد بدین جهت که شناخت استعدادها و توانایی های بدنی در این دوره شکل گرفته و طی زندگی آتی فرد تکمیل می شود.لذا هدف پژوهش حاضر مدل سازی ابعاد بازاریابی اجتماعی در گرایش دانش آموزان به فعالیت ورزشی و کنترل وزن بود .تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق را مدیران ارشد دفتر تربیت بدنی وزارت و ادارات کل آموزش و پرورش استان ها بودند. نمونه آماری بصورت کل شمار 150 نفر در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ای بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از آمار توصیفی و همچنین به منظورتعیین بین متغیرها از طریق آزمون فریدمن از نرم افزار SPSS23 و در بخش آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. براساس نتایج مدل تحقیق مشاهد شد که ابعاد بازاریابی اجتماعی در گرایش به فعالیت ورزشی و کنترل وزن برازش مطلوب و معنی داری دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد اولویت ابعاد بازاریابی اجتماعی در گرایش دانش‌آموزان به فعالیت‌های ورزشی ...
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 100.26.196.222
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  First |       [Sort alphabetically]   [Restore default list]

  Subjects -> SPORTS AND GAMES (Total: 199 journals)
Showing 201 - 3 of 3 Journals sorted by number of followers
Journal of New Studies in Sport Management     Open Access   (Followers: 9)

  First |       [Sort alphabetically]   [Restore default list]

Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 100.26.196.222
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-