Subjects -> PUBLIC ADMINISTRATION (Total: 284 journals)
    - MUNICIPAL GOVERNMENT (9 journals)
    - PUBLIC ADMINISTRATION (248 journals)
    - SECURITY (27 journals)

PUBLIC ADMINISTRATION (248 journals)            First | 1 2     

Showing 201 - 357 of 357 Journals sorted alphabetically
Revue Gouvernance     Open Access  
Risk, Hazards & Crisis in Public Policy     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione     Full-text available via subscription  
RP3 : Revista de Pesquisa em Políticas Públicas     Open Access  
RUDN Journal of Public Administration     Open Access  
School of Public Policy Publications     Open Access  
Sinergia : Revista do Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis     Open Access  
Singapore Economic Review, The     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Social Policy & Administration     Hybrid Journal   (Followers: 29)
Social Service Review     Full-text available via subscription   (Followers: 12)
Social Work Education: The International Journal     Hybrid Journal   (Followers: 13)
Sosyoekonomi     Open Access  
South Asian Journal of Macroeconomics and Public Finance     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Sri Lanka Journal of Development Administration     Open Access  
Stat & Styring     Full-text available via subscription  
State and Local Government Review     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Statistics and Public Policy     Open Access   (Followers: 4)
Studi Organizzativi     Full-text available via subscription  
Studia z Polityki Publicznej     Open Access  
Surveillance and Society     Open Access   (Followers: 7)
Teaching Public Administration     Hybrid Journal   (Followers: 6)
TEC Empresarial     Open Access  
Tendencias     Open Access   (Followers: 1)
Territory, Politics, Governance     Hybrid Journal  
The Philanthropist     Open Access   (Followers: 1)
The Review of International Organizations     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Transylvanian Review of Administrative Sciences     Open Access  
Visión de futuro     Open Access   (Followers: 1)
WEDANA : Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi     Open Access  
Wroclaw Review of Law, Administration & Economics     Open Access  

  First | 1 2     

Similar Journals
Journal Cover
Studia z Polityki Publicznej
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2391-6389 - ISSN (Online) 2719-7131
Published by SGH Publishing House Homepage  [1 journal]
 • Wybory parlamentarne we Wspólnotach Autonomicznych Galicja i Kraj Basków
         w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2

  • Authors: Justyna Salamon
   Abstract: Zakres przedmiotowy artykułu obejmuje analizę przebiegu i rezultatów wyborów do parlamentu we Wspólnotach Autonomicznych Galicji oraz Kraju Basków, które odbyły się 12 lipca 2020 r. W Galicji jako pierwszej ze Wspólnot Autonomicznych rząd hiszpański wprowadził ostatnią fazę ograniczeń związaną z najłagodniejszymi obostrzeniami w czasie pandemii koronawirusa, tzw. nueva normalidad (obowiązywała od 15 czerwca 2020 r.). Oznaczało to, że wybory w Galicji przeprowadzono w czasie obowiązywania strefy 3 (tzw. zielonej, od 8 czerwca 2020 r.), w której wprowadzono najniższy stopnień ograniczeń. Z kolei w Kraju Basków pierwotnie wybory zaplanowano na 5 kwietnia 2020 r. Z powodu obowiązywania od marca 2020 r. estado de alarma (stanu alarmu) wybory zostały przełożone w obu tych Wspólnotach Autonomicznych. W trakcie analizy zwrócono również uwagę na frekwencję wyborczą oraz na rozłożenie głosów oddanych na poszczególne partie polityczne.
   PubDate: pon, 06 cze 2022 18:07:43 +000
    
 • Wybory korespondencyjne w Bawarii 29 marca 2020 r. a COVID-19. Analiza
         empiryczna na tle debaty o zasadności organizacji wyborów w czasie
         pandemii

  • Authors: Arkadiusz Radwan; Sonia Horonziak
   Abstract: W marcu 2020 r., a więc w czasie trwania pandemii COVID-19, w Bawarii odbyły się wybory samorządowe: 15 marca - pierwsza tura wyborów (w formie tradycyjnej oraz korespondencyjnej), a 29 marca - druga tura (jedynie w formie korespondencyjnej). Zmiana reguł głosowania między I a II turą nastąpiła w atmosferze politycznej zgody, za aprobatą wszystkich frakcji parlamentarnych. Druga tura była zorganizowana w okręgach, w których głosowanie w pierwszej turze nie przyniosło rozstrzygnięcia. Takich okręgów było 34, spośród ogólnej liczby 96 bawarskich okręgów wyborczych. W ten sposób wytworzyła się próba badawcza obejmująca wspomniane 34 okręgi, losowo i równomiernie rozproszone po terytorium całego landu, oraz próba kontrolna obejmująca pozostałe 62 okręgi. Celem niniejszego artykułu jest zweryfikowanie hipotezy głoszącej, że zorganizowanie w Bawarii w marcu 2020 r., tj. w czasie trwania pandemii, wyborów w formie korespondencyjnej doprowadziło do wzrostu liczby przypadków COVID-19. Wyniki tego badania mogą być interesujące dla toczonej w Polsce w kwietniu i maju 2020 r. - i nigdy ostatecznie nierozstrzygniętej - dyskusji na temat zasadności organizacji wyborów korespondencyjnych w czasie pandemii pod względem bezpieczeństwa epidemiologicznego. Przykład Bawarii był bowiem przywoływany zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników zorganizowania w Polsce wyborów prezydenckich w formie wyborów "kopertowych" - odpowiednio jako argument na rzecz albo przeciwko przeprowadzeniu głosowania zgodnie z pierwotnie przyjętym kalendarzem wyborczym. W niniejszym artykule zaprezentowano dane empiryczne oraz zaproponowano ich interpretację celem weryfikacji sformułowanej wyżej hipotezy, a przez to rozstrzygnięcie wzmiankowanej dyskusji na temat epidemiologicznego wymiaru wyborów korespondencyjnych.
   PubDate: pon, 06 cze 2022 17:48:48 +000
    
 • Wybrane problemy związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w
         toku kadencji w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

  • Authors: Agata Pyrzyńska
   Abstract: Celem opracowania jest analiza problematyki wyborów uzupełniających i przedterminowych przypadających w czasie trwania pandemii COVID-19 w Polsce. Rozważaniom poddano w szczególności charakter takich wyborów. Liczne ograniczenia, w tym chociażby w zakresie przemieszczania się czy gromadzenia, nie pozostawały bez wpływu na przebieg i realizację zasadniczych funkcji wyborów. Celem analizy jest także określenie, czy w świetle obowiązujących przepisów dopuszczalna jest zmiana terminu głosowania w zarządzonych wyborach samorządowych przypadających w trakcie trwania pandemii COVID-19. Odnotować bowiem należy, że w okresie od marca do kwietnia 2020 r., a następnie od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r. praktyka ta stała się niemal powszechna. Rozstrzygnięcie tego problemu ma istotne znaczenie, gdyż każdy akt zarządzający wybory ze swej istoty powinien stanowić gwarancję przeprowadzenia wyborów w ściśle określonych ramach czasowych, przy zachowaniu terminów wynikających z kalendarza wyborczego, a nadto - każde działanie organu powinno znajdować oparcie w przepisach prawa. Występująca w czasie pandemii praktyka prolongowania terminu głosowania w wyborach lokalnych osłabiła tak rozumiany - gwarancyjny - charakter czynności zarządzenia wyborów, inspirując jednocześnie do dyskusji nad prawną dopuszczalnością takich działań. W artykule wykorzystano metodę formalnoprawną oraz dokonano analizy dorobku doktryny i judykatury.
   PubDate: pon, 06 cze 2022 17:42:10 +000
    
 • Powszechność w głosowaniu korespondencyjnym w dobie
         COVID-19. Wybrane zagadnienia

  • Authors: Piotr Kobylski
   Abstract: W artykule omówiono jedną z instytucji systemu wyborczego w dobie pandemii COVID-19. Wybory to proces wybierania przez obywateli przedstawicieli na określone stanowiska. Istotne w tym kontekście są sposób i zasady przeprowadzania elekcji, tak by zachowana została jej fundamentalna reguła - powszechność. Chociaż od 1989 r. obowiązywało kilkanaście ordynacji wyborczych, a tradycyjny model oddania głosu w lokalu wyborczym nadal funkcjonował, to polski ustawodawca przewidział także głosowanie korespondencyjne oraz za pośrednictwem pełnomocnika. Z uwagi na ryzyko związane z pandemią COVID-19 wydawać by się mogło, że dalsze zmiany w polskim Kodeksie wyborczym będą niezbędne. Dostosowanie nowych przepisów do Konstytucji RP z 1997 r. okazało się jednak dla krajowego ustawodawcy zbyt ambitnym zadaniem. Niniejsze opracowanie ma charakter empiryczny - to studium przypadku konkretnego działania legislacyjnego pokazanego w ujęciu porównawczym na przykładzie Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
   PubDate: pon, 06 cze 2022 17:37:56 +000
    
 • Dyfuzja polityki publicznej w systemach federalnych podczas stanu
         wyjątkowego. Upowszechnianie polityki lockdownu podczas pandemii COVID-19
         w Stanach Zjednoczonych

  • Authors: Sharon Elhadad; Udi Sommer
   Abstract: Niniejszy artykuł przedstawia ujednolicony model dyfuzji polityki publicznej w celu analizy szybkości przyjmowania stanowych polityk lockdownu w systemie federalnym podczas pandemii COVID-19. Został tu zbudowany zmodyfikowany ujednolicony model w celu lepszego zrozumienia dyfuzji polityki publicznej w kontekstach, w których istniejące modele nie spełniają oczekiwań. Wyróżniono trzy główne kanały dyfuzji polityki publicznej: regionalny, wertykalny i wewnętrzny. Artykuł zawiera empiryczny test modelu na przykładzie Stanów Zjednoczonych i stwierdza, że efekty wertykalne, takie jak wyższe oceny poparcia dla prezydenta Donalda Trumpa, a także stosunkowo wysoki udział federalnego wsparcia finansowego na walkę z COVID-19, mają silny pozytywny związek z szybkością przyjmowania lockdownu. Ponadto ważne są również pewne efekty wewnętrzne - wyższe oceny akceptacji gubernatorów są pozytywnie powiązane z szybkością polityki przyjmowania lockdownu w całym stanie, podobnie jak wydatki stanowe i lokalne, demokratyczne rządy i świadomość ludności na temat wirusa. Jednak inne czynniki wewnętrzne, takie jak rygorystyczne stanowe polityki lockdownu i względny odsetek zgonów z powodu COVID-19 na poziomie stanowym, były minimalnie związane z szybkością przyjmowania polityki lockdownów. Co zaskakujące, w przeciwieństwie do wcześniejszych badań, horyzontalne efekty regionalne nie odegrały znaczącej roli w analizie - szybkość przyjmowania polityki lockdownu przez sąsiednie państwa nie ma związku z tempem przyjmowania lockdownu w całym kraju. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki sugerują silny wpływ czynników politycznych na szybkość wdrażania polityki lockdownu w Stanach Zjednoczonych na poziomie stanowym.
   PubDate: pon, 06 cze 2022 17:30:30 +000
    
 • Pandemiczne wyzwania a polityka publiczna. Refleksje nad administracją
         wyborczą w największej demokracji świata

  • Authors: Hepzibah Beulah C
   Abstract: Demokratyczne wybory stanowią ogromne wyzwanie dla każdego rządu podczas kryzysu, np. pandemii COVID-19. Szczególnie w kraju takim jak Indie, w którym blisko 18% światowej populacji stanowi zarówno niechętną, jak i chętną do głosowania bazę około 911 mln ludzi w czasie rozprzestrzeniania się koronawirusa zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich kraju. Pierwsze demokratyczne wybory na dużą skalę podczas pandemii z powodzeniem odbyły się w stanie Bihar w północnych Indiach z udziałem ponad 90 mln wyborców, co samo w sobie było zdumiewającym wyczynem. Model przyjęty przez Koreę Południową cechujący się najwyższą frekwencją dał wgląd władzom indyjskim w przebieg wyborów. Indyjska Komisja Wyborcza, niezależny organ statutowy, któremu powierzono zadanie przeprowadzenia wolnych i uczciwych wyborów, zezwoliła na wirtualny tryb prowadzenia kampanii i zarekomendowała konkretne wytyczne dotyczące głosowania. Zmiany zasad niosą głębokie implikacje dla znacznego ograniczenia zatłoczonych kampanii, co było synonimem indyjskiej demokracji. Administracja wyborcza została przeanalizowana w tym badaniu na tle wielkich zmian w indyjskiej machinie wyborczej. Aspekty, które podejmuje niniejsze badanie, obejmują: (i) zalety i wady działań podejmowanych przez regulatorów; (ii) pozytywne i negatywne reakcje partii politycznych; oraz (iii) zdrowie i bezpieczeństwo wyborców. Badanie kończy się potwierdzeniem danych na temat sukcesu wyborów w Bihar i mądrego wyboru rządu indyjskiego, który wykorzystał okazję, kierując się wskazówkami z Korei Południowej.
   PubDate: pon, 06 cze 2022 17:25:05 +000
    
 • Błąd "wyborów naukowych" w erze COVID. Odkrywanie wyzwań związanych z
         zarządzaniem wyborami 2020-2021 w Ugandzie

  • Authors: Norman Sempijja; Paula Mora Brito
   Abstract: Pandemia COVID-19 rozpoczęła się w okresie, gdy w Ugandzie miały się odbyć wybory prezydenckie i parlamentarne, co stanowiło wyzwanie dla bezpieczeństwa ludności. Partia rządząca (Narodowy Ruch Oporu) stanęła wobec sytuacji przekazania władzy przewodniczącemu parlamentu, gdyby wybory miały się nie odbyć. Aby złagodzić problemy związane ze zdrowiem publicznym i utrzymać władzę, rząd zgodził się na proces wyborczy bez kampanii publicznych. Zamiast tego miały zostać przeprowadzone kampanie w radiu, telewizji i mediach społecznościowych, w tak zwanych "wyborach naukowych". Jednak w kraju ogarniętym masową korupcją polityczną i biurokratyczną oraz z zakorzenionym reżimem, który stosuje przemoc wobec przeciwników, niewiele uwagi poświęcono sprawiedliwości tego procesu, zwłaszcza w kwestii dostępu opozycji do zasobów medialnych. I odwrotnie, ponieważ w wyborach chodzi o tłumy i popisy, Ugandyjska Komisja Wyborcza zmagała się z ciągle ewoluującym procesem kampanii wyborczej, zwłaszcza że na szlaku kampanii kandydatów politycznych pojawiły się spore spontaniczne tłumy. Opozycja potrzebuje dużego tłumu dla legitymizacji i pokazania popularności. Partia rządząca użyła przemocy wobec członków opozycji pod pretekstem egzekwowania standardowych procedur operacyjnych w celu zapobiegania COVID-19, ale jej kandydaci mogli gromadzić tłumy. Doprowadziło to do radykalizacji części opozycji, która wykorzystywała media do wzywania do przemocy i czystek etnicznych. Opisane w artykule badanie jakościowe sprawdza, w jakim stopniu proces "wyborów naukowych" został zaprojektowany w celu uzyskania sprawiedliwego wyniku wyborów w 2021 r. w Ugandzie. Badanie wykorzystuje teorię racjonalnego wyboru do zbadania kalkulacji różnych interesariuszy. Opiera się na danych wtórnych, zwłaszcza doniesieniach medialnych, ale także na danych pierwotnych z raportów, mediów społecznościowych i przemówień kluczowych postaci ze sceny politycznej Ugandy. Z badania wynika, że niezależna komisja wyborcza miała do czynienia z dwoma wysoce wyrafinowanymi przeciwnikami i nie miała możliwości ani sprawczości do egzekwowania reguł w grze politycznej. Ostatecznie okazało się, że kluczowe aspekty procesu "wyborów naukowych" były niesprawcze i nie przyniosły sprawiedliwego wyniku wyborów w 2021 r. w Ugandzie.
   PubDate: pon, 06 cze 2022 17:18:21 +000
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.236.107.249
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-