A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> NUTRITION AND DIETETICS (Total: 201 journals)
We no longer collect new content from this publisher because the publisher has forbidden systematic access to its RSS feeds.
Similar Journals
Journal Cover
Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2548-0383
Published by Gazi Üniversitesi Homepage  [9 journals]
 • Organ Nakli Alıcılarında Travma Sonrası
         Büyüme

  • Authors: Mahire Olcay ÇAM; Özkan UĞUZ
   Abstract: Organ nakli, her yaştan insanı kapsayan ve çeşitli nedenlerle işlevini yitiren hayati organların tedavisinde kullanılan bir tedavi seçeneğidir. Organ naklinin hastaları çok yönlü etkilediği bilinmektedir. Olumsuz etkilenmeler olduğu gibi, organ naklinin hastaların beden ve ruh sağlığı üzerinde olumlu etkilerinin olduğu çok sayıda araştırma ile ortaya konmuştur. Ancak nakledilen organın türüne bakılmaksızın, organ nakil olmuş hastaların tamamı; uzun tedavi protokollerine uyma zorunluluğu, immünsupresif tedavinin olumsuz etkileri, enfeksiyon ve organ reddi riski, sosyal izolasyon, cinsel işlevlerde bozulma gibi psikososyal sorunlar yaşayarak yaşam boyu süren zorluklardan etkilenmektedir. Bu zorluklar hastanın stres ve kaygı düzeylerini artırarak travmatik deneyimlere yol açar. Bu travmatik deneyim hastada farklı sonuçlar doğurabilirken; aynı zamanda hayatın anlamı, gelişmiş ilişkiler, kişisel güçlendirme algısı ve ruhsal gelişim gibi olumlu değişikliklere de yol açabilir. Bu olumlu değişiklikler "travma sonrası büyüme" olarak tanımlanmaktadır. Travma sonrası büyüme, yüksek stresli durumlar ve olayların bir sonucu olarak olumlu kişisel gelişim deneyimlerini ifade etmektedir. Bu derleme, organ nakli alıcılarında travma sonrası büyüme ve bunu etkileyen faktörler ile ilgili literatüre dayalı bilgileri sunmak için yazılmıştır.
   PubDate: Fri, 24 Mar 2023 00:00:00 +030
    
 • MENOPOZAL DÖNEM SEMPTOMLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  • Authors: Sıdıka PELİT AKSU; Ayten ŞENTÜRK ERENEL
   Abstract: Küresel yaşam, beklenen yaşam süresinin artmasına neden olmuş ve kadınlar artık yaşamlarının yaklaşık üçte birini klimakterik dönemde geçirmektedirler. Bu nedenle de kadınlar menopoz semptomlarının etkisini daha uzun süre yaşamaktadırlar. Menopozal geçiş sürecinde ortaya çıkabilecek semptomlar kadınların yaklaşık %85'inde görülmektedir. Kadınların yaşadığı menopozal semptomlar; vazomotor semptomlar, uyku ile ilgili değişiklikler, emosyonel değişiklikler, saç ve deri değişiklikleri, ürogenital değişiklikler ve cinsel değişiklikler, metabolik sendrom ve kardiyovasküler değişiklikler, gastrointestinal değişiklikler ve kas-iskelet sistemi değişikliklerini kapsamaktadır. Bu semptomların görülme sıklığı ve özellikleri kadından kadına değişiklik göstermektedir. Hemşirelerin, kadınlara kanıt temelli güncel bilgiler vermesi, kadınların bu bilgiler doğrultusunda bilinçli seçimler yapmalarını sağlaması ve seçimlerini günlük yaşamlarına uygulamalarına destek olmaları önemlidir. Böylece hemşirelerin eğitici, danışman, araştırmacı, uygulayıcı ve destekleyici rolleri menopozal dönemdeki kadınların yaşadıkları sorunlarının çözümünde önemli rol oynayacaktır ve kadınların menopozal semptomlarla baş edebilmeleri mümkün olabilecektir. Sonuç olarak hemşireler tarafından bu doğal süreçte rahatsız edici semptomların olabileceği ve bunların büyük çoğunluğunun uygun danışmanlıkla hafifletilebileceği mesajının verilmesi, kadın, aile ve toplum sağlığına katkı sağlayacaktır. Bu derleme menopozal dönem semptomlarını ve hemşirelik bakımını incelemek amacıyla yazılmıştır.
   PubDate: Fri, 24 Mar 2023 00:00:00 +030
    
 • COVID-19’UN ÖNLENMESİ VE TEDAVİSİNDE BESLENMENİN ÖNEMİ İLE C VE
         D VİTAMİNLERİNE DAİR YAKLAŞIMLAR

  • Authors: Kübra SİYASAL
   Abstract: Koronavirüsün bir çeşidi olan Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2020 yılının mart ayında pandemi olarak ilan edilmiştir. Bu hastalıkta kaynak semptomatik/asemptomatik COVID-19 enfeksiyonuna yakalanan kişilerdir. Hastalığın genel olarak bulaşması damlacık yoluyla gerçekleşmektedir. Sağlıklı ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve düzenli uykunun bağışıklık sistemini geliştirdiğine dair araştırmalar mevcuttur. Bu sebeple COVID-19’da da bunlar önem kazanmaktadır. COVID-19 pandemisi ile birlikte vitaminlerin hastalıkların önlenmesi ve tedavisindeki faydaları üzerine yapılan araştırmalar artmıştır. Araştırmalarda D vitamininin, virüslere karşı fiziksel bariyeri güçlendirmede, antimikrobiyal peptitlerin üretimini uyarmada ve inflamatuar sitokin üretimini azaltmada önemli bir rol oynayabileceği ortaya konulmuştur. C vitamininin ise COVID-19 hastalarında bağışıklık tepkisini artırmaya katkı sağlayarak hayatta kalma oranlarını artırabileceği belirtilmektedir. Bu derlemenin amacı COVID-19 hastalığı üzerinde C ve D vitaminlerinin etkisini gözlemlemek, hastalığı önleyici ve tedavi edici yaklaşımları gözden geçirmektir.
   PubDate: Fri, 24 Mar 2023 00:00:00 +030
    
 • Diz Artroplastisi Hastalarına Yönelik Geliştirilen Mobilizasyon
         Protokolünün Hemşirelik Bakımına Duyarlı Hasta Sonuçları Üzerine
         Etkisi: Çok Merkezli, Tek Kör Randomize Kontrollü Bir Çalışma
         Protokolü

  • Authors: Sevinç MEŞE; Sevil GÜLER, Murat KORKMAZ
   Abstract: Giriş: Ameliyat sonrası mobilizasyon önemli bir hemşirelik bakımıdır. Hemşirelerin aktif rol aldığı, kanıta dayalı veriler ile sistematik basamaklar takip edilerek hastalar mobilize edilmelidir. Bu çalışmada, diz artroplasti ameliyatı sonrası uygulanmak üzere bir mobilizasyon protokolünün geliştirilmesi ve protokolle birlikte uygulanacak hemşirelik bakımına duyarlı hasta sonuçları üzerine etkinliğinin incelenmesi ile ilgili sürecin raporlanması amaçlanmıştır.Yöntem: Araştırmanın, Kasım 2021-Kasım 2023 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır. Araştırma, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde yürütülecektir. Araştırma ön test-son test düzende randomize kontrollü deneysel araştırma tasarımı ile prospektif olarak gerçekleştirilecektir. Örneklemini, güç analiziyle belirlenen, araştırma kriterlerine uyan 68 hasta oluşturacaktır (34 deney, 34 kontrol). Araştırmanın uygulama aşamasında STAI Durumluluk Kaygı Envanteri, Görsel Ağrı Ölçeği, Gözlemci hareketlilik ölçeği, Hasta hareketlilik ölçeği, KOOS-Fiziksel Fonksiyon Kısa Formu, Ortostatik intolerans ve Ortostatik hipotansiyon takip formu uygulanacaktır.Bulgular: Bu çalışma, tek kör randomize kontrollü deneysel çalışma için çalışma protokolüdür. Çalışma verileri toplanıp analiz edildikten sonra bulgular açıklanacaktır.Sonuç: Diz artroplasti hastalarına yönelik geliştirilen mobilizasyon protokolünün hemşirelik bakımına duyarlı hasta sonuçları üzerine etkinliği değerlendirilecektir.
   PubDate: Fri, 24 Mar 2023 00:00:00 +030
    
 • EGZERSİZİN NİKOTİN, KOKAİN, METAMFETAMİN, OPİOİDLER VE ALKOL
         GİBİ MADDE BAĞIMLILIKLARINDAKİ YERİ

  • Authors: İdil Esin ÜNLÜ; Oğuzhan DOĞAN, İlke KESER
   Abstract: Madde bağımlılığı tüm dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen küresel bir halk sağlığı sorunudur Madde bağımlılığı, ciddi psikiyatrik ve tıbbi sorunlara neden olarak, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Madde bağımlılığı tedavisi, kullanılan maddenin türüne, kullanım süresine ve görülebilecek problemlere göre farklılık gösterebilir. Tedavi yaklaşımları kısa ve uzun vadeli tedavilerden oluşmaktadır. Egzersiz yaklaşımları hem kısa hem de uzun vadeli tedavide kullanılmaktadır. Egzersiz eğitimleri ile, fiziksel uygunluk ve fonksiyonel kapasite, psikolojik sağlık ve iyi olma hali, sosyal işlevsellik ve genel sağlık algıları dâhil olmak üzere yaşam kalitesi değişkenleriyle ilgili çeşitli yönler açısından belirgin iyileşmeler sağlandığı rapor edilmiştir. Egzersiz ile, dopamin homeostazı indüklenir, bu da madde kullanımının bırakılması ve nüksün önlenmesi açısından önemlidir. Bu derlemenin amacı; egzersizin nikotin, kokain, metamfetamin, opioidler ve alkol gibi farklı madde bağımlılıklarının neden olduğu nörofizyolojik değişiklikler üzerindeki etkilerine ilişkin çalışmaları derlemek ve madde kullanımının veya nüksünün önlenmesi açısından yoga, pilates, tai chi, qigong, grup egzersizleri, dans-hareket terapisi gibi aerobik egzersizlerin ve anerobik egzersizlerin etkinliğini incelemektir. Düzenli egzersiz ile bağımlılığın tedavisinde, bağımlılık davranışlarının azaltılmasında ve nüksün önlenmesinde başarılı sonuçlara ulaşılmaktadır. Bağımlı bireyler, bir egzersiz programını öncelik sırasına koymada ve devam ettirmede zorlanmaktadırlar. Ancak tedavinin bir parçası olarak egzersize oldukça olumludur. Literatür incelemesi sonunda egzersiz programlarına katılımı artırmak için bireylerin tercihlerini anlamak ve bireye özel düzenlemelerin gerekli olduğu düşünüldü.
   PubDate: Fri, 24 Mar 2023 00:00:00 +030
    
 • HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE YENİLİKÇİ ÖĞRETİM STRATEJİSİ OLARAK
         KAÇIŞ ODALARI

  • Authors: Nurhan AKTAŞ; Zehra GÖÇMEN BAYKARA
   Abstract: Hemşirelik eğitimi ile öğrencilerin bilgi, beceri ve tutuma yönelik yeterlik kazanmalarının yanı sıra eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme, bütüncül ve empatik bakım verme, iletişim ve ekip işbirliği içinde çalışma gibi becerilerle donatılması hedeflemektedir. Büyük çoğunluğunu Z kuşağının oluşturduğu günümüz öğrencileri eğitime aktif katılmayı tercih etmekte, öğrenme sürecine dahil olmak için alternatif, yenilikçi yollara ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, öğrencilerin eğitim süreçlerinde aktif katılımlarını sağlayacak, geleneksel eğitim yöntemlerini tamamlayan yenilikçi aktif öğrenme yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir. Eğitimciler tarafından kullanılan aktif öğretim yöntemlerinden birisi de ‘oyunlaştırma’dır. Hemşirelikte oldukça yeni kullanılan yenilikçi bir öğretim tekniği olarak oyunların, bilgi ve beceriyi geliştirmede olumlu katkılarının olmasının yanı sıra eğlenceli ve motive edici olduğu ve bireylerin rekabet gücünü ortaya çıkardığı, öğrencilerin sosyalleşmesini artırdığı, hata yapmalarına izin verdiği, anında geri bildirim sağladığı ve yaratıcılıklarını geliştirdiği bilinmektedir. Son yıllarda popüler olan oyunlardan birisi de kaçış odası oyunudur. Kaçış odaları, oyuncuların genellikle odadan kaçarak belirli bir hedefi, sınırlı süre içinde gerçekleştirmek için odada bir ya da daha fazla ipuçlarını keşfettiği, bulmacaları çözüp, görevleri yerine getirdiği canlı aksiyon takım tabanlı oyunlardır. Bu makalenin amacı, son yıllarda eğitimde ve hemşirelikte kullanımı yeni olan yenilikçi öğretim stratejisi olarak karşımıza çıkan kaçış odaları, kaçış odalarının hemşirelik eğitiminde kullanımı ve konu ile ilgili yapılmış araştırma sonuçlarını açıklamaktır.
   PubDate: Fri, 24 Mar 2023 00:00:00 +030
    
 • SİGARA BIRAKMADA FİZYOTERAPİ PERSPEKTİFİ

  • Authors: Gökçe KARTAL; Ebru SEVER, Ufuk YURDALAN
   Abstract: SİGARA BIRAKMADA FİZYOTERAPİ PERSPEKTİFİÖZETTütün kullanımının, dünya çapında halk sağlığını tehdit eden sorunlardan biri olduğu ve önlenebilir erken ölümlerin en önemli nedenleri arasında olduğu bilinmektedir. Ayrıca her yaştan bireyin birçok organ ve fizyolojik sisteminin etkilenmesine sebebiyet vermektedir. Sigaranın birçok olumsuz etkisinin olması sağlık profesyonellerinin sigara bırakma konusunda çeşitli tedavi yaklaşımları üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. Fizyoterapistlerin hastalar ile daha uzun süreli iletişimde olmaları onların desteklerini önemli kılmaktadır. Fizyoterapistler sigara bırakmada farklı yöntemler kullanmaktadırlar. Rehabilitasyon programlarında genellikle; sağlık profesyonellerinin kullandığı 5A yönergesi ve 3 aşamalı müdahale stratejileri ile fizyoterapistlerin uyguladığı klinik egzersiz programları tercih edilmektedir. Bu klinik egzersiz programlarına aerobik ve izometrik egzersizler ile anksiyeteyi azaltan ve farkındalığı artıran yoga gibi egzersiz çeşitleri dahil edilmektedir. Sigara bırakma amacıyla uygulanan egzersiz programlarının kişiye özgü olması gerektiği ve takip sürecinin kişinin yaşam tarzına göre seçilmesinin sigarayı bırakmada etkili olacağı düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler: Egzersiz, fizyoterapi yaklaşımları, sigara bırakma, tütün kullanımı
   PubDate: Fri, 24 Mar 2023 00:00:00 +030
    
 • INTERFERENCE IN IMMUNOASSAYS

  • Authors: Eugene Gıtongorı MOGAKA; Resul KARAKUŞ, E. Ümit BAĞRIAÇIK
   Abstract: Immunoassays are simple, efficient and reliable means for testing patient samples in the modern hospital. Their specificity and sensitivity have provided robust means by which detection of analytes can be achieved with ease. The underlying principle of antigen-antibody reactions forming a measurable complex exposes immunoassays to possible interference from proteins and other reactants with structural similarities to antibodies and or the analytes. Accounting for the sensitivity of the test and its reliability, the impact of interferents both endogenous like autoantibodies and exogenous factors like drugs, involved in the assay is worth investigating since the alternative would be producing unreliable results. Insights for developing tests for assessing discordant results following troubleshooting of immunoassays as possible remedial measures have been provided.
   PubDate: Fri, 24 Mar 2023 00:00:00 +030
    
 • MASSETER BOTOKS ENJEKSİYONU SONRASI GELİŞEN PARADOKSAL BULGİNG
         FENOMENİ; VAKA SERİLERİ VE LİTERATÜR DERLEMESİ

  • Authors: Orhan KAZAN; Mehmet Emin TOPRAK
   Abstract: Amaç: Mandibular eklem olarak da bilinen temporomandibular eklem (TME); dış kulak yolunun önünde mandibulayı temporal kemiğe bağlayan sinoviyal bir eklemdir. TME rahatsızlıkları toplumda sıklıkla görülmekle beraber; çiğneme kaslarından kaynaklanan bozukluklar, TME’de kondil ve disk uyumsuzlukları, inflamatuar eklem hastalıkları, kronik mandibular hipomobilite, konjenital ya da kazanılmış kas ve kemik rahatsızlıkları gibi birçok nedenden kaynaklanabilmektedir. Vaka raporları: Çalışmamızda eklem ağrısı şikayetleri ile Gazi Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Kliniğine başvuran 4 hastanın teşhis ve tedavi süreci sunulmuştur. Olguların hepsinin bruksizme bağlı masseter hipertrofisinin olduğu tespit edildi. İşlem öncesi hastalardan yazılı olarak alınan aydınlatılmış onam sonrasında, botulinum toksin-A (BTA) uygulaması yapıldı. Uygulamanın sonrası yapılan kontrol muayenelerinde 4 olguda da paradoksal masseterik şişlik tespit edildi. Çalışmamızda sunulan hastaların botokstan etkilenmeyen masseter kaslarının yüzeyel loblarına daha yüzeyel bir botoks enjeksiyonu yapıldı, ortalama on gün içerisinde bütün hastalarda şikayetlerin ortadan kaktığı görüldü. Sonuç: Masseter botoksu sonrası paradoksal şişlik fenomeni nadir görülmekte olup, hekim tarafından doğru konulan teşhis sonrasında kolaylıkla tedavi edilebilmektedir. Bruksizm ve masseter hipertrofisi için botoks uygulamalarını yapan hekimlerinin ortaya çıkabilecek olası komplikasyonlarla ilgili bilgili sahibi olması ve gerekli çözümleri sunabilmesi gerekmektedir.
   PubDate: Fri, 24 Mar 2023 00:00:00 +030
    
 • COVID-19 VE UZAKTAN EĞİTİM

  • Authors: Dilek AYGİN; Aysel GÜL
   Abstract: COVID-19 enfeksiyonu eğitim dahil yaşamın tüm alanlarını etkileyen bulaşıcı ve ölümcül bir hastalıktır. Etken virüsün olası yayılımını önlemek amacıyla okullar kapatılmış ve uzaktan eğitim sürecine geçilmiştir. Her ne kadar uzaktan eğitim öğrenciler ve öğretmenler için yeni bir uygulama olmamasına karşın, temel düzeyde hesap yapabilme ve adaptasyon becerileri vb. gibi birtakım özelliklere sahip olmayı gerektirir. Bu bağlamda, ülkelerin eğitim öğretim süreçlerinde yaşanan değişimlerin, eğitim kurumlarını ve eğiticileri önemli ölçüde etkilediği bir gerçektir.Ülkeler arasında öğrenme modellerinin oluşturulması ve uygulanması sürecinin, birbirinden oldukça farklılık gösterdiği bilinmektedir. Eğitim öğretim süreçlerinde en iyi yöntem ve araçların belirlenmesi ve bunların kullanımına ilişkin yaşanan belirsizliğin, bu farklılığı yarattığı düşünülmektedir. Çevrimiçi öğrenmenin birçok ülke için erken bir aşamada olduğu göz önüne alındığında, uygulamaya ilişkin avantajların yanı sıra birtakım sorun ve engellerle karşılaşılması oldukça olasıdır. Bu derleme makale, pandemi ortamının yarattığı uzaktan eğitim sürecinin eğiticiler ve öğrenciler üzerindeki etkileri, çevrimiçi öğrenmenin sunduğu avantajlar/kolaylıklar ile getirdiği dezavantaj/kısıtlılıkları ortaya koymak amacıyla yazılmıştır.
   PubDate: Fri, 24 Mar 2023 00:00:00 +030
    
 • DENTAL İMPLANTOLOJİDE KOMPLİKASYONLAR

  • Authors: Serdar POLAT; Mehmet Emin TOPRAK
   Abstract: Diş eksikliklerinin tedavisinde klinik başarı oranlarının yüksek olması ve çok sayıda avantajı nedeniyle dental implantların kullanımı her geçen gün artmaktadır. Uygulanan implant sayının artması ile gelişebilecek komplikasyonlar da artacaktır. Artan kullanım ve yapılan klinik çalışmalar sonucunda biyolojik, mekanik ve estetik olarak sınıflandırılan çok çeşitli komplikasyonlar da görülmektedir. Bu komplikasyonlar başlangıç aşamasında veya ileri aşamalarda görülebilmektedir. Klinisyenler gerekli bilgi birikimine sahip olarak komplikasyonların üstesinden gelebilirler. Bu literatür derlemesinin amacı dental implant tedavilerinde görülebilecek komplikasyonlarla ilgili bilgi vermektir.
   PubDate: Fri, 24 Mar 2023 00:00:00 +030
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.212.94.18
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-