Subjects -> ART (Total: 882 journals)
    - ART (468 journals)
    - DANCE (26 journals)
    - FILM AND AUDIOVISUALS (125 journals)
    - MUSIC (171 journals)
    - THEATER (92 journals)

DANCE (26 journals)

Showing 1 - 22 of 22 Journals sorted alphabetically
American Journal of Dance Therapy     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Body, Movement and Dance in Psychotherapy: An International Journal for Theory, Research and Practice     Hybrid Journal   (Followers: 13)
Brolga: An Australian Journal about Dance     Full-text available via subscription  
Conceição/Conception     Open Access  
Dance Chronicle     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Dance Education in Practice     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Dance Major Journal     Open Access  
Dance Research     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Dance Research Aotearoa     Open Access   (Followers: 1)
Dance Research Journal     Full-text available via subscription   (Followers: 11)
Dance studies     Open Access   (Followers: 1)
Dance, Movement & Spiritualities     Hybrid Journal   (Followers: 1)
International Journal of Screendance     Open Access   (Followers: 1)
Journal of Dance & Somatic Practices     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Journal of Dance Education     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Journal of Dance Medicine & Science     Full-text available via subscription   (Followers: 10)
Journal of Physical Education, Recreation & Dance     Full-text available via subscription   (Followers: 12)
Musikk og Tradisjon     Open Access  
På Spissen     Open Access  
Recherches en Danse     Open Access   (Followers: 2)
Research in Dance Education     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Theatre, Dance and Performance Training     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Similar Journals
Journal Cover
Dance studies
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2616-7646 - ISSN (Online) 2617-3786
Published by Kyiv National University of Culture and Arts Homepage  [14 journals]
 • Становлення мистецько-педагогічної
         школи кафедри хореографії Київського
         інституту культури імені О. Є.
         Корнійчука

  • Authors: Наталія Миколаївна Миронюк
   Abstract: Мета статті – проаналізувати процес становлення мистецько-педагогічної школи кафедри хореографії КДІК ім. О. Є. Корнійчука. Методологія. Систематизація інформації, розгляд подій у хронологічній послідовності, екстраполяція змісту поняття «наукова школа» в художньо-педагогічну галузь дозволили здійснити науково об’єктивне дослідження. Наукова новизна. Вперше проаналізовано створення кафедри хореографії Київського державного інституту культури імені О. Є. Корнійчука в аспекті становлення художньо-педагогічної школи. Висновки. Створення першої в УРСР кафедри хореографії у Київському державному інституті культури імені О. Є. Корнійчука стало одночасно фундаментом для мистецько-педагогічної школи, лідер якої К. Василенко об’єднав однодумців, що дотримувалися прогресивних принципів єдиної творчої команди, здатної до критики та самокритики, паритетних стосунків керівника-лідера та членів команди. Серед першого складу кафедри, що стояв біля витоків мистецько-п...
   PubDate: Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +020
    
 • Балетмейстерська творчість Олексія
         Гомона в контексті народно-сценічної
         хореографії України

  • Authors: Ірина Миколаївна Гутник
   Abstract: Мета статті полягає у виявленні особистого внеску балетмейстера Олексія Гомона в розвиток народно-сценічного хореографічного мистецтва України. Методологія. Для досягнення мети застосовано загальнонаукові методи теоретичного та емпіричного рівнів: аналіз і узагальнення науково-теоретичних основ дослідження, хронологічний метод. Висновки щодо особливостей балетмейстерської творчості О. Гомона зроблено на основі аналізу виявленого комплексу джерел: хореографічних творів митця, інтерв’ю з ним, спогадів колег та артистів. Наукова новизна. У дослідженні вперше здійснено комплексний аналіз основних етапів становлення та розвитку балетмейстерської творчості О. Гомона; введено у науковий обіг фактологічний матеріал (інтерв’ю з митцем), який до цього часу не був опублікований. Висновки. Балетмейстерська творчість О. Гомона є синтезом досягнень декількох поколінь українських хореографів у сфері сценічної інтерпретації народного танцю, вона заснована на народн&...
   PubDate: Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +020
    
 • Особливості просторової композиції
         народно-сценічних танців українців
         Закарпаття

  • Authors: Андрій Васильович Тимчула; Ольга Леонідівна Яценко
   Abstract: Мета статті – виявити специфіку сценічних інтерпретацій фольклорних танців українців Закарпаття на основі аналізу просторової композиції народно-сценічних танців другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Методологія. Застосовано методи структурного та формального аналізу просторової композиції хореографії народно-сценічних танців; типологічний метод спрямований на виявлення локальних особливостей традиційної танцювальної культури українців Закарпаття; порівняльний метод застосовано для зіставлення народних та народно-сценічних танців крізь призму поняття «формація» (за А. Джурческу). Наукова новизна. Проаналізовано специфіку сценічної інтерпретації традиційних танців українців Закарпаття крізь призму концепції «формацій» А. Джурческу. Висновки. Структурно-просторова композиція народно-сценічних танців українців Закарпаття побудована на специфічних мізансценах та «формаціях». Мізансцени в проаналізованих хореографічних композиціях («Дробойка...
   PubDate: Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +020
    
 • Футуристичний танець у дискурсі
         маніфестів італійських футуристів

  • Authors: Лариса Юріївна Цвєткова; Аліна Миколаївна Підлипська
   Abstract: Мета статті – виявити особливості футуристичних танців на основі аналізу маніфестів італійських футуристів, дотичних до танцювальної проблематики. Методологія. Для проведення дослідження застосовано історико-хронологічний підхід, методи аналізу та порівняння. Наукова новизна. Вперше проаналізовано маніфести італійських футуристів, присвячені різним аспектам, в оптиці танцювальної проблематики. Висновки. Італійський футуризм був першим художнім напрямом у світовій історії мистецтва, який, оголосивши машину об’єктом свого натхнення й уособленням краси, поставив за мету відобразити на полотні, папері, металі, а також репрезентувати в танці всі прояви життя індустріальної цивілізації. У хореографії початку XX ст. відбувалося освоєння нових форм виразності, лунали заклики до перегляду глибинних пластів танцювальної мови, здатних знайти адекватні сучасності танцювальні форми. Футуризм, відмовляючись від усталених форм професійного танцю, заперечуючи класичнl...
   PubDate: Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +020
    
 • Біографічний метод у дослідженні життя
         та творчості діячів хореографії

  • Authors: Андрій Ігорович Підлипський; Олександр Борисович Аксьонов
   Abstract: Мета статті – виявити складники біографічного методу та обґрунтувати раціональність його застосування в процесі проведення досліджень, присвячених діячам хореографічної культури. Методологія. Під час проведення дослідження застосовано аналітичний, компаративний, дедуктивний методи, а також метод теоретичного узагальнення для формулювання висновків. Наукова новизна. Вперше в українській хореології обґрунтовано доцільність використання біографічного методу крізь призму феноменології. Висновки. Методологічний ракурс осмислення хореографічної культури у площині феноменології має виняткове значення, оскільки дозволяє розглянути проблеми, які постають перед нею на загальнонаціональному, регіональному та місцевому рівнях крізь призму історичного минулого та перспектив майбутнього розвитку. Принципи феноменологічного аналізу можна застосувати, досліджуючи біографії діячів хореографічного мистецтва. Важливим є не лише аналіз об’єктивних фактів ...
   PubDate: Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +020
    
 • Сучасні тенденції хореографічної
         освіти в Україні

  • Authors: Ольга Олегівна Бігус
   Abstract: Мета статті – виявити сучасні тенденції хореографічної освіти в Україні та перспективні підходи підготовки хореографів в умовах вищої мистецької освіти третього десятиліття ХХІ ст. Методологія. Застосовано типологічний метод, що посприяв виявленню особливостей сучасної хореографічної освіти в Україні; метод системного аналізу, завдяки якому розглянуто типові тенденції та підходи професійної підготовки хореографів; метод теоретичного узагальнення та ін. Наукова новизна. Досліджено сучасний стан, виявлено тенденції та окреслено перспективи розвитку вищої хореографічної освіти в Україні; проаналізовано єдину систему формування та розвитку основ професійної мобільності майбутніх фахівців як одну з найбільш перспективних систем; виявлено, що забезпечення міжнародного стандарту освіти вимагає розширення в освітніх програмах «Народна хореографія», «Бальна хореографія» та «Сучасна хореографія» історичних, культурологічних, філософських, психолого-педагl...
   PubDate: Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +020
    
 • Побудова уроку класичного танцю на
         основі музики композиторів віденської
         класичної школи: погляд концертмейстера
         

  • Authors: Людмила Володимирівна Гладка
   Abstract: Мета статті – проаналізувати музичне оформлення уроків класичного танцю та Point техніки на основі клавірної (фортепіанної) музики композиторів віденської класичної школи Й. Гайдна, В. А. Моцарта і Л. ван Бетховена. Методологія. У статті застосовано хронологічний принцип, метод аналізу та синтезу, проведено мистецтвознавчий аналіз творчості композиторів задля виявлення стильових особливостей їхніх фортепіанних сонатних циклів. Наукова новизна. Доведено, що музика трійки віденських класиків (Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена) якнайкраще підходить для добору музичних творів до уроків класичного танцю, Point техніки, партерного тренажу, дуетно-сценічного танцю, історико-побутового танцю. Висновки. У камерній музиці віденських класиків паралельно розвивалися дві тенденції: одна з них виходила з концепції музики як аналога світської або дружньої бесіди (твори для дилетантів, схильних отримувати насамперед задоволення від музикування, а не долати різні перепони), інша сходила д...
   PubDate: Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +020
    
 • Постмодерністські інтерпретації творів
         Миколи Гоголя

  • Authors: Олександра Ігорівна Гресь; Марина Василівна Сорока
   Abstract: Мета статті – виявити особливості інтерпретації творів М. Гоголя в різних видах мистецтва крізь призму закладених у цих творах ознак постмодернізму. Методологія. Застосовано методи аналізу та синтезу, дедуктивний та компаративний методи. Наукова новизна. Вперше розглянуто рецепції літературного доробку М. Гоголя в сучасному сценічному мистецтві в оптиці елементів постмодерністської естетики, закладених у літературних творах письменника. Висновки. Запорукою успішної рецепції творів М. Гоголя в сучасному мистецькому просторі стали закладені в них окремі постмодерністичні риси (принцип гри в розгортанні твору, самоцінність форми висловлення, номадизм, іронія, деконструкція побуту, розуміння тілесності як концепту не тотожного тілу та ін.). У перші два десятиліття ХХІ ст. склалась своєрідна «гоголь-індустрія» (Т. Гундорова), що характеризується численними інтерпретаціями гоголівських тем, сюжетів, образів. Постмодерністські художні підходи передбачають виключенн...
   PubDate: Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +020
    
 • Інтерпретація оперних творів на
         українській балетній сцені

  • Authors: Людмила Францівна Хоцяновська; Ганна Олексіївна Перова
   Abstract: Мета статті – виявити особливості балетмейстерських інтерпретацій оперних вистав на українській балетній сцені. Методологія. Для проведення дослідження застосовано комплекс загальних (аналіз та синтез, індукція та дедукція, порівняння) і спеціальних (мистецтвознавчий аналіз) наукових методів. Наукова новизна. Вперше проаналізовано балетні інтерпретації оперних вистав в Україні. Висновки. При інтерпретації оперних творів на балетній сцені відбувається зміщення змістовних акцентів у залежності від балетмейстерського задуму. Хореографічна інтерпретація не передбачає розкриття музично-вокальної концепції твору, балетмейстери вдаються до купюр музичної партитури у відповідності до розробленого сценарно-композиційного плану. Часто єдиним мірилом композиційної структури партитури виступають музичний та естетичний смаки балетмейстера. Основою для створення балетних вистав переважно стають опери минулих століть, відбувається своєрідна актуалізація k...
   PubDate: Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +020
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.236.107.249
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-