Subjects -> ENERGY (Total: 414 journals)
    - ELECTRICAL ENERGY (12 journals)
    - ENERGY (252 journals)
    - ENERGY: GENERAL (7 journals)
    - NUCLEAR ENERGY (40 journals)
    - PETROLEUM AND GAS (58 journals)
    - RENEWABLE ENERGY (45 journals)

ENERGY (252 journals)            First | 1 2 | Last

Showing 201 - 400 of 406 Journals sorted by number of followers
Energy and Climate Change     Hybrid Journal   (Followers: 16)
eScience     Open Access   (Followers: 14)
Climate and Energy     Full-text available via subscription   (Followers: 11)
Fuel Communications     Open Access   (Followers: 11)
IEEE Open Journal of Power Electronics     Open Access   (Followers: 9)
Advanced Energy and Sustainability Research     Open Access   (Followers: 8)
Forces in Mechanics     Open Access   (Followers: 7)
Applications in Energy and Combustion Science     Open Access   (Followers: 6)
Batteries & Supercaps     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Advanced Materials Technologies     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Journal of Power Electronics     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Journal of Technology Management for Growing Economies     Open Access   (Followers: 5)
Discover Sustainability     Open Access   (Followers: 5)
Global Transitions Proceedings     Open Access   (Followers: 5)
CPSS Transactions on Power Electronics and Applications     Open Access   (Followers: 4)
Discover Energy     Open Access   (Followers: 4)
Energy and AI     Open Access   (Followers: 4)
e-Prime : Advances in Electrical Engineering, Electronics and Energy     Open Access   (Followers: 4)
Economics of Energy & Environmental Policy     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Energy Conversion and Economics     Open Access   (Followers: 3)
World Oil Trade     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Materials Reports : Energy     Open Access   (Followers: 3)
Advances in Applied Energy     Open Access   (Followers: 3)
Smart Energy     Open Access   (Followers: 3)
Journal of Smart Systems and Stable Energy     Open Access   (Followers: 3)
Energy Storage     Hybrid Journal   (Followers: 2)
IEEE Open Access Journal of Power and Energy     Open Access   (Followers: 2)
Journal of Power Sources Advances     Open Access   (Followers: 2)
Solar Compass     Open Access   (Followers: 2)
Energy Nexus     Open Access   (Followers: 2)
Global Transitions     Open Access   (Followers: 1)
EnergyChem     Hybrid Journal   (Followers: 1)
CSEE Journal of Power and Energy Systems     Open Access   (Followers: 1)
Carbon Energy     Open Access   (Followers: 1)
Mekanika : Jurnal Teknik Mesin i     Open Access   (Followers: 1)
Journal of Photonics for Energy     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Energetic Materials Frontiers     Open Access   (Followers: 1)
Solar Energy Advances     Open Access   (Followers: 1)
Unconventional Resources     Open Access  
Energy Geoscience     Open Access  
Oil and Energy Trends : Annual Statistical Review     Full-text available via subscription  
KnE Energy     Open Access  
Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry     Hybrid Journal  
Energy Transitions     Open Access  
Journal of Energy Research and Reviews     Open Access  

  First | 1 2 | Last

Similar Journals
Journal Cover
EnergyChem
Number of Followers: 1  
 
  Hybrid Journal Hybrid journal (It can contain Open Access articles)
ISSN (Online) 2589-7780
Published by Elsevier Homepage  [2974 journals]
 • Metal-organic Framework Composites for Photocatalysis

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 22 November 2023Source: EnergyChemAuthor(s): Di Chen, Yu-Tao Zheng, Ning-Yu Huang, Qiang Xu
    
 • Insight into the active sites of M-N-C single-atom catalysts for
         electrochemical CO2 reduction

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 20 November 2023Source: EnergyChemAuthor(s): Qin Pan, Yang Chen, Shuoshuo Jiang, Xin Cui, Guanghuan Ma, Tianyi Ma
    
 • Elevated Temperature Adsorbents for Separation Applications

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 20 November 2023Source: EnergyChemAuthor(s): Shuang Li, Xuancan Zhu, Dongdong Wang, Peixuan Hao, Fangzhe Zhou, Yixiang Shi, Ruzhu Wang, Ningsheng Cai
    
 • Killing Two Birds with One Stone: State-of-the-Art Progress in
         Dual-functional Photoredox Catalysis for Solar Fuel Conversion and
         Selective Organic Transformation

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 17 November 2023Source: EnergyChemAuthor(s): Feng Niu, Wenguang Tu, Yong Zhou, Rong Xu, Zhigang Zou
    
 • Paired electrosynthesis design strategy for sustainable CO2 conversion and
         product upgrading

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 November 2023Source: EnergyChemAuthor(s): Mengyao Gong, Changsheng Cao, Qi-Long Zhu
    
 • MXenes as conductive and mechanical additives in energy storage devices

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 7 November 2023Source: EnergyChemAuthor(s): Linfan Cui, Chuanfang (John) Zhang
    
 • Self-powered triboelectric functional devices and microsystems in
         health-care applications: an energy perspective

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 30 October 2023Source: EnergyChemAuthor(s): Keren Dai, Zheng-Yang Huo, Xuyi Miao, Peixun Xiong, He Zhang, Xiaofeng Wang, Zheng You, Sang-Woo Kim
    
 • Applications and theory investigation of two-dimensional boron nitride
         nanomaterials in energy catalysis and storage

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 18 October 2023Source: EnergyChemAuthor(s): Huanhuan Zhang, Yanyan Liu, Kang Sun, Shuqi Li, Jingjing Zhou, Shuling Liu, Huijuan Wei, Baozhong Liu, Lixia Xie, Baojun Li, Jianchun Jiang
    
 • Microenvironment Effect of Covalent Organic Frameworks on Chemical
         Catalysis

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 13 October 2023Source: EnergyChemAuthor(s): Qingyan Pan, Zepeng Lei, Yingjie Zhao, Wei Zhang
    
 • Low-dose transmission electron microscopy study on halide perovskites:
         application and challenges

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 26 June 2023Source: EnergyChemAuthor(s): Libing Yao, Liuwen Tian, Shaochen Zhang, Yuan Tian, Jingjing Xue, Siying Peng, Rui Wang
    
 • Design strategies of electrocatalysts for acidic oxygen evolution reaction

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 31 May 2023Source: EnergyChemAuthor(s): Shubham Kaushik, Xin Xiao, Qiang Xu
    
 • Critical review on the degradation mechanisms ໿and recent progress of
         Ni-rich layered oxide cathodes for lithium-ion batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 20 April 2023Source: EnergyChemAuthor(s): Qingmeng Gan, Ning Qin, Huimin Yuan, Li Lu, Zhenghe Xu, Zhouguang Lu
    
 • Recent Advances and Challenges of Anodes for Aqueous Alkaline Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 19 April 2023Source: EnergyChemAuthor(s): Lijun Zhou, Jinhao Xie, Diyu Xu, Yanxia Yu, Xingyuan Gao, Xihong Lu
    
 • Advanced Porous Adsorbents for Radionuclides Elimination

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 14 February 2023Source: EnergyChemAuthor(s): Mengjie Hao, Yanfang Liu, Weijin Wu, Shiyu Wang, Xinyi Yang, Zhongshan Chen, Zhenwu Tang, Qifei Huang, Suhua Wang, Hui Yang, Xiangke Wang
    
 • Synthetic porous carbons for clean energy storage and conversion

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 13 January 2023Source: EnergyChemAuthor(s): Xiao-Ling Dong, Lu Hou, Xu Hu, Yu-Tai Wu, Ling-Yu Dong, Xiao-Fei Yu, Guang-Ping Hao, An-Hui Lu
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.206.12.157
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-