Subjects -> CHEMISTRY (Total: 928 journals)
    - ANALYTICAL CHEMISTRY (59 journals)
    - CHEMISTRY (661 journals)
    - CRYSTALLOGRAPHY (23 journals)
    - ELECTROCHEMISTRY (28 journals)
    - INORGANIC CHEMISTRY (45 journals)
    - ORGANIC CHEMISTRY (47 journals)
    - PHYSICAL CHEMISTRY (65 journals)

CHEMISTRY (661 journals)            First | 1 2 3 4     

Showing 601 - 735 of 735 Journals sorted alphabetically
Scientific Reports     Open Access   (Followers: 85)
Sensors and Actuators B: Chemical     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Sensors and Actuators Reports     Open Access   (Followers: 5)
Separation & Purification Reviews     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Separation Science and Technology     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Separations     Open Access   (Followers: 5)
Silicon Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Small Methods     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Small Science     Open Access  
Small Structures     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Smart Materials Research     Open Access   (Followers: 7)
SmartMat     Open Access  
Soft     Open Access  
Soft Nanoscience Letters     Open Access   (Followers: 1)
Solar RRL     Hybrid Journal  
Solid State Communications     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Solid State Nuclear Magnetic Resonance     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Solid State Sciences     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Solvent Extraction and Ion Exchange     Hybrid Journal   (Followers: 7)
SPE Polymers     Open Access  
Spectral Analysis Review     Open Access  
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Spectroscopy and Spectral Analysis     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Starch / Staerke     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Steel Research International     Hybrid Journal   (Followers: 22)
Structural Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Substantia     Open Access  
Supramolecular Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Supramolecular Materials     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
Surface and Coatings Technology     Hybrid Journal   (Followers: 32)
Surface Science     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Surface Science Reports     Full-text available via subscription   (Followers: 13)
Surfaces     Open Access   (Followers: 2)
Surfaces and Interfaces     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Sustainable Chemical Processes     Open Access   (Followers: 3)
Sustainable Chemistry and Pharmacy     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Synfacts     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Synlett     Hybrid Journal   (Followers: 44)
Synthesis     Hybrid Journal   (Followers: 53)
Talanta     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Talanta Open     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
Tecnología Química     Open Access  
Telematics and Informatics Reports     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Tenside Surfactants Detergents     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Tetrahedron     Hybrid Journal   (Followers: 77)
Tetrahedron Chem     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
Tetrahedron Letters     Hybrid Journal   (Followers: 81)
The Alkaloids: Chemistry and Biology     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
The All Results Journals : Chem     Open Access  
The Canadian Journal of Chemical Engineering     Hybrid Journal   (Followers: 5)
The Enzymes     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
The Protein Journal     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Theoretical and Experimental Chemistry     Hybrid Journal  
Theoretical Chemistry Accounts     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Thermochimica Acta     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Tip Revista Especializada en Ciencias Quimico-Biologicas     Open Access  
Topics in Current Chemistry     Hybrid Journal  
Toxicology International     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
Toxicology Research     Partially Free   (Followers: 8)
Transition Metal Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Trends in Chemistry     Hybrid Journal  
Turkish Computational and Theoretical Chemistry     Open Access  
Ultrasonics Sonochemistry     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Universal Journal of Chemistry     Open Access   (Followers: 1)
Vietnam Journal of Chemistry     Hybrid Journal  
Western Undergraduate Research Journal : Health and Natural Sciences     Open Access  
Wiley Interdisciplinary Reviews : Computational Molecular Science     Hybrid Journal   (Followers: 4)
World Journal of Chemical Education     Open Access   (Followers: 2)
X-Ray Spectrometry     Hybrid Journal   (Followers: 4)

  First | 1 2 3 4     

Similar Journals
Journal Cover
Supramolecular Materials
Number of Followers: 5  
 
  Full-text available via subscription Subscription journal
ISSN (Online) 2667-2405
Published by Elsevier Homepage  [2906 journals]
 • Dynamic Structural Controlment for the Functionalization of
         Polyelectrolyte Multilayer Films

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 1 June 2022Source: Supramolecular MaterialsAuthor(s): Wei-Pin Huang, Jia-Qi Hu, Hong-Lin Qian, Ke-Feng Ren, Jian Ji
    
 • Multicompartment Polymer Capsules

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 31 May 2022Source: Supramolecular MaterialsAuthor(s): Zhiliang Gao, Xiaomiao Cui, Jiwei Cui
    
 • Reconfigurable Structured Liquids

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 25 April 2022Source: Supramolecular MaterialsAuthor(s): Yang Yang, Zhiqin Xia, Yuzheng Luo, Zhanpeng Wu, Shaowei Shi, Thomas P. Russell
    
 • Light Controlled Drug-Based Supramolecular Polymer Self-assemblies for
         Efficient Antibacterial Manipulation

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 23 April 2022Source: Supramolecular MaterialsAuthor(s): Chengfei Liu, Zuoting Yang, Xin Song, Yongchao Qian, Hongbin Huo, Jia He, JuAn Zhang, Zhelin Zhang, Menghan Shi, Jun Pang, Baoliang Zhang, Wei Tian
    
 • Self-assembly of Fibril-forming Histidine-rich Peptides for Cofactor-free
         Oxidase-Mimetic Catalysis

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 22 April 2022Source: Supramolecular MaterialsAuthor(s): Yuanxi Liu, Peidong Du, Qiao Teng, Hao Sun, XiangYu Ye, Zhen-Gang Wang
    
 • Progress for the development of antibacterial surface based on surface
         modification technology

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: December 2022Source: Supramolecular Materials, Volume 1Author(s): Lin Huang, Chuan-Jun Liu
    
 • Supramolecular microgels/microgel scaffolds for tissue repair and
         regeneration

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: December 2022Source: Supramolecular Materials, Volume 1Author(s): Kai Wang, Zhaoyi Wang, Haijun Hu, Changyou Gao
    
 • Visualizing polymer diffusion in hydrogel self-healing

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: December 2022Source: Supramolecular Materials, Volume 1Author(s): Mengfan Hai, Qian Zhang, Zengzhao Li, Mengjiao Cheng, Alexander J.C. Kuehne, Feng Shi
    
 • Quantifying cation-π interactions in marine adhesive proteins using
         single-molecule force spectroscopy

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: December 2022Source: Supramolecular Materials, Volume 1Author(s): Junsheng Zhang, Hai Lei, Meng Qin, Wei Wang, Yi Cao
    
 • Light-induced assembly of colloidal nanoparticles based on
         photo-controlled metal–ligand coordination

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: December 2022Source: Supramolecular Materials, Volume 1Author(s): Xiaolong Zeng, Yannick Nyquist, Qijin Zhang, Hans-Jürgen Butt, Si Wu
    
 • Metallacycle-crosslinked supramolecular polymers constructed by
         amino–YNE click reaction with enhanced mechanical properties

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: December 2022Source: Supramolecular Materials, Volume 1Author(s): Feng Chen, Xiongjie Lin, Yang Li, Dongdong Xu, Huayu Qiu, Shouchun Yin
    
 • Behavior of supramolecular cross-links formed by host-guest interactions
         in hydrogels responding to water contents

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: December 2022Source: Supramolecular Materials, Volume 1Author(s): Chiharu Ueda, Junsu Park, Kazuya Hirose, Subaru Konishi, Yuka Ikemoto, Motofumi Osaki, Hiroyasu Yamaguchi, Akira Harada, Masaru Tanaka, Go Watanabe, Yoshinori Takashima
    
 • Stimuli-responsive hydrogel sponge for ultrafast responsive actuator

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: December 2022Source: Supramolecular Materials, Volume 1Author(s): Yukun Jian, Baoyi Wu, Xuxu Yang, Yu Peng, Dachuan Zhang, Yang Yang, Huiyu Qiu, Huanhuan Lu, Jiawei Zhang, Tao Chen
    
 • Supramolecular materials: dynamic, responsive, adaptive

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: December 2022Source: Supramolecular Materials, Volume 1Author(s): Jean-Marie LEHN
    
 • Multicomponent Coassembled Nanodrugs Based on Ovalbumin, Pheophorbide a
         and Zn2+ for in vitro Photodynamic Therapy

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 30 March 2022Source: Supramolecular MaterialsAuthor(s): Xiaoyan Ma, Yamei Liu, Shukun Li, Kenji Ogino, Ruirui Xing, Xuehai Yan
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.192.114.32
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-