Subjects -> CHEMISTRY (Total: 928 journals)
    - ANALYTICAL CHEMISTRY (59 journals)
    - CHEMISTRY (661 journals)
    - CRYSTALLOGRAPHY (23 journals)
    - ELECTROCHEMISTRY (28 journals)
    - INORGANIC CHEMISTRY (45 journals)
    - ORGANIC CHEMISTRY (47 journals)
    - PHYSICAL CHEMISTRY (65 journals)

CHEMISTRY (661 journals)            First | 1 2 3 4     

Showing 601 - 735 of 735 Journals sorted alphabetically
Scientific Reports     Open Access   (Followers: 85)
Sensors and Actuators B: Chemical     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Sensors and Actuators Reports     Open Access   (Followers: 5)
Separation & Purification Reviews     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Separation Science and Technology     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Separations     Open Access   (Followers: 5)
Silicon Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Small Methods     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Small Science     Open Access  
Small Structures     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Smart Materials Research     Open Access   (Followers: 7)
SmartMat     Open Access  
Soft     Open Access  
Soft Nanoscience Letters     Open Access   (Followers: 1)
Solar RRL     Hybrid Journal  
Solid State Communications     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Solid State Nuclear Magnetic Resonance     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Solid State Sciences     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Solvent Extraction and Ion Exchange     Hybrid Journal   (Followers: 7)
SPE Polymers     Open Access  
Spectral Analysis Review     Open Access  
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Spectroscopy and Spectral Analysis     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Starch / Staerke     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Steel Research International     Hybrid Journal   (Followers: 22)
Structural Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Substantia     Open Access  
Supramolecular Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Supramolecular Materials     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Surface and Coatings Technology     Hybrid Journal   (Followers: 32)
Surface Science     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Surface Science Reports     Full-text available via subscription   (Followers: 13)
Surfaces     Open Access   (Followers: 2)
Surfaces and Interfaces     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Sustainable Chemical Processes     Open Access   (Followers: 3)
Sustainable Chemistry and Pharmacy     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Synfacts     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Synlett     Hybrid Journal   (Followers: 47)
Synthesis     Hybrid Journal   (Followers: 56)
Talanta     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Talanta Open     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Tecnología Química     Open Access  
Telematics and Informatics Reports     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Tenside Surfactants Detergents     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Tetrahedron     Hybrid Journal   (Followers: 80)
Tetrahedron Chem     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Tetrahedron Letters     Hybrid Journal   (Followers: 88)
The Alkaloids: Chemistry and Biology     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
The All Results Journals : Chem     Open Access  
The Canadian Journal of Chemical Engineering     Hybrid Journal   (Followers: 5)
The Enzymes     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
The Protein Journal     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Theoretical and Experimental Chemistry     Hybrid Journal  
Theoretical Chemistry Accounts     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Thermochimica Acta     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Tip Revista Especializada en Ciencias Quimico-Biologicas     Open Access  
Topics in Current Chemistry     Hybrid Journal  
Toxicology International     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
Toxicology Research     Partially Free   (Followers: 8)
Transition Metal Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Trends in Chemistry     Hybrid Journal  
Turkish Computational and Theoretical Chemistry     Open Access  
Ultrasonics Sonochemistry     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Universal Journal of Chemistry     Open Access   (Followers: 1)
Vietnam Journal of Chemistry     Hybrid Journal  
Western Undergraduate Research Journal : Health and Natural Sciences     Open Access  
Wiley Interdisciplinary Reviews : Computational Molecular Science     Hybrid Journal   (Followers: 4)
World Journal of Chemical Education     Open Access   (Followers: 2)
X-Ray Spectrometry     Hybrid Journal   (Followers: 4)

  First | 1 2 3 4     

Similar Journals
Journal Cover
Small Structures
Number of Followers: 1  
 
  Hybrid Journal Hybrid journal (It can contain Open Access articles)
ISSN (Online) 2688-4062
Published by John Wiley and Sons Homepage  [1763 journals]
 • Constructing Synergistic Zn‐N4 and Fe‐N4O Dual‐Sites from the
         COF@MOF Derived Hollow Carbon for Oxygen Reduction Reaction

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Qiyang Miao; Shuai Yang, Qing Xu, Minghao Liu, Ping Wu, Guojuan Liu, Chengbin Yu, Zheng Jiang, Yuhan Sun, Gaofeng Zeng
   Abstract: Small Structures, Volume 3, Issue 4, April 2022.
   PubDate: 2022-04-07T03:12:09-07:00
   DOI: 10.1002/sstr.202270013
   Issue No: Vol. 3, No. 4 (2022)
    
 • High‐Performance Compressible Zinc Ion Battery Based on Melamine
         Foam‐Derived Electrodes

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Danting Li; Tian Lv, Zilin Chen, Yunlong Yang, Yanan Liu, Jun Wan, Yunlong Qi, Shaokui Cao, Tao Chen
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2022-05-04T05:49:04-07:00
   DOI: 10.1002/sstr.202200027
    
 • Bifunctional Catalyst for Liquid–Solid Redox Conversion in
         Room‐Temperature Sodium–Sulfur Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Jiahui Wu; Zuxi Yu, Yu Yao, Lifeng Wang, Ying Wu, Xiaolong Cheng, Zeeshan Ali, Yan Yu
   Abstract: Small Structures, EarlyView.
   PubDate: 2022-05-02T11:24:36-07:00
   DOI: 10.1002/sstr.202200020
    
 • Controlled sequential assembly of metal‐organic polyhedra into colloidal
         gels with high chemical complexity

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Min Ying Tsang; Shun Tokuda, Po-Chun Han, Zaoming Wang, Alexandre Legrand, Marina Kawano, Masahiko Tsujimoto, Yuki Ikeno, Kenji Urayama, Kevin C.-W. Wu, Shuhei Furukawa
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2022-04-23T10:58:59-07:00
   DOI: 10.1002/sstr.202100197
    
 • RhCo Alloy Nanotubes Towards Methanol Oxidation Reaction

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Yu Ding; Bo-Qiang Miao, Ya-Chong Liu, Nan Hou, Yun Yang, Pu-Jun Jin, Shi-Bin Yin, Yu Chen
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2022-04-23T10:48:36-07:00
   DOI: 10.1002/sstr.202200046
    
 • ZnIn2S4‐based nanostructures in artificial photosynthesis: Insights into
         photocatalytic reduction toward sustainable energy production

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Yijie Ren; Joel Jie Foo, Deqian Zeng, Wee-Jun Ong
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2022-04-22T06:25:56-07:00
   DOI: 10.1002/sstr.202200017
    
 • Enhancing the Mechanical Robustness of Gold Nanowire Array via
         Sulfide‐Mediated Growth

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Dongmeng Su; Zhenhui Lam, Yonglong Zheng, Yawen Wang, Bin Liu, Hongyu Chen
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2022-04-22T06:24:36-07:00
   DOI: 10.1002/sstr.202200014
    
 • Various dimensional CuI‐DPA coordination polymers based on the same
         components for different electronic and photothermal properties

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Hong-Chuan Fan; Xin Xia, Yan-Bo Zeng, Qiu-Feng Wang, Dan Chen, Shi-Chun Qin, Chun-Qiong Wang, Qiu-E Cao, Li-Yan Zheng
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2022-04-22T06:24:31-07:00
   DOI: 10.1002/sstr.202200030
    
 • The deep understanding into the promoted carbon dioxide electroreduction
         

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Zhangsen Chen; Gaixia Zhang, Qingmin Hu, Yi Zheng, Siyi Cao, Guozhu Chen, Cuncheng Li, Teak Boyko, Ning Chen, Weifeng Chen, Tom Regier, James Dynes, Jian Wang, Hsiao-Tsu Wang, Jigang Zhou, Shuhui Sun
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2022-04-22T06:24:30-07:00
   DOI: 10.1002/sstr.202200031
    
 • Functionally Guided Precise Synthesis of Manganous Oxide‐Polyoxometalate
         2D Hybrid Sub‐1 nm Nanosheet Superstructures

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Junli Liu; Wenxiong Shi, Siyang Nie, Xun Wang
   Abstract: Small Structures, EarlyView.
   PubDate: 2022-04-21T01:32:23-07:00
   DOI: 10.1002/sstr.202200039
    
 • Surface Reconstruction of Ni‐Rich Layered Cathodes: In‐situ Doping vs.
         Ex‐situ Doping

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Linzhe Wang; Jian Qin, Zhimin Bai, Huaming Qian, Yanyan Cao, Hirbod Maleki Kheimeh Sari, Yukun Xi, Hui Shan, Shuai Wang, Jiaxuan Zuo, Xiaohua Pu, Wenbin Li, Jingjing Wang, Xifei Li
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2022-04-20T08:23:58-07:00
   DOI: 10.1002/sstr.202100233
    
 • Toward Eco‐friendly Lead‐free Low‐Dimensional
         Perovskites

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Xinying Gao; Jiawei Luo, Yilei Wu, Aini Lu, Ming-Gang Ju, Jinlan Wang
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2022-04-15T05:59:04-07:00
   DOI: 10.1002/sstr.202100219
    
 • LiBr–LiF‐Rich Solid–Electrolyte Interface Layer on Lithiophilic 3D
         Framework for Enhanced Lithium Metal Anode

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Ping Liu; Han Su, Yu Liu, Yu Zhong, Chunxiang Xian, Yongqi Zhang, Xiuli Wang, Xinhui Xia, Jiangping Tu
   Abstract: Small Structures, EarlyView.
   PubDate: 2022-04-09T02:30:18-07:00
   DOI: 10.1002/sstr.202200010
    
 • Spacer Organic Cation Engineering for Quasi Two‐dimensional Metal Halide
         Perovskites and the Optoelectronic Application

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Ning Zhou; Huanping Zhou
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2022-04-07T11:08:41-07:00
   DOI: 10.1002/sstr.202100232
    
 • Transition‐metal‐based cocatalysts for photocatalytic water
         splitting

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Hui Zhao; Liang Jian, Ming Gong, Mengyang Jing, Haixia Li, Qinyi Mao, Tongbin Lu, Yinxin Guo, Rong Ji, Wenwen Chi, Yuming Dong, Yongfa Zhu
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2022-04-06T11:14:01-07:00
   DOI: 10.1002/sstr.202100229
    
 • Amphipathic Molecules Endowing Highly Structure Robust and Fast Kinetic
         Vanadium‐Based Cathode for High‐performance Zinc‐ion Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Mengyu Zhu; Huibo Wang, Wang Lin, Dan Chan, Heng Li, Kexuan Wang, Yu Tang, Tianwei Hao, Shi Chen, Oleksandr I. Malyi, Yuxin Tang, Yanyan Zhang
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2022-04-03T12:58:18-07:00
   DOI: 10.1002/sstr.202200016
    
 • New Advances in Nanomaterial‐Based Antiviral Strategies

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Xican Xu; Jin Zhang, Shuang Liu, Chaohui Wang, Hongyu Wang, Huahao Fan, Yigang Tong, Huiyu Liu, Dongsheng Zhou
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2022-04-03T12:58:05-07:00
   DOI: 10.1002/sstr.202200021
    
 • Targeted Molecular Design of Functionalized Fullerenes for
         High‐Performance and Stable Perovskite Solar Cells

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Zhou Xing; Shu-Hui Li, Shihe Yang
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2022-04-01T09:04:40-07:00
   DOI: 10.1002/sstr.202200012
    
 • Clustering Transition in Thermo‐Responsive Micropillars

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Junsoo Kim; Ji Seong Choi, Suim Lim, Seung Eon Moon, Jong‐Pil Im, Jeong Hun Kim, Seong Min Kang
   Abstract: Small Structures, EarlyView.
   PubDate: 2022-03-29T08:25:10-07:00
   DOI: 10.1002/sstr.202200023
    
 • Modulation of Tumor Vasculature Network: Key Strategies

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Mohammad Taleb; Niloufar Mohammadkhani, Farbod Bahreini, Muhammad Ovais, Guangjun Nie
   Abstract: Small Structures, EarlyView.
   PubDate: 2022-03-29T05:13:06-07:00
   DOI: 10.1002/sstr.202100164
    
 • Interface Modulation of FePc/Porous Ti(HPO4)2 Z‐Scheme Heterojunctions
         with Ultrafine Ag for Efficiently Photocatalytic CO Oxidation

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Xinjia Zhang; Yanduo Liu, Liqiang Chen, Zhijun Li, Wei Wu, Ji Bian, Liqiang Jing
   Abstract: Small Structures, EarlyView.
   PubDate: 2022-03-27T09:49:16-07:00
   DOI: 10.1002/sstr.202200011
    
 • Exfoliated Two‐Dimensional Antimonene Based Structures for Light
         Harvesting Photoactive Layer of Highly Stable Solar Cells

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Munkhjargal Bat-Erdene; Purevlkham Myagmarsereejid, Abdulaziz Bati, Jiadong Qin, Yu Lin Zhong, Joe George Shapter, Munkhbayar Batmunkh
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2022-03-26T12:00:00-07:00
   DOI: 10.1002/sstr.202200038
    
 • Emerging ultra‐high‐density single atom catalysts for versatile
         heterogeneous catalysis applications: redefinition, recent progress and
         challenges

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Zesheng Li; Bolin Li, Yifan Hu, Xichun Liao, Huiqing Yu, Changlin Yu
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2022-03-26T02:47:59-07:00
   DOI: 10.1002/sstr.202200041
    
 • Electrochemically Activated Surface Reconstruction of PdCu Nanotubes for
         Improved Ethanol Oxidation Electrocatalysis

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Qi-Qi Fu; Hui-Hui Li, Liang Xu, Yu-Da Li, Shu-Hong Yu
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2022-03-26T02:44:27-07:00
   DOI: 10.1002/sstr.202100216
    
 • “Three‐in‐One” Strategy Ensures V2O5·nH2O with Superior Zn2+
         Storage by Simultaneous Protonated Polyaniline Intercalation and
         Encapsulation

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Jingjing Sun; Yunfeng Zhao, Yanyan Liu, Hanmei Jiang, Chi Huang, Miao Cui, Tao Hu, Changgong Meng, Yifu Zhang
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2022-03-02T09:33:41-08:00
   DOI: 10.1002/sstr.202100212
    
 • Metal‐Organic Framework Membranes: Advances, Fabrication and
         Applications

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Shuyue Jia; Dongxiao Ji, Liming Wang, Xiaohong Qin, Seeram Ramakrishna
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2022-03-02T09:33:11-08:00
   DOI: 10.1002/sstr.202100222
    
 • Passivation of Transition Metal Dichalcogenides Monolayers with a
         Surface‐confined Atomically Thick Sulfur Layer

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Xiaojian Wang; Qingliang Feng, Shichen Xu, Jing Shang, Yan Zhao, Shanshan Wang, Xi Zhou, Liling Chen, Xingfeng Lei, Chun Li, Liangzhi Kou, Qiuyu Zhang, Jin Zhang
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2022-03-01T05:27:47-08:00
   DOI: 10.1002/sstr.202100224
    
 • Conductive 2D Conjugated Metal–Organic Framework Thin Films: Synthesis
         and Functions for (Opto‐)electronics

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Jinxin Liu; Yunxu Chen, Xinliang Feng, Renhao Dong
   Abstract: Small Structures, EarlyView.
   PubDate: 2022-02-23T04:54:41-08:00
   DOI: 10.1002/sstr.202100210
    
 • Electronic engineering of ABO3 perovskite metal‐oxides based on d0
         electronic‐configuration metallic ions toward photocatalytic water
         splitting under visible light

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Yunfeng Bao; Fuxiang Zhang
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2022-02-22T03:48:38-08:00
   DOI: 10.1002/sstr.202100226
    
 • Mainstream Optimization Strategies for Cathode Materials of
         Sodium‐Ion Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Huan Xu; Qi Yan, Wenjiao Yao, Chun-Sing Lee, Yongbing Tang
   Abstract: Small Structures, EarlyView.
   PubDate: 2022-02-20T10:55:36-08:00
   DOI: 10.1002/sstr.202100217
    
 • Flexible Metal–Organic Frameworks as CO2 Adsorbents en Route to
         Energy‐Efficient Carbon Capture

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Xuan Yao; Kyle E. Cordova, Yue-Biao Zhang
   Abstract: Small Structures, EarlyView.
   PubDate: 2022-02-20T10:48:45-08:00
   DOI: 10.1002/sstr.202100209
    
 • Constructing synergistic Zn‐N4 and Fe‐N4O dual‐sites from the
         COF@MOF derived hollow carbon for oxygen reduction reaction

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Qiyang Miao; Shuai Yang, Qing Xu, Minghao Liu, Ping Wu, Guojuan Liu, Chengbin Yu, Zheng Jiang, Yuhan Sun, Gaofeng Zeng
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2022-02-17T08:00:36-08:00
   DOI: 10.1002/sstr.202100225
    
 • Trace Solvent Additives Enhance Charge Generation in Layer‐by‐Layer
         Coated Organic Solar Cells

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Safakath Karuthedath; Yuliar Firdaus, Alberto D. Scaccabarozzi, Mohamad Insan Nugraha, Shahidul Alam, Thomas D. Anthopoulos, Frédéric Laquai
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2022-02-09T11:15:49-08:00
   DOI: 10.1002/sstr.202100199
    
 • Mesocrystalline Ordering and Phase Transformation of Iron Oxide
         Biominerals in the Ultrahard Teeth of Cryptochiton stelleri

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Taifeng Wang; Wei Huang, Cong Huy Pham, Satoshi Murata, Steven Herrera, Nathan D. Kirchhofer, Bassim Arkook, Dejan Stekovic, Mikhail E. Itkis, Nir Goldman, Luis Zepeda-Ruiz, Michiko Nemoto, Atsushi Arakaki, David Kisailus
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2022-01-28T04:43:24-08:00
   DOI: 10.1002/sstr.202100202
    
 • Modified metal‐organic frameworks for electrochemical applications

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Kefan Chen; Xiaoli Wang, Wenhui Hu, Qingquan Kong, Huan Pang, Qiang Xu
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2022-01-25T01:39:05-08:00
   DOI: 10.1002/sstr.202100200
    
 • Facile synthesis of Fe‐doped CoO nanotubes as high‐efficient
         electrocatalyst for oxygen evolution reaction

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Fan Tang; Sijie Guo, Yonggang Sun, Xijie Lin, Jianhua Qiu, Anmin Cao
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2022-01-22T03:10:13-08:00
   DOI: 10.1002/sstr.202100211
    
 • Vacancies in Metal−Organic Frameworks: Formation, Arrangement, and
         Functions

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Qingqing Pang; Lingyi Yang, Qiaowei Li
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2022-01-22T03:08:51-08:00
   DOI: 10.1002/sstr.202100203
    
 • Post‐Synthetic Modification of Metal‐Organic Frameworks for
         Photocatalytic Applications

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Huaxing Lin; You Xu, Bing Wang, Dong-Sheng Li, Tianhua Zhou, Jian Zhang
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2022-01-19T08:13:16-08:00
   DOI: 10.1002/sstr.202100176
    
 • A novel electrically conductive perylene diimide‐based MOF‐74 series
         featuring luminescence and redox activity

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Patricia I. Scheurle; Alexander Biewald, Andre Mähringer, Achim Hartschuh, Dana D. Medina, Thomas Bein
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2022-01-11T10:08:22-08:00
   DOI: 10.1002/sstr.202100195
    
 • A Copper Iodide Cluster‐based Metal‐Organic Polyhedra for
         Photocatalytic Click Chemistry

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Yao Wu; Mo Xie, Ji-Kang Jin, Zhi-Yin Zhang, Han Hu, You-Ping Tian, Yu-Qing Xiao, Guo-Hong Ning, Dan Li, Xuanfeng Jiang
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2021-11-26T09:29:07-08:00
   DOI: 10.1002/sstr.202100155
    
 • Structural Manipulation of a Zirconocene‐based Porous Coordination Cage
         Using External and Host‐Guest Stimuli

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Zhifeng Xiao; Hannah F. Drake, Yohannes H. Rezenom, Peiyu Cai, Hong-Cai Zhou
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2021-11-24T06:02:09-08:00
   DOI: 10.1002/sstr.202100133
    
 • Efficient Separation of Propylene from Propane in an Ultramicroporous
         Cyanide‐Based Compound with Open Metal Sites

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Yi Xie; Yanshu Shi, Hui Cui, Rui-Biao Lin, Banglin Chen
   Abstract: Small Structures, EarlyView.
   PubDate: 2021-11-17T09:45:11-08:00
   DOI: 10.1002/sstr.202100125
    
 • Killing Two Birds with One Stone: Selective Oxidation of Small Organic
         Molecule as Anodic Reaction to Boost CO2 Electrolysis

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Jianjun Tian; Changsheng Cao, Dong-Dong Ma, Shu-Guo Han, Yingchun He, Xin-Tao Wu, Qi-Long Zhu
   Abstract: Small Structures, EarlyView.
   PubDate: 2021-10-13T11:07:03-07:00
   DOI: 10.1002/sstr.202100134
    
 • Metal‐organic frameworks constructed from iron‐series elements
         for supercapacitors

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Kuaibing Wang; Yuxuan Guo, Qichun Zhang
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2021-10-08T09:04:18-07:00
   DOI: 10.1002/sstr.202100115
    
 • Bilanthanide Metal‐Organic Frameworks for Instant Detection of
         17β‐Estradiol, a Vital Physiological Index

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Yifan Guo; Zongsu Han, Hui Min, Zhonghang Chen, Tiankai Sun, Liang Wang, Wei Shi, Peng Cheng
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2021-09-16T08:16:52-07:00
   DOI: 10.1002/sstr.202100113
    
 • Metal‐Organic Framework‐based Electrocatalysts for CO2
         Reduction

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Syed Shoaib Ahmad Shah; Tayyaba Najam, Ming Wen, Shuang-Quan Zang, Amir Waseem, Hai-Long Jiang
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2021-08-24T04:59:39-07:00
   DOI: 10.1002/sstr.202100090
    
 • Metal‐Organic Frameworks Derived Plasmonic Catalyst with Full Spectral
         Response for Photoelectrochemical Water Splitting Enhancement

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Chuanping Li; Shuoren Li, Tianxiang Hang, Feifei Guo, Xiandong Zhu, Tian-Fu Liu
   Abstract: Small Structures, Accepted Article.
   PubDate: 2021-08-10T02:31:06-07:00
   DOI: 10.1002/sstr.202100071
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.238.180.255
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-