Subjects -> CHEMISTRY (Total: 928 journals)
    - ANALYTICAL CHEMISTRY (59 journals)
    - CHEMISTRY (661 journals)
    - CRYSTALLOGRAPHY (23 journals)
    - ELECTROCHEMISTRY (28 journals)
    - INORGANIC CHEMISTRY (45 journals)
    - ORGANIC CHEMISTRY (47 journals)
    - PHYSICAL CHEMISTRY (65 journals)

CHEMISTRY (661 journals)            First | 1 2 3 4     

Showing 601 - 735 of 735 Journals sorted alphabetically
Russian Journal of Bioorganic Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Russian Journal of Coordination Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Russian Journal of General Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Russian Journal of Inorganic Chemistry     Hybrid Journal  
Sainstek : Jurnal Sains dan Teknologi     Open Access  
Science China Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Science Talks     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Sciences & Technologie A : sciences exactes     Open Access  
Scientific Journal of Frontier Chemical Development     Open Access   (Followers: 2)
Scientific Reports     Open Access   (Followers: 82)
Sensors and Actuators B: Chemical     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Sensors and Actuators Reports     Open Access   (Followers: 7)
Separation & Purification Reviews     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Separation Science and Technology     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Separations     Open Access   (Followers: 5)
Silicon Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Small Methods     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Small Science     Open Access   (Followers: 10)
Small Structures     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Smart Materials Research     Open Access   (Followers: 7)
SmartMat     Open Access   (Followers: 1)
Soft     Open Access  
Soft Nanoscience Letters     Open Access   (Followers: 1)
Solar RRL     Hybrid Journal  
Solid State Communications     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Solid State Nuclear Magnetic Resonance     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Solid State Sciences     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Solvent Extraction and Ion Exchange     Hybrid Journal   (Followers: 7)
SPE Polymers     Open Access   (Followers: 1)
Spectral Analysis Review     Open Access  
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy     Hybrid Journal   (Followers: 14)
Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Spectroscopy and Spectral Analysis     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Starch / Staerke     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Steel Research International     Hybrid Journal   (Followers: 23)
Structural Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Substantia     Open Access  
Supramolecular Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Supramolecular Materials     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
Surface and Coatings Technology     Hybrid Journal   (Followers: 32)
Surface Science     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Surface Science Reports     Full-text available via subscription   (Followers: 13)
Surfaces     Open Access   (Followers: 2)
Surfaces and Interfaces     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Sustainable Chemical Processes     Open Access   (Followers: 4)
Sustainable Chemistry and Pharmacy     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Synfacts     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Synlett     Hybrid Journal   (Followers: 43)
Synthesis     Hybrid Journal   (Followers: 51)
Talanta     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Talanta Open     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Tecnología Química     Open Access  
Telematics and Informatics Reports     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Tenside Surfactants Detergents     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Tetrahedron     Hybrid Journal   (Followers: 86)
Tetrahedron Chem     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Tetrahedron Letters     Hybrid Journal   (Followers: 92)
The Alkaloids: Chemistry and Biology     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
The All Results Journals : Chem     Open Access   (Followers: 1)
The Canadian Journal of Chemical Engineering     Hybrid Journal   (Followers: 5)
The Enzymes     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
The Protein Journal     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Theoretical and Experimental Chemistry     Hybrid Journal  
Theoretical Chemistry Accounts     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Thermochimica Acta     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Tip Revista Especializada en Ciencias Quimico-Biologicas     Open Access  
Topics in Current Chemistry     Hybrid Journal  
Toxicology International     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Toxicology Research     Partially Free   (Followers: 8)
Transition Metal Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Trends in Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Turkish Computational and Theoretical Chemistry     Open Access  
Ultrasonics Sonochemistry     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Universal Journal of Chemistry     Open Access   (Followers: 1)
Vietnam Journal of Chemistry     Hybrid Journal  
Western Undergraduate Research Journal : Health and Natural Sciences     Open Access  
Wiley Interdisciplinary Reviews : Computational Molecular Science     Hybrid Journal   (Followers: 5)
World Journal of Chemical Education     Open Access   (Followers: 2)
X-Ray Spectrometry     Hybrid Journal   (Followers: 4)

  First | 1 2 3 4     

Similar Journals
Journal Cover
Sensors and Actuators B: Chemical
Journal Prestige (SJR): 1.406
Citation Impact (citeScore): 6
Number of Followers: 17  
 
  Hybrid Journal Hybrid journal (It can contain Open Access articles)
ISSN (Print) 0925-4005 - ISSN (Online) 0925-4005
Published by Elsevier Homepage  [2974 journals]
 • A NIR iridium(III) complex-based reversible probe for assessing AD
         progression and screening anti-AD drugs through visualization of the
         “Cu2+-H2S seesaw” phenomenon in Alzheimer’s disease

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 15 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 407Author(s): Chaolong Liu, Meichun Qin, Shouheng Xu, Yanan Yuan, Ke Li, Jianguo Tang
    
 • Ultra-sensitive humidity QCM sensor based on sodium
         alginate/polyacrylonitrile composite film for contactless Morse code
         communication

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 15 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 407Author(s): Mingcong Tang, Xiaohua Liu, Dongzhi Zhang, Hao Zhang, Guangshuai Xi
    
 • A fluorescence-electrochemistry dual-mode imprinted sensing platform
         constructed by boric acid-functionalized MOF@COF core-shell composite for
         sensitive detection of glycoprotein

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 15 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 407Author(s): Wei Hu, Fubin Pei, Bin Du, Jiang Wang, Muwen Liang, Lidong Yang, Bing Liu, Xihui Mu, Zhaoyang Tong
    
 • Enzyme-activated biosensor for visually sensing intestinal fungi aryl
         sulfatase and its applications in fluorescence-guided therapy of
         inflammatory bowel diseases

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 20 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Shengui He, Yuanliang Xu, Chaoyan Han, Baojing Zhang, Xiaokui Huo, Yan Wang, Lei Feng, Jingnan Cui, Tian Xie, Xiangge Tian
    
 • Red-Emissive Silicon Nanodots with Highly Biocompatible for Mitochondrial
         Dynamic Tracking and Blood-Brain Barrier Penetration Imaging

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 20 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Yulu Liu, Lei Cao, Tongtong Zhu, Haiyang Yan, Panyong Wang, Xinpei Pang, Li Li, Qian Mei, Wen-Fei Dong, Minghui Zan
    
 • Gas Discrimination and Concentration Prediction Based on Sensing Features
         Deriving from Molecular Interfacial Interactions

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 20 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Zhengmao Cao, Xiaoyan Gao, Zijian Zhang, Wu Wang, Jianping Sheng, Jieyuan Li, Yanjuan Sun, Fan Dong
    
 • Dual-FRET Aptasensor for Rapid Screening of Ochratoxin A in Food Samples

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 20 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Chengxia Xie, Xianming Li, Quanwei Yu, Minjin Wang, Bin Yang, Binwu Ying, Peng Wu
    
 • Dual-targets binding protection mediated rolling circle transcription with
         tandem fluorescent RNA aptamers for label-free detection of liver cancer
         biomarkers

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 20 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Chaoyang Guan, Yonggeng Ma, Pei Sun, Yao Wu, Netzahualcóyotl Arroyo-Currás, Guifang Chen, Chang Feng
    
 • Polyethyleneimine cross-linked BSA with enhanced antifouling capability
         for electrochemical detection of cancer antigen 125 in complex biofluids

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 19 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Rong Li, Kunpeng Yu, Gao-Chao Fan, Zhen Song, Xiliang Luo
    
 • Dual-Modal Aptasensor Based on Multifunctional Acridone Derivative for
         Rapid Detection of Exosomal Proteins and Cancer Diagnosis

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 19 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Yaokun Xia, Gengzhen Zhu, Lijuan Zhao, Caixia Yan, Zening Huang, Jun He, Xiao Li, Qingwei Zhao
    
 • Ultrasensitive cancer cell sensing based on tapered optical fiber
         operating near the dispersion turning point

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 15 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 407Author(s): Qiang Zhang, Junlei Zhao, Anqi Han, Xiaonan Zhang, Mingya Yang, Hui Li, Benli Yu, Guosheng Zhang, Sheng Zhou
    
 • Novel anodic and cathodic dual-emitting electrochemiluminescence
         ratiometric method for phenylglyoxylic acid detection using S2O8 2- and
         Ag-MOFs amplification strategy

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 15 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 407Author(s): Lingyan Ma, Di Wu, Lianzhe Hu, Rui Xiao, Kanglin Pei, Wenjing Qi
    
 • Integrating liquid chromatography-electrochemical detection-surface
         Enhanced Raman Spectroscopy on microfluidic chip for phenylurea herbicides
         analysis

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 15 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 407Author(s): Xu Wang, Ziyang Guo, Dongtang Zhang, Yong Yan, Yaqing Yu, Biao Du, Zhengdong Zhang, Xiayan Wang
    
 • Enhanced electrochemiluminescence immunosensor using MIL-53(Fe) as
         co-reaction promoter of Ru(bpy)3 2+/PEI system for the detection of
         carcinoembryonic antigen

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 15 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 407Author(s): Wenwen Jiang, Wenjin Liang, Chulei Zhao, Wenjin Lai, Bing Cong, Shaopeng Zhang, Mingzhe Jiang, Hongling Li, Chenglin Hong
    
 • An aptamer-triggered hybridization chain reaction strategy for
         ultra-sensitive biological nanopore detection of aflatoxin B1

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 15 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 407Author(s): Zhuoqun Su, Youlin Kong, Tong Li, Yan Zhao, Xue Zhang, Di Wu, Yongning Wu, Guoliang Li
    
 • A highly sensitive flexible humidity sensor based on a wafer-level
         composite material of carbon-quantum-dots@nanofiber clusters

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 15 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 407Author(s): Yuefang Zhao, Mao Li, Na Zhou, Shaohang Xu, Meng Shi, Chengjun Huang, Haiyang Mao
    
 • In-situ pH monitoring of pre-notched X80 pipeline steel using an
         all-solid-state Pt/RuO x ultra-micro pH sensor

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 13 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Jian Wang, Qin-Hao Zhang, Qiu-Yu Huang, Yu-Hua Xiao, Xin-Ran Li, Xin-Hui Gu, Fa-He Cao
    
 • Highly Sensitive and Selective Sulfur Hexafluoride Detection based on
         DAPPI-FAIMS

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 13 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Shaomin Liu, Youjiang Liu, Han Wang, Shan Li, Jiao Jin, Fang Gao, Chilai Chen
    
 • Lacunary Polyoxometalates-Induced Controllable Synthesis of Fe2O3/Si-FeWO4
         Heterostructure Nanotubes for Selective Sensing of m-xylene

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 13 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Li Chen, Jing Geng, Renhui Gao, Qianqian Xu, Zheng Guo
    
 • Dual-mode assay based on complementary scattering signals for accurate
         detection of exosomes derived from breast cancer

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 13 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Liyuan Zou, Qianqian Zhang, Hongqiang Wang, Wenjing Mei, Qing Wang, Xiaohai Yang, Kemin Wang
    
 • Tungsten oxide thin film field-effect transistor based real-time sensing
         system for non-invasive oral cancer biomarker detection

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 13 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Sumit Sharma, Debashree Kar, Akshay Moudgil, Samaresh Das, Prashant Mishra
    
 • Web system-assisted ratiometric fluorescent probe embedded with machine
         learning for intelligent detection of pefloxacin

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 12 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Mengyuan Li, Lei Jia, Xiangzhen Chen, Yongxin Li, Dan Zhao, Lina Zhang, Tongqian Zhao, Jun Xu
    
 • Polydopamine-enhanced Vertically-ordered mesoporous silica film
         anti-fouling electrochemical aptasensor for indicator-free Vibrio
         parahaemolyticus discrimination using stable inherent Au signal

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 12 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Xi Jin, Liangke Gong, Jianwei Liang, Zhenhao Wang, Kuiyu Wang, Tao Yang, Hui Zeng
    
 • Hemin/G-quadruplex functionalized porphyrin-based MOF nanozymes and their
         application in mediating long-lasting chemiluminescence optical fiber
         aptasensor for sensitive and accurate detection of ricin

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 12 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Zhihao Yi, Xinzheng Kang, Yashuang Ren, Yang Li, Anna Zhu
    
 • Vertically Aligned MoSe2-WS2 Nanoworms Heterojunction towards Room
         Temperature NO2 Gas Sensors

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 12 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Sonika Kodan, Ashwani Kumar, Amit Sanger, Alisha Arora, V.K. Malik, Ramesh Chandra
    
 • Plasmonic photothermal driven MXene-based gas sensor for highly sensitive
         NO2 detection at room temperature

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 15 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 407Author(s): Jinyong Hu, Xinpeng Wang, Hong Lei, Minghe Luo, Yong Zhang
    
 • Multivalent copper nanospheres with efficient molecular oxygen activation
         to remarkably enhance electrochemiluminescence of luminol/dissolved O2
         system for biosensing assay

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 15 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 407Author(s): Jia-Li Liu, Rong Yang, Ya-Qin Chai, Ruo Yuan
    
 • Natural grape juice assisted synthesis of metal oxide nanoparticles:
         Evaluation of microstructural, vibrational and colloidal stability
         analysis for Liquified Petroleum Gas (LPG) sensor applications

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): S. Sindhu Kavi, V. Susithra, A.F. Abd El-Rehim, E. Ranjith Kumar
    
 • Energy-efficient NO2 sensors based on two-dimensional layered 2H-WS2
         nanosheets

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Abderrahim Moumen, Rajashree Konar, Dario Zappa, Eti Teblum, Gilbert Daniel Nessim, Elisabetta Comini
    
 • Novel lignin-derived carbon dots nanozyme cascade-amplified for
         ratiometric fluorescence detection of xanthine oxidase and intracellular
         imaging

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Chenhui Yin, Qijun Sun, Meng Wu, Xueling Yu, Na Niu, Ligang Chen
    
 • Detecting and tracking thiram in leakage pathways using bioinspired
         nanograss with thuja fruit-like nanoparticles

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Woochang Kim, Gayoung Kim, Hyunjun Park, Kyunghwan Chai, Joohyung Park, Jinsung Park
    
 • Cu2+-triggered wavelength-tunable real-time in situ fluorogenic
         immunoassay for detection of cTnI in human serum

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Hong Yang, Shanshan Zhu, Lihua Pang, Yifei Ma, Xiaoxue Liu, Jinhua Liu
    
 • Multiple signaling probe-based ultrasensitive electrochemical DNA sensor
         integrated with NFC-enabled smartphone to diagnose leptospirosis

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Sakda Jampasa, Balasan Jikul, Chahya Kreangkaiwal, Wisarut Khamcharoen, Whitchuta Jesadabundit, Wassa Waiwinya, Pannita Saelim, Thanaphan Phanbunmee, Kanitha Patarakul, Orawon Chailapakul
    
 • Multiplex paper-based electrochemical immunosensor for the simultaneous
         monitoring of blood biomarkers in Alzheimer's disease

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Jinyu Gu, Liming Wang, Li Zhao, Yingchun Zuo, Shuai Gao, Hui Gu, Yinan Wang, Yanyan Yu
    
 • Suppression of resistive coupling in nanogap electrochemical cell:
         Resolution of dual pathways for dopamine oxidation

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Amir Amiri, Manu Jyothi Ravi, Siao-Han Huang, Donald C. Janda, Shigeru Amemiya
    
 • Phthalocyanine-functionalized field-effect transistor biosensor for in
         situ monitoring of cell-released hydrogen sulfide

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Ling Xiao, Shanshan Yu, Qing Cui, Jiacheng Liu, Guowu Liang, Yutao Li, Guo-Jun Zhang
    
 • A hydrophilic lysosome-nucleolus immigration fluorescent probe for
         tracking normal cells from apoptosis to necrosis

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Xingyu Lyu, Xiang Chi, Chi Li, Jie Niu, Yang Liu, Wendong Jin, Qiuhua Hao, Zhiqiang Liu, Kang-Nan Wang, Xiaoqiang Yu
    
 • Development of a high-stability protein co-assembled superoxide anion
         generator for near-infrared-II imaging-guided photodynamic therapy

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Ting Wang, Yu Deng, Yicai Zhu, Yingyong Ni, Junjun Wang, Xuan Zhao, Yingcui Bu, Xianshun Sun, Hongping Zhou
    
 • Skin-triggered electrochemical touch sensation for self-powered
         human-machine interfacing

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Jiabei Zhang, Haozhe Zhang, Wenjuan Ren, Wenlong Gong, Yidi Lu, Yilong Li, Hua Luo, Yangyang Han, Xiaodong Wu
    
 • Tailoring the triethylamine vapor sensing on Co-Fe bimetallic oxide
         nanosheets assemblies by crystal structure and doping sites

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Dehao Kong, Yong Wang, Jiayin Han, Yuan Gao, Fengrong Liu, Weirong Zhou, Yubing Gao, Geyu Lu
    
 • Haloform-type reaction combined with the spirocyclic ring-opening of
         rhodamines affording a fluorescent probe for imaging hypochlorous acid in
         living organisms

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Yan Cao, Penghua He, Lei Wu, Yongqin Shi, Yu Peng, Shengrui Zhang, Xiao-Feng Yang
    
 • Photoswitchable Chemical Sensing Based on the Colorimetric pH Response of
         Ring-Opened Naphthopyrans

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Weian Zhang, Yu Cheng, Minghui Wu, Xiaojiang Xie
    
 • Sulfur filling in oxygen vacancy and modulating surface active site on
         molybdenum-based transition metal oxides/sulfides heterostructure for
         room-temperature chemiresistive NO2 detection

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Zhuo Liu, He Lv, Yan Xu, Keying Shi
    
 • Highly specific imaging of pathological type I collagen in connective
         tissues by dual SERS peptide probes

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Linge Nian, Wenhua Li, Minhui Dai, Chunxia Zhang, Lu Li, Guangrui Zhang, Jianxi Xiao
    
 • Advanced 2D Nanosheet-Based Gas Sensor for Sensitive Detection of Low
         Concentration NO2 Gas Using In2O3/Ti3C2 Layers

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 9 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Jesse Nii Okai Amu-Darko, Shahid Hussain, Mingyuan Wang, Shuangying Lei, Asma A. Alothman, Saikh Mohammad, Guanjun Qiao, Guiwu Liu
    
 • Activating the SERS features of screen-printed electrodes with thiocyanate
         for sensitive and robust EC-SERS analysis

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 8 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Rebeca Moldovan, Martin Perez-Estebanez, Aranzazu Heras, Ede Bodoki, Alvaro Colina
    
 • Synergistic effect of fullerenol and light enhanced the peroxidase-like
         activity of Fe(III) for colorimetric detection of deferasirox

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 8 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Shuishi Li, Manjing Li, Yanbiao Pan, Shu-Hui Li, Shulin Zhao, Fanggui Ye
    
 • Au-Ag@MnO2 NPs with label-free SERS activity and plasmon-enhanced
         electroreduction activity for dual-mode sensing of uric acid

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 8 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Fang Peng, Jianming Ni, Huiting Xu, Zhao Jin, Dan Liang, Wei Ma, Yuan Zhao
    
 • Development of Lasalocid A - based amine-sensitive nanoparticles for
         "smart tongue" sensing of dietary supplements

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 8 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Aleksandra Kossakowska, Emilia Szajda, Natalia Jędryka, Patrycja Ciosek-Skibińska
    
 • Ion-Exchange and Lipophilicity Limitations of Ionic Liquid Reference
         Electrodes

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 8 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Nikolai. Yu. Tiuftiakov, Elena Zdrachek, Eric Bakker
    
 • An In-situ Localized Cell Density Monitoring Method for Adherent Cells in
         Hollow Fiber Bioreactors

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 8 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Zhaonan Liu, Bryan Wang, Bharat Kanwar, Kan Wang, Annie Bowles, Stephen Balakirsky, Krishnendu Roy, Chuck Zhang
    
 • Quantitative Measurement of Catalytic Performance of Zeolites for Gas
         Sensing Using in situ Temperature-Programmed Desorption Technique

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 7 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Xinyu Li, Tao Zhang, Ying Chen, Ming Li, Haitao Yu, Pengcheng Xu, Xinxin Li
    
 • A novel photostable near-infrared fluorescent selective estrogen receptor
         modulator (SERM) for live-cell 3D imaging of breast cancer

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 7 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Chunmei Yang, Pei He, Qiuyu Meng, Chune Dong, Hai-Bing Zhou, Lu Yang
    
 • Phenothiazine-Hemicyanine Hybrid as A Near-Infrared Fluorescent Probe for
         Ratiometric Imaging of Hypochlorite in Vivo

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 6 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Xiaoqing Wang, Hong Wang, Jinyu Duan, Qian Sun, Changli Zhang, Li Xu, Zhipeng Liu
    
 • Amyloid‑β Guided Responsive Theranostic Fluorescent Probe for Imaging
         of Endogenous Hydrogen Peroxide in Alzheimer Disease

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 6 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Yuncong Yang, Chengke Wang, Huanxin Xue, Pinyou Chen, Hung-Wing Li, Man Shing Wong
    
 • Fluorescent sensor based on CdTe-QDs @ N-CDs complexes for visual
         identification of goji berries origin

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 6 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Yixin Suo, Wanjun Long, Linlin Qi, Fangmi Yao, Guanghua Lei, Yuting Guan, Zikang Hu, Eric Marchioni, Minjie Zhao, Li Zhou, Haiyan Fu
    
 • Durable and washable sheath/core-type polyamide 6-RhYK/PP colorimetric
         bicomponent fiber as reversible hydrogen chloride (HCl) gas sensor

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 6 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Hyun Ju Oh, Young Ki Park, Jong-Hyuk Bae, Jeeyoung Lim, Seung Jin Lee, Do-kun Kim, Sung Jin Jang, Byeong Jin Yeang, Hee Dong Lee, Seung Ju Lim, Woosung Lee, Wan-Gyu Hahm
    
 • Chemiresistive SnS2/Nb4C3Tx Gas Sensor for Detection Triethylamine at Room
         Temperature

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 2 February 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Wenxing Wang, Yu Yao, Jiangang Xin, Lili Xie, Yutong Han, Zhigang Zhu
    
 • Levels of active forms of MMP-1, MMP-2, and MMP-9 as independent
         prognostic factors for differentiating the stage and type of lung cancer
         (SCLC and NSCLC)

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 30 January 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Karolina Winkler, Agata Kowalczyk, Paulina Bereza, Karolina Regulska, Artur Kasprzak, Magdalena Bamburowicz-Klimkowska, Anna M. Nowicka
    
 • Rhodanine composite fluorescence probes to detect pathological hallmarks
         in Alzheimer's disease models

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 28 January 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Himanshu Rai, Rishabh Singh, Prahalad Singh Bharti, Prabhat Kumar, Sanskriti Rai, Tanmay Kumar Varma, Brijesh Singh Chauhan, Aishwarya Srikant Nilakhe, Joy Debnath, Renu Dhingra, Vijay N. Mishra, Sarika Gupta, Sairam Krishnamurthy, Jian Yang, Prabha Garg, Saripella Srikrishna, Saroj Kumar, Gyan Modi
    
 • Highly sensitive and selective ppb-level ozone sensor based on porous CuO
         nanoparticles

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Qinyao Huang, Zanhong Deng, Ruofan Zhang, Annop Klamchuen, Mati Horprathum, Shimao Wang, Xiaodong Fang, Libing You, Shuhua Huang, Gang Meng
    
 • Breath visualization: Colorimetric detection of acetone gas using
         ion-pairing dyes based on hollow silica particles

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Jae Jung Park, Jihyun Lee, Gye Hyeon Kim, Jung-Hyun Kim, Hyun-Sook Lee, Wooyoung Lee
    
 • Bi2MoO6 nanosheets assembled on LaFeO3 nanofibers with n-p type
         hierarchical nanostructure for enhanced HCHO sensor

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Da Xu, Feng Sun, Hong Shao, Feng Liu, Qianli Ma, Wensheng Yu, Feng Li, Xiangting Dong
    
 • Measurement of the malignancy marker spermine in human biofluids using
         smartphone readout and impedance techniques: Analytical validation using
         HPLC

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Riya Ghosh, Sunil Luhar, Snehasish Debnath, Kinjal B. Patel, Kamesh V. Baskaran, Divesh N. Srivastava, Pabitra B. Chatterjee
    
 • A ratiometric fluorescent probe based on encapsulation-induced emission
         enhancement (EIEE)-active fluorescent hybrid nanomicelles for ultrafast,
         quantitative and on-site determination of aflatoxin B1

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Xi Chen, Sameer Hussain, Mohammad Adil Afroz, Chunhong Zhu, Junjie Zhang, Yi Hao, Ruixia Gao, Jinhua Wei
    
 • Simultaneous detection of peroxynitrite and viscosity in diabetes by a
         dual response fluorescent probe

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Jinzheng Zhang, Shenyi Gong, Yijia Liu, Zhoupeng Zheng, Guoqiang Feng
    
 • Simple, reusable, solid-state system for measuring total (aerobic) viable
         count, TVC, using the micro-respirometry method (μRM)

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Michaella Watson, Dilidaer Yusufu, Andrew Mills
    
 • Nanoscale porphyrinic metal-organic frameworks as a photodynamic probe for
         highly sensitive detection of SARS-CoV-2 related RNA

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Yinghui Wang, Jiajie Chen, Chengtie Wu, Yufang Zhu
    
 • A novel fluorescent biosensor for sensitive detection of pathogenic
         bacteria based on catalytic hairpin assembly and λ-Exonuclease cleavage
         reaction

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Jincheng Han, Shengjun Bu, Hongyu Zhou, Zhuo Hao, Ming Duan, Zhongyi Li, Jiayu Wan
    
 • Cellulose nanofiber/MXene/AgNWs composite nanopaper with mechanical
         robustness for high-performance humidity sensor and smart actuator

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Mimi Han, Wenhao Shen, Xin Tong, Jean-Pierre Corriou
    
 • An endoplasmic reticulum-targeted NIR fluorescent nanoprobe for early
         diagnosis of glaucoma in vivo

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Yu Lan, Haixia Zhang, Ruichen Xie, Kecheng Li, Feiran Xie, Peihong Xiao, Li Jiang
    
 • From fundamental materials chemistry to sensing applications: Unravelling
         the water adsorption mechanism of a luminescent optical fibre sensor
         membrane

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Guillermo Cruz-Quesada, Beatriz Rosales-Reina, Diego López-Torres, Santiago Reinoso, María Victoria López-Ramón, Gurutze Arzamendi, César Elosua, Maialen Espinal-Viguri, Julián J. Garrido
    
 • Performance of microball micromixers using a programmable magnetic system
         by applying novel movement patterns

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Tina Hajihadi Naghash, Amir Mohammad Haghgoo, Mohamad Ali Bijarchi, Majid Ghassemi, Mohammad Behshad Shafii
    
 • Enhanced ammonia sensing performance of barium hexaferrite enabled through
         Zn doping: Mechanistic study considering modulation of Fe2+/Fe3+ ratio and
         oxygen vacancy

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Tanushri Das, Subhajit Mojumder, Debdulal Saha, Mrinal Pal
    
 • Construction of SnO2/SnS2 n-n heterojunction anchored on rGO for
         

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Dan Meng, Xinming Zou, Xiaoguang San, Yao Ji, Yue Zhang, Guosheng Wang, Jian Qi, Quan Jin
    
 • Detection of NH3 gas using CrVO4 nanoparticles

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): David John Dmonte, Aman Bhardwaj, Pelin Kavraz, Rostislav Slobodian, Jan Antos, Orhan Sisman, Dusan Galusek, Thomas Fischer, Sanjay Mathur, Ivo Kuritka
    
 • Catalase-mediated Fenton reaction enabled dual fluorescence sensing for
         broad-spectrum bacterial rapid antimicrobial susceptibility testing

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Ying Xiong, Yuling Lin, Li Xiong, Keping Ao, Yi Xie, Piaopiao Chen
    
 • Electro-assembled Au NP array at liquid-liquid interface for dual-mode
         sensing of heavy metal ions

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Bin Zhang, Yiquan Liao, Yichang He, Minggang Zhao, Ye Ma
    
 • Microplasma-assisted synthesis of beaded stream-like Co,Ni/MoC anchored in
         N-doped porous carbon hybrid with enriched oxygen vacancies for
         electrochemical sensing of HCHO in food samples

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Jiaying Wu, Xiangwei Yuan, Yao Jin, Chengshuang Ling, Shan Zhao, Ting Xiao, Xiaoli Xiong
    
 • Highly efficient ratiometric electrochemiluminescence biosensor with
         amyloid aggregation as antifouling coating and g-C3N4 as internal standard
         for carcinoembryonic antigen immunoassay

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Shuai Ma, Minghao Zhang, Fuxiang Song, Wenhao Yang, Liantao Xin, Caifeng Ding
    
 • Multiallelic DNA sensors for molecular traceability of olive oil varietal
         origin

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Natalia-Maria Christopoulou, Eleftheria Figgou, Panagiotis Kalaitzis, Despina P. Kalogianni, Theodore K. Christopoulos
    
 • Ratiometric fluorescent sensor based on a truncated specific aptamer by
         MGO-SELEX screening for streptomycin detection

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Wanqi Zhang, Zhicong Sun, Yuhang Tian, Yaoting Mou, Yemin Guo, Xia Sun, Falan Li
    
 • In-situ SERS detection strategy based on electric charge adsorption
         between nanoparticles formed with an effective hetero-charged electric
         field for detecting polystyrene nanoparticle in aqueous solution

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Tianshuo Lan, Huipeng Deng, Tianyuan Liu, Xinna Yu, Yiping Du, Meizhen Huang
    
 • Fabrication of hierarchical Au@Fe2O3-SnO2 core-shell nanotubes with high
         n-butanol sensing performance

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Yuchen Hou, Yongjiao Sun, Wenyuan Zhao, Bingliang Wang, Shizhen Wang, Zhiyuan Lu, Zihan Wei, Wendong Zhang, Koichi Suematsu, Jie Hu
    
 • Smartphone-based paper microfluidic detection implementing a versatile
         quick response code conversion strategy

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Yafei Lou, Xinyue Shi, Songlin Zhou, Junfei Tian, Rong Cao
    
 • Highly sensitive fluorometric ammonia detection utilizing Solenostemon
         scutellarioides (L.) extracts in MOF-tragacanth gum hydrogel for meat
         spoilage monitoring

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Habibeh Hashemian, Mehrorang Ghaedi, Kheibar Dashtian, Sikandar Khan, Soleiman Mosleh, Shaaker Hajati, Damoun Razmjoue
    
 • A label-free electrochemical sensor for the detection of two kinds of
         targets based on CRISPR/Cas12a system

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Bo Liu, Weishen Lu, Yibo Huang, Xiaoru Zhang, Xunyi Yuan
    
 • Regenerable ratiometric aptasensor based on electro-oxidation conducted
         host-guest dissociation for aflatoxin B1 detection in grains

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Xuan Zhou, Zongbao Sun, Xiaoyu Su, Kaiyi Zheng, Xuechao Xu, Xiaobo Zou, Wen Zhang
    
 • An ultra-sensitive electrochemical aptasensor detection for
         di(2-ethylhexyl) phthalate based a cleavage effect of Mg2+-driven bipedal
         DNA walker motor

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Huanhuan Wang, Baoshan He, Jun Yang, Yao Liu, Ying Liang, Jinshui Wang, Huali Jin, Min Wei, Wenjie Ren, Zhiguang Suo, Yiwei Xu
    
 • Novel 2D CuFe-MOF-based immunoprobe: Addressing antifouling
         electrochemical immunosensing inadequate sensitivity challenge

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Xianrui Jiang, Tao Yao, Shuqin Wang, Hongliang Han, Zhanfang Ma, Haijun Yang
    
 • Unraveling hydrogen sulfide detection and lysosome-mitochondria fusion in
         mitophagy using dual phenothiazine-based fluorescence probes

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): San Tu, Yi Le, Lan Yang, Qiong Yi, Tingting Feng, Jiaxue Yang, Ting Yang, Ting Wu, Wenqiang Zhu, Li Liu
    
 • Nucleic acid amplification-free biosensor for sensitive and specific cfDNA
         detection based on CRISPR-Cas12a and single nanoparticle dark-field
         microscopy (DFM) imaging

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 1 May 2024Source: Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 406Author(s): Xianghui Li, Xiulin Yang, Zhipeng Pan, Shuangmu Zhuo, Zhenyu Lin, Jianxin Chen
    
 • Improvement in the performance of In2O3 ethanol sensor by perovskite-type
         LaFeO3 modification and sensitivity mechanism analysis

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 30 January 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Zhenyu Yuan, Ninghao Chu, Fanli Meng
    
 • Point-of-care detection of hydroxyurea drug in serum using a
         supramolecular enzyme mimetic

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 30 January 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Manju Solra, Sourav Das, Subinoy Rana
    
 • Electrochemical sensing of fipronil in fruit and vegetable based on gold
         nanocrystal and target-induced DNA cycle signal amplification

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 30 January 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Yiqing Wang, Ruiyi Li, Yirui Shen, Zaijun Li, Yishu Yan, Jing Yang
    
 • A microfluidics-free centrifugally-driven nano-liquid pipetting system
         (CNPS) for single-cell whole genome amplification

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 29 January 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Chunyu Li, Yanhai Gong, Fei Wu, Jian Xu, Bo Ma
    
 • Smartphone and handheld fluorometer enable rapid point of care testing of
         Escherichia coli in urinary tract infections via specific proteolytic
         cleavage and cascade amplifications

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 29 January 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Yuling Lin, Chengyong Wu, Yue Wang, Ying Xiong, Zeliang Wei, Yuxi Wang, Yi Xie, Piaopiao Chen
    
 • A Tumor on a Chip for Studying Immune-cell Infiltration into Tumor under
         Chemo/Immunotherapy Treatments

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 29 January 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Yu-Chen Chen, Kang-Yun Lee, Han-Jung Liao, Wei-Lun Sun, Wan-Chen Huang, Yu-Shiuan Wang, Wei-Chiao Chang, Cheng-Hsien Liu
    
 • Single-molecule assay guided crRNA optimization enhances specific microRNA
         detection by CRISPR-Cas12a

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 28 January 2024Source: Sensors and Actuators B: ChemicalAuthor(s): Kaizhao Chen, Wenjun Sun, Mingtian Zhong, Jiaqi Xie, Yongkun Huo, Xiuqi Lu, Ziting Chen, Bo Sun, Xingxu Huang, Xinjie Wang, Ming Liu, Xiaodong Ma, Peixiang Ma
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 34.236.134.129
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 
  Subjects -> CHEMISTRY (Total: 928 journals)
    - ANALYTICAL CHEMISTRY (59 journals)
    - CHEMISTRY (661 journals)
    - CRYSTALLOGRAPHY (23 journals)
    - ELECTROCHEMISTRY (28 journals)
    - INORGANIC CHEMISTRY (45 journals)
    - ORGANIC CHEMISTRY (47 journals)
    - PHYSICAL CHEMISTRY (65 journals)

CHEMISTRY (661 journals)            First | 1 2 3 4     

Showing 601 - 735 of 735 Journals sorted alphabetically
Russian Journal of Bioorganic Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Russian Journal of Coordination Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Russian Journal of General Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Russian Journal of Inorganic Chemistry     Hybrid Journal  
Sainstek : Jurnal Sains dan Teknologi     Open Access  
Science China Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Science Talks     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Sciences & Technologie A : sciences exactes     Open Access  
Scientific Journal of Frontier Chemical Development     Open Access   (Followers: 2)
Scientific Reports     Open Access   (Followers: 82)
Sensors and Actuators B: Chemical     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Sensors and Actuators Reports     Open Access   (Followers: 7)
Separation & Purification Reviews     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Separation Science and Technology     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Separations     Open Access   (Followers: 5)
Silicon Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Small Methods     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Small Science     Open Access   (Followers: 10)
Small Structures     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Smart Materials Research     Open Access   (Followers: 7)
SmartMat     Open Access   (Followers: 1)
Soft     Open Access  
Soft Nanoscience Letters     Open Access   (Followers: 1)
Solar RRL     Hybrid Journal  
Solid State Communications     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Solid State Nuclear Magnetic Resonance     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Solid State Sciences     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Solvent Extraction and Ion Exchange     Hybrid Journal   (Followers: 7)
SPE Polymers     Open Access   (Followers: 1)
Spectral Analysis Review     Open Access  
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy     Hybrid Journal   (Followers: 14)
Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Spectroscopy and Spectral Analysis     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Starch / Staerke     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Steel Research International     Hybrid Journal   (Followers: 23)
Structural Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Substantia     Open Access  
Supramolecular Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Supramolecular Materials     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
Surface and Coatings Technology     Hybrid Journal   (Followers: 32)
Surface Science     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Surface Science Reports     Full-text available via subscription   (Followers: 13)
Surfaces     Open Access   (Followers: 2)
Surfaces and Interfaces     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Sustainable Chemical Processes     Open Access   (Followers: 4)
Sustainable Chemistry and Pharmacy     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Synfacts     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Synlett     Hybrid Journal   (Followers: 43)
Synthesis     Hybrid Journal   (Followers: 51)
Talanta     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Talanta Open     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Tecnología Química     Open Access  
Telematics and Informatics Reports     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Tenside Surfactants Detergents     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Tetrahedron     Hybrid Journal   (Followers: 86)
Tetrahedron Chem     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Tetrahedron Letters     Hybrid Journal   (Followers: 92)
The Alkaloids: Chemistry and Biology     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
The All Results Journals : Chem     Open Access   (Followers: 1)
The Canadian Journal of Chemical Engineering     Hybrid Journal   (Followers: 5)
The Enzymes     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
The Protein Journal     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Theoretical and Experimental Chemistry     Hybrid Journal  
Theoretical Chemistry Accounts     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Thermochimica Acta     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Tip Revista Especializada en Ciencias Quimico-Biologicas     Open Access  
Topics in Current Chemistry     Hybrid Journal  
Toxicology International     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Toxicology Research     Partially Free   (Followers: 8)
Transition Metal Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Trends in Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Turkish Computational and Theoretical Chemistry     Open Access  
Ultrasonics Sonochemistry     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Universal Journal of Chemistry     Open Access   (Followers: 1)
Vietnam Journal of Chemistry     Hybrid Journal  
Western Undergraduate Research Journal : Health and Natural Sciences     Open Access  
Wiley Interdisciplinary Reviews : Computational Molecular Science     Hybrid Journal   (Followers: 5)
World Journal of Chemical Education     Open Access   (Followers: 2)
X-Ray Spectrometry     Hybrid Journal   (Followers: 4)

  First | 1 2 3 4     

Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 34.236.134.129
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-