Subjects -> TRANSPORTATION (Total: 216 journals)
    - AIR TRANSPORT (9 journals)
    - AUTOMOBILES (26 journals)
    - RAILROADS (10 journals)
    - ROADS AND TRAFFIC (9 journals)
    - SHIPS AND SHIPPING (39 journals)
    - TRANSPORTATION (123 journals)

RAILROADS (10 journals)

Showing 1 - 9 of 9 Journals sorted alphabetically
International Journal of Rail Transportation     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Jernbanehistorie     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Journal of Rail Transport Planning & Management     Hybrid Journal   (Followers: 28)
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F: Journal of Rail and Rapid Transit     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Railway Engineering Science     Open Access   (Followers: 2)
Railway Gazette International     Full-text available via subscription  
Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport     Open Access   (Followers: 9)
Urban Rail Transit     Open Access   (Followers: 2)
Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті     Open Access   (Followers: 1)
Similar Journals
Journal Cover
 • Порівняльний аналіз експериментальних
         і розрахункових методів визначення
         розподілу гармонік тягового струму в
         рейках

  • Authors: V. Havryliuk, V. Meleshko
   Abstract: Метою даної роботи є проведення порівняльного аналізу експериментальних і розрахункових методів визначення розподілу гармонік тягового струму в рейках. Для дослідження розподілу тягового струму в рейках використовували спеціальні метки ( «прапорці»), встановлені вздовж колії на певній відстані (100, 300 і 500 м) від точки вимірювання. Моменти проходження поїзда повз «прапорців» записувалися на комп’ютері за допомогою звукового сигналу, що передавався з поїзда, а також візуального спостереження. Поїзд рухався на вимірювальній ділянці в квазістаціонарному режимі із середньою швидкістю близько 48 км/год.Розподіл гармонік зворотного тягового струму в рейках для лінії з тягою змінного струму моделювався з використанням моделі багатопровідної лінії передачі.Спостерігалися деякі розбіжності в результатах, отриманих експериментальним і розрахунковим методами. Однією з основних причин помилок вимірювань була неточність визначення відстаней від поїзда до точки ви ...
   PubDate: 2019-12-18
   DOI: 10.15802/ecsrt2018/172530
    
 • Використання методу
         вейвлет-розкладання для моніторінга
         амплітудно-маніпульованих сигналів
         залізничної автоматики

  • Authors: V. Havryliuk
   Abstract: У системах залізничної сигналізації деякі параметри, необхідні для контролю і управління рухом поїздів, передаються з використанням сигналів амплітудної маніпуляції (АМ). Такі сигнали частіше використовуються в залізничних автоматизованих системах через їх більш просту генерацію контактними пристроями, але разом з тим, такі сигнали мають низький рівень завадостійкості, і завали в них можуть привести до неправильної роботи залізничних сигнальних систем. В роботі досліджено ефективність використання методу розкладання сигналів за допомогою вейвлет-перетворення для виявлення спотворень безперервних АМ сигналів залізничної автоматики.Імітаційні сигнали генерувалися в вигляді АМ сигналів з частотою 420 Гц і частотою маніпуляції 8 Гц, а також у вигляді п'яти варіантів вихідного сигналу із завадами у вигляді сигналів із спотвореною формою імпульсів, сигналів з викидами, сигнали з провалами, сигналів з інтерференцією 50 Гц і сигналів з гострими імпульсами.Сегменти сигна ...
   PubDate: 2019-12-18
   DOI: 10.15802/ecsrt2018/172533
    
 • Моделювання розповсюдження гармонійних
         завад від електрорухомого складу у
         несиметричній рейковій лінії

  • Authors: V. Havryliuk
   Abstract: Дослідження поширення гармонійних завад від електрорухомого складу в рейковій лінії і їх вплив на роботу апаратури рейкових кіл є важливою складовою загальної проблеми забезпечення електромагнітної сумісності тягового електропостачання з пристроями сигналізації та зв'язку на залізничному транспорті. Ця проблема зберігає свою актуальність в даний час у зв'язку з широким впровадженням нових типів рухомого складу з імпульсними перетворювачами електричної енергії, а також з підвищенням швидкості руху поїздів. Моделювання поширення гармонійних завад в тягової мережі, поряд з вимірами їх значень в процесі приймальних тестових випробувань електрорухомого складу і в процесі подальшої його експлуатації необхідно для аналізу і визначення причин появи наднормативних завад в рейкових ланцюгах і прийняття рішень щодо усунення їх шкідливого впливу на пристрої сигналізації. Запропоновані в літературі моделі стосуються, головним чином, поширенню тягового струму або й...
   PubDate: 2018-12-18
   DOI: 10.15802/ecsrt2018/172535
    
 • Діагностування трифазних асинхронних
         двигунів

  • Authors: T. Serdiuk
   Abstract: Мета роботи – покращити методику технічного обслуговування потужних асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором. Наукова новизна одержаних результатів: удосконалено методику автоматизованого діагностування потужних асинхронних електродвигунів без вилучення їх з експлуатації за допомогою спектрального аналізу робочого струму двигуна; удосконалено математичну модель трифазного асинхронного двигуна, яка дозволяє за обмеженими паспортними даними визначити всі первинні параметри схеми заміщення асинхронного двигуна, розрахувати напруги і струми в статорі і роторі, їх повздовжню і поперечну складові. Приклад розрахунків дано для основної гармоніки частотою 50 Гц в номінальному режимі роботи електродвигуна MEUL355L4 (під навантаженням). Адекватність математичної моделі була перевірена за допомогою критерію Фішера. Відносна похибка між виміряними і розрахованими даними не перевищувала 5 %. За рахунок порівняння розрахованих за результатами експериме&...
   PubDate: 2018-12-18
   DOI: 10.15802/ecsrt2018/172537
    
 • Моделювання електромеханічних систем

  • Authors: S. Buriak, V. Havryliuk, O. Hololobova
   Abstract: Системи реального часу передають дані про миттєвий стан об'єктів контролю і можуть своєчасно виявити будь-які пошкодження і таким чином забезпечити додатковий час на їх усунення працівниками залізничного транспорту. Стрілочні переводи є одним з найважливіших і відповідальних вузлів, а тому вимагають розробки та впровадження подібної системи діагностики. Досягнення мети спостереження і контролю за об'єктами залізничної автоматики в режимі реального часу можливо тільки із застосуванням автоматизованого процесу діагностування стану об'єктів. Для цього необхідно знати діагностичні ознаки об'єкта контролю, за якими визначати його стан у кожний момент часу. Найбільш раціональним способом дистанційної діагностики є аналіз форми і спектра струму, що протікає в силових колах об'єктів залізничної автоматики. Стрілочні переводи містять електродвигуни, які отримують живлення по електричних колах, а форма струмового кривої залежить як від стану самого електродвигуна, т&...
   PubDate: 2018-12-18
   DOI: 10.15802/ecsrt2018/172601
    
 • Визначення витрат електроенергії на
         проведення приймально-здавальних
         випробувань тягових електричних машин

  • Authors: A. Afanasov, S. Arpul, A. Shapovalov
   Abstract: Мета. Метою дослідження є вибір методики нормування витрат електроенергії на проведення приймально-здавальних випробувань електричних машин тягового та моторвагонного рухомого складу магістрального та промислового транспорту. Методика. Методологічною основою даного дослідження є загальні теоретичні положення і принципи системного підходу теоретичної електротехніки та теорії електричних машин. У дослідженні використовуються відомі методи аналізу електромагнітних і електромеханічних процесів в електричних машинах. Результати. Запропоновано методику визначення витрат електроенергії на проведення основних пунктів програми приймально-здавальних випробувань електричних машин тягового та моторвагонного рухомого складу магістрального та промислового транспорту. Розглянуто шість основних режимів випробувань електромашин. Наукова новизна. Розглянуто енергетичні процеси в випробувальних системах навантаження електричних машин. Отримано аналітич&...
   PubDate: 2018-12-18
   DOI: 10.15802/ecsrt2018/172600
    
 • Якість електричної енергії на шинах
         власних потреб тягових підстанцій
         електрифікованих залізниць

  • Authors: V. Sychenko, E. Kosarev, V. Kuznetsov, S. Malysh, A. Kordin, A. Danilov, O. Polyah, O. Kurochka
   Abstract: Метою функціонування власних потреб тягової підстанції є забезпечення безперебійної та надійної роботи силового обладнання та кіл релейного захисту та автоматики тягової підстанції. Одним з важливих факторів забезпечення надійної роботи устаткування власних потреб є дотримання необхідних показників якості електричної енергії для забезпечення надійної роботи та ефективного використання електроустаткування. Основною метою цієї роботи було дослідження показників якості електричної енергії на шинах власних потреб тягових підстанцій постійного та змінного струмів. В результаті проведених досліджень встановлено, що показники якості електроенергії на шинах власних потреб, в основному, дотримуються, але доцільно приймати заходи для вирівнювання рівнів напруги та споживаних струмів по фазах живлення.
   PubDate: 2018-12-18
   DOI: 10.15802/ecsrt2018/172652
    
 • Емуляція роботи сигнальної точки
         імпульсно-провідного автоблокування
         постійного струму

  • Authors: I. Romantsev
   Abstract: В статті представлені принципи емуляції автоблокування на прикладі автоматичного блокування постійного струму. Приведена емуляція логічних зв’язків сигнальних показань колійних світлофорів і їх адаптація для реалізації взаємних залежностей між суміжними сигнальними точками. Враховані вхідні та вихідні параметри, виконана реалізації в середовищі LabView, приведений опис інтерфейсу та блок-діаграм програми.
   PubDate: 2018-12-18
   DOI: 10.15802/ecsrt2018/172651
    
 • Предикатна модель в задачі оптимального
         вибору засобів захисту асинхронного
         двигуна

  • Authors: N. Triputen, A. Nikolenko, Ye. Voskoboynik, V. Kuznetsov, Ye. Kuznetsova, M. Triputen
   Abstract: Стаття присвячена актуальній на сьогодні проблемі вибирання засобів захисту асинхронних двигунів, працюючих в цехових електричних мережах промислових підприємств з неякісною електроенергією. Показана можливість представлення енергоекономічної моделі асинхронного двигуна у вигляді диз'юнкції предикатів і застосування до них алгоритмів розпізнавання образів для ухвалення рішення. Головне достоїнство нової моделі - відкритість і можливість накопичення знань про режими роботи електромеханічного устаткування.Особлива увага приділена процедурам ідентифікації і адаптації предикативної моделі на основі обчислювального експерименту за економічним критерієм. Застосування методу скорочення опису образів дозволило прискорити отримання цієї моделі на етапі навчання і надалі виконувати необхідні структурні перетворення при її адаптації зі збереженням точності опису взаємозв'язків між технічними і економічними величинами, що визначають ефективні...
   PubDate: 2018-12-18
   DOI: 10.15802/ecsrt2018/172650
    
 • Про особливості регулювання
         електропривода з двомасовою механічною
         частиною та нелінійним навантаженням

  • Authors: L. Akimov, A. Nikolenko, V. Kuznetsov, B. Biliy, S. Prokopenko, A. Morev
   Abstract: Стаття посвячена питанням регулювання регулювання швидкості електропривода. Відмічено, що основним способом надання автоматичній системі астатичних властивостей полягає у використанні інтегруючих корегуючих пристроїв-регуляторів,. Встановлено явище параметричного астатизму і знайдені умови його виникнення. Розглянуто явище параметричного астатизму в складній електромеханічній системі регулювання швидкості для електроприводу змінного струму з асинхронним двигуном і векторним управлінням. Показано, що в двохмасових електроприводах постійного і змінного струму з постійним і змінним у функції швидкості навантаженням має місце параметричний астатизм за умови синтезу частиниуправляючої системи, з використанням кореневих методів. Це відноситься до систем модального управління і до систем, де синтез регуляторів швидкості зниженого порядку виконаний на основі поліноміального методу. Визначено, що більшість з розглянутих стандартних розподілів дозволяють отl...
   PubDate: 2018-12-18
   DOI: 10.15802/ecsrt2018/172664
    
 • Діагностування стрілочних переводів в
         сучасних мікропроцесорних системах
         централізації

  • Authors: S. Buriak, V. Malovichko, I. Romantsev
   Abstract: Мета. Удосконалення використання технічних ресурсів систем МПЦ для діагностування стану стрілочних переводів в процесі їх експлуатації. Методика. Для діагностування та контролю стану стрілочних переводів пропонується використовувати криву споживання струму яка зберігається в МПЦ і визначати автоматично стан стрілки за допомогою спектрального аналізу та по часовій залежності струму. При доповненні системи засобами для вимірювання напруги на двигуні, з’являється можливість проведення більш глибокого діагностування стану стрілки. Результати. Розроблені засоби та методи комплексної перевірки стрілочних переводів з двигунами постійного та змінного струму як для релейних, так і для мікропроцесорних систем централізації. Наукова новизна. В роботі отримана підсистема комплексної перевірки стрілки з вимірюванням напруги на двигуні що дозволяє підвищити точність результатів діагностування стрілки в порівнянні з іншими системами діагностування. Практичне значення...
   PubDate: 2018-12-18
   DOI: 10.15802/ecsrt2018/172670
    
 • До питання ефективного управління
         роботою дистанцій сигналізації та
         зв’язку

  • Authors: V. Samsonkin, A. Bojnik, A. Progonny
   Abstract: Стаття присвячена питанню підвищення ефективності управління роботою дистанцій сигналізації та зв'язку на основі статистичного підходу до порушень регламентних робіт.Метою наукової статті було запропонувати спосіб моніторинга роботоспроможності технічних пристроїв безпечного руху поїздів для цілеспрямованого управління їх обслуговуванням.На прикладі реальних дистанцій сигналізації та зв'язку ПАТ «УЗ» проведений порівнювальний аналіз використання системного підходу, детально розглянуті етапи пошуку вузьких місць при утриманні та експлуатації пристроїв СЦБ, визначені небезпечні передумови порушень при їх експлуатації.Запропоновано управлінське рішення для зниження впливу небезпечних передумов.
   PubDate: 2018-12-18
   DOI: 10.15802/ecsrt2018/172671
    
 • Проблема забезпечення стійкості
         рухомого складу в рейковій колії

  • Authors: A. Batig, A. Kuzyshyn
   Abstract: Актуальність роботи. Здатність залізничного транспорту забезпечувати захист життя пасажирів, збереження вантажів і довкілля в процесі його експлуатації в цілому визначає його розвиток і досягнення ним провідних позицій на ринку перевезень. Найважливішою проблемою на залізничному транспорті є забезпечення безпеки руху рейкових екіпажів, як на етапі проектування, так і в процесі їх експлуатації. При цьому запобігання аваріям і сходам на залізницях являється першочерговим завданням. Рівень безпечної експлуатації рухомого складу на залізницях визначається, в головній мірі, наявністю запасу стійкості рейкового екіпажу. Тому вивченню питання про схід рейкових екіпажів із залізничної колії надається велике значення в багатьох експериментальних і теоретичних дослідженнях. Правильне визначення оцінки безпеки від сходу колеса з рейки дозволить вирішити одну з найважливіших проблем на залізничному транспорті, а саме забезпечення безпеки руху рейкових екіпажів. Тому &#...
   PubDate: 2018-12-18
   DOI: 10.15802/ecsrt2018/172690
    
 • Використання екранопланного ефекту в
         перспективних транспортних технологіях
         

  • Authors: A. Sokhatsky
   Abstract: Актуальність. Значне поліпшення показників ефективності транспортних засобів досягається підвищенням їх аеродинамічних характеристик. Вони суттєво впливають не тільки на динаміку руху , але й на економічні показники. Висока ефективність таких транспортних засобів, може обгрунтовуватися використанням впливу екранного ефекту на його аеродинамічні характеристики і як наслідок зростанням аеродинамічної якості і показників паливної економічності. Метою роботи є визначення шляхів використання екранопланного ефекту для покращення технічних параметрів високошвидкісних наземних транспортних засобів, що працюють на новітніх технологіях. Наукова новизна Проведено експериментальні дослідження аеродинамічних характеристик перспективного транспортного засобу. Продувочна модель транспортного апарата мала двофюзеляжне крилове компонування. Аеродинамічні дослідження моделі проводилися при швидкостях набігаючого потоку 30 м/с, 40 м/с, 50 м/с. Величина швидкісного напор...
   PubDate: 2018-12-18
   DOI: 10.15802/ecsrt2018/172687
    
 • Теоретичні дослідження руху одиниці
         рухомого складу

  • Authors: V. Tatarinova, L. Neduzha
   Abstract: Створення сучасного локомотива вимагає від конструкторів і вчених реалізації наукових ідей та технічних рішень, що забезпечують, зокрема, підвищення конструкційної швидкості з одночасним поліпшенням тягових, гальмівних і динамічних якостей тягового рухомого складу. В розвитку економіки держави роль транспорту залишається однією зі значних і основоположних. Поліпшення техніко-економічних показників роботи залізниць залежить і від створення рухомого складу.В статті приведені теоретичні дослідження магістрального електровоза серії ДС, який був створений у співпраці з концерном Siemens на Дніпропетровському електровозобудівному заводі (ДЕВЗ) за участю цілого ряду наукових та виробничих організацій, в тому числі і Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ). Розглянута спрощена модель електровоза як одномасова система, врахована тільки маса кузова, який спирається на одну пружину з еквівал...
   PubDate: 2018-12-18
   DOI: 10.15802/ecsrt2018/172691
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.236.13.53
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-