Subjects -> TRANSPORTATION (Total: 214 journals)
    - AIR TRANSPORT (9 journals)
    - AUTOMOBILES (26 journals)
    - RAILROADS (10 journals)
    - ROADS AND TRAFFIC (9 journals)
    - SHIPS AND SHIPPING (43 journals)
    - TRANSPORTATION (117 journals)

RAILROADS (10 journals)

Showing 1 - 10 of 10 Journals sorted alphabetically
Demiryolu Mühendisliği     Open Access  
International Journal of Rail Transportation     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Jernbanehistorie     Full-text available via subscription  
Journal of Rail Transport Planning & Management     Hybrid Journal   (Followers: 26)
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F: Journal of Rail and Rapid Transit     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Railway Engineering Science     Open Access   (Followers: 1)
Railway Gazette International     Full-text available via subscription  
Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport     Open Access   (Followers: 5)
Urban Rail Transit     Open Access   (Followers: 1)
Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
 • Аналіз статистики відмов та збоїв у
         роботі автоматичної локомотивної
         сигналізації

  • Authors: O.O. Гололобова, C. Ю Буряк, В. І. Гаврилюк
   Abstract: Мета. Безпека на залізничному транспорті та його безперебійна робота значно залежить від надійності роботи засобів залізничної автоматики та зв’язку. При цьому особлива роль у забезпеченні безперервності перевізного процесу залізниць належить системам інтервального регулювання руху поїздів, а також автоматичній локомотивній сигналізації у поєднанні з системами контролю пильності машиніста та автостопом. Тому необхідно постійно досліджувати та робити детальний аналіз надійності роботи даних систем, щоб мати змогу на базі отриманої інформації корегувати методики обслуговування та вдосконалювати експлуатаційну роботу персоналу. Методика. Для попереджування збоїв та відмов у роботі пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації проаналізовано статистику відмов всіх пристроїв залізничної автоматики, які можуть призвести до порушень у її роботі. Визначено найбільш відповідальні пристрої, контроль яких значно вплине на працездатність системи та підви...
   PubDate: 2023-05-01
   DOI: 10.15802/ecsrt2019/254771
    
 • Комплексна система автоматичної
         ідентифікації рухомого складу

  • Authors: K.B. Гончаров, Р. В. Рибалка
   Abstract: Впровадження систем автоматичної ідентифікації рухомого складу дозволяє підвищити достовірність і оперативність звітності про стан вагонних і локомотивних парків, зменшити штат співробітників, підвищити рівень інформаційного сервісу у внутрішніх і транзитних міжнародних перевезеннях. Системи радіочастотної ідентифікації забезпечують високу достовірність даних. Проте технологія RFID потребує розміщення на кожному вагоні додаткового пристрою – кодового бортового датчика, що вимагає значних матеріальних та часових ресурсів. Головним недоліком оптичних систем є залежність від погодних умов, забруднень і вібрації поверхні вагона. В роботі розглядається комплексна система автоматичної ідентифікації рухомого складу, в якій поєднуються технології радіочастотної та оптичної ідентифікації. Запропонована структура та загальні принципи побудови такої системи. Запропоновано також алгоритм оптичного розпізнавання номерів вагонів із застосуванням штучної нейронно ...
   PubDate: 2023-05-01
   DOI: 10.15802/ecsrt2019/254772
    
 • Сучасні підходи до діагностики
         струмоприймачів електрорухомого складу
         

  • Authors: Мохаммад Аль Саид Ахмад, Д. В. Устименко
   Abstract: У статті наведено результати аналізу сучасних підходів до діагностики вузла струмознімання електрорухомого складу. Для вирішення завдання підтримки вузла струмознімання в робочому стані важливим є контроль і діагностика його стану в процесі експлуатації. Висунуто припущення, що системи діагностики технічного стану струмоприймача, засновані на принципі аналізу візуальних даних, здатні забезпечити виконання всіх вимог і є перспективним напрямком для вирішення таких завдань.
   PubDate: 2023-05-01
   DOI: 10.15802/ecsrt2019/254774
    
 • Визначення періодів відновлення
         корпусної ізоляції ТЕД ЕД-118А за
         спостереженнями зворотної напруги

  • Authors: В. В. Лагута, Ю. Г. Козік
   Abstract: Мета. Визначення найкращого ресурсу корпусної ізоляції і відповідних моментів її відновлення для тягового електродвигуна (ТЕД) ЕД-118А. Критерієм в задачі служить мінімум питомих витрат на виконання ПР-3 і КР-1 протягом циклу експлуатації КР2 - КР2. Методика. Моделювання ресурсу ізоляції, періоду відновлення ПР-3 і періоду відновлення КР-1 засноване на даних спостереження про зворотну напругу. Процедура оптимізації враховує ступінь відновлення корпусної ізоляції, обмеження по величині зворотної напруги при виконанні ПР-3 і виконанні КР-1. Як показник стану ізоляції взято інтегральне оцінювання кривої зворотної напруги. Дослідження проводилися на основі процедури оптимізації з обмеженнями із застосуванням методів теорії відновлення.Результати. В ході дослідження проведено оптимізацію витрат на відновлення корпусної ізоляції з урахуванням ступеня відновлення при виконанні ПР-3 і КР-1. Для корпусної ізоляції визначено період відновлення для проведення ПР-3 і період відновлення для п...
   PubDate: 2023-05-01
   DOI: 10.15802/ecsrt2019/254777
    
 • Застосування штучних нейронних мереж
         для визначення лінійної координати
         поїзда

  • Authors: К. В. ГОНЧАРОВ , Н. А. НАГОРНА
   Abstract: В сучасних локомотивних пристроях безпеки визначається лінійна залізнична координата поїзда, що дозволяє знайти відстань до перешкоди та розрахувати криву гальмування. Для вирішення таких задач використовується локомотивний модуль супутникової навігації та електронна карта, до якої записуються географічні та відповідні лінійні координати опорних точок, в якості яких, як правило, використовуються кілометрові стовпчики. За допомогою модуля супутникової навігації визначаються поточні географічні координати поїзда (довгота та широта), далі виконується пошук двох найближчих опорних точок в електронній карті та виконується розрахунок поточної лінійної координати поїзда.При цьому не враховується кривизна та профіль колії. Було встановлено, що похибка такого метода визначення лінійної координати поїзда складає десятки метрів, а в деяких випадках може перевищувати 100 метрів. Для зменшення похибки запропоновано проводити апроксимацію залізничних кривих за допомогою штm...
   PubDate: 2023-05-01
   DOI: 10.15802/ecsrt2019/254780
    
 • Моделювання впливу гармонійних завад на
         приймач тонального рейкового кола

  • Authors: B. І. Гаврилюк
   Abstract: У роботі досліджено вплив гармонійних завад на приймач тонального рейкового кола на основі розробленої математичної та комп'ютерної моделі, що описує поширення електромагнітних завад у рейках від електрорухомого складу до колійного приймача, а також їх вплив на приймач. Модель враховує тип і конкретні параметри рейкового кола, схему каналізації тягового струму, коефіцієнт асиметрії рейкової лінії, опір ізоляції баласту, координати рухомого складу, спектральний склад зворотного тягового струму. Вплив гармонійних завад на колійний приймач тонального рейкового кола проілюстровано шляхом знаходження сумарного струму на вході приймача у вигляді суми сигнального струму для нормального, шунтового і контрольного режимів роботи рейкового кола в найбільш несприятливих для цих режимів роботи умовах і максимально допустимому струму завад. Значення сигнального струму в пропонованій моделі визначається через напругу генератора і коефіцієнт передачі струму, який згідно з відо...
   PubDate: 2023-05-01
   DOI: 10.15802/ecsrt2019/254498
    
 • Вплив електромагнітних завад на тягову
         мережу: математична модель тягової
         мережі

  • Authors: Хоссейн Тагізаде Ансарі, Тетяна Сердюк, І. Мисів
   Abstract: В Україні електрифіковано майже половину залізничних ліній. У мережі залізниць є автоматичні пристрої, за допомогою яких регулюється рух поїздів та безпека на залізниці. Однак у цих автоматичних пристроях є деякі несправності, які можуть поставити під загрозу безпеку пасажирів та залізничної системи. Основними джерелами цих пошкоджень є наявність паразитних струмів, гармонік та електромагнітних перешкод. Для дослідження цих несправностей важливо мати точну модель залізничної мережі. Тож тема дослідження зараз актуальна. Основна мета даної статті – вивчити поширення гармонік тягового струму у фідерній зоні (ділянці між підстанціями) та визначити вплив кодового струму, що протікає у залізничних лініях. Таким чином необхідно провести математичну модель тягового живлення. Також було проведено наукові роботи з визначення складу спектру тягового струму та найбільш небезпечних гармонік для роботи тягових підстанцій. У цій статті представлена математична модель залізничної...
   PubDate: 2023-05-01
   DOI: 10.15802/ecsrt2019/254501
    
 • Застосування суперконденсаторів для
         підвищення якості електроенергії в
         електричних мережах з розподіленою
         генерацією

  • Authors: О. В. Горпинич, А Голубятник
   Abstract: Наведено результати експериментальних досліджень суперконденсаторів як засобів згладжування відхилень та коливань напруги. Розглянуто імітаційні моделі еквівалентних схем заміщення суперконденсатору та експериментальної установки із сонячною панеллю, розроблені у середовищі PSCAD (Канада). Методика.Щоби отримати криві заряду та розряду суперконденсаторів, було розроблена та випробувана в реальних умовах експлуатації експериментальна установка із сонячною панеллю. Вона складається з сонячної панелі потужністю 10 Вт, суперконденсаторів з номінальною напругою 2,7 В та ємністю 100 Ф кожний, перетворювачів напруги та навантаження у вигляді лампи розжарювання потужністю 4 Вт напругою 12 В. Для вимірювання і реєстрації напруг в різних точках експериментальної установки були використані цифровий мультиметрSanwa типа PC 510a та програма PC Link (Японія). Окрім експериментальних досліджень з використанням цифрового мультиметруSanwa та програми PC Link, було виконано імітаційне моделювання у середовищі PSCAD з &...
   PubDate: 2023-05-01
   DOI: 10.15802/ecsrt2019/254503
    
 • Збереження угруповань тягових двигунів
         при імпульсному регулюванні напруги

  • Authors: Д. С. Білухін
   Abstract: Однією з проблем при впровадженні імпульсного регулювання на електрорухомому складі є втрати енергії в елементах перетворювача і пульсація струму в колі тягових двигунів. В роботі запропонований варіант модернізації електровозів постійного струму, заснований на застосуванні імпульсного регулювання напруги на тягових двигунах.Методика.Виконано аналіз втрат енергії для кіл електровозів ЧС2 і ВЛ8 в режимі пуску. Розрахунки втрат робилися для двох можливих режимів. Перший режим – через кола існуючих реостатів. Другий режим – від імпульсного перетворювача напруги, розрахованого за типовими методиками. Розглянуто варіанти пуску електровоза від перетворювача з використанням з’єднань тягових двигунів і при живленні всіх груп двигунів паралельно.Результати.Аналіз втрат показав, що при розгоні пасажирського поїзда на розрахунковій ділянці втрати в реостатах для електровоза ЧС2 становлять до 76 кВт год. При розгоні на паралельному з’єднанні втрати в елементах перетворюва...
   PubDate: 2023-05-01
   DOI: 10.15802/ecsrt2019/254549
    
 • Випробування асинхронних трифазних
         двигунів

  • Authors: О. С. Шаповалов, O.П. Карасьов
   Abstract: Проведено огляд методів післяремонтної перевірки трифазних асинхронних двигунів в умовах ремонтних цехів локомотивних депо підкреслює необхідність впровадження спеціалізованих стендів для проведення післяремонтних випробувань з метою підвищення якості проведення ремонту, зменшення кількості відмов в роботі допоміжного обладнання, і за рахунок цього підвищення безпеки руху залізничного транспорту в цілому. Проаналізовано сучасний стан розвитку напівпровідникової та мікропроцесорної техніки, який дозволяє реалізувати живлення випробовуваного асинхронного двигуна в широкому діапазоні живлячих частот, що в свою чергу дозволяє побудувати універсальні стенди для випробування трифазних асинхронних двигунів. Вартість перетворювачів частоти знаходиться на  економічно прийнятному рівні. Виконаний аналітичний огляд можливих схем взаємного навантаження при випробовуванні трифазних асинхронних двигунів. Схеми можуть бути побудовані як з використанням стат...
   PubDate: 2023-05-01
   DOI: 10.15802/ecsrt2019/254550
    
 • Лінеаризування математичної моделі
         тягового електроприводу постійного
         струму

  • Authors: М. М. Кедря, Т. М. Сердюк, М. Л. Кумпан, К. М. Сердюк
   Abstract: В статті розглядається електровоз постійного струму з індивідуальним тяговим приводом послідовного збудження. Такий привід можна представити у вигляді одновимірної електромеханічної системи, в якій керованою величиною є дотична сила тяги на ободі колісної пари. Керуючим впливом на привід буде напруга живлення двигуна. Режим управління приводом залежить від швидкості руху електровоза і струму двигуна. Оскільки зараз намітилася тенденція до підвищення швидкостей руху та впровадження нових типів рухомого складу з новою системою керування, дослідження роботи двигунів постійного струму є актуальною задачею. Метою наукової роботи є розробка математичної моделі тягового електроприводу електровозу постійного струму для дослідження впливу зміни напруги в контактній мережі на тяговий електропривод. Для досягнення поставленої мети виконано: - визначені та лінеаризовані основні рівняння та залежності, що описують процес роботи електропривода – тягового двигуна електров&...
   PubDate: 2023-05-01
   DOI: 10.15802/ecsrt2019/254775
    
 • Аналіз роботи систем залізничного
         зв’язку

  • Authors: Ботнаревская Р. В. , Тетяна Сердюк
   Abstract: Актуальність. Технічний прогрес, який стрімко увірвався в наше життя, диктує свої правила. Необхідно модернізувати залізничну інфраструктуру, яка у своєму нинішньому оснащенні, збудованому у 70-80 роках минулого століття, морально та технічно застаріла. Враховуючи величезні обсяги майбутніх робіт, приходимо до розуміння, що провести таку модернізацію за короткий термін, як з фінансової, так і з технічної точки зору, неможливо. Протягом тривалого часу доведеться проводити вимірювання з одночасною роботою як нового, так і старого обладнання та забезпечувати їхнє безперебійне функціонування. Нове електронне обладнання, яке впроваджується у різні області, вимагає ретельного тестування на електромагнітну сумісність. Від цього залежить забезпечення безпеки під час перевезення пасажирів та вантажів. Отже, наукова робота, присвячена аналізу роботи систем залізничного сполучення, є актуальною. Об’єктом дослідження є канали систем залізничного зв’язку. Основною метою є оцінка якості р&...
   PubDate: 2023-05-01
   DOI: 10.15802/ecsrt2019/254499
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 34.204.169.230
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 
  Subjects -> TRANSPORTATION (Total: 214 journals)
    - AIR TRANSPORT (9 journals)
    - AUTOMOBILES (26 journals)
    - RAILROADS (10 journals)
    - ROADS AND TRAFFIC (9 journals)
    - SHIPS AND SHIPPING (43 journals)
    - TRANSPORTATION (117 journals)

RAILROADS (10 journals)

Showing 1 - 10 of 10 Journals sorted alphabetically
Demiryolu Mühendisliği     Open Access  
International Journal of Rail Transportation     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Jernbanehistorie     Full-text available via subscription  
Journal of Rail Transport Planning & Management     Hybrid Journal   (Followers: 26)
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F: Journal of Rail and Rapid Transit     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Railway Engineering Science     Open Access   (Followers: 1)
Railway Gazette International     Full-text available via subscription  
Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport     Open Access   (Followers: 5)
Urban Rail Transit     Open Access   (Followers: 1)
Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті     Open Access  
Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 34.204.169.230
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-