Subjects -> BUSINESS AND ECONOMICS (Total: 3570 journals)
    - ACCOUNTING (132 journals)
    - BANKING AND FINANCE (306 journals)
    - BUSINESS AND ECONOMICS (1248 journals)
    - CONSUMER EDUCATION AND PROTECTION (20 journals)
    - COOPERATIVES (4 journals)
    - ECONOMIC SCIENCES: GENERAL (212 journals)
    - ECONOMIC SYSTEMS, THEORIES AND HISTORY (235 journals)
    - FASHION AND CONSUMER TRENDS (20 journals)
    - HUMAN RESOURCES (103 journals)
    - INSURANCE (26 journals)
    - INTERNATIONAL COMMERCE (145 journals)
    - INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND AID (103 journals)
    - INVESTMENTS (22 journals)
    - LABOR AND INDUSTRIAL RELATIONS (61 journals)
    - MACROECONOMICS (17 journals)
    - MANAGEMENT (595 journals)
    - MARKETING AND PURCHASING (116 journals)
    - MICROECONOMICS (23 journals)
    - PRODUCTION OF GOODS AND SERVICES (143 journals)
    - PUBLIC FINANCE, TAXATION (37 journals)
    - TRADE AND INDUSTRIAL DIRECTORIES (2 journals)

FASHION AND CONSUMER TRENDS (20 journals)

Showing 1 - 22 of 22 Journals sorted alphabetically
Achiote.com - Revista Eletrônica de Moda     Open Access  
CBR - Consumer Behavior Review     Open Access  
Clothing Cultures     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Consumer Behavior Studies Journal     Open Access   (Followers: 2)
Critical Studies in Fashion & Beauty     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Critical Studies in Men's Fashion     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Fashion and Textiles     Open Access   (Followers: 10)
Fashion Practice : The Journal of Design, Creative Process & the Fashion     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Fashion Theory : The Journal of Dress, Body & Culture     Full-text available via subscription   (Followers: 25)
Fashion, Style & Popular Culture     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Film, Fashion & Consumption     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Ground Breaking     Open Access   (Followers: 1)
International Journal of Fashion Design, Technology and Education     Hybrid Journal   (Followers: 13)
International Journal of Fashion Studies     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Journal of Fashion Marketing and Management     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Journal of Fashion Technology & Textile Engineering     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Journal of Global Fashion Marketing     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Journal of Media Business Studies     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Journal of the Association for Consumer Research     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Luxury Research Journal     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Textile : The Journal of Cloth and Culture     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Transactions of the Burgon Society     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Consumer Behavior Studies Journal
Number of Followers: 2  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2717-0004 - ISSN (Online) 2717-0012
Published by University of Kurdistan Homepage  [1 journal]
 • سخن سردبیر

  • Abstract: امروزه تجزیه‌وتحلیل رفتار مشتریان به امری ضروری جهت تحقق اهداف سازمان‌ها بدل گشته است، چراکه مشتریان در عصر حاضر با انتخاب‌های گوناگونی مواجه هستند که هر یک از آن‌ها به طریقی سعی در برآورده‌ساختن نیازهایشان را دارند. تجزیه‌وتحلیل رفتارهای مشتریان و بررسی ادراکات آنان در نتیجه استفاده از محصول، به عنوان یک عامل اساسی تلقی می‌شود. این موضوع می‌تواند رهنمودهایی بسیار مهمی را نیز در جهت ارتقاء رضایت، دلبستگی و وفاداری ایشان، به دنبال داشته باشد. همچنین، مشتریان دارای انگیزه‌های خرید متفاوتی هستند که بر این اساس، ضروری است نیازهای متفاوت آنان به درستی تحلیل شود و برمبنای آن راهبردها و اقدامات متناسب اتخاذ شود.بر همین اساس، شماره 1 دوره 9 نشریه مطالعات رفتار مصرف‌کننده به بررسی و تجزیه‌وتحلیل رفتارهای مشتریان و تاثیرات آن بر شناسایی ادراکات مختلف آنان در هنگام خرید اختصاص یافته و تلاش شده است تا نتایج ارزشمند و پربار پژوهشگران، در این مجله منتشر شود. لازم است که از همکاری داوران محترم، حمایت‌های اعضای محترم هیات تحریریه و تلاش‌های همکاران بزرگوار، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم. امید است توانسته باشیم ب...
    
 • نگرش قومیت‌های اصلی ایران نسبت به
         محصولات داخلی و خارجی بر اساس ابعاد عرق
         ملی و شرایط اقتصادی ادارک شده

  • Abstract: این مقاله با هدف بررسی نگرش مصرف‌کننده ایرانی با قومیت‌های مختلف نسبت به محصولات داخلی و خارجی از طریق نقش عرق ملی مصرف‌کننده صورت گرفته است. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه و برای پردازش داده‌ها از نرم‌افزار Spss و SmartPLS استفاده شده است. نتایج مقاله حاکی از آن است که تمامی تاثیرات روابط متغیرهای تحقیق در میان اقوام مختلف ایرانی، متفاوت می‌باشد. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان داد که تهدید اقتصادی ادراک شده توسط افراد در قومیت‌های ترک و لر، رابطه‌ی میان عرق ملی مصرف‌کننده و نگرش نسبت به محصولات داخلی و خارجی را تعدیل می‌کند. با توجه به تایید تفاوت قومیت‌های ایرانی در روابط مورد نظر تحقیق، پیشنهاد می‌گردد مدیران بازاریابی در مورد محصولات تولید داخل و خارج به شاخص‌های موجود در این تحقیق در فعالیت‌های بازاریابی خود در بین قومیت‌های ایرانی توجه لازم را داشته باشند. توجه به قومیت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها در رفتارهای خرید از مواردی است که در کشورهای دارای تفاوات‌های فرهنگی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل تحقیق حاضر هدف اصلی خود را در تحلیل نگرش‌های قومیت‌های مختلف ایرانی در مواجهه با محصولات داخلی و خ...
    
 • بررسی پیشران‌های قصد استفاده‌ی مجدد در
         کسب و کارهای اشتراکی همتا به همتا ( مورد
         مطالعه: تپسی )

  • Abstract: با رونق کسب‌وکارهای اشتراکی و افزایش اعتماد به آن‌ها، بررسی محرک‌های استفاده مجدد از آن حائز اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف بررسی پیشران‌های موثر بر رضایت و قصد استفاده‌ی مجدد در یک مدل اقتصاد اشتراکی – استارتاپ تاکسی آنلاین تپسی- انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. نمونه آماری در این پژوهش شامل 329 نفر از اعضای جامعه آماری بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس جمع‌آوری گردید. ابزار اصلی گرداوری داده ها پرسشنامه بوده است. داده ها با روش معادلات ساختاری در نرم‌افزار ایموس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل داده‌های این پژوهش بیانگر تاثیر معنادار صرفه جویی در هزینه، کیفیت خدمت، قابلیت گوشی هوشمند، اعتماد به عرضه‌کننده و اعتماد به اپلیکیشن بر رضایت و همچنین اعتماد بر استفاده مجدد در بین مشتریان از خدمات تپسی می‌باشد. همچنین دو فرضیه تاثیر ادراک از همسویی با روندها بر رضایت مشتری و تاثیر رفتار میزبان بر قصد استفاده مجدد تایید نشد.
    
 • مقایسه و تلفیق مولفه‌ها و شاخص‌های
         مکان‌یابی فروشگاه‌های زنجیره‌ای از
         منظر مشتریان و خبرگان صنعت خرده‌فروشی
         با رویکرد ژئومارکتینگ (بازاریابی
         مکان‌محور)

  • Abstract: هدف پژوهش حاضر مقایسه و تلفیق مولفه‌ها و شاخص‌های مکان‌یابی فروشگاه‌های زنجیره‌ای از منظر مشتریان و خبرگان صنعت خرده‌فروشی با رویکرد ژئومارکتینگ (بازاریابی مکان‌محور) است. روش تحلیلی مورد استفاده در بخش خبرگان تلفیقی از تکنیک دلفی فازی و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)؛ و در بخش مشتریان تلفیقی از شاخص KMO و آزمون بارتلت در تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون رتبه‌بندی فریدمن با نرم افزار SPSS بود. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان و مشتریان صنعت خرده‌فروشی شهر تهران می‌باشد. در این پژوهش در بخش نخست لزوم پرداختن به موضوع مکان‌یابی بهینه فروشگاه‌های خرده‌فروشی و ضرورت مکان‌یابی این مراکز تبیین و تشریح شده است. در بخش بعد مهمترین مؤلفه‌ها و شاخص‌های مکان‌یابی فروشگاه‌های خرده‌فروشی از منظر خبرگان و مشتریان شناسایی و رتبه‌بندی شدند. در قدم بعدی، مقایسه و تلفیقی بین مولفه‌ها و شاخص‌های مکان‌یابی فروشگاه‌های زنجیره‌ای از منظر مشتریان و خبرگان صورت گرفت. در نهایت یک مدل جامع از تلفیق شاخص‌های مکان‌یابی از منظر مشتریان و خبرگان با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart Pls ارائه گردید. نتایج حاکی از آن است که عوامل اصلی م...
    
 • شناخت واکنش مصرف‌کنندگان و سطح درگیری
         آنها در هشتک‌های تبلیغاتی : رویکردی
         مبتنی بر خوشه بندی بازار با استفاده از
         نقشه‌های خودسازمان‌ده

  • Abstract: هدف: هدف این پژوهش شناسایی بخش‌های مختلف مصرف‌کنندگان در شبکه‌های اجتماعی بر اساس ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، سطح درگیری و واکنش نسبت به تبلیغات از طریق هشتگ، است. روش‏شناسی: این پژوهش از نظر ماهیت در دسته‌ی پژوهش‌های آمیخته قرار می‌گیرد و ترکیبی از آزمایش و پیمایش است. جامعه آماری این پژوهش را کاربران ایرانی و بین‌المللی شبکه‌های اجتماعی تشکیل می‌دهند. داده‌های واکنش نسبت به تبلیغات از طریق بررسی لایک و کامنت‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی و کدگذاری آنها و داد‌های سطح درگیری در تبلیغات از طریق هشتک با پرسشنامه به دو شیوه حضوری و آنلاین در میان 545 نفر از کاربران جمع‌آوری شده است. به‌منظور بخش‌بندی کاربران شبکه‌های اجتماعی و توصیف ویژگی‌های آنها از رویکرد نقشه‌های خودسازمانده استفاده شده است. یافته‏ها: بر اساس یافته‌های این پژوهش مصرف‌کنندگان در شبکه‌های اجتماعی بر اساس ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، سطح درگیری و واکنش نسبت به تبلیغات از طریق هشتگ در سه بخش مصرف‌کنندگان غیر درگیر نسبتا منطقی، مصرف‌کنندگان درگیر منطقی و مصرف‌کنندگان نسبتا درگیر احساسی، بخش‌بندی شدند.
    
 • واکاوی نقش صمیمت بر رفتار خرید مصرف
         کننده گان محصولات الکترونیکی در استان
         کرمانشاه با در نظر گرفتن بعد احساسی و
         عملکردی برند

  • Abstract: امروزه تحلیل رفتار مصرف کنندگان و آگاهی از آنچه که در ذهن آنان می گذرد برای جهت دهی مناسب رفتاری و ارائه محصولات متناسب با نیازها و خواسته های آنها در امر بازاریابی از اهمیت بالایی برخوردار است. شرکت های مختلف کالاهای خود را با برندهای مختلف روانه بازار نموده و تلاش می نمایند تا نظرات مثبت مشتریان را جلب نموده و با ایجاد صمیمت و روابط دو جانبه نزدیک ، جایگاه مناسبی را در ذهن آنان ایجاد نمایند. بر همین اساس در مطالعه حاضر تلاش شده است تا نقش صمیت و تأثیر آن بر رفتار خریداران محصولات الکترونیک (گوشی همراه، تبلت و لپ تاپ) مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. برای این منظور بر اساس فرمول کوکران 384 نفر از مشتریانی که از فروشگاه های لوازم الکترونیکی در سطح شهر کرمانشاه اقدام به خرید نموده اند به شیوه تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. پژوهش حاضر، بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی- علی است. از مطالعات کتابخانه ای و میدانی برای گردآوری داده ها استفاده شده است. داده های میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که وضعیت تمامی متغیرهای پژوهش از حالت...
    
 • طراحی مدل نظری تجربه مشتری در موبایل
         اپلیکیشن‌های فروشگاهی با تأکید بر نظریه
         جریان

  • Abstract: چکیدهپژوهش حاضر با هدف طراحی مدل نظری تجربه مشتری در موبایل‌اپلیکیشن‌های فروشگاهی انجام‌شده است. تعیین مؤلفه‌های تجربه مشتری با تأکید بر نظریه جریان و تعیین عوامل اثرگذار و راهکارهای عملیاتی برای بهبود تجربه مشتری در موبایل‌اپلیکیشن‌های فروشگاهی مدنظر ما بوده است. به‌منظور تدوین مدل، از روش تحقیق کیفی و به‌طور خاص در ساخت نظریه، از روش داده بنیاد سیستماتیک (نظام‌مند) استفاده‌ شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل مدیران عامل و تحلیلگران کسب‌وکار شرکت‌های نرم‌افزاری دارای رتبه شورای عالی انفورماتیک که سابقه تولید نرم‌افزارهای موبایل را داشتند، در شهر تهران است. در این راستا استراتژی نمونه‌گیری، به‌صورت گلوله برفی (زنجیره‌ای)، ملاک اندازه نمونه، رسیدن به اشباع نظری و مبنای اصلی جمع‌آوری داده‌ها، انجام مصاحبه‌های عمیق بوده است. درمجموع 24 مصاحبه انجام شد. پس از انجام مراحل سه‌گانه کدگذاری با به‌کارگیری نرم‌افزار MAXQDA، مدل نهایی پژوهش متشکل از 6 مقوله کلی، 14 مقوله فرعی و 86 مفهوم اصلی حاصل شد. نتایج پژوهش نشان داد که شرط علی بهبود تجربه مشتری، پرداختن به مقوله رابط‌کاربری است. قابلیت‌های فنی اپلیکیشن و ترکیب ت...
    
 • بررسی تاثیر ابعاد حرفه ای رفتار فروشنده
         بر وفاداری مصرف کننده با نقش میانجی
         تعامل خوشایند و ریسک ادراک شده (مورد
         مطالعه: شرکت تعاونی رهسازان طبیعت
         صفاهان)

  • Abstract: چکیدهفروش و مدیریت نیروی فروش از موارد بسیار پیچیده در هر کسب و کاری هستند که موفقیت تجاری یک شرکت را تعیین می‌کند. درک مشتری از فروشندگان از نظر تخصص، اعتماد، وجهه، تعامل و ریسک ادراکی می‌تواند باعث ایجاد روابط طولانی ‌مدت و افزایش سودآوری یک شرکت در طولانی ‌مدت شود. با این حال تا به امروز، ضمن اینکه پژوهش های زیادی در مورد رابطه‌ا شرکت - مشتری انجام شده‌است ولی مطالعات بسیار کمی در زمینه ادراک رفتار مصرف کننده از فروشندگان انجام شده است. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر اعتماد، تخصص و وجهه فروشنده بر وفاداری به فروشنده با نقش های میانجی تعامل خوشایند و ریسک ادراک شده است. جامعه آماری این پژوهش ۲۰۰ نفر از مشتریان محصول عسل شرکت تعاونی راهسازان طبیعت صفاهان می باشد. به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز پرسشنامه الکترونیکی طراحی و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس در بین نمونه آماری توزیع شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روش محتوایی و سازه ای تایید گردید. پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (۰.۹۵) تایید شد. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از الگوی معادلات ساختاری بیانگر این است که اعتماد، تخصص و وجهه فرو...
    
 • عوامل مؤثر بر تمایل به تجارت اجتماعی از
         دیدگاه مصرف کننده با تأکید بر نقش میانجی
         ریسک درک شده؛ موردمطالعه: کاربران رسانه
         های اجتماعی در شهر اصفهان

  • Abstract: افزایش روزافزون درآمد جهانی حاصل از تجارت اجتماعی، بیانگر ظرفیت بالقوه‌ی تردیدناپذیر این بازار بزرگ برای کسب‌و‌کارها است. بدون‌شک، مشارکت مشتریان در رسانه‌های اجتماعی، عامل تعیین‌کننده‌ای برای موفقیت کسب‌وکارهای فعال در این حوزه محسوب می‌شود. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر ارزش درک‌شده‌ی لذت‌گرا و سازه‌های تجارت اجتماعی بر تمایل به تجارت اجتماعی به طور مستقیم و همچنین از طریق متغیر ریسک درک‌شده است. جامعه‌ی آماری، کاربران رسانه‌های اجتماعی در شهر اصفهان است که داده-های جمع‌آوری‌شده از 214 نفر از آنها موردتحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن بااستفاده از نظر اساتید صاحبنظر و پایایی آن بااستفاده از ضریب آلفای کرونباخ (مقدار 87/0) موردتأیید قرار گرفت. تحلیل توصیفی داده‌ها با نرم‌افزار SPSS و تحلیل فرضیات بااستفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با نرم‌افزار Smart PLS انجام شد. نتایج نشان داد ارزش درک‌شده‌ی لذت‌گرا بر تمایل به تجارت اجتماعی تأثیر مثبت و بر ریسک درک‌شده‌ تأثیر منفی می-گذارند. سازه‌های تجارت اجتماعی بر ریسک درک‌شده تأثیر منفی دارد. همچنین، ...
    
 • کاربرد بازاریابی فرهنگی
         مصرف‌کننده‌محور در چرخه بازتولید لباس
         سنتی ایرانی با نگاهی به تجربیات کشورهای
         شرق آسیا

  • Abstract: صنعت پوشاک از صنایع خلاق فرهنگی است و پوشاک از کالاهایی است که در جریان فرهنگ‌پذیری ملت‌ها به کار گرفته می‌شود. به همین علت، در سال‌های اخیر در سیاست‌گذاری‌ها به گسترش صنعت پوشاک ملی با بازتولید لباس سنتی ایرانی و استفاده از سرمایه‌های فرهنگی موجود در کشورمان توجه بیشتری شده است. با وجود این، این سیاست‌ها با ناکامی‌هایی روبه‌رو بوده است که بر اساس نتایج پژوهش‌ها، یکی از دلایل عمدۀ آن ضعف در حوزۀ توزیع و بازاریابی است. این مقاله با هدف دستیابی به راهکارهای عملی استفاده از بازاریابی در توزیع لباس سنتی روز‌آوری‌شده در کشورمان، تجربیات کشورهای آسیایی موفق در این حوزه را با توجه به آمیختۀ بازاریابی صنایع خلاق فرهنگی، یعنی مطلوبیت برای مصرف‌کننده، هزینۀ مصرف‌کننده، راحتی مصرف‌کننده و ارتباطات مصرف‌کننده تحلیل کرده است. در این پژوهش کیفی برای گردآوری داده‌ها از روش‌های کتابخانه‌ای، اسنادی و نیز رجوع به داده‌های تجربی و برای تحلیل، از تحلیل موضوعی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مهم‌ترین آمیخته در میان آمیخته‌های بازاریابی تحلیل‌شده، آمیختۀ ارتباطات مصرف‌کننده است و اغلب اقدامات انجام شده...
    
 • تاثیر بازارایابی چند حسی بر اثر بخشی
         تبلیغات با میانجی گری نگرش مصرف کننده به
         تبلیغ (مورد مطالعه: صنعت خرده فروشی
         آنلاین)

  • Abstract: امروزه استفاده از تبلیغات در تحقیقات بازاریابی از اهمیت فزاینده ای برخوردارگردیده لذا می توان با بکارگیری بازاریابی چند حسی در تبلیغات خرده فروشی های آنلاین ،اثر بخشی تبلیغات را افزایش داد. مطالعه حاضر به بررسی همزمان دو حس بینایی و شنوایی می پردازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازاریابی چند حسی بر اثر بخشی تبلیغات با نقش میانجیگری نگرش مصرف کننده به تبلیغ در خرده فروشی های آنلاین، پژوهشی کاربردی است و به جهت ماهیت، یک پژوهش توصیفی است که در پژوهش های توصیفی می توان جامعه در نظر گرفته شده را از طریق پیمایشی و به روش همبستگی مورد کاووش و بررسی قرار داد. جامعه آماری پژوهش نامحدود و از مصرف کنندگان خرده فروشی های آنلاین بوده است. حجم نمونه نهایی تعداد400نفر از مصرف کنندگان خرده فروشی‌ها و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه‌ی توزیع شده، جمع آوری و با استفاده از فنون آمار توصیفی و آمار استنباطی نظیر مدلسازی معادلات ساختاری و ضریب رگرسیون استاندارد(β)، تحلیل گردید. یافته های تحقیق نشان داد که بازاریابی چندحسی با میانجی‌گری نگرش به تبلیغ تاثیر مثبتی بر اثربخشی تبلی&#...
    
 • تاثیر انگیزه‌های خرید بر چسبندگی
         مشتریان با نقش میانجی دلبستگی و ارزش
         ادراک شده مشتری در فضای مجازی

  • Abstract: هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر انگیزه‌های خرید بر چسبندگی مشتریان با نقش میانجی دلبستگی و ارزش ادراک شده مشتری در میان مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا می‌باشد. جهت دستیابی به هدف پژوهش و آزمون فرضیه‌های مربوطه، پرسشنامه‌ای در بین 200 نفر از مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا که تاکنون از فروشگاه اینترنتی دیجی کالا حداقل یک بار به صورت اینترنتی خرید کرده‌اند با همکاری مدیریت ارتباط با مشتری فروشگاه اینترنتی دیجی کالا از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده به صورت انبوه توزیع شد. جهت گردآوری اطلاعات از روش‌های کتابخانه‌ای و روش‌های میدانی استفاده شد. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد به صورت آنلاین استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش حدأقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. پس از جمع آوری داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها، نتایج نشان داد: انگیزه لذت جویانه بر دلبستگی آگاهانه، اشتیاق و تعامل اجتماعی اثر می‌گذارد، از طرفی انگیزه سودگرایانه بر دلبستگی آگاهانه و اشتیاق اثر‌می‌گذارد ولی بر تعامل اجتماعی تأثیری ندارد. همچنین نتایج نشان داد، دلبستگی آگاهانه و اشتیاق بر ارزش‌های کا...
    
 • ارزیابی استراتژی‌های تحقیق و توسعه با
         در نظرگرفتن رضایت مشتری (مطالعه موردی:
         صنایع باتری‌سازی خودرو)

  • Abstract: بخش تحقیق و توسعه ارگانی لازم و حیاتی برای تمام سازمان‌هایی است که قصد حضور فعال در بازارها و رقابت در سطح داخلی و بین‌المللی را دارند. امروزه سرمایه‌گذاری در این حوزه نهادینه و همه سازمان‌ها به نقش این امر برای افزایش ریسک رقابتی آگاه می‌باشند. تقویت واحدهای تحقیق و توسعه و ارتقای بهره‌وری بنگاه‌ها می‌تواند کشور را در حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان یاری نموده و از خروج ارز بی‌رویه به ‌واسطه انتقال تکنولوژی از سایر کشورها، کمک نماید. یکی از مشکلات شرکت‌های داخلی، نبود استراتژی تحقیق و توسعه با هدف تولید محصولات جدید و افزایش سطح رضایت مشتریان در صنایع می باشد. هدف از این پژوهش، ارائه یک رویکرد تصمیم‌گیری دو مرحله‌ای جهت ارزیابی استراتژی‌های تحقیق و توسعه در صنایع باتری‌سازی خودرو با تأکید بر رضایت مشتریان است. ابتدا، ابتدا استراتژی‌های مؤثر بر مدیریت تحقیق و توسعه و همچنین شاخص‌های اثرگذار رضایت‌مندی مشتریان بر استراتژی‌های تحقیق و توسعه شناسایی می‌شوند. سپس، ضرایب وزنی مربوط به شاخص‌های رضایت‌مندی مشتریان از طریق به‌کارگیری روش تصمیم‌گیری بهترین- بدترین فازی (FBWM) نتیجه می‌گردد. علاوه بر این نیز وزن هر اس...
    
 • ارائه الگوی بازاریابی ازطریق
         افرادتاثیرگذار(بازاریابی
         تاثیرگذار)درخریدومصرف محصولات داخلی
         بارویکردنظریه داده بنیاد

  • Abstract: برخورداربودن تولیدکنندگان ازبازارمصرف داخلی درهرکشوری یکی ازعوامل رشدوتوسعه اقتصادی به حساب می آید. بازاریابی تاثیرگذاریکی ازشیوه های نوین بازاریابی دیجیتال است که بکارگیری آن می تواندمصرف کنندگان رابه سوی خریدومصرف محصولات داخلی سوق دهد. پژوهش حاضر،به شیوه کیفی وبااستفاده ازطرح نظام مند نظریه داده بنیاد،برای شناسایی مولفه های بازاریابی تاثیرگذاردرترغیب مشتریان به خریدمحصولات داخلی انجام شده است.باهدف دستیابی به بیشترین اطلاعات در مورد پدیده موردبررسی،بااستفاده ازروش نمونه گیری نظری وتکنیک گلوله برفی،مشارکت کنندگان پژوهش،که شامل اعضای هیات علمی دانشگاه،خبرگان بازاریابی،مدیران شرکت های تبلیغات وبرندبودند،انتخاب شده وتارسیدن به اشباع نظری از 17نفرازآنان مصاحبه عمیق ونیم ساختاریافته،بعمل آمد. باتحلیل اطلاعات، مولفه های بازاریابی تاثیرگذاردرراستای خریدمحصولات داخلی طی مراحل کدگذاری شناسایی ودرقالب الگو ترسیم شدند. نتایج پژوهش حاکی ازآن است که تغییرنوع ارتباطات ورفتارمصرف کنندگان،رشدفناوری وتغییرشیوه های بازاریابی باعث اقبال افرادبه سوی بازاریابی تاثیرگذارشده است. باز&...
    
 • تحلیل تاثیر شبکه‌سازی با مصرف‌کنندگان
         بر عملکرد صنعت خرده‌فروشی: نقش تعدیلگر
         گرایش کارآفرینانه و دانش بازار

  • Abstract: امروزه صنعت خرده‌فروشی نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد، به طوری‌که این صنعت تقریبا به اندازه مجموع بخش تولید، در تولید ناخالص‌ داخلی کشورهای پیشرفته نقش دارد. خرده‌فروشان مولفه‌های اصلی در زنجیره تامین هستند که تولیدکنندگان را به مصرف‌کنندگان متصل می‌سازد. مطالعات نشان‌ می‌دهد، از دلایل اصلی عدم موفقیت این صنایع، محدودیت‌های بازاریابی در شکل کمبود منایع مالی، فقدان زمان و دانش بازار و کمبود خبرگی بازاریابی می‌باشد. شبکه‌سازی از جمله راه‌کارهایی است که جهت رفع این محدودیت‌ها پیشنهاد شده است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تحلیل تاثیر شبکه‌سازی با مصرف‌کنندگان بر عملکرد صنعت خرده فروشی با در نظر گرفتن نقش گرایش کارآفرینانه و دانش‌بازار انجام شد. جامعه‌آماری این پژوهش، شامل تمامی مدیران شرکت‌های خرده فروشی زنجیره‌ای ‌شهر اصفهان بود که تعداد 124 نفر از مدیران به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه 44 سوالی بر اساس مقیـاس ترتیبـی و طیـف پنج درجه‌ای لیکرت استفاده شد. نتایج از طریق مدلسازی معادلات ساختاری با ر...
    
 • بررسی تاثیر تخلفات اخلاقی برند بر احساس
         تنفر و خیانت ادراک شده مصرف کنندگان
         ایرانی و رفتارهای ناشی از آن در رسانه های
         اجتماعی

  • Abstract: هدف: پژوهش حاضر، به این جریان پژوهشی تعلق دارد و هدف از انجام آن بررسی تاثیر تخلفات اخلاقی برند بر احساس تنفر و خیانت ادراک شده مصرف‌کنندگان ایرانی و رفتارهای ناشی از آن در رسانه‌های اجتماعی است.روش: این پژوهش کمّی، از لحاظ هدف کاربردی است و برحسب روش گردآوری داده‌ها میدانی محسوب می‌شود. جامعه هدف پژوهش حاضر را تمامی مصرف‌کنندگان شهر تهران تشکیل دادند. نمونه‌گیری با روش خوشه‌ای دو مرحله‌ای صورت گرفت و تعداد حجم نمونه در نهایت 413 نفر بوده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شد و تحلیل داده‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد کمترین مربعات جزئی (PLS) انجام شد.یافته‌ها: طبق نتایج پژوهش تخلفات اخلاقی انجام شده برند بر احساس تنفر و خیانت ادراک‌شده مصرف‌کننده تاثیرگذار است که این احساس تنفر و خیانت ادراک‌شده مصرف‌کننده بر قصد تحریم مصرف‌کننده و مشارکت وی در فعالیت‌های تحریمی در رسانه‌های اجتماعی تاثیر دارد. همچنین تنفر از برند مصرف‌کننده بر تولید محتوای منفی در رسانه‌های اجتماعی نیز تاثیرگذار است. اگرچه تاثیر احساس خیانت بر تولید محتوا در رسانه‌های اجتماعی رد شد ولی می‌توان گفت ...
    
 • نقش هیجانات بر حضور مجدد تماشاگران در
         مسابقات لیگ برتر فوتبال با میانجی کیفیت
         ادراک شده و رضایت از رویداد

  • Abstract: هدف از این پژوهش بررسی نقش هیجانات مثبت و منفی بر حضور مجدد تماشاگران در مسابقات لیگ برتر فوتبال با نقش میانجی کیفیت ادراک شده و رضایت از رویداد بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه هواداران تیم‌های استقلال، پرسپولیس، تراکتور و سپاهان تشکیل دادند. تعداد 380 نفر از هواداران این تیم‌ها به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های استاندارد هیجانات مثبت، هیجانات منفی و حضور مجدد تماشاگران از بیسیکایا و همکاران (2012)، رضایت و کیفیت ادراک شده از کالابویگ- مورنو و همکاران (2016) بودند. روایی ابزار از طریق روایی محتوایی، پایایی (آلفای کرونباخ) ارزیابی و تأیید گردید. تحلیل یافته‌ها با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم-افزار اسمارت پی‌ال‌اس انجام گردید. نتایج نشان داد که هیجانات مثبت و منفی بر کیفیت درک شده، رضایت از رویداد و حضور مجدد تماشاگران اثر معنی‌داری داشتند. کیفیت درک شده و رضایت از رویداد اثر معنی داری بر حضور مجدد تماشاگران داشتند. همچنین اثر غیر مستقیم متغیر هیجانات مثبت و منفی از طریق میانجی کیفیت درک شده و رضایت رویداد نیز بر حضور مجدد تماشاگران معنی داری بود. ب...
    
 • تاثیر بازاریابی محتوایی بر تقاضای فرش
         دستباف ایرانی با استفاده از تکنیک تحلیل
         داده بنیاد

  • Abstract: فرش دستباف ایرانی نقش کلیدی در صادرات غیرنفتی را دارا می باشد، در طی سالیان گذشته، رشد بازار این صنعت رو به کاهش بوده و تاثیر زیادی در تولید این محصول گذاشته است. بازاریابی محتوایی موضوعی است که در دهه های اخیر توجه ویژه ای به ان شده و می تواند در بازار کساد فرش دستباف ایرانی تاثیر بسزایی داشته باشد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر بازاریابی محتوایی بر تقاضای فرش دستباف ایرانی می باشد. در بخش مصاحبه تعداد 18 نفر از خبرگان مورد پرسش قرار گرفتند تا کدهای بدست امده در نهایت به صورت متغیرهای مورد تایید در پرسشنامه بعدی مورد استفاده قرار گیرند. که در این مرحله نیز جامعه اماری 240 نفر می باشد که از این بین با روش نمونه گیری کوکران 147 نفر جهت تویع پرسشنامه انتخاب شدند. روش تحقیق تلفیقی از روش های کیفی و کمی می باشد. در بخش کیفی با استفاده از روش گروندد تئوری و کسب نظر خبرگان، پنج متغیر بازاریابی محتوایی کسب شده و جهت تجزیه و تحلیل با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار Smart PLS بکاربرده شد. یافته ها نشان می دهند که، عناصر سنجش اثربخشی به میزان 0.35، عناصر رسانه ای به میزان 0.239، مسئولیت اجتماعی به میزان 0.235، عناصر ذاتی تولید محتوا به میزان 0.229 و در انته...
    
 • طراحی مدل تجزیه و تحلیل رفتار مشتریان
         مبتنی بر کلان داده با استفاده از روش فرا
         ترکیب و دلفی

  • Abstract: صنعت مالی همیشه یک صنعت داده محور بوده است. پیشرفتهای تکنولوژیکی اخیر همراه با چندین عامل دیگر مانند تغییر اولویت های مشتری و تغییر نیازهای کسب وکار منجر به تولید و مصرف مقادیر زیادی داده شده است. تجزیه وتحلیل رفتار مشتریان با کلان داده طی بیست سال گذشته بسیار مورد توجه بازاریابان بانکی قرار گرفته است. بانک ها برای بهره برداری بهینه از فرصت ها، منابع و جلوگیری از ریسک ها در شرایط پرمتلاطم بازار به‌عنوان جایگزینی قدرتمند از تجزیه و تحلیل رفتار مشتریان استفاده کرده اند. این مفهوم بسیار پویا بوده و علیرغم پژوهش های گسترده، هنوز به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف این پژوهش، تدوین مدل جامع تجزیه و تحلیل مشتریان مبتنی بر کلان داده از طریق بررسی یک‌صد و پنجاه و شش اثر موجود در نه پایگاه علمی معتبر و نظرات خبرگان است. این پژوهش کوشیده با ترکیبی از پژوهش ها به بسط مبانی نظری تجزیه و تحلیل رفتار مشتریان کمک نماید. برای تحلیل ادبیات پژوهش از روش فراترکیب استفاده شد. سپس با استفاده از روش دلفی دو مرحله ای، نظرات خبرگان بانک های غرب کشور (کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، همدان) گرفته شد و هفده مقوله در قالب چهل و نه م...
    
 • ارائه مدل انتخاب و توسعه برند با تاکید بر
         نقش استراتژی ها

  • Abstract: بازارهای در حال تغییر، نقش زیادی بر روی تصمیمهایی که شرکتها میگیرند، دارند. محیط جهانی، در درک بازار،پیچیدگیهای زیادی را برای بازاریابان به وجود آورده است. شرکتها به صورت پی درپی، استراتژیهای بازاریابی به روزتری را جهت کسب منابع بیشتر و باقی ماندن در بازار ایجاد و استفاده میکنند.شرکتهای بسیاری به تولید محصولات جدید و ورود آنها به بازار جهت برآورده کردن نیازها و سلایق در حال تغییر مصرف کننده، متکی هستند. از جمله استراتژیهای کاربردی در برندگذاری، توسعه برند است، به گونهای که امروزه اکثر شرکتها و کسب وکارهای بزرگ برای معرفی محصولات جدید خود از این استراتژی استفاده میکنند. با توسعه برند، سازمانها میتوانند در مسیرهای دیگری گام بردارند و با کمک تولید و ارائه کالا و خدمات با استفاده از همان نام تجاری،توسعه و گسترش یابند و ریسک تصویر برند خود را کم کنند. این استراتژی منجر به کاهش هزینه، کاهش ریسک و افزایش صرفه جویی در هزینه هاخواهد شد. توسعه برند ناموفق منجر به آسیب رساندن به برند اصلی و از بین رفتن ارزش ویژه برند میشود. در مدل پارادایمی تئوری مبتنی بر دادهها ،پدیده اصلی این پژوهش همان فرایندارائه مدل انتخاب و توسعه ی&...
    
 • شناسایی عوامل موثر بر شکل‌گیری برندهای
         گورستانی بر پایه ادراک مصرف‌کننده
         (موردمطالعه گروه شرکت های نوشیدنی صنعت
         مواد غذایی)

  • Abstract: تحولات بیشمار محیطی سبب گردیده تا برخی از برندها توان رقابت را نداشته باشند. این قبیل برندها بر اساس ترکیبی از عوامل گوناگون درون و برون‌سازمانی جایگاه مطلوب گذشته خود را از دست داده و دیگر در ذهن مصرف‌کنندگان به عنوان یکی از اولویت‌های خرید مطرح نیستند چرا که مصرف‌کنندگان به صورت طبیعی توان به‌‌خاطرآوری این برند را در هنگام خرید ندارند. بر این اساس هدف اصلی از انجام این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر شکل‌گیری برندهای گورستانی بوده است. این مطالعه بر اساس هدف کاربردی و از نظر نوع روش تحقیق در حوزه مطالعات توصیفی از نوع پیمایشی قرار دارد. رویکرد بررسی حاضر آمیخته بوده و با ترکیب روش‌ کیفی و کمی تحلیل شده است. عوامل موثر بر شکل‌گیری برندهای گورستانی از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 14 نفر از مدیران بازاریابی و اساتید مدیریت بازرگانی شناسایی گردید. به منظور تایید عوامل شناسایی‌شده از روش دلفی فازی مثلثی و با بهره‌گیری از داده‌های حاصل از توزیع پرسشنامه در میان 40 نفر از مدیران بازاریابی و تحقیقات بازار در برندهای تولیدکننده نوشیدنی در صنعت مواد غذایی انجام گرفت. نتایج حاصل از کدگذاری مصاحبه‌ها با استفاده از ن&...
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 34.231.247.88
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-