Subjects -> BUSINESS AND ECONOMICS (Total: 3510 journals)
    - ACCOUNTING (127 journals)
    - BANKING AND FINANCE (297 journals)
    - BUSINESS AND ECONOMICS (1231 journals)
    - CONSUMER EDUCATION AND PROTECTION (20 journals)
    - COOPERATIVES (4 journals)
    - ECONOMIC SCIENCES: GENERAL (202 journals)
    - ECONOMIC SYSTEMS, THEORIES AND HISTORY (235 journals)
    - FASHION AND CONSUMER TRENDS (20 journals)
    - HUMAN RESOURCES (103 journals)
    - INSURANCE (26 journals)
    - INTERNATIONAL COMMERCE (145 journals)
    - INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND AID (103 journals)
    - INVESTMENTS (22 journals)
    - LABOR AND INDUSTRIAL RELATIONS (61 journals)
    - MACROECONOMICS (17 journals)
    - MANAGEMENT (586 journals)
    - MARKETING AND PURCHASING (106 journals)
    - MICROECONOMICS (23 journals)
    - PRODUCTION OF GOODS AND SERVICES (143 journals)
    - PUBLIC FINANCE, TAXATION (37 journals)
    - TRADE AND INDUSTRIAL DIRECTORIES (2 journals)

FASHION AND CONSUMER TRENDS (20 journals)

Showing 1 - 22 of 22 Journals sorted alphabetically
Achiote.com - Revista Eletrônica de Moda     Open Access  
CBR - Consumer Behavior Review     Open Access  
Clothing Cultures     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Consumer Behavior Studies Journal     Open Access   (Followers: 2)
Critical Studies in Fashion & Beauty     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Critical Studies in Men's Fashion     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Fashion and Textiles     Open Access   (Followers: 13)
Fashion Practice : The Journal of Design, Creative Process & the Fashion     Hybrid Journal   (Followers: 13)
Fashion Theory : The Journal of Dress, Body & Culture     Full-text available via subscription   (Followers: 29)
Fashion, Style & Popular Culture     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Film, Fashion & Consumption     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Ground Breaking     Open Access   (Followers: 1)
International Journal of Fashion Design, Technology and Education     Hybrid Journal   (Followers: 15)
International Journal of Fashion Studies     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Journal of Fashion Marketing and Management     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Journal of Fashion Technology & Textile Engineering     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Journal of Global Fashion Marketing     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Journal of Media Business Studies     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Journal of the Association for Consumer Research     Full-text available via subscription   (Followers: 10)
Luxury Research Journal     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Textile : The Journal of Cloth and Culture     Hybrid Journal   (Followers: 20)
Transactions of the Burgon Society     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Consumer Behavior Studies Journal
Number of Followers: 2  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2717-0004 - ISSN (Online) 2717-0012
Published by University of Kurdistan Homepage  [1 journal]
 • بخش بندی مشتریان هدف بر اساس عوامل موثر
         بر مشارکت مشتری

  • Abstract: هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای شناسایی مشتریان هدف بر اساس میزان مشارکت آن‌ها در بانک سپه است. بدین منظور مشتریان بانک سپه شعب شهر تهران به‌عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و تعداد 880 مشتری با تکمیل پرسشنامه، در تحقیق مشارکت نمودند. برای انتخاب نمونه‌ آماری از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک درخت تصمیم که یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های داده‌کاوی می‌باشد و نرم افزار SPSS Modeler بکار گرفته شد، تا عوامل موثر خلق ارزش برای بانک بر اساس میزان مشارکت مشتریان (مشارکت بالا و پایین) مدل سازی گردد. یافته‌های تحقیق نشان داد که چرخه عمر رابطه مشتری (در مراحل شناخت یا توسعه یا حفظ رابطه)، ارزش احساسی درک شده بالا، مدل رابطه‌ای به سبک اشتراک گذاری جمعی یا تطبیق برابری و قیمت گذاری و مدت زمان طولانی مشتری بانک بودن از عوامل موثر در بروز مشارکت بالای مشتریان است. در نقطه مقابل قرار گرفتن مشتری در مرحله کاهش چرخه عمر رابطه مشتری از مهمترین دلایل مشارکت پایین در جامعه آماری مورد مطالعه بوده است. این تحقیق به مدیران کسب‌ وکارهاکمک می‌کند تا نکات کلیدی میزان مشارکت مشتریان را شناسایی کنند و از آن در بازاریابی مشار...
    
 • شاخص‌های تأثیرگذار بر نگرش
         مصرف‌کنندگان بازار خودروهای لوکس به روش
         تحلیل مضمون

  • Abstract: نگرش مصرف‌کنندگان عامل تعیین‌کننده در گرایش به برندهای لوکس است. مطالعه حاضر باهدف شناسایی شاخص‌های تأثیرگذار در نگرش مصرف‌کنندگان بازار خودروهای لوکس انجام شد. این مطالعه کاربردی-اکتشافی، بر پایه تحقیق کیفی و به روش دلفی و روش نمونه‌گیری غیر احتمالی هدفمند صورت گرفت. شرکت‌کنندگان در مطالعه شامل اساتید دانشگاهی و خبرگان بازار خودروهای لوکس و داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه گردآوری شدند. تحلیل مصاحبه‌ها با روش تحلیل مضمون و شاخص‌های شناسایی‌شده از مصاحبه، به روش دلفی اعتبارسنجی شدند. تحلیل داده‌ها در فاز کیفی با نرم‌افزار MaxQDA و تحلیل پرسشنامه دلفی با نرم‌افزار Matlab انجام شد. نتایج نشان داد به‌کارگیری توانمندی فناورانه و مدیریت کیفیت قطعات و ایمنی خودروها بیشترین تأثیر را در نگرش مصرف‌کنندگان به خودروهای لوکس دارند. این عوامل بر آپشن‌های کاربردی خودروهای لوکس و مدیریت تجربه مشتری تأثیرگذارند. بر پایه این نتایج شرکت‌های خودروسازی می‌توانند استراتژی بازاریابی خود را جهت بهبود ارزش ادراک‌‌شده برند، رضایت و حس انحصارطلبی مشتری، درگیری ذهنی مصرف‌کننده با برند طراحی کنند تا جایگاه برن...
    
 • ارائه الگوی پیامدهای استعاره های
         دیداریِ تبلیغات تعاملی بر رفتار مصرف
         کنندگان با استفاده از تکنیک دلفی

  • Abstract: تبلیغات تعاملی، یکی از مهم‌ترین روش‌های نوین تبلیغاتی در عصر حاضر هستند که از پیشرفته‌ترین شیوه‌ها و ابزارها در راستای برقراری ارتباط دو و یا چند سویه با مخاطبان، بهره می‌گیرند و می‌کوشند تا با به چالش کشیدن بیننده به نوعی وی را در گیر خود نمایند که علاوه بر برقراری یک ارتباط دو طرفه و دلنشین، مشتری را جذب و متقاعد به خرید نمایند. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی پیامدهای استعاره‌های دیداریِ تبلیغات تعاملی بر رفتار مصرف‌کنندگان انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه متشکل از خبرگان مدیریت فروش، بازاریابی و اجرایی در فروشگاه‌های زنجیرهای بزرگ است که از این بین 40 نفر از مدیران فروشگاه‌های رفاه، اتکا، افق، جانبو و هفت، با روش نمونه‌گیری هدفمند بعنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه دلفی استفاده شده است. در این مطالعه روش دلفی طی چهار راند انجام و عوامل موثر شناسایی شده توسط نرم افزار میک مک استخراج شدند و پس از تایید توسط 5 نفر از خبرگان دانشگاهی، مدل نهایی ارائه گردید. سپس با استفاده از نرم افزار سناریو ویزارد، سناریوهای مختلف با توجه به مدل نهایی پژوهش عنوان شد. بر اساس نتایج بدست آمده چه...
    
 • ارزیابی اثر منابع پشیمانی، مقایسه
         اجتماعی و پشیمانی بر واکنش-های مشتری

  • Abstract: در بسیاری از موارد پیامدهای یک تصمیم منجر به بروز احساسات منفی می‌شود. در واقع پشیمانی یک احساسِ منفی کلیدی برای مصرف‌کنندگان است و افراد سعی دارند در هنگام تصمیم‌گیری از آن پرهیز کنند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی تأثیر منابع پشیمانی، مقایسه اجتماعی و پشیمانی پس از خرید بر روی واکنش‌های پس از پشیمانی مشتریان در بازار تلفن همراه در شهر تهران است. این پژوهش از نظر نوع هدف، کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت و روش در دستۀ تحقیقات طرح عاملی قرار می‌گیرد. ابزارِ گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه بوده که در قالب هشت سناریو (2×2×2) بین سوژه‌ای و بر اساس آزمایش سناریو محور تهیه شده است. نمونه آماری این پژوهش 400 نفر از مصرف‌کنندگان گوشی تلفن همراه در محدودۀ شهر تهران را بودند که از طریق نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب‌شده‌اند. پس از ارزیابی پرسشنامه‌های گردآوری شده تعداد 310 نمونه مورد تحلیل قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها در بخش اول از مدل‌سازی عمومی خطی و نرم‌افزار STATISTICA و در بخش دوم از رگرسیون لجستیک و نرم‌افزار SPSS استفاده گردید. برای بررسی اثر مقایسۀ اجتماعی از دو متغیر اعتبارِ مرجع خارجی و اطلاعاتِ نرخ پایه استفاده‌شده است. نتای...
    
 • جرم و پیشگیری از آن در بازار سرمایه؛
         راهبردهایی برای افزایش اعتماد
         سرمایه‌گذاران

  • Abstract: بدیهی است ارزش‌ها بایدها و نبایدهای نظام اقتصادی بواسطه جرم‌های علیه بازار سرمایه، با چالش جدی مواجه می-شوند. به واسطه ارتکاب چنین رفتارهایی اعتماد فی‌مابین کنشگران بازار سرمایه دچار آسیب‌های جدی می‌شود. به همین جهت سیاست‌گذاران جنایی علاوه بر جرم‌انگاری و کیفرگذاری، نیم نگاهی به پیشگیری از جرایم در حوزه بازار سرمایه دارند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی جرم و پیشگیری از آن در بازار سرمایه؛ راهبردهایی برای افزایش اعتماد سرمایه-گذاران است. این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و علی است. جامعه آماری پژوهش حاضر سرمایه‌گذاران خاصه بازار سرمایه می‌باشند که به روش نمونه‌گیری هدفمند و به تعداد 384 نفر انتخاب شده‌اند. برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسش‌نامه محقق‌ساخته با مکانیزم پرسشگری مستقیم، پرسش-های بسته و چند گزینه‌ای از نوع طیفی با درجه‌بندی استفاده شده و جهت توصیف متغییرهای اصلی از آمار توصیفی و برای تحلیل یافته‌ها از آمار استنباطی استفاده شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد اتخاذ تدابیر مهمی چون پیشگیری ماهوی ، پیش‌گیری فردمدار، پیشگری موقعیت‌مدار، آموزش اخلاق...
    
 • از مولفه های نگرشی تا تمایل به خرید؛
         بررسی نقش آمیخته بازاریابی، مسئولیت
         اجتماعی و کیفیت ادراک شده؛ رویکردی به
         بازاریابی سبز (مورد مطالعه: مشتریان
         محصولات ارگانیک)

  • Abstract: امروزه استفاده از محصولات ارگانیک در میان افراد جامعه رواج پیدا کرده است. لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر مولفه‌های نگرشی بر تمایل مصرف‌کننده به خرید محصولات ارگانیک؛ تحلیل نقش آمیخته بازاریابی، مسئولیت اجتماعی و کیفیت درک شده است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – پیمایشی است. جامعه‌آماری پژوهش مصرف‌کنندگان محصولات ارگانیک در شهر مشهد می-باشد. با توجه به نامعلوم بودن حجم جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر مشخص شد که پرسشنامه‌ها به روش نمونه‌گیری غیرتصادفی در دسترس بین آنان توزیع گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بوده که جهت روایی آن از روایی صوری و تایید خبرگان و روایی سازه استفاده شده است و جهت پایایی پرسشنامه‌ها از آلفای کرونباخ استفاده و تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از نرم افزار spss و آمار استنباطی با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS3 بهره گرفته شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که مولفه‌های شناختی، عاطفی و رفتاری مشتریان (به ترتیب 0.118، 0.026، 0.024) اثر مثبت و معناداری بر آمیخته بازاریابی شرکت‌ها دارد. همچنین تأثیر &#...
    
 • طراحی مدل موفقیت و کارایی مناطق ویژه
         اقتصادی با تمرکز بر رفتار صادراتی

  • Abstract: صادرات یکی از مهمترین ملاحظات در تعیین میزان موفقیت این مناطق ویژه اقتصادی است. چالش این تحقیق، شناخت زیرمعیارهای صادراتی، نقش آنها در موفقیت مناطق ویژه اقتصادی و سهم آنها در کارایی این مناطق می باشد. این تحقیق در شش مرحله غربالگری شاخص ها با استفاده از روش دلفی، تعیین ابعاد معیارهای ارزیابی عملکرد مناطق ویژه اقتصادی، طبقه بندی معیارهای موثر در ارزیابی عملکرد مناطق ویژه اقتصادی با استفاده از تحلیل عاملی، برازش مدل، تعیین وزن معیارهای موثر در ارزیابی عملکرد مناطق ویژه اقتصادی و رتبه بندی کلی مناطق ویژه اقتصادی بر اساس معیارهای موثر شناسایی شده است که شناخت و شاخص های عملکرد در زیرمعیارها و خروجی مناطق ویژه اقتصادی در مراحل اول تا سوم با استفاده از روش دلفی و تحلیل مولفه های اصلی شامل پرسشنامه از کارشناسان تعریف شد. در گام چهارم وزن این زیرمعیارها با استفاده از روش آنتروپی شانون تعیین شد و در گام پنجم دوازده منطقه ویژه اقتصادی ایران با استفاده از روش تاپسیس رتبه بندی شدند. در فاز ششم، از رویکرد تحلیل پوششی داده‌های پنجره‌ای برای ارزیابی بازده این مناطق از سال 1384 تا 1395 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد تعداد واحدهای ص&#...
    
 • بررسی تأثیر بهره‌گیری از ابزارهای فضای
         مجازی بر وفاداری مشتریان (مورد مطالعه:
         بانک شهر استان سمنان)

  • Abstract: امروزه پیشرفت‎های اخیر در حوزه تکنولوژی، به‎خصوص در زمینه فضاهای مجازی باعث شده است که افراد و سازمان‎ها برای دستیابی به اهداف شخصی و سازمانی خود در فضاهای مجازی با یکدیگر در تعامل باشند. اهمیت این موضوع بر هیچ کس پوشیده نیست که فعالیت‎های بازاریابی در فضای مجازی تأثیر به‎سزایی را در بازارهای امروز بر جای می‏گذارد و باعث می‏شود مسئله مشتریان بیش‏ازپیش اهمیت یابد و هر نام تجاری تصویری از خود در اذهان مشتریان بر جای بگذارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر بهره‌گیری از ابزارهای فضای مجازی بر وفاداری مشتریان در بانک شهر استان سمنان می‎باشد. تحقیق حاضر، از نظر زمان انجام تحقیق نه ماه اول سال 1400، از نظر هدف، کاربردی و از نوع همبستگی و از لحاظ ماهیت، توصیفی - پیمایشی می‎باشد. جامعه تحقیق این پژوهش شعب بانک شهر استان سمنان و نمونه آماری در این تحقیق، مشتریان وفادار با سابقه بیش از 5 سال همکاری پیوسته که از طریق بانک به محققان اعلام شده است به تعداد 132 نفرانتخاب شدند. داده‌ها از طریق نرم‎افزار PLS Smart تجزیه‎وتحلیل شدند. نتایج نشان دادند فقط میان متغیرهای آگاهی از ارزش و آگاهی از برند، رابطه معناداری وجود ندارد و میان متغیره...
    
 • مدل‌یابی تجربه مشتری با رویکرد تحلیل
         مضمون؛ در راستای مدیریت مشتری در صنعت
         خودرو

  • Abstract: چکیدههدف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، طراحی مدل مدیریت تجربه مشتری در صنعت خودرو ایران اﺳﺖ. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻟﺤﺎظ ﺷﯿﻮه اﻧﺠﺎم ﮐﯿﻔﯽ، از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدی و از ﻟﺤﺎظ روﯾﮑﺮد، اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺻﻨﻌﺖ خودرو اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﺗﻌﺪاد 18 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﯿﻤﻪﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ. حجم نمونه، براساس اشباع نظری تعیین شده است. ﺗﺠﺰﯾﻪ‌و‌ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، با روش ﺗﺤﻠﯿﻞ مضمون انجام ﺷﺪ. برای این منظور ابتدا پیشینه مدیریت تجربه مشتری بررسی، سپس از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. جهت تحلیل و طبقه‌بندی داده‌ها، نرم‌افزار MAXQDA 2018 بکارگیری شد. در ﻣﺠﻤﻮع 131 مضمون اولیه،10 مقوله اصلی، 24 مقوله فرعی و 4 بُعد، شناسایی شد. مدل نهایی شامل سه بخش پیشایندها، فرآیند اجرا و پیامد‌های مورد انتظار از اجرا است. این پژوهش با بررسی گسترده مفهوم تجربه مشتری، مدلی جهت مدیریت کردن تجربه مثبت مشتریان صنعت خودرو را فراهم کرده است. ابعاد و مولفه‌های مدل، وابسته به ابعاد درون‌‌سازمانی و برون‌سازمانی است. یافته‌ها حاکی از آن است که این مدل موجب ایجاد مزیت رقابتی و ...
    
 • چالش پیاده سازی برنامه های سلامت همراه
         در بحران کرونا: شناسایی عوامل موثر بر
         کیفیت تجربه در برنامه های کاربردی سلامت
         همراه

  • Abstract: پژوهشگران اذعان داشته اند که بهبود کیفیت تجربه کاربران در برنامه های سلامت همراه منجر به پیشرفت های شگرفی در اجرای برنامه های پیشگیری و کاهش اپدیمی کرونا در دولت ها داشته است. با این حال، دانش محدودی در رابطه با اینکه چه عواملی بر تجربه مشتری در استفاده برنامه های کاربردی سلامت همراه تأثیر می‌گذارد، وجود دارد. لذا هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب عوامل موثر بر کیفیت تجربه مشتری در اپلیکیشن‌های سلامت است. تحقیق حاضر از نظر هدف از دسته پژوهش‌های کاربردی به‌شمار می‌رود از نظر ماهیت و روش توصیفی اکتشافی و به لحاظ رویکرد آمیخته می‌باشد. در مرحله نخست تحقیق، در کنار مرور جامع مطالعات، با بهره گیری از رویکرد کیفی به مصاحبه‌ های نیمه ساختار یافته‌ با 13 تن از متخصصان حوزه اپلیکیشن‌های سلامت پرداخته شد تا ابعاد و شاخص‌های کیفیت تجربه مشتری در اپلیکیشن‌های سلامت همراه شناسایی گردد. در مرحله دوم ابعاد و شاخص‌های شناسایی شده توسط کسانی که تجربه استفاده از این برنامه‌ها را داشتند با استفاده از روش میانگین موزون وزن‌دهی و اولویت بندی شدند. براساس یافته‌ها بعد از تکمیل چارچوب پژوهش پنج بعد؛ تکنولوژیکی و کارکردی، حسی، شناختی، ع...
    
 • ارزشگذاری شبکه اجتماعی اینستاگرام با
         رویکرد ارزشگذاری‌ مشروط (مطالعه موردی
         کاربران در شهر تهران)

  • Abstract: در دنیای کنونی سیاست‌گذاران در تلاش‌اند که به منظور دستیابی به اهداف سیاست‌های اقتصادی خود، در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های مذکور، ترجیحات و تمایلات جامعه را به عنوان یک رکن مدنظر قرار دهند. سیاست‌گذاری در حوزه شبکه‌های اجتماعی نیز از این امر مستثنی نیست، لذا شناخت رفتار مصرف‌کننده و کاربران شبکه‌های اجتماعی، امکان موفقیت سیاست‌ها را بیش از پیش فراهم می‌کند. در این پژوهش با استفاده از روش یک و نیم بعدی ، ارزش غیر بازاری و میزان تمایل به دریافت کاربران جهت عدم استفاده از اینستاگرام برآورد شده است. مبالغ پیشنهادی ارائه شده در پرسشنامه به روش کوپر طراحی شده است. حجم کل نمونه از طریق فرمول میشل و کارسون به میزان 781 کاربر تعیین شده است. تابع مربوطه با روش حداکثر درست نمایی تخمین زده شد. نتایج حاصل نشان می‌دهد، که حداقل تمایل به دریافت کاربران برای عدم استفاده از اینستاگرام به مدت یک ماه ، 379578 تومان است، که به طور تقریبی ماهانه مازاد رفاهی معادل، 989 میلیارد تومان خواهد بود. متغیرهای درآمد خانوار، تحصیلات، بودجه اختصاصی خانوار جهت دسترسی به اینترنت و زمان استفاده از اینستاگرام اثر مثبت و معنادار و سن، جنسیت، تاهل و &#...
    
 • تأثیر نقش خانواده و ارتباط همسالان در
         مورد مصرف بر خرید وسواسی

  • Abstract: خرید وسواسی جنبه تاریک رفتار مصرف‌کننده نامیده می‌شود، زیرا شامل پیامدهای بلند‌مدتی مانند بدهی، افسردگی و دعواهای خانوادگی است. مطالعات نشان داده‌اند که خرید وسواسی مرتبط با محیط خانواده، الگوهای ارتباطی خانواده و ارتباط همسالان در مورد مصرف است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر نقش خانواده و ارتباط همسالان در مورد مصرف بر خرید وسواسی است. داده‌های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری نامحدود این پژوهش شامل مشتریان جوان پاساژهای مدرن یزد و نمونه منتخب با استفاده از فرمول کوکران 113 نفر می‌باشد. با بهره گیری از نظر خبرگان روایی محتوایی پرسشنامه، با روش PLS روایی همگرا و واگرا و با محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، پایایی پرسشنامه تأیید شد. داده‌های گردآوری شده با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری بر پایه روش حداقل مربعات جزئی و با بهره‌گیری از نرم‌افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع همبستگی است. نتایج نشان می‌دهند که رویدادهای مخرب خانواده بر استرس نشأت گرفته از محیط خانواده و ارتباط همسالان در مورد مصرف تأثیر مثبت و معنادار دارž...
    
 • تاثیر بازارایابی چند حسی بر اثر بخشی
         تبلیغات با میانجی گری نگرش مصرف کننده به
         تبلیغ (مورد مطالعه: صنعت خرده فروشی
         آنلاین)

  • Abstract: امروزه استفاده از تبلیغات در تحقیقات بازاریابی از اهمیت فزاینده ای برخوردارگردیده لذا می توان با بکارگیری بازاریابی چند حسی در تبلیغات خرده فروشی های آنلاین ،اثر بخشی تبلیغات را افزایش داد. مطالعه حاضر به بررسی همزمان دو حس بینایی و شنوایی می پردازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازاریابی چند حسی بر اثر بخشی تبلیغات با نقش میانجیگری نگرش مصرف کننده به تبلیغ در خرده فروشی های آنلاین، پژوهشی کاربردی است و به جهت ماهیت، یک پژوهش توصیفی است که در پژوهش های توصیفی می توان جامعه در نظر گرفته شده را از طریق پیمایشی و به روش همبستگی مورد کاووش و بررسی قرار داد. جامعه آماری پژوهش نامحدود و از مصرف کنندگان خرده فروشی های آنلاین بوده است. حجم نمونه نهایی تعداد400نفر از مصرف کنندگان خرده فروشی‌ها و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه‌ی توزیع شده، جمع آوری و با استفاده از فنون آمار توصیفی و آمار استنباطی نظیر مدلسازی معادلات ساختاری و ضریب رگرسیون استاندارد(β)، تحلیل گردید. یافته های تحقیق نشان داد که بازاریابی چندحسی با میانجی‌گری نگرش به تبلیغ تاثیر مثبتی بر اثربخشی تبلی&#...
    
 • تحلیل الگوی حرکتی و رفتار مشتریان در
         فروشگاه با تاکید بر عامل جنسیت

  • Abstract: رفتار حرکتی و رفتار خرید مشتریان در فروشگاه، اطلاعات مفیدی را در بازاریابی و چیدمان فروشگاه در اختیار صاحبان فروشگاه قرار می‌دهد. هدف از این پژوهش بررسی رفتار حرکتی و رفتار خرید مشتریان با تاکید بر عامل جنسیت است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی است. داده‌های پژوهش با استفاده از فیلم‌های دوربین مدار بسته فروشگاه در هایپرمارکتی در شهر سمنان جمع‌آوری شده است. داده‌های حرکتی با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌ساز (Pathfinder) و رفتار خرید با استفاده از نرم‌افزار (Observer XT) آنالیز شدند. سپس با استفاده از آزمون مقایسه میانگین رفتارهای حرکتی و خرید زنان و مردان با هم مقایسه شدند. مقایسه نتایج داده‌های حرکتی مشتریان نشان داد که بین مسافت طی شده در فروشگاه بین زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد ولی زمان خرید و زمان توقف زنان بیش از مردان بوده و سرعت حرکت مردان بیشتر از زنان است. مقایسه نتایج داده‌های رفتار خرید مشتریان نشان داد که درگیری ذهنی زنان در خرید نسبت به مردان بیشتر بوده است. رفتار غالب مردان خرید سریع بوده ولی زنان در خرید، محصولات و برندهای مختلف را بررسی کرده و سپس تصمیم به خرید می‌گیرند. در نهای...
    
 • نقش میانجی نفرت از برند در تأثیر تجربه
         منفی مشتری بر مقابله با برند و اجتناب از
         برند

  • Abstract: هدف: هدف از این مطالعه بررسی نقش میانجی نفرت از برند در زمینه ارتباط منفی مصرف‌کننده و اقدامات منفی برند در صنعت رستوران‌داری است. این پژوهش، یک پاسخ به شکاف موجود در تحقیقات در مورد تجربه منفی مشتری و نفرت برند در رفتار مصرف‌کننده در برندهای خدماتی است. اصالت / ارزش: مطالعه حاضر اولین پژوهش علمی در مورد نفرت از برند در زمینه صنعت خدمات رستوران‌داری ایران است. درحالی‌که نفرت برند را به‌عنوان واسطه‌ای شامل پیش‌بینی‌های منفی منجر به نتایج منفی در روابط مصرف‌کننده و برند معرفی می‌کند. طراحی / روش / رویکرد: مدل مفهومی پژوهش بر مبنای خلا و شکاف نظری طراحی شد، پرسشنامه این مطالعه بر اساس سؤالات استاندارد مطالعات قبلی تبیین شد که هدف آن نظرسنجی از میهانانی بود که حداقل دو بار تجربه ناخوشایند از صنعت رستوران‌داری تهران داشته‌اند. تعداد 392 نفر نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید.تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز با استفاده از نرم‌افزار اسمارت‌پی‌ال‌اس نسخه سوم انجام گردید.یافته‌ها: مشخص شد که نفرت از برند باعث ایجاد میانجی‌گری در تمام روابط بین تجربه منفی مشتری با پیامدهای منفی نفرت ازجمله اجت...
    
 • تاثیر نقش میانجی‌گری تصویر احساسی و
         عملکردی برند بر روابط بین محتوای تبلیغات
         و پیشبرد فروش رسانه‌های اجتماعی و قصد
         رفتاری مصرف‌کنندگان

  • Abstract: در بازار رقابتی حال حاضر، شناسایی عواملی که در توسعه و مدیریت برند تاثیرگذار هستند، جزء دغدغه‌های اصلی مدیران شناخته شده است. این تحقیق با هدف بررسی پیرامون ارتباطات مرتبط با برند، از جمله محتوای تبلیغات و پیشبرد ‌فروش، که معمولا توسط مدیران برند در بستر رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود و می‌تواند بر تصویر برند و قصد رفتاری مصرف‌کنندگان تاثیرگذار باشد، طرح‌ریزی شده ‌است. با توجه به دردسترس نبودن تمامی افراد جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی در دسترس و فرمول کوکران متناسب با جامعه نامعلوم، تعداد 227 نفر از مصرف‌کنندگان برند خودروسازی چری که این برند را در بستر رسانه اجتماعی اینستاگرام دنبال می‌کنند، انتخاب شد و پرسشنامه‌ به صورت آنلاین توزیع گردید. روایی صوری از نظر خبرگان و اساتید دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی و پایایی از طریق ضریب آلفای‌کرونباخ که مقداری بزرگتر از 0.7 حاصل شد، مورد ارزیابی قرار گرفت. روش تحقیق از نوع پیمایشی تحلیلی و تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها، به کمک روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزارAMOS v18 وSPSS v22 صورت گرفت. محتوای تبلیغات رسانه‌...
    
 • بررسی نقش میانجی ارزش عملکردی و هیجانی
         در ارتباط با تجربة مصرف و قصد خرید مجدد
         مصرف کنندگان (مورد مطالعه: فروشگاه های
         ورزشی شهر یاسوج)

  • Abstract: هدف، پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی ارزش عملکردی و هیجانی در ارتباط با تجربة مصرف و قصد خرید مجدد مصرف کنندگان فروشگاه های ورزشی شهر یاسوج بودند. بدین منظور تعداد 290 نفر، با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. از پرسشنامة تجربة مصرف (lin (2006 ؛ ارزش تجربی keng, Tran & thi (2013) و پرسشنامه قصد خرید keng, Tran & thi (2013) و (2016) Yousif استفاده شد با مراجعه به مقالاتی که از این پرسشنامه استفاده کرده بودند، اعتبار صوری ابزار اندازه گیری تأیید شد و اعتبار محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفت؛‌ همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش، بالای مقدار موردنظر (70/0) بود و نشان دهنده این بود که پایایی ابزار مورد تأیید است. از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه 20 و AMOS نسخه 18 برای آزمون فرضیه ها استفاده شد.. نتایج نشان داد که روابط تجربه مصرف از طریق میانجی ارزش های تجربی یعنی ارزش هیجانی و ارزش عملکردی، تأثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید مجدد دارد. تجربة مصرف می‌تواند بر ادراکات و رفتار مصرف کننده فروشگاه‌های ورزشی اثرگذار باشد. اما برای این ارتباط باید با ایجاد ارزش‌های دست پایین و بالا زمینة دلبستگی شن...
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.231.217.107
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-