Subjects -> BUSINESS AND ECONOMICS (Total: 3614 journals)
    - ACCOUNTING (132 journals)
    - BANKING AND FINANCE (306 journals)
    - BUSINESS AND ECONOMICS (1276 journals)
    - CONSUMER EDUCATION AND PROTECTION (20 journals)
    - COOPERATIVES (4 journals)
    - ECONOMIC SCIENCES: GENERAL (212 journals)
    - ECONOMIC SYSTEMS, THEORIES AND HISTORY (235 journals)
    - FASHION AND CONSUMER TRENDS (20 journals)
    - HUMAN RESOURCES (103 journals)
    - INSURANCE (26 journals)
    - INTERNATIONAL COMMERCE (145 journals)
    - INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND AID (103 journals)
    - INVESTMENTS (22 journals)
    - LABOR AND INDUSTRIAL RELATIONS (61 journals)
    - MACROECONOMICS (17 journals)
    - MANAGEMENT (611 journals)
    - MARKETING AND PURCHASING (116 journals)
    - MICROECONOMICS (23 journals)
    - PRODUCTION OF GOODS AND SERVICES (143 journals)
    - PUBLIC FINANCE, TAXATION (37 journals)
    - TRADE AND INDUSTRIAL DIRECTORIES (2 journals)

FASHION AND CONSUMER TRENDS (20 journals)

Showing 1 - 21 of 21 Journals sorted alphabetically
Achiote.com - Revista Eletrônica de Moda     Open Access  
CBR - Consumer Behavior Review     Open Access  
Clothing Cultures     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Consumer Behavior Studies Journal     Open Access   (Followers: 1)
Critical Studies in Fashion & Beauty     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Fashion and Textiles     Open Access   (Followers: 10)
Fashion Practice : The Journal of Design, Creative Process & the Fashion     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Fashion Theory : The Journal of Dress, Body & Culture     Full-text available via subscription   (Followers: 25)
Fashion, Style & Popular Culture     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Ground Breaking     Open Access   (Followers: 1)
International Journal of Fashion Design, Technology and Education     Hybrid Journal   (Followers: 12)
International Journal of Fashion Studies     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Journal of Fashion Marketing and Management     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Journal of Fashion Technology & Textile Engineering     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Journal of Global Fashion Marketing     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Journal of Media Business Studies     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Journal of the Association for Consumer Research     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Luxury Research Journal     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Textile : The Journal of Cloth and Culture     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Transactions of the Burgon Society     Open Access  
ZoneModa Journal     Open Access   (Followers: 1)
Similar Journals
Journal Cover
Consumer Behavior Studies Journal
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2717-0004 - ISSN (Online) 2717-0012
Published by University of Kurdistan Homepage  [1 journal]
 • سخن سردبیر

  • Abstract: امروزه، بررسی تصاویر ذهنی مصرف‌کنندگان و شناخت‌ آن‌ها از محصولات و خدمات شرکت‌ها برای بازاریابان، بسیار مهم تلقی می‌شود. درواقع، یکی از موضوعات اساسی در بازاریابی عصر حاضر، واکاوی ذهینت مصرف‌کنندگان نسبت به محصولات و خدمات شرکت‌ها است که باید بررسی شود آن‌ها در مورد محصولات و برندهای شرکت چگونه فکر می‌کنند و چه احساسی را نسبت به آن دارند. بر این اساس، ضروری است که شرکت‌ها جهت ارتقاء تصویر ذهنی محصولات و برندهای خودشان در نزد جامعه هدف، استراتژی‌های مناسبی را اتخاذ کنند و با اتکا به این موضوع واکنش‌های احساسی، شناختی و رفتاری مصرف‌کنندگان را مورد ارزیابی قرار دهند که ایشان در مواجهه با محصول یا برند شرکت چگونه رفتار خواهند کرد. همچنین، توجه به این موضوع که مصرف‌کنندگان در مورد شرکت و محصولات آن در نزد دیگران چگونه تعریف می‌کنند، یک نشانه خیلی مهم برای بازاریابان محسوب می‌شود که از این طریق می‌توانند‌ جایگاه محصولات خودشان را در نزد مصرف‌کنندگان درک کنند و متوجه شوند که ذهنیت مصرف‌کنندگان از محصولات شرکت نسبت به رقبا چگونه خواهد بود.بر همین اساس، شماره 3 دوره 8 نشریه مطالعات رفتار مصرف‌کننده به بررسی تاثی&#...
    
 • مدل تاثیرگذاری تبلیغات شفاهی مشتری بر
         قصد خرید در شبکه‌های اجتماعی

  • Abstract: این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تبلیغات شفاهی مشتری بر قصد خرید در شبکه‌های اجتماعی انجام شد. جامعه آماری نامحدود این پژوهش کلّیه خریداران پوشاک در سایت‌ها و شبکه‌‌های اجتماعی بود، که تعداد 380 نفری از آنها با استفاده از روش نمونه-گیری خوشه‌ای در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود. برای بررسی آزمون فرضیه‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری(نرم‌افزار Smart PLS) استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد قدرت مجاب کنندگی، تخصص منبع و تعامل با شبکه‌های اجتماعی بر سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی تاثیر مثبت و معنی داری دارند اما اطلاع رسانی ادراک شده، اعتبار منبع پیام‌ها، نگرش نسبت به اطلاعات بر سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی تاثیر ندارد؛ همچنین قدرت مجاب کنندگی و اعتبار منبع پیام‌ها بر اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی تاثیر مثبت و معنی داری دارند ولی تخصص منبع پیام‌ها، نگرش نسبت به اطلاعات، تعامل با شبکه‌های اجتماعی بر اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی تاثیر ندارند. سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی و اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر پذیرش تبلیغات شفاهی الکترونیک...
    
 • شناسایی مؤلفه‌‌های تأثیرگذار مدیریت
         اضطراب در رفتار مصرف کننده در زمان تحریم
         اقتصادی ایران با رویکرد داده بنیاد

  • Abstract: یکی از جنبه‌های به شدت اثرگذار در دوران تحریم اقتصادی بعد روانی و اثرات منفی آن بر ساختار اقتصادی جامعه است که می‌توان از طریق شناخت اصول رفتار مصرف‌کننده به کنترل آن پرداخت. بنابراین این مطالعه با هدف ارائه مدل مدیریت اضطراب در رفتار مصرف‌کننده در زمان تحریم اقتصادی ایران انجام شده است. رویکرد این پژوهش از منظر هدف اکتشافی و از نظر شیوه انجام آمیخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی، مدیران اقتصادی دولتی و صاحبان کسب و کار‌ها است. نمونه‌گیری با استفاده از روش غیراحتمالی و هدفمند گلوله برفی و گردآوری داده‌ها با انجام 20 مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته تا رسیدن به اشباع نظری صورت گرفت. جهت تحلیل کیفی مصاحبه‌ها از روش تحلیل داده بنیاد نظام مند و کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مفاهیم اصلی در قالب شرایط علی، زمینه ای، محوری، مداخله گر، اقدامات و راهبرد ها و پیامدها پدیدار شد. شاخص‌های شناسایی شده با روش دلفی فازی اعتبارسنجی و با روش سوارای فازی اولویت‌بندی شده‌اند. یافته‌ها نشان داده است متغیرهای اقتصادی و فرهنگی به عنوان متغیرهای اصلی ایجاد کننده اضطراب در رفتار مصرف‌کننده بر استراتژی‌ها و تحقیقات بازار...
    
 • مدل تجربه آنلاین مشتری در دوره کوید19

  • Abstract: شناسایی رفتار مشتری بخصوص تجربه مشتری، پیشرانی حیاتی برای بقا و سودآوری شرکت‌ها بشمار می‌رود، ابعاد و تم‌های این سازه بسیار پویا و متغیر بوده و شکل‌گیری آن به شرایط زمینه‌ای وابسته است. هرچه شرایط محیطی ناپایدارتر باشد، شناسایی صحیح و بموقعِ رفتار مشتربان، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در دوران بحران‌های فراگیر تاثیر پذیری رفتار مشتریان از عوامل محیطی بسیار شدید است، به دلیل الزامی بودن وضع مقررات جدید مانند منع تردد و فاصله‌گذاری اجتماعی در طی بحران فراگیر بیماری کووید19 ، مشتریان از خرید در بستر آنلاین استقبال کردند. بدنبال آن شناسایی رفتار مشتری بیش‌از پیش مورد توجه صاحب‌نظران و محققان قرار‌گرفت. هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد و تم‌ها و ارائه مدل تجربه آنلاین مشتری در دوره کوید19 است. از رویکرد پژوهش کیفی فراترکیب برای ارزیابی و تحلیل نظام‌مند پژوهش‌های پیشین استفاده ‌شد. جامعه تحقیق شامل تمام مقالات و پژوهش‌های مرتبط با موضوع تحقیق است. با بررسی 36 مقاله منتخب از 326 مقاله اولیه، در مجموع 7 بعد، 18 تم و 63 کد شناسایی گردید. اعتبار و اعتماد این ابعاد و تم‌ها و کدها تایید شد (kappa=0.71). با تکنیک آنتروپی‌شانون کدها رتبه‌بندی شده و  ...
    
 • رابطه رضایت، وفاداری و تمایل به تبلیغ
         شفاهی از سوی مشتریان؛ (با تأکید بر نقش
         تعدیل کننده هزینه های تعویض بانک)

  • Abstract: امروزه رقابت در دنیای کسب‌وکار به‌ ویژه صنعت بانکداری به‌طور چشمگیری درحال افزایش است. به همین دلیل مدیران بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، وفاداری مشتریان و ایجاد تمایل به تبلیغ دهان‌به‌دهان در آنها را دو هدف اصلی خود قرار داده‌اند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی هر دو این مفاهیم به‌عنوان متغیر وابسته در رابطه با رضایتمندی مشتری به‌عنوان متغیر مستقل و با توجه به نقش تعدیل‌کننده هزینه‌های تعویض بانک بر این روابط در قالب مدل مفهومی جدید است. برای نیل به این هدف پرسشنامه محقق ساخته و روا و پایا شده بین 500 نفر از مشتریان (مراجعه‌کنندگان حضوری) شعب بانک مسکن در شهرستان اهواز توزیع و از 350 پرسشنامه بازگشته پس از بازبینی و حذف در پایان نمره‌گذاری و تحلیل با استفاده از نرم‌افزارSPSS23 بر روی 308 پرسشنامه انجام شد. به منظور بررسی فرضیه-های پژوهش از روش‌های آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و برای تحلیل مربوط به نقش تعدیل‌گری از روش رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج به‌دست آمده از پژوهش نشان می‌دهد جلب رضایت مشتریان به‌تدریج سبب ایجاد حس وفاداری در آنان می‌شود و همچنین افزایش رضایتمندی منجر به نتایج رفتاری مانند افزا&...
    
 • تحلیل عوامل موثر بر تمایلات رفتاری
         گردشگران به مقصد در بازدید از رویداد
         سوارکاری شهر گنبدکاووس

  • Abstract: امروزه گردشگری ورزشی، بالاخص شرکت و تجربه رویدادهای ورزشی یکی از عوامل موثر بر تمایلات رفتاری گردشگران هنگام انتخاب مقصد است. لذا پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری گردشگران به مقصد در بازدید از رویداد سوارکاری به مقصد گردشگری می پردازد. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. 400 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی ساده از بین گردشگران حاضر در رویداد ورزشی اسبدوانی گنبدکاووس در پاییز سال 1398 انتخاب شدند. داده های این تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. روایی محتوایی ( CVRو CVI) پرسشنامه به صورت کیفی توسط 10 نفر از اساتید صاحب نظر، روایی سازه آن به دو صورت روایی همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد سنجش و تایید قرارگرفت. تحلیل داده ها با روش معادلات ساختاری مبنی بر واریانس با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که تمایلات رفتاری گردشگران به مقصد به ترتیب از رضایت مندی و تصویر ذهنی کسب شده از رویداد اثر مستقیم و از تجربه، کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده رویداد اثر غیرمستقیم می‌پذیرد. این موضوع به معنای آن است که می ت ...
    
 • ارتقاء رقابت پذیری شرکت های دارویی؛
         تبیین راهکارها به‌ منظور افزایش سهم از
         بازار مصرفی دارو

  • Abstract: پژوهش حاضر با هدف ارائه راهکارهای ارتقاء رقابت پذیری شرکت های دارویی به‌منظور افزایش سهم بازار انجام پذیرفت. این پژوهش از نوع پژوهش‌های آمیخته با رویکرد اکتشافی است که از حیث روش‌شناسی در قالب پژوهش‌های کمی کیفی و از نظر فلسفه پژوهش در زمره پژوهش‌های قیاسی-استقرایی می‌گنجد. جامعه‌آماری پژوهش کلیه کارخانجات داروسازی، بنگاه‌های تولید دارو و شرکت‌های داروسازی در استان لرستان هستند که اعضای نمونه پژوهش در بخش کیفی، با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی و در بخش کمی پژوهش نیز با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. از آنجا که پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های آمیخته با رویکرد کمی و کیفی است، به طور توامان از هر دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده می‌گردد. در خصوص چگونگی تحلیل داده‌های پژوهش نیز لازم به ذکر است که برای تحلیل داده‌های کیفی از روش کدگذاری و نرم افزار ATLAS.TI که مخصوص تحلیل داده‌های کیفی است، استفاده می شود. همچنین در مرحله کمی پژوهش با استفاده از روش دلفی فازی Delphi Fuzzy تحلیل داده‌ها انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می-دهد که بهبود رفاه مصرف کنندگان و تقویت سهم بازار، بهره‌مندی از انواع گیاهان دارویی ...
    
 • بررسی تجربی سوگیری شناختیِ"آنچه زیبا
         است، خوب است": مطالعه تصمیم‌گیری خرید
         مصرف‌کننده

  • Abstract: بیش از یک دهه است که بازاریابی عصب‌پایه در حوزه علوم اعصاب تصمیم‌گیری آغاز شده و محدودیت‌ها، سوگیری‌های شناختی و تفکرات قالبی مصرف‌کنندگان مورد بررسی قرار می‌گیرد.هدف این مطالعه بررسی سوگیری‌شناختی "آنچه زیبا است، خوب است" بر روی تصمیمات خرید مصرف‌کنندگان است. ظاهر محصول یکی از مهم‌ترین عوامل در تصمیم‌گیری مصرف کننده برای خرید است، با این حال اطلاعات عملکردی می‌توانند موجب نفض انتظار در تصمیم‌گیری خرید شوند. به منظور بررسی این پدیده، 40 دانشجوی دختر مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. در این مطالعه 140 گجت پوشیدنی در دو دسته محصولات زیبا و محصولات استاندارد، و اطلاعات عملکردی منطبق و نامنطبق، با استفاده از نرم‌افزار eevoke و به منظور ثبت تصمیم خرید، ارائه شد. نتایج آزمون اندازه‌گیری‌های مکرر نشان می‌دهد، هنگامی که اطلاعات عملکردی منطبق ارائه شده است، افراد زمان پاسخ سریع‌تری را برای تصمیم خرید داشته‌اند. همچنین اثر تعاملی ظاهر محصول و اطلاعات هم معنادار است.نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، پردازش اطلاعات، می‌تواند در شکل‌گیری سوگیری شناختی نسبت به ظاهر محصول، تاثیر گذار باشد. ا®...
    
 • مدل سازی فروش محصولات مصرفی با استفاده
         از سیستم استنتاج عصبی-فازی

  • Abstract: مدل سازی فروش در این فضای بسیار رقابتی برای هر کسب و کاری نقش اساسی دارد. پیش بینی فروش محصولات در گونه های مختلف خرده فروشی به نگرانی اصلی شرکت ها برای ارزیابی گردش و توان رقابتی محصولات تبدیل شده است. مدل سازی فروش در صنعت محصولات مصرفی به دلیل وجود طیف گسترده ای از ویژگی های متغیر محصول، بسیار پیچیده است. هدف این پژوهش، طراحی یک سیستم استنتاج عصبی-فازی جهت مدل سازی فروش محصولات مصرفی در گونه‌های مختلف خرده‌فروشی است. در این پژوهش، فروش از نظر خبرگان صنعت محصولات مصرفی و با استفاده از تکنیک انفیس بررسی شده است. انفیس، یک تکنیک جدید برای تخمین فروش است که ترکیبی از قابلیت یادگیری شبکه های عصبی و قابلیت تعمیم منطق فازی را دارا است. معیارهای ورودی و خروجی پژوهش از طریق مصاحبه عمیق با 12 نفر از صاحب‌نظران و مدیران فروشگاهی و همچنین جمع‌آوری داده‌های میانگین فروش یک سال 336 محصول مختلف (1398) تعیین شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مدل سازی فروش بر اساس سیستم انفیس می تواند به تولیدکنندگان محصولات مصرفی کمک کند تا تقاضای گونه های خرده فروشی را با دقت بالاتر پیش بینی کنند. در نهایت، کارآئی آموزش و آزمون مدل فازی طراحی شده با استفاده از ...
    
 • پدیدار شناسی ارزش ادراک شده توسط گشت زن
         های مراکز خرید و مال ها

  • Abstract: هدف این پژوهش فهم ارزش ادراک شده مرکز خرید و مال در ایران و پیشایند ها و پیامد های این مفهوم است. به منظور کشف تجربه زیسته مشارکت کنندگان از گشت زنی در مراکز خرید و مال ها از روش پژوهش کیفی و رهیافت پدیدار شناسی هرمنوتیک، به دلیل تناسب آن با هدف پژوهش استفاده شده است. هجده نفر اعم از خانم و آقا بین سنین هفده تا سی و هشت سال که تجربه مراجعه بین سه الی چهار بار در ماه به مراکز خرید و مال ها را داشتند جهت انجام مصاحبه عمیق به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از کد گذاری و نرم افزار اطلس تی صورت پذیرفت. ازمیان هزار و صد و هشتاد و هشت کد باز بدست آمده، چهل و نه مقوله و در نهایت بیست و یک مضمون استخراج گردید. یافته ها حاکی از آن است که ارزش ادراک شده مرکز خرید و مال در ایران در قالب هشت ارزش، ارزش سرگرمی، ارزش مطلوبیت، ارزش تعاملات اجتماعی، ارزش معرفتی، ارزش گریزگری، ارزش شان و جایگاه، ارزش اقتصادی، و ارزش راحتی زمانی است. این پژوهش با بکارگیری روش پدیدار شناسی به مقوله ها و مضامین جدیدی در خصوص ارزش ادراک شده و پیشایند های تاثیر‏گذار ‏ بر آن از دید مشتریان ایرانی به مراکز خرید و مال ها دست یافته و امید است مدیرا ...
    
 • ارائه الگویی از مولفه‌های موثر بر رفتار
         مصرفی آب خانوار؛ مدلی برای اصلاح مصرف

  • Abstract: الگوی مصرف آب بیانگر نحوه و میزان مصرف آب از سوی خانوار بوده، بطوریکه علاوه بر مولفه‌های فنی، از مولفه‌های انسانی نیز متاثر می‌باشد. در پژوهش حاضر تاثیر مولفه‌های انسانی (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، قانونی و ساختاری) و متغیرهای جمعیت‌شناختی بر الگوی آب مصرفی خانوار مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده‎ها توصیفی‌ـ پیمایشی، از نوع همبستگی است. داده‌های پژوهش به کمک پرسش‎نامه و با مراجعه حضوری جمع‌آوری‌شده است. جامعه آماری پژوهش، 391 شهروند سنندجی بوده است. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با استفاده تحلیل رگرسیون و مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام‌ شده است. براساس نتایج این پژوهش در میان عوامل انسانی مولفه‌های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی بر الگوی آب مصرفی خانوار تاثیر معناداری داشته و در مقابل مولفه‌های اقتصادی، قانونی و ساختاری تاثیر معناداری بر الگوی آب مصرفی خانوار ندارند. در میان متغیرهای جمعیت‌شناختی عواملی همچون نوع ساختمان، کنتور آب مشترک و اندازه خانوار بر الگوی آب مصرفی خانوار تاثیر معناداری داشته و در مقابل عواملی همچون جنسیت، سن، تحصیلات، درآمد، &#...
    
 • واکنش‏های احساسی، شناختی و رفتاری مصرف
         کنندگان نسبت به محرک‏های نوستالژی موجود
         در تبلیغات: مطالعه ای با رویکرد ترکیبی

  • Abstract: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی واکنش ‏های احساسی، شناختی و رفتاری مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات حاوی جاذبه ی نوستالژیک انجام گرفته است. به منظور تحقق هدف پژوهش، رویکرد ترکیبی با رهیافت روند ترتیبی اکتشافی، در قالب دو مطالعه به کار گرفته شده است. در مطالعه نخست، به منظور شناخت محرک های بر انگیزاننده نوستالژی در گروه هدف، داده های حاصل از ساخت کلاژ و مصاحبه همزمان با 18 نفر از متولدین دهه شصت از طریق روش پژوهش کیفی در سنت پدیدارشناسی مورد تحلیل قرار گرفته، و در مطالعه دوم، اثر این محرک ها، به عنوان عنصر مداخله، از طریق داده های گرداوری شده از طریق پرسشنامه در یک کار آزمایی تجربی، با حضور 200 آزمودنی که بر اساس یک طرح تجربی پس آزمون با گروه شاهد، به صورت تصادفی در دو گروه (آزمون و شاهد)، جایگزین شدند، بررسی شده است. نتایج حاصل از روش تحلیل واریانس چندمتغیری داده های پژوهش نشان می دهد، در سطح اطمینان 95% ، میانگین نمرات واکنش های احساسی‏، نگرش نسبت به تبلیغات، نگرش نسبت به برند و قصد خرید مصرف کنندگان، هنگام مواجهه با تبلیغات نوستالژیک نسبت به تبلیغات غیر نوستالژیک بیشتر است و لذا بر اساس نتایج این پژوهش، می توان نتیجه گرفت، تبلیغات ب...
    
 • بازاریابی رسانه‌های اجتماعی و قصد خرید
         مصرف‌کننده؛ واسطه‌گری تصویر و آگاهی
         برند

  • Abstract: با عمومیت یافتن تجارت اجتماعی و رشد سریع بازارهای متنوع تجارت اجتماعی، بازاریابان باید به دنبال راهبردهای متنوعی جهت مطابقت با شرایط رقابتی تنگاتنگ در این شبکه‌ها و به دست آوردن سهمی از بازار باشند. بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی روشی قدرتمند برای کسب‌وکارها در هر اندازه است تا بتوانند به چشم‌اندازها و مشتری‌ها برسند. مشتریان در حال حاضر از طریق رسانه‌های اجتماعی با برند‌ها در تعامل هستند و اگر مستقیماً از طریق بسترهای اجتماعی با مخاطبان خود ارتباط برقرار نشود، آن‌ها از دست خواهند رفت. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازاریابی رسانه اجتماعی بر قصد خرید با نقش میانجی تصویر و آگاهی از برند بود. جامعه آماری تحقیق را مشتریان محصولات لبنی تشکیل داده‌اند که از بین آن‌ها 384 نفر بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری در دسترس جهت پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شدند. پرسشنامه مورداستفاده، استاندارد بوده و روایی صوری و محتوایی با نظرسنجی از اساتید محترم دانشگاه، و مدیران بخش بازاریابی شرکت‌های لبنی مورد تائید قرارگرفته، همچنین روایی همگرا و واگرا، و تحلیل عاملی تأییدی نیز انجام‌شده است. جهت ارزیابی پایایی آن از آلفا...
    
 • نقش قدرت داستان سرایی رسانه های اجتماعی
         در توسعه مقصد گردشگری جزیره قشم

  • Abstract: پژوهش حاضر، قصد بررسی نقش قدرت داستان‌سرایی رسانه‌های اجتماعی و سنجش ابعاد آن در توسعه مقصد گردشگری جزیره قشم را دارد. این مطالعه دارای رویکرد آمیخته و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری در بخش کیفی، 137 داستان‌ مقصد قشم در رسانه‌های اجتماعی است که تعداد 108 داستان به روش نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب شدند؛ به‌این صورت که ابتدا تمامی داستان‌های منتشر شده در سایت‌ها و وبلاگ‌ها، مورد بررسی قرار گرفتند تا دارای نویسنده و تاریخ تدوین مشخصی باشند، همچنین سایت‌ها و وبلاگ‌هایی که حاوی داستان‌ها گردشگری بودند، دسته‌بندی شدند و سپس این رسانه‌ها براساس وجود راه ارتباطی و دسترسی به مدیران و مخاطبان‌شان، میزان بازدید، وجود نماد اعتماد الکترونیکی، مورد بررسی قرار گرفتند و آنهایی که چنین ویژگی‌هایی نداشتن، از دامنه این مطالعه خارج شده و تنها 108 داستان انتخاب شدند. استراتژی پژوهش، تحلیل روایت است. روش گردآوری داده‌ها، داستان‌های مکتوب آنلاین بود که از طریق تحلیل روایت و با کمک تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شدند. ابعاد قدرت داستان‌سرایی رسانه‌های اجتماعی شناسایی‌شده، در قالب شبکه مضامین و مدل‌ مفهومی این مقصد ارائه شد. روش گردآ...
    
 • تأثیر هزینه جابجایی بر وفاداری و احتمال
         رویگردانی مشتریان

  • Abstract: افزایش رقابت در بخش صنعت و خدمات باعث توجه بیشتر به حفظ مشتریان شده است. با توجه به اینکه جذب مشتری جدید بسیار پرهزینه‌تر از برقراری یک رابطه گسترده‌تر و عمیق‌تر با مشتریان فعلی است، موضوع رویگردانی مشتری و شناسایی عوامل موثر بر آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رضایت برند و هزینه جابجایی بر رویگردانی مشتری با نقش میانجی متغیر وفاداری می‌پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نطر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی (پیمایشی) می‌باشد. جامعه آماری شامل خریداران لوازم خانگی در شهر زنجان می باشد. برای نمونه‌گیری از روش در دسترس استفاده شد و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد. داده‌ها از طریق پرسشنامه برگرفته از کائر و همکاران (2012)، شین و کیم (2008)، وانگ و وو (2012) جمع‌آوری شد که پایایی آن به تفکیک هر متغیر به ترتیب رویگردانی مشتری 0.725، رضایت برند 0.848، هزینه جابجایی 0.777، وفاداری 0.888 محاسبه شد. روایی محتوای پرسشنامه توسط اساتید مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از مدل‌یابی معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزار SPSS و Amos استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش تاثیر رضایت برند و هزینه جابجایی بر روی...
    
 • نوع شناسی نفرت از برند در
         استفاده‌کنندگان تلفن همراه (موردمطالعه
         دانشجویان دانشگاه‌های خرم‌آباد)

  • Abstract: واکنش‌های مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات تنها به صورت مثبت بروز نمی‌نماید. برخی مواقع در پی استفاده از یک برند مشخص، حالاتی در فرد شکل می‌گیرد که جنبه منفی دارند. این حالات تحت عنوان نفرت از برند نامیده می‌شوند. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، نوع‌شناسی نفرت از برند بوده است. این مطالعه بر اساس هدف کاربردی و از نظر نحوه جمع‌آوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری این مطالعه را کلیه دانشجویان دانشگاه‌های شهر خرم‌آباد که از برندهای تلفن همراه استفاده می‌نمایند تشکیل داده‌اند. با فرض جامعه آماری نامحدود و با تکیه بر فرمول نمونه‌گیری کوکران با روش نمونه‌گیری غیراحتمالی دردسترس تعداد 380 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه تعیین گردیدند. داده‌های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه‌ای که روایی محتوایی آن با نظر اساتید و متخصصان بازاریابی و مدیریت برند و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شده جمع‌آوری گردید. تحلیل روابط در این مطالعه با استفاده از آزمون مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار SMART-PLS انجام گرفت. نتایج حاصله نشان می‌دهد سه مولفه بیزاری، خشم و تحقیر در شکل‌گی...
    
 • شناسایی و دسته بندی عوامل موثر برسردرگمی
         مشتری در خدمات بیمه عمر پژوهشی مبتنی بر
         تحلیل مضمون

  • Abstract: نگرش انسان نسبت به آینده و مشکلاتی که در مسیر جریان زندگی به دلایل گوناگون ممکن است آرامش و سلامت وی را تهدید کند، انسان را برآن می‌دارد جهت رویارویی با مسائل و حوادث آینده به پدیده بیمه عمر و تأمین آتیه بیندیشد اما با توجه به اهمیت آن در جامعه ایرانی، این مسئله با عدم اقبال عمومی مواجه شده است، پدیده سردرگمی مشتری ازجمله عوامل تأثیرگذار درعدم استقبال مردم از بیمه عمر است، کمبود چارچوب نظری جامع در این حوزه، محققان را برآن داشت که پژوهشی را باهدف شناسایی و دسته‌بندی عوامل مؤثر در سردرگمی مشتری در خدمات بیمه عمر با روش کیفی تحلیل مضمون انجام دهند، دلیل انتخاب روش تحلیل تم در پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر در سردرگمی مشتری جهت توسعه الگویی نظری در تحقیقات تجربی آینده در خصوص مدیریت سردرگمی مشتری در بیمه عمر است، جامعه آماری در این پژوهش شامل 22 نفر از خبرگان عرصه بیمه عمر و بازاریابی است که به‌صورت هدفمند (قضاوتی) و (گلوله برفی) انتخاب‌شده و با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته تا رسیدن به حد اشباع مورد مصاحبه واقع‌شده‌اند. پس از انجام مرحله جستجوی مضامین (کدهای گزینشی ) و شکل‌گیری تم‌های فرعی درنهایت 10 تم اصلی که حاصل مصاح...
    
 • طراحی چارچوب مدیریت رفتار مصرف کننده در
         دوارن شیوع بیماری های دنیاگیر (مطالعه
         موردی: کوید 19)

  • Abstract: در این پژوهش چارچوبی به‌منظور نحوه مدیریت رفتار مصرف‌کننده در دوران شیوع بیماری‌های دنیاگیر با تمرکز بر کوید 19 در جهتی که منجر به نتایج مطلوب برای خرده‌فروشی شود، ارائه می‌گردد. اهمیت این پژوهش از این لحاظ مطرح می‌باشد که در حال حاضر به دلیل فراگیری بیماری همه‌گیر و رکود اقتصادی ناشی از آن، تغییرات زیادی در رفتار مصرف‌کننده قابل‌مشاهده است و به دلیل آن‌که یک خرده‌فروشی به دلیل مشخصات ذاتی خود، به میزان زیادی تحت تأثیر تغییرات رفتار مصرف‌کنندگان قرار دارد، وجود چارچوبی به‌عنوان راهنمای عمل آن‌ها می‌تواند تا حد زیادی یاریگر آن‌ها باشد چراکه حتی در شرایط بحرانی نیز با اجرای استراتژی-های مناسب، می‌توان عملکرد کسب‌وکار را حفظ یا حتی بهبود بخشید. به‌منظور ارائه این چارچوب از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی استفاده شد، روش نمونه‌گیری در مطالعه حاضر در گام اول به شکل هدفمند می‌باشد که پس از تحلیل 27 پژوهش مرتبط و معتبر و در گام بعد انجام مصاحبه با متخصصان در حوزه رفتار مصرف‌کننده به روش گلوله‌برفی، چارچوب نحوه مدیریت رفتار مصرف‌کننده ارائه شد: این چارچوب شامل 4 مقوله اصلی شفافیت، ارتباطات اثربخش، رفتار ...
    
 • طراحی استراتژی‌های فروش متنوع با
         استفاده از بازاریابی مبتنی بر پایگاه
         داده (مورد مطالعه: شرکت بیمه فعال در
         مناطق آزاد تجاری)

  • Abstract: امروزه، در محیط کسب و کار روندهای جدید اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جدیدی به راه افتاده که فضای کسب و کار را دچار تغییر نموده و چالش‌های جدیدی پیش روی کسب و کار‌ها قرار گرفته است. در نتیجه فضای رقابتی بسیار سختی برای کسب و کارها وجود دارد تا بتوانند در این شرایط خود را پایدار نگه دارند. یکی از فرآیند‌های حائز اهمیت که مبنای موفقیت کسب و کارها در این وضعیت محسوب می‌شود، فروش است و آنچه منجر به فروش بیشتر و حداکثرسازیِ سود می‌گردد، انتخاب بهترین استراتژیِ فروش بوده که در آن نوآوری بنیادی به کار رود. لذا هدف اصلی این تحقیق، طراحی استراتژی‌های فروش متنوع با استفاده از روش‌های بازاریابی مبتنی بر پایگاه داده در شرکت بیمه فعال در مناطق آزاد تجاری می‌باشد. این پژوهش از نقطه نظر هدف، کاربردی و نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی و روش تحقیق از نوع مطالعه موردی با رویکرد کیفی است. گرد‌آوری داده‌ها از طریق پورتال داخلی و مصاحبه با کارشناسان فنی شرکت بیمه مذکور انجام گرفته است. در زمینه روش تحقیق نیز از روش‌های بازاریابی مبتنی بر پایگاه داده بر رفتار خرید مشتریان استفاده شده و ترکیب رشته بیمه‌های پر فروش در مناطق مختلف، بدست آمد...
    
 • ارائه چهارچوب عوامل مؤثر بر بازاریابی،
         جذب مشتریان و تجاریسازی فناوری آموزشی
         دانشگاه مازندران

  • Abstract: طبیعت بازاریابی، جذب مشتریان و تجاریسازی فناوری دانشگاهی در جامعه از طریق تبدیل دانش و تحقیقات به نوآوری و تولید کالاها و ارائه خدمات ایجاب می‌کند که اینکار از طریق تعامل و ارتباط نزدیک بین دانشگاه و جامعه عملیاتی شود. هدف تحقیق حاضر ارائه چهارچوب تبیین عوامل مؤثر بر بازاریابی، جذب مشتریان و تجاریسازی فناوری آموزشی دانشگاه مازندران و فروش خدمات آموزشی آن به جامعه است. بدین منظور پس از مرور ادبیات موضوعی مربوط و استخراج متغیرهای اصلی و فرعی، با استفاده از نظرات 12 نفر از خبرگان به ارزیابی، بومی‌سازی و تعیین و تبیین متغیرهای استخراج شده بوسیله تکنیک دلفی ساعتی فازی و تعیین روابط ساختاری بین آنها با استفاده از تکنیک دیمتل شده است. یافته ها نشان داده‌اند که از بین 21 متغیر بومی منتخب مرتبط با بازاریابی و جذب مشتریان فناوری آموزشی در قالب چهار متغیر اصلی(سخت افزاری، نرم افزاری، مغزافزاری و سازمان افزاری)، متغیرهای کتابها و محتویات آنها، و مهارتهای تدریس بعنوان اثرگذارترین، و متغیرهای شرکت های نوپا در مراکز رشد، مرکز ارتباط با صنعت، و پایگاه آموزش دانشجویان در صنعت، بعنوان اثرپذیرترین متغیرها بوده‌اند در پایان ...
    
 • قواعد حاکم بر قصد مشارکت کاربران شبکه
         اجتماعی اینستاگرام در رقابتهای
         جمع‌سپاری بازاریابی براساس رویکرد
         تئوری مجموعة راف( مورد مطالعه:
         مصرف‌کنندگان برند موتوسل)

  • Abstract: جمع سپاری فرصتی برای تعامل با گروه های زیادی از مصرف کنندگان بالقوه ایجاد می کند. همچنین پیشرفت در تکنولوژی و رسانه های اجتماعی توسعه سریع رقابتهای جمع سپاری را به عنوان یکی از مفاهیم نوآوری باز در زمینه بازاریابی تسهیل نموده است. در رقابتهای جمع سپاری، همواره تلاش بر این است که بتوان مشارکت کنندگان را ترغیب به افزایش مشارکت نمود و پاسخهای رفتاری کاربران را پیش بینی کرد. از این رو هدف اصلی این پژوهش استخراج قواعد حاکم بر مشارکت کاربران شبکه ی اجتماعی اینستاگرام در رقابتهای جمع سپاری بازاریابی است. در راستای نیل به هدف پژوهش، روش پیشنهادی استفاده از تئوری مجموعة راف است. در این پژوهش، ابتدا بر اساس مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان متغیرهای شرطی و تصمیم گیری شناسایی شدند و مدل مفهومی پژوهش طراحی شد. سپس مدل در شرایط واقعی و برای مصرف کنندگان برند موتوسل آزمون شد و داده های مورد نیاز جهت استخراج قوانین از 344 نفر از شرکت کنندگان در رقابت جمع سپاری جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار Rosetta تحلیل گردید. به کمک نظریه مجموعه های راف 39 قانون منطقی استخراج شدند که اغلب آنها جامع و دقیق نبودند. سرانجام 7 قاعده با بیشترین میزان پوشش و دقت و &...
    
 • ارائه مدلی برای مدیریت شکایات مشتریان B2B
         در صنعت لوازم خانگی

  • Abstract: امروزه شرکت‌ها برای جلوگیری از گرایش یافتن مشتریان به سمت رقبا بیش از هر زمان دیگری باید در پی درک خواسته و نیاز مشتریان باشند تا بهتر بتوانند نیازهای آنان را برآورده کنند و روابط تجاری بلندمدت با آنها برقرار نمایند. مشتریان، در صورتی از یک محصول و یا خدمت ناراضی باشند، رفتارهای متفاوتی از خود بروز می‌دهند. به اینگونه رفتارها، رفتار شاکیانه مشتری می‌گویند. اخیرا اهمیت رسیدگی به شکایات مشتری مشخص شده است. هدف اصلی تحقیق حاضر ارائه مدلی برای شکایت مشتریان در صنعت لوازم خانگی می‌باشد. این تحقیق یک تحقیق آمیخته اکتشافی از نوع کیفی– کمی می‌باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان که با استفاده از روش گلوله برفی تعداد 14 نفر انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل 120 نمایندگی و فروشگاه شهر اهواز که محصولات استیل البرز را می‌فروشند، می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته می‌باشد و در بخش کمی نیز ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات در بخش کیفی از تکنیک دلفی و در بخش کمی از تکنیک معادلات ساختاری و آزمون تی تک نمونه‌ای استفاده شده است. نتایج نž...
    
 • شناسایی و طبقه بندی عوامل موثر بر انتخاب
         محصولات کسب و کارهای اشتراکی با استفاده
         از روش تحلیل عاملی اکتشافی

  • Abstract: کسب و کارهای اشتراکی جدید ترین شیوه عرضه محصولات از طریق پلاتفرم مجازی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی شناسایی و طبقه بندی عوامل موثر بر انتخاب محصولات کسب وکارهای اشتراکی با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی می باشد. پژوهش، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا نوع توصیفی - پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از بررسی های اسنادی، کتابخانه ای و مطالعات میدانی(پرسشنامه) استفاده شده است. روایی پرسشنامه به روش محتوایی و پایایی ها با ضریب کرنباخ 0.83 تایید شده است. پرسشنامه به روش نمونه گیری کاملا تصادفی بین 384 نفر از مشتریان محصولات اشتراکی در شهر تهران توزیع گردید، تعداد 18 ویژگی با استفاده از نرم افزار spss و آزمون ماتریس همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در 7 عامل شناسایی و طبقه بندی شده اند. این عامل ها به ترتیب اهمیت عبارتند از: اعتماد، سودآوری، نوآوری، سهولت استفاده، جذابیت و لذت بخشی، حکمرانی و آگاهی های زیست محیطی که بر انتخاب محصولات اشتراکی تاثیر دارند.
    
 • شناسایی عوامل موثر بر انتخاب کانال مصرف
         کننده به منظور تعیین استراتژی بهینه قیمت
         گذاری شرکت های چندکاناله (مورد
         مطالعه:صنایع خرده فروشی)

  • Abstract: با گسترش اینترنت در فضای کسب و کار؛ زیر ساخت محیط خرده فروشی تغییر نموده است و فرصت‌هایی جدید و خلاقانه را برای فعالیت‌های بازاریابی و فروش از طریق کانال های مختلف و همچنین انعطاف بیشتر در تصمیمات بازاریابی و قیمت گذاری برای خرده فروشان فراهم آورده است. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر انتخاب کانال مصرف کننده در جهت تعیین استراتژی بهینه قیمت گذاری شرکت های چندکاناله می باشد. در این راستا با 13 نفر از مدیران شرکت های چندکاناله در صنایع مختلف مصاحبه صورت پذیرفت .به منظور تحلیل داده ها از روش تئوری داده بنیاد روش گلیزری استفاده شد و کدهای اولیه شناسایی شدند. بر اساس تحلیل صورت گرفته، 418 کد در قالب کدهای اولیه شناسایی شد. که با توجه به شباهت و قرابت معنایی آنها، در 8 مقوله شامل : جمعیت شناختی، ویژگی‌های کالا، خدمات خرده فروش، روانشناختی، محیط فیزیکی، نیازهای اجتماعی، نیازهای هیجانی و ارزش ادراکی دسته‌بندی شدند.
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 54.83.119.159
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-