A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> PHILOSOPHY (Total: 762 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
 • ФІЛОСОФСЬКИЙ ЛАНДШАФТ ФЕНОМЕНУ «ТИША»

  • Authors: Tatyana BORISOVA
   Pages: 3 - 10
   Abstract: Здійснено філософсько-культурологічний вимір феномену «тиша» з розглядом внутрішньої природи цього феномену. Піднімається проблема «тиші» як важливої соціальної цінності та морально-етичної норми в традиціях європейської культури мислення та творчості. Наголошується на небезпечному процесі десакралізації та «витіснення тиші» з життєвого простору сучасної людини. Розкриваються головні риси та атрибути феномену «тиша» через призму минулого та сьогодення.
   PubDate: 2024-02-29
   DOI: 10.15421/352401
   Issue No: Vol. 16, No. Спецвипус& (2024)
    
 • РОЗУМІННЯ ТІЛА В ТЕКСТАХ ГОМЕРА

  • Authors: Vitalii HETMAN
   Pages: 11 - 19
   Abstract: Дослідження тіла в текстах Гомера є важливим аспектом вивчення давньогрецької літератури та філософії. У даній роботі докладно проаналізовано описи тіла в епічних поемах «Іліада» та «Одіссея». Автор розглядає способи, якими Гомер використовує зображення тіла для вираження емоцій, характерів персонажів та для втілення глибоких філософських концепцій. У роботі аналізується метафоричне використання тіла як символу, його співвідношення з частинами та цілим, а також взаємодія з божественними аспектами у грецькій міфології. Окрема увага приділяється моментам, коли тіло, здається, виступає не як ціле, а як децентралізована множина, окремі частини якої можуть здаватися автономними. Також розглядається розуміння Гомером душі, не як окремої, ідеальної сутності як у філософії Платона, як органічної частини людини на рівні шкіри чи кісток. Дослідження враховує іншу доступну нам інформацію про епоху грецької архаїки, щоб дати більш повну картину навколо текстів Гомера. Робота вирізняєт&...
   PubDate: 2024-02-29
   DOI: 10.15421/352402
   Issue No: Vol. 16, No. Спецвипус& (2024)
    
 • СУЧАСНЕ МАС-МЕДІА ЯК СЕРЕДОВИЩЕ
         ФОРМУВАННЯ МІФІВ

  • Authors: Anatolii ZELENENKO
   Pages: 20 - 26
   Abstract: В даній статті було проведено аналіз теми сучасних міфів притаманних західному суспільству двадцять першого сторіччя, їх варіативності та їх способи впливу на свідомість індивіду та мас. Зазначено особливості цих міфів, які суттєво відрізняють їх від класичних давніх міфів, що були актуальні для часів античного періоду.
   Данна робота розроблена з використанням принципів і методів функціоналізму з метою відображення специфіки сучасних міфів як невід’ємної складової соціального життя суспільства. Аналізуючи функціональні аспекти міфів, робота показує інструментальну сутність сучасних міфів у різноманітності їх вимірів в соціальному просторі. Також робота включає в себе надбання філософських принципів екзистенціалізму та тлумачення суб’єкта і його особливостей через принципи даної методології філософії
   Робота демонструє різноманіття середовищ утворення міфологем в соціальному просторі, Показано, як в сучасних індустріях використовуються методики психологіч ...
   PubDate: 2024-02-29
   DOI: 10.15421/352403
   Issue No: Vol. 16, No. Спецвипус& (2024)
    
 • МОТИВИ ЕЛЕКТОРАТУ

  • Authors: Irina FARAFONOVA
   Pages: 27 - 33
   Abstract: Досліджено, що однією з найактуальніших проблем для прогнозу активності електорату у політичному процесі є аналіз поведінки електорату, яка основана на мотивації, настрої, уподобаннях, різних внутрішніх та зовнішніх факторах, які мають вплив на поведінку виборця. Увиразнено дослідження що передові філософи XYII століття були прихильниками прав людини та розглядали природні права громадянина, які були важливими. Як право на життя, право на свободу, право на власність.
   Проаналізовано поняття мотиви та потреби. Розглянуто місце мотивів та потреб. При потребах розглядається явище, що виникає у суспільстві, як соціальні відносини, а при мотиві - це суб’єктивне явище і належить конкретній людині. Проведено дослідження, що виборець на виборах голосує не за кандидата чи партію, а голосує за свої особисті потреби та мотиви. З’ясовано, що якість потреб залежить від мотивів, які різняться за спрямованістю, що включають високі та низькі об’єкти уподобань людини. Значну роль на джерело активності лю ...
   PubDate: 2024-02-29
   DOI: 10.15421/352404
   Issue No: Vol. 16, No. Спецвипус& (2024)
    
 • МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ У ДОСЛІДЖЕННІ
         СУЧАСНИХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

  • Authors: Iryna ZAICHENKO
   Pages: 34 - 42
   Abstract: У статті здійснено спробу за допомогою міждисциплінарного підходу визначити понятійно-категоріальний апарат, яким оперують у публічному просторі для оцінки збройних конфліктів між Росією та Україною і Палестиною та Державою Ізраїль.
   Мета статті – на прикладі збройних конфліктів в Україні та Державі Ізраїль довести доцільність та ефективність застосування міждисциплінарного підходу до дослідження сучасних збройних конфліктів у світі. Авторкою показано, що у випадку обох збройних конфліктів весь спектр задіяних методів насилля – військового, економічного, психологічного тощо, і широке та вільне потрактування подій призводять до необхідності застосування підходів і методів різних галузей науки, задля отримання комплексного розуміння про сучасні збройні конфлікти. Йдеться про категоріальний апарат, методи та методологію політичної, військової науки, міжнародного права, економіки та міжнародних економічних відносин, студій з глобальної та регіональної безпеки тощ...
   PubDate: 2024-02-29
   DOI: 10.15421/352405
   Issue No: Vol. 16, No. Спецвипус& (2024)
    
 • Формування Системи індикаторів оцінки
         потенціалу майбутнього відновлення
         України

  • Authors: Serhiy KOZYR
   Pages: 43 - 49
   Abstract: Статтю присвячено узагальненню підходів до вимірювання чинників, що формують конкурентоспроможність територій, та виокремлення у загальній системі індикаторів тих, які дають можливість оцінити потенціал майбутнього відновлення України. Автором визначено, що конкурентоспроможність територій як категорія характеризується такими ознаками, як порівнянність, комплексність, інтегрованість, відносність. В роботі порівнюються складові розрахунку інтегральних показників конкурентоспроможності країн, міст та територій, зокрема Індексу глобальної конкурентоспроможності; Міжнародного рейтингу глобальних міст, Індексу економічної свободи, Індексу людського розвитку. Автором зроблено висновок, що для методологій вимірювання проаналізованих індексів характерними є спільні сфери аналізу базових показників, що характеризують стан чинників формування конкурентоспроможності – це показники якості інститутів врядування; макроекономічної стабільності; розвитку людсь&#...
   PubDate: 2024-02-29
   DOI: 10.15421/352406
   Issue No: Vol. 16, No. Спецвипус& (2024)
    
 • ЧИННИКИ КОНФЛІКТОГЕННОСТІ ПРИКОРДОННИХ
         ТЕРИТОРІЙ ТА ПРАКТИКИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ В
         УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОПОРЯДКУ

  • Authors: Ihor OZADOVSKYI
   Pages: 50 - 57
   Abstract: Конфліктогенність прикордонних територій зумовлена різноманітністю чинників: історією формування, яка створює довготривалий конфліктний потенціал на етнічному, економічному та історичному рівнях; геополітичним впливом, який проявляється в інституційній слабкості держав, а межах яких розташовані прикордоння, територіальних суперечках, слабкості кордонів; формуванням порубіжних ідентичностей, часто конфліктних та конфронтаційних відносно держави; та активною роллю різноманітних акторів, специфічних для прикордоння: від контрабандистів до місцевої політичної еліти, які конкурують за вплив і ресурси в регіоні.
   Держави використовують різні стратегії для протидії впливу цих чинників: мілітаризують та «барикадують» кордони для тотального контролю, або лібералізують режим перетину, передаючи частину функцій наднаціональним акторам для забезпечення більш якісного контролю на кордонах. Вплив місцевих еліт долають за допомогою широкого спектру засобів, серед яких є &#...
   PubDate: 2024-02-29
   DOI: 10.15421/352407
   Issue No: Vol. 16, No. Спецвипус& (2024)
    
 • Порівняльний аналіз МОДЕЛей ВИЩОЇ
         ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЄС та Сполучених штатах
         ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЇХ ДЕРЖАВНИХ ПОЛІТИК

  • Authors: Maksym STUDILKO
   Pages: 58 - 65
   Abstract: Статтю присвячено порівнянню моделей вищої освіти європейських країн та США як результатів їх державної політики. Автором досліджуються відмінності в національних системах освіти європейських країн та США у вимірах сформованих традицій вищої школи, фінансової незалежності від держави, доступності освіти різних категоріям населення, ступеня диверсифікації закладів вищої освіти за галузями знань, рівнем впровадження дослідницької складової в діяльність університетів. Автор досліджує переваги певних національних моделей освіти, ґрунтуючись на показниках таких світових рейтингів університетів, як Academic Ranking of World Universities (Шанхайський рейтинг), Times High Education (THE) та QS World University Rankings (QS).
   Автор робить висновок про те, що освітня система США, яка запозичила свою концепцію з європейської моделі університету, останнім часом запровадила кілька життєво важливих змін, таких як: різноманітність системи щодо академічних пропозицій, фінансову диверсифікацію та обмежену роль уряду, що підвисило американські університети на ...
   PubDate: 2024-02-29
   DOI: 10.15421/352408
   Issue No: Vol. 16, No. Спецвипус& (2024)
    
 • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОЛІТИЧНОЇ
         МОДЕРНІЗАЦІЇ ГРУЗІЇ ТА СІНГАПУРУ

  • Authors: Oleh TKACH, Kristine ADAMADZE
   Pages: 66 - 76
   Abstract: Стаття присвячена дослідженню порівняльного аналізу політичної модернізації Грузії та Сінгапуру. Актуальність обраної теми зумовлена досвідом успішного розвитку політичної та економічної сфер Грузії та Сінгапуру, чому сприяло динамічне формування політичних інститутів. Політична модернізація у цих державах проходила у прискореному та «стислому» форматі.
   Уточнюється, що зазначені країни переживають бурхливе економічне зростання. Сінгапур, зокрема, був частиною першої хвилі азійських тигрів (поряд з Тайванем, Гонконгом і Південною Кореєю). Грузія, у свою чергу, продовжує демонструвати щорічне зростання ВВП, незважаючи на внутрішньополітичну та регіональну нестабільність.
   Стверджується, що Сінгапур є яскравим прикладом економічної трансформації в умовах авторитаризму. На економічний успіх Сінгапуру вплинуло багато чинників, як політичних (ефективне управління, професіоналізм та компетентність політичних лідерів, політична стабільність), географічних (невелика о&#...
   PubDate: 2024-02-29
   DOI: 10.15421/352409
   Issue No: Vol. 16, No. Спецвипус& (2024)
    
 • ПРОЦЕС ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ
         ЦИФРОВІЗАЦІЇ США (ЕЛЕКТРОНЕ/ЦИФРОВЕ
         УРЯДУВАННЯ): РЕТРОСПЕКТИВА ТА
         НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

  • Authors: Pavlo PETROV
   Pages: 77 - 83
   Abstract: У рамках наукового дослідження здійснюється аналіз певних елементів внутрішньополітичної цифровізації США. Метою дослідження полягає у комплексному аналізі ретроспективи та нормативно-правових засад процесу внутрішньополітичної цифровізації США в контексті становлення електронного/цифрового урядування. Зазначається, що процеси трансформації системи міжнародних відносин знаходяться під впливом глобальних змін, що диктують тенденції до внутрішньої трансформації акторів міжнародних відносин, які у свою чергу повинні модернізуватись щоб бути здатними якісно позиціонуватись у системі міжнародних взаємин. Розуміння такої модернізації «центральних» акторів системи міжнародних відносин наддасть змогу усвідомити відповідні тенденції та напрямки для якісної трансформації «периферійних» держав. Розуміння яким чином «центральні» країни такі як США здійснюють подолання глобальних викликів, первинно у сфері інтеграції процесів цифровізації сприятиме виробл ...
   PubDate: 2024-02-29
   DOI: 10.15421/352410
   Issue No: Vol. 16, No. Спецвипус& (2024)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.200.194.255
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> PHILOSOPHY (Total: 762 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.200.194.255
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-